Cysylltu â ni

Defnyddwyr

Cyflymder llawn ar fentrau 'Cyfiawnder dros Dwf' yn dilyn pleidleisiau Senedd Ewrop

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

559448074-12-Ewrop-cyfiawnder-Sylw-Twf-yng-nghalon-yr-UE-s-juHeddiw (11 Chwefror) cefnogodd Pwyllgorau Senedd Ewrop dair menter allweddol y Comisiwn Ewropeaidd a fydd yn gwneud bywyd yn haws ac yn rhatach i fusnesau a dinasyddion Ewropeaidd fel ei gilydd. Cymeradwyodd pwyllgor materion cyfreithiol y Senedd (JURI) a'i bwyllgor marchnad mewnol a diogelu defnyddwyr (IMCO) gynigion y Comisiwn ar Deithio Pecyn, (IP / 13 / 663), y Gorchymyn Cadw Cyfrif Ewropeaidd (IP / 11 / 923), ac ar reolau'r awdurdodaeth ar gyfer y llys patent Ewropeaidd arbenigol (IP / 13 / 750).

"Mae hwn yn ddiwrnod da i ddinasyddion ac yn ddiwrnod da ar gyfer twf. Mae pleidleisiau Senedd Ewrop heddiw yn paratoi'r ffordd ar gyfer cryfhau hawliau miliynau o deithwyr pecyn a gwneud adfer dyledion trawsffiniol yn haws i'n miliynau o fusnesau bach a chanolig. Cyfiawnder yw hwn. polisi yng ngwasanaeth dinasyddion a thwf, "meddai'r Is-lywydd Viviane Reding, comisiynydd cyfiawnder yr UE. "Rwy'n ddiolchgar i Senedd Ewrop am ddileu tair pleidlais glir ac un neges glir: mae Ewrop yn symleiddio gweithdrefnau ar gyfer cwmnïau ac yn gwella amddiffyniad i ddinasyddion. Byddaf yn parhau i weithio gyda Senedd Ewrop a gweinidogion cenedlaethol yn y Cyngor i sicrhau bod y cynigion hyn nodwch lyfr statud yr UE yn gyflym. "

1. Teithio mewn pecyn: Gwella hawliau defnyddwyr ar gyfer 120 miliwn o bobl ar eu gwyliau

hysbyseb

Pleidleisiodd Pwyllgor IMCO Senedd Ewrop i roi ei gefnogaeth i gynnig y Comisiwn Ewropeaidd i foderneiddio rheolau'r UE ar wyliau pecyn (IP / 13 / 663). Mae rheolau presennol yr UE ar wyliau teithio pecyn yn dyddio'n ôl i 1990. O dan y rheolau newydd, mae'r Gyfarwyddeb Teithio Pecyn yn mynd i mewn i'r oes ddigidol a bydd yn amddiffyn 120 miliwn o ddefnyddwyr sy'n prynu trefniadau teithio wedi'u haddasu yn well, yn enwedig ar-lein. Bydd y diwygiad yn hybu amddiffyniad i ddefnyddwyr trwy gynyddu tryloywder ynghylch y math o gynnyrch teithio y maent yn ei brynu a thrwy gryfhau eu hawliau rhag ofn i rywbeth fynd o'i le. Bydd busnesau hefyd yn elwa gan y bydd y Gyfarwyddeb newydd yn dileu gofynion gwybodaeth sydd wedi dyddio fel yr angen i ailargraffu pamffledi a sicrhau bod cynlluniau amddiffyn ansolfedd cenedlaethol yn cael eu cydnabod ar draws ffiniau.

Y prif newidiadau a gefnogir gan bwyllgor IMCO yw:

  1. Bydd aelod-wladwriaethau yn gallu gwneud manwerthwyr teithio pecyn yn atebol os aiff rhywbeth o'i le yn ystod gwyliau'r pecyn, yn ogystal â threfnydd y pecyn.
  2. Dim ond os bydd eu costau’n cynyddu mwy na 3% y gall trefnwyr ofyn am gynnydd mewn prisiau, a bydd gan deithwyr yr hawl i derfynu’r contract neu, lle bo’n bosibl, bydd yn rhaid cynnig gwyliau amgen os yw’r cynnydd mewn prisiau yn fwy na 8%.

Hefyd heddiw, mabwysiadodd Pwyllgor JURI Senedd Ewrop farn yn gyffredinol yn cefnogi cynnig teithio Pecyn y Comisiwn.

hysbyseb

Camau nesaf: Disgwylir pleidlais lawn darlleniad cyntaf ar y Gyfarwyddeb arfaethedig ym mis Mawrth 2014. Ar ôl hynny, bydd yn rhaid i Senedd Ewrop a Chyngor y Gweinidogion gytuno ar y testun terfynol o dan y "weithdrefn ddeddfwriaethol gyffredin" (cyd-benderfyniad).

2. Gorchymyn Cadw Cyfrifon Ewropeaidd: helpu busnesau i adennill € 600 miliwn yn ychwanegol mewn dyledion trawsffiniol

Pleidleisiodd pwyllgor JURI y Senedd hefyd i roi ei gefnogaeth i'r testun cyfaddawd y cytunwyd arno mewn treialon gyda'r Comisiwn Ewropeaidd a Chyngor y Gweinidogion, ar y cynnig am Reoliad sy'n sefydlu Gorchymyn Cadw Cyfrif Ewropeaidd (IP / 11 / 923). Bydd y cynnig yn helpu busnesau i adennill miliynau mewn dyledion trawsffiniol, trwy ganiatáu i gredydwyr ddiogelu'r swm sy'n ddyledus yng nghyfrif banc dyledwr.

Er bod marchnad fewnol yr UE yn caniatáu i fusnesau gymryd rhan mewn masnach drawsffiniol a thyfu eu henillion, heddiw mae tua 1 filiwn o fusnesau bach yn wynebu problemau gyda dyledion trawsffiniol. Mae hyd at € 600 miliwn y flwyddyn mewn dyled yn cael ei dileu yn ddiangen oherwydd bod busnesau yn ei chael yn rhy frawychus mynd ar drywydd achosion cyfreithiol drud a dryslyd mewn gwledydd tramor. Gall y Gorchymyn Cadw Cyfrif Ewropeaidd fod yn hanfodol bwysig mewn achos adennill dyledion oherwydd byddai'n atal dyledwyr rhag symud eu hasedau i wlad arall tra bod gweithdrefnau i sicrhau a gorfodi dyfarniad ar y rhinweddau yn parhau. Byddai felly'n gwella'r rhagolygon o adfer dyled trawsffiniol yn llwyddiannus.

Y prif newidiadau a gyflwynwyd gan bwyllgor JURI - ac sy'n adlewyrchu cytundeb y trafodaethau treial - yw:

  1. Y gofyniad i'r ymgeisydd roi diogelwch wrth ofyn am orchymyn cadw er mwyn osgoi hawliadau na ellir eu cyfiawnhau (yn ddarostyngedig i rai eithriadau);
  2. rheol ar atebolrwydd credydwr am y difrod a achoswyd i ddyledwr y Gorchymyn Cadw Cyfrif Ewropeaidd, a;
  3. cyfyngiad ar y posibilrwydd i ddyledwyr gael gwybodaeth am gyfrifon eu credydwyr;

Y camau nesaf: Ar 30 Mai, pleidleisiodd Pwyllgor Materion Cyfreithiol Senedd Ewrop (JURI) eisoes i gefnogi cynnig y Comisiwn (MEMO / 13 / 481). Trafododd y Gweinidogion y cynnig yng nghyfarfod y Cyngor Cyfiawnder ar 6 Mehefin 2013 a chyrraedd dull cyffredinol ar 6 Rhagfyr 2013 (SPEECH / 13 / 1029). Er mwyn dod yn gyfraith, mae angen i gynnig y Comisiwn gael ei fabwysiadu ar y cyd gan Senedd Ewrop a chan aelod-wladwriaethau yn y Cyngor (sy'n pleidleisio trwy fwyafrif cymwys). Disgwylir y bydd Senedd Ewrop yn pleidleisio yn y Cyfarfod Llawn ym mis Mawrth fel bod y cynnig yn cael ei fabwysiadu o dan Arlywyddiaeth Gwlad Groeg yr UE.

3. Llenwi'r bylchau cyfreithiol ar gyfer amddiffyn patentau unedol

Pleidleisiodd y pwyllgor materion cyfreithiol (JURI) hefyd o blaid y testun cyfaddawd y cytunwyd arno mewn treialon gyda'r Comisiwn Ewropeaidd a Chyngor y Gweinidogion, ar reolau a gynigiwyd i gwblhau'r fframwaith cyfreithiol ar gyfer amddiffyn patentau ledled Ewrop, gan ddiweddaru rheolau presennol yr UE ar yr awdurdodaeth. llysoedd a chydnabod dyfarniadau (IP / 13 / 750). Bydd y newidiadau yn paratoi'r ffordd i lys patent Ewropeaidd arbenigol - y Llys Patent Unedig - ddod i rym ar ôl ei gadarnhau, gan ei gwneud hi'n haws i gwmnïau a dyfeiswyr amddiffyn eu patentau. Bydd gan y llys awdurdodaeth arbenigol mewn anghydfodau patent, gan osgoi achosion ymgyfreitha lluosog mewn hyd at 28 o lysoedd cenedlaethol gwahanol. Bydd hyn yn torri costau ac yn arwain at benderfyniadau cyflym ar ddilysrwydd neu dorri patentau, gan hybu arloesedd yn Ewrop. Mae'n rhan o becyn o fesurau y cytunwyd arnynt yn ddiweddar i sicrhau amddiffyniad patent unedol yn y Farchnad Sengl (IP / 11 / 470).

Mae pwyllgor JURI yn cefnogi cynnig y Comisiwn a'i amcanion, gan wneud dim ond ychydig o fân newidiadau trwy awgrymu:

  1. Eglurhad bod y Rheoliad Brwsel I. nad yw'n effeithio ar ddyraniad mewnol achosion rhwng is-adrannau'r Llys Patent Unedig;
  2. eglurhad ar ba achosion y bydd y Llys Patent Unedig yn gallu clywed anghydfodau mewn perthynas â diffynyddion trydydd gwladwriaeth, a;
  3. sicrhau bod y Rheoliad yn dod i rym yn gynnar.

Y camau nesaf

Ar ôl i Weinidogion gyrraedd dull cyffredinol yng Nghyngor Cyfiawnder mis Rhagfyr (MEMO / 13 / 1109), mae angen i Senedd Ewrop nawr bleidleisio ar ei hadroddiad yn y Cyfarfod Llawn, y disgwylir fan bellaf ym mis Ebrill 2014. Mae'r Comisiwn hefyd yn annog aelod-wladwriaethau i gadarnhau'r Cytundeb Llys Patent Unedol cyn gynted â phosibl, ac i gwblhau'r gwaith paratoi sy'n ofynnol i'r Llys ddod yn weithredol yn unol â hynny, fel y gellir caniatáu'r patentau unedol cyntaf yn yr amserlen fyrraf bosibl.

diogelu defnyddwyr

Diogelu defnyddwyr: Mae'r Comisiwn yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus ynghylch marchnata gwasanaethau ariannol defnyddwyr o bell

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar farchnata pellter gwasanaethau ariannol a gynigir i ddefnyddwyr. Mae gan yr UE rheolau ar waith i amddiffyn defnyddwyr pan fyddant yn llofnodi contract gyda darparwr gwasanaethau ariannol manwerthu o bell, er enghraifft ar y ffôn neu ar-lein. Mae unrhyw wasanaeth o natur bancio, credyd, morgais, yswiriant, pensiwn personol, buddsoddiad neu daliad yn dod o dan gwmpas y Cyfarwyddeb ar farchnata gwasanaethau ariannol defnyddwyr o bell pryd bynnag y prynir y gwasanaeth ariannol o bell.

Dywedodd y Comisiynydd Cyfiawnder Didier Reynders: “Mae’n bryd addasu ein rheolau UE i’r amseroedd cyfredol. Mae defnyddwyr yn prynu gwasanaethau ariannol ar-lein fwy a mwy. Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus hwn yn ein helpu i nodi anghenion dinasyddion a chwmnïau fel y gallwn wneud y gyfarwyddeb yn ddiogel i'r dyfodol. ”

 Bydd canlyniadau'r ymgynghoriad cyhoeddus yn bwydo i ystyriaethau'r Comisiwn ar gyfer adolygiad posibl o'r gyfarwyddeb, a ddisgwylir yn 2022. Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus yn casglu profiadau a barn gan ddefnyddwyr, gweithwyr proffesiynol gwasanaethau ariannol manwerthu, awdurdodau cenedlaethol ac unrhyw randdeiliaid eraill sydd â diddordeb ar y gyfarwyddeb. . Mae'r ymgynghoriad cyhoeddus ar gael yma a bydd ar agor tan 28 Medi 2021.

hysbyseb

Parhau Darllen

diogelu defnyddwyr

Sut mae'r UE yn anelu at hybu amddiffyniad defnyddwyr

cyhoeddwyd

on

Darganfyddwch sut mae'r UE yn anelu at hybu amddiffyniad defnyddwyr a'i addasu i heriau newydd fel y trawsnewid gwyrdd a'r trawsnewid digidol. Cymdeithas 

Wrth i'r economi ddod yn fwy byd-eang a digidol, mae'r UE yn edrych ar ffyrdd newydd o amddiffyn defnyddwyr. Yn ystod cyfarfod llawn mis Mai, bydd ASEau yn trafod y dyfodol digidol Ewrop. Mae'r adroddiad yn canolbwyntio ar gael gwared ar rwystrau i weithrediad y farchnad sengl ddigidol a gwella'r defnydd o ddeallusrwydd artiffisial i ddefnyddwyr.

Darlun infograffig ar amddiffyn defnyddwyr yn yr Undeb Ewropeaidd
Atgyfnerthu amddiffyniad defnyddwyr  

Agenda newydd i ddefnyddwyr

Mae'r Senedd hefyd yn gweithio ar y agenda defnyddwyr newydd strategy ar gyfer 2020-2025, gan ganolbwyntio ar bum maes: pontio gwyrdd, trawsnewid digidol, gorfodi hawliau defnyddwyr yn effeithiol, anghenion penodol rhai grwpiau defnyddwyr a chydweithrediad rhyngwladol.

hysbyseb

Ei gwneud hi'n haws i'w fwyta'n gynaliadwy

Daeth Nod niwtraliaeth hinsawdd 2050 yn flaenoriaeth i'r UE ac mae gan faterion defnyddwyr ran i'w chwarae - trwy ddefnydd cynaliadwy a'r economi cylchlythyr.

Mae darlun infograffig ar Ewropeaid yn cefnogi mynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd
Defnydd cynaliadwy  

Ym mis Tachwedd 2020, mabwysiadodd ASEau a adrodd ar sengl gynaliadwy marchnad yn galw ar y Comisiwn Ewropeaidd i sefydlu hyn a elwir hawl i atgyweirio i wneud atgyweiriadau yn systematig, yn gost-effeithlon ac yn ddeniadol. Galwodd yr aelodau hefyd am labelu hyd oes cynhyrchion ynghyd â mesurau i hyrwyddo diwylliant o ailddefnyddio, gan gynnwys gwarantau ar nwyddau cyn-berchnogaeth.

Maen nhw hefyd eisiau mesurau yn erbyn dylunio cynhyrchion yn bwrpasol mewn ffordd sy'n eu gwneud yn ddarfodedig ar ôl amser penodol ac ailadrodd galwadau am wefrydd cyffredin.

hysbyseb

Mae'r Comisiwn yn gweithio ar hawl i atgyweirio rheolau electroneg a deddfwriaeth ar ôl troed amgylcheddol cynhyrchion er mwyn galluogi defnyddwyr i gymharu.

Mae'r adolygiad o'r Cyfarwyddeb Gwerthu Nwyddau, a gynlluniwyd ar gyfer 2022, yn edrych i weld a ellid ymestyn y warant gyfreithiol ddwy flynedd gyfredol ar gyfer nwyddau newydd a nwyddau cyn-berchnogaeth.

Ym mis Medi 2020, lansiodd y Comisiwn y menter cynhyrchion cynaliadwy, o dan y newydd Cynllun Gweithredu Economi Cylchlythyr. Ei nod yw gwneud cynhyrchion yn addas ar gyfer economi gylchol niwtral, effeithlon o ran adnoddau a chylch wrth leihau gwastraff. Bydd hefyd yn mynd i'r afael â phresenoldeb cemegolion niweidiol mewn cynhyrchion fel electroneg ac offer TGCh, tecstilau a dodrefn.

Gwneud y trawsnewidiad digidol yn ddiogel i ddefnyddwyr

Daeth trawsnewid digidol yn newid ein bywydau yn ddramatig, gan gynnwys sut rydyn ni'n siopa. Er mwyn helpu rheolau defnyddwyr yr UE i ddal i fyny, ym mis Rhagfyr 2020 cynigiodd y Comisiwn un newydd Deddf Gwasanaethau Digidol, set o reolau i wella diogelwch defnyddwyr ar draws llwyfannau ar-lein yn yr UE, gan gynnwys marchnadoedd ar-lein.

Mae ASEau eisiau i ddefnyddwyr fod yr un mor ddiogel wrth siopa ar-lein neu all-lein ac eisiau llwyfannau fel eBay ac Amazon i gynyddu ymdrechion i fynd i’r afael â masnachwyr sy’n gwerthu cynhyrchion ffug neu anniogel ac i atal cwmnïau twyllodrus rhag defnyddio eu gwasanaethau.

Cynigiodd ASEau hefyd reolau i amddiffyn defnyddwyr rhag cynnwys niweidiol ac anghyfreithlon ar-lein wrth ddiogelu rhyddid i lefaru a galwodd am reolau newydd ar hysbysebu ar-lein gan roi mwy o reolaeth i ddefnyddwyr.

O ystyried effaith Deallusrwydd artiffisial, mae'r UE yn paratoi rheolau i reoli ei cyfleoedd a bygythiadau. Mae'r Senedd wedi sefydlu pwyllgor arbennig ac yn pwysleisio'r angen am ddeddfwriaeth sy'n canolbwyntio ar bobl. Mae'r Senedd wedi cynnig trefn atebolrwydd sifil ar gyfer deallusrwydd artiffisial sy'n sefydlu pwy sy'n gyfrifol pan fydd systemau AI yn achosi niwed neu ddifrod.

Cryfhau gorfodi hawliau defnyddwyr

Mae gwledydd yr UE yn gyfrifol am orfodi hawliau defnyddwyr, ond mae gan yr UE rôl gydlynu a chefnogi. Ymhlith y rheolau y mae wedi'u rhoi ar waith mae'r gyfarwyddeb ar a gorfodi a moderneiddio cyfraith defnyddwyr yn well a rheolau ar wneud iawn ar y cyd.

Mynd i'r afael ag anghenion penodol defnyddwyr

Defnyddwyr bregus fel plant, pobl oedrannus neu bobl sy'n byw gydag anableddau, yn ogystal â phobl sydd ag anawsterau ariannol neu ddefnyddwyr sydd â mynediad cyfyngedig i'r rhyngrwyd, mae angen mesurau diogelwch penodol arnynt. Yn yr agenda defnyddwyr newydd, mae'r Comisiwn yn bwriadu canolbwyntio ar broblemau gyda hygyrchedd rhyngrwyd, defnyddwyr sy'n agored i niwed yn ariannol a chynhyrchion i blant.

Mae cynlluniau'r Comisiwn yn cynnwys mwy o gyngor all-lein i ddefnyddwyr heb fynediad i'r rhyngrwyd yn ogystal â chyllid i wella argaeledd ac ansawdd gwasanaethau cynghori ar ddyledion i bobl mewn anawsterau ariannol.

Oherwydd bod plant yn arbennig o agored i hysbysebu niweidiol, mae'r Senedd wedi cymeradwyo rheolau llymach ar gyfer gwasanaethau cyfryngau clyweledol ar gyfer gwasanaethau cyfryngau clyweledol.

Gwarantu diogelwch cynhyrchion a werthir yn yr UE

Mae defnyddwyr yn aml yn prynu nwyddau a weithgynhyrchir y tu allan i'r UE. Yn ôl y Comisiwn, pryniannau gan werthwyr y tu allan i'r Cynyddodd yr UE o 17% yn 2014 i 27% yn 2019 ac mae'r agenda defnyddwyr newydd yn tynnu sylw at yr angen am gydweithrediad rhyngwladol i sicrhau diogelwch defnyddwyr. China oedd y y cyflenwr nwyddau mwyaf i'r UE yn 2020, felly bydd y Comisiwn yn gweithio ar gynllun gweithredu gyda nhw yn 2021 i gynyddu diogelwch cynhyrchion a werthir ar-lein.

Ym mis Tachwedd 2020, pasiodd y Senedd a penderfyniad galw am fwy o ymdrechion i sicrhau bod yr holl gynhyrchion a werthir yn yr UE yn ddiogel, p'un a ydynt yn cael eu cynhyrchu yn yr UE neu'r tu allan iddo neu'n cael eu gwerthu ar-lein neu oddi ar-lein.

Y camau nesaf

Mae pwyllgor marchnad fewnol a diogelu defnyddwyr y Senedd yn gweithio ar gynnig y Comisiwn ar gyfer yr agenda defnyddwyr newydd. Disgwylir i ASEau bleidleisio arno ym mis Medi.

Dysgwch fwy 

Parhau Darllen

Gwybodaeth Busnes

Cydymffurfiad #GDPR: Manetu i'r adwy?

cyhoeddwyd

on

Ar 11 Mawrth, rheoleiddwyr Sweden caethu Google gyda dirwy o $ 7.6 miliwn am fethu ag ymateb yn ddigonol i geisiadau cwsmeriaid i gael tynnu eu gwybodaeth bersonol oddi ar restrau'r peiriant chwilio. Y gosb oedd y nawfed uchaf ers i Reoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) trothwy’r UE ddod i rym ym mis Mai 2018 - ac eto fe barodd o’i gymharu â’r awdurdodau amddiffyn data Ffrengig dirwy o € 50 miliwn a darodd Google ym mis Ionawr 2019.

I wneud pethau'n waeth, lai nag wythnos ar ôl penderfyniad Sweden, un o gystadleuwyr llai Google ffeilio cwyn GDPR gyda rheoleiddwyr Iwerddon. Mae'r cwmni cystadleuol, porwr gwe ffynhonnell agored Brave, yn honni bod y cawr technoleg wedi methu â chasglu caniatâd penodol ar gyfer rhannu data defnyddwyr ar draws ei wasanaethau amrywiol, a bod ei bolisïau preifatrwydd yn “Annelwig anobeithiol”. Mae'r gŵyn ddiweddaraf yn golygu bod arferion casglu data Google ar hyn o bryd yn wynebu tri ymchwiliad agored gan awdurdodau preifatrwydd Iwerddon.

Nid Google yw'r unig gwmni i ychwaith wyneb craffu cynyddol ar reoli data ei gwsmeriaid. Er bod y GDPR wedi rhwydo rhyw € 114 miliwn mewn dirwyon hyd yma, mae rheoleiddwyr ledled yr Undeb Ewropeaidd yn cosi i orfodi'r rheoliadau preifatrwydd ysgubol yn fwy trylwyr. Yn syml, nid yw cwmnïau'n barod. Bron i ddwy flynedd ar ôl i'r GDPR ddod i rym, rhai 30% mae cwmnïau Ewropeaidd yn dal i fod allan o gam wrth glo gyda'r rheoliad, tra bod arolygon o swyddogion gweithredol Ewropeaidd a Gogledd America wedi gwneud hynny a nodwyd monitro risg preifatrwydd fel un o'r materion mwyaf difrifol sy'n effeithio ar eu cwmnïau.

hysbyseb

Er gwaethaf gwario biliynau o ewro ar gyfreithwyr ac ymgynghorwyr diogelu data, llawer o gwmnïau sy'n prosesu ac yn cadw data defnyddwyr - yn ymarferol, bron pob busnes - heb gael datblygu cynllun clir i sicrhau eu bod yn cydymffurfio'n llawn â deddfwriaeth preifatrwydd arloesol fel y GDPR. Mae hyd yn oed mwyafrif y cwmnïau sydd wedi cydymffurfio ag ardystiad yn poeni na fyddant yn gallu cynnal eu cydymffurfiad yn y tymor hir.

Ymhlith y materion arbennig o ddraenog y mae cwmnïau'n mynd i'r afael â nhw mae sut i ddod â'r holl ddata sydd ganddyn nhw ar unrhyw ddefnyddiwr penodol at ei gilydd - a sut i addasu neu ddileu'r data hwnnw yn dilyn cais cwsmer o dan y GDPR neu ddeddfwriaeth debyg, fel Deddf Preifatrwydd Defnyddwyr California ( CCPA).

Fodd bynnag, mae amrywiaeth o fusnesau newydd yn cychwyn i gynnig atebion arloesol i leddfu'r baich o gydymffurfio â deddfwriaeth preifatrwydd fwyfwy llym. Disgwylir i'r diweddaraf, Manetu, gyflwyno ei feddalwedd Rheoli Preifatrwydd Defnyddwyr (CPM) ym mis Ebrill. Y meddalwedd defnyddio algorithmau dysgu peiriannau a chydberthynas i dynnu ynghyd unrhyw wybodaeth bersonol adnabyddadwy y mae busnesau yn ei chadw - gan gynnwys rhywfaint o ddata nad ydyn nhw hyd yn oed yn ymwybodol ohono. Yna gall defnyddwyr gyrchu'r system i reoli'r caniatâd y maen nhw wedi'i roi ar gyfer eu data, gan gynnwys ar lefel gronynnog iawn.

hysbyseb
Wrth wraidd dull gweithredu Manetu mae'r syniad bod rhoi mwy o reolaeth i ddefnyddwyr dros eu data - piler o ddeddfwriaeth fel y GDPR - yn dda i gwsmeriaid ac i fusnesau. Fel yr esboniodd y Prif Swyddog Gweithredol Moiz Kohari, “Nid rhoi defnyddwyr mewn rheolaeth yw'r peth iawn i'w wneud yn unig. Yn y pen draw, mae'n fusnes da. Mae trin eich cwsmeriaid yn dda yn hen mantra, ac mae'n dal i fod yn un gwych. Ond yn y byd sydd ohoni, mae angen i ni drin eu data yn iawn hefyd. Gwnewch hynny, a byddwch yn ennill bond o ymddiriedaeth a fydd yn talu ar ei ganfed am amser hir. ”

Yn ogystal ag ennill ymddiriedaeth cwsmeriaid, gall dull sy'n canolbwyntio mwy ar y defnyddiwr o reoli data helpu cwmnïau i wneud y gorau o amser ac adnoddau - wrth brosesu data ac wrth brofi cydymffurfiad â GDPR neu ddeddfwriaeth preifatrwydd arall. Mae awtomeiddio ceisiadau defnyddwyr i gyrchu, addasu neu ddileu eu data yn lleihau'n sylweddol y costau y mae cwmnïau yn eu hwynebu ar hyn o bryd trwy fynd i'r afael â'r ceisiadau hyn â llaw.

Mewn ffordd debyg i sut mae technoleg blockchain yn gwneud yn marchnata'n fwy tryloyw trwy gofnodi'r holl drafodion mewn cyfriflyfr parhaol, mae platfform Manetu yn cyfuno awtomeiddio â log na ellir ei newid o'r union ganiatâd y mae defnyddwyr wedi'i roi a phryd, a sut, maent wedi newid y caniatâd hwnnw.

Gall y ddogfennaeth hon fod yn amhrisiadwy i gwmnïau sydd angen dangos i reoleiddwyr eu bod yn cydymffurfio â rheoliadau preifatrwydd fel y GDPR. Mae rheolau’r UE yn sefydlu, ymhlith pethau eraill, “hawl i gael eich anghofio.” Mae log Manetu yn caniatáu i gwmnïau gydymffurfio â cheisiadau “anghofiwch fi” a phrofi eu bod wedi gwneud hynny - heb gadw mynediad at wybodaeth y mae'r defnyddiwr wedi gofyn iddynt ei hanghofio. Bydd cwmnïau'n gallu tynnu sylw at gofrestr gynhwysfawr o'r holl ganiatadau roedd defnyddwyr wedi'u rhoi neu eu tynnu'n ôl.

Mae'r gefell yn chwythu yn erbyn Google - y ddirwy GDPR a osodwyd gan awdurdodau Sweden a'r ymchwiliad newydd gan reoleiddwyr preifatrwydd Iwerddon - yn cadarnhau y bydd preifatrwydd data yn un o'r heriau mwyaf sy'n wynebu cwmnïau sy'n gweithredu yn Ewrop hyd y gellir rhagweld. Bydd yn fwyfwy hanfodol i gwmnïau symleiddio eu prosesau rheoli data i'w galluogi i gael y lefel o oruchwyliaeth y mae rheoleiddwyr a defnyddwyr yn ei disgwyl nawr.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd