Cysylltu â ni

EU

safonau car Connected gosod i roi Ewrop i mewn i gêr uchaf

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

2249526862_99d8b4279e_bDychmygwch eich bod yn gyrru ymlaen, a rhagamcanir neges ar eich ffenestr flaen, yn eich rhybuddio am ddamwain sydd newydd ddigwydd rownd y gornel nesaf. Gallai hyn fod yn realiti cyn bo hir diolch i safonau Ewropeaidd newydd. Disgwylir i geir cysylltiedig, sy'n gallu cyfathrebu â'i gilydd a chyda seilweithiau ffyrdd, ymddangos ar ffyrdd Ewropeaidd yn 2015.

Cadarnhaodd dau sefydliad safonau Ewropeaidd, ETSI a CEN, heddiw (12 Chwefror) fod y set sylfaenol o safonau y gofynnodd y Comisiwn Ewropeaidd amdanynt i wneud ceir cysylltiedig yn realiti wedi’u cwblhau’n llawn. Mae'r normau y maent wedi'u mabwysiadu yn sicrhau bod cerbydau a wneir gan wahanol wneuthurwyr yn gallu cyfathrebu â'i gilydd. Buddsoddodd yr UE fwy na € 180 miliwn mewn prosiectau ymchwil ar systemau trafnidiaeth cydweithredol, y gwnaeth eu canlyniadau helpu i ddatblygu'r safonau. Bydd hyn yn rhoi diwydiant ceir Ewrop, sy'n darparu 13 miliwn o swyddi, ar y blaen yn y ras i ddatblygu'r genhedlaeth nesaf o geir.

Croesawodd Is-lywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Neelie Kroes, y cam pwysig hwn: "Gyda'r set hon o safonau'n barod, mae ceir cysylltiedig ar y trywydd iawn. Bydd cyfathrebu uniongyrchol rhwng cerbydau ac isadeileddau yn sicrhau llif traffig mwy diogel a mwy effeithlon, gyda buddion mawr i yrwyr a cherddwyr, ein hamgylchedd a'n heconomi. Mae hyn yn dangos mantais ddigidol unigryw Ewrop. Ond er mwyn i geir cysylltiedig weithio mewn gwirionedd, mae angen mwy o gysondeb arnom hefyd mewn rheolau sy'n sail i rwydweithiau band eang cyflym. Mae ein polisi sbectrwm darniog yn rhoi'r breciau ar ein heconomi - nawr mae'n bryd cael. ein cyfandir cysylltiedig hyd at gyflymder mordeithio. "

hysbyseb

Mae trafnidiaeth ddeallus wedi bod yn flaenoriaeth yn rhaglenni ymchwil ac arloesi’r UE. Mae prosiectau ymchwil a ariennir gan yr UE wedi chwarae rhan fawr yn natblygiad y safonau, gyda mwy na € 180 miliwn wedi'i fuddsoddi mewn rhyw 40 o wahanol brosiectau yn gweithio ar systemau cydweithredol er 2002. Darparodd y prosiectau hyn eu canlyniadau i ETSI a CEN / ISO, a oedd yn defnyddiodd Turn nhw i ddatblygu'r safonau. Ariannodd yr UE hefyd wahanol brofion gweithredol a pheilotiaid, yn ogystal â thimau prosiect safoni.

Mae gwaith ar becyn safoni Rhyddhau 2 eisoes wedi dechrau mireinio safonau presennol ac ymdrin ag achosion defnydd mwy cymhleth. Mae sefydliadau Ewropeaidd yn cydweithredu'n agos â sefydliadau America a Japan i sicrhau bod y systemau'n gydnaws ledled y byd.

Cefndir

hysbyseb

Gall ceir cysylltiedig wneud ein bywydau yn fwy cyfleus, ein teithiau'n wyrddach a'n ffyrdd yn fwy diogel. Gyda mwy na 200 miliwn o gerbydau ar ffyrdd Ewropeaidd heddiw, maen nhw hefyd yn cynrychioli marchnad sylweddol i gwmnïau Ewropeaidd. Ond ni ellir datblygu ceir cysylltiedig heb ofynion technegol cyffredin ynghylch, er enghraifft, amleddau a ddefnyddir neu reoli data.

Yn 2008, cyhoeddodd y Comisiwn Ewropeaidd a Cynllun gweithredu ar gyfer defnyddio ITS yn Ewrop. Rhagwelodd y cynllun hwn y diffiniad o fandad i'r sefydliadau safonau Ewropeaidd ddatblygu safonau wedi'u cysoni ar gyfer gweithredu ITS, yn enwedig o ran systemau cydweithredol.

Y mandad hwn (M / 453) eu cyfeirio at CEN, CENELEC ac ETSI ym mis Hydref 2009. Gwahoddwyd y sefydliadau hyn i baratoi set gydlynol o safonau, manylebau a chanllawiau i gefnogi gweithredu a defnyddio systemau ITS cydweithredol ar lefel Ewropeaidd. Derbyniodd CEN ac ETSI y mandad yn ffurfiol. Ni dderbyniodd CENELEC hynny ac felly ni chymerodd ran mewn datblygiadau safonau o dan y mandad penodol hwn.

Ym mis Gorffennaf 2010, fframwaith cyfreithiol (Cyfarwyddeb 2010 / 40 / UE) ei fabwysiadu i gyflymu'r broses o ddefnyddio ITS ledled Ewrop. Diffiniwyd cysylltu'r cerbyd â'r seilwaith trafnidiaeth fel maes blaenoriaeth.

Yn ystod 2013, cwblhaodd ETSI a CEN / ISO y gwaith yn ymwneud â phecyn safoni Rhyddhau 1 a chwblhau eu mandad. Cyhoeddon nhw'r cyflawniad pwysig hwn heddiw yn agoriad 6ed gweithdy ETSI ar ITS ym Merlin.

Cefnogir yr ymdrech safoni ITS barhaus gan y Cynllun Treigl y Comisiwn Ewropeaidd ar gyfer Safoni TGCh.

Prosiectau ymchwil allweddol a ariennir gan yr UE yn y maes

Prosiectau fel Coopers, CVIS, Safespot sicrhau canlyniadau a gyfrannodd, o dan gydlyniant y COMeSafety prosiect, yn ôl y diffiniad o bensaernïaeth gyfathrebu ar gyfer systemau cydweithredol. Mae'r gwaith hwn wedi'i ddilysu ymhellach gan beilotiaid ar raddfa fawr fel Gyrru C2X a FOTSIS.

Neges fideo o Neelie Kroes yn y 6ed Gweithdy ETSI ar ITS yn Berlin.

Mwy o wybodaeth

MEMO / 14 / 105 Holi ac Ateb ar geir cysylltiedig
Agenda Ddigidol i Ewrop
ETSI - Sefydliad Safonau Telathrebu Ewropeaidd
CEN - Pwyllgor Safoni Ewropeaidd
Gwefan Neelie Kroes, dilyn Neelie Kroes ar Twitter

EU

Wythnos o'n blaenau: Y wladwriaeth rydyn ni ynddi

cyhoeddwyd

on

Y darn mawr set yr wythnos hon fydd anerchiad 'Cyflwr yr UE' (SOTEU) Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd von der Leyen i Senedd Ewrop yn Strasbwrg. Mae'n syniad a fenthycwyd o'r Unol Daleithiau, pan fydd Arlywydd yr Unol Daleithiau yn annerch y Gyngres ar ddechrau pob blwyddyn yn nodi ei gynlluniau (ac mae wedi bod yn un hyd yma) ar gyfer y flwyddyn i ddod. 

Rwyf bob amser yn rhyfeddu at hunanhyder America a chred bron yn anorchfygol mai America yw'r genedl fwyaf ar y ddaear. Er bod meddwl eich bod chi jyst yn wych mae'n rhaid i chi fod yn gyflwr meddwl pleserus, mae cyflwr parlous yr UD ar gymaint o lefelau ar hyn o bryd yn gwneud i mi feddwl y gallai'r llygad Ewropeaidd hynod feirniadol sy'n bwrw ar eu lot fod yn safbwynt iachach. Eto i gyd, weithiau byddai'n braf pe gallem gydnabod nifer o fanteision yr UE a bod ychydig yn fwy 'Ewropeaidd a balch'.

Mae'n anodd mesur faint o ddiddordeb sydd gan SOTEU y tu allan i'r rhai sy'n ymwneud fwyaf â gweithgareddau'r UE. Fel rheol, nid yw Ewropeaid, heblaw am grŵp bach o'r rhai mwyaf defosiynol, yn mynd o gwmpas yn curo ynglŷn â pha mor fawr yw'r UE yn fawr, neu'n gyffredinol yn frwd ynglŷn â'i gyfeiriad. Er y gallem fod wedi myfyrio ar y gwrthffeithiol, mae'r DU wedi rhoi golwg amlwg iawn i bob dinesydd o'r UE o “beth os?" 

hysbyseb

O edrych ar ble mae'r byd, mae'r UE yn edrych fel ei fod mewn cyflwr iachach na'r mwyafrif - mae gan hyn ystyr lythrennol eleni hefyd, mae'n debyg mai ni yw'r cyfandir mwyaf brechiedig ar y ddaear, mae yna gynllun uchelgeisiol i godi tâl ar ein heconomi allan o mae ei gwymp pandemig a'r cyfandir wedi tynnu ei ên allan ac wedi penderfynu gwneud dim llai nag arwain y byd ar fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Yn bersonol, rwy'n teimlo ymchwydd mawr o obaith o'r ffaith ein bod yn ymddangos ein bod wedi penderfynu gyda'n gilydd bod digon yn ddigonol gyda'r rhai yn yr UE sydd am wrth gefn ar werthoedd democrataidd a rheolaeth y gyfraith. 

Bydd sawl cynnig yn dod gan y Comisiwn yr wythnos hon: bydd Vestager yn cyflwyno'r cynllun ar gyfer 'Degawd Digidol Ewrop'; Bydd Borrell yn nodi cynlluniau'r UE ar gyfer cysylltiadau â'r rhanbarth Indo-Môr Tawel; Bydd Jourova yn amlinellu cynllun yr UE ar amddiffyn newyddiadurwyr; a bydd Schinas yn cyflwyno pecyn yr UE ar ymateb i argyfwng iechyd a pharodrwydd. 

Sesiwn lawn y Senedd ydyw, wrth gwrs. Heblaw am SOTEU, trafodir y sefyllfa ddyngarol yn Afghanistan a chysylltiadau'r UE â llywodraeth Taliban; mae rhyddid y cyfryngau a rheolaeth y gyfraith yng Ngwlad Pwyl, yr Undeb Iechyd Ewropeaidd, Cerdyn Glas yr UE ar gyfer ymfudwyr medrus iawn a hawliau LGBTIQ i gyd yn destun trafodaeth.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Wythnos i ddod: Mae forewarned wedi'i forearmed

cyhoeddwyd

on

Bydd Is-lywydd y Comisiwn Maroš Šefčovič yn cyflwyno ail adroddiad rhagwelediad strategol blynyddol y Comisiwn ddydd Mercher (8 Medi). Daw'r adroddiad wythnos cyn anerchiad blynyddol 'Cyflwr yr UE' gan lywydd y Comisiwn. Mae'r fenter yn rhan o ymdrech i sicrhau bod yr UE yn wydn yn wyneb heriau, ond hefyd yn gallu paratoi ei hun trwy ymgorffori rhagwelediad ym mhob agwedd ar lunio polisïau. Bydd Adroddiad 2021 yn edrych ar megatrends byd-eang strwythurol tuag at 2050 a fydd yn effeithio ar yr UE, a bydd yn nodi meysydd lle gallai'r UE hybu ei arweinyddiaeth fyd-eang. 

Ddydd Mawrth (7 Medi) bydd y Comisiynydd Hahn yn cynnal cynhadledd i’r wasg ar fabwysiadu’r Fframwaith Bondiau Gwyrdd, nod yr EUGBS (Safon Bondiau Gwyrdd Ewrop) yw bod yn “offeryn cadarn i ddangos eu bod yn ariannu prosiectau gwyrdd cyfreithlon sy’n cyd-fynd â’r Tacsonomeg yr UE ”.

Senedd

hysbyseb

Bydd Ewrop sy’n addas ar gyfer Is-lywydd Gweithredol yr Oes Ddigidol a’r Comisiynydd Cystadleuaeth Margrethe Vestager yn cwrdd (6 Medi) â chadeiryddion pum pwyllgor (INGE, ITRE, IMCO, LIBE, AIDA) yn y senedd i gyfnewid barn ar yr agenda ddigidol. 

Bydd y Pwyllgor Hawliau Menywod a'r ddirprwyaeth ar gyfer cysylltiadau ag Afghanistan yn cyfarfod i drafod sefyllfa hawliau menywod a merched.

Bydd y Pwyllgor Arbennig ar Curo Canser yn cyfarfod ddydd Iau (9 Medi) yn cyfarfod i drafod cyfnewid data iechyd a’r digideiddio wrth atal a gofalu am ganser, ynghyd â diweddariad ar weithredu strategaeth gemegau’r UE ar gyfer cynaliadwyedd yn y cyd-destun. atal canser.

hysbyseb

Bydd yr Is-bwyllgor Diogelwch ac Amddiffyn yn trafod y sefyllfa yn Afghanistan, yn ogystal ag astudiaeth ar 'barodrwydd yr UE ac ymatebion i fygythiadau Cemegol, Biolegol, Radiolegol a Niwclear (CBRN)' ac adroddiad drafft ASE Sven Mikser (S&D, EE) ar ' Heriau a rhagolygon ar gyfer arfau rheoli arfau a diarfogi arfau amlochrog '. 

Llys

Bydd Llys Cyfiawnder yr Undeb Ewropeaidd yn rhoi ei farn ar adferiad o € 2.7 biliwn o’r DU am ei fethiant i roi dull seiliedig ar risg o reoli tollau ar waith, er gwaethaf rhybuddion dro ar ôl tro gan OLAF, swyddfa gwrth-dwyll annibynnol yr UE. Roedd y methiant i fynd i’r afael â’r mater hwn hefyd yn golygu bod yn rhaid i weithgynhyrchwyr yr UE gystadlu â nwyddau sydd heb eu gwerthfawrogi’n dod i’r UE drwy’r UE. Mae ffigur OLAF yn cwmpasu'r blynyddoedd 2011-2017. Disgwylir dyfarniadau pwysig eraill ym maes Lloches (C-18/20, C-768/19).

Cyngor

Bydd gweinidogion amaeth a physgodfeydd yn cyfarfod yn anffurfiol rhwng 5-7. Bydd gweinidogion Economaidd a Chyllid yn cael cyfarfod anffurfiol trwy gynhadledd fideo ar 6 Medi, a bydd ganddynt gyfarfod anffurfiol arall ar 10-11. Yn ôl yr arfer bydd yr Ewro-grŵp yn cyfarfod cyn y cyfarfod cynhwysol ar 10. 

ECB

Bydd Banc Canolog Ewrop yn cael ei gyfarfod misol rheolaidd ddydd Iau, gyda chwyddiant bellach yn uwch na tharged 2%, bydd pob llygad yn sefydlog ar yr hyn y bydd yr ECB yn ei wneud nesaf.

Tunisia

Bydd Uchel Gynrychiolydd yr UE, Josep Borrell, yn ymweld â Tiwnisia ddydd Gwener (10 Medi). Ym mis Gorffennaf diswyddodd Arlywydd Tiwnisia Kais Saied y Prif Weinidog gan amau’r senedd yn galw pwerau brys yn wyneb gwrthdystiadau dros galedi economaidd a chynnydd mewn achosion Covid-19, mae’r UE wedi galw ar Tunisia i barchu ei gyfansoddiad a rheolaeth y gyfraith. . 

Parhau Darllen

EU

Yn ôl i'r Ysgol, Gohebydd yr UE yn edrych ar yr wythnos i ddod

cyhoeddwyd

on

I'r rhai ohonoch a lwyddodd i fynd i ffwrdd am wyliau adferol yr haf, da iawn, bydd ei angen arnoch chi. Bydd y tymor nesaf yn un arall (prysur) arall. 

Mae llawer o ddeddfwriaeth wedi cychwyn ar ei daith ddeddfwriaethol trwy beiriant gwneud penderfyniadau cymhleth yr UE, gyda llawer o gynigion cigog iawn ar eu ffordd i gael eu sleisio, eu deisio a'u sbeisio, ac o'r diwedd eu taflu i mewn i badell ffrio'r pwyllgor cymodi i'w cyflwyno am bump am gan a gwleidydd blewog fel buddugoliaeth Llywyddiaeth galed. Ymhlith y biggies mae'r cynigion hinsawdd Digidol a'r 'Ffit i 55'. Mae'r cynigion hinsawdd yn addo bod yn arbennig o gleisio o ystyried bod y 'Gyfraith Hinsawdd' sy'n pennu ymrwymiadau carbon eisoes wedi'i chytuno; er mwyn dod o hyd i gydbwysedd terfynol rhwng y cynigion, bydd angen masnachu ceffylau ar raddfa anhysbys hyd yma.

Roedd gwregys Brwsel yn eithaf segur ym mis Awst nes i'r digwyddiadau trychinebus yn Afghanistan ddod ag 20 mlynedd o ymyrraeth y Gorllewin i allanfa llai na buddugoliaethus o banig ac inglorious. Gorwedd y 'Gorllewin' mewn llanastr tatw, gydag ymddiriedaeth ar ei lefel isaf erioed. Cyflwynodd Comisiwn von der Leyen ei hun fel un “geopolitical”, datganodd gweinyddiaeth Biden 'America yn ôl!' - ac eto dyma ni. Un peth rydw i wedi'i ddysgu yw nad yw pethau byth mor ddrwg fel na allan nhw waethygu. Bydd buddugoliaeth y Taliban a'r atgoffa creulon nad yw ISIS wedi diflannu yn rhoi llwyddiant i'r rhai sy'n cefnogi eu delfrydau mewn mannau eraill. Nid yw'n ddarlun tlws, ond mae angen i Ewrop a'r 'Gorllewin' ehangach fod â dewrder ei hunan gwell sy'n amddiffyn hawliau, democratiaeth, rheolaeth y gyfraith a ffyniant gartref a thramor. 

hysbyseb

Yr wythnos nesaf bydd gweinidogion Tramor ac Amddiffyn yn ymgynnull ar gyfer cynghorau anffurfiol i drafod canlyniad digwyddiadau diweddar. Ansefydlogrwydd bedd yn agosach at adref yng Ngogledd Affrica, Libanus a Belarus - ymhlith eraill - ac, wrth gwrs, Afghanistan.

Bydd y gweinidogion amddiffyn yn cyfarfod i drafod Cwmpawd Strategol yr UE, y nod yw cael dogfen gyflawn erbyn mis Tachwedd; mae digwyddiadau diweddar wedi dangos bod angen i'r UE gymryd mwy o gyfrifoldeb a gweithredu ar y cyd ym maes diogelwch ac amddiffyn.

Ddydd Mawrth (31 Awst) bydd cyfarfod rhyfeddol o weinidogion Cyfiawnder a Materion Cartref a fydd yn ymgynnull i drafod sut y byddant yn delio â symudiad anochel pobl o Afghanistan, ailsefydlu yn yr UE, a hefyd cefnogi'r gwledydd cyfagos hynny sydd eisoes wedi wedi derbyn miliynau o ffoaduriaid a fydd angen mwy o gymorth ariannol.

hysbyseb

Rheol y gyfraith

Mae'n anodd bod yn ffagl i reolaeth y gyfraith dramor, os yw'ch rhannau cyfansoddol eich hun yn rhwygo normau yn hapus, sy'n dod â mi i Wlad Pwyl a Hwngari lle mae cyflwr stasis wedi aros yn ystod yr haf.

Ceryddodd Von der Leyen ASEau ac arbenigwyr cyfreithiol mewn llythyr pum tudalen a oedd yn rhestru sut roedd Hwngari wedi torri chwech o wyth o egwyddorion rheol cyfraith a oedd yn gysylltiedig â gwariant cyllideb yr UE ac felly dylent sbarduno'r 'rheol amodoldeb rheol' a gofnodwyd yn ddiweddar. mecanwaith i atal camddefnyddio arian. Ysgrifennodd Von der Leyen nad oedd ASEau wedi darparu digon o dystiolaeth o’r toriadau ac “nad oes galw priodol ar y Comisiwn i weithredu”.

Roedd diwrnod cyfrif Gwlad Pwyl ar 16 Awst yn ddigwyddiad nad oedd yn ddigwyddiad, gyda rhagor o flaenoriaeth gan Bencadlys y Comisiwn. Ni all un helpu ond meddwl bod rhywun yng ngwasanaeth cyfreithiol y Comisiwn sydd â dyfynbris Douglas Adams wedi'i fframio ar eu wal: “Rwyf wrth fy modd â therfynau amser. Rydw i wrth fy modd â'r sŵn mawr maen nhw'n ei wneud wrth iddyn nhw fynd heibio. ”

Fe giciodd y Comisiwn y can i lawr y ffordd wrth iddyn nhw “ddarllen a dadansoddi” ymateb Gwlad Pwyl. Bydd yr Is-lywydd Jourova yn ymweld â Gwlad Pwyl ddydd Llun (30 Awst). Nid yw’r synau sy’n dod gan y Gweinidog Cyfiawnder Zbigniew Ziobro yn galonogol, gan drydar yn ddiweddar bod yr UE yn cymryd rhan mewn “rhyfel hybrid” yn erbyn yr UE. 

Yn y cyfamser, mae Slofenia yn parhau i stondin ar enwebu erlynwyr i Swyddfa Erlynydd Cyhoeddus Ewrop, gyda Phrif Weinidog Slofenia Jansa yn blocio enwebiadau.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd