Cysylltu â ni

Cyflogaeth

Mae'r € 63 biliwn ffyniant app: Mae bron i 5 miliwn o swyddi yn y sector Ewropeaidd erbyn 2018, yn ôl adroddiad yr UE

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

100000000000044E0000033B63298EC3Mae sector apiau'r UE wedi mynd o ddim i archarwr digidol mewn llai na phum mlynedd. Erbyn 2018 gallai gyflogi 4.8 miliwn o bobl a chyfrannu € 63 biliwn i economi’r UE yn ôl adroddiad a gyflwynwyd ym Mrwsel heddiw. Mae'r astudiaeth, a gynhaliwyd gan GIGAOM ar gyfer y Comisiwn Ewropeaidd, yn dangos bod datblygwyr apiau Ewrop yn wynebu'r her o gymryd yr awenau byd-eang. Ar hyn o bryd, mae datblygwyr yr UE a Gogledd America yn cynhyrchu'r un lefelau (42% yr un) o refeniw apiau ym marchnadoedd hanfodol yr UE a'r UD. Er bod y dyfodol yn ddisglair, mae datblygwyr wedi codi pryderon am y bwlch sgiliau, cysylltedd a darnio a allai roi ffyniant yr ap mewn perygl.

Heddiw mae economi’r ap yn cyflogi 1 miliwn o ddatblygwyr, ac 800,000 o bobl mewn swyddi marchnata a chymorth. Gallai hyn godi i 2.7 miliwn o ddatblygwyr + 2.1 miliwn o staff cymorth erbyn 2018. Gwariodd prynwyr a hysbysebwyr yr UE € 6.1bn ar apiau yn 2013, 30% o gyfanswm gwariant apiau byd-eang, gan dyfu i € 18.7bn yn 2018. Gwariant defnyddwyr ynghyd â hysbysebu a gallai gwaith contract arwain at refeniw blynyddol o € 63bn i'r sector apiau o fewn pum mlynedd.

Dywedodd Is-lywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Neelie Kroes: "Yn wyneb diweithdra cynyddol ymhlith pobl ifanc, mae'r ffigurau hyn yn rhoi gobaith newydd i mi. Mae'r sector apiau yn un maes o'r economi ddigidol lle gall Ewrop arwain mewn gwirionedd. Ond mae'n rhaid i ni fynd i'r afael â phryderon ynghylch cysylltedd a darnio. - rheswm arall eto i gwblhau'r farchnad sengl telathrebu! "

hysbyseb

Mae'r astudiaeth yn dangos bod:

gemau UE datblygwyr app yn arwain y maes: cwmnïau blaenllaw 28 40 UE a grëwyd% o'r top 100 apps grosio yn yr UE ac UDA. Mae tri o'r top-pum cwmni yn Nordig ddatblygwyr gemau (1st King.com, 2nd Supercell, 5th Rovio) Gyda datblygwyr app Almaeneg, Ffrangeg, Sbaeneg ac yn y DU hefyd yn dod o hyd i lwyddiant y tu allan i'w marchnadoedd cynhenid.

Tyfu y farchnad, swyddi sy'n tyfu: Yn 2013, datblygwyr a enillwyd € 11.5bn yn gwneud apps ar gyfer nwyddau defnyddwyr, bancio, y cyfryngau, manwerthu a chleientiaid eraill. Gallant ddisgwyl ennill hyd at € 46bn drwy gontractau o'r natur hon yn 2018. Mae ffyniant app yn creu swyddi, er enghraifft datblygwyr contract Golden Gekko (London / Barcelona) yn bwriadu cynyddu ei staff 40 50-% y flwyddyn nesaf ac yn Llundain grapple Symudol Roedd tri pherson cwmni dair blynedd yn ôl, yn cyflogi 120 yn awr, ac yn bwriadu dyblu y flwyddyn nesaf.

hysbyseb

Mynd i'r afael â'r prinder sgiliau digidol: fras 38% o annibynnol a mewnol datblygwyr Dywedodd cwmnïau UE wedi anawsterau cystadlu gyda Unol Daleithiau cyflogau, dywedodd 31% a 33% fod addysg datblygwr yn hôl, oddeutu dywedodd 30% datblygwyr startup yn brin o arbenigedd busnes, a chwarter Dywedodd pawb a holwyd nad oedd digon o ddatblygwyr. Mae'n achos pryder yn unig 9% o ddatblygwyr yn fenywod.

Mae'r Comisiwn yn mynd i'r afael ag argyfwng sgiliau digidol Ewrop mewn sawl ffordd. Yn gyntaf, trwy weithio mewn partneriaeth â diwydiant a sefydliadau eraill yn y Clymblaid Grand ar gyfer Digital Swyddis (Gweler IP / 2014 / 40). Ochr yn ochr, drwy weithio gydag ysgolion i ddod â sgiliau digidol dde i mewn i'r ystafell ddosbarth cysylltiedig (gweler IP / 13 / 859 a MEMO / 13 / 813). Yn olaf, drwy gefnogi mentrau ar lawr gwlad fel wythnos Côd yr UE, wedi'i drefnu gan Neelie Kroes ' cynghorwyr ifanc. Cyrhaeddodd Wythnos Cod yr UE gyntaf erioed 10,000 o bobl mewn 26 gwlad ym mis Tachwedd 2013. Eleni wythnos Côd yn digwydd ar 11 17-2014 Hydref

Roedd tagfeydd Technegol a darnio hefyd yn achos pryder. Mae tua chwarter o ddatblygwyr am weld 4G yn datblygu yn gyflymach yn Ewrop. Mae tua 35% yn teimlo'n rhwystredig oherwydd y diffyg gallu i ryngweithredu rhwng llwyfannau fel Android, iOS, Facebook. Mae mwyafrif o ddatblygwyr yn cwyno am eu de facto cyfanswm dibyniaeth ar lwyfannau a ddatblygwyd gan gewri Americanaidd, gydag effaith refeniw dilynol.

Ychwanegodd Kroes: "Mae pob ap a phob dyfais symudol yn dibynnu ar rwydweithiau band eang. Eto heddiw, mae'r fframwaith ar gyfer telathrebu Ewropeaidd yn cael ei chwalu a'i gyfyngu. Yn golygu cysylltedd diwifr gwael, cysylltiadau na allant groesi ffiniau, apiau a gwasanaethau sy'n hawdd eu blocio neu eu taflu. gan weithredwyr rhwydwaith, gordaliadau gwaharddol i ddefnyddio'ch ffôn symudol dramor. Yn y byd yfory, lle mae ceir hyd yn oed wedi'u cysylltu, lle rydyn ni'n dibynnu ar apiau symudol hyd yn oed ar gyfer ein gofal iechyd - bydd eu datrys yn gwbl hanfodol. "

Cefndir

Yr adroddiad Sizing Economi App yr UE ei gyflwyno mewn gweithdy ym Mrwsel lle bu Neelie Kroes, Prif Swyddog Marchnata Rovio Peter Vesterbacka a chynrychiolwyr y gymuned ddigidol yn trafod dyfodol economi ap yr UE.

Apps yn rhaglenni hunangynhwysol neu ddarnau o feddalwedd sy'n cael eu bennaf aml cynllunio ar gyfer dyfeisiau symudol neu lwyfannau cymdeithasol. Er enghraifft, gall apps eich cynghori ar y rhwydwaith cludiant cyhoeddus mwyaf effeithlon, yn eich helpu i fancio ar-lein, olrhain eich rhedeg neu teithiau beicio, yn cyd-fynd i chi gyda phartner posibl, yn rhoi cyngor ar iechyd, gemau i ddiddanu ac ymlacio. Ar yr ochr busnes, llawer o gwmnïau yn datblygu apps yn fewnol, neu drwy gontractwyr i gefnogi eu prif fusnes, p'un a ydynt mewn gwasanaethau ariannol, nwyddau defnyddwyr manwerthu, y cyfryngau, ac ati Maent yn defnyddio apps i ychwanegu at eu profiad y cwsmer a chyfleustodau, ac i helpu i farchnata a gwerthu eu nwyddau a'u gwasanaethau. Yn ôl amcangyfrifon, 94.4 biliwn apps llwytho i lawr yn fyd-eang yn ystod 2013.

Mae gan farchnad sengl ddigidol o fwy na 500 miliwn o ddefnyddwyr yr UE botensial enfawr i ddatblygwyr busnes digidol ac apiau Ewrop, ond mae llawer yn rhwystredig oherwydd anghysondebau sy'n ei gwneud hi'n anodd gwerthu eu syniadau disglair ar draws ffiniau. Mae'r Comisiwn yn gweithio i symleiddio rheolau'r UE ar hawlfraint a thrwyddedu i sicrhau mwy o fynediad i gynnwys ar-lein. Mae barhaus ymgynghori yn bwydo i mewn i bapur gwyn ar hawlfraint a oedd i fod i ddod cyn Haf 2014. Mae mwy o gysylltedd, gan gynnwys y cysylltiadau 4G cyflym a band eang sy'n tanwydd apiau, ymhlith targedau cynigion y Comisiwn i gyflawni a Cyfandir Connected, Yn cael ei drafod ar hyn o bryd gan y Senedd Ewropeaidd. (Gweler MEMO / 13 / 779 a IP / 13 / 828).

Daeth astudio yn rhan o Startup Ewrop, menter Agenda Ddigidol a gefnogir gan Kroes i hyrwyddo TGCh ac entrepreneuriaeth y we yn Ewrop ac i helpu cwmnïau i ffynnu yn Ewrop.

Mae'n cynnwys chwe gweithgaredd: Y cyflymydd Cynulliad, Y Rhwydwaith Crowdfunding Ewropeaidd, The We Fforwm Buddsoddwyr, Y Clwb arweinwyr, Y Partneriaeth Startup Ewrop a gwella Sgiliau We trwy MOOCS (cael ei lansio yn 2014) Gweithgareddau i fapio ecosystem startup, megis yr astudiaeth hon, cefnogi Startup Ewrop ac yn helpu i ddiffinio polisïau sy'n seiliedig ar dystiolaeth a all helpu entrepreneuriaid we i ddechrau ac aros yn Ewrop.

Yn ogystal, mae y Partneriaeth Cyhoeddus Preifat ar y Rhyngrwyd yn y Dyfodol Gall helpu gyda chyllid a gwe mentora entrepreneuriaid sy'n defnyddio'r technolegau a ddatblygwyd mewn prosiectau blaenorol. Cyllid hefyd ar gael drwy Horizon 2020.

Dolenni defnyddiol

Astudio 'Maint Economi Ap yr UE'

@StartUpEU, #StartUpEurope , @eurapp, #eurapp

Ynglŷn Startup Ewrop

Gwefan Neelie Kroes

 

Economi

Lleihau diweithdra: Esboniwyd polisïau'r UE

cyhoeddwyd

on

Ar ôl i ddiweithdra yn yr UE gynyddu’n raddol ers 2013, arweiniodd pandemig COVID-19 at gynnydd yn 2020. Darganfyddwch sut mae’r UE yn gweithio i leihau diweithdra ac ymladd tlodi.

Er bod amodau marchnad lafur yr UE a hawliau gweithwyr wedi gwella’n sylweddol yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae’r frwydr yn erbyn diweithdra a chanlyniadau’r Argyfwng COVID parhau i fod yn heriau i'r Undeb Ewropeaidd trwy weithio tuag at swyddi o safon ac a Ewrop sy'n gynhwysol yn gymdeithasol.

Cael gwybod mwy am sut mae'r UE yn amddiffyn swyddi a gweithwyr y mae'r pandemig coronafirws yn effeithio arnynt.

Gwnaed ymdrechion mewn nifer o feysydd, gan gynnwys helpu pobl ifanc i ddod i mewn i'r farchnad lafur, brwydro yn erbyn diweithdra tymor hir, uwchraddio sgiliau, a hwyluso symudedd gweithwyr yn yr UE.

cyfradd diweithdra UE

Ym mis Ebrill 2021, y cyfradd ddiweithdra ym mharth yr ewro oedd 8%, i lawr o 8.1% ym mis Mawrth 2021 ac i fyny o 7.3% ym mis Ebrill 2020.

hysbyseb

Cymwyseddau UE yn erbyn aelod-wladwriaethau

Mae gwledydd yr UE yn dal i fod yn bennaf gyfrifol am bolisïau cyflogaeth a chymdeithasol. Fodd bynnag, mae'r UE yn ategu ac yn cydlynu gweithredoedd yr aelod-wladwriaethau ac yn hyrwyddo rhannu arferion gorau.

Yn ôl erthygl naw o'r Cytuniad ar Weithrediad yr Undeb Ewropeaidd, dylai'r UE ystyried yr amcan o lefel uchel o gyflogaeth wrth ddiffinio a gweithredu ei holl bolisïau a gweithgareddau.

hysbyseb

Strategaeth gyflogaeth Ewropeaidd 

Yn 1997 sefydlodd gwledydd yr UE set o amcanion a thargedau cyffredin ar gyfer polisi cyflogaeth i frwydro yn erbyn diweithdra a chreu mwy a gwell swyddi yn yr UE. Gelwir y polisi hwn hefyd yn Strategaeth gyflogaeth Ewropeaidd (EES).

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn monitro ac yn gweithredu'r strategaeth drwy'r Semester Ewropeaidd, cylch blynyddol o gydlynu polisïau economaidd a chyflogaeth ar lefel yr UE.

Caiff y sefyllfa gymdeithasol a chyflogaeth yn Ewrop ei gwerthuso yng nghyd-destun Semester yr UE ac mae'n seiliedig ar y Canllawiau Cyflogaeth, blaenoriaethau a thargedau cyffredin ar gyfer polisïau cyflogaeth cenedlaethol. Er mwyn helpu gwledydd yr UE i symud ymlaen, mae'r Comisiwn yn cyhoeddi argymhellion sy'n benodol i wlad, yn seiliedig ar eu cynnydd tuag at bob nod.

Sut mae'n cael ei ariannu

Daeth Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) yw prif offeryn Ewrop i sicrhau cyfleoedd gwaith tecach i bawb sy'n byw yn yr UE: gweithwyr, pobl ifanc a phawb sy'n chwilio am swydd.

Cynigiodd Senedd Ewrop gynyddu cyllid yn cyllideb yr UE ar gyfer 2021-2027. Mae fersiwn newydd y gronfa, a elwir yn Cronfa Gymdeithasol Ewrop a Mwy (ESF +), gyda chyllideb o € 88 biliwn, yn canolbwyntio ar addysg, hyfforddiant a dysgu gydol oes, ynghyd â mynediad cyfartal i gyflogaeth o safon, cynhwysiant cymdeithasol a brwydro yn erbyn tlodi.

Nod y Rhaglen Cyflogaeth ac Arloesi Cymdeithasol (EaSI) yw helpu i foderneiddio polisïau cyflogaeth a chymdeithasol, gwella mynediad i gyllid ar gyfer mentrau cymdeithasol neu bobl agored i niwed sy'n dymuno sefydlu micro-gwmni ac i hyrwyddo symudedd llafur drwy'r Rhwydwaith EURES. Mae'r Rhwydwaith Swyddi Ewropeaidd yn hwyluso symudedd trwy ddarparu gwybodaeth i gyflogwyr a cheiswyr gwaith ac mae hefyd yn cynnwys cronfa ddata o swyddi gwag a chymwysiadau ledled Ewrop.

Daeth Cronfa Addasiad Globaleiddio Ewropeaidd (EGF) yn cefnogi gweithwyr sy'n colli eu swyddi oherwydd globaleiddio, gan y gall cwmnïau gau neu symud eu cynhyrchiad i wledydd nad ydynt yn rhan o'r UE, neu'r argyfwng economaidd ac ariannol, wrth ddod o hyd i waith newydd neu sefydlu eu busnesau eu hunain.

Daeth Cronfa ar gyfer Cymorth Ewrop i'r Mwyaf Difreintiedig (FEAD) yn cefnogi mentrau'r wladwriaeth i ddarparu bwyd, cymorth sylfaenol a gweithgareddau cynhwysiant cymdeithasol i'r rhai mwyaf difreintiedig.

Mae'r fersiwn wedi'i diweddaru o Gronfa Gymdeithasol Ewrop a Mwy yn uno nifer o gronfeydd a rhaglenni sy'n bodoli eisoes (yr ESF, yr EaSI, y FEAD, y Fenter Cyflogaeth Ieuenctid), gan gyfuno eu hadnoddau a darparu cefnogaeth fwy integredig a thargededig i ddinasyddion.

Ymladd diweithdra ymysg pobl ifanc

Ymhlith mesurau'r UE i gombat diweithdra ymhlith pobl ifanc yw'r Gwarant Ieuenctid, ymrwymiad gan aelod-wladwriaethau i sicrhau bod yr holl bobl ifanc o dan 30 oed yn derbyn cynnig cyflogaeth o ansawdd da, addysg barhaus, prentisiaeth neu hyfforddeiaeth o fewn pedwar mis i ddod yn ddi-waith neu adael addysg ffurfiol. Cefnogir gweithredu'r Warant Ieuenctid gan fuddsoddiad yr UE, trwy'r Fenter Cyflogaeth Ieuenctid.

Daeth Corfflu Undeb Ewropeaidd yn caniatáu i bobl ifanc wirfoddoli a gweithio mewn prosiectau sy'n gysylltiedig â chydlyniad ledled Ewrop. Y Eich llwyfan swyddi EURES cyntaf yn helpu pobl ifanc 18 i 35, ac sydd â diddordeb mewn ennill profiad proffesiynol dramor, dod o hyd i leoliad gwaith, hyfforddeiaeth neu brentisiaeth.

Sgiliau cywir, swydd gywir

Drwy hyrwyddo a gwella caffael sgiliau, gwneud cymwysterau'n fwy cymaradwy a darparu gwybodaeth am y galw am sgiliau a swyddi, mae'r UE yn cefnogi pobl i ddod o hyd i swyddi o ansawdd da a gwneud dewisiadau gyrfa gwell.

Daeth Sgiliau Newydd Agenda ar gyfer Ewrop, sy'n cael ei lansio yn 2016, yn cynnwys mesurau 10 i sicrhau bod yr hyfforddiant a'r cymorth cywir ar gael i bobl ac i adolygu nifer o offer presennol, fel fformat Europass ar ffurf CV Ewropeaidd).

Her diweithdra hirdymor

Mae diweithdra hirdymor, pan fydd pobl yn ddi-waith am fwy na mis 12, yn un o achosion tlodi parhaus. Mae'n parhau uchel iawn mewn rhai o wledydd yr UE ac yn dal i gyfrif am bron i 50% o gyfanswm y diweithdra.

Er mwyn integreiddio'n well y di-waith hirdymor yn y farchnad lafur, mabwysiadodd gwledydd yr UE argymhellion: maent yn annog cofrestru di-waith tymor hir gyda gwasanaeth cyflogaeth, asesiad manwl unigol i nodi eu hanghenion, yn ogystal â chynllun wedi'i deilwra i ddod â nhw'n ôl i'r gwaith (cytundeb integreiddio swydd). Byddai ar gael i unrhyw un sy'n ddi-waith am 18 mis neu fwy.

Mae absenoldeb hirdymor o'r gwaith yn aml yn arwain at ddiweithdra ac at weithwyr sy'n gadael y farchnad lafur yn barhaol. Cadw ac ailintegreiddio gweithwyr i'r gweithle sy'n dioddef o anafiadau neu broblemau iechyd cronig, yn 2018, a luniodd Senedd Ewrop set o mesurau i aelod-wladwriaethau weithio arnynt, fel gwneud gweithleoedd yn fwy addasadwy trwy raglenni datblygu sgiliau, sicrhau amodau gweithio hyblyg a darparu cefnogaeth i weithwyr (gan gynnwys hyfforddiant, mynediad at seicolegydd neu therapydd).

Hyrwyddo symudedd gweithwyr

Gall ei gwneud yn haws i bobl weithio mewn gwlad arall helpu i fynd i'r afael â diweithdra. Mae gan yr UE set o reolau cyffredin i ddiogelu pobl hawliau cymdeithasol yn ymwneud â diweithdra, salwch, mamolaeth / tadolaeth, budd-daliadau teulu ac ati wrth symud o fewn Ewrop. Rheolau ar y postio o weithwyr sefydlu egwyddor yr un cyflog am yr un gwaith yn yr un gweithle.

Cael gwybod mwy am beth mae'r UE yn ei wneud ynghylch effaith globaleiddio ar gyflogaeth.

Darganfyddwch fwy am bolisïau cymdeithasol yr UE

Dysgwch fwy 

Parhau Darllen

Economi

Mae prinder llafur yn Hwngari yn arwain y llywodraeth i chwilio am weithwyr dramor

cyhoeddwyd

on

Mae'r llywodraeth sydd fel arfer yn amharod i fewnfudwyr yn Budapest yn chwilio am dramorwyr i helpu gyda phrinder y llafurlu, yn ysgrifennu Cristian Gherasim, gohebydd Bucharest.

Dywedodd gweinidog tramor Hwngari y bydd cwmnïau’n cael recriwtio gweithlu medrus o wledydd y tu allan i’r UE. Cefnogodd Peter Szijjarto, y gweinidog tramor, y symudiad trwy ddweud y bydd hyn yn helpu gyda tharged twf 5.5% Hwngari a osodwyd ar gyfer eleni.

Er enghraifft, un sector sy'n cael ei daro gan brinder llafur yw'r diwydiant lletygarwch yn Hwngari sydd wedi lleisio pryderon cryf yn ddiweddar am ddiffyg cogyddion a staff glanhau. Dywedodd Tamás Flesch, pennaeth Cymdeithas Gwesty a Bwyty Hwngari yn ystod cyfweliad bod perchnogion gwestai yn Budapest yn mynd i drafferth fawr i sicrhau'r gweithlu mawr ei angen, gan gynnig esiampl rheolwr gwestai angen glanhau ystafelloedd eu hunain.

hysbyseb

Mae llawer o wledydd eraill yng nghanol a dwyrain Ewrop wedi bod yn cael trafferth gyda phrinder gweithlu yng nghanol adferiad economaidd cyflymach na'r disgwyl yn dilyn y cyfyngiadau pandemig.

Mae'r llywodraeth yn Budapest wedi bod yn amharod hyd yn hyn i agor ei drysau i dramorwyr yng nghanol polisïau gwrth-fewnfudwyr y Prif Weinidog Viktor Orban sydd wedi sbarduno gwrthdaro mynych â'r Undeb Ewropeaidd.

Sector arall lle mae prinder llafur Hwngari yn gwneud i'w phresenoldeb deimlo yw amaethyddiaeth. Mae ffermwyr Hwngari yn brwydro i ddod o hyd i ddigon o weithwyr i gynaeafu eu ffrwythau a'u llysiau, gyda gwerth mwy na 190 miliwn ewro o nwyddau yn cael eu dinistrio yn ystod y flwyddyn ddiwethaf yn unig.

hysbyseb

Cred arbenigwyr mai'r ffordd orau o ddenu pobl i weithio ar ffermydd yw cynyddu cyflogau. Maent yn credu y bydd angen o leiaf ddegawd ar y diwydiant i wella ar ôl colli swyddi ac ailgyfeirio ei hun i ffordd newydd o wneud busnes.

Ac mae'n debyg mai'r sector mwyaf syndod y mae prinder gweithlu yn Hwngari yn effeithio arno yw manwerthu ar-lein. Mae'r argyfwng llafur yn cyfyngu ar e-fasnach, gyda llawer o siopau ar-lein yn cael eu gorfodi i atal hysbysebu ar-lein oherwydd na allant ymdopi â galw uwch. Mae Kristof Gal, sylfaenydd Klikkmarketing, cwmni marchnata ar-lein wedi'i leoli yn Budapest, yn amcangyfrif y gallai'r broblem hon effeithio ar rhwng 30 a 40% o siopau ar-lein.

Dywedodd Szijjarto fod deddfwriaeth newydd, gan gynnwys ar weithwyr dros dro, yn anelu at "helpu i ailgychwyn yr economi yn gyflym, i fod y cyflymaf i ailgychwyn yn Ewrop".

Gan fod economi Hwngari yn gwneud yn well na’r disgwyl yn chwarter cyntaf eleni er gwaethaf mesurau cloi coronafirws, cyhoeddodd y llywodraeth yn Budapest fesurau eraill gan gynnwys lleddfu beichiau biwrocrataidd ar fentrau bach a chanolig yn ogystal â benthyciadau rhad i helpu cwmnïau Hwngari i ehangu dramor. neu fuddsoddi mewn prosiectau gwyrdd.

Mae’r llywodraeth yn Budapest wedi cael ei beirniadu dro ar ôl tro gan yr UE am ei safiad ynglŷn ag ymfudwyr, ymosodiadau ar ryddid y wasg ac yn erbyn y gymuned LGBT. Yn flaenorol, mae'r Comisiwn Ewropeaidd a Senedd Ewrop wedi lansio gweithred "rheol cyfraith" yn erbyn Hwngari ynghylch rhyddid sifil. Mae ASEau yn gofyn i'r Comisiwn Ewropeaidd symud ymlaen gyda chamau cyfreithiol, a hyd yn oed wrthod mynediad i Hwngari i gynllun adfer pandemig Covid-750 € 19bn, os nad yw llywodraeth Orban yn gwrthdroi cwrs.

Parhau Darllen

Cyflogaeth

Dim ond 5% o gyfanswm y ceisiadau am fisas gwaith medrus tymor hir a gyflwynwyd yn y chwarter cyntaf a ddaeth gan ddinasyddion yr UE, dengys data

cyhoeddwyd

on

Mae'r ffigurau a ryddhawyd gan Swyddfa Gartref y DU yn rhoi syniad o sut y bydd system fewnfudo newydd Prydain ar ôl Brexit yn effeithio ar nifer o ddinasyddion yr UE sy'n dod i'r DU i weithio. Rhwng Ionawr 1 a Mawrth 31 eleni gwnaeth dinasyddion yr UE 1,075 o geisiadau am fisas gwaith medrus tymor hir, gan gynnwys y fisa iechyd a gofal, sef 5% yn unig o gyfanswm yr 20,738 o geisiadau am y fisâu hyn.

Dywedodd yr Arsyllfa Ymfudo ym Mhrifysgol Rhydychen: “Mae'n dal yn rhy gynnar i ddweud pa effaith y bydd y system fewnfudo ar ôl Brexit yn ei chael ar niferoedd a nodweddion pobl sy'n dod i fyw neu weithio yn y DU. Hyd yn hyn, mae ceisiadau gan ddinasyddion yr UE o dan y system newydd wedi bod yn isel iawn ac yn cynrychioli ychydig y cant yn unig o gyfanswm y galw am fisas y DU. Fodd bynnag, gall gymryd peth amser i ddarpar ymgeiswyr neu eu cyflogwyr ddod yn gyfarwydd â'r system newydd a'i gofynion. "

Mae'r data hefyd yn dangos bod nifer y gweithwyr gofal iechyd mudol sy'n dod i weithio yn y DU wedi codi i'r lefelau uchaf erioed. Defnyddiwyd 11,171 o dystysgrifau nawdd ar gyfer gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol yn ystod chwarter cyntaf eleni. Mae pob tystysgrif yn cyfateb i weithiwr mudol. Ar ddechrau 2018, roedd 3,370. Roedd bron i 40 y cant o'r holl geisiadau fisa gwaith medrus ar gyfer pobl yn y sector iechyd a gwaith cymdeithasol. Erbyn hyn mae mwy o ddeiliaid fisa gofal iechyd mudol yn y DU nag ar unrhyw adeg ers i'r cofnodion ddechrau yn 2010. Er bod nifer y trwyddedau noddwr ar gyfer fisâu gofal iechyd wedi gostwng i 280 yn ystod y cyfnod cloi cyntaf y llynedd, mae wedi parhau i godi ers hynny, patrwm sydd ni effeithiwyd arno gan y trydydd cloi i lawr y gaeaf hwn.

hysbyseb

I'r gwrthwyneb, mae'r sectorau TG, addysg, cyllid, yswiriant, proffesiynol, gwyddonol a thechnegol i gyd wedi gweld gostyngiad yn nifer yr ymfudwyr a gyflogwyd hyd yma eleni, er gwaethaf ralio yn ystod ail hanner 2020. Mae nifer y gweithwyr TG mudol yn dal i fodoli. yn sylweddol is na lefelau cyn-Covid. Yn chwarter cyntaf 2020 cyhoeddwyd 8,066 o fisâu gwaith medrus yn y sector TG, ar hyn o bryd mae 3,720. Mae nifer y gweithwyr proffesiynol mudol a gweithwyr gwyddonol a thechnegol hefyd wedi gostwng ychydig yn is na'r lefelau cyn-Covid.

Dywedodd yr arbenigwr fisa Yash Dubal, Cyfarwyddwr Cyfreithwyr AY & J: “Mae'r data'n dangos bod y pandemig yn dal i effeithio ar symudiad pobl sy'n dod i'r DU i weithio ond mae'n rhoi arwydd y bydd y galw am fisas gwaith medrus i weithwyr y tu allan i'r UE parhau i dyfu ar ôl i deithio gael ei normaleiddio. Mae diddordeb arbennig mewn swyddi TG Prydain gan weithwyr yn India nawr ac rydym yn disgwyl gweld y patrwm hwn yn parhau. ”

Yn y cyfamser mae'r Swyddfa Gartref wedi cyhoeddi ymrwymiad i alluogi symudiad cyfreithlon pobl a nwyddau i gefnogi ffyniant economaidd, wrth fynd i'r afael â mudo anghyfreithlon. Fel rhan o'i Chynllun Cyflawni Canlyniadau ar gyfer eleni mae'r adran hefyd yn addo 'bachu cyfleoedd gadael yr UE, trwy greu ffin fwyaf effeithiol y byd i gynyddu ffyniant y DU a gwella diogelwch', wrth gydnabod y gall incwm y mae'n ei gasglu o ffioedd fisa ostwng oherwydd llai o alw.

hysbyseb

Mae'r ddogfen yn ailadrodd cynllun y Llywodraeth i ddenu'r "mwyaf disglair a gorau i'r DU".

Dywedodd Dubal: “Er nad yw’r ffigurau sy’n ymwneud â fisâu ar gyfer gweithwyr TG a’r rheini yn y sectorau gwyddonol a thechnegol yn arddel yr ymrwymiad hwn, mae’n ddyddiau cynnar o hyd i’r system fewnfudo newydd ac mae’r pandemig wedi cael effaith ddwys ar deithio rhyngwladol. O'n profiad yn helpu i hwyluso fisas gwaith i ymfudwyr, mae galw cynyddol a fydd yn cael ei wireddu dros y 18 mis nesaf. "

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd