Cysylltu â ni

EU

Twristiaeth Disgwylir i dyfu eto yn 2014, dan arweiniad galw yn y cartref ac Ewropeaidd cryf

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

hyrwyddo-ue-dwristiaethMae twristiaeth wedi bod yn gadarnleoedd economi Ewrop yn ystod yr argyfwng economaidd, a bydd y duedd gadarnhaol yn parhau yn 2014, gyda dim ond 11% o Ewropeaid yn disgwyl peidio â mynd i ffwrdd.

Yn ôl y newydd arolwg Eurobarometer a gyhoeddwyd heddiw (13 Chwefror), mae'r sector wedi bod yn beiriant o dwf economaidd sy'n seiliedig ar alw domestig yn 2013, gyda mwy o bobl yn dewis treulio gwyliau y tu allan i'w gwlad eu hunain ond o fewn yr UE. Yn 2013, treuliodd 38% o Ewropeaid eu prif wyliau mewn gwlad arall yn yr UE, sydd bum pwynt canran yn fwy o'i gymharu â 2012.

Ar yr un pryd, dim ond 42% o bobl a dreuliodd eu prif wyliau yn eu gwlad eu hunain, gostyngiad o bum pwynt canran o'i gymharu â 2012. Ar ben hynny yn 2013, dim ond un rhan o bump (19%) a gymerodd eu prif wyliau y tu allan i wyth ar hugain o wledydd yr UE, sy'n ostyngiad 2% o'i gymharu â 2012. Mae'r arolwg Eurobarometer ar ddewisiadau Ewropeaid tuag at dwristiaeth hefyd yn archwilio cymhellion a rhwystrau i Ewropeaid i deithio, y prif gyrchfannau, y ffynonellau gwybodaeth a ddefnyddir i gynllunio gwyliau, sut y trefnodd Ewropeaid eu gwyliau yn 2013, eu boddhad â'r sector a lefel y diogelwch yn y llety a'r gwasanaethau.

hysbyseb

Gwnaeth Is-lywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Antonio Tajani, comisiynydd diwydiant ac entrepreneuriaeth, sylwadau ar ddewisiadau'r ymatebwyr a rhagolwg yr arolwg ar wneud gwyliau: "Fel comisiynydd Ewropeaidd sy'n gyfrifol am dwristiaeth, ni allaf guddio fy mrwdfrydedd. Cyhoeddwyd agweddau Ewropeaid tuag at deithio heddiw. yn arwydd o berfformiad dibynadwy a rhagorol y sector twristiaeth, sy'n parhau i fod yn sbardun economaidd cadarn ar gyfer adferiad yr UE. Mae'r ffigurau'n siarad drostynt eu hunain, tra bod y dewisiadau a'r safbwyntiau a fynegwyd yn yr arolwg yn dangos sut y disgwylir perfformiad cadarn a gwydn y diwydiant. i barhau yn 2014. ”

Yn 2013 70% o Ewropeaid a deithiodd am o leiaf un arhosiad dros nos

Dim ond 11% o Ewropeaid sy'n disgwyl peidio â mynd i ffwrdd yn 2014 oherwydd y sefyllfa economaidd bresennol. Mae pedwar o bob deg o Ewropeaid yn bwriadu treulio eu prif wyliau yn eu gwlad eu hunain (mwyafrif y bobl yng Ngwlad Groeg, Croatia, yr Eidal a Bwlgaria). Mae tri o bob deg o bobl yn disgwyl i'w prif wyliau fod yn yr UE, ac mae dros bedwar o bob deg yn bwriadu cael o leiaf un o'u teithiau yn yr UE yn 2014. Mae chwarter yn bwriadu teithio i wlad nad yw'n rhan o'r UE (24%) ond dim ond 16% fydd yn cael eu prif wyliau y tu allan i'r UE.

hysbyseb

Uchafbwyntiau pellach yr arolwg Eurobaromedr:

  • Yn 2013 70% o Ewropeaid a deithiwyd am resymau personol neu broffesiynol am o leiaf un arhosiad dros nos. Gan edrych ar y teithio personol yn 2013 yn unig, aeth y rhan fwyaf o bobl i ffwrdd am 4 i 13 o nosweithiau olynol (57%). I raddau helaeth, mae'r patrwm hwn yn cael ei adlewyrchu gan y cynlluniau ar gyfer 2014.
  • Mae'n well gan Ewropeaid gael golau'r haul a bywyd ar y traeth (46%).
  • Mae'r un canran o ymatebwyr yn crybwyll nodweddion naturiol lle penodol fel y prif reswm pam y byddent yn bwriadu dychwelyd i'r un cyrchfan dwristiaeth.
  • Mae'r pum cyrchfan gwyliau uchaf yn yr UE yn aros yr un fath ers 2012. Mae Sbaen (15%, + 5), Ffrainc (11, + 3), yr Eidal (10%, + 2), yr Almaen (7%, + 2) ac Awstria (6%, + 2) yn parhau i fod y mwyaf poblogaidd cyrchfannau gwyliau, y mae pob un ohonynt wedi gweld cynnydd ers 2012. Ymatebwyr yng Ngwlad Groeg, Croatia, yr Eidal a Bwlgaria yw'r rhai mwyaf tebygol o gymryd gwyliau yn eu gwlad eu hunain, tra bod ymatebwyr yn Lwcsembwrg a Gwlad Belg yn fwyaf tebygol o deithio i wlad arall yn yr UE. Mae cynlluniau ymatebwyr ar gyfer 2014 yn debyg iawn i gynlluniau 2013.
  • Mae twristiaid yn Ewrop yn teimlo'n ddiogel ac yn fodlon iawn. Mae ymatebwyr yn mynegi lefel uchel o foddhad gyda'r rhan fwyaf o agweddau o'u gwyliau 2013. Roedd mwyafrif yr ymatebwyr yn fodlon â diogelwch (95%) ac ansawdd (95%) eu llety.

Ychydig o effaith ar y sefyllfa economaidd bresennol, ond mae rhesymau ariannol yn bwysig

Ni wneir unrhyw newidiadau sylweddol i gynlluniau gwyliau o ganlyniad i'r sefyllfa economaidd bresennol. Mae'r arolwg hefyd yn edrych ar yr hyn a allai ddylanwadu ar gynlluniau gwyliau. Mae mwy na hanner yr ymatebwyr nad oeddent yn mynd ar wyliau yn 2013 yn dweud ei fod o leiaf yn rhannol am resymau ariannol, ac roedd 44 yn ystyried mai dyma'r prif reswm. Dim ond 11% o ymatebwyr sy'n disgwyl peidio â mynd i ffwrdd yn 2014 oherwydd y sefyllfa economaidd bresennol. Yn bwysicach, mae dros bedwar o bob deg o bobl yn dweud na fyddant yn newid eu cynlluniau gwyliau 2014, tra bod traean yn dweud y byddant yn newid eu cynlluniau ond yn dal i deithio. Mae cyfran y bobl sy'n bwriadu mynd ar wyliau heb newid eu cynlluniau am resymau economaidd yn amrywio o 75% yn Awstria i 10% yng Ngwlad Groeg.

Cefnogir y duedd gadarnhaol gan yr ystadegau swyddogol. Yn ôl Eurostat, roedd gan y sector twristiaeth ffigurau uchaf erioed yn 20131. Cynyddodd cyfanswm y nosweithiau a wariwyd mewn sefydliadau llety i dwristiaid ym mhob aelod-wladwriaeth 28 yn 2013 gan 1,6 gan 2.6 biliwn o nosweithiau a wariwyd o gymharu â 2012.

Mae'r arolwg Eurobarometer

Cynhaliwyd yr arolwg Eurobarometer hwn rhwng 6-11 Ionawr 2014 ar ymatebwyr 31,122 o wahanol grwpiau cymdeithasol a demograffig, a gafodd eu cyfweld dros y ffôn (llinell ffôn a ffôn symudol) yn eu mamiaith yn yr aelod-wladwriaethau, yn ogystal â gwledydd 7 eraill y tu allan yr UE, sef Twrci, Cyn-Weriniaeth Iwgoslafia Macedonia, Gwlad yr Iâ, Norwy, Serbia, Montenegro ac Israel.

Mae'r don hon yn ddilyniant i rif Eurobaromedr Flash. 370, a gynhaliwyd ym mis Ionawr 2013. Cynhaliwyd yr arolwg gan TNS Political and Social.

Ewrofaromedr

Mwy o wybodaeth am bolisi twristiaeth a diwydiant yr UE

EU

Wythnos o'n blaenau: Y wladwriaeth rydyn ni ynddi

cyhoeddwyd

on

Y darn mawr set yr wythnos hon fydd anerchiad 'Cyflwr yr UE' (SOTEU) Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd von der Leyen i Senedd Ewrop yn Strasbwrg. Mae'n syniad a fenthycwyd o'r Unol Daleithiau, pan fydd Arlywydd yr Unol Daleithiau yn annerch y Gyngres ar ddechrau pob blwyddyn yn nodi ei gynlluniau (ac mae wedi bod yn un hyd yma) ar gyfer y flwyddyn i ddod. 

Rwyf bob amser yn rhyfeddu at hunanhyder America a chred bron yn anorchfygol mai America yw'r genedl fwyaf ar y ddaear. Er bod meddwl eich bod chi jyst yn wych mae'n rhaid i chi fod yn gyflwr meddwl pleserus, mae cyflwr parlous yr UD ar gymaint o lefelau ar hyn o bryd yn gwneud i mi feddwl y gallai'r llygad Ewropeaidd hynod feirniadol sy'n bwrw ar eu lot fod yn safbwynt iachach. Eto i gyd, weithiau byddai'n braf pe gallem gydnabod nifer o fanteision yr UE a bod ychydig yn fwy 'Ewropeaidd a balch'.

Mae'n anodd mesur faint o ddiddordeb sydd gan SOTEU y tu allan i'r rhai sy'n ymwneud fwyaf â gweithgareddau'r UE. Fel rheol, nid yw Ewropeaid, heblaw am grŵp bach o'r rhai mwyaf defosiynol, yn mynd o gwmpas yn curo ynglŷn â pha mor fawr yw'r UE yn fawr, neu'n gyffredinol yn frwd ynglŷn â'i gyfeiriad. Er y gallem fod wedi myfyrio ar y gwrthffeithiol, mae'r DU wedi rhoi golwg amlwg iawn i bob dinesydd o'r UE o “beth os?" 

hysbyseb

O edrych ar ble mae'r byd, mae'r UE yn edrych fel ei fod mewn cyflwr iachach na'r mwyafrif - mae gan hyn ystyr lythrennol eleni hefyd, mae'n debyg mai ni yw'r cyfandir mwyaf brechiedig ar y ddaear, mae yna gynllun uchelgeisiol i godi tâl ar ein heconomi allan o mae ei gwymp pandemig a'r cyfandir wedi tynnu ei ên allan ac wedi penderfynu gwneud dim llai nag arwain y byd ar fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Yn bersonol, rwy'n teimlo ymchwydd mawr o obaith o'r ffaith ein bod yn ymddangos ein bod wedi penderfynu gyda'n gilydd bod digon yn ddigonol gyda'r rhai yn yr UE sydd am wrth gefn ar werthoedd democrataidd a rheolaeth y gyfraith. 

Bydd sawl cynnig yn dod gan y Comisiwn yr wythnos hon: bydd Vestager yn cyflwyno'r cynllun ar gyfer 'Degawd Digidol Ewrop'; Bydd Borrell yn nodi cynlluniau'r UE ar gyfer cysylltiadau â'r rhanbarth Indo-Môr Tawel; Bydd Jourova yn amlinellu cynllun yr UE ar amddiffyn newyddiadurwyr; a bydd Schinas yn cyflwyno pecyn yr UE ar ymateb i argyfwng iechyd a pharodrwydd. 

Sesiwn lawn y Senedd ydyw, wrth gwrs. Heblaw am SOTEU, trafodir y sefyllfa ddyngarol yn Afghanistan a chysylltiadau'r UE â llywodraeth Taliban; mae rhyddid y cyfryngau a rheolaeth y gyfraith yng Ngwlad Pwyl, yr Undeb Iechyd Ewropeaidd, Cerdyn Glas yr UE ar gyfer ymfudwyr medrus iawn a hawliau LGBTIQ i gyd yn destun trafodaeth.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Wythnos i ddod: Mae forewarned wedi'i forearmed

cyhoeddwyd

on

Bydd Is-lywydd y Comisiwn Maroš Šefčovič yn cyflwyno ail adroddiad rhagwelediad strategol blynyddol y Comisiwn ddydd Mercher (8 Medi). Daw'r adroddiad wythnos cyn anerchiad blynyddol 'Cyflwr yr UE' gan lywydd y Comisiwn. Mae'r fenter yn rhan o ymdrech i sicrhau bod yr UE yn wydn yn wyneb heriau, ond hefyd yn gallu paratoi ei hun trwy ymgorffori rhagwelediad ym mhob agwedd ar lunio polisïau. Bydd Adroddiad 2021 yn edrych ar megatrends byd-eang strwythurol tuag at 2050 a fydd yn effeithio ar yr UE, a bydd yn nodi meysydd lle gallai'r UE hybu ei arweinyddiaeth fyd-eang. 

Ddydd Mawrth (7 Medi) bydd y Comisiynydd Hahn yn cynnal cynhadledd i’r wasg ar fabwysiadu’r Fframwaith Bondiau Gwyrdd, nod yr EUGBS (Safon Bondiau Gwyrdd Ewrop) yw bod yn “offeryn cadarn i ddangos eu bod yn ariannu prosiectau gwyrdd cyfreithlon sy’n cyd-fynd â’r Tacsonomeg yr UE ”.

Senedd

hysbyseb

Bydd Ewrop sy’n addas ar gyfer Is-lywydd Gweithredol yr Oes Ddigidol a’r Comisiynydd Cystadleuaeth Margrethe Vestager yn cwrdd (6 Medi) â chadeiryddion pum pwyllgor (INGE, ITRE, IMCO, LIBE, AIDA) yn y senedd i gyfnewid barn ar yr agenda ddigidol. 

Bydd y Pwyllgor Hawliau Menywod a'r ddirprwyaeth ar gyfer cysylltiadau ag Afghanistan yn cyfarfod i drafod sefyllfa hawliau menywod a merched.

Bydd y Pwyllgor Arbennig ar Curo Canser yn cyfarfod ddydd Iau (9 Medi) yn cyfarfod i drafod cyfnewid data iechyd a’r digideiddio wrth atal a gofalu am ganser, ynghyd â diweddariad ar weithredu strategaeth gemegau’r UE ar gyfer cynaliadwyedd yn y cyd-destun. atal canser.

hysbyseb

Bydd yr Is-bwyllgor Diogelwch ac Amddiffyn yn trafod y sefyllfa yn Afghanistan, yn ogystal ag astudiaeth ar 'barodrwydd yr UE ac ymatebion i fygythiadau Cemegol, Biolegol, Radiolegol a Niwclear (CBRN)' ac adroddiad drafft ASE Sven Mikser (S&D, EE) ar ' Heriau a rhagolygon ar gyfer arfau rheoli arfau a diarfogi arfau amlochrog '. 

Llys

Bydd Llys Cyfiawnder yr Undeb Ewropeaidd yn rhoi ei farn ar adferiad o € 2.7 biliwn o’r DU am ei fethiant i roi dull seiliedig ar risg o reoli tollau ar waith, er gwaethaf rhybuddion dro ar ôl tro gan OLAF, swyddfa gwrth-dwyll annibynnol yr UE. Roedd y methiant i fynd i’r afael â’r mater hwn hefyd yn golygu bod yn rhaid i weithgynhyrchwyr yr UE gystadlu â nwyddau sydd heb eu gwerthfawrogi’n dod i’r UE drwy’r UE. Mae ffigur OLAF yn cwmpasu'r blynyddoedd 2011-2017. Disgwylir dyfarniadau pwysig eraill ym maes Lloches (C-18/20, C-768/19).

Cyngor

Bydd gweinidogion amaeth a physgodfeydd yn cyfarfod yn anffurfiol rhwng 5-7. Bydd gweinidogion Economaidd a Chyllid yn cael cyfarfod anffurfiol trwy gynhadledd fideo ar 6 Medi, a bydd ganddynt gyfarfod anffurfiol arall ar 10-11. Yn ôl yr arfer bydd yr Ewro-grŵp yn cyfarfod cyn y cyfarfod cynhwysol ar 10. 

ECB

Bydd Banc Canolog Ewrop yn cael ei gyfarfod misol rheolaidd ddydd Iau, gyda chwyddiant bellach yn uwch na tharged 2%, bydd pob llygad yn sefydlog ar yr hyn y bydd yr ECB yn ei wneud nesaf.

Tunisia

Bydd Uchel Gynrychiolydd yr UE, Josep Borrell, yn ymweld â Tiwnisia ddydd Gwener (10 Medi). Ym mis Gorffennaf diswyddodd Arlywydd Tiwnisia Kais Saied y Prif Weinidog gan amau’r senedd yn galw pwerau brys yn wyneb gwrthdystiadau dros galedi economaidd a chynnydd mewn achosion Covid-19, mae’r UE wedi galw ar Tunisia i barchu ei gyfansoddiad a rheolaeth y gyfraith. . 

Parhau Darllen

EU

Yn ôl i'r Ysgol, Gohebydd yr UE yn edrych ar yr wythnos i ddod

cyhoeddwyd

on

I'r rhai ohonoch a lwyddodd i fynd i ffwrdd am wyliau adferol yr haf, da iawn, bydd ei angen arnoch chi. Bydd y tymor nesaf yn un arall (prysur) arall. 

Mae llawer o ddeddfwriaeth wedi cychwyn ar ei daith ddeddfwriaethol trwy beiriant gwneud penderfyniadau cymhleth yr UE, gyda llawer o gynigion cigog iawn ar eu ffordd i gael eu sleisio, eu deisio a'u sbeisio, ac o'r diwedd eu taflu i mewn i badell ffrio'r pwyllgor cymodi i'w cyflwyno am bump am gan a gwleidydd blewog fel buddugoliaeth Llywyddiaeth galed. Ymhlith y biggies mae'r cynigion hinsawdd Digidol a'r 'Ffit i 55'. Mae'r cynigion hinsawdd yn addo bod yn arbennig o gleisio o ystyried bod y 'Gyfraith Hinsawdd' sy'n pennu ymrwymiadau carbon eisoes wedi'i chytuno; er mwyn dod o hyd i gydbwysedd terfynol rhwng y cynigion, bydd angen masnachu ceffylau ar raddfa anhysbys hyd yma.

Roedd gwregys Brwsel yn eithaf segur ym mis Awst nes i'r digwyddiadau trychinebus yn Afghanistan ddod ag 20 mlynedd o ymyrraeth y Gorllewin i allanfa llai na buddugoliaethus o banig ac inglorious. Gorwedd y 'Gorllewin' mewn llanastr tatw, gydag ymddiriedaeth ar ei lefel isaf erioed. Cyflwynodd Comisiwn von der Leyen ei hun fel un “geopolitical”, datganodd gweinyddiaeth Biden 'America yn ôl!' - ac eto dyma ni. Un peth rydw i wedi'i ddysgu yw nad yw pethau byth mor ddrwg fel na allan nhw waethygu. Bydd buddugoliaeth y Taliban a'r atgoffa creulon nad yw ISIS wedi diflannu yn rhoi llwyddiant i'r rhai sy'n cefnogi eu delfrydau mewn mannau eraill. Nid yw'n ddarlun tlws, ond mae angen i Ewrop a'r 'Gorllewin' ehangach fod â dewrder ei hunan gwell sy'n amddiffyn hawliau, democratiaeth, rheolaeth y gyfraith a ffyniant gartref a thramor. 

hysbyseb

Yr wythnos nesaf bydd gweinidogion Tramor ac Amddiffyn yn ymgynnull ar gyfer cynghorau anffurfiol i drafod canlyniad digwyddiadau diweddar. Ansefydlogrwydd bedd yn agosach at adref yng Ngogledd Affrica, Libanus a Belarus - ymhlith eraill - ac, wrth gwrs, Afghanistan.

Bydd y gweinidogion amddiffyn yn cyfarfod i drafod Cwmpawd Strategol yr UE, y nod yw cael dogfen gyflawn erbyn mis Tachwedd; mae digwyddiadau diweddar wedi dangos bod angen i'r UE gymryd mwy o gyfrifoldeb a gweithredu ar y cyd ym maes diogelwch ac amddiffyn.

Ddydd Mawrth (31 Awst) bydd cyfarfod rhyfeddol o weinidogion Cyfiawnder a Materion Cartref a fydd yn ymgynnull i drafod sut y byddant yn delio â symudiad anochel pobl o Afghanistan, ailsefydlu yn yr UE, a hefyd cefnogi'r gwledydd cyfagos hynny sydd eisoes wedi wedi derbyn miliynau o ffoaduriaid a fydd angen mwy o gymorth ariannol.

hysbyseb

Rheol y gyfraith

Mae'n anodd bod yn ffagl i reolaeth y gyfraith dramor, os yw'ch rhannau cyfansoddol eich hun yn rhwygo normau yn hapus, sy'n dod â mi i Wlad Pwyl a Hwngari lle mae cyflwr stasis wedi aros yn ystod yr haf.

Ceryddodd Von der Leyen ASEau ac arbenigwyr cyfreithiol mewn llythyr pum tudalen a oedd yn rhestru sut roedd Hwngari wedi torri chwech o wyth o egwyddorion rheol cyfraith a oedd yn gysylltiedig â gwariant cyllideb yr UE ac felly dylent sbarduno'r 'rheol amodoldeb rheol' a gofnodwyd yn ddiweddar. mecanwaith i atal camddefnyddio arian. Ysgrifennodd Von der Leyen nad oedd ASEau wedi darparu digon o dystiolaeth o’r toriadau ac “nad oes galw priodol ar y Comisiwn i weithredu”.

Roedd diwrnod cyfrif Gwlad Pwyl ar 16 Awst yn ddigwyddiad nad oedd yn ddigwyddiad, gyda rhagor o flaenoriaeth gan Bencadlys y Comisiwn. Ni all un helpu ond meddwl bod rhywun yng ngwasanaeth cyfreithiol y Comisiwn sydd â dyfynbris Douglas Adams wedi'i fframio ar eu wal: “Rwyf wrth fy modd â therfynau amser. Rydw i wrth fy modd â'r sŵn mawr maen nhw'n ei wneud wrth iddyn nhw fynd heibio. ”

Fe giciodd y Comisiwn y can i lawr y ffordd wrth iddyn nhw “ddarllen a dadansoddi” ymateb Gwlad Pwyl. Bydd yr Is-lywydd Jourova yn ymweld â Gwlad Pwyl ddydd Llun (30 Awst). Nid yw’r synau sy’n dod gan y Gweinidog Cyfiawnder Zbigniew Ziobro yn galonogol, gan drydar yn ddiweddar bod yr UE yn cymryd rhan mewn “rhyfel hybrid” yn erbyn yr UE. 

Yn y cyfamser, mae Slofenia yn parhau i stondin ar enwebu erlynwyr i Swyddfa Erlynydd Cyhoeddus Ewrop, gyda Phrif Weinidog Slofenia Jansa yn blocio enwebiadau.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd