Twristiaeth Disgwylir i dyfu eto yn 2014, dan arweiniad galw yn y cartref ac Ewropeaidd cryf

| Chwefror 13, 2014 | 0 Sylwadau

hyrwyddo-ue-dwristiaethMae twristiaeth wedi bod yn gadarnleoedd economi Ewrop yn ystod yr argyfwng economaidd, a bydd y duedd gadarnhaol yn parhau yn 2014, gyda dim ond 11% o Ewropeaid yn disgwyl peidio â mynd i ffwrdd.

Yn ôl y newydd arolwg Eurobarometer a gyhoeddwyd heddiw (13 Chwefror), mae'r sector wedi bod yn beiriant o dwf economaidd sy'n seiliedig ar alw domestig yn 2013, gyda mwy o bobl yn dewis treulio gwyliau y tu allan i'w gwlad eu hunain ond o fewn yr UE. Yn 2013, treuliodd 38% o Ewropeaid eu prif wyliau mewn gwlad arall yn yr UE, sydd bum pwynt canran yn fwy o'i gymharu â 2012.

Ar yr un pryd, dim ond 42% o bobl a dreuliodd eu prif wyliau yn eu gwlad eu hunain, gostyngiad o bum pwynt canran o'i gymharu â 2012. Ar ben hynny yn 2013, dim ond un rhan o bump (19%) a gymerodd eu prif wyliau y tu allan i wyth ar hugain o wledydd yr UE, sy'n ostyngiad 2% o'i gymharu â 2012. Mae'r arolwg Eurobarometer ar ddewisiadau Ewropeaid tuag at dwristiaeth hefyd yn archwilio cymhellion a rhwystrau i Ewropeaid i deithio, y prif gyrchfannau, y ffynonellau gwybodaeth a ddefnyddir i gynllunio gwyliau, sut y trefnodd Ewropeaid eu gwyliau yn 2013, eu boddhad â'r sector a lefel y diogelwch yn y llety a'r gwasanaethau.

Soniodd Is-lywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Antonio Tajani, comisiynydd diwydiant ac entrepreneuriaeth, am hoffterau'r ymatebwyr a'r rhagolygon ar gyfer gwneud gwyliau: “Fel comisiynydd Ewropeaidd sy'n gyfrifol am dwristiaeth, ni allaf guddio fy mrwdfrydedd. Mae agweddau Ewropeaid tuag at deithio a gyhoeddwyd heddiw yn arwydd o berfformiad dibynadwy a rhagorol y sector twristiaeth, sy'n parhau i fod yn yrrwr economaidd cadarn ar gyfer adferiad yr UE. Mae'r ffigurau'n siarad drostynt eu hunain, tra bod y dewisiadau a'r safbwyntiau a fynegwyd yn yr arolwg yn dangos sut y disgwylir i berfformiad cadarn a gwydn y diwydiant barhau yn 2014. ”

Yn 2013 70% o Ewropeaid a deithiodd am o leiaf un arhosiad dros nos

Dim ond 11% o Ewropeaid sy'n disgwyl peidio â mynd i ffwrdd yn 2014 oherwydd y sefyllfa economaidd bresennol. Mae pedwar o bob deg o Ewropeaid yn bwriadu treulio eu prif wyliau yn eu gwlad eu hunain (mwyafrif y bobl yng Ngwlad Groeg, Croatia, yr Eidal a Bwlgaria). Mae tri o bob deg o bobl yn disgwyl i'w prif wyliau fod yn yr UE, ac mae dros bedwar o bob deg yn bwriadu cael o leiaf un o'u teithiau yn yr UE yn 2014. Mae chwarter yn bwriadu teithio i wlad nad yw'n rhan o'r UE (24%) ond dim ond 16% fydd yn cael eu prif wyliau y tu allan i'r UE.

Uchafbwyntiau pellach yr arolwg Eurobaromedr:

  • Yn 2013 70% o Ewropeaid a deithiwyd am resymau personol neu broffesiynol am o leiaf un arhosiad dros nos. Gan edrych ar y teithio personol yn 2013 yn unig, aeth y rhan fwyaf o bobl i ffwrdd am 4 i 13 o nosweithiau olynol (57%). I raddau helaeth, mae'r patrwm hwn yn cael ei adlewyrchu gan y cynlluniau ar gyfer 2014.
  • Mae'n well gan Ewropeaid gael golau'r haul a bywyd ar y traeth (46%).
  • Mae'r un canran o ymatebwyr yn crybwyll nodweddion naturiol lle penodol fel y prif reswm pam y byddent yn bwriadu dychwelyd i'r un cyrchfan dwristiaeth.
  • Mae'r pum cyrchfan gwyliau uchaf yn yr UE yn aros yr un fath ers 2012. Mae Sbaen (15%, + 5), Ffrainc (11, + 3), yr Eidal (10%, + 2), yr Almaen (7%, + 2) ac Awstria (6%, + 2) yn parhau i fod y mwyaf poblogaidd cyrchfannau gwyliau, y mae pob un ohonynt wedi gweld cynnydd ers 2012. Ymatebwyr yng Ngwlad Groeg, Croatia, yr Eidal a Bwlgaria yw'r rhai mwyaf tebygol o gymryd gwyliau yn eu gwlad eu hunain, tra bod ymatebwyr yn Lwcsembwrg a Gwlad Belg yn fwyaf tebygol o deithio i wlad arall yn yr UE. Mae cynlluniau ymatebwyr ar gyfer 2014 yn debyg iawn i gynlluniau 2013.
  • Mae twristiaid yn Ewrop yn teimlo'n ddiogel ac yn fodlon iawn. Mae ymatebwyr yn mynegi lefel uchel o foddhad gyda'r rhan fwyaf o agweddau o'u gwyliau 2013. Roedd mwyafrif yr ymatebwyr yn fodlon â diogelwch (95%) ac ansawdd (95%) eu llety.

Ychydig o effaith ar y sefyllfa economaidd bresennol, ond mae rhesymau ariannol yn bwysig

Ni wneir unrhyw newidiadau sylweddol i gynlluniau gwyliau o ganlyniad i'r sefyllfa economaidd bresennol. Mae'r arolwg hefyd yn edrych ar yr hyn a allai ddylanwadu ar gynlluniau gwyliau. Mae mwy na hanner yr ymatebwyr nad oeddent yn mynd ar wyliau yn 2013 yn dweud ei fod o leiaf yn rhannol am resymau ariannol, ac roedd 44 yn ystyried mai dyma'r prif reswm. Dim ond 11% o ymatebwyr sy'n disgwyl peidio â mynd i ffwrdd yn 2014 oherwydd y sefyllfa economaidd bresennol. Yn bwysicach, mae dros bedwar o bob deg o bobl yn dweud na fyddant yn newid eu cynlluniau gwyliau 2014, tra bod traean yn dweud y byddant yn newid eu cynlluniau ond yn dal i deithio. Mae cyfran y bobl sy'n bwriadu mynd ar wyliau heb newid eu cynlluniau am resymau economaidd yn amrywio o 75% yn Awstria i 10% yng Ngwlad Groeg.

Cefnogir y duedd gadarnhaol gan yr ystadegau swyddogol. Yn ôl Eurostat, roedd gan y sector twristiaeth ffigurau uchaf erioed yn 20131. Cynyddodd cyfanswm y nosweithiau a wariwyd mewn sefydliadau llety i dwristiaid ym mhob aelod-wladwriaeth 28 yn 2013 gan 1,6 gan 2.6 biliwn o nosweithiau a wariwyd o gymharu â 2012.

Mae'r arolwg Eurobarometer

Cynhaliwyd yr arolwg Eurobarometer hwn rhwng 6-11 Ionawr 2014 ar ymatebwyr 31,122 o wahanol grwpiau cymdeithasol a demograffig, a gafodd eu cyfweld dros y ffôn (llinell ffôn a ffôn symudol) yn eu mamiaith yn yr aelod-wladwriaethau, yn ogystal â gwledydd 7 eraill y tu allan yr UE, sef Twrci, Cyn-Weriniaeth Iwgoslafia Macedonia, Gwlad yr Iâ, Norwy, Serbia, Montenegro ac Israel.

Mae'r don hon yn ddilyniant i rif Eurobaromedr Flash. 370, a gynhaliwyd ym mis Ionawr 2013. Cynhaliwyd yr arolwg gan TNS Political and Social.

Ewrofaromedr

Mwy o wybodaeth am bolisi twristiaeth a diwydiant yr UE

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Ewrofaromedr, Y Comisiwn Ewropeaidd, Twristiaeth

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *