Cysylltu â ni

diet

Cig ceffyl: Camau Gweithredu a gyhoeddwyd ac yn cyflwyno blwyddyn yn ddiweddarach

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Sgandal mwyafrif y Brits-ffyrdd o fyw-digyfnewid-wrth-geffylTua blwyddyn yn ôl, gwnaeth y sgandal cig ceffyl newyddion pennawd ledled Ewrop a thu hwnt. Roedd y stori bod cig ceffyl yn cael ei basio i ffwrdd fel cig eidion, yn datgelu natur gymhleth y gadwyn cyflenwi bwyd globaleiddio. Nid oedd y dystiolaeth a gasglwyd yn tynnu sylw at fater diogelwch bwyd nac iechyd y cyhoedd, ond yn hytrach at fater labelu twyllodrus. Dangosodd fod twyllwyr yn manteisio ar wendidau yn y system er anfantais i fusnesau a defnyddwyr cyfreithlon.

Roedd diwydiant prosesu bwyd Ewrop yn wynebu argyfwng o ran hyder defnyddwyr ac ymddiriedaeth yn y diwydiant yn is nag erioed. Mae'r Comisiwn Ewropeaidd, ynghyd ag awdurdodau cymwys aelod-wladwriaethau wedi bod yn gweithio'n agos i gyrraedd gwaelod y modd y canfuwyd bod cig ceffyl mewn cynhyrchion bwyd wedi'u labelu fel cig eidion 100%.

1) Sut ymatebodd y Comisiwn i'r sgandal?

hysbyseb

Fel ymateb cychwynnol, cyhoeddodd y Comisiynydd Iechyd Tonio Borg, ar ddechrau mis Mawrth 2013, gynllun gweithredu pum pwynt a ddarparodd restr o gamau i'w cymryd dros y tymor byr, tymor canolig a hwy (gweler isod). Y pwrpas oedd mynd i'r afael â'r diffygion a nodwyd yn sgil y sgandal yng nghadwyn cyflenwi bwyd Ewrop, p'un ai yn y set o reolau sy'n berthnasol i wahanol rannau o'r gadwyn neu yn y system reoli y gorfodir y rheolau hynny drwyddi.

2) Beth sydd wedi'i gyflawni flwyddyn yn ddiweddarach?

Materion wedi'u nodi Camau gweithredu a ragwelir Statws
1. Twyll bwyd Mapio offer a mecanweithiau presennol i ymladd twyll bwyd, gyda'r bwriad o ddatblygu synergeddau a chysylltiadau ymhlith awdurdodau cymwys. Wedi'i wneud
Hyrwyddo cyfranogiad Europol mewn ymchwiliadau twyll bwyd lle bo hynny'n briodol. Wedi'i wneud
Sicrhau gweithdrefn ar gyfer cyfnewid gwybodaeth a rhybuddion yn gyflym mewn achosion o droseddau a allai fod yn dwyll (yn debyg i'r hyn y mae'r RASFF yn ei wneud ar gyfer risgiau difrifol). YN MYND
Rhaglen 2.Testing Asesu a chyflwyno canlyniadau'r monitro DNA parhaus ac, os oes angen, cymryd mesurau dilynol priodol. Wedi'i wneud
Asesu a chyflwyno canlyniadau'r monitro parhaus o gig ceffyl ar gyfer gweddillion ffenylbutazone ac, os oes angen, cymryd mesurau dilynol priodol. Wedi'i wneud
Yn dilyn cyflwyno gan EFSA ac EMA erbyn 15 Ebrill 2013 ddatganiad ar y cyd ar y risgiau sy'n gysylltiedig â phresenoldeb ffenylbutazone mewn cig, i ystyried mesurau dilynol priodol Wedi'i wneud
3. Pasbort ceffylau Aelod-wladwriaethau i adrodd ar y mesurau y maent yn gorfodi rheolau'r Undeb ar basbortau ceffylau trwyddynt (Rheoliad y Comisiwn 504/2008) mewn perthynas â:

hysbyseb
 • Mae'r rheolau ar adnabod ceffylau a'r mesurau a gymerir i atal y cig hwnnw rhag ceffylau anhysbys yn mynd i mewn i'r gadwyn fwyd, yn enwedig trwy wirio sut y cwblheir pasbort ceffylau wedi'u trin yn dilyn rhoi ffenylbutazone, a;
 • y rhwymedigaeth i gyflawni rheolaethau swyddogol yn rheolaidd ac i gynyddu lefel y rheolaethau lle mae arwyddion o ddiffyg cydymffurfio posibl (fel yn yr achos presennol);
Wedi'i wneud
Cyflwyno drafft i'r Pwyllgor Sefydlog ar y Gadwyn Fwyd ac Iechyd Anifeiliaid (SCoFCAH) i ddiwygio Rheoliad 504/2008 y Comisiwn er mwyn ei gwneud yn orfodol cofnodi pasbortau ceffylau mewn cronfa ddata genedlaethol ganolog, yn seiliedig ar iechyd anifeiliaid a deddfwriaeth sŵotechnegol. Wedi'i wneud
Trosglwyddo'r broses o roi pasbortau ceffylau yn gyfan gwbl i'r awdurdodau cymwys a thrwy hynny leihau nifer y cyrff rhoi pasbortau yn y cynnig sydd ar ddod ar Sŵotechneg. YSTYRIED YN Y GYFRAITH IECHYD ANIFEILIAID AC ADOLYGIAD Y DDEDDFWRIAETH ZOOTECHNIG
4. Rheolaethau Swyddogol, gweithredu a chosbau Cynnig yn yr adolygiad sydd ar ddod o ofynion y Rheoliad Rheolaethau Swyddogol (Rheoliad 882/2004) fel: a.Ple mae cosbau ariannol yn cael eu defnyddio mewn perthynas â thorri cyfraith cadwyn fwyd yn fwriadol, eu bod ar lefel sy'n ddigon disylwedd ac yn uwch na yr enillion economaidd a ddisgwylir o'r twyll.

b. Mae aelod-wladwriaethau yn cynnwys yn eu cynlluniau rheoli ac yn cyflawni rheolaethau swyddogol dirybudd gorfodol yn rheolaidd (gan gynnwys archwiliadau a phrofion) sydd â'r nod o frwydro yn erbyn twyll bwyd.

c. Gall y Comisiwn orfodi (nid yn unig argymell) rhaglenni profi cydgysylltiedig mewn achosion penodol, yn enwedig mewn achos o dwyll.

Wedi'i wneud
Paratoi adroddiad trosolwg ar hylendid cig ceffyl gan Swyddfa Bwyd a Milfeddygol y Comisiwn (FVO). Wedi'i wneud
5. Labelu tarddiad Mabwysiadu adroddiad gan y Comisiwn ar y posibilrwydd i ymestyn labelu tarddiad gorfodol o bob math o gig a ddefnyddir fel cynhwysyn mewn bwydydd. Ewch ymlaen, yn seiliedig ar yr adroddiad hwn, i unrhyw gamau dilynol angenrheidiol. Wedi'i wneud
Mabwysiadu rheolau gweithredu ar labelu tarddiad gorfodol cig defaid, gafr, moch a dofednod heb ei brosesu, yn seiliedig ar y Rheoliad ar wybodaeth am fwyd i ddefnyddwyr. Wedi'i wneud
Mabwysiadu rheolau gweithredu i atal defnydd camarweiniol o labelu tarddiad gwirfoddol mewn bwydydd, yn seiliedig ar y Rheoliad ar wybodaeth Bwyd i ddefnyddwyr. YN MYND
Mabwysiadu adroddiadau'r Comisiwn, yn seiliedig ar y Rheoliad ar wybodaeth Bwyd i ddefnyddwyr, ar y posibilrwydd i ymestyn labelu tarddiad gorfodol i:

 • cigoedd eraill heb eu prosesu nad ydynt eisoes wedi'u cynnwys gan reolau labelu tarddiad gorfodol, megis ceffyl, cwningen, cig hela ac ati;
 • llaeth;
 • llaeth fel cynhwysyn mewn cynhyrchion llaeth;
 • bwydydd un cynhwysyn;
 • bwydydd heb eu prosesu;
 • cynhwysion sy'n cynrychioli mwy na 50% o fwyd.
ON-GOING (Adroddiad terfynol erbyn mis Rhagfyr 2014 yn ôl y ddeddfwriaeth)

3) Beth oedd y prif wersi a ddysgwyd?

Tynnwyd sawl gwers o'r twyll cig ceffyl. Mae'n debyg mai'r pwysicaf yw y gall cynlluniau twyllodrus trawsffiniol ar raddfa fawr sy'n manteisio ar wendidau cyflenwad bwyd sy'n fwyfwy globaleiddio effeithio'n fawr ar ddefnyddwyr a gweithredwyr, ac felly ar yr economi. Felly mae angen gwyliadwriaeth gyson gan weithredwyr ac awdurdodau cymwys o'r aelod-wladwriaethau tuag at dwyll â chymhelliant economaidd, y gellir ei gyflawni ar unrhyw gam o'r gadwyn cyflenwi bwyd.

Mae'r argyfwng cig ceffyl hefyd wedi cadarnhau'r angen i wella cydweithredu trawsffiniol ymhlith awdurdodau gorfodi cenedlaethol, sy'n hanfodol i fynd i'r afael â gweithgareddau twyllodrus yn effeithiol, a'r angen i symud mewn gweithgareddau twyll gwrth-fwyd nid yn unig gwasanaethau archwilio bwyd ond hefyd asiantaethau gorfodaeth cyfraith eraill (e.e. awdurdodau heddlu, tollau) ac barnwrol.

Yn olaf, mae sefyllfa'r llynedd wedi darparu tystiolaeth bellach o'r angen i gryfhau gallu'r system reoli yn ei chyfanrwydd i asesu yn gynnar y bregusrwydd posibl i dwyll gwahanol rannau'r gadwyn gyflenwi bwyd (yn seiliedig ar nodwedd y bwydydd, y prosesau cynhyrchu, moddolion y gwahanol gamau ar hyd y gadwyn cyflenwi bwyd, prisiau, a'u hamrywiadau dros amser), a gallu gorfodwyr cenedlaethol i ganfod - ac atal - twyll posib. Mae'n hanfodol bwysig wrth gwrs yn y cyd-destun hwn argaeledd dulliau cadarn ar gyfer canfod llygriadau a'r gallu i ragweld cyn belled ag y bo modd y "cyfleoedd" ar gyfer twyll ar hyd y gadwyn (ee argaeledd a mynediad i odinebwyr y gellir eu cuddio'n hawdd. a heb ei ganfod gan ddulliau profi a dderbynnir ar hyn o bryd).

4) Y tu hwnt i drin yr achos cig ceffyl: Beth mae'r Comisiwn wedi'i wneud?

 • Ymgymerwyd â gwahanol fentrau i fynd i’r afael â materion a amlygwyd gan y sgandal cig ceffyl yn benodol ac i wella system reoli’r UE yn ei chyfanrwydd ar gyfer canfod a gwrthweithio torri rheolau a ysgogir gan y gobaith o fudd ariannol neu economaidd i’r drwgweithredwyr.
 • Ymhlith y camau a gymerwyd hyd yma mae:
 • Creu Rhwydwaith Twyll Bwyd yr UE sy'n cynnwys cynrychiolwyr o'r Comisiwn ac aelod-wladwriaethau (ynghyd â Gwlad yr Iâ, Norwy a'r Swistir), sydd wedi trafod dulliau a ffyrdd o gryfhau cydgysylltiad dull yr UE gyfan o faterion twyll, ac sy'n gallu delio â mewn modd mwy effeithlon achosion trawsffiniol;
 • datblygu (gwaith sy'n parhau i fynd rhagddo) offeryn TG pwrpasol, tebyg i'r RASFF (System Rhybudd Cyflym ar gyfer Bwyd Anifeiliaid a Bwyd), sy'n galluogi aelodau'r rhwydwaith i gyfnewid gwybodaeth a data yn gyflym ar achosion posibl o dwyll trawsffiniol. ;
 • hyfforddiant arbenigol a gynigiwyd o 2014 i arolygwyr bwyd, swyddogion yr heddlu a thollau ac awdurdodau barnwrol ynghylch technegau ymchwilio / rheoli newydd yn ymwneud â thwyll bwyd a chydweithrediad traws-asiantaethau mwy effeithiol ar lefel genedlaethol;
 • rhoi sylw arbennig ar lefel yr UE i'r angen i ddatblygu galluoedd dadansoddi labordy gwell, trwy gronni gwybodaeth ac adnoddau sydd ar gael yn yr aelod-wladwriaethau a datblygu rhaglenni ymchwil arbenigol;
 • cynnig deddfwriaethol i adolygu'r fframwaith cyfreithiol sy'n berthnasol i reolaethau swyddogol ar hyd y gadwyn bwyd-amaeth, ac astudiaeth a gynlluniwyd yn 2014 ar y fframwaith cyfreithiol sydd ar hyn o bryd yn llywodraethu'r frwydr yn erbyn arferion twyllodrus a thwyllodrus, a;
 • gwell cydgysylltiad ar lefel yr UE o'r holl wasanaethau sy'n delio â materion sy'n ymwneud â thwyll bwyd, a sefydlu tîm ymroddedig o fewn y Comisiwn (Cyfarwyddiaeth Gyffredinol Iechyd a Defnyddwyr).

5) Beth yw Rhwydwaith Twyll Bwyd yr UE a beth yw ei bwrpas?

Wedi'i greu ym mis Gorffennaf 2013 yn dilyn y sgandal cig ceffyl, mae Rhwydwaith Twyll Bwyd yr UE (FFN) yn cynnwys y 28 pwynt cyswllt twyll bwyd cenedlaethol ynghyd â'r aelod-wladwriaethau nad ydynt yn rhan o'r UE Gwlad yr Iâ, Norwy, y Swistir ac Europol, a'r Comisiwn (Cyfarwyddiaeth Gyffredinol Iechyd a Defnyddwyr). Y pwyntiau cyswllt cenedlaethol yw'r awdurdodau a ddynodwyd gan bob Aelod-wladwriaeth o'r UE at ddibenion sicrhau cymorth a chydweithrediad gweinyddol trawsffiniol, lle mae angen gweithredu mewn mwy nag un aelod-wladwriaeth, ar faterion sy'n ymwneud â thorri gofynion cyfraith bwyd a ysgogir yn economaidd.

Mae'r FFN yn caniatáu cydweithredu cyflym ac effeithlon mewn achosion o dorri'r ddeddfwriaeth ar draws ffiniau. Mae eisoes wedi dechrau delio ag achosion twyll bwyd posibl ac mae hefyd yn fforwm ar gyfer trafodaeth ar gydlynu a blaenoriaethu gweithredu ar lefel yr UE ar faterion twyll bwyd. Mae'r FFN yn cyfarfod yn rheolaidd: mae wedi cyfarfod ddwywaith yn 2013 ac mae'r cyfarfod nesaf wedi'i gynllunio ar gyfer ail chwarter 2014.

Ar wahân i'r cyfarfodydd ffurfiol hyn mae pwyntiau cyswllt cenedlaethol y FFN a'r Comisiwn mewn cysylltiad parhaol. Maent yn cyfnewid gwybodaeth mewn achosion lle mae canlyniadau rheolaethau swyddogol mewn aelod-wladwriaeth yn dangos y gallai torri posibl o ofynion cyfraith bwyd a ysgogwyd gan y gobaith o ennill economaidd neu ariannol fod yn digwydd. Ar hyn o bryd mae'r Comisiwn yn gweithio ar ddatblygu teclyn TG pwrpasol, tebyg i'r RASFF, i reoli'r system yn haws ac yn fwy effeithlon.

6) A yw'r Comisiwn yn bwriadu lansio rhaglenni profi pellach ledled yr UE?

Ymhellach i'r cynllun rheoli cydgysylltiedig ar gig ceffylau a lansiwyd yn 2013 (mwy na 7,000 o brofion gyda'r nod o ganfod presenoldeb DNA a phenylbutazone a gynhaliwyd gan yr aelod-wladwriaethau ym mis Chwefror-Mawrth 2013), mae'r Comisiwn yn ystyried y posibilrwydd i ddatblygu ychwanegol cynlluniau wedi'u cydgysylltu ar lefel yr UE.

Mae'r cynlluniau hyn yn cynrychioli un o'r gwahanol linynnau gweithredu i gryfhau gallu aelod-wladwriaethau i ganfod twyll posibl ac i nodi graddfa arferion twyllodrus yn well. Cânt eu hymhelaethu ar sail gwybodaeth a dderbynnir gan Aelod-wladwriaethau yn ogystal â ffynonellau eraill, a chânt eu trafod yn Rhwydwaith Twyll Bwyd yr UE.

7) Pam nad yw'r Comisiwn wedi cynnig rheoleiddio tarddiad labelu gorfodol ar gyfer cig a ddefnyddir fel cynhwysyn?

Mae'r Comisiwn eisiau bod yn glir na ellir ystyried labelu gwlad tarddiad fel yr offeryn i atal arferion twyllodrus. Mae'r adroddiad a gyhoeddodd y Comisiwn, ym mis Rhagfyr 2013, ar y mater a ddylid ymestyn labelu tarddiad gorfodol i bob math o gig a ddefnyddir fel cynhwysyn. Cymerodd yr adroddiad i ystyriaeth: yr angen i'r defnyddiwr gael ei hysbysu; ymarferoldeb arwydd tarddiad gorfodol; dadansoddi'r costau a'r buddion; ac asesu effaith labelu tarddiad ar y farchnad sengl ac ar fasnach ryngwladol. Mae'r adroddiad yn cael ei drafod ar hyn o bryd gyda Senedd Ewrop ac Aelod-wladwriaethau'r UE ac yn dibynnu ar ganlyniad y trafodaethau, bydd y Comisiwn yn ystyried pa gamau pellach, os o gwbl, i'w cymryd.

8) Pwy sy'n gyfrifol am reoli bod ein bwyd yn ddiogel ac yn iach?

Gweithredwyr busnesau bwyd (proseswyr, dosbarthwyr a manwerthwyr) sydd â rheolaeth wirioneddol dros gynhyrchion a phrosesau ar lawr gwlad sy'n ysgwyddo'r prif gyfrifoldeb i sicrhau bod gofynion llym deddfwriaeth bwyd yr UE yn cael eu bodloni.

Mae aelod-wladwriaethau yn gyfrifol am orfodi rheolau'r UE yn iawn ac mae'n ofynnol iddynt gael systemau rheoli, gan gynnwys rhaglenni arolygu ar weithredwyr busnes, i wirio cydymffurfiad â rheolau cadwyn bwyd-amaeth yr UE. Trwy gynnal archwiliadau cenedlaethol, mae Swyddfa Bwyd a Milfeddygol y Comisiwn Ewropeaidd (FVO) yn Grange, Iwerddon, yn gyfrifol am sicrhau bod aelod-wladwriaethau a'r trydydd gwledydd sy'n allforio i'r UE yn cwrdd â'u rhwymedigaethau cyfreithiol.

Yn achos gweithgareddau sydd, neu yr ymddengys eu bod, yn groes i gyfraith bwyd anifeiliaid a bwyd ac sydd â goblygiadau, neu a allai fod â goblygiadau mewn sawl aelod-wladwriaeth, neu lle na ellir dod o hyd i ateb ar lefel aelod-wladwriaeth, rôl y Bydd y Comisiwn yn cydlynu'r gweithredu ar lefel yr UE, er enghraifft ar ffurf cynllun rheoli cydgysylltiedig ledled yr UE.

diet

Mae ASEau yn galw am strategaeth fwyd yr UE i hyrwyddo dietau llawn planhigion

cyhoeddwyd

on

Galwodd dau bwyllgor pwerus yn Senedd Ewrop ar y Comisiwn Ewropeaidd i hyrwyddo dietau llawn planhigion iach fel rhan o strategaeth fwyd gynaliadwy'r UE. Mae Tosturi NGO yn Ffermio’r Byd yr UE yn croesawu’r alwad hon, gan fod angen mesurau uchelgeisiol er mwyn gwella ein systemau bwyd er budd pobl, anifeiliaid a’r blaned.

Mabwysiadodd Pwyllgor yr Amgylchedd, Iechyd y Cyhoedd a Diogelwch Bwyd a'r Pwyllgor Amaethyddiaeth a Datblygu Gwledig safbwynt ar y cyd ar bolisi bwyd y Comisiwn Ewropeaidd, y Strategaeth Farm to Fork ar gyfer 'system fwyd deg, iach ac ecogyfeillgar'.

Pwysleisiodd “newid ledled y boblogaeth mewn patrymau defnydd,” fel “mwy o ddefnydd o […] bwydydd ar sail planhigion”, pwysleisiodd y ddau Bwyllgor, gan dynnu sylw at yr angen i fynd i’r afael â “gor-dybio cig” a chynhyrchion afiach eraill ar gyfer y budd ein hiechyd, yr amgylchedd a lles anifeiliaid (Paragraff 20).

hysbyseb

Yn wir, mae 20 o gwmnïau cig a llaeth yn allyrru mwy o nwy tŷ gwydr na'r Almaen, Prydain neu Ffrainc, fel yr amlygwyd yn gynharach yr wythnos hon gan a adroddiad newydd gan Heinrich Böll Stiftung, Cyfeillion y Ddaear Ewrop a Bund für Umwelt und Naturschutz. Mae gwyddonwyr yn pwysleisio bod gweithredu ar frys i hyrwyddo dietau llawn planhigion yn hanfodol i sicrhau iechyd planedol a dynol. Bydd hyn hefyd yn helpu i leihau nifer aruthrol yr anifeiliaid a ddefnyddir mewn ffermio, oherwydd y system amaethyddol ddwys bresennol.

Mae'r adroddiad, y bydd y Senedd lawn yn pleidleisio arno yn ddiweddarach yn y flwyddyn, hefyd yn galw ar y Comisiwn i gyflwyno deddfwriaeth yn raddol ddileu'r defnydd o gewyll ar gyfer anifeiliaid a ffermir (Paragraff 5 a). Mae hyn yn adleisio galwad y llwyddiannus 'Diwedd Oes y Cawell' Menter Dinasyddion Ewropeaidd, sydd wedi casglu 1.4 miliwn o lofnodion wedi'u gwirio gan bobl yn holl aelod-wladwriaethau'r UE, yn ogystal â chynharach penderfyniad gan Senedd yr UE ar y mater ac a ymrwymiad gan y Comisiwn Ewropeaidd i droi'r alwad hon yn realiti.

Mae'r adroddiad hefyd yn pwysleisio'r angen am safonau uwch ar gyfer pysgod. Mae’n galw ar y Comisiwn a’r aelod-wladwriaethau i wella lles pysgod, yn benodol trwy gefnogi “dulliau gwell o ddal, glanio, cludo a lladd pysgod ac infertebratau morol” (Paragraff 10).

hysbyseb

Dywedodd Olga Kikou, Pennaeth Tosturi yn Ffermio’r Byd: “Rwy’n croesawu’n gryf yr alwad gan y ddau bwyllgor pwysig hyn am yr angen i drosglwyddo i ddeietau mwy cyfoethog o blanhigion, yn ogystal â gwella lles anifeiliaid. Mae lle, wrth gwrs, i wella gofynion yr ASEau, gan fod angen uchelgais uwch. Serch hynny, mae ASEau a'r Comisiwn Ewropeaidd eisoes yn chwilio am atebion i'r cyfeiriad cywir. Byddwn yn wyliadwrus wrth sicrhau bod y camau dilynol yn feiddgar ac yn amserol. Mae'r hadau ar gyfer dyfodol gwell yno eisoes - nawr mae'n fater o sicrhau eu bod yn dwyn ffrwyth. ”

Mae'r strategaeth Farm to Fork ar gyfer system fwyd deg, iach ac ecogyfeillgar yn biler canolog Bargen Werdd Ewrop, sy'n nodi sut i wneud Ewrop yn garbon-niwtral erbyn 2050. Mae'r strategaeth yn ceisio cyflymu'r newid i fwyd cynaliadwy. system a fyddai'n dod â buddion amgylcheddol, iechyd, cymdeithasol ac economaidd. Gan gydnabod bod gwell lles anifeiliaid yn gwella iechyd anifeiliaid ac ansawdd bwyd, mae'r Comisiwn yn ymrwymo yn y strategaeth i adolygu corff deddfwriaeth lles anifeiliaid yr UE gyda'r nod yn y pen draw o sicrhau lefel uwch o les anifeiliaid.

Am dros 50 o flynyddoedd, Tosturi yn Ffermio Byd wedi ymgyrchu dros les anifeiliaid fferm a bwyd a ffermio cynaliadwy. Gyda dros filiwn o gefnogwyr, mae gennym gynrychiolwyr mewn 11 gwlad Ewropeaidd, yr Unol Daleithiau, China a De Affrica.

Gellir dod o hyd i luniau a fideos o anifeiliaid a ffermir yma.

Parhau Darllen

coronafirws

Wrth i # COVID-19 yrru gweithredu ar ordewdra, a allai 'trethi soda' weithio ar gyfer bwyd?

cyhoeddwyd

on

Yn y ddau UK a france, mae nifer o seneddwyr yn pwyso am drethi newydd ar rai cynhyrchion bwyd, gan adeiladu ar yr enghraifft o drethi soda presennol sy'n codi ardollau am ddiodydd sydd â chynnwys siwgr uchel. Mae eiriolwyr y polisïau eisiau i lywodraethau drosoli eu dylanwad dros brisio a mynd i’r afael â gwasgodau ehangu Ewrop trwy eu waledi.

Yn wir, ledled yr UE, mae arbenigwyr maethol a swyddogion iechyd cyhoeddus yn chwilio am ffyrdd newydd o hyrwyddo arferion bwyta iachach, gan gynnwys cyflwyno cyfyngiadau hysbysebu bwyd sothach a chymorthdaliadau ffrwythau a llysiau. Mae'n ymddangos bod barn y cyhoedd o blaid dull ymyrraeth: 71% o Brydeinwyr cymorth mae sybsideiddio bwydydd iach a bron i hanner (45%) o blaid trethu rhai afiach. Tueddiadau tebyg wedi cael eu harsylwi ledled Ewrop.

Er bod y syniadau hyn yn ymddangos ar yr wyneb i wneud synnwyr rhesymegol syml, maent yn dod â set o gwestiynau llawer mwy dyrys gyda nhw. Sut y bydd llywodraethau Ewropeaidd mewn gwirionedd yn penderfynu pa fwydydd sy'n iach a pha rai sy'n afiach? Pa gynhyrchion y byddant yn eu trethu, a pha rai y byddant yn eu sybsideiddio?

Mynd i'r afael â gordewdra yn uniongyrchol

Nid yw'n syndod bod llywodraeth Prydain bellach yn cynyddu cynlluniau i fynd i'r afael â'r epidemig gordewdra. Yn 2015, 57% roedd poblogrwydd y DU dros bwysau, gyda Sefydliad Iechyd y Byd rhagfynegi bydd y ganran honno'n cyrraedd 69% erbyn 2030; un yn 10 Mae plant Prydain yn ordew cyn iddynt ddechrau ar eu haddysg hyd yn oed. Mae'r pandemig coronafirws wedi tanlinellu ymhellach beryglon bwyta'n afiach. 8% mae dioddefwyr COVID Prydain yn ordew yn ordew, er mai dim ond 2.9% o'r boblogaeth sy'n cwympo i'r dosbarthiad pwysau hwn.

Mae gan y Prif Weinidog ei hun brofiad personol gyda pheryglon y comorbidrwydd penodol hwn. Roedd Boris Johnson cyfaddefwyd i ofal dwys gyda symptomau coronafirws yn gynharach eleni, a thra ei fod ef yn parhau yn ordew yn glinigol, mae ei agweddau tuag at fynd i'r afael â'r broblem wedi newid yn amlwg. Yn ogystal â shedding 14 pwys, Mae Johnson wedi perfformio tro ar ei farn ar ddeddfwriaeth bwyd, wedi hynny trosleisio ardollau ar gynhyrchion afiach “trethi llechwraidd pechod” a oedd yn arwydd o “gwladwriaeth nani ymlusgol".

Mae Johnson bellach yn cefnogi rheoleiddio tynnach ar farchnata bwyd sothach a chyfrif calorïau cliriach ar eitemau bwydlen bwytai, tra bod ymgyrchwyr ei annog ystyried sybsideiddio opsiynau iachach. Canfu adroddiad gan y banc meddwl di-elw Demos na all bron i 20 miliwn o bobl yn y DU fforddio bwyta cynnyrch iachach, er ymchwil ddiweddar yn nodi y byddai sybsideiddio bwydydd iachach yn fwy effeithiol wrth ymladd gordewdra na threthu rhai afiach.

Mae'n ymddangos bod Ffrainc yn dilyn trywydd gweithredu tebyg. A. adroddiad seneddol cafodd ei ryddhau ddiwedd mis Mai gymeradwyaeth drawsbleidiol a gallai gael ei ymgorffori yng nghyfraith Ffrainc yn y dyfodol agos. Ochr yn ochr â dadansoddiad manwl o ddeietau dirywiol Ffrainc, mae'r adroddiad yn cynnwys 20 cynnig pendant ar gyfer datrys yr argyfwng. Mae un o'r cynigion hynny'n cynnwys trethu cynhyrchion bwyd afiach, y mae awduron yr astudiaeth yn nodi y dylid eu diffinio yn unol â system labelu blaen pecyn Sgôr Nutri-Score Ffrainc (FOP) - un o'r ymgeiswyr sy'n cael eu hystyried ar hyn o bryd gan y Comisiwn Ewropeaidd i'w defnyddio ledled Ewrop. Undeb.

Brwydr labeli FOP

Er bod y strategaeth Farm 2 Fork (F2F) a ddadorchuddiwyd yn ddiweddar yn nodi proses ar gyfer mabwysiadu system FOP unffurf ar draws yr UE gyfan, mae'r Comisiwn hyd yma wedi ymatal rhag cymeradwyo unrhyw un ymgeisydd. Gallai'r ddadl dros labeli gael effaith syfrdanol ar sut mae aelod-wladwriaethau unigol yn ateb y cwestiynau allweddol hyn, yn anad dim oherwydd ei bod yn dod â chymhlethdodau diffinio'r hyn sy'n gyfystyr â diet cytbwys i ffocws craff.

Mae'r system FOP Scri Nutri-Score yn gweithredu ar raddfa llithro â chod lliw, gyda bwydydd y canfyddir bod y gwerth maethol uchaf wedi'u graddio "A" ac yn wyrdd tywyll cysgodol, tra bod y rhai sydd â'r cynnwys tlotaf yn cael ardystiad "E" ac wedi'u marcio'n goch. Mae cefnogwyr yn dadlau bod Nutri-Score yn gyflym ac yn dangos data maethol i gwsmeriaid ac yn eu helpu i wneud penderfyniadau gwybodus. Mae'r system eisoes wedi'i mabwysiadu ar sail wirfoddol gan wledydd gan gynnwys Gwlad Belg, Lwcsembwrg, ac wrth gwrs Ffrainc.

Fodd bynnag, mae gan y system nifer o dynnu sylw. Y mwyaf lleisiol ymhlith y rhain yw'r Eidal, sy'n dadlau bod llawer o gynhyrchion bwyd llofnod y wlad (gan gynnwys ei olewau olewydd enwog a'i chigoedd wedi'u halltu) yn cael eu cosbi gan Nutri-Score, er bod diet traddodiadol Môr y Canoldir yn cael ei ganmol fel un o'r rhai iachaf yn y byd.

Fel dewis arall, mae'r Eidal wedi cynnig ei label Nutrinform FOP ei hun, nad yw'n categoreiddio bwydydd fel 'da' neu 'ddrwg' ond yn hytrach yn cyflwyno gwybodaeth faethol ar ffurf ffeithlun batri gwefru. Roedd Nutrinform cymeradwyo gan y Comisiwn Ewropeaidd (EC) at ddefnydd masnachol y mis hwn yn unig, tra bod gweinidogion amaeth o wledydd eraill de'r UE, gan gynnwys Romania a Gwlad Groeg, wedi siarad o blaid safle'r Eidal.

Mae'n ymddangos bod Ffrainc ei hun wedi sylwi ar ôl-effeithiau posib Nutri-Score o ran cynhyrchion coginio pwysicaf y wlad - ac yn enwedig ei chawsiau. Yn ôl cyfaddefiad llywodraeth Ffrainc ei hun, mae algorithm Nutri-Score ar gyfer cyfrif graddau wedi bod “addasu”O ran cynhyrchion fel caws a menyn, rhag i'r system danseilio apêl cynhyrchion llaeth o Ffrainc.

Nid yw’r driniaeth arbennig honno wedi bodloni pob un o feirniaid Ffrengig Nutri-Score, fodd bynnag, gyda ffigurau fel seneddwr Ffrainc, Jean Bizet, yn rhybuddio am botensial “effeithiau negyddol”Ar y sector llaeth. Mae effeithiolrwydd y byd go iawn Nutri-Score wrth ddylanwadu ar benderfyniadau defnyddwyr hefyd wedi cael ei gwestiynu, gydag ymchwilwyr dod o hyd i dim ond gwella “ansawdd maethol” y bwydydd y mae defnyddwyr yn eu prynu yn y pen draw 2.5% oedd label FOP.

Mae natur wresog y ddadl hon yn helpu i egluro pam mae'r Comisiwn brwydro i safoni Labelu FOP ar draws silffoedd Ewropeaidd. Mae hefyd yn adlewyrchu'r lefelau dwfn o anghytuno ynghylch yr hyn sy'n ddeiet iach, cytbwys, rhwng ac o fewn aelod-wladwriaethau unigol yr UE. Cyn y gall deddfwyr neu reoleiddwyr yn Llundain, Paris, neu brifddinasoedd Ewropeaidd eraill wneud penderfyniadau polisi pendant ar drethu neu sybsideiddio bwydydd penodol, bydd angen iddynt ddod o hyd i atebion boddhaol i'r cwestiynau a fydd yn ddieithriad yn amgylchynu'r meini prawf a ddewiswyd ganddynt.

Parhau Darllen

diet

#FishMicronutrients yn 'llithro trwy ddwylo' pobl â diffyg maeth

cyhoeddwyd

on

Mae miliynau o bobl yn dioddef o ddiffyg maeth er bod rhai o’r rhywogaethau pysgod mwyaf maethlon yn y byd yn cael eu dal ger eu cartrefi, yn ôl ymchwil newydd a gyhoeddwyd yn Natur.

Mae plant mewn llawer o ardaloedd arfordirol trofannol yn arbennig o agored i niwed a gallent weld gwelliannau iechyd sylweddol pe bai dim ond cyfran fach o'r pysgod a ddaliwyd gerllaw yn cael eu dargyfeirio i'w diet.

Yn ogystal ag asidau brasterog omega-3, mae pysgod hefyd yn ffynhonnell microfaethynnau pwysig, er enghraifft haearn, sinc a chalsiwm. Ac eto, mae mwy na 2 biliwn o bobl ledled y byd yn dioddef o ddiffygion microfaethynnau, sy'n gysylltiedig â marwolaethau mamau, twf crebachlyd, a chyn-eclampsia. I rai cenhedloedd yn Affrica, amcangyfrifir bod diffygion o'r fath yn lleihau CMC hyd at 11%.

Mae'r ymchwil newydd hon yn awgrymu bod digon o faetholion eisoes yn cael eu pysgota allan o'r cefnforoedd i leihau diffyg maeth yn sylweddol ac, ar adeg pan ofynnir i'r byd feddwl yn fwy gofalus am ble a sut rydym yn cynhyrchu ein bwyd, efallai nad pysgota mwy yw'r ateb.

Dywedodd yr awdur arweiniol yr Athro Christina Hicks o Ganolfan Amgylchedd Prifysgol Caerhirfryn: “Mae bron i hanner y boblogaeth fyd-eang yn byw o fewn 100km i’r arfordir. Mae gan hanner y gwledydd hynny risgiau diffyg cymedrol i ddifrifol; eto, mae ein hymchwil yn dangos bod y maetholion sy'n cael eu pysgota allan o'u dyfroedd ar hyn o bryd yn fwy na'r gofynion dietegol ar gyfer pob plentyn dan bump oed yn eu band arfordirol. Pe bai'r dalfeydd hyn yn fwy hygyrch yn lleol gallent gael effaith enfawr ar ddiogelwch bwyd byd-eang a brwydro yn erbyn afiechyd sy'n gysylltiedig â diffyg maeth mewn miliynau o bobl. "

Casglodd tîm ymchwil dan arweiniad Prifysgol Caerhirfryn ddata ar grynodiad saith maetholion mewn mwy na rhywogaeth 350 o bysgod morol a datblygu model ystadegol ar gyfer darogan faint o faeth y mae unrhyw rywogaeth benodol o bysgod yn ei gynnwys, yn seiliedig ar eu diet, tymheredd dŵr y môr a gwariant ynni.

Roedd y modelu rhagfynegol hwn, dan arweiniad Aaron MacNeil o Brifysgol Dalhousie, wedi caniatáu i ymchwilwyr ragfynegi'n gywir gyfansoddiad maetholion tebygol miloedd o rywogaethau pysgod na chawsant eu dadansoddi'n faethol erioed o'r blaen.

Gan ddefnyddio data glanio pysgod cyfredol, fe wnaethant ddefnyddio'r model hwn i feintioli dosbarthiad byd-eang y maetholion sydd ar gael o'r pysgodfeydd morol presennol. Yna cymharwyd y wybodaeth hon â nifer yr achosion o ddiffygion maetholion ledled y byd.

Dangosodd eu canlyniadau fod maetholion pwysig ar gael yn rhwydd yn y pysgod oedd eisoes yn cael eu dal ond nid oeddent yn cyrraedd llawer o boblogaethau lleol, a oedd yn aml mewn angen mwyaf.

Er enghraifft, roedd faint o bysgod sy'n cael eu dal oddi ar arfordir Gorllewin Affrica ar hyn o bryd - lle mae pobl yn dioddef o lefelau uchel o ddiffygion sinc, haearn a fitamin A - yn ddigonol i ddiwallu anghenion maethol y bobl sy'n byw o fewn 100km i'r môr.

Dim ond rhai o'r rhanbarthau arfordirol eraill oedd rhannau o Asia, y Môr Tawel a'r Caribî, gan ddangos patrwm tebyg o ddiffyg maeth uchel er gwaethaf digon o faetholion pysgod yn y dalfa leol.

Dywed ymchwilwyr fod darlun cymhleth o bysgota rhyngwladol ac anghyfreithlon, masnach mewn bwyd môr - ynghyd ag arferion a normau diwylliannol - yn sefyll rhwng pobl â diffyg maeth a'r maetholion pysgod mwy na digonol sy'n cael eu dal ar stepen eu drws.

Dywedodd Dr Andrew Thorne-Lyman, maethegydd a chyd-awdur o Ysgol Iechyd y Cyhoedd Johns Hopkins Bloomberg: “Mae llawer yn meddwl am bysgod fel protein ond mae ein canfyddiadau yn awgrymu ei fod mewn gwirionedd yn ffynhonnell bwysig i lawer o fitaminau, mwynau ac asidau brasterog. yr ydym yn aml yn ei weld ar goll yn neiet poblogaethau tlawd ledled y byd. Mae'n bryd i lunwyr polisi diogelwch bwyd gydnabod y bwyd sy'n llawn maetholion sy'n nofio o dan eu trwynau ac yn meddwl am yr hyn y gellir ei wneud i gynyddu mynediad y pysgod hynny i bysgod. ”

Dywedodd Dr Philippa Cohen o WorldFish: “Mae ein hymchwil yn dangos yn glir bod angen edrych yn ofalus ar y ffordd y mae pysgod yn cael eu dosbarthu. Ar hyn o bryd mae llawer o bysgodfeydd y Byd yn cael eu rheoli i gael y mwyaf o refeniw, yn aml trwy gyfeirio eu hymdrechion tuag at ddal y rhywogaethau sydd â'r pris uchaf a rhawio glaniadau pysgod tuag at geg y cyfoethog mewn dinasoedd neu fwydo anifeiliaid anwes a da byw mewn gwledydd cyfoethocach. Mae'n llithro trwy ddwylo pysgotwyr ar raddfa fach a phobl â diffyg maeth. Mae angen i ni ddod o hyd i ffordd i roi maeth dynol wrth wraidd polisïau pysgodfeydd. ”

Mae'r astudiaeth yn tynnu sylw at yr angen am bolisïau pysgod sy'n canolbwyntio ar wella maeth yn hytrach na chynyddu cyfeintiau bwyd a gynhyrchir neu'r refeniw a gynhyrchir o allforion pysgod.

Dywedodd yr Athro Cyswllt Aaron MacNeil, o Sefydliad Ocean Frontier ym Mhrifysgol Dalhousie: “Wrth i’r galw am adnoddau cefnfor gynyddu hyd at derfyn yr hyn y gellir ei gynaeafu’n gynaliadwy, mae prosiectau fel hyn yn dangos bod cyfleoedd i bysgota’n strategol i fynd i’r afael â heriau sylfaenol. i iechyd a lles pobl.

“Mae’r ymchwil fyd-eang hon yn dangos sut y gellir defnyddio gwyddoniaeth forol ryngddisgyblaethol i fynd i’r afael yn uniongyrchol â bygythiadau i iechyd pobl ar raddfeydd lleol. Mae'r gallu i bobl leol ddatrys problemau lleol gan ddefnyddio adnoddau lleol yn enfawr, ac ni allem fod wedi ei wneud heb i dîm mor amrywiol o ymchwilwyr weithio gyda'n gilydd. "

Cyhoeddir y papur 'Harneisio pysgodfeydd byd-eang i fynd i'r afael â diffygion microfaethynnau' yn natur (3rd Hydref 2019) ar gael yma

Mwy o wybodaeth.

Ariannwyd yr ymchwil gan Gyngor Ymchwil Ewrop (ERC), Cyngor Ymchwil Awstralia (ARC), Cymrodoriaeth Ymchwil Prifysgol y Gymdeithas Frenhinol (URF), Cyngor Ymchwil y Gwyddorau Naturiol a Pheirianneg Canada (NSERC), Canolfan Amaethyddol Ryngwladol Awstralia Ymchwil (ACIAR) ac Asiantaeth yr Unol Daleithiau dros Ddatblygu Rhyngwladol (USAID). Ymgymerwyd â'r gwaith fel rhan o Raglen Ymchwil CGIAR (CRP) ar Systemau Bwyd-Amaeth Pysgod (PYSGOD) dan arweiniad WorldFish, gyda chefnogaeth cyfranwyr i Gronfa Ymddiriedolaeth CGIAR.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd