Cysylltu â ni

Cystadleuaeth

Cyngor Cystadleurwydd: 20-21 2014 Chwefror

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

550Bydd y Cyngor Cystadleurwydd cyntaf o dan fandad Llywyddiaeth Gwlad Groeg yr UE yn cael ei gynnal ym Mrwsel ar 20-21 Chwefror 2014.

Ar 20 Chwefror, bydd y Gweinidog Datblygu, Cystadleurwydd, Seilwaith, Trafnidiaeth a Rhwydweithiau Kostas Hatzidakis yn cadeirio Cyngor y diwydiant a phwyntiau marchnad mewnol. Cynrychiolir y Comisiwn Ewropeaidd gan yr Is-lywydd Antonio Tajani, comisiynydd diwydiant ac entrepreneuriaeth; Is-lywydd Joaquín Almunia, comisiynydd cystadlu; Y Comisiynydd Michel Barnier, sy'n gyfrifol am y farchnad fewnol a Gwasanaethau a'r Comisiynydd Tonio Borg, sy'n gyfrifol am iechyd.

Ar 21 Chwefror bydd Christos Vasilakos, ysgrifennydd cyffredinol ymchwil a thechnoleg yn y Weinyddiaeth Addysg ac Ymchwil, yn cadeirio'r Cyngor ar gyfer y pwyntiau ymchwil a gofod. Cynrychiolir y Comisiwn Ewropeaidd gan yr Is-lywydd Antonio Tajani a'r Comisiynydd Máire Geoghegan-Quinn, sy'n gyfrifol am ymchwil ac arloesi.

hysbyseb

Dydd Iau, 20 Chwefror

DIWYDIANT

Cystadleurwydd Diwydiannol

hysbyseb

Ar 20 Chwefror, bydd y Cyngor Cystadleurwydd yn cychwyn y ddadl wleidyddol ar gystadleurwydd diwydiannol yr UE yn y cyfnod yn arwain at Gyngor Ewropeaidd Mawrth 2014 ar gystadleurwydd diwydiannol. Bydd yr olaf yn rhoi cyfle unigryw i gryfhau cystadleurwydd diwydiannol Ewrop trwy ysgogi actorion i weithredu mesurau pendant ar draws yr economi i sicrhau newid diwydiannol. Mae angen cefnogaeth wleidyddol lefel uchel i hwyluso gweithrediad polisi diwydiannol a diwygiadau strwythurol, ar lefel yr UE ac ar lefelau cenedlaethol a rhanbarthol.

Bydd yr Is-lywydd Tajani yn cyflwyno pedwar Cyfathrebiad y Comisiwn a fabwysiadwyd yn ddiweddar. Yn gyntaf, bydd yn disgrifio'r Cyfathrebu 'Ar gyfer dadeni diwydiannol Ewropeaidd' (IP / 14 / 42 a MEMO / 14 / 37) lle mae'r Comisiwn wedi nodi ei flaenoriaethau allweddol ar gyfer polisi diwydiannol, gan ddarparu trosolwg o'r camau a gymerwyd eisoes, a chyflwyno nifer gyfyngedig o gamau newydd i gyflymu cyflawniad ei amcan trosfwaol: codi cyfraniad diwydiant i CMC i cymaint ag 20% ​​erbyn 2020. Yn ail, bydd yn tynnu sylw at brif gasgliadau'r Cyfathrebu 'Gweledigaeth ar gyfer y farchnad fewnol ar gyfer cynhyrchion diwydiannol': mae deddfwriaeth marchnad fewnol ar gyfer cynhyrchion nid yn unig yn ffactor allweddol ar gyfer cystadleurwydd diwydiant Ewropeaidd ond hefyd ar gyfer diogelu'r defnyddiwr a'r amgylchedd.

Fodd bynnag, mae hefyd yn pwysleisio bod angen cynyddu ymdrechion i gryfhau mecanweithiau gorfodi. Yn drydydd, bydd yn trafod heriau'r diwydiant sy'n gysylltiedig â phrisiau uchel ynni fel y'u tanlinellir yn y Cyfathrebu ar 'Brisiau a chostau ynni yn Ewrop'. Yn olaf, bydd yr Is-lywydd Tajani yn cyflwyno 'Fframwaith polisi ar gyfer hinsawdd ac ynni yn y cyfnod rhwng 2020 a 2030', sy'n cynrychioli cam newydd ar lwybr yr UE i gyflawni economi gystadleuol, carbon isel erbyn 2050. Er mwyn sicrhau cyfanrwydd amgylcheddol ein polisi ynni a hinsawdd - wrth gynnal diwydiant byw a llewyrchus yn Ewrop ar hyd y gadwyn werth ddiwydiannol gyfan - cynigiodd y Comisiwn gynnal ei fesurau yn erbyn gollyngiadau carbon.

Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma, yma, yma a yma.

9fed cyfarfod gweinidogol Undeb Môr y Canoldir ar gydweithrediad diwydiannol Ewro-Môr y Canoldir (Brwsel, 19 Chwefror 2014)

Bydd yr Is-lywydd Tajani yn hysbysu Gweinidogion am ganlyniad 9fed cyfarfod gweinidogol Undeb Môr y Canoldir ar gydweithrediad diwydiannol, a fydd yn digwydd ar drothwy cyfarfod y Cyngor Cystadleurwydd. Bydd yn cyd-gadeirio’r cyfarfod â Gweinidog Diwydiant a Masnach Teyrnas yr Iorddonen, Hatem Hafez Al-Halawani Al-Tamimi. Yn ogystal â 44 partner yr Undeb dros Fôr y Canoldir, mae disgwyl i nifer o gymdeithasau proffesiynol rhyngwladol a chenedlaethol gymryd rhan. Disgwylir i Weinidog fabwysiadu datganiad ar gydweithrediad diwydiannol Ewro-Canoldir a rhaglen waith gysylltiedig 2014-2015 (MEMO / 14 / 115).

Mwy o wybodaeth

Egwyddorion Ansawdd Twristiaeth Ewropeaidd a Strategaeth Ewropeaidd ar gyfer Twristiaeth Arfordirol a Morwrol

Ar ddyddiad eu mabwysiadu, bydd yr Is-lywydd Tajani yn hysbysu'r Cyngor am ddwy fenter bwysig gan y Comisiwn gyda'r nod o gryfhau cystadleurwydd Twristiaeth Ewropeaidd: Cynnig am Argymhelliad gan y Cyngor ar Egwyddorion Ansawdd Twristiaeth Ewropeaidd a Chyfathrebu ar Strategaeth Ewropeaidd ar gyfer Twristiaeth Arfordirol a Morwrol . Bydd yr egwyddorion a argymhellir yn darparu manteision niferus i'r diwydiant twristiaeth, yr aelod-wladwriaethau a dinasyddion fel ei gilydd. Mae'r strategaeth newydd ar gyfer twristiaeth arfordirol a morwrol yn cynrychioli cam sylweddol tuag at gryfhau safle Ewrop fel cyrchfan twristiaeth n ° 1 y byd, gan fynd i'r afael ag agweddau megis bylchau mewn casglu data, tymhoroldeb uchel, cynnyrch a thwristiaeth yn cynnig arallgyfeirio, arloesi, cysylltedd a hygyrchedd ynysoedd. ac ardaloedd arfordirol anghysbell, datblygu sgiliau a diogelu'r amgylchedd morol.

Mwy o wybodaeth

System labelu maeth hybrid

Fe wnaeth lansio argymhelliad labelu cod lliw gwirfoddol yn y DU ym mis Mehefin 2013 ysgogi ymatebion byw gan amrywiol weithredwyr economaidd yr UE. Gofynnodd yr Eidal am drafodaeth ar y pwynt hwn yn ystod y Cyngor Cystadleurwydd - fel y gwnaeth eisoes y llynedd yn y Cyngor Amaethyddiaeth ac Iechyd - i hysbysu Gweinidogion am effaith wahaniaethol a negyddol honedig y system labelu maeth "goleuadau traffig" a argymhellir yn y DU, ac i galw ar y Comisiwn i asesu cydymffurfiaeth y system â chyfraith yr UE yn drylwyr a'i heffaith ar y farchnad fewnol.

CYSTADLEUAETH

Diweddariad ar foderneiddio cymorth gwladwriaethol

Lansiodd y Comisiwn Ewropeaidd ym mis Mai 2012 Moderneiddio Cymorth Gwladwriaethol (SAM) (IP / 12 / 458), pecyn diwygio uchelgeisiol ar gyfer polisi cymorth gwladwriaethol gyda thri amcan: hwyluso cymorth wedi'i ddylunio'n dda wedi'i dargedu at fethiannau'r farchnad ac amcanion sydd o ddiddordeb cyffredin yn Ewrop; canolbwyntio gorfodaeth ar achosion sy'n cael yr effaith fwyaf ar y farchnad fewnol; symleiddio rheolau a gwneud penderfyniadau cyflymach.

Mae gweithredu SAM bellach wedi'i ddatblygu'n dda. Y llynedd, mabwysiadodd y Cyngor y rheoliad Gweithdrefnol newydd, sy'n gwella effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd rheoli cymorth gwladwriaethol, a'r rheoliad Galluogi diwygiedig, sy'n cyflwyno categorïau cymorth newydd y gall y Comisiwn benderfynu eu heithrio o'r rhwymedigaeth o roi gwybod ymlaen llaw.

Mae'r Comisiwn eisoes wedi mabwysiadu nifer o reolau diwygiedig, gan gynnwys y Canllawiau Cymorth Rhanbarthol newydd, i gefnogi datblygiad rhanbarthau difreintiedig yn Ewrop rhwng 2014 a 2020, y rheoliad 'De minimis' newydd, sy'n eithrio symiau cymorth o hyd at € 200 000 fesul ymgymeriad dros gyfnod o dair blynedd ac mae bellach hefyd yn cynnwys cwmnïau sydd ag anhawster ariannol, y canllawiau Cyllid Risg newydd, sy'n caniatáu i aelod-wladwriaethau hwyluso mynediad i gyllid gan fusnesau bach a chanolig a chwmnïau sydd â chyfalafu canolig (canolbwyntiau fel y'u gelwir) ac, yn ddiweddar iawn, y canllawiau newydd ar gyfer y sector hedfan.

Mae'r Comisiwn hefyd wedi ymgynghori'n ddiweddar ar sawl rheol ddrafft, y disgwylir iddynt gael eu mabwysiadu yn ystod yr wythnosau nesaf, gan gynnwys y Rheoliad Eithrio Bloc Cyffredinol newydd ac estynedig, y fframwaith newydd ar Gymorth Gwladwriaethol ar gyfer Ymchwil, Datblygu ac Arloesi, a'r canllawiau newydd ar gyfer cymorth ym meysydd ynni a'r amgylchedd.

Bydd yr Is-lywydd Almunia yn cyflwyno i'r Cyngor gyflwr y fenter SAM ac yn trafod sut i sicrhau bod y rheolau newydd yn cael eu gweithredu'n effeithiol.

Mae mwy o wybodaeth am foderneiddio cymorth gwladwriaethol yn ar gael yma.

MARCHNAD MEWNOL

Cyfraniad i'r Semester Ewropeaidd a chyfarfodydd y Cyngor Ewropeaidd sydd ar ddod

Bydd y Cyngor Cystadleurwydd yn cynnal dadl bolisi cyn y drafodaeth ar y Semester Ewropeaidd yng Nghyngor Ewropeaidd y Gwanwyn sydd ar ddod ar 20-21 Mawrth 2014. Bydd y ddadl yn seiliedig ar Arolwg Twf Blynyddol 2014 a'r adroddiad blynyddol ar integreiddiad y Farchnad Sengl a gyhoeddir ar 13 Tachwedd 2013 (IP / 13 / 1064).

Bydd y ddadl yn canolbwyntio ar y blaenoriaethau a nodwyd yn yr Arolwg Twf Blynyddol i hyrwyddo twf a chystadleurwydd, yn benodol gwella gweithrediad a hyblygrwydd marchnadoedd cynnyrch a gwasanaethau. Mae hyn yn cynnwys mesurau a nodwyd yn yr adroddiad blynyddol ar integreiddio'r Farchnad Sengl, megis gweithredu'r Gyfarwyddeb Gwasanaethau, gan gynnwys o ran gwasanaethau proffesiynol.

Bydd y Comisiynydd Barnier yn galw ar aelod-wladwriaethau i fynd ar drywydd diwygiadau ar gyfer cystadleurwydd sy'n cefnogi'r adferiad sydd ar y gweill. Mae angen hyn hefyd er mwyn mynd i'r afael â'r broblem fwyaf y mae Ewrop yn dal i'w hwynebu: diweithdra, yn enwedig diweithdra ymhlith pobl ifanc. Bydd y Comisiynydd Barnier hefyd yn cyflwyno cynigion ar sut i sicrhau ynghyd â marchnadoedd gwasanaethau sy'n gweithredu'n dda gan aelod-wladwriaethau, gan gynnwys gweithredu'r Gyfarwyddeb Gwasanaethau yn fwy uchelgeisiol.

Mwy o wybodaeth

E-anfonebu ym maes caffael cyhoeddus

Ar 24 Ionawr 2014, daeth Senedd Ewrop a’r Cyngor i gytundeb mewn trioleg ar gyfarwyddeb ddrafft ar e-anfonebu ym maes caffael cyhoeddus (MEMO / 14 / 59).

Mae e-anfonebu yn gam pwysig tuag at weinyddiaeth gyhoeddus ddi-bapur (e-lywodraeth) yn Ewrop - un o flaenoriaethau'r Agenda Ddigidol - ac mae'n cynnig y potensial ar gyfer buddion economaidd yn ogystal ag amgylcheddol sylweddol. Mae'r Comisiwn yn amcangyfrif y gallai mabwysiadu e-anfonebu mewn caffael cyhoeddus ledled yr UE gynhyrchu arbedion o hyd at € 2.3 biliwn.

Disgwylir i'r Cyngor nodi'r datblygiadau diweddaraf a gwneud sylwadau polisi cyffredinol (cynhelir y bleidlais ffurfiol unwaith y bydd y Senedd wedi pleidleisio yn y Cyfarfod Llawn, a ddisgwylir ym mis Mawrth / Ebrill).

Mwy o wybodaeth

Statud ar gyfer Sefydliad Ewropeaidd

Ar 8 Chwefror 2012, mabwysiadodd y Comisiwn Ewropeaidd gynnig am Statud Sefydliad Ewropeaidd i'w gwneud hi'n haws i sefydliadau gefnogi achosion budd cyhoeddus ledled yr UE (IP / 12 / 112).

Nod y cynnig yw creu un ffurflen gyfreithiol Ewropeaidd - y 'Sefydliad Ewropeaidd' (AB) - a fyddai yn sylfaenol yr un fath ym mhob aelod-wladwriaeth. Byddai'n bodoli ochr yn ochr â ffurflenni sylfaen ddomestig. Byddai caffael statws Sefydliad Ewropeaidd yn ddarostyngedig i nifer o ofynion (ee pwrpas budd cyhoeddus, dimensiwn trawsffiniol, isafswm asedau) a byddai'n gwbl wirfoddol. Cyhoeddwyd Statud y Sefydliad Ewropeaidd yn Neddf Marchnad Sengl 2011 (IP / 11 / 469). Tanlinellodd Deddf y Farchnad Sengl gyfraniad sylfeini at ariannu mentrau arloesol er budd y cyhoedd a galwodd am weithredu i oresgyn yr anawsterau y mae sylfeini yn eu hwynebu wrth weithredu ledled yr UE.

Disgwylir i'r Cyngor drafod y cynnydd a gyflawnwyd hyd yma a'r cynlluniau ar gyfer gwaith ar y cynnig hwn o dan Arlywyddiaeth Gwlad Groeg. Bydd y Comisiynydd Barnier yn tanlinellu sut y gallai'r Statud hwyluso gweithgareddau trawsffiniol sylfeini a chefnogaeth gref y sector sylfaen i'r fenter hon. Bydd yn galw ar aelod-wladwriaethau i fynd ati i chwilio am atebion i'r materion sy'n weddill ac i ddod i gyfaddawd ar y Statud cyn gynted â phosibl.

Mwy o wybodaeth

Dydd Gwener, 21 Chwefror

YMCHWIL

Ardal Ymchwil Ewropeaidd

Disgwylir i Weinidogion drafod a mabwysiadu casgliadau ar Adroddiad Cynnydd cyntaf y Maes Ymchwil Ewropeaidd (ERA) y Comisiwn Ewropeaidd, a gyflwynwyd fis Medi diwethaf (IP / 13 / 851). Mae Penaethiaid Gwladol a Llywodraeth yr UE wedi galw am gwblhau’r ERA erbyn 2014 ac wedi tanlinellu’r angen yn y cyd-destun hwn i gyflymu’r broses o ddiwygio systemau ymchwil cenedlaethol. Disgwylir i aelod-wladwriaethau nodi bod deddfwriaeth i fynd i’r afael â’r rhwystrau sy’n weddill i ERA yn rhywbeth y dylid ei ddefnyddio dim ond pan fydd angen amlwg. Disgwylir iddynt hefyd wahodd aelod-wladwriaethau i nodi amcanion ERA mewn map ffordd i arwain datblygiadau polisi cenedlaethol. Bydd y Comisiynydd Geoghegan-Quinn yn cofio’r dyddiad cau a bennwyd gan y Cyngor Ewropeaidd ac yn dweud y bydd y Comisiwn yn penderfynu ar y ffordd fwyaf priodol ymlaen yn dilyn cyflwyno Adroddiad Cynnydd nesaf yr ERA yn yr hydref.

Pecyn Buddsoddi Arloesi

Bydd gweinidogion ymchwil yn adolygu cyflwr chwarae mewn trafodaethau â Senedd Ewrop ar y Pecyn Buddsoddi mewn Arloesi (IIP). Yr IIP, a gyflwynwyd gan y Comisiwn ar 10 Gorffennaf 2013 (IP / 13 / 668), yn cynnig sefydlu pedair partneriaeth gyhoeddus-cyhoeddus gydag aelod-wladwriaethau (yn seiliedig ar Erthygl 185 TFEU) a phum partneriaeth cyhoeddus-preifat (yn seiliedig ar Erthygl 187 TFEU) gyda'r nod o ysgogi tua € 22 biliwn mewn buddsoddiad ymchwil ac arloesi erbyn 2020. Mae'r pecyn hefyd yn cynnig ymestyn menter i gyfuno buddsoddiadau ymchwil ac arloesi mewn Rheoli Traffig Awyr (SESAR), i gefnogi'r Awyr Ewropeaidd Sengl (IP / 13 / 664). Mabwysiadodd y Cyngor ei Ddull Cyffredinol ar y pecyn ym mis Rhagfyr y llynedd. Rhoddodd pwyllgor ITRE y Senedd ei farn ar y pecyn ym mis Ionawr. Mae trafodaethau trioleg yn cael eu cynnal gyda’r nod o ddod i gytundeb darllen cyntaf posib cyn etholiadau Senedd Ewrop ym mis Mai.

Cynigir y pedair partneriaeth cyhoeddus-cyhoeddus (Celf 185au) ym meysydd triniaethau newydd yn erbyn afiechydon sy'n gysylltiedig â thlodi, technolegau mesur ar gyfer cystadleurwydd diwydiannol, cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig uwch-dechnoleg ac atebion i'r henoed a'r anabl i fyw'n ddiogel yn eu cartrefi. Yn ôl cynnig y Comisiwn, byddent yn cael eu cefnogi gyda € 1.5bn o gyllideb Horizon 2020 a byddai'r gwladwriaethau sy'n cymryd rhan yn ymrwymo € 2 bn.

Cynigir y pum partneriaeth gyhoeddus-preifat (Celf 187au) ym meysydd meddyginiaethau arloesol, awyrenneg, diwydiannau bio-seiliedig, celloedd tanwydd a hydrogen, ac electroneg. Ar gyfer y pum rhaglen i gyd, byddai buddsoddiad arfaethedig o € 6.4bn gan Horizon 2020 yn sicrhau bron i € 10bn gan ddiwydiant a € 1.2bn gan yr aelod-wladwriaethau. Bydd y partneriaethau ymchwil hyn yn hybu cystadleurwydd diwydiant yr UE mewn sectorau sydd eisoes yn darparu mwy na 4 miliwn o swyddi. Byddant hefyd yn dod o hyd i atebion i heriau mawr i gymdeithas nad ydynt yn cael eu datrys yn ddigon cyflym gan y farchnad yn unig.

GOFOD

Cysylltiadau rhwng yr Undeb Ewropeaidd a'r Asiantaeth Ofod Ewropeaidd (ESA)

Bydd cinio’r Gweinidog yn ymroddedig i gyfnewid barn ar y berthynas rhwng yr Undeb Ewropeaidd ac Asiantaeth Ofod Ewrop. Bydd Is-lywydd Tajani a Chyfarwyddwr Cyffredinol ESA Jean-Jacques Dordain yn trafod gwahanol opsiynau gyda'r Gweinidogion. Bydd y drafodaeth ar gysylltiadau UE-ESA yn parhau yn ystod sesiwn y prynhawn sy'n benodol i ofod lle bydd yr Is-lywydd Tajani yn cyflwyno'r "Adroddiad Cynnydd ar gysylltiadau UE-ESA" sy'n amlinellu statws myfyrdodau'r Comisiwn ar ddyfodol cysylltiadau ag ESA. Bydd yr Is-lywydd Tajani yn pwysleisio pwysigrwydd y cysylltiadau hyn ar gyfer gweithredu rhaglenni gofod blaenllaw'r UE, Galileo a Copernicus. Mae'r adroddiad, sy'n ddilyniant i'r Cyfathrebu'r Comisiwn ar 14 Tachwedd 2012, yn cyflwyno cam pellach yn nadansoddiad y Comisiwn o'r angen am welliannau yn y drefn gyfredol o sefydlu cysylltiadau UE-ESA. Mae'n cynnwys asesiad rhagarweiniol o sawl senario ar gyfer esblygiad, ac ymhlith y rhain gwelliant yn y setliad presennol trwy adolygu cytundeb fframwaith presennol yr UE / ESA 2004, creu piler ESA o'r UE, neu drawsnewid ESA yn asiantaeth UE . Bydd Gweinidogion yn cyfnewid barn ar y senarios posibl ac yn darparu arweiniad gwleidyddol ar y camau nesaf er mwyn symud y drafodaeth hon yn ei blaen.

Mwy o wybodaeth

Fforwm archwilio gofod rhyngwladol (Washington DC, 9-10 Ionawr 2014)

Bydd yr Is-lywydd Tajani yn hysbysu gweinidogion am ganlyniadau cadarnhaol cyfarfod y Fforwm Archwilio Gofod Rhyngwladol a gynhaliwyd ar 9 Ionawr 2014 yn Washington DC. Bydd yn pwysleisio pwysigrwydd adeiladu cefnogaeth y cyhoedd i archwilio'r gofod trwy ddangos sut mae buddsoddi mewn gofod o fudd i'r ddynoliaeth, yn paratoi. ein dyfodol mewn gwyddoniaeth a thechnoleg, ac yn rhoi hwb i arloesi, gan arwain at dwf. Mae'r Fforwm yn ddilyniant i'r broses a gychwynnwyd yn Ewrop gyda chylch o gynadleddau lefel uchel o Prague (2009), Brwsel (2010) a Lucca (2011). Bydd y Comisiwn yn parhau â'i ran mewn trafodaethau gwleidyddol lefel uchel ar archwilio'r gofod a bydd yn helpu, gyda'r Unol Daleithiau, Japan i baratoi'r fforwm archwilio gofod nesaf i'w gynnal yn 2016 neu 2017.

Fframwaith Cymorth Gwyliadwriaeth Gofod a Thracio

Bydd yr arlywyddiaeth yn hysbysu'r Cyngor Cystadleurwydd am y cytundeb y daethpwyd iddo gyda Senedd Ewrop ar y penderfyniad i sefydlu Fframwaith Cymorth Gwyliadwriaeth a Thracio Gofod (SST). Bydd yr Is-lywydd Tajani yn llongyfarch Llywyddiaeth Gwlad Groeg ar ddod i gytundeb mewn cyfnod byr iawn fel y gellir ei fabwysiadu cyn diwedd y cyfnod deddfwriaethol hwn. Bydd yn pwysleisio bod hon yn garreg filltir bwysig wrth greu gallu i fonitro a gwyliadwriaeth isadeiledd gofod a malurion gofod ar lefel Ewropeaidd.

Mwy o wybodaeth

IP / 13 / 172
MEMO / 13 / 149

Cystadleuaeth

Cystadleuaeth: Mae'r Comisiwn yn cyhoeddi canfyddiadau gwerthuso'r Hysbysiad Diffinio'r Farchnad

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi a Dogfen Waith Staff sy'n crynhoi canfyddiadau'r gwerthusiad o'r Hysbysiad Diffinio'r Farchnad a ddefnyddir yng nghyfraith cystadleuaeth yr UE.

Nod y gwerthusiad oedd cyfrannu at asesiad y Comisiwn o weithrediad yr Hysbysiad Diffinio'r Farchnad, er mwyn penderfynu a ddylid diddymu'r Hysbysiad, ei adael yn ddigyfnewid neu ei adolygu.

Dywedodd yr Is-lywydd Gweithredol Margrethe Vestager, sy’n gyfrifol am bolisi cystadlu: “Mae angen i ni ddadansoddi’r farchnad a ffiniau’r farchnad lle mae cwmnïau’n cystadlu. Mae'r Hysbysiad Diffinio'r Farchnad yn ddefnyddiol iawn yn y cyd-destun hwnnw. Mae'r gwerthusiad wedi cadarnhau ei fod yn darparu eglurder a thryloywder i randdeiliaid ar sut rydym yn mynd i'r afael â diffiniad y farchnad. Mae egwyddorion sylfaenol yr Hysbysiad Diffinio Marchnad, yn seiliedig ar gyfraith achosion llysoedd yr UE, yn parhau i fod yn gadarn heddiw. Ar yr un pryd mae'r gwerthusiad yn nodi nad yw'r Hysbysiad yn ymdrin yn llawn ag esblygiadau diweddar mewn arferion diffinio'r farchnad, gan gynnwys y rhai sy'n gysylltiedig â digideiddio'r economi. Byddwn nawr yn dadansoddi a ddylid a sut y dylid diwygio'r Hysbysiad i fynd i'r afael â'r materion yr ydym wedi'u nodi. "

hysbyseb

Lansiodd y Comisiwn werthusiad o'r Hysbysiad Diffinio'r Farchnad ym mis Mawrth 2020. Yn ystod y gwerthusiad, casglodd y Comisiwn dystiolaeth i ddeall sut mae'r Hysbysiad wedi perfformio ers ei fabwysiadu ym 1997. Mae'r dystiolaeth a gasglwyd yn cynnwys, ymhlith eraill, gyfraniadau gan randdeiliaid a gasglwyd mewn a ymgynghoriad cyhoeddus digwyddodd hynny rhwng Mehefin a Hydref 2020. Yn ogystal, y Comisiwn ymgynghori ag awdurdodau cystadlu cenedlaethol yr UE ac ymgysylltu'n rhagweithiol ag arbenigwyr a chynrychiolwyr o grwpiau rhanddeiliaid. Yn olaf, gofynnodd y Comisiwn am werthusiad allanol astudio cymorth, a adolygodd arferion perthnasol mewn awdurdodaethau eraill, yn ogystal â llenyddiaeth gyfreithiol ac economaidd, mewn perthynas â phedair agwedd benodol ar ddiffinio'r farchnad: (i) digideiddio, (ii) arloesi, (iii) diffiniad marchnad ddaearyddol a (iv) technegau meintiol.

Canfyddiadau'r gwerthusiad

Mae'r gwerthusiad wedi dangos bod yr Hysbysiad Diffinio'r Farchnad yn parhau i fod yn berthnasol iawn gan ei fod yn darparu eglurder a thryloywder i gwmnïau a rhanddeiliaid eraill ar ddull y Comisiwn o ddiffinio'r farchnad - cam cyntaf pwysig yn asesiad y Comisiwn mewn llawer o achosion gwrthglymblaid ac uno.

hysbyseb

Mae canlyniadau'r gwerthusiad yn dangos bod yr Hysbysiad Diffinio'r Farchnad yn effeithiol wrth ddarparu arweiniad cywir, cynhwysfawr a chlir ar faterion allweddol diffinio'r farchnad ac ar agwedd y Comisiwn tuag ato.

Ar yr un pryd, mae'r gwerthusiad hefyd yn awgrymu nad yw'r Hysbysiad yn adlewyrchu'n llawn ddatblygiadau mewn arferion gorau wrth ddiffinio'r farchnad sydd wedi digwydd er 1997, gan gynnwys y datblygiadau diweddaraf yng nghyfraith achosion yr UE. Er enghraifft, mae'r Comisiwn wedi mireinio ei ddull o ddiffinio'r farchnad yn unol ag amodau cyffredinol y farchnad, sydd heddiw'n gynyddol ddigidol a rhyng-gysylltiedig, a soffistigedigrwydd yr offer sydd ar gael, megis prosesu gwell nifer fawr o ddogfennau neu dechnegau meintiol wedi'u mireinio. At hynny, ers pan gafodd yr Hysbysiad ei fabwysiadu, mae'r Comisiwn hefyd wedi casglu mwy o brofiad o ddadansoddi marchnadoedd a allai fod yn fyd-eang neu o leiaf yn ehangach na'r Ardal Economaidd Ewropeaidd.

 Yn ôl y gwerthusiad, mae'r meysydd lle mae'n bosibl na fydd yr Hysbysiad Diffinio'r Farchnad yn gwbl gyfoes yn cynnwys: (i) defnydd a phwrpas y prawf SSNIP (cynnydd an-dros dro sylweddol bach yn y pris) wrth ddiffinio marchnadoedd perthnasol; (ii) marchnadoedd digidol, yn enwedig mewn perthynas â chynhyrchion neu wasanaethau sy'n cael eu marchnata am bris ariannol sero ac i 'ecosystemau' digidol; (iii) asesu marchnadoedd daearyddol mewn amodau globaleiddio a chystadleuaeth mewnforio; (iv) technegau meintiol; (v) cyfrifo cyfranddaliadau marchnad; a (vi) cystadleuaeth nad yw'n bris (gan gynnwys arloesi).

Bydd y Comisiwn yn myfyrio ar yr angen ac ar sut i fynd i'r afael â'r materion a nodwyd yng nghyd-destun y gwerthusiad.

Cefndir

Mae diffinio'r farchnad yn offeryn i nodi ffiniau cystadleuaeth rhwng ymgymeriadau. Amcan diffinio'r farchnad cynnyrch a daearyddol berthnasol yw nodi'r gwir gystadleuwyr sy'n cyfyngu ar benderfyniadau masnachol yr ymgymeriadau dan sylw, megis eu penderfyniadau prisio. O'r safbwynt hwn, mae diffiniad y farchnad yn ei gwneud hi'n bosibl, ymhlith pethau eraill, cyfrifo cyfranddaliadau marchnad sy'n cyfleu gwybodaeth ystyrlon at ddibenion asesu pŵer y farchnad yng nghyd-destun achos uno neu wrthglymblaid.

Mae diffiniadau'r farchnad yn adlewyrchu realiti marchnad. Felly, maent yn wahanol ar draws sectorau a gallant esblygu dros amser. Gall diffiniadau daearyddol marchnad, er enghraifft, amrywio o farchnadoedd cenedlaethol neu leol - megis ar gyfer gwerthu manwerthu nwyddau defnyddwyr - i farchnadoedd byd-eang, megis ar gyfer gwerthu cydrannau hedfan. Wrth i realiti marchnad esblygu dros amser, mae diffiniadau marchnad y Comisiwn hefyd yn esblygu dros amser.

Daeth Rhybudd Diffinio'r Farchnad yn darparu arweiniad ar egwyddorion ac arferion gorau sut mae'r Comisiwn yn cymhwyso'r cysyniad o farchnad cynnyrch a daearyddol berthnasol wrth orfodi cyfraith cystadleuaeth yr UE.

Mwy o wybodaeth

gweler yr tudalen we bwrpasol Cystadleuaeth DG, sy'n cynnwys yr holl gyfraniadau gan randdeiliaid a gyflwynwyd yng nghyd-destun y gwerthusiad, crynodebau o'r gwahanol weithgareddau ymgynghori ac adroddiad terfynol yr astudiaeth cymorth gwerthuso.

Parhau Darllen

Cystadleuaeth

Dirwyodd cwmnïau ceir € 875 miliwn am gydgynllwynio yn erbyn technolegau dileu NOx

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi darganfod bod Daimler, BMW a grŵp Volkswagen (Volkswagen, Audi a Porsche) wedi torri rheolau gwrthglymblaid yr UE trwy gydgynllwynio ar ddatblygiad technegol ym maes glanhau NOx. 

Mae'r Comisiwn wedi gosod dirwy o € 875 miliwn. Ni ddirwywyd Daimler, gan iddo ddatgelu bodolaeth y cartel i'r Comisiwn. Cydnabu pob parti eu rhan yn y cartel a chytunwyd i setlo'r achos.

Dywedodd Is-lywydd Gweithredol y Comisiwn, Margrethe Vestager, sy’n gyfrifol am bolisi cystadlu: “Roedd gan y pum gweithgynhyrchydd ceir Daimler, BMW, Volkswagen, Audi a Porsche y dechnoleg i leihau allyriadau niweidiol [ond] fe wnaethant osgoi cystadlu ar ddefnyddio potensial llawn y dechnoleg hon. . Mae cystadleuaeth ac arloesedd ar reoli llygredd ceir yn hanfodol er mwyn i Ewrop gyflawni ein hamcanion uchelgeisiol y Fargen Werdd. ” 

hysbyseb

Cynhaliodd y gwneuthurwyr ceir gyfarfodydd technegol rheolaidd i drafod datblygiad y dechnoleg lleihau catalytig dethol (AAD) sy'n dileu gollyngiadau niweidiol ocsid nitrogen (NOx) o geir teithwyr disel trwy chwistrellu wrea (a elwir hefyd yn “AdBlue”) i'r gwacáu. llif nwy. Am dros bum mlynedd (2009 - 2014), cynllwyniodd y gwneuthurwyr ceir i osgoi cystadlu gan ddefnyddio'r dechnoleg newydd hon.

Dyma'r penderfyniad gwahardd cartel cyntaf wedi'i seilio'n llwyr ar gyfyngiad ar ddatblygiad technegol ac nid ar bennu prisiau, rhannu'r farchnad neu ddyrannu cwsmeriaid.

Offeryn chwythwr chwiban

hysbyseb

Mae'r Comisiwn wedi sefydlu teclyn i'w gwneud hi'n haws i unigolion ei rybuddio am ymddygiad gwrth-gystadleuol wrth gynnal eu anhysbysrwydd. Mae'r offeryn yn amddiffyn anhysbysrwydd chwythwyr chwiban trwy system negeseuon wedi'i hamgryptio a ddyluniwyd yn benodol sy'n caniatáu cyfathrebu dwy ffordd. Mae'r offeryn yn hygyrch trwy hyn link.

Parhau Darllen

Cystadleuaeth

Cystadleuaeth: Y Comisiwn Ewropeaidd yn cyhoeddi Adroddiad 2020 ar Bolisi Cystadleuaeth

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi Adroddiad ar Bolisi Cystadleuaeth ar gyfer 2020, yn cyflwyno'r mentrau polisi a deddfwriaethol allweddol a gynhaliwyd y llynedd, ynghyd â detholiad o benderfyniadau a fabwysiadwyd. Yn 2020, cyfrannodd polisi cystadleuaeth yr UE yn sylweddol at ymdrechion y Comisiwn i ymateb i'r achosion o coronafirws, o ran yr argyfwng gofal iechyd, yn ogystal ag ar ei effaith ar fywoliaethau dinasyddion. Y cymorth gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro, a fabwysiadwyd ar ddechrau’r argyfwng, wedi galluogi aelod-wladwriaethau i ddefnyddio’r hyblygrwydd llawn a ragwelir o dan reolau cymorth gwladwriaethol i gefnogi’r economi yng nghyd-destun y pandemig coronafirws. Ym maes Gwrthglymblaid, cyhoeddodd y Comisiwn a Cyfathrebu darparu arweiniad i gwmnïau sy'n cydweithredu ar brosiectau sydd â'r nod o fynd i'r afael â phrinder cyflenwad o gynhyrchion a gwasanaethau hanfodol sy'n berthnasol i coronafirws, megis meddyginiaethau ac offer meddygol.

At hynny, er gwaethaf yr heriau a ddaeth yn sgil yr amodau gwaith newidiol, yn 2020, cymerodd y Comisiwn sawl penderfyniad yn y maes hwn, ac ymhlith y rhain roedd tri phenderfyniad cartel a 5 penderfyniad gwrthglymblaid. Mae hefyd wedi lansio ymholiad gwrthglymblaid i mewn i'r sector Rhyngrwyd o Bethau (IOT) ar gyfer cynhyrchion a gwasanaethau sy'n gysylltiedig â defnyddwyr yn yr UE. Hefyd ym maes rheoli uno, mabwysiadodd y Comisiwn dros 350 o benderfyniadau uno ac ymyrryd mewn 18 achos (gan gynnwys 13 o uno a gliriwyd yn ddarostyngedig i ymrwymiadau yn y cam cyntaf a 3 a gliriwyd gyda rhwymedïau ar ôl ail gam). Mabwysiadodd y Comisiwn hefyd gynnig ar gyfer a Deddf Marchnadoedd Digidol i fynd i'r afael â'r canlyniadau negyddol sy'n deillio o rai ymddygiadau gan lwyfannau sy'n gweithredu fel 'porthorion' digidol i'r farchnad sengl, ac a gyhoeddwyd a Papur Gwyn, datblygu offer a pholisïau i fynd i'r afael yn well ag effeithiau ystumiol cymorthdaliadau tramor yn y farchnad fewnol. Mae testun llawn yr Adroddiad (ar gael yn EN, FR, a DE ac ieithoedd eraill) a'r ddogfen waith staff sy'n cyd-fynd â hi (ar gael yn EN) ar gael yma.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd