Cysylltu â ni

EU

Diwydiannol cydweithredu: Cyfarfod Ewro-Môr y Canoldir

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Cyfarfod EuroMed-MediaDros y pum mlynedd diwethaf, ledled de Môr y Canoldir bu peth cynnydd wrth greu a gweithredu polisïau i gefnogi busnesau, yn ogystal â straeon llwyddiant busnes - er gwaethaf y cythrwfl gwleidyddol ac economaidd sylweddol a brofwyd gan y rhanbarth. Heddiw (19 Chwefror) ym Mrwsel, cynhaliodd Undeb Môr y Canoldir ei nawfed cyfarfod gweinidogol ar gydweithrediad diwydiannol Ewro-Môr y Canoldir, gyda’r nod o wella cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a datblygu ymhellach ei uchelgais eithaf i greu Rhydd Ewro-Canoldir. Ardal Fasnach. Cynrychiolodd Is-lywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Antonio Tajani, yr UE a chyd-gadeirio’r cyfarfod â Gweinidog Diwydiant a Masnach Jordan Hatem Hafez Al-Halawani Al-Tamimi.

Cynrychiolwyd mwy na 30 o wledydd a phartneriaid Ewro-Med, y mwyafrif ohonynt ar lefel weinidogol. Yn ogystal, cyfrannodd cymdeithasau busnes rhyngwladol a chenedlaethol yn ogystal â sefydliadau rhyngwladol at y ddadl. Cyflwynwyd canfyddiadau asesiad o’r hinsawdd fusnes yng ngwledydd cymdogol Môr y Canoldir, trafodwyd rhaglen waith ar gyfer 2014-2015 a datganiad i barhau i ddatblygu busnes EU-Med a gymeradwywyd gan y gweinidogion.

Asesiad o hinsawdd fusnes Môr y Canoldir

hysbyseb

Mae hinsawdd busnes gwlad yn allweddol i'w llwyddiant. Mae mentrau mwy cynhyrchiol ac effeithlon yn hybu twf economaidd. Maent hefyd yn creu galw am lafur medrus ac yn cynhyrchu swyddi â chyflog gwell, gyda chyflogau'n gysylltiedig â chynnydd mewn cynhyrchiant. Mae'r mentrau hyn hefyd yn ffynhonnell gwerth ychwanegol, gan gyfrannu trwy drethiant i ddarparu'r adnoddau sydd eu hangen ar gyfer datblygu gweinyddiaeth gyhoeddus effeithlon a chynnal buddsoddiad cyhoeddus mewn meysydd fel seilwaith, iechyd ac addysg.

Canfu asesiad 2013 o hinsawdd fusnes Môr y Canoldir, er y bu cynnydd o ran ymhelaethu a gweithredu polisi busnesau bach a chanolig, ei fod wedi bod yn gymedrol, yn gynyddrannol ac yn anwastad ar draws economïau a dimensiynau.

Ar yr ochr ddisglair, ac o ganlyniad i'r prosesau trosglwyddo mewn rhai gwledydd, mae sefydliadau'r sector preifat wedi dod yn fwy egnïol. Mae cymdeithasau newydd wedi'u sefydlu, rhai ohonynt yn cynrychioli lleisiau entrepreneuriaid newydd, ac mae cysylltiadau hen a sefydledig rhwng yr elitiaid gwleidyddol a'r busnes wedi cael eu craffu'n ofalus. Ar draws y rhanbarth, mae deialog cyhoeddus-preifat yn fwy agored ac adeiladol ac yn gyffredinol mae wedi cyfrannu at wella ansawdd y polisi cyhoeddus tuag at fusnesau bach.

hysbyseb

Yr her i economïau Môr y Canoldir, yn enwedig y rhai sy'n mynd trwy drawsnewid gwleidyddol, yw datblygu a gweithredu polisïau strwythurol mewn cyfnod heriol lle mae angen atebion tymor byr. Bydd canfyddiadau'r asesiad yn cael eu cymeradwyo yn y cyfarfod Gweinidogol a byddant yn arwain diwygiadau yn y dyfodol.

Edrychodd asesiad 2013 ar ddatblygiadau dros y pum mlynedd diwethaf. Cyfrannodd cannoedd o randdeiliaid datblygu busnes yn y sectorau cyhoeddus a phreifat at yr asesiad yn y gwledydd cymdogol Môr y Canoldir canlynol: Algeria, yr Aifft, Israel, Gwlad yr Iorddonen, Libanus, Libya, Moroco, Palestina a Thiwnisia. Cydlynwyd y gwerthusiad gan y Comisiwn Ewropeaidd mewn cydweithrediad â'r Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd, Sefydliad Hyfforddi Ewrop a Banc Buddsoddi Ewrop.

hanesion o lwyddiant

Er gwaethaf cynnydd anwastad yn natblygiad polisi busnes, mae cwmnïau’r UE eisoes wedi elwa o gydweithrediad diwydiannol Ewro-Môr y Canoldir. Fel rhan o ymchwil i ganlyniadau'r cydweithrediad, honnodd gweithgynhyrchiad blaenllaw o'r Eidal a oedd yn arbenigo mewn tecstilau cartref uchel fod cyfarfodydd Deialog Ddiwydiannol Ewro-Canoldir wedi helpu diwydiant Tecstilau a Dillad yr UE i ddwysau perthnasoedd â'r prif randdeiliaid sectoraidd ar draws cyfagos gwledydd. Canfu hefyd fod y cysylltiadau busnes i fusnes niferus a chyfnewid syniadau a gwybodaeth yn y digwyddiadau hyn dros y blynyddoedd yn help mawr i adeiladu gwybodaeth, ymddiriedaeth a hyder ar y cyd. Arweiniodd hyn at ddatblygu prosiectau cyffredin mewn meysydd fel addysg, sgiliau, clystyru, Ymchwil a Datblygu ac arloesi.

O ran partneriaid y tu allan i'r UE, dechreuodd gwneuthurwr cerbydau yn Libanus yr oedd ei farchnadoedd wedi'u cyfyngu o'r blaen i diriogaethau gwerthu traddodiadol ar gyfer cwmnïau Libanus - sef y Dwyrain Agos a'r Dwyrain Canol - weld Ewrop fel cyrchfan bosibl ar ôl dod yn fwy cyfarwydd â gofynion yr UE, fel a amlygwyd gan y cyfarfodydd Euro-Med. Wedi'i annog gan lwyddiant cychwynnol prosiect gyda gwneuthurwr tryciau o Ffrainc, cychwynnodd ei gwmni ar y cyd â phlanhigion gwaith diwydiannol yn Ffrainc, Awstria a'r Eidal a cherbydau planhigion trwm yn Ffrainc a'r Almaen; prosiectau a brofodd yn fuddiol i'r ddwy ochr.

Elfennau o raglen waith y dyfodol

Yn ystod cyfarfod heddiw, cyfnewidiwyd barn ar gyfeiriadau strategol ar gyfer cydweithredu diwydiannol Ewro-Canoldir yn y dyfodol, ar ôl ymgynghori â llywodraethau a chymdeithasau busnes ar gyrion deheuol Môr y Canoldir.

Bydd Gweinidogion hefyd yn trafod y rhaglen waith sydd i'w gweithredu yn 2014-2015. Mae'n debygol y byddant yn trafod dulliau i barhau i wella'r hinsawdd fusnes, hyrwyddo entrepreneuriaeth, arloesi a busnesau bach a chanolig yn seiliedig ar "Ddeddf Busnesau Bach" Ewrop. Mae nodau eraill yn cynnwys annog busnesau bach a chanolig i arloesi, allforio, rhwydweithio a rhyngwladoli, adeiladu marchnad fawr ledled Môr y Canoldir ar gyfer cynhyrchion diwydiannol, cynnal deialogau a chyfnewid arfer da mewn sectorau o ddiddordeb cyffredin fel tecstilau a dillad a diwydiannau creadigol.

Datganiad ar y cyd

Ar ddiwedd y cyfarfod heddiw, bydd Gweinidogion Diwydiant Undeb Môr y Canoldir yn mabwysiadu datganiad i:

  • Parhau i weithredu'r Siarter Ewro-Môr y Canoldir ar gyfer Menter a chymod gyda Deddf Busnesau Bach Ewrop, gan ystyried casgliadau ac argymhellion asesiad 2013 o weithrediad y Siarter / Deddf Busnesau Bach ar gyfer Ewrop, sy'n cynnwys hyfforddiant ar lefel ranbarthol a lleol, optimeiddio a synergedd cymorth ariannol a chymorth technegol a ddarperir gan yr UE a rhoddwyr eraill.
  • Dwysáu rhwydweithio busnesau a gwasanaethau cymorth busnes yn yr UE a gwledydd eraill Môr y Canoldir.
  • Parhau i adeiladu marchnad ddiwydiannol Ewro-Canoldir fawr, gan gynnwys paratoi a thrafod y cytundebau ar asesu cydymffurfiaeth a derbyn cynhyrchion diwydiannol.
  • Cynnal deialogau mewn meysydd o ddiddordeb cyffredin - megis y ddeialog ar ddyfodol y sector tecstilau / dillad a fydd yn nodi ei ben-blwydd yn 10 oed gyda a cynhadledd ar arloesi ar 24-25 Mawrth 2014 - a chyfnewid arferion gorau (megis ffurfio clystyrau yn sectorau diwydiannau creadigol).

Gellir gweld y datganiad fel carreg filltir bwysig wrth symud tuag at ardal Ewro-Môr y Canoldir lle gall busnesau bach a chanolig ddechrau, ehangu, creu swyddi, allforio, mewnforio, buddsoddi ac adeiladu partneriaethau busnes.

Gwybodaeth gefndirol am gydweithrediad diwydiannol Ewro Môr y Canoldir

Mae cydweithredu diwydiannol Ewro-Canoldir yn broses ranbarthol a gydlynir gan y Comisiwn Ewropeaidd. Ei bwrpas yw rhannu gwybodaeth am fusnesau bach a chanolig a pholisïau a rhaglenni diwydiannol a hwyluso trosglwyddo gwybodaeth ac arfer da ar lefel Ewro-Môr y Canoldir. Y weledigaeth sylfaenol yw un tuag at ardal Ewro-Môr y Canoldir lle gall busnesau bach a chanolig Ewrop a Môr y Canoldir ddechrau, ehangu, creu swyddi, allforio, mewnforio, buddsoddi, adeiladu partneriaethau busnes ar draws ardal Ewro-Môr y Canoldir. Mae gweinidogion Diwydiant Ewro-Canoldir yn cwrdd, mewn egwyddor, bob dwy flynedd i bwyso a mesur cynnydd a diffinio blaenoriaethau ar gyfer y blynyddoedd i ddod. Mae'r blaenoriaethau hyn yn cael eu cyfieithu mewn rhaglenni gwaith aml-flynyddol.

Mwy o wybodaeth

Parhau Darllen
hysbyseb

EU

Wythnos o'n blaenau: Y wladwriaeth rydyn ni ynddi

cyhoeddwyd

on

Y darn mawr set yr wythnos hon fydd anerchiad 'Cyflwr yr UE' (SOTEU) Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd von der Leyen i Senedd Ewrop yn Strasbwrg. Mae'n syniad a fenthycwyd o'r Unol Daleithiau, pan fydd Arlywydd yr Unol Daleithiau yn annerch y Gyngres ar ddechrau pob blwyddyn yn nodi ei gynlluniau (ac mae wedi bod yn un hyd yma) ar gyfer y flwyddyn i ddod. 

Rwyf bob amser yn rhyfeddu at hunanhyder America a chred bron yn anorchfygol mai America yw'r genedl fwyaf ar y ddaear. Er bod meddwl eich bod chi jyst yn wych mae'n rhaid i chi fod yn gyflwr meddwl pleserus, mae cyflwr parlous yr UD ar gymaint o lefelau ar hyn o bryd yn gwneud i mi feddwl y gallai'r llygad Ewropeaidd hynod feirniadol sy'n bwrw ar eu lot fod yn safbwynt iachach. Eto i gyd, weithiau byddai'n braf pe gallem gydnabod nifer o fanteision yr UE a bod ychydig yn fwy 'Ewropeaidd a balch'.

Mae'n anodd mesur faint o ddiddordeb sydd gan SOTEU y tu allan i'r rhai sy'n ymwneud fwyaf â gweithgareddau'r UE. Fel rheol, nid yw Ewropeaid, heblaw am grŵp bach o'r rhai mwyaf defosiynol, yn mynd o gwmpas yn curo ynglŷn â pha mor fawr yw'r UE yn fawr, neu'n gyffredinol yn frwd ynglŷn â'i gyfeiriad. Er y gallem fod wedi myfyrio ar y gwrthffeithiol, mae'r DU wedi rhoi golwg amlwg iawn i bob dinesydd o'r UE o “beth os?" 

hysbyseb

O edrych ar ble mae'r byd, mae'r UE yn edrych fel ei fod mewn cyflwr iachach na'r mwyafrif - mae gan hyn ystyr lythrennol eleni hefyd, mae'n debyg mai ni yw'r cyfandir mwyaf brechiedig ar y ddaear, mae yna gynllun uchelgeisiol i godi tâl ar ein heconomi allan o mae ei gwymp pandemig a'r cyfandir wedi tynnu ei ên allan ac wedi penderfynu gwneud dim llai nag arwain y byd ar fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Yn bersonol, rwy'n teimlo ymchwydd mawr o obaith o'r ffaith ein bod yn ymddangos ein bod wedi penderfynu gyda'n gilydd bod digon yn ddigonol gyda'r rhai yn yr UE sydd am wrth gefn ar werthoedd democrataidd a rheolaeth y gyfraith. 

Bydd sawl cynnig yn dod gan y Comisiwn yr wythnos hon: bydd Vestager yn cyflwyno'r cynllun ar gyfer 'Degawd Digidol Ewrop'; Bydd Borrell yn nodi cynlluniau'r UE ar gyfer cysylltiadau â'r rhanbarth Indo-Môr Tawel; Bydd Jourova yn amlinellu cynllun yr UE ar amddiffyn newyddiadurwyr; a bydd Schinas yn cyflwyno pecyn yr UE ar ymateb i argyfwng iechyd a pharodrwydd. 

Sesiwn lawn y Senedd ydyw, wrth gwrs. Heblaw am SOTEU, trafodir y sefyllfa ddyngarol yn Afghanistan a chysylltiadau'r UE â llywodraeth Taliban; mae rhyddid y cyfryngau a rheolaeth y gyfraith yng Ngwlad Pwyl, yr Undeb Iechyd Ewropeaidd, Cerdyn Glas yr UE ar gyfer ymfudwyr medrus iawn a hawliau LGBTIQ i gyd yn destun trafodaeth.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Wythnos i ddod: Mae forewarned wedi'i forearmed

cyhoeddwyd

on

Bydd Is-lywydd y Comisiwn Maroš Šefčovič yn cyflwyno ail adroddiad rhagwelediad strategol blynyddol y Comisiwn ddydd Mercher (8 Medi). Daw'r adroddiad wythnos cyn anerchiad blynyddol 'Cyflwr yr UE' gan lywydd y Comisiwn. Mae'r fenter yn rhan o ymdrech i sicrhau bod yr UE yn wydn yn wyneb heriau, ond hefyd yn gallu paratoi ei hun trwy ymgorffori rhagwelediad ym mhob agwedd ar lunio polisïau. Bydd Adroddiad 2021 yn edrych ar megatrends byd-eang strwythurol tuag at 2050 a fydd yn effeithio ar yr UE, a bydd yn nodi meysydd lle gallai'r UE hybu ei arweinyddiaeth fyd-eang. 

Ddydd Mawrth (7 Medi) bydd y Comisiynydd Hahn yn cynnal cynhadledd i’r wasg ar fabwysiadu’r Fframwaith Bondiau Gwyrdd, nod yr EUGBS (Safon Bondiau Gwyrdd Ewrop) yw bod yn “offeryn cadarn i ddangos eu bod yn ariannu prosiectau gwyrdd cyfreithlon sy’n cyd-fynd â’r Tacsonomeg yr UE ”.

Senedd

hysbyseb

Bydd Ewrop sy’n addas ar gyfer Is-lywydd Gweithredol yr Oes Ddigidol a’r Comisiynydd Cystadleuaeth Margrethe Vestager yn cwrdd (6 Medi) â chadeiryddion pum pwyllgor (INGE, ITRE, IMCO, LIBE, AIDA) yn y senedd i gyfnewid barn ar yr agenda ddigidol. 

Bydd y Pwyllgor Hawliau Menywod a'r ddirprwyaeth ar gyfer cysylltiadau ag Afghanistan yn cyfarfod i drafod sefyllfa hawliau menywod a merched.

Bydd y Pwyllgor Arbennig ar Curo Canser yn cyfarfod ddydd Iau (9 Medi) yn cyfarfod i drafod cyfnewid data iechyd a’r digideiddio wrth atal a gofalu am ganser, ynghyd â diweddariad ar weithredu strategaeth gemegau’r UE ar gyfer cynaliadwyedd yn y cyd-destun. atal canser.

hysbyseb

Bydd yr Is-bwyllgor Diogelwch ac Amddiffyn yn trafod y sefyllfa yn Afghanistan, yn ogystal ag astudiaeth ar 'barodrwydd yr UE ac ymatebion i fygythiadau Cemegol, Biolegol, Radiolegol a Niwclear (CBRN)' ac adroddiad drafft ASE Sven Mikser (S&D, EE) ar ' Heriau a rhagolygon ar gyfer arfau rheoli arfau a diarfogi arfau amlochrog '. 

Llys

Bydd Llys Cyfiawnder yr Undeb Ewropeaidd yn rhoi ei farn ar adferiad o € 2.7 biliwn o’r DU am ei fethiant i roi dull seiliedig ar risg o reoli tollau ar waith, er gwaethaf rhybuddion dro ar ôl tro gan OLAF, swyddfa gwrth-dwyll annibynnol yr UE. Roedd y methiant i fynd i’r afael â’r mater hwn hefyd yn golygu bod yn rhaid i weithgynhyrchwyr yr UE gystadlu â nwyddau sydd heb eu gwerthfawrogi’n dod i’r UE drwy’r UE. Mae ffigur OLAF yn cwmpasu'r blynyddoedd 2011-2017. Disgwylir dyfarniadau pwysig eraill ym maes Lloches (C-18/20, C-768/19).

Cyngor

Bydd gweinidogion amaeth a physgodfeydd yn cyfarfod yn anffurfiol rhwng 5-7. Bydd gweinidogion Economaidd a Chyllid yn cael cyfarfod anffurfiol trwy gynhadledd fideo ar 6 Medi, a bydd ganddynt gyfarfod anffurfiol arall ar 10-11. Yn ôl yr arfer bydd yr Ewro-grŵp yn cyfarfod cyn y cyfarfod cynhwysol ar 10. 

ECB

Bydd Banc Canolog Ewrop yn cael ei gyfarfod misol rheolaidd ddydd Iau, gyda chwyddiant bellach yn uwch na tharged 2%, bydd pob llygad yn sefydlog ar yr hyn y bydd yr ECB yn ei wneud nesaf.

Tunisia

Bydd Uchel Gynrychiolydd yr UE, Josep Borrell, yn ymweld â Tiwnisia ddydd Gwener (10 Medi). Ym mis Gorffennaf diswyddodd Arlywydd Tiwnisia Kais Saied y Prif Weinidog gan amau’r senedd yn galw pwerau brys yn wyneb gwrthdystiadau dros galedi economaidd a chynnydd mewn achosion Covid-19, mae’r UE wedi galw ar Tunisia i barchu ei gyfansoddiad a rheolaeth y gyfraith. . 

Parhau Darllen

EU

Yn ôl i'r Ysgol, Gohebydd yr UE yn edrych ar yr wythnos i ddod

cyhoeddwyd

on

I'r rhai ohonoch a lwyddodd i fynd i ffwrdd am wyliau adferol yr haf, da iawn, bydd ei angen arnoch chi. Bydd y tymor nesaf yn un arall (prysur) arall. 

Mae llawer o ddeddfwriaeth wedi cychwyn ar ei daith ddeddfwriaethol trwy beiriant gwneud penderfyniadau cymhleth yr UE, gyda llawer o gynigion cigog iawn ar eu ffordd i gael eu sleisio, eu deisio a'u sbeisio, ac o'r diwedd eu taflu i mewn i badell ffrio'r pwyllgor cymodi i'w cyflwyno am bump am gan a gwleidydd blewog fel buddugoliaeth Llywyddiaeth galed. Ymhlith y biggies mae'r cynigion hinsawdd Digidol a'r 'Ffit i 55'. Mae'r cynigion hinsawdd yn addo bod yn arbennig o gleisio o ystyried bod y 'Gyfraith Hinsawdd' sy'n pennu ymrwymiadau carbon eisoes wedi'i chytuno; er mwyn dod o hyd i gydbwysedd terfynol rhwng y cynigion, bydd angen masnachu ceffylau ar raddfa anhysbys hyd yma.

Roedd gwregys Brwsel yn eithaf segur ym mis Awst nes i'r digwyddiadau trychinebus yn Afghanistan ddod ag 20 mlynedd o ymyrraeth y Gorllewin i allanfa llai na buddugoliaethus o banig ac inglorious. Gorwedd y 'Gorllewin' mewn llanastr tatw, gydag ymddiriedaeth ar ei lefel isaf erioed. Cyflwynodd Comisiwn von der Leyen ei hun fel un “geopolitical”, datganodd gweinyddiaeth Biden 'America yn ôl!' - ac eto dyma ni. Un peth rydw i wedi'i ddysgu yw nad yw pethau byth mor ddrwg fel na allan nhw waethygu. Bydd buddugoliaeth y Taliban a'r atgoffa creulon nad yw ISIS wedi diflannu yn rhoi llwyddiant i'r rhai sy'n cefnogi eu delfrydau mewn mannau eraill. Nid yw'n ddarlun tlws, ond mae angen i Ewrop a'r 'Gorllewin' ehangach fod â dewrder ei hunan gwell sy'n amddiffyn hawliau, democratiaeth, rheolaeth y gyfraith a ffyniant gartref a thramor. 

hysbyseb

Yr wythnos nesaf bydd gweinidogion Tramor ac Amddiffyn yn ymgynnull ar gyfer cynghorau anffurfiol i drafod canlyniad digwyddiadau diweddar. Ansefydlogrwydd bedd yn agosach at adref yng Ngogledd Affrica, Libanus a Belarus - ymhlith eraill - ac, wrth gwrs, Afghanistan.

Bydd y gweinidogion amddiffyn yn cyfarfod i drafod Cwmpawd Strategol yr UE, y nod yw cael dogfen gyflawn erbyn mis Tachwedd; mae digwyddiadau diweddar wedi dangos bod angen i'r UE gymryd mwy o gyfrifoldeb a gweithredu ar y cyd ym maes diogelwch ac amddiffyn.

Ddydd Mawrth (31 Awst) bydd cyfarfod rhyfeddol o weinidogion Cyfiawnder a Materion Cartref a fydd yn ymgynnull i drafod sut y byddant yn delio â symudiad anochel pobl o Afghanistan, ailsefydlu yn yr UE, a hefyd cefnogi'r gwledydd cyfagos hynny sydd eisoes wedi wedi derbyn miliynau o ffoaduriaid a fydd angen mwy o gymorth ariannol.

hysbyseb

Rheol y gyfraith

Mae'n anodd bod yn ffagl i reolaeth y gyfraith dramor, os yw'ch rhannau cyfansoddol eich hun yn rhwygo normau yn hapus, sy'n dod â mi i Wlad Pwyl a Hwngari lle mae cyflwr stasis wedi aros yn ystod yr haf.

Ceryddodd Von der Leyen ASEau ac arbenigwyr cyfreithiol mewn llythyr pum tudalen a oedd yn rhestru sut roedd Hwngari wedi torri chwech o wyth o egwyddorion rheol cyfraith a oedd yn gysylltiedig â gwariant cyllideb yr UE ac felly dylent sbarduno'r 'rheol amodoldeb rheol' a gofnodwyd yn ddiweddar. mecanwaith i atal camddefnyddio arian. Ysgrifennodd Von der Leyen nad oedd ASEau wedi darparu digon o dystiolaeth o’r toriadau ac “nad oes galw priodol ar y Comisiwn i weithredu”.

Roedd diwrnod cyfrif Gwlad Pwyl ar 16 Awst yn ddigwyddiad nad oedd yn ddigwyddiad, gyda rhagor o flaenoriaeth gan Bencadlys y Comisiwn. Ni all un helpu ond meddwl bod rhywun yng ngwasanaeth cyfreithiol y Comisiwn sydd â dyfynbris Douglas Adams wedi'i fframio ar eu wal: “Rwyf wrth fy modd â therfynau amser. Rydw i wrth fy modd â'r sŵn mawr maen nhw'n ei wneud wrth iddyn nhw fynd heibio. ”

Fe giciodd y Comisiwn y can i lawr y ffordd wrth iddyn nhw “ddarllen a dadansoddi” ymateb Gwlad Pwyl. Bydd yr Is-lywydd Jourova yn ymweld â Gwlad Pwyl ddydd Llun (30 Awst). Nid yw’r synau sy’n dod gan y Gweinidog Cyfiawnder Zbigniew Ziobro yn galonogol, gan drydar yn ddiweddar bod yr UE yn cymryd rhan mewn “rhyfel hybrid” yn erbyn yr UE. 

Yn y cyfamser, mae Slofenia yn parhau i stondin ar enwebu erlynwyr i Swyddfa Erlynydd Cyhoeddus Ewrop, gyda Phrif Weinidog Slofenia Jansa yn blocio enwebiadau.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd