Cysylltu â ni

EU

Holi ac Ateb ar strategaeth Ewropeaidd ar gyfer twristiaeth arfordirol a morwrol

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mediterraneo_dolphin_show_1Beth yw twristiaeth arfordirol a morwrol?

Mae twristiaeth arfordirol yn cynnwys gweithgareddau twristiaeth a hamdden ar y traeth (ee nofio, syrffio, ac ati), a gweithgareddau hamdden eraill mewn ardaloedd arfordirol (ee acwaria). Mae twristiaeth forwrol yn cynnwys gweithgareddau dŵr (ee cychod, cychod hwylio, mordeithio, chwaraeon morwrol) ac mae'n cynnwys gweithrediadau cyfleusterau ar lan y tir (siartio, cynhyrchu offer a gwasanaethau).

Yn nhermau daearyddol diffinnir ardaloedd arfordirol fel y rhai sy'n ffinio â'r môr neu sydd ag o leiaf hanner eu tiriogaeth o fewn 10km i'r arfordir.1 Amlygwyd twristiaeth arfordirol a morwrol fel un o'r sectorau sydd â photensial uchel i dyfu a swyddi yn Strategaeth Twf Glas yr UE.

hysbyseb

Pam mae'r Comisiwn yn canolbwyntio ar y sector twristiaeth arfordirol a morwrol?

Oherwydd ei bwysau economaidd a'i effaith uniongyrchol ac anuniongyrchol ar economïau lleol a rhanbarthol mae gan dwristiaeth arfordirol a morwrol botensial mawr ar gyfer swyddi a thwf, yn enwedig ar gyfer rhanbarthau anghysbell sydd â gweithgareddau economaidd sydd fel arall yn gyfyngedig. Fodd bynnag, mae cyrchfannau arfordirol yn wynebu nifer o heriau sy'n effeithio ar ei ddatblygiad pellach. Er bod unrhyw un o'r problemau hyn hefyd yn effeithio ar weithgareddau twristiaeth eraill, maent yn cael eu gwaethygu mewn twristiaeth arfordirol a morwrol gan:

 • Darnio'r sector gyda chyfran uchel o fusnesau bach a chanolig;
 • mynediad cyfyngedig neu ddim mynediad at gyllid;
 • diffyg arloesi ac arallgyfeirio:
 • mwy o gystadleuaeth ledled y byd;
 • anwadalrwydd y galw a natur dymhorol;
 • camgymhariad sgiliau a chymwysterau, a;
 • pwysau amgylcheddol cynyddol.

Yn 2010 lansiodd y Comisiwn, gyda chefnogaeth y Cyngor a Senedd Ewrop, y Cyfathrebu 'Cyrchfan Twristiaeth Rhif 1 Ewrop: Y Byd, sy'n cynnwys cyfeiriad at yr angen i ddatblygu strategaeth ar dwristiaeth arfordirol a morol gynaliadwy. Strategaeth Twf Glas 20122 amlygodd twristiaeth arfordirol a morwrol fel un o'r pum maes ffocws yn yr 'economi las' i yrru swyddi mewn ardaloedd arfordirol.

hysbyseb

Beth mae'r Cyfathrebu yn ei gynnig?

Mae'r Cyfathrebu hwn yn amlinellu'r prif heriau sy'n wynebu'r sector ac yn cyflwyno strategaeth newydd i fynd i'r afael â'r heriau hyn.

Mae'r Comisiwn wedi nodi 14 o gamau a all helpu'r sector i dyfu'n gynaliadwy a rhoi hwb ychwanegol i ranbarthau arfordirol Ewrop. Bydd y Comisiwn yn gweithio gydag aelod-wladwriaethau, awdurdodau rhanbarthol a lleol a'r diwydiant i roi'r camau hyn ar waith.

Er enghraifft, mae'r Comisiwn yn cynnig:

 • Datblygu canllaw ar-lein i'r prif gyfleoedd cyllido sydd ar gael i'r sector (yn enwedig busnesau bach a chanolig).
 • Hyrwyddo deialog pan-Ewropeaidd rhwng gweithredwyr mordeithio, porthladdoedd a rhanddeiliaid twristiaeth arfordirol.
 • Datblygu ffocws arfordirol a morwrol, lle bo hynny'n briodol, ym mentrau twristiaeth yr UE, gan gynnwys ymgyrchoedd hyrwyddo a chyfathrebu.
 • Cefnogi datblygiad partneriaethau, rhwydweithiau traws-genedlaethol a rhyngranbarthol3, clystyrau a strategaethau arbenigo craff.
 • Ysgogi cynlluniau rheoli arloesol trwy'r TGCh4 a'r porth busnes twristiaeth.
 • Ceisio gwella argaeledd data a chyflawnrwydd yn y sector twristiaeth arfordirol a morwrol.
 • Hyrwyddo ecodwristiaeth ac annog cysylltu â chamau gweithredu cynaliadwyedd eraill.
 • Hyrwyddo strategaethau ar atal gwastraff, rheoli a sbwriel morol i gefnogi twristiaeth arfordirol a morwrol gynaliadwy.
 • Ymgymryd ag ymchwil i ddeall sut i wella cysylltedd ynysoedd, a dylunio strategaethau twristiaeth arloesol ar gyfer ynysoedd (anghysbell) yn unol â hynny.
 • Nodi arferion arloesol ar gyfer datblygu marina trwy astudiaeth benodol.

Beth mae disgwyl i'r aelod-wladwriaethau, rhanddeiliaid, ac awdurdodau rhanbarthol a lleol ei wneud?

Mae'r fframwaith strategaeth arfaethedig yn cynnig ymateb cydlynol i'r heriau sy'n wynebu'r sector trwy ategu ac ychwanegu gwerth at fentrau presennol gan aelod-wladwriaethau, rhanbarthau a rhanddeiliaid eraill.

Gwahoddir aelod-wladwriaethau, sydd â'r prif gymhwysedd ar dwristiaeth, i ddatblygu a gweithredu strategaethau cenedlaethol a rhanbarthol, defnyddio'r arian sydd ar gael, a chyfnewid arfer gorau.

Mae'r strategaeth yn ceisio hyrwyddo partneriaethau, deialog a chydweithrediad trawswladol a rhyngranbarthol, gan adeiladu materion twristiaeth arfordirol a morwrol yn y rhaglenni a'r polisïau presennol.

Gwahoddir y diwydiant a rhanddeiliaid i ddatblygu modelau busnes newydd yn ogystal â chynhyrchion arloesol ac amrywiol i gryfhau gallu ymateb a photensial twf y sector. Nod y camau gweithredu arfaethedig hefyd yw gwella hygyrchedd, cysylltedd a gwelededd y cynnig twristiaeth a hyrwyddo cynaliadwyedd trwy ffrwyno effaith amgylcheddol gweithgareddau twristiaeth.

Beth yw pwysigrwydd economaidd twristiaeth arfordirol a morwrol?

Dyma'r is-sector twristiaeth mwyaf, y gweithgaredd economaidd morwrol sengl mwyaf a'r sbardun economaidd allweddol mewn llawer o ranbarthau arfordirol ac ynysoedd yn Ewrop. Mae'n cyflogi bron i 3.2 miliwn o bobl; gan gynhyrchu cyfanswm o € 183 biliwn ar gyfer CMC yr UE (ffigurau 2011 ar gyfer 22 aelod-wladwriaeth ag arfordir, heb Croatia).

Mae bron i draean o'r holl weithgaredd twristiaeth yn Ewrop yn digwydd mewn rhanbarthau arfordirol, ac mae tua 51% o gapasiti gwelyau mewn gwestai ledled Ewrop wedi'i ganoli mewn rhanbarthau sydd â ffin ar y môr.

Yn 2012, cynhyrchodd twristiaeth mordeithio drosiant uniongyrchol o € 15.5bn yn unig a chyflogi 330,000 o bobl tra bod porthladdoedd Ewropeaidd wedi cael 29.3 miliwn o ymweliadau gan deithwyr. Dros y deng mlynedd diwethaf, mae'r galw am fordeithio wedi dyblu'n fras ledled y byd tra tyfodd y diwydiant mordeithio yn Ewrop fwy na 10% bob blwyddyn.

Yn 2012, roedd y diwydiant cychod (adeiladwyr cychod, gweithgynhyrchwyr offer ar gyfer cychod a chwaraeon dŵr, masnach a gwasanaethau fel siartro) yn cynnwys mwy na 32,000 o gwmnïau yn Ewrop (yr UE heb gynnwys Croatia, Ardal Economaidd Ewrop a'r Swistir), yn cynrychioli 280,000 yn uniongyrchol. swyddi.

BalticSea Môr y Gogledd Iwerydd Môr y Canoldir Black Sea Cyfanswm
Cyfanswm GVA 18 31.1 34.5 90.3 1,3 183
twristiaeth arfordirol 11.7 20.8 26 62.3 1.3 130 a)
Twristiaeth mordeithio 1.7 1.9 1.8 9.0 0.0 15
Hwylio a marinas 4.6 8.4 6.7 19.0 0.0 38
Cyfanswm cyflogaeth 306.2 564.3 594.5 1540.8 26 3182
twristiaeth arfordirol 226 401 502 1,203 25 2,507 a)
Twristiaeth mordeithio 36 83 28 155 1 303
Hwylio a marinas 44.2 80.3 64.5 182.8 0.0 371.9

Cyfanswm y gwerth ychwanegol gros (GVA, mewn biliynau) a chyflogaeth (x 1,000) mewn twristiaeth arfordirol a morwrol yn UE 2011 (ac eithrio Croatia).

Mae twristiaeth yn fusnes sy'n tyfu, ac Ewrop yw cyrchfan twristiaeth rhif 1 y byd. Cyrhaeddodd 534 miliwn o dwristiaid yn Ewrop yn 2012, i fyny 17 miliwn o 2011 (52% o bobl yn cyrraedd ledled y byd) tra bod refeniw wedi cyrraedd € 356bn (43% o gyfanswm y byd).5

 

Twristiaid rhyngwladol yn cyrraedd Ewrop (miliynau)6

Sut all y strategaeth hon gyfrannu at gyflawni targedau 2020 yr UE?

Mae datblygu twristiaeth arfordirol a morwrol yn cyfrannu at gyflawni targedau 2020 yr UE mewn sawl ffordd:

 • Gall y strategaeth helpu'r sector i gyflawni ei botensial fel sbardun ar gyfer twf a chreu swyddi, yn enwedig i bobl ifanc ac yn enwedig mewn rhanbarthau arfordirol.
 • Bydd yr asesiad o'r sgiliau proffesiynol a'r cymhwyster yn y diwydiant yn darparu trosolwg gwell o anghenion y sector a bydd yn helpu i ganolbwyntio hyfforddiant ac addysg i greu gweithlu mwy symudol a chymwys.
 • Trwy hyrwyddo ecodwristiaeth ac atal gwastraff, gall y strategaeth helpu'r sector i leihau ei effaith ar yr amgylchedd.

Mwy o wybodaeth

Tudalen we twristiaeth arfordirol ar wefan Materion Morwrol Cyffredinol y Gyfarwyddiaeth
Tudalen we twristiaeth ar wefan Cyfarwyddiaeth Mentrau Cyffredinol a Diwydiant
Gweler hefyd IP / 14 / 171
COM (2012) 494, 13.09.2012
Mae'r offer TGCh concrit sydd ar gael yn cynnwys, er enghraifft, y Arsyllfa Twristiaeth Rithwir ); Llwyfan Cyswllt TwristiaethLlwyfan Calypso
Adroddiad Blynyddol UNWTO 2012

EU

Wythnos o'n blaenau: Y wladwriaeth rydyn ni ynddi

cyhoeddwyd

on

Y darn mawr set yr wythnos hon fydd anerchiad 'Cyflwr yr UE' (SOTEU) Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd von der Leyen i Senedd Ewrop yn Strasbwrg. Mae'n syniad a fenthycwyd o'r Unol Daleithiau, pan fydd Arlywydd yr Unol Daleithiau yn annerch y Gyngres ar ddechrau pob blwyddyn yn nodi ei gynlluniau (ac mae wedi bod yn un hyd yma) ar gyfer y flwyddyn i ddod. 

Rwyf bob amser yn rhyfeddu at hunanhyder America a chred bron yn anorchfygol mai America yw'r genedl fwyaf ar y ddaear. Er bod meddwl eich bod chi jyst yn wych mae'n rhaid i chi fod yn gyflwr meddwl pleserus, mae cyflwr parlous yr UD ar gymaint o lefelau ar hyn o bryd yn gwneud i mi feddwl y gallai'r llygad Ewropeaidd hynod feirniadol sy'n bwrw ar eu lot fod yn safbwynt iachach. Eto i gyd, weithiau byddai'n braf pe gallem gydnabod nifer o fanteision yr UE a bod ychydig yn fwy 'Ewropeaidd a balch'.

Mae'n anodd mesur faint o ddiddordeb sydd gan SOTEU y tu allan i'r rhai sy'n ymwneud fwyaf â gweithgareddau'r UE. Fel rheol, nid yw Ewropeaid, heblaw am grŵp bach o'r rhai mwyaf defosiynol, yn mynd o gwmpas yn curo ynglŷn â pha mor fawr yw'r UE yn fawr, neu'n gyffredinol yn frwd ynglŷn â'i gyfeiriad. Er y gallem fod wedi myfyrio ar y gwrthffeithiol, mae'r DU wedi rhoi golwg amlwg iawn i bob dinesydd o'r UE o “beth os?" 

hysbyseb

O edrych ar ble mae'r byd, mae'r UE yn edrych fel ei fod mewn cyflwr iachach na'r mwyafrif - mae gan hyn ystyr lythrennol eleni hefyd, mae'n debyg mai ni yw'r cyfandir mwyaf brechiedig ar y ddaear, mae yna gynllun uchelgeisiol i godi tâl ar ein heconomi allan o mae ei gwymp pandemig a'r cyfandir wedi tynnu ei ên allan ac wedi penderfynu gwneud dim llai nag arwain y byd ar fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Yn bersonol, rwy'n teimlo ymchwydd mawr o obaith o'r ffaith ein bod yn ymddangos ein bod wedi penderfynu gyda'n gilydd bod digon yn ddigonol gyda'r rhai yn yr UE sydd am wrth gefn ar werthoedd democrataidd a rheolaeth y gyfraith. 

Bydd sawl cynnig yn dod gan y Comisiwn yr wythnos hon: bydd Vestager yn cyflwyno'r cynllun ar gyfer 'Degawd Digidol Ewrop'; Bydd Borrell yn nodi cynlluniau'r UE ar gyfer cysylltiadau â'r rhanbarth Indo-Môr Tawel; Bydd Jourova yn amlinellu cynllun yr UE ar amddiffyn newyddiadurwyr; a bydd Schinas yn cyflwyno pecyn yr UE ar ymateb i argyfwng iechyd a pharodrwydd. 

Sesiwn lawn y Senedd ydyw, wrth gwrs. Heblaw am SOTEU, trafodir y sefyllfa ddyngarol yn Afghanistan a chysylltiadau'r UE â llywodraeth Taliban; mae rhyddid y cyfryngau a rheolaeth y gyfraith yng Ngwlad Pwyl, yr Undeb Iechyd Ewropeaidd, Cerdyn Glas yr UE ar gyfer ymfudwyr medrus iawn a hawliau LGBTIQ i gyd yn destun trafodaeth.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Wythnos i ddod: Mae forewarned wedi'i forearmed

cyhoeddwyd

on

Bydd Is-lywydd y Comisiwn Maroš Šefčovič yn cyflwyno ail adroddiad rhagwelediad strategol blynyddol y Comisiwn ddydd Mercher (8 Medi). Daw'r adroddiad wythnos cyn anerchiad blynyddol 'Cyflwr yr UE' gan lywydd y Comisiwn. Mae'r fenter yn rhan o ymdrech i sicrhau bod yr UE yn wydn yn wyneb heriau, ond hefyd yn gallu paratoi ei hun trwy ymgorffori rhagwelediad ym mhob agwedd ar lunio polisïau. Bydd Adroddiad 2021 yn edrych ar megatrends byd-eang strwythurol tuag at 2050 a fydd yn effeithio ar yr UE, a bydd yn nodi meysydd lle gallai'r UE hybu ei arweinyddiaeth fyd-eang. 

Ddydd Mawrth (7 Medi) bydd y Comisiynydd Hahn yn cynnal cynhadledd i’r wasg ar fabwysiadu’r Fframwaith Bondiau Gwyrdd, nod yr EUGBS (Safon Bondiau Gwyrdd Ewrop) yw bod yn “offeryn cadarn i ddangos eu bod yn ariannu prosiectau gwyrdd cyfreithlon sy’n cyd-fynd â’r Tacsonomeg yr UE ”.

Senedd

hysbyseb

Bydd Ewrop sy’n addas ar gyfer Is-lywydd Gweithredol yr Oes Ddigidol a’r Comisiynydd Cystadleuaeth Margrethe Vestager yn cwrdd (6 Medi) â chadeiryddion pum pwyllgor (INGE, ITRE, IMCO, LIBE, AIDA) yn y senedd i gyfnewid barn ar yr agenda ddigidol. 

Bydd y Pwyllgor Hawliau Menywod a'r ddirprwyaeth ar gyfer cysylltiadau ag Afghanistan yn cyfarfod i drafod sefyllfa hawliau menywod a merched.

Bydd y Pwyllgor Arbennig ar Curo Canser yn cyfarfod ddydd Iau (9 Medi) yn cyfarfod i drafod cyfnewid data iechyd a’r digideiddio wrth atal a gofalu am ganser, ynghyd â diweddariad ar weithredu strategaeth gemegau’r UE ar gyfer cynaliadwyedd yn y cyd-destun. atal canser.

hysbyseb

Bydd yr Is-bwyllgor Diogelwch ac Amddiffyn yn trafod y sefyllfa yn Afghanistan, yn ogystal ag astudiaeth ar 'barodrwydd yr UE ac ymatebion i fygythiadau Cemegol, Biolegol, Radiolegol a Niwclear (CBRN)' ac adroddiad drafft ASE Sven Mikser (S&D, EE) ar ' Heriau a rhagolygon ar gyfer arfau rheoli arfau a diarfogi arfau amlochrog '. 

Llys

Bydd Llys Cyfiawnder yr Undeb Ewropeaidd yn rhoi ei farn ar adferiad o € 2.7 biliwn o’r DU am ei fethiant i roi dull seiliedig ar risg o reoli tollau ar waith, er gwaethaf rhybuddion dro ar ôl tro gan OLAF, swyddfa gwrth-dwyll annibynnol yr UE. Roedd y methiant i fynd i’r afael â’r mater hwn hefyd yn golygu bod yn rhaid i weithgynhyrchwyr yr UE gystadlu â nwyddau sydd heb eu gwerthfawrogi’n dod i’r UE drwy’r UE. Mae ffigur OLAF yn cwmpasu'r blynyddoedd 2011-2017. Disgwylir dyfarniadau pwysig eraill ym maes Lloches (C-18/20, C-768/19).

Cyngor

Bydd gweinidogion amaeth a physgodfeydd yn cyfarfod yn anffurfiol rhwng 5-7. Bydd gweinidogion Economaidd a Chyllid yn cael cyfarfod anffurfiol trwy gynhadledd fideo ar 6 Medi, a bydd ganddynt gyfarfod anffurfiol arall ar 10-11. Yn ôl yr arfer bydd yr Ewro-grŵp yn cyfarfod cyn y cyfarfod cynhwysol ar 10. 

ECB

Bydd Banc Canolog Ewrop yn cael ei gyfarfod misol rheolaidd ddydd Iau, gyda chwyddiant bellach yn uwch na tharged 2%, bydd pob llygad yn sefydlog ar yr hyn y bydd yr ECB yn ei wneud nesaf.

Tunisia

Bydd Uchel Gynrychiolydd yr UE, Josep Borrell, yn ymweld â Tiwnisia ddydd Gwener (10 Medi). Ym mis Gorffennaf diswyddodd Arlywydd Tiwnisia Kais Saied y Prif Weinidog gan amau’r senedd yn galw pwerau brys yn wyneb gwrthdystiadau dros galedi economaidd a chynnydd mewn achosion Covid-19, mae’r UE wedi galw ar Tunisia i barchu ei gyfansoddiad a rheolaeth y gyfraith. . 

Parhau Darllen

EU

Yn ôl i'r Ysgol, Gohebydd yr UE yn edrych ar yr wythnos i ddod

cyhoeddwyd

on

I'r rhai ohonoch a lwyddodd i fynd i ffwrdd am wyliau adferol yr haf, da iawn, bydd ei angen arnoch chi. Bydd y tymor nesaf yn un arall (prysur) arall. 

Mae llawer o ddeddfwriaeth wedi cychwyn ar ei daith ddeddfwriaethol trwy beiriant gwneud penderfyniadau cymhleth yr UE, gyda llawer o gynigion cigog iawn ar eu ffordd i gael eu sleisio, eu deisio a'u sbeisio, ac o'r diwedd eu taflu i mewn i badell ffrio'r pwyllgor cymodi i'w cyflwyno am bump am gan a gwleidydd blewog fel buddugoliaeth Llywyddiaeth galed. Ymhlith y biggies mae'r cynigion hinsawdd Digidol a'r 'Ffit i 55'. Mae'r cynigion hinsawdd yn addo bod yn arbennig o gleisio o ystyried bod y 'Gyfraith Hinsawdd' sy'n pennu ymrwymiadau carbon eisoes wedi'i chytuno; er mwyn dod o hyd i gydbwysedd terfynol rhwng y cynigion, bydd angen masnachu ceffylau ar raddfa anhysbys hyd yma.

Roedd gwregys Brwsel yn eithaf segur ym mis Awst nes i'r digwyddiadau trychinebus yn Afghanistan ddod ag 20 mlynedd o ymyrraeth y Gorllewin i allanfa llai na buddugoliaethus o banig ac inglorious. Gorwedd y 'Gorllewin' mewn llanastr tatw, gydag ymddiriedaeth ar ei lefel isaf erioed. Cyflwynodd Comisiwn von der Leyen ei hun fel un “geopolitical”, datganodd gweinyddiaeth Biden 'America yn ôl!' - ac eto dyma ni. Un peth rydw i wedi'i ddysgu yw nad yw pethau byth mor ddrwg fel na allan nhw waethygu. Bydd buddugoliaeth y Taliban a'r atgoffa creulon nad yw ISIS wedi diflannu yn rhoi llwyddiant i'r rhai sy'n cefnogi eu delfrydau mewn mannau eraill. Nid yw'n ddarlun tlws, ond mae angen i Ewrop a'r 'Gorllewin' ehangach fod â dewrder ei hunan gwell sy'n amddiffyn hawliau, democratiaeth, rheolaeth y gyfraith a ffyniant gartref a thramor. 

hysbyseb

Yr wythnos nesaf bydd gweinidogion Tramor ac Amddiffyn yn ymgynnull ar gyfer cynghorau anffurfiol i drafod canlyniad digwyddiadau diweddar. Ansefydlogrwydd bedd yn agosach at adref yng Ngogledd Affrica, Libanus a Belarus - ymhlith eraill - ac, wrth gwrs, Afghanistan.

Bydd y gweinidogion amddiffyn yn cyfarfod i drafod Cwmpawd Strategol yr UE, y nod yw cael dogfen gyflawn erbyn mis Tachwedd; mae digwyddiadau diweddar wedi dangos bod angen i'r UE gymryd mwy o gyfrifoldeb a gweithredu ar y cyd ym maes diogelwch ac amddiffyn.

Ddydd Mawrth (31 Awst) bydd cyfarfod rhyfeddol o weinidogion Cyfiawnder a Materion Cartref a fydd yn ymgynnull i drafod sut y byddant yn delio â symudiad anochel pobl o Afghanistan, ailsefydlu yn yr UE, a hefyd cefnogi'r gwledydd cyfagos hynny sydd eisoes wedi wedi derbyn miliynau o ffoaduriaid a fydd angen mwy o gymorth ariannol.

hysbyseb

Rheol y gyfraith

Mae'n anodd bod yn ffagl i reolaeth y gyfraith dramor, os yw'ch rhannau cyfansoddol eich hun yn rhwygo normau yn hapus, sy'n dod â mi i Wlad Pwyl a Hwngari lle mae cyflwr stasis wedi aros yn ystod yr haf.

Ceryddodd Von der Leyen ASEau ac arbenigwyr cyfreithiol mewn llythyr pum tudalen a oedd yn rhestru sut roedd Hwngari wedi torri chwech o wyth o egwyddorion rheol cyfraith a oedd yn gysylltiedig â gwariant cyllideb yr UE ac felly dylent sbarduno'r 'rheol amodoldeb rheol' a gofnodwyd yn ddiweddar. mecanwaith i atal camddefnyddio arian. Ysgrifennodd Von der Leyen nad oedd ASEau wedi darparu digon o dystiolaeth o’r toriadau ac “nad oes galw priodol ar y Comisiwn i weithredu”.

Roedd diwrnod cyfrif Gwlad Pwyl ar 16 Awst yn ddigwyddiad nad oedd yn ddigwyddiad, gyda rhagor o flaenoriaeth gan Bencadlys y Comisiwn. Ni all un helpu ond meddwl bod rhywun yng ngwasanaeth cyfreithiol y Comisiwn sydd â dyfynbris Douglas Adams wedi'i fframio ar eu wal: “Rwyf wrth fy modd â therfynau amser. Rydw i wrth fy modd â'r sŵn mawr maen nhw'n ei wneud wrth iddyn nhw fynd heibio. ”

Fe giciodd y Comisiwn y can i lawr y ffordd wrth iddyn nhw “ddarllen a dadansoddi” ymateb Gwlad Pwyl. Bydd yr Is-lywydd Jourova yn ymweld â Gwlad Pwyl ddydd Llun (30 Awst). Nid yw’r synau sy’n dod gan y Gweinidog Cyfiawnder Zbigniew Ziobro yn galonogol, gan drydar yn ddiweddar bod yr UE yn cymryd rhan mewn “rhyfel hybrid” yn erbyn yr UE. 

Yn y cyfamser, mae Slofenia yn parhau i stondin ar enwebu erlynwyr i Swyddfa Erlynydd Cyhoeddus Ewrop, gyda Phrif Weinidog Slofenia Jansa yn blocio enwebiadau.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd