Cysylltu â ni

technoleg gyfrifiadurol

Comisiwn ac aelod-wladwriaethau i godi pryderon defnyddwyr gyda'r diwydiant apiau

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Digwyddiad-iPadMae 'economi ap' Ewrop yn ffynnu. Mae'n cyflogi mwy nag 1 filiwn o bobl a disgwylir iddo fod werth € 63 biliwn yn y pum mlynedd nesaf. Yn ôl y platfform dadansoddeg ap allanol Distimo, mae tua 80% o refeniw - yr amcangyfrifir ei fod yn fwy na € 10bn biliwn y flwyddyn - yn dod o un prynwr a wneir gan ddefnyddwyr o fewn cymhwysiad lle mae defnyddwyr yn cyrchu cynnwys neu nodweddion arbennig, a elwir yn gyffredin pryniannau 'mewn-app'.

Er mwyn i economi’r ap ddatblygu ei lawn botensial a pharhau i arloesi, mae angen i ddefnyddwyr ymddiried yn y cynhyrchion. Ar hyn o bryd mae dros 50% o farchnad gemau ar-lein yr UE yn cynnwys gemau sy'n cael eu hysbysebu fel rhai “am ddim”, er eu bod yn aml yn golygu prynu mewn-app, weithiau'n gostus. Yn aml nid yw defnyddwyr yn gwbl ymwybodol eu bod yn gwario arian oherwydd bod eu cardiau credyd yn cael eu codi yn ddiofyn. Mae plant yn arbennig o agored i farchnata gemau 'am ddim i'w lawrlwytho' nad ydyn nhw'n 'rhydd i'w chwarae'. Yn dilyn cwynion o bob rhan o Ewrop, mae’r Comisiwn Ewropeaidd yn cyfarfod heddiw ac yfory (27 a 28 Chwefror) gydag awdurdodau gorfodi cenedlaethol a chwmnïau technoleg mawr er mwyn trafod y pryderon hyn. Gofynnir i ddiwydiant ymrwymo i ddarparu datrysiadau o fewn amserlen glir er mwyn sicrhau diogelwch priodol i ddefnyddwyr ar gyfer cwsmeriaid apiau.

Dywedodd Is-lywydd y Comisiwn, Viviane Reding, comisiynydd cyfiawnder yr UE: "Mae gan ddiwydiant apiau Ewrop botensial enfawr, i gynhyrchu swyddi a thwf, ac i wella ein bywydau beunyddiol trwy dechnoleg arloesol. mewn cynhyrchion newydd. Mae'n amlwg mai defnyddwyr camarweiniol yw'r model busnes anghywir ac mae hefyd yn mynd yn groes i ysbryd rheolau'r UE ar amddiffyn defnyddwyr. Bydd y Comisiwn Ewropeaidd yn disgwyl atebion pendant iawn gan y diwydiant apiau i'r pryderon a godir gan ddinasyddion a sefydliadau defnyddwyr cenedlaethol. "

hysbyseb

Dywedodd y Comisiynydd Polisi Defnyddwyr, Neven Mimica: “Mae angen gwell amddiffyniad ar ddefnyddwyr ac yn benodol plant yn erbyn costau annisgwyl o brynu mewn-app. Mae awdurdodau gorfodi cenedlaethol a’r Comisiwn Ewropeaidd yn trafod gyda’r diwydiant sut i fynd i’r afael â’r mater hwn sydd nid yn unig yn achosi niwed ariannol i ddefnyddwyr ond a all hefyd roi hygrededd y farchnad addawol iawn hon yn y fantol. Bydd dod o hyd i atebion concrit cyn gynted â phosibl yn fuddugoliaeth i bawb. ”

Yn y cyfarfodydd gyda'r diwydiant, bydd awdurdodau gorfodi cenedlaethol ledled yr UE yn cyflwyno eu dealltwriaeth gyffredin o sut i gymhwyso'r rheolau defnyddwyr perthnasol yn y maes hwn. Ombwdsmon Defnyddwyr Denmarc sy'n arwain y weithred. Bydd Ffrainc, y Deyrnas Unedig, yr Eidal, Gwlad Belg, Lwcsembwrg a Lithwania, aelodau o'r rhwydwaith Cydweithrediad Diogelu Defnyddwyr (CPC) sy'n gyfrifol am orfodi hawliau defnyddwyr ledled yr UE, yn cymryd rhan yn y cyfarfodydd hefyd.

Y pedwar mater pwysicaf a godwyd gan ddefnyddwyr ac a fydd yn cael eu trafod yn y cyfarfodydd yw:

hysbyseb
  • Ni ddylai gemau a hysbysebir fel rhai 'rhad ac am ddim' gamarwain defnyddwyr ynghylch y gwir gostau;
  • ni ddylai gemau gynnwys anogaeth uniongyrchol i blant brynu eitemau mewn gêm neu berswadio oedolyn i brynu eitemau ar eu cyfer;
  • dylai defnyddwyr gael eu hysbysu'n ddigonol am y trefniadau talu ac ni ddylid debydu pryniannau trwy leoliadau diofyn heb gydsyniad penodol defnyddwyr, a;
  • dylai masnachwyr ddarparu cyfeiriad e-bost fel y gall defnyddwyr gysylltu â nhw rhag ofn y bydd ymholiadau neu gwynion.

Y camau nesaf

Mae'r cyfarfodydd yn gyfle i'r Comisiwn ac awdurdodau aelod-wladwriaethau ddod i ddealltwriaeth gyffredin gyda diwydiant i fynd i'r afael â'r pryderon a godir gan ddefnyddwyr. Beth bynnag, bydd y Comisiwn Ewropeaidd, ynghyd â'r awdurdodau gorfodi hawliau defnyddwyr cenedlaethol yn parhau i ddilyn unrhyw gamau angenrheidiol.

Cefndir

Mae marchnad yr UE ar gyfer gemau a chymwysiadau ar-lein a symudol yn ffynnu. Yn 2011, amcangyfrifir bod defnyddwyr yn y DU, yr Almaen, Ffrainc, yr Eidal, Sbaen, yr Iseldiroedd a Gwlad Belg wedi gwario € 16.5bn ar gemau ar-lein. Yn ôl astudiaeth allanol o Bitkom (cymdeithas sy’n cynrychioli’r diwydiant telathrebu a TGCh yn yr Almaen) yn yr Almaen yn unig fe ddyblodd refeniw o bryniannau mewn-app rhwng 2012 a 2013 gan gyrraedd € 240 miliwn. Mae dros filiwn o'r cwsmeriaid yn blant a phobl ifanc rhwng 10 a 19 oed.

Rheoliad Cydweithrediad Diogelu Defnyddwyr yr UE (CPC) (EC Rhif 2006/2004) yn cysylltu awdurdodau defnyddwyr cenedlaethol mewn rhwydwaith gorfodi pan-Ewropeaidd. Diolch i'r fframwaith hwn, gall awdurdod cenedlaethol mewn un o wledydd yr UE alw ar eu cymar mewn gwlad arall yn yr UE i ofyn iddynt ymyrryd rhag ofn y bydd rheolau defnyddwyr yr UE yn cael eu torri ar draws ffiniau.

Mae'r cydweithrediad yn berthnasol i reolau defnyddwyr sy'n ymwneud â gwahanol feysydd, megis y cyfarwyddeb arferion masnachol annheg neu y telerau contract annheg Cyfarwyddeb.

Yr egwyddorion ar gemau ar-lein a phrynu mewn-app y mae Swyddfa Masnachu Teg y DU cyhoeddwyd ar 30 Ionawr 2014 yn gyson â'r weithred hon.

Mwy o wybodaeth

Gall Sefyllfa Gyffredin yr awdurdodau gorfodi defnyddwyr cenedlaethol ar amddiffyn defnyddwyr mewn apiau gemau fod yma.

Homepage o Is-lywydd Viviane Reding

Dilynwch y Is-lywydd ar Twitter: @VivianeRedingEU

Dilynwch Cyfiawnder yr UE ar Twitter: @EU_Justice

Tudalen hafan y Comisiynydd Polisi Defnyddwyr Neven Mimica

Dilynwch Commisisoner Mimica ar Twitter: @NevenMimicaEU

Dilynwch Bolisi Defnyddwyr yr UE ar Twitter: @EU_Consumer

technoleg gyfrifiadurol

Artel i gryfhau ei safle fel arloeswr blaenllaw yng Nghanol Asia

cyhoeddwyd

on

Mae Artel Electronics LLC (Artel), prif wneuthurwr offer cartref ac electroneg Canol Asia ac un o gwmnïau mwyaf Uzbekistan, yn parhau i gryfhau ei safle Ymchwil a Datblygu (Ymchwil a Datblygu) i ddod â chynhyrchion newydd, arloesol i'w gwsmeriaid.

Mae canolfan Ymchwil a Datblygu arfer Artel yn Tashkent yn un o'r cyfleusterau ymchwil gweithgynhyrchu mwyaf helaeth yng Nghanol Asia. Mae dylunwyr, peirianwyr a thechnegwyr y ganolfan yn datblygu technolegau newydd i hyrwyddo'r genhedlaeth nesaf o gynhyrchion cyfoes ar gyfer y cartref modern.

Mae ehangu canolfan Ymchwil a Datblygu Artel wrth wraidd strategaeth flaengar y cwmni. Yn y dyfodol agos, bydd y cwmni'n cryfhau ei arbenigedd mewnol trwy gyflogi dros 100 o arbenigwyr ychwanegol a thrwy ddenu talent ryngwladol flaenllaw. Bydd y ganolfan hefyd yn sefydlu nifer o adrannau sy'n ymroddedig i flaenoriaethau ymchwil, gan gynnwys ym maes awtomeiddio a roboteg. Ar ben hynny, er mwyn manteisio ar dueddiadau rhyngwladol, mae Artel yn archwilio sefydlu canghennau’r ganolfan Ymchwil a Datblygu dramor, gan gynnwys yn Nhwrci a China, a chyfleoedd partneriaeth â phrifysgolion technegol ledled y byd.

hysbyseb

Mae'r ganolfan Ymchwil a Datblygu hefyd yn chwarae rhan ganolog wrth nodi a hyfforddi'r genhedlaeth nesaf o dechnegwyr, dylunwyr a pheirianwyr Wsbeceg. Mae'r ganolfan Ymchwil a Datblygu wedi cydweithredu ers amser maith gyda'r Adran Mecatroneg a Roboteg ym Mhrifysgol Dechnegol y Wladwriaeth Islam Karimov Tashkent, ac mae cangen o'r ganolfan sy'n canolbwyntio ar awtomeiddio a robotization cynhyrchu yn gweithredu ar y safle. Ers ei sefydlu, mae'r ganolfan wedi darparu hyfforddiant o'r radd flaenaf i dros 250 o arbenigwyr ifanc sydd bellach yn gweithio trwy gydol gweithrediadau Artel. Trwy fuddsoddi mewn a meithrin talent sydd wedi tyfu gartref, mae Artel yn sianelu arbenigedd, syniadau a chreadigrwydd yn ei weithrediadau.

Dywedodd Rustem Lenurovich, cyfarwyddwr y Ganolfan Ymchwil a Datblygu: “Yn Artel, rydym yn gwybod bod datblygu cynhyrchion a phrosesau newydd, soffistigedig yn gyson yn sylfaenol i’n busnes a’n twf. Trwy ein gwaith caled a'n harloesedd, a thrwy fuddsoddi mewn talent ifanc egnïol, byddwn yn parhau i ddarparu'r offer a'r electroneg mwyaf datblygedig i'n cwsmeriaid. Rydym yn edrych ymlaen at gryfhau ein safle Ymchwil a Datblygu hyd yn oed ymhellach yn y blynyddoedd i ddod. ”

Sefydlwyd cyfleuster Ymchwil a Datblygu Artel yn 2016, ac agorwyd y brif ganolfan yn 2017. Mae tîm arbenigwyr y ganolfan yn datblygu technolegau i adnewyddu portffolio cynnyrch y cwmni yn barhaus a gwneud y gorau o brosesau cynhyrchu. Defnyddir y labordy VR ar y safle a chyfleusterau cynhyrchu peilot i greu a phrofi prototeipiau. Yn hanner cyntaf 2021 yn unig, cychwynnodd y ganolfan dros 30 o brosiectau. Yn ddiweddar, mae'r ganolfan hefyd wedi partneru â chwmni Gree ar ddatblygu technolegau peiriannau golchi a chyflyrydd aer.

hysbyseb

Mae Artel Electronics LLC yn cynhyrchu ystod eang o offer cartref ac electroneg, ac yn gweithredu ym mhob rhanbarth yn Uzbekistan. Ar hyn o bryd mae'r cwmni'n allforio ei gynhyrchion i dros 20 o wledydd ledled y CIS a'r Dwyrain Canol, ac mae hefyd yn bartner rhanbarthol Samsung a Viessmann.

Am ragor o wybodaeth, os gwelwch yn dda cliciwch yma.

Parhau Darllen

Bwlgaria

Bwlgaria fydd yn cynnal uwchgyfrifiadur mwyaf pwerus Dwyrain Ewrop. Beth yw ei bwrpas?

cyhoeddwyd

on

Dywedodd y cawr TG Atos fod hwnnw wedi cyflwyno cyfrifiadur llawn i Barc Tech Sofia Bwlgaria y disgwylir iddo fod yn ddyfais o'r fath fwyaf pwerus yn Nwyrain Ewrop, yn ysgrifennu Cristian Gherasim, gohebydd Bucharest.

Bydd y system gyfrifiadurol petascale yn helpu’n fawr gydag uchelgeisiau technoleg Bwlgaria yn y blynyddoedd i ddod.

Bydd yr uwchgyfrifiaduron yn gwasanaethu wrth ddatblygu cymwysiadau gwyddonol, cyhoeddus a diwydiannol mewn amrywiol feysydd, gan gynnwys biowybodeg, fferylliaeth, dynameg foleciwlaidd a mecanyddol, cemeg cwantwm a biocemeg, deallusrwydd artiffisial, meddygaeth wedi'i bersonoli, bio-beirianneg, meteoroleg a'r frwydr yn erbyn newid yn yr hinsawdd.

hysbyseb

Dywedodd Atos, y cwmni sy'n cyflwyno'r uwchgyfrifiadur, mewn datganiad i'r wasg bod disgwyl i'r cyfrifiadur fod yn gwbl weithredol ym mis Gorffennaf 2021.

“Hwn fydd yr uwchgyfrifiadur mwyaf pwerus yn Nwyrain Ewrop a bydd yn helpu i drosoli uchelgeisiau uwch-dechnoleg Bwlgaria. Mae timau prosiect Gweriniaeth Tsiec Atos eisoes wedi cychwyn y profion cyfluniad ac mae disgwyl i’r uwchgyfrifiadurol ddechrau gweithio’n weithredol ym mis Gorffennaf 2021, ”meddai’r cwmni mewn datganiad i’r wasg.

Ond nid cyflawniad Bwlgaria yn unig yw hwn ond hefyd un Ewropeaidd, sydd o fudd i ymchwil wyddonol Ewropeaidd, yn hybu arloesedd, ac yn darparu offer ymchwil a datblygu o'r radd flaenaf i'r gymuned wyddonol ehangach.

hysbyseb

Mae'r uwchgyfrifiadur yn cael ei gyd-ariannu gan Weriniaeth Bwlgaria a rhaglen JU EuroHPC yr Undeb Ewropeaidd. Cyfanswm y buddsoddiad yw 11.5 miliwn ewro.

Bydd y system gyfrifiadurol petascale ym Mwlgaria yn debyg i systemau uwchgyfrifiadura eraill mewn prifysgolion a chanolfannau ymchwil ledled Ewrop, megis CINECA yn Italia, IZUM yn Slofenia, LuxProvide yn Luxemburg și Minho Advanced Computer Computer Center o Bortiwgal.

Felly bydd y system gyfrifiadurol sy'n bresennol ym Mwlgaria yn cydgrynhoi rhwydwaith galluoedd ymchwil yr UE ac yn cryfhau ei hymdrechion i ddatblygu hybiau technoleg ac ymchwil newydd yn ei aelod-wladwriaethau.

Parhau Darllen

technoleg gyfrifiadurol

Sefydlu Pencadlys Ymgymeriad ar y Cyd Cyfrifiadura Perfformiad Uchel Ewropeaidd yn Lwcsembwrg

cyhoeddwyd

on

Sefydlodd Comisiynydd y Farchnad Fewnol Thierry Breton, ynghyd â Gweinidog Affair Tramor ac Ewropeaidd Lwcsembwrg Jean Asselborn, a Gweinidog yr Economi Franz Fayot, bencadlys Cyd-ymgymeriad Cyfrifiadura Perfformiad Uchel Ewrop (EuroHPC) yn Lwcsembwrg. Dywedodd y Comisiynydd Llydaweg: “Rwy’n falch iawn o urddo’r cartref newydd ar gyfer HPC Ewropeaidd. Mae uwchgyfrifiadura yn allweddol ar gyfer sofraniaeth ddigidol yr UE. Mae Cyfrifiaduron Perfformiad Uchel yn hanfodol i harneisio potensial llawn data - yn benodol ar gyfer cymwysiadau AI, ymchwil iechyd a diwydiant 4.0. Rydym yn buddsoddi'n aruthrol yn y dechnoleg arloesol hon i Ewrop aros ar y blaen yn y ras dechnoleg fyd-eang. ” Cenhadaeth y Ymgymryd ar y Cyd EuroHPC yw cronni adnoddau Ewropeaidd a chenedlaethol i gaffael a defnyddio uwchgyfrifiaduron a thechnolegau o'r radd flaenaf.

Bydd uwchgyfrifiaduron yn helpu ymchwilwyr a diwydiant Ewropeaidd i wneud cynnydd sylweddol mewn meysydd fel bio-beirianneg, meddygaeth wedi'i bersonoli, ymladd yn erbyn newid yn yr hinsawdd, rhagweld y tywydd, yn ogystal ag wrth ddarganfod cyffuriau a deunyddiau newydd a fydd o fudd i holl ddinasyddion yr UE. Mae'r Comisiwn wedi ymrwymo i gefnogi ymchwil ac arloesi ar gyfer technolegau, systemau a chynhyrchion uwchgyfrifiadura newydd, ynghyd â meithrin y sgiliau angenrheidiol i ddefnyddio'r seilwaith ac adeiladu ecosystem o'r radd flaenaf yn Ewrop. A. gynnig y Comisiwn Nod Rheoliad JU EuroHPC newydd, a gyflwynwyd ym mis Medi 2020, yw galluogi buddsoddiad pellach o € 8 biliwn i helpu i yrru ac ehangu gwaith Cyd-ymgymeriad EuroHPC er mwyn darparu’r genhedlaeth nesaf o uwchgyfrifiaduron ac i gefnogi ymchwil HPC uchelgeisiol. ac agenda arloesi yn yr UE. Bydd mwy o wybodaeth ar gael yn hyn datganiad i'r wasg gan Ymgymeriad ar y Cyd EuroHPC.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd