Cysylltu â ni

EU

Barn: Partneriaeth y Dwyrain - Requiem

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

mawrMae defnyddio milwyr cadw heddwch Rwseg yn y Crimea yn cau pennod y berthynas rhwng yr UE a Rwsia sydd wedi para am ddegawd wrth i bolisi ehangu Ewropeaidd daro i mewn i diriogaethau Rwsiaidd yr Wcrain. Y pedwar gofod cyffredin, hwyluso fisa - mae'r rhain bellach yn ymddangos yn amherthnasol yn y sefyllfa dros y rhaniadau newydd rhwng yr UE a Rwsia dros yr Wcrain.

Mae'r methiant i arwyddo Cytundeb y Gymdeithas yn Uwchgynhadledd Vilnus yn ymddangos yn angheuol, nid yn unig i'r Arlywydd Yanukovich sydd wedi'i oresgyn, ond hefyd i'r llwyth cyfan o Eurocratiaid dan arweiniad y Farwnes Catherine Ashton a'r Comisiynydd Štefan Füle, a oedd yn gwthio'r cynllun a drefnwyd ar gyfer llofnod yn ddi-baid, gyda dyddiad cau newydd ym mis Mawrth. Yn eu sêl i riportio llwyddiant ar drothwy'r etholiadau Ewropeaidd, fe wnaethant orliwio'r pwysau, gan ddod â'r berthynas gyfan i gwymp llwyr.

Yn wladwriaeth ifanc, a grëwyd o wahanol diriogaethau o fewn gwahanol gyd-destunau gwleidyddol, roedd yr Wcráin yn ymddangos yn rhy fregus yn wyneb dewis cymhleth ac roedd y sefydliadau democrataidd yn rhy wan i warantu datrysiad heddychlon i'r cyfyng-gyngor gwleidyddol. Diraddiodd yr anghydfod gwleidyddol, gan adlewyrchu'r rhaniad dwys yng nghymdeithas yr Wcrain dros ddyfodol y wlad, i dywallt gwaed a cholli bywyd dynol yn drasig. Mae gwlad sydd â phoblogaeth o 45 miliwn ar drothwy rhyfel cartref, gydag aflonyddwch yn ymledu yn gyflym ar draws y rhanbarthau.

hysbyseb

Wrth ddadansoddi canlyniad polisi dwys Partneriaeth y Dwyrain dan arweiniad Ashton, mae un cwestiwn yn parhau - beth fyddai’n newid pe byddent yn derbyn eu methiant ar y cam o arwyddo’r cytundeb, ac yn aros yn amyneddgar am yr etholiadau arlywyddol yn yr Wcrain? O ble mae'r brys yn dod i arwyddo'r ddogfen hon? Byddai llywodraeth Wcrain yn derbyn y € 15 biliwn a addawyd mewn benthyciadau o Rwsia i ddatrys y taliadau mwyaf brys, a byddai economi ddyledus y wlad yn ennill cymorth sylweddol, er na fyddai gwaharddiad Rwseg yn gallu newid tynged bersonol Yanukovich - ei seren wedi pylu.

Mae'r tebygolrwydd y bydd heddluoedd pro-Ewropeaidd yn dod i rym yn yr etholiadau nesaf yn uchel, mewn gwirionedd mae bron yn sicr.

Nawr, gan adlewyrchu ar lwybr yr Wcrain i'r UE, sydd wedi'i balmantu â chorfflu ar Sgwâr Maidan, a oes gan yr UE gynlluniau i integreiddio gwlad o 45 miliwn a dyled sofran € 30bn? A fydd Ashton yn gosod gwaharddiad yr Wcráin ar ddinasyddion Ewropeaidd yn enw undod? Yn ôl pob tebyg, Eurocrats sy'n ffafrio'r math hwn o ddatrys argyfwng, ond go brin y byddai dinasyddion Ewropeaidd sydd wedi'u gor-drethu yn ei ddeall.

hysbyseb

O fewn argyfwng dyled Wcráin, mae'n werth sôn am integreiddio Ewropeaidd, gan nad oedd cynllun o'r fath yn ystod dyddiau'r Chwyldro Oren ac nid yw'n bodoli nawr. Nid oes gan Ewrop unrhyw fodd na chynlluniau i ddiwygio ac integreiddio gwlad amaethyddol o'r raddfa hon.

Roedd cynlluniau gwirfoddol i arwyddo Cytundeb Cymdeithas, gyda therfynau amser artiffisial yn dibynnu ar wagedd rhai chwaraewyr a oedd yn edrych i ehangu eu cyfalaf gwleidyddol eu hunain.

Pan ddechreuodd y Chwyldro Oren, nid oedd gan yr UE y dewrder a'r uchelgais i gynnig persbectif Ewropeaidd a statws ymgeisyddiaeth i'r Wcráin. I lawer, roedd hyn yn ymddangos yn annheg: pam y cafodd Twrci statws ymgeisyddiaeth, ac na wnaeth yr Wcrain, sy'n wlad Ewropeaidd?

Arweiniodd brys yr Eurocratiaid i hyrwyddo eu cynlluniau i gyflawni'r terfynau amser at ganlyniadau dinistriol i bolisi ehangu yn gyffredinol ac i'r Wcráin fel gwlad yn benodol.

Er bod tynnu iaith Rwseg o'i statws rhanbarthol yn intitiative deddfwriaethol o'r pwys mwyaf yn senedd Wcrain Rada, fe'i cymerwyd fel ergyd yn erbyn hunaniaeth gan y taleithiau dwyreiniol, sy'n draddodiadol yn siarad Rwsiaidd. Tra bod yr UE yn ehangu ei deulu o ieithoedd, gan gynnig amrywiaeth fel mantais, ni feddyliodd arweinwyr yr Wcrain a oedd newydd gyrraedd am unrhyw beth gwell na dechrau trwy ymosod ar hawliau'r boblogaeth sy'n siarad Rwseg.

Chwaraeodd yr archddyfarniad Rada hwn ran hanfodol wrth hollti'r boblogaeth - roedd y taleithiau dwyreiniol yn ei gymryd fel arwydd o arwahanu. Ni allai'r ymgyrch undydd i gefnogi'r iaith Rwsieg yn Lvov yn Galicia, gael gwared ar effaith negyddol penderfyniad Rada.

Fodd bynnag, mae ewyllys wleidyddol biwrocratiaid yr UE yn cael mwy o effaith negyddol y tu hwnt i'r Wcráin - bydd y delweddau o Sgwâr Maidan wedi'u gorchuddio â chorfflu yn adlewyrchu ar unrhyw fath o wrthwynebiad gwleidyddol yn y taleithiau ôl-Sofietaidd. Gan bwyntio at Maidan, bydd y Kremlin yn troi'r sgriw i drechu unrhyw fath o weithgaredd gwleidyddol yr wrthblaid.

Mae amharodrwydd yr Eurocratiaid i fod yn amyneddgar ac aros am yr etholiadau arlywyddol nesaf wedi caniatáu i'r Arlywydd Yanukovich ddiffinio'r llywodraeth fel un "anghyfreithlon". Mae hwn yn gymhlethdod sylweddol ar y ffordd at y nod eithaf - llofnod y Cytundeb Cymdeithas - gan mai Yanukovich yw'r arlywydd etholedig a chydnabuwyd bod ei etholiad yn rhydd ac yn deg.

Ond mae'r dad-jure mae problemau yn eilradd i'r de-facto: pwy sy'n mynd i fechnïaeth yr Wcrain? Mae'r ddyled sofran yn tyfu bob dydd - mae cyfalaf yn ffoi o'r wlad. Yn y cyfamser, mae adroddiad gaeaf y Comisiwn Ewropeaidd yn dangos nad yw holl wledydd yr UE wedi llwyddo i oresgyn yr argyfwng economaidd.

Wrth ymyl economïau problemus yr UE, mae gwledydd y Balcanau yn aros am gymorth yr UE, gydag ystadegau brawychus fel Montenegro, gyda mwy na hanner ei phoblogaeth yn ddi-waith. Er bod integreiddio'r Balcanau yn dal i fod yn her, mae'r Eurocratiaid yn troi i'r Dwyrain. A fydd y gor-ymestyn adnoddau hwn yn helpu Ewrop i ennill cydymdeimlad ei hetholwyr? A fyddant yn cymeradwyo gwahardd yr Wcráin?

Cyflwynir yr ateb yn fuan iawn ym mlychau pleidleisio etholiadau Ewrop. Bydd ail rownd o ymatebion yn 2017, pan fydd dinasyddion y DU yn cynnal refferendwm ar eu hymgysylltiad ag Ewrop ac yn darparu ateb pendant ynghylch eu cytundeb â pholisi Partneriaeth Ddwyreiniol Ashton i orfodi taliad am ddyled sofran yr Wcrain. Fodd bynnag, nid yw Eurocrats yn gallu rhagweld dinasyddion yr UE, gan nad ydynt yn drethdalwyr, maent yn ddefnyddwyr treth. Er bod cyfrifon banc Yanukovich wedi'u rhewi yn ôl pob sôn, pam na ellir cymhwyso'r mesur hwn hefyd i ensemble oligarchiaid Wcrain i'w gwneud yn fechnïaeth ar eu gwlad eu hunain?

Ar drothwy'r etholiadau Ewropeaidd, roedd yr Eurocratiaid yn ysu am adrodd am eu llwyddiant polisi tramor gyda'r Wcráin, gan nad oedd cymaint o ran gwelliannau i les dinasyddion Ewropeaidd. Trefnwyd yr uwchgynhadledd ym mis Mawrth sydd ar ddod fel digwyddiad buddugoliaethus i godi calon naws yr etholwyr, ond bu frenzy apparatchiks Ewropeaidd i gyflawni'r dyddiad cau yn angheuol. Nid oes dim ond methiannau i adrodd: Mae polisi'r Dwyrain wedi marw.

 

 

Anna van Densky

EU

Wythnos o'n blaenau: Y wladwriaeth rydyn ni ynddi

cyhoeddwyd

on

Y darn mawr set yr wythnos hon fydd anerchiad 'Cyflwr yr UE' (SOTEU) Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd von der Leyen i Senedd Ewrop yn Strasbwrg. Mae'n syniad a fenthycwyd o'r Unol Daleithiau, pan fydd Arlywydd yr Unol Daleithiau yn annerch y Gyngres ar ddechrau pob blwyddyn yn nodi ei gynlluniau (ac mae wedi bod yn un hyd yma) ar gyfer y flwyddyn i ddod. 

Rwyf bob amser yn rhyfeddu at hunanhyder America a chred bron yn anorchfygol mai America yw'r genedl fwyaf ar y ddaear. Er bod meddwl eich bod chi jyst yn wych mae'n rhaid i chi fod yn gyflwr meddwl pleserus, mae cyflwr parlous yr UD ar gymaint o lefelau ar hyn o bryd yn gwneud i mi feddwl y gallai'r llygad Ewropeaidd hynod feirniadol sy'n bwrw ar eu lot fod yn safbwynt iachach. Eto i gyd, weithiau byddai'n braf pe gallem gydnabod nifer o fanteision yr UE a bod ychydig yn fwy 'Ewropeaidd a balch'.

Mae'n anodd mesur faint o ddiddordeb sydd gan SOTEU y tu allan i'r rhai sy'n ymwneud fwyaf â gweithgareddau'r UE. Fel rheol, nid yw Ewropeaid, heblaw am grŵp bach o'r rhai mwyaf defosiynol, yn mynd o gwmpas yn curo ynglŷn â pha mor fawr yw'r UE yn fawr, neu'n gyffredinol yn frwd ynglŷn â'i gyfeiriad. Er y gallem fod wedi myfyrio ar y gwrthffeithiol, mae'r DU wedi rhoi golwg amlwg iawn i bob dinesydd o'r UE o “beth os?" 

hysbyseb

O edrych ar ble mae'r byd, mae'r UE yn edrych fel ei fod mewn cyflwr iachach na'r mwyafrif - mae gan hyn ystyr lythrennol eleni hefyd, mae'n debyg mai ni yw'r cyfandir mwyaf brechiedig ar y ddaear, mae yna gynllun uchelgeisiol i godi tâl ar ein heconomi allan o mae ei gwymp pandemig a'r cyfandir wedi tynnu ei ên allan ac wedi penderfynu gwneud dim llai nag arwain y byd ar fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Yn bersonol, rwy'n teimlo ymchwydd mawr o obaith o'r ffaith ein bod yn ymddangos ein bod wedi penderfynu gyda'n gilydd bod digon yn ddigonol gyda'r rhai yn yr UE sydd am wrth gefn ar werthoedd democrataidd a rheolaeth y gyfraith. 

Bydd sawl cynnig yn dod gan y Comisiwn yr wythnos hon: bydd Vestager yn cyflwyno'r cynllun ar gyfer 'Degawd Digidol Ewrop'; Bydd Borrell yn nodi cynlluniau'r UE ar gyfer cysylltiadau â'r rhanbarth Indo-Môr Tawel; Bydd Jourova yn amlinellu cynllun yr UE ar amddiffyn newyddiadurwyr; a bydd Schinas yn cyflwyno pecyn yr UE ar ymateb i argyfwng iechyd a pharodrwydd. 

Sesiwn lawn y Senedd ydyw, wrth gwrs. Heblaw am SOTEU, trafodir y sefyllfa ddyngarol yn Afghanistan a chysylltiadau'r UE â llywodraeth Taliban; mae rhyddid y cyfryngau a rheolaeth y gyfraith yng Ngwlad Pwyl, yr Undeb Iechyd Ewropeaidd, Cerdyn Glas yr UE ar gyfer ymfudwyr medrus iawn a hawliau LGBTIQ i gyd yn destun trafodaeth.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Wythnos i ddod: Mae forewarned wedi'i forearmed

cyhoeddwyd

on

Bydd Is-lywydd y Comisiwn Maroš Šefčovič yn cyflwyno ail adroddiad rhagwelediad strategol blynyddol y Comisiwn ddydd Mercher (8 Medi). Daw'r adroddiad wythnos cyn anerchiad blynyddol 'Cyflwr yr UE' gan lywydd y Comisiwn. Mae'r fenter yn rhan o ymdrech i sicrhau bod yr UE yn wydn yn wyneb heriau, ond hefyd yn gallu paratoi ei hun trwy ymgorffori rhagwelediad ym mhob agwedd ar lunio polisïau. Bydd Adroddiad 2021 yn edrych ar megatrends byd-eang strwythurol tuag at 2050 a fydd yn effeithio ar yr UE, a bydd yn nodi meysydd lle gallai'r UE hybu ei arweinyddiaeth fyd-eang. 

Ddydd Mawrth (7 Medi) bydd y Comisiynydd Hahn yn cynnal cynhadledd i’r wasg ar fabwysiadu’r Fframwaith Bondiau Gwyrdd, nod yr EUGBS (Safon Bondiau Gwyrdd Ewrop) yw bod yn “offeryn cadarn i ddangos eu bod yn ariannu prosiectau gwyrdd cyfreithlon sy’n cyd-fynd â’r Tacsonomeg yr UE ”.

Senedd

hysbyseb

Bydd Ewrop sy’n addas ar gyfer Is-lywydd Gweithredol yr Oes Ddigidol a’r Comisiynydd Cystadleuaeth Margrethe Vestager yn cwrdd (6 Medi) â chadeiryddion pum pwyllgor (INGE, ITRE, IMCO, LIBE, AIDA) yn y senedd i gyfnewid barn ar yr agenda ddigidol. 

Bydd y Pwyllgor Hawliau Menywod a'r ddirprwyaeth ar gyfer cysylltiadau ag Afghanistan yn cyfarfod i drafod sefyllfa hawliau menywod a merched.

Bydd y Pwyllgor Arbennig ar Curo Canser yn cyfarfod ddydd Iau (9 Medi) yn cyfarfod i drafod cyfnewid data iechyd a’r digideiddio wrth atal a gofalu am ganser, ynghyd â diweddariad ar weithredu strategaeth gemegau’r UE ar gyfer cynaliadwyedd yn y cyd-destun. atal canser.

hysbyseb

Bydd yr Is-bwyllgor Diogelwch ac Amddiffyn yn trafod y sefyllfa yn Afghanistan, yn ogystal ag astudiaeth ar 'barodrwydd yr UE ac ymatebion i fygythiadau Cemegol, Biolegol, Radiolegol a Niwclear (CBRN)' ac adroddiad drafft ASE Sven Mikser (S&D, EE) ar ' Heriau a rhagolygon ar gyfer arfau rheoli arfau a diarfogi arfau amlochrog '. 

Llys

Bydd Llys Cyfiawnder yr Undeb Ewropeaidd yn rhoi ei farn ar adferiad o € 2.7 biliwn o’r DU am ei fethiant i roi dull seiliedig ar risg o reoli tollau ar waith, er gwaethaf rhybuddion dro ar ôl tro gan OLAF, swyddfa gwrth-dwyll annibynnol yr UE. Roedd y methiant i fynd i’r afael â’r mater hwn hefyd yn golygu bod yn rhaid i weithgynhyrchwyr yr UE gystadlu â nwyddau sydd heb eu gwerthfawrogi’n dod i’r UE drwy’r UE. Mae ffigur OLAF yn cwmpasu'r blynyddoedd 2011-2017. Disgwylir dyfarniadau pwysig eraill ym maes Lloches (C-18/20, C-768/19).

Cyngor

Bydd gweinidogion amaeth a physgodfeydd yn cyfarfod yn anffurfiol rhwng 5-7. Bydd gweinidogion Economaidd a Chyllid yn cael cyfarfod anffurfiol trwy gynhadledd fideo ar 6 Medi, a bydd ganddynt gyfarfod anffurfiol arall ar 10-11. Yn ôl yr arfer bydd yr Ewro-grŵp yn cyfarfod cyn y cyfarfod cynhwysol ar 10. 

ECB

Bydd Banc Canolog Ewrop yn cael ei gyfarfod misol rheolaidd ddydd Iau, gyda chwyddiant bellach yn uwch na tharged 2%, bydd pob llygad yn sefydlog ar yr hyn y bydd yr ECB yn ei wneud nesaf.

Tunisia

Bydd Uchel Gynrychiolydd yr UE, Josep Borrell, yn ymweld â Tiwnisia ddydd Gwener (10 Medi). Ym mis Gorffennaf diswyddodd Arlywydd Tiwnisia Kais Saied y Prif Weinidog gan amau’r senedd yn galw pwerau brys yn wyneb gwrthdystiadau dros galedi economaidd a chynnydd mewn achosion Covid-19, mae’r UE wedi galw ar Tunisia i barchu ei gyfansoddiad a rheolaeth y gyfraith. . 

Parhau Darllen

EU

Yn ôl i'r Ysgol, Gohebydd yr UE yn edrych ar yr wythnos i ddod

cyhoeddwyd

on

I'r rhai ohonoch a lwyddodd i fynd i ffwrdd am wyliau adferol yr haf, da iawn, bydd ei angen arnoch chi. Bydd y tymor nesaf yn un arall (prysur) arall. 

Mae llawer o ddeddfwriaeth wedi cychwyn ar ei daith ddeddfwriaethol trwy beiriant gwneud penderfyniadau cymhleth yr UE, gyda llawer o gynigion cigog iawn ar eu ffordd i gael eu sleisio, eu deisio a'u sbeisio, ac o'r diwedd eu taflu i mewn i badell ffrio'r pwyllgor cymodi i'w cyflwyno am bump am gan a gwleidydd blewog fel buddugoliaeth Llywyddiaeth galed. Ymhlith y biggies mae'r cynigion hinsawdd Digidol a'r 'Ffit i 55'. Mae'r cynigion hinsawdd yn addo bod yn arbennig o gleisio o ystyried bod y 'Gyfraith Hinsawdd' sy'n pennu ymrwymiadau carbon eisoes wedi'i chytuno; er mwyn dod o hyd i gydbwysedd terfynol rhwng y cynigion, bydd angen masnachu ceffylau ar raddfa anhysbys hyd yma.

Roedd gwregys Brwsel yn eithaf segur ym mis Awst nes i'r digwyddiadau trychinebus yn Afghanistan ddod ag 20 mlynedd o ymyrraeth y Gorllewin i allanfa llai na buddugoliaethus o banig ac inglorious. Gorwedd y 'Gorllewin' mewn llanastr tatw, gydag ymddiriedaeth ar ei lefel isaf erioed. Cyflwynodd Comisiwn von der Leyen ei hun fel un “geopolitical”, datganodd gweinyddiaeth Biden 'America yn ôl!' - ac eto dyma ni. Un peth rydw i wedi'i ddysgu yw nad yw pethau byth mor ddrwg fel na allan nhw waethygu. Bydd buddugoliaeth y Taliban a'r atgoffa creulon nad yw ISIS wedi diflannu yn rhoi llwyddiant i'r rhai sy'n cefnogi eu delfrydau mewn mannau eraill. Nid yw'n ddarlun tlws, ond mae angen i Ewrop a'r 'Gorllewin' ehangach fod â dewrder ei hunan gwell sy'n amddiffyn hawliau, democratiaeth, rheolaeth y gyfraith a ffyniant gartref a thramor. 

hysbyseb

Yr wythnos nesaf bydd gweinidogion Tramor ac Amddiffyn yn ymgynnull ar gyfer cynghorau anffurfiol i drafod canlyniad digwyddiadau diweddar. Ansefydlogrwydd bedd yn agosach at adref yng Ngogledd Affrica, Libanus a Belarus - ymhlith eraill - ac, wrth gwrs, Afghanistan.

Bydd y gweinidogion amddiffyn yn cyfarfod i drafod Cwmpawd Strategol yr UE, y nod yw cael dogfen gyflawn erbyn mis Tachwedd; mae digwyddiadau diweddar wedi dangos bod angen i'r UE gymryd mwy o gyfrifoldeb a gweithredu ar y cyd ym maes diogelwch ac amddiffyn.

Ddydd Mawrth (31 Awst) bydd cyfarfod rhyfeddol o weinidogion Cyfiawnder a Materion Cartref a fydd yn ymgynnull i drafod sut y byddant yn delio â symudiad anochel pobl o Afghanistan, ailsefydlu yn yr UE, a hefyd cefnogi'r gwledydd cyfagos hynny sydd eisoes wedi wedi derbyn miliynau o ffoaduriaid a fydd angen mwy o gymorth ariannol.

hysbyseb

Rheol y gyfraith

Mae'n anodd bod yn ffagl i reolaeth y gyfraith dramor, os yw'ch rhannau cyfansoddol eich hun yn rhwygo normau yn hapus, sy'n dod â mi i Wlad Pwyl a Hwngari lle mae cyflwr stasis wedi aros yn ystod yr haf.

Ceryddodd Von der Leyen ASEau ac arbenigwyr cyfreithiol mewn llythyr pum tudalen a oedd yn rhestru sut roedd Hwngari wedi torri chwech o wyth o egwyddorion rheol cyfraith a oedd yn gysylltiedig â gwariant cyllideb yr UE ac felly dylent sbarduno'r 'rheol amodoldeb rheol' a gofnodwyd yn ddiweddar. mecanwaith i atal camddefnyddio arian. Ysgrifennodd Von der Leyen nad oedd ASEau wedi darparu digon o dystiolaeth o’r toriadau ac “nad oes galw priodol ar y Comisiwn i weithredu”.

Roedd diwrnod cyfrif Gwlad Pwyl ar 16 Awst yn ddigwyddiad nad oedd yn ddigwyddiad, gyda rhagor o flaenoriaeth gan Bencadlys y Comisiwn. Ni all un helpu ond meddwl bod rhywun yng ngwasanaeth cyfreithiol y Comisiwn sydd â dyfynbris Douglas Adams wedi'i fframio ar eu wal: “Rwyf wrth fy modd â therfynau amser. Rydw i wrth fy modd â'r sŵn mawr maen nhw'n ei wneud wrth iddyn nhw fynd heibio. ”

Fe giciodd y Comisiwn y can i lawr y ffordd wrth iddyn nhw “ddarllen a dadansoddi” ymateb Gwlad Pwyl. Bydd yr Is-lywydd Jourova yn ymweld â Gwlad Pwyl ddydd Llun (30 Awst). Nid yw’r synau sy’n dod gan y Gweinidog Cyfiawnder Zbigniew Ziobro yn galonogol, gan drydar yn ddiweddar bod yr UE yn cymryd rhan mewn “rhyfel hybrid” yn erbyn yr UE. 

Yn y cyfamser, mae Slofenia yn parhau i stondin ar enwebu erlynwyr i Swyddfa Erlynydd Cyhoeddus Ewrop, gyda Phrif Weinidog Slofenia Jansa yn blocio enwebiadau.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd