Cysylltu â ni

Blogfan

Barn: Rwsia yn yr Wcrain: Sut allai'r Gorllewin Win

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

andrewwood11By Syr Andrew Wood (llun), Cymrawd Cyswllt, Rwsia a Rhaglen Ewrasia, Chatham House

Methodd yr Unol Daleithiau a’r UE â rhagweld ymateb yr Arlywydd Putin i ddigwyddiadau yn yr Wcrain. Ond gall y Gorllewin elwa o'r sefyllfa - ar yr amod ei fod yn gadarn ac yn glynu wrth ei gilydd.

Mae wedi cymryd amser i’r Unol Daleithiau, a’r Gorllewin yn gyffredinol, ddeall anferthedd yr hyn y mae’r Arlywydd Putin wedi’i wneud wrth gipio Crimea, ac wrth baratoi ar gyfer ymyrraeth bosibl yn nwyrain yr Wcrain.

Mae'r esgusodion a gyflwynwyd gan y Rwsiaid wedi bod yn ddi-werth: ni fu unrhyw ddioddefwyr trais yn Rwseg gan y rhai a ddymchwelodd Yanukovych; dim bygythiad i fflyd Môr Du Rwseg; ac ychydig ymhlith y protestwyr yn Kiev y gellid mewn gwirionedd eu hystyried yn 'ffasgwyr'.

hysbyseb

Ond nid yw'r Gorllewin wedi arfer dweud celwydd ac yn ei chael hi'n anodd arsylwi ar eu goblygiadau. Efallai bod y rhagdybiaethau y gallai'r hyn a wynebwyd gennym fod yn gyfnod o ddicter Rwsiaidd a ddilynwyd yn y diwedd trwy dderbyn newid sulky yn yr Wcrain yn ddealladwy. Wedi'r cyfan, roedd gan Rwsia lawer i'w golli o Wcráin mewn anhrefn, a llawer i'w ennill o un sy'n ffynnu.

Felly byddai buddiannau Rwsia yn cael eu gwasanaethu gan bolisïau a oedd yn hyrwyddo'r olaf. Rhaid ei bod wedi ymddangos yn rhesymol i wleidyddion rhesymol y Gorllewin fel yr Arlywydd Obama dderbyn sicrwydd na chyfeiriwyd symudiadau milwrol Rwseg yn erbyn yr Wcrain, ac oddi wrth Putin ei fod hefyd am i gyfanrwydd tiriogaethol yr Wcráin gael ei gadw. Roedd sioc ymyrraeth filwrol Rwseg yn fwy byth am ddod er gwaethaf y sicrwydd camarweiniol hyn.

Roedd arweinwyr y gorllewin wedi methu â deall tri pheth: yn gyntaf, dyfnder siom y Putin ar yr hyn a welai fel ei drechu personol yn Kiev; yn ail, maint ei argyhoeddiad mai'r hyn a olygai hynny oedd bod y Gorllewin wedi 'ennill' yn yr Wcrain; ac yn drydydd, i ba raddau yr oedd ef a'i gydweithwyr yn gweld dymchweliad Yanukovych fel arwydd o sut y gallent hwy eu hunain ddioddef pe bai dadrithiad poblogaidd yn Rwsia.

hysbyseb

Mae'n ddigon posib bod Putin hefyd wedi dod i gredu bod yr UE yn wleidyddol analluog, na fyddai gan y Canghellor Merkel y nerth i ymateb pe bai'n defnyddio grym, a'i fod wedi goresgyn Obama o'r blaen. Felly penderfynodd gymryd ysglyfaeth ymddangosiadol hawdd y Crimea, ac ennill cymeradwyaeth llawer o Rwsiaid wrth wneud hynny.

Dull tymor hir

Yn wir nid oes llawer mwy y gall y Gorllewin, a'r Unol Daleithiau yn benodol, ei wneud i wneud iddo ddial yn y tymor byr. Mae ymatebion milwrol uniongyrchol y Gorllewin yn annhebygol. Ni fydd Putin, ac efallai na allai, feddwl am ynysu ac allgáu posibl o'r G8. Mae ganddo feto y Cyngor Diogelwch. Efallai ei fod yn amau ​​cydlyniant a dygnwch y tîm newydd yn Kiev - er ei bod yn deg nodi mai llinyn cyson ym mholisïau Rwseg tuag at yr Wcrain yw bod wedi camfarnu tenor digwyddiadau Wcrain.

Mae'n debyg ei fod yn cyfrifo na fydd gan y Gorllewin yr ewyllys na'r arian parod naill ai i gefnogi'r Wcráin neu i'w gynnal trwy gyfnod hir o ddiwygiadau sylweddol. Mae'n dychmygu y gellir gwireddu ei nod canolog o sicrhau cwymp rhagolygon yr Wcrain o gyflawni gollyngiad newydd, ac o sefydlu cenedl debyg i Belarus y gellir ei hymgorffori yn yr Undeb Ewrasiaidd.

Efallai na fydd llawer y gall y Gorllewin, neu’r Unol Daleithiau yn benodol, ei wneud yn y tymor byr, ac nid yw gorfodi Putin i ddiystyru Crimea yn bosibilrwydd cynnar. Ond mae'r risgiau i Rwsia o'i pholisïau presennol yn uchel serch hynny, ac mae'r cyfleoedd i bolisïau'r Gorllewin gael effaith fuddiol yn debygol o dyfu, ar yr amod bod yr UD yn cynnal dull cyson gadarn a bod yr UE yn llwyddo i gadw at ei gilydd.

Ystyriwch:

  • Bydd y Crimea yn ddrud i Rwsia. Nid yw'n unedig o ran cefnogaeth i oruchafiaeth Rwseg, ac mae'n debygol o ddod yn fwy digyfnewid dros amser. Nid yw dod yn Transnistria arall na rhan o Rwsia yn ddeniadol.
  • Mae gelyniaeth tuag at Rwsia yn yr Wcrain yn debygol o dyfu, a byddai'n sicr yn cynyddu pe bai Putin yn gorchymyn gweithredu yn erbyn dwyrain eu gwlad.
  • Rhaid bod partneriaid Rwsia yn yr Undeb Tollau wedi tynnu eu gwersi eu hunain o'r hyn y mae Putin wedi'i wneud. Mae wedi siarad am ei ddyletswydd i amddiffyn buddiannau (heb eu diffinio) grwpiau sy'n siarad Rwsia y tu hwnt i ffiniau Rwsia. Mae Kazakhstan yn llawn ohonyn nhw.
  • Mae Putin bron yn cael ei gondemnio ymhellach i dynhau'r sgriwiau gwleidyddol yn Rwsia ei hun. Efallai bod hurrahs poblogaidd ar gyfer ei ddangosiad o effaith Moscow nawr, ond mae cryn anesmwythyd hefyd ynglŷn â'r hyn y mae'n ei olygu i ddyfodol Rwsia.
  • Ac mae rhagolygon economaidd Rwsia yn tywyllu. Mae'r cwymp ar ei gyfnewidfa stoc yn tanlinellu'r pwynt hwnnw. Mae angen buddsoddwyr tramor, ond byddant yn dal i fod yn fwy petrusgar i ddod. Byddai dial gan Moscow ar Kyiv trwy gyflenwadau nwy yn eu gwneud yn fwy gofalus o hyd.

Felly beth ddylai'r UD a'r UE ei wneud? Yn gyntaf, deallwch reolau polisi Rwseg yn amlwg. Nid oes llawer i'w drafod yn awr. Mae eglurder pwrpas y Gorllewin o'r pwys mwyaf wrth weithio cyn belled ag y gallant gyda'r awdurdodau newydd yn Kyiv, ac wrth helpu yn y cyfnod cyn etholiadau ar 25 Mai.

Yn ail, pwyswch ysgogiadau economaidd sydd ar gael, y rhai sy'n effeithio ar aelodau unigol o elit Rwseg yn anad dim.

Yn drydydd, gweithiwch ar ddigwyddiadau wrth iddynt ddatblygu yn y tymor hwy, gan gofio bod y gynulleidfa yn Rwseg nid yn unig, neu am gyfnod efallai hyd yn oed, llywodraeth Rwseg ond hefyd yn gyhoeddus ehangach yn Rwseg a allai obeithio am, ac yn sicr yn haeddu, dyfodol gwell nag y gall Putin ei gynnig iddyn nhw nawr.

Parhau Darllen
hysbyseb

Rwsia

Rhaid i’r UE fod yn barod i beidio â chydnabod etholiadau Duma Rwseg meddai EPP

cyhoeddwyd

on

Rwsia [nid: 114228]

“Mae angen ailwampio polisi Ewrop vis-à-vis Rwsia. Rhaid inni atal bygythiadau Rwseg, cynnwys ymyrraeth Rwsiaidd yn yr UE a'i chymdogaeth a chefnogi grymoedd pro-ddemocrataidd yn Rwsia yn strategol. Mae'n rhaid i ni weithio ar y rhagdybiaeth bod newid yn bosibl yn y wlad hon ac mai 'democratiaeth yn gyntaf' yw ein tasg gyntaf yn ein perthynas â Rwsia. Gall Rwsia fod yn ddemocratiaeth, ”meddai Andrius Kubilius ASE o EPP cyn dadl lawn 14 Medi ar ddyfodol cysylltiadau gwleidyddol yr UE-Rwsia.

Mae Adroddiad seneddol, a ysgrifennodd Kubilius ac a fydd yn cael ei bleidleisio heddiw (15 Medi), yn pwysleisio y dylai Ewrop ymgysylltu â Moscow ar faterion o ddiddordeb cyffredin, megis rheoli arfau, adeiladu heddwch, diogelwch byd-eang neu newid yn yr hinsawdd. Fodd bynnag, dylai cydweithredu o'r fath gael ei gyflyru'n llym gan barodrwydd y Kremlin i gadw at hawliau dynol a deddfau rhyngwladol. “Ni ddylai’r cydweithrediad mewn rhai meysydd penodol arwain at unrhyw gonsesiynau ar werthoedd yr UE ac ni ddylai fyth ddiystyru’r goblygiadau i’n partneriaid. Mae angen mwy o ddewrder arnom wrth gymryd safiad cryf o ran cyfundrefn Kremlin i amddiffyn hawliau dynol. Rhaid i ni sicrhau bod unrhyw ymgysylltiad pellach â’r Kremlin yn dibynnu ar barodrwydd Mr Putin i roi diwedd ar ymosodiadau, argraffiadau a bygythiadau y tu mewn a thu allan i Rwsia, ”tanlinellodd Kubilius.

hysbyseb

Mae'r adroddiad yn pwysleisio ymhellach bod yn rhaid i'r UE fod yn barod i beidio â chydnabod Dwma Rwseg ac i atal y wlad rhag gwasanaethau seneddol rhyngwladol, gan gynnwys un Cyngor Ewrop, rhag ofn bod etholiadau seneddol yr wythnos hon yn Rwsia yn cael eu cydnabod fel twyllodrus. “Rhaid bod gan bobl yn Rwsia’r hawl i ddewis, fel pobl mewn unrhyw wlad ddemocrataidd arall. Pan fydd chwaraewyr gwrthblaid allweddol a gwrthwynebwyr plaid sy'n rheoli Rwseg yn y carchar neu o dan arestiad tŷ, yna nid oes dewis. Mae gormes parhaus Kremlin o holl ymgeiswyr yr wrthblaid, y cyfryngau rhydd neu gyrff anllywodraethol yn tanseilio cyfreithlondeb a thegwch yr etholiadau. Rydym yn ailadrodd bod yn rhaid rhyddhau arweinydd yr wrthblaid Alexei Navalny yn ogystal â phawb a gefnogodd yn ystod protestiadau heddychlon, ”daeth Kubilius i’r casgliad.

hysbyseb
Parhau Darllen

Yr Almaen

Mae cyd-arweinydd Gwyrddion yr Almaen yn amddiffyn ymgeisydd y canghellor wedi'i orfoleddu

cyhoeddwyd

on

By

Mae cyd-arweinwyr plaid Werdd yr Almaen Robert Habeck ac Annalena Baerbock, sydd hefyd yn ymgeisydd ar gyfer canghellor y Gwyrddion, yn gwrando ar arweinydd cymdeithas NABU, Christian Unselt, wrth iddynt fynd am dro ar rostiroedd gwarchodfa natur Basn Biesenthaler ar ôl cyflwyno rhaglen amddiffyn yr hinsawdd ar unwaith yn Biesenthal ger Bernau, gogledd-ddwyrain yr Almaen Awst 3, 2021. Tobias Schwarz / Pool trwy REUTERS

Fe wnaeth cyd-arweinydd Gwyrddion yr Almaen ddydd Sul (8 Awst) amddiffyn ymgeisydd y blaid am ganghellor yn etholiad ffederal y mis nesaf, a rhoi hwb i awgrymiadau y dylai gymryd ei lle ar ôl iddi wneud cyfres o gamgymeriadau costus, yn ysgrifennu Paul Carrel, Reuters.

Ymchwyddodd yr ecolegwyr yn fyr yn yr arolygon barn i basio bloc ceidwadol y Canghellor Angela Merkel ar ôl iddynt enwi Annalena Baerbock (llun) fel ymgeisydd eu canghellor ym mis Ebrill, ond maent wedi pylu ers hynny.

Mae ymgyrch gwallus Baerbock wedi cynnwys camgymeriadau yn ei hailddechrau a sgandal dros daliad bonws Nadolig y methodd â’i ddatgan i’r senedd. Mae Baerbock hefyd wedi dweud bod craffu rhywiaethol yn ei dal yn ôl. Darllen mwy.

hysbyseb

"Mae Ms Baerbock yn addas ar gyfer swyddfa'r canghellor, a'n tasg ni yw sicrhau bod y Gwyrddion yn gryf," meddai cyd-arweinydd y blaid, Robert Habeck, wrth y darlledwr ZDF mewn cyfweliad.

Pan ofynnwyd a ddylai'r Gwyrddion ddisodli Baerbock gydag ef fel ymgeisydd eu canghellor, ymatebodd Habeck: "Na, nid dadl mo honno."

Gan ychwanegu at wae'r Gwyrddion, bydd y blaid yn cael ei heithrio o'r balot yn nhalaith Saarland yn etholiad cenedlaethol Medi 26 oherwydd afreoleidd-dra wrth ddewis ymgeiswyr rhanbarthol yn dilyn ffraeo mewnol.

hysbyseb

"Cafodd ymgyrch y Gwyrddion ychydig o broblemau ond ... rwy'n edrych ymlaen at fis Awst a mis Medi," meddai Habeck, sy'n gyd-arweinydd y blaid gyda Baerbock. "Mae popeth yn bosibl."

Dangosodd arolwg barn a gyhoeddwyd yn gynharach ddydd Sul lefel lluniadu Democratiaid Cymdeithasol (SPD) gogwydd chwith gyda’r Gwyrddion ar 18%, y tu ôl i geidwadwyr Merkel ar 26%. Mae Merkel, sydd mewn grym er 2005, yn bwriadu sefyll i lawr ar ôl yr etholiad. Darllen mwy.

Dangosodd arolwg barn INSA, mewn pleidlais uniongyrchol ddamcaniaethol dros y canghellor, fod ymgeisydd SPD Olaf Scholz ymhell ar y blaen, gyda chefnogaeth o 27%. Roedd Armin Laschet Ceidwadol wedi gwanhau ar 14%, un pwynt ar y blaen i Baerbock, ar 13%.

Cyflwynodd y Gwyrddion "raglen amddiffyn hinsawdd brys" ddydd Mawrth, gyda'r nod o ailosod eu hymgyrch. Darllen mwy.

Parhau Darllen

Bargen Werdd Ewrop

Rhaid i deuluoedd incwm isel a pherchnogion tai dosbarth canol beidio â thalu am Green Deal meddai EPP

cyhoeddwyd

on

Mae'r Grŵp EPP eisiau i Ewrop ddod yn niwtral yn yr hinsawdd erbyn 2050. "Rhaid i'r trawsnewidiad pellgyrhaeddol hwn o'n heconomïau a'n cymdeithasau gael ei wneud mewn ffordd graff, oherwydd rydym am frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd gydag arloesedd, cystadleurwydd a swyddi Ewropeaidd. Rydym am wneud hynny. trowch y trawsnewidiad angenrheidiol yn gyfle. Rydyn ni eisiau dad-garbonio, nid dad-ddiwydiannu! Rydyn ni nid yn unig eisiau gosod targedau, ond rydyn ni'n dod o hyd i'r ffordd orau i Ewrop gyrraedd y targedau hyn, gyda ffocws arbennig ar hydrogen ac mewn rhai achosion, nwy, fel technoleg pontio, "meddai Esther de Lange ASE, is-gadeirydd y Grŵp EPP sy'n gyfrifol am yr economi a'r amgylchedd.

Daw ei datganiad cyn cyflwyniad y Comisiwn Ewropeaidd o'r pecyn 'Fit for 55' fel y'i gelwir, pecyn cyfraith mamoth o ddeddfau ynni a hinsawdd gyda'r nod o drosi'r nod lleihau CO55 o 2% yn rheolau newydd pendant ar gyfer trafnidiaeth, diwydiant, adeiladau a sectorau eraill.

"Rhaid i ni fod yn wyliadwrus iawn ynglŷn â phwy sy'n troedio'r bil ar gyfer y Fargen Werdd. Ni all fod yn deuluoedd incwm isel, perchnogion tai dosbarth canol na pherchnogion ceir mewn ardaloedd gwledig heb drafnidiaeth gyhoeddus sy'n gorfod talu'r bil uchaf," ychwanegodd de Lange, gan egluro bod y Grŵp EPP eisiau offeryn cymdeithasol credadwy i fynd i’r afael â thlodi gwresogi a symudedd o fewn a rhwng aelod-wladwriaethau.

hysbyseb

Mae'r Grŵp EPP eisiau hyrwyddo ceir glân. "Rydym am flaenoriaethu datblygiad cerbydau glân, symudedd trydan a thanwydd allyriadau sero. Nid ydym am i'r ddadl am allyriadau CO2 o geir droi yn frwydr ideolegol arall o ddogmas. Rhaid i ddiwydiant ceir Ewrop gadw ei gystadleurwydd byd-eang a rhaid iddo aros arweinwyr technoleg a thueddwyr ar gyfer ceir glân ar gyfer Ewrop a gweddill y byd. Bydd llawer hefyd yn dibynnu ar gyflwyno isadeiledd gwefru. Mae'r Grŵp EPP felly'n mynnu bod y Comisiwn yn adrodd yn rheolaidd ar y cynnydd a wneir yma a'i oblygiadau ar gyfer gwireddu'r Targedau lleihau CO2, "daeth de Lange i'r casgliad.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd