Cysylltu â ni

Cymdeithas digidol

O labordy i'r farchnad: Tri phrosiect ymchwil a arweiniodd at uwch-dechnoleg sgil-effeithiau

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

1000000000000176000000E01DB8DF90Heddiw (10 Mawrth) dyfarnwyd Gwobr Arloeswr Menywod Ewropeaidd i Ana Maiques @ ana_maiques.Maiques: "I fod yn arloeswr gorau, mae'n rhaid i chi allu gwneud gwyddoniaeth flaengar - ond hefyd mynd â hi i'r farchnad." (darllenwch ei swydd ar Blog yr Is-lywydd Neelie Kroes).

Dyma'r union beth y mae wedi'i wneud gyda'i chwmni deilliedig Niwrolectroneg @Neuroelectrics, sy'n datblygu dyfeisiau ymennydd chwyldroadol. Gwnaethpwyd y stori lwyddiant hon yn bosibl gyda buddsoddiad gan yr Undeb Ewropeaidd trwy'r Rhaglen FET. Niwrolectroneg wedi'i greu i fasnacheiddio technolegau a ddatblygwyd o fewn y prosiect a ariennir gan yr UE HIVE.

€ 2.7 biliwn ar gyfer Technolegau'r Dyfodol a Thechnolegau sy'n Dod i'r Amlwg (FET) o dan Horizon 2020

hysbyseb

Mae ymchwil yn y genhedlaeth nesaf o dechnolegau yn allweddol ar gyfer cystadleurwydd Ewrop. Dyma pam y bydd € 2.7bn yn cael ei fuddsoddi ynddo Dyfodol a Thechnolegau sy'n Dod i'r Amlwg (FET) dan y rhaglen ymchwil newydd Horizon 2020 # H2020 (2014-2020). Mae hyn yn cynrychioli cynnydd bron i dair gwaith yn y gyllideb o'i gymharu â'r rhaglen ymchwil flaenorol, FP7. Mae gweithredoedd FET yn rhan o'r gwyddoniaeth ragorol golofn Horizon 2020.

3 stori lwyddiant FET @fet_eu #FET_eu

1) Dyfeisiau ymennydd symudol chwyldroadol. Am fonitro ac ysgogi gweithgareddau eich niwronau gartref? Mae'n bosibl gyda Neuroelectrics, deilliant o'r busnes bach a chanolig uwch-dechnoleg Starlab wedi'i leoli yn Barcelona. Mae'r cwmni hwn yn masnacheiddio dau ddyfais ymennydd chwyldroadol a ddatblygwyd gyda chyllid ymchwil yr UE.

hysbyseb

Yr offeryn meddygol cyntaf, Enobio, yn system synhwyrydd gwisgadwy a di-wifr ar gyfer recordio electroenceffalograffi (EEG). Defnyddir EEG yn gyffredin ar gyfer canfod penodau epileptig ac ar gyfer astudio anhwylderau cysgu. Mae ganddo hefyd botensial mawr ar gyfer canfod afiechydon niwroddirywiol, ar gyfer adsefydlu strôc ac ar gyfer cyfathrebu di-eiriau. Gydag Enobio, mae EEG yn symudol a gellir monitro gartref.

Yr ail ddyfais, Starstim, yn ysgogydd ymennydd diwifr. Gellir addasu swyddogaeth yr ymennydd trwy gymhwyso cerrynt trydanol gwan gan ddefnyddio electrodau cyswllt a roddir dros groen y pen (traws -ranial).

Gall yr ysgogiad hwn leddfu poen (cur pen meigryn, poen sglerosis ymledol, ffibromyalgia, ac ati) a gellid ei ddefnyddio ar gyfer triniaeth iselder, adsefydlu ar ôl strôc a gwella gwybyddol. Mae data a gofnodwyd gan y ddau gynnyrch ar gael yn uniongyrchol ar gyfrifiadur trwy gysylltiad diwifr.

Dyluniwyd, datblygwyd a phrofwyd y technolegau ymennydd newydd hyn o fewn y prosiect HIVE. Buddsoddwyd € 2.3 miliwn o arian yr UE yn y prosiect hwn i hyrwyddo'r radd flaenaf mewn ymchwil niwrowyddoniaeth sylfaenol, diagnosis niwroleg a therapi. Ar ben y cynnydd meddygol arloesol, arweiniodd y prosiect at greu'r sgil-sgil addawol Neuroelectrics, sy'n mynd yn rhyngwladol gyda changen yn UDA.

2) Ap ffôn clyfar ar gyfer diogelwch torf. Dychmygwch eich bod mewn gŵyl: mae panig torfol, ble ddylech chi fynd i fod yn ddiogel? Mae yna app i ddweud wrthych chi. Mae'r system eisoes wedi'i phrofi yn ystod Gemau Olympaidd 2012 yn Llundain (Ap Heddlu Dinas Llundain), Marathon Dinas Fienna yn 2012 (fideo delweddu dwysedd torf - llun isod) ac, yn fwy diweddar, arwisgiad y Tywysog Willem Alexander yn 2013 yn Amsterdam (30 ap APPril) a ddefnyddiwyd gan fwy na 70 000 o bobl.

Mae'r ap - sydd wedi'i addasu ar gyfer pob digwyddiad - yn caniatáu i ddefnyddwyr dderbyn gwybodaeth wedi'i diweddaru am y ffordd orau i fynd i le penodol ac, ar yr un pryd a chyda'u cymeradwyaeth ymlaen llaw, i anfon data ar eu symudiadau at y trefnwyr. Yna gellir hysbysu'r tîm argyfwng digwyddiadau mewn amser real am ymddygiad y dorf a'i ddwysedd. Mewn achos o sefyllfa beryglus, anfonir negeseuon at ddefnyddwyr i gydlynu eu symudiadau.

Gwnaed ymchwil a arweiniodd at yr ap yn y CYMDEITHASOL prosiect, y dyfarnwyd iddo € 5.3m o arian yr UE. Gweledigaeth gyffredinol y prosiect oedd datblygu dealltwriaeth o sut mae systemau cymhleth dyfeisiau electronig rhyng-gysylltiedig a bodau dynol yn rhyngweithio, a sut mae hyn yn arwain at ymddygiad deallus, defnyddiol. Roedd y prosiect yn croesi'r ffiniau rhwng gwahanol ddisgyblaethau gwyddonol (ffiseg, gwyddoniaeth gyfrifiadurol, mathemateg, gwyddorau cymdeithasol a hyd yn oed y dyniaethau), gan fynd i'r afael â thechnegau modelu, arbrofion efelychu a dulliau dadansoddol.

CYMDEITHASOL arweiniodd at greu deilliant wedi'i leoli yn yr Almaen, Meddalwedd SIS, sy'n masnacheiddio datrysiadau gwybodaeth gymdeithasol. Dechreuodd y tîm gyda rheoli argyfwng a digwyddiadau, ac maent am ehangu'r cysyniad i dwristiaeth a marchnata.

Darllenwch hyn cyfweliad Paul Lukowicz, cydlynydd CYMDEITHASOL ac ymgynghorydd gwyddonol yn Meddalwedd SIS.

3) Cymeriadau rhithwir ag emosiynau wyneb dynol. Awydd llithro i rôl eich hoff gymeriad 3D a rheoli mynegiant ei wyneb â'ch un chi? Ei wneud gyda Faceshift @faceshift. Mae'r deilliant hwn wedi datblygu'r dechnoleg olrhain wynebau gyntaf sy'n caniatáu i ddefnyddwyr animeiddio rhith-afatarau trwy symud eu hwyneb eu hunain o flaen camera. Defnyddir y feddalwedd ar gyfer cynhyrchu teledu a ffilm, hysbysebion a gemau fideo. Mae'r tîm, sydd â chefndir academaidd a rhyngwladol cryf, yn credu y dylai technoleg alluogi creadigrwydd, y dylai fod ar yr un pryd yn syml a phwerus, ac y dylai fod yn hygyrch i bawb.

Mae technoleg Faceshift yn seiliedig ar ganlyniadau'r TANGO prosiect, a dderbyniodd € 2.8 miliwn o arian yr UE. Er bod technegau synthesis cynnig yn canolbwyntio'n bennaf ar ffactorau corfforol, archwiliodd TANGO y bydysawd o ryngweithio emosiynol di-eiriau. Astudiwyd rhyngweithiadau emosiynol yn feintiol yn fanwl ac fe'u trosglwyddwyd mewn systemau technegol gan efelychu ymddygiad rhyngweithiol emosiynol realistig. Arweiniodd y canlyniadau arbrofol a gafwyd a'r dadansoddiad mathemategol at genhedlaeth newydd o ddyfeisiau technegol yn sefydlu cyfathrebu emosiynol rhwng bodau dynol a pheiriannau.

Gwyliwch eu fideo

Darganfyddwch eraill Prosiectau FET FP7

Oes gennych chi ddiddordeb mewn gwneud cais? Porth cyfranogwr

economi ddigidol

Mae'r Comisiwn yn cynnig Llwybr i'r Degawd Digidol i gyflawni trawsnewidiad digidol yr UE erbyn 2030

cyhoeddwyd

on

Ar 15 Medi, cynigiodd y Comisiwn Lwybr i'r Degawd Digidol, cynllun pendant i gyflawni trawsnewidiad digidol ein cymdeithas a'n heconomi erbyn 2030. Bydd y Llwybr arfaethedig i'r Degawd Digidol yn cyfieithu uchelgeisiau digidol yr UE ar gyfer 2030 i mewn i fecanwaith dosbarthu concrit. Bydd yn sefydlu fframwaith llywodraethu yn seiliedig ar fecanwaith cydweithredu blynyddol gyda'r Aelod-wladwriaethau i gyrraedd 2030 Targedau Degawd Digidol ar lefel yr Undeb ym meysydd sgiliau digidol, isadeileddau digidol, digideiddio busnesau a gwasanaethau cyhoeddus. Mae hefyd yn anelu at nodi a gweithredu prosiectau digidol ar raddfa fawr sy'n cynnwys y Comisiwn a'r Aelod-wladwriaethau. Amlygodd y pandemig y rôl ganolog y mae technoleg ddigidol yn ei chwarae wrth adeiladu dyfodol cynaliadwy a llewyrchus. Yn benodol, datgelodd yr argyfwng raniad rhwng busnesau digidol addas a'r rhai sydd eto i fabwysiadu datrysiadau digidol, ac amlygodd y bwlch rhwng ardaloedd trefol, gwledig ac anghysbell sydd â chysylltiad da. Mae digideiddio yn cynnig llawer o gyfleoedd newydd ar y farchnad Ewropeaidd, lle arhosodd mwy na 500,000 o swyddi gwag ar gyfer seiberddiogelwch ac arbenigwyr data yn 2020. Yn unol â gwerthoedd Ewropeaidd, dylai'r Llwybr i'r Degawd Digidol atgyfnerthu ein harweiniad digidol a hyrwyddo polisïau digidol cynaliadwy sy'n canolbwyntio ar bobl. grymuso dinasyddion a busnesau. Mae mwy o wybodaeth ar gael yn hyn Datganiad i'r wasg, Holi ac Ateb a Taflen ffeithiau. Mae Cyfeiriad Cyflwr yr Undeb yr Arlywydd von der Leyen hefyd ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

economi ddigidol

Ewro digidol: Mae'r Comisiwn yn croesawu lansiad y prosiect ewro digidol gan yr ECB

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn yn croesawu'r penderfyniad a wnaed gan Gyngor Llywodraethu Banc Canolog Ewrop (ECB) i lansio'r prosiect ewro digidol a dechrau ei gyfnod ymchwilio. Bydd y cam hwn yn edrych ar amrywiol opsiynau dylunio, gofynion defnyddwyr ac ar sut y gallai cyfryngwyr ariannol ddarparu gwasanaethau sy'n adeiladu ar ewro digidol. Byddai'r ewro digidol, ffurf ddigidol o arian banc canolog, yn cynnig mwy o ddewis i ddefnyddwyr a busnesau mewn sefyllfaoedd lle na ellir defnyddio arian corfforol. Byddai'n cefnogi sector taliadau integredig iawn i ymateb i anghenion talu newydd yn Ewrop.

Gan ystyried digideiddio, newidiadau cyflym yn y dirwedd taliadau ac ymddangosiad crypto-asedau, byddai'r ewro digidol yn ategu arian parod, a ddylai aros ar gael yn eang ac yn ddefnyddiol. Byddai'n cefnogi nifer o amcanion polisi a nodwyd yn ehangach y Comisiwn cyllid digidol a strategaethau taliadau manwerthu gan gynnwys digideiddio economi Ewrop, cynyddu rôl ryngwladol yr ewro a chefnogi ymreolaeth strategol agored yr UE. Yn seiliedig ar y cydweithrediad technegol gyda'r ECB a gychwynnwyd ym mis Ionawr, bydd y Comisiwn yn parhau i weithio'n agos gyda'r ECB a sefydliadau'r UE trwy gydol y cam ymchwilio wrth ddadansoddi a phrofi'r amrywiol opsiynau dylunio o ystyried amcanion polisi.

hysbyseb

Parhau Darllen

Cudd-wybodaeth artiffisial

Addysg: Y Comisiwn yn lansio grŵp arbenigol i ddatblygu canllawiau moesegol ar ddeallusrwydd artiffisial a data ar gyfer addysgwyr

cyhoeddwyd

on

Ar 8 Gorffennaf, cynhaliodd y Comisiwn gyfarfod cyntaf y grŵp arbenigol ar Ddeallusrwydd Artiffisial (AI) a data mewn addysg a hyfforddiant. Mae'r grŵp arbenigol yn rhan o'r Cynllun Gweithredu Addysg Ddigidol (2021-2027), a fydd yn hyrwyddo dealltwriaeth ymhellach o'r defnydd o dechnolegau sy'n dod i'r amlwg ac yn codi ymwybyddiaeth o'r cyfleoedd a'r risgiau o ddefnyddio AI a data mewn addysg a hyfforddiant. Bydd y 25 arbenigwr, a ddewisir trwy alwad agored, i baratoi canllawiau moesegol ar AI a data sy'n targedu'r sector addysg a hyfforddiant yn benodol. Gan gydnabod potensial a risgiau technolegau a data AI, bydd y grŵp yn mynd i'r afael â heriau sy'n ymwneud â pheidio â gwahaniaethu yn ogystal â phryderon moesegol, diogelwch a phreifatrwydd.

Bydd hefyd yn mynd i'r afael â'r angen dybryd i addysgwyr a myfyrwyr feddu ar ddealltwriaeth sylfaenol o AI a defnyddio data i ymgysylltu'n gadarnhaol, yn feirniadol ac yn foesegol â'r dechnoleg hon. Dywedodd Mariya Gabriel, Comisiynydd Arloesi, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid: “Mae deallusrwydd artiffisial a dadansoddeg dysgu yn dechnolegau sy’n newid gemau. Maent yn chwyldroi'r ffordd y mae myfyrwyr yn dysgu. Ar yr un pryd, mae llawer o addysgwyr, rhieni a myfyrwyr yn poeni'n ddealladwy pwy sy'n casglu, rheoli, a dehongli'r data a gynhyrchir amdanynt. Dyma lle mae ein grŵp arbenigol newydd yn dod i mewn: bydd eu gwaith yn allweddol i baratoi canllawiau moesegol ymarferol ar gyfer addysgwyr, gan fynd i'r afael â thueddiadau wrth wneud penderfyniadau, er enghraifft.

"Roedd y cyfarfod yn gam pwysig tuag at weithredu ein Cynllun Gweithredu Addysg Ddigidol - gyda'n gilydd byddwn yn sicrhau bod AI yn diwallu anghenion addysgol go iawn ac yn cael ei ddefnyddio'n ddiogel ac yn foesegol gan ddysgwyr ac addysgwyr ledled Ewrop."

hysbyseb

Y cyfarfod oedd y cyntaf o bedwar i gael ei gynnal dros y 12 mis nesaf. Ynghyd â'r canllawiau, a gyflwynir ym mis Medi 2022, bydd rhaglen hyfforddi ar gyfer ymchwilwyr a myfyrwyr ar agweddau moesegol AI, ac maent yn cynnwys targed o 45% o gyfranogiad menywod mewn gweithgareddau. Bydd y grŵp hefyd yn sicrhau bod y canllawiau'n ystyried Ebrill 2021 y Comisiwn cynnig ar gyfer fframwaith cyfreithiol AI a Chynllun Cydlynol newydd gydag aelod-wladwriaethau. Mae gwybodaeth am lansiad a rhaglen waith y grŵp arbenigol ar gael ar-lein, mae mwy o wybodaeth am AI ac addysg ar gael yma.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd