Cysylltu â ni

Erasmus +

Araith Androulla Vassiliou: 'Mae addysg yn darparu gobaith ar gyfer cymdeithas decach ac agored'

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Athro-ysgrifennu-ar-blackboard564"Foneddigion a boneddigesau, rwy'n falch iawn o fod yma gyda chi i lansio Erasmus +, rhaglen newydd yr Undeb Ewropeaidd ar gyfer addysg, hyfforddiant, ieuenctid a chwaraeon. Hoffwn ddiolch i awdurdodau Hwngari am gynnal y digwyddiad hwn.

"" Dum spiro spero "-" Tra dwi'n anadlu, rwy'n gobeithio ". Mae'r geiriau hyn gan y bardd Groegaidd, Theocritus, yn ein hatgoffa bod gobaith yn rhan hanfodol o'r profiad dynol. Mewn cyfnodau o argyfwng, mae'n ddyletswydd ar ein sefydliadau democrataidd i cynnig gobaith i'n dinasyddion; llywodraethau i gynnig gobaith trwy eu polisïau. Rwy'n credu y gall addysg adfer gobaith yn ein gallu i ddewis a llunio'r gymdeithas yr ydym am fyw ynddi. Mae'n sicr bod addysg yn un o'r lleoedd lle gallwn ailddarganfod ein gwerthoedd ac a ymdeimlad o hunaniaeth.

"Rydyn ni'n aml yn clywed bod yn rhaid i'n hysgolion a'n prifysgolion addasu i anghenion cyflogwyr. Ac wrth gwrs mae hyn yn wir: dylai ein sefydliadau dysgu yn wir agor eu drysau i'r byd o'u cwmpas, a gweithio gyda phartneriaid lleol i sicrhau bod eu haddysgu yn cadw i fyny gyda newid cymdeithasol ac economaidd. Ond mae'n rhaid i addysg fod yn fwy na hynny: mae'n un o'n hoffer mwyaf pwerus ar gyfer llunio dyfodol ein cymdeithas, gan gynnwys y ffordd rydyn ni'n meddwl am y byd gwaith ac yn ei drefnu. Os ydyn ni eisiau cymdeithas sy'n agored, yn deg, yn ddemocrataidd ac yn ddeinamig, yna siawns nad yw creu'r gymdeithas honno'n dechrau yn yr ystafell ddosbarth.

hysbyseb

"Rwy'n credu y gall addysg adfer gobaith yn y gymdeithas deg - ond dim ond os ydym yn dysgu o'r argyfwng. Un o'r gwersi mwyaf brys yw nad oedd llawer o'n heconomïau yn gynaliadwy nac yn gynhwysol: rhy ychydig o bobl yn rhannu buddion economi globaleiddio , gwelodd llawer eu cyflogau yn aros yn eu hunfan dros y tymor hir, a daeth rhai yn ddibynnol ar gredyd fel ffordd o gynnal eu safon byw. Mae gan addysg rywbeth i'w ddweud am hyn i gyd. Dim ond trwy godi sgiliau pobl a'u paratoi ar gyfer cymhlethdodau modern. bywyd allwn ni greu cymdeithas decach, fwy cynaliadwy. Heddiw, rydyn ni'n dechrau pennod newydd mewn stori wych. Mae Erasmus wedi bod yn agor meddyliau ac yn newid bywydau i fwy na thair miliwn o bobl eisoes; mae wedi dod i symboleiddio rhai o rai mwyaf gwerthfawr yr Undeb Ewropeaidd. gwerthoedd a dyheadau.

“Bydd y rhaglen newydd a lansiwn yma heddiw, Erasmus +, yn ehangu’r cyfle hwnnw i bedair miliwn yn fwy o bobl, gan roi cyfle iddynt astudio, hyfforddi, gweithio a gwirfoddoli mewn gwlad newydd, mewn diwylliant newydd, mewn iaith newydd, gyda ffrindiau newydd Gyda chyllideb newydd o bron i 15 biliwn ewro - 40% yn uwch na heddiw - mae Erasmus + yn cynnig gobaith i bobl ifanc ledled Ewrop ac i'r bobl a'r sefydliadau sy'n eu paratoi ar gyfer bywyd. Bydd hyn yn trosi'n gynnydd gwirioneddol, uniongyrchol a sylweddol. mewn cyfleoedd i fyfyrwyr a phobl ifanc Hwngari ac i sefydliadau. Yn 2014 gall Hwngari ddisgwyl derbyn € 31.3 miliwn gan Erasmus +, mae hynny 11% yn fwy na'r hyn a dderbyniodd yn 2013 o'r Rhaglenni Dysgu Gydol Oes ac Ieuenctid ar Waith.

"Bydd pob sector Hwngari yn elwa yn 2014: bydd € 13.1m ar gyfer Addysg Uwch, € 7.9m ar gyfer VET, € 3.5 m ar gyfer Addysg Ysgol, € 1m ar gyfer dysgu oedolion, a € 4.2m ar gyfer gweithgareddau Ieuenctid. [€ 1.5 m ar gyfer ffioedd rheoli.] Rydym yn amcangyfrif y bydd Erasmus + yn 2014-2020 yn helpu bron i 100,000 o fyfyrwyr Hwngari, pobl ifanc a staff addysg, hyfforddiant ac ieuenctid i gael profiad symudedd dramor (o'i gymharu â thua 64,000 o dan y rhaglenni blaenorol).

hysbyseb

"Heddiw, mae gennych gyfle i drafod y rhaglen newydd a darganfod sut mae'n gweithio. Mae fy ngwasanaethau yn ogystal â'r Asiantaethau Cenedlaethol ar gyfer Erasmus + yn Hwngari yma i ateb eich cwestiynau, a byddwn ni yn eich gwasanaeth am y saith mlynedd nesaf A byddwn yn eich annog i archwilio gwefan newydd Erasmus +, sy'n dangos ein hymrwymiad i gyfathrebu clir. Mae'r hyn yr wyf am ei wneud y bore yma yn tanlinellu pam mae Erasmus + mor bwysig, a pham yr ydym am ichi fod yn rhan ohoni.

"Dros y pedair blynedd diwethaf rwyf wedi gweithio i roi addysg a hyfforddiant wrth galon cynlluniau'r Undeb Ewropeaidd ar gyfer twf a swyddi. Ein cyfalaf dynol - gwybodaeth, sgiliau a chreadigrwydd ein pobl - a fydd yn sicrhau'r deallus, cynaliadwy a thwf cynhwysol yr ydym i gyd eisiau ei weld. Mae Erasmus + yn troi'r weledigaeth honno'n realiti. Heddiw, mae addysg yng nghanol llunio polisi'r UE. Bob blwyddyn, pan fyddwn yn gweithio gyda'n haelod-wladwriaethau i nodi'r blaenoriaethau ar gyfer diwygio, mae'r Comisiwn yn annog pob llywodraeth i foderneiddio a buddsoddi yn eu systemau addysg. Mae ein neges yn glir: rhaid i'r buddsoddiad mewn addysg a hyfforddiant barhau hyd yn oed wrth i ni gydgrynhoi ein cyllid cyhoeddus.

"Dyma pam mae Erasmus + yn cefnogi addysg ar bob lefel, o lwyfannau rhithwir ar gyfer athrawon ysgol i anghenion unigryw dysgwyr sy'n oedolion. Byddwn ond yn cysoni tegwch a rhagoriaeth trwy ddeall y daith o un cam o addysg i'r nesaf a thrwy adeiladu pontydd rhyngddynt. Mae hyn yn golygu y bydd Erasmus +, yn fwy nag erioed o'r blaen, yn cefnogi'r nodau gwleidyddol siâp tymor hir yr ydym wedi cytuno arnynt ar lefel Ewropeaidd, ac sydd wedi'u nodi'n glir yn ein strategaethau ar gyfer addysg a hyfforddiant.

"Ynghyd â'n haelod-wladwriaethau rydym wedi cytuno bod gadael ysgol yn gynnar yn flaenoriaeth frys; felly bydd Erasmus + yn rhannu'r atebion gorau o bob rhan o Ewrop. Rydym wedi nodi sgiliau darllen gwael fel problem ddifrifol; bydd Erasmus + yn ariannu prosiectau trawsffiniol newydd i fynd i'r afael â nhw. Rydym yn gwybod bod ein sgiliau iaith dramor ar ei hôl hi; bydd Erasmus + yn cefnogi mentrau i'w hybu. Mae angen i ni agor addysg i dechnolegau newydd; bydd Erasmus + yn cefnogi gwell defnydd o TGCh ar gyfer dysgwyr ac athrawon. Mae ein systemau hyfforddiant galwedigaethol yn rhy aml yn methu ein pobl ifanc; bydd Erasmus + yn helpu i'w moderneiddio. Bydd myfyrwyr sydd eisiau astudio eu gradd Meistr dramor yn ei chael hi'n anodd sicrhau benthyciadau; bydd Erasmus + yn darparu gwarant benthyciad newydd. Nid yw ein prifysgolion yn gweithio'n ddigon agos gyda busnesau; bydd Erasmus + yn dod â nhw at ei gilydd i greu cynghreiriau newydd sy'n meithrin arloesedd.

"Yn yr holl heriau hyn, bydd gweinidogaethau cenedlaethol ac adrannau addysg yn parhau i chwarae'r brif ran ochr yn ochr â'r sefydliadau dysgu a'r athrawon sy'n dod â'r weledigaeth yn fyw. Yn Hwngari, rydych chi eisoes wedi cyflwyno sawl cynnig pwysig ar gyfer deddfau addysg. Ac ers hynny 2012, rydych wedi bod yn rhan o ddiwygiad cyffredinol ar addysg uwch, addysg ysgol, VET a dysgu gydol oes. Ond gall yr Undeb Ewropeaidd nawr gynnig mwy o gefnogaeth a mwy o adnoddau nag erioed o'r blaen, gan fod byd addysg ei hun yn globaleiddio ac yn wynebu set heriau cyffredin sy'n mynnu cydweithredu, trosglwyddo arloesiadau ar draws ffiniau a rhannu syniadau. Dyma pam mae Erasmus + yn nodi partneriaeth newydd rhwng yr holl actorion ar bob lefel, o'r lleol i'r Ewropeaidd i'r byd-eang.

"Er mwyn i'r bartneriaeth hon weithredu, mae angen y data gorau sydd ar gael arnom. Dyna pam rydym yn gweithio gyda'r OECD i gefnogi arolygon fel PISA a PIAAC. Ond nid cwestiwn o dablau cynghrair yn unig mo hwn; mae stori bwysig y tu ôl i'r niferoedd. Mae perfformiad ein gwledydd sydd â'r sgôr orau yn datgelu bod eu systemau'n barod i arfogi pobl ifanc â'r gymysgedd o gymwyseddau sydd eu hangen nid yn unig ar gyfer byd gwaith heddiw ond hefyd ar gyfer creu swyddi newydd a thwf yfory. I'r gwrthwyneb, gan ganolbwyntio ar yr hyn sy'n gweithio orau yn rhoi dealltwriaeth gliriach inni o'r 'camgymhariad sgiliau' bondigrybwyll y mae pawb yn siarad amdano.

"Os yw Erasmus + yn nodi partneriaeth newydd ym myd addysg, yna mae'n rhaid i bob partner ysgwyddo eu cyfrifoldeb. Prif gyfrifoldeb systemau addysg ffurfiol yr aelod-wladwriaethau yw arfogi pobl ifanc â'r sgiliau a'r cymwyseddau angenrheidiol. i gefnogi'r polisïau hyn ond hefyd i gyfoethogi dysgu pobl ifanc trwy eu tywys ar hyd llwybrau anffurfiol addysg a hyfforddiant, a hyrwyddo cyfranogiad dinesig Dyma sut y bydd Erasmus + yn gweithio, gan adeiladu partneriaethau amlswyddogaethol a all helpu ein dinasyddion i wella eu cymwyseddau a sgiliau mewn ffordd y mae systemau addysg ffurfiol yn aml yn methu â gwneud.

"Roedd y dimensiwn newydd hwn yn ganolog i'm gweledigaeth o raglen a fyddai'n cynnig cyfleoedd i bobl o wahanol oedrannau, gan eu helpu i ehangu eu hystod o sgiliau a chymwyseddau. Mae symudedd dysgu yn parhau i fod wrth wraidd y rhaglen newydd - fel y dylai. Felly gadewch i rydym yn cymryd ychydig eiliadau i atgoffa ein hunain pam mae Erasmus wedi dod i symboleiddio rhai o'n gwerthoedd a'n dyheadau mwyaf gwerthfawr. Trwy astudio, hyfforddi, gweithio a gwirfoddoli mewn gwlad arall, mae pobl ifanc yn datblygu rhai o'r sgiliau a fydd yn eu gwasanaethu am weddill maen nhw'n dysgu sefyll ar eu traed eu hunain. Maen nhw'n dysgu byw a gweithio gyda phobl o ddiwylliant arall. Maen nhw'n dysgu iaith newydd a ffordd wahanol o feddwl. Maen nhw'n gweld y byd trwy lygaid rhywun arall. Yn fyr maent yn agor eu meddyliau. Mae Erasmus + yn golygu Ewrop sy'n agored i'r byd. Am y tro cyntaf, mae ein rhaglen newydd yn agored i drydydd gwledydd, gan ganiatáu i fyfyrwyr o bob cwr o'r byd dreulio rhan o'u hastudiaethau mewn cyfrif UE ac i'r gwrthwyneb. Ond mae gwerth symudedd yn ein harwain at un o baradocsau ein hoes. Er gwaethaf y lefelau diweithdra uchaf erioed, ni all un o bob tri chyflogwr ddod o hyd i bobl â'r sgiliau cywir i lenwi swyddi gwag. Heddiw, mae dwy filiwn o swyddi ledled yr UE yn aros am y proffil cywir. Ni all symudedd yn unig ddatrys y broblem hon, ond mae'n rhan bwysig o'n hymateb.

"Rhan arall o'r ymateb yw sut rydyn ni'n diwygio ein systemau addysg a hyfforddiant galwedigaethol. Mae'r gwledydd hynny sydd â systemau galwedigaethol cryf yn aml yn mwynhau lefelau is o ddiweithdra ymhlith pobl ifanc. Yn hynny o beth, mae'r Comisiwn yn nodi'r gyfraith Hwngari newydd ar hyfforddiant galwedigaethol a basiwyd ddiwethaf Medi, ac yn cefnogi'n benodol y newid i "fodel deuol" o addysg alwedigaethol uwchradd uchaf a diwygio'r system gymwysterau a ddylai ddarparu mwy o sgiliau sy'n berthnasol i'r farchnad lafur i bobl ifanc Er mwyn cryfhau ansawdd a pherthnasedd VET , Bydd Erasmus + yn ariannu cynghreiriau newydd rhwng darparwyr hyfforddiant a busnesau i foderneiddio addysgu galwedigaethol - a hybu ansawdd a nifer y prentisiaethau ledled Ewrop. Bydd Erasmus + hefyd yn cynnwys adran sy'n ymroddedig i chwaraeon - am y tro cyntaf yng nghyllideb yr UE.

"Mae ein nod yn ddeublyg; ar y naill law, mynd i'r afael â'r bygythiadau traws-genedlaethol sy'n plagio byd chwaraeon, fel gosod gemau, trais a dopio, trwy brosiectau cydweithredol sy'n dod ag actorion allweddol o bob rhan o'r cyfandir ynghyd. llaw arall, i hyrwyddo gwerth cymdeithasol chwaraeon - lle mae chwaraeon yn gyfrwng ar gyfer newid, ar gyfer cynhwysiant cymdeithasol, iechyd neu yrfaoedd deuol Byddwn yn canolbwyntio ar brosiectau ar lawr gwlad sydd â dimensiwn Ewropeaidd clir ac sy'n manteisio ar y potensial. o chwaraeon i lunio dyfodol gwell i'n dinasyddion.

"Gweinidogion, foneddigion a boneddigesau,

"Rhaid i'n blaenoriaeth fod yn gweithredu ar ran ein pobl ifanc. Nid oes angen mwy o ddeallusrwydd, egni na sbarc creadigrwydd arnyn nhw - mae'r rhinweddau hyn ganddyn nhw eisoes, yn helaeth. Ond mae'n ddyletswydd arnom i foderneiddio ein haddysg a'n hyfforddiant. systemau, ffurfiol ac anffurfiol. Mae angen iddynt gynnig y gymysgedd gywir o sgiliau y mae bywyd mewn cymdeithas gymhleth yn gofyn amdanynt. Ac mae'n ddyletswydd arnom i helpu pobl ifanc i drosglwyddo o un cam o addysg i'r nesaf ac, yn y pen draw, i byd gwaith Mae hon yn genhadaeth lle na allwn fforddio methu: rhaid inni roi'r offer i'n pobl ifanc a fydd yn caniatáu iddynt ddod o hyd i'w llwybr eu hunain at hapusrwydd, cyflawniad a lle mewn cymdeithas. Dyma lle gall Ewrop wneud a Mae Erasmus + yn ymateb i'r alwad hon. Mae'n cynnig partneriaeth newydd rhwng holl actorion addysg, hyfforddiant ac ieuenctid. Mae'n cynnig partneriaeth newydd rhwng addysg a byd gwaith. Ac mae'n cynnig cyfle i bedair miliwn o bobl astudio, hyfforddi, gweithio neu wirfoddoli er mewn gwlad arall. Gadewch inni felly sefyll dros Ewrop sydd ar agor ymhlith ei chymdogion ac yn agored i'r byd. Dyma fy ngobaith i bobl ifanc Ewrop. Dyma fy ngweledigaeth ar gyfer Erasmus +. "

addysg

Dyfodol Erasmus +: Mwy o gyfleoedd

cyhoeddwyd

on

O gyllideb fwy i fwy o gyfleoedd i bobl ddifreintiedig, darganfyddwch raglen newydd Erasmus +.

Mabwysiadodd y Senedd y Rhaglen Erasmus + ar gyfer 2021-2027 ar 18 Mai. Mae Erasmus + yn rhaglen flaenllaw yn yr UE sydd wedi llwyddo i'w chreu cyfleoedd i bobl ifanc a chynyddu eu siawns o ddod o hyd i swydd.

Trafododd ASEau € 1.7 biliwn ychwanegol ar gyfer y rhaglen, gan helpu i ddyblu bron y gyllideb o'r cyfnod 2014-2020. Dylai hyn alluogi tua 10 miliwn o bobl i gymryd rhan mewn gweithgareddau dramor dros y saith mlynedd nesaf, gan gynnwys myfyrwyr, athrawon, athrawon a hyfforddwyr ym mhob sector.

hysbyseb

Daeth canolfannau rhagoriaeth alwedigaethol, a gynigiwyd gan ASEau, bellach yn rhan o'r Erasmus + newydd. Mae'r canolfannau rhyngwladol hyn yn darparu hyfforddiant galwedigaethol o ansawdd fel y gall pobl ddatblygu sgiliau defnyddiol mewn sectorau allweddol.

Blaenoriaeth i'r Senedd, mae'r rhaglen bellach yn fwy hygyrch ac yn fwy cynhwysol. Mae hyn yn golygu y gall mwy o bobl dan anfantais gymryd rhan ac elwa ar hyfforddiant iaith, cefnogaeth weinyddol, symudedd neu gyfleoedd e-ddysgu.

Yn unol â blaenoriaethau'r UE, bydd Erasmus + yn canolbwyntio ar y trawsnewidiadau digidol a gwyrdd ac yn hyrwyddo ffordd iach o fyw yn ogystal â dysgu gydol oes i oedolion.

hysbyseb

Beth yw Erasmus +?

Erasmus + yn rhaglen UE sy'n cefnogi cyfleoedd ar gyfer addysg, hyfforddiant, pobl ifanc a chwaraeon yn Ewrop. Dechreuodd fel rhaglen cyfnewid myfyrwyr ym 1987, ond ers 2014 mae hefyd yn cynnig cyfleoedd i athrawon, hyfforddeion a gwirfoddolwyr o bob oed.

Mae mwy na naw miliwn o bobl wedi cymryd rhan yn rhaglen Erasmus + dros yr olaf blynyddoedd 30 a bron i 940,000 o bobl wedi elwa o'r rhaglen yn 2019 yn unig. Ar hyn o bryd mae'r rhaglen yn cynnwys 33 o wledydd (pob un o 27 gwlad yr UE yn ogystal â Thwrci, Gogledd Macedonia, Serbia, Norwy, Gwlad yr Iâ a Liechtenstein) ac mae'n agored i wledydd partner ledled y byd.

Yn ôl y Y Comisiwn Ewropeaidd, mae traean o hyfforddeion Erasmus + yn cael cynnig swydd gan y cwmni y gwnaethon nhw hyfforddi ynddo. Yn ogystal, mae cyfradd ddiweithdra pobl ifanc a astudiodd neu a hyfforddwyd dramor 23% yn is na chyfradd eu cyfoedion nad ydynt yn symudol bum mlynedd ar ôl graddio.

Sut i wneud cais

Mae gan Erasmus + gyfleoedd ar gyfer pobl yn ogystal a sefydliadau o bob cwr o'r byd.

Gall y weithdrefn ymgeisio a'r paratoad fod yn wahanol yn dibynnu ar ba ran o'r rhaglen rydych chi'n gwneud cais amdani. Darganfyddwch ragor o wybodaeth amdano yma.

Erasmus + 2021-2027 

Erasmus 

Parhau Darllen

Brexit

Sylw llywodraeth yr Alban ar ymdrechion i aros yn Erasmus

cyhoeddwyd

on

Mae gweinidogion wedi croesawu cefnogaeth tua 150 o ASEau sydd wedi gofyn i'r Comisiwn Ewropeaidd archwilio sut y gallai'r Alban barhau i gymryd rhan yn rhaglen gyfnewid boblogaidd Erasmus. Daw hyn wythnos ar ôl i'r Gweinidog Addysg Bellach ac Uwch Richard Lochhead gynnal sgyrsiau cynhyrchiol gyda'r Comisiynydd Arloesi, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid Mariya Gabriel i archwilio'r syniad. Tan y llynedd, cymerodd dros 2,000 o fyfyrwyr, staff a dysgwyr yr Alban ran yn y cynllun yn flynyddol, gyda’r Alban yn denu cyfran fwy o gyfranogwyr Erasmus o bob rhan o Ewrop - ac yn anfon mwy i’r cyfeiriad arall - nag unrhyw wlad arall yn y DU.

Dywedodd Lochhead: “Mae colli Erasmus yn ergyd enfawr i’r miloedd o fyfyrwyr o’r Alban, grwpiau cymunedol a dysgwyr sy’n oedolion - o bob cefndir demograffig - na allant fyw, astudio na gweithio yn Ewrop mwyach.“ Mae hefyd yn cau’r drws i bobl ddod iddo Yr Alban ar Erasmus i brofi ein gwlad a’n diwylliant ac mae’n galonogol gweld y colli cyfle hwnnw’n cael ei gydnabod gan y 145 ASE o bob rhan o Ewrop sydd am i le’r Alban yn Erasmus barhau. Rwy’n ddiolchgar i Terry Reintke ac ASEau eraill am eu hymdrechion a diolch iddynt am estyn llaw cyfeillgarwch ac undod i bobl ifanc yr Alban. Rwy'n mawr obeithio y gallwn ni lwyddo.

“Rwyf eisoes wedi cael cyfarfod rhithwir gyda’r Comisiynydd Gabriel. Cytunwyd ei bod yn destun gofid mawr i dynnu allan o Erasmus a byddwn yn parhau i archwilio gyda'r UE sut i gynyddu ymgysylltiad parhaus yr Alban â'r rhaglen i'r eithaf. Rwyf hefyd wedi siarad â fy nghymar yn Llywodraeth Cymru ac wedi cytuno i gadw mewn cysylltiad agos. ”

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

Parhau Darllen

addysg

Y Comisiwn yn croesawu cytundeb gwleidyddol ar Erasmus +

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi croesawu'r cytundeb gwleidyddol y daethpwyd iddo rhwng Senedd Ewrop ac aelod-wladwriaethau'r UE ar y newydd Erasmus + Rhaglen (2021-2027). Mae trafodaethau trioleg bellach wedi dod i ben, hyd nes y bydd Senedd Ewrop a'r Cyngor yn cymeradwyo'r testunau cyfreithiol yn derfynol. Wrth hyrwyddo ein Is-lywydd Ffordd o Fyw Ewropeaidd, dywedodd Margaritis Schinas: “Erasmus yw rhaglen fwyaf arwyddluniol Ewrop, yr em yn ein coron. Mae cenedlaethau Erasmus yn cynrychioli hanfod ein ffordd Ewropeaidd o fyw. Undod mewn amrywiaeth, undod, symudedd, cefnogaeth i Ewrop fel maes heddwch, rhyddid a chyfleoedd. Gyda chytundeb heddiw, rydym yn barod ar gyfer y cenedlaethau nesaf a mwy o Erasmus. ”

Dywedodd y Comisiynydd Arloesi, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid Mariya Gabriel: “Rwy’n croesawu’r cytundeb gwleidyddol ar raglen newydd Erasmus +. Mae Erasmus + yn un o'n rhaglenni blaenllaw. Dros y tri degawd diwethaf, mae cymryd rhan yn Erasmus + wedi rhoi hwb i ddatblygiad personol, cymdeithasol a phroffesiynol dros 10 miliwn o bobl, bron i hanner ohonynt rhwng 2014 a 2020. Gyda bron i ddwbl y gyllideb ar gyfer y cyfnod rhaglennu nesaf, byddwn nawr yn gweithio i gyrraedd 10 miliwn yn fwy dros y saith mlynedd nesaf. ”

Erasmus + yw un o fentrau mwyaf llwyddiannus yr UE hyd yma. Ers ei sefydlu ym 1987, mae'r rhaglen wedi ehangu i gwmpasu'r holl sectorau addysg a hyfforddiant sy'n amrywio o addysg a gofal plentyndod cynnar, ac addysg ysgol, i addysg a hyfforddiant galwedigaethol, addysg uwch a dysgu oedolion. Mae wedi bod o fudd i fwy na 10 miliwn o bobl. Gyda chyllideb bwrpasol o € 24.5 biliwn mewn prisiau cyfredol ac ychwanegiad ychwanegol o € 1.7bn ym mhrisiau 2018, bydd y rhaglen newydd nid yn unig yn fwy cynhwysol ac arloesol ond hefyd yn fwy digidol a gwyrddach. Gallwch ddod o hyd i'r datganiad i'r wasg yma.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd