Cysylltu â ni

Defnyddwyr

Diwrnod Defnyddwyr Ewropeaidd: ymgyrch ymwybyddiaeth Comisiwn yn dechrau

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

20131121PHT25935_originalGyda chyllidebau cartrefi dan bwysau, mae polisi defnyddwyr yr UE yno i sicrhau nid yn unig bod defnyddwyr yn cael eu trin yn deg - ond eu bod yn gallu cael y fargen orau bosibl. Mae ymdrechion yr Undeb Ewropeaidd dros y flwyddyn ddiwethaf i gryfhau hawliau defnyddwyr yn cael effaith gadarnhaol ar hyder defnyddwyr: elfen hanfodol yn adferiad economaidd Ewrop.

Yr her nesaf yw sicrhau bod defnyddwyr yn ymwybodol o'u hawliau o dan gyfraith yr UE fel y gallant eu defnyddio bob dydd, wrth siopa ar-lein neu ar y stryd fawr. Dyna pam mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cychwyn ymgyrch defnyddwyr heddiw i hysbysu dinasyddion o'u hawliau defnyddwyr o dan gyfraith yr UE a'u pwyntio at y lleoedd iawn lle gallant gael cyngor a help rhag ofn y bydd cwestiynau neu broblemau.

Ar achlysur Diwrnod Defnyddwyr Ewropeaidd (14 Mawrth), dywedodd y Comisiynydd Cyfiawnder Reding: “Os mai busnesau yw peiriant economi Ewrop, defnyddwyr yw’r ysgogwyr. Os ydyn nhw'n teimlo'n hyderus, wedi'u grymuso a'u trin yn deg gallant symud marchnad fewnol yr UE i'r gêr uchaf - dyna'n union sydd ei angen ar economi Ewrop wrth iddi wella o'r argyfwng ariannol. Mae'r rheolau newydd ar hawliau defnyddwyr sy'n dod yn realiti ledled yr UE yn newyddion rhagorol yn hyn o beth: dim mwy o flychau wedi'u ticio ymlaen llaw pan fyddwch chi'n prynu tocyn awyren a dim mwy o rip-offs pan fyddwch chi'n talu gyda'ch cerdyn credyd ar-lein. Bydd gwell rheolau amddiffyn defnyddwyr yr UE yn rhoi hwb i hyder defnyddwyr. Mae mwy o hyder defnyddwyr yn golygu mwy o wariant gan ddefnyddwyr, sefyllfa lle mae pawb ar eu hennill i'r Undeb Ewropeaidd. "

hysbyseb

Wrth siarad yn y Cynhadledd Diwrnod Defnyddwyr Ewropeaidd yn Thessaloniki, dywedodd y Comisiynydd Polisi Defnyddwyr Neven Mimica: “Mae Diwrnod Defnyddwyr Ewropeaidd yn ymwneud â helpu defnyddwyr i wireddu eu pŵer, eu gwneud yn well ymwybodol o’u hawliau a’u hannog i wneud defnydd llawn ohonynt yn ymarferol. Dyma'r ffordd i sicrhau bod marchnadoedd yn gweithio i ddefnyddwyr ac nid y ffordd arall. Yn ystod y misoedd nesaf, byddaf yn cynnal cyfres o "deithiau defnyddwyr" mewn gwledydd lle mae potensial amlwg i feithrin diwylliant defnyddwyr cryfach. Mae hwn yn ymdrech sy'n gofyn am ymrwymiad gan sawl ochr: mae gan lywodraethau, sefydliadau defnyddwyr, busnes a'r cyfryngau gyfrifoldeb i sicrhau nad yw hawliau defnyddwyr yn bodoli ar bapur yn unig. "

Dros y flwyddyn ddiwethaf gwnaed cynnydd sylweddol nid yn unig o ran cryfhau hawliau defnyddwyr ar bapur ond wrth sicrhau bod yr hawliau hyn yn cael effaith yn ymarferol:

Hawliau defnyddwyr cryfach

hysbyseb

Daw'r Gyfarwyddeb Hawliau Defnyddwyr newydd i rym ar 13 Mehefin 2014:

O dan reolau newydd yr UE (y Cyfarwyddeb Hawliau Defnyddwyr, MEMO / 13 / 1144), yn gallu dibynnu ar:

  • Gwell tryloywder prisiau;
  • dim mwy o ordaliadau am ddefnyddio cardiau credyd a llinellau cymorth;
  • gwaharddiad ar flychau wedi'u ticio ymlaen llaw ar y rhyngrwyd, er enghraifft pan fyddwch chi'n prynu tocynnau awyren;
  • estyniad o'r cyfnod i newid eich meddwl o saith i ddiwrnod 14;
  • gwell hawliau ad-daliad, cyn pen 14 diwrnod ar ôl i'r defnyddiwr dynnu'n ôl o gontract prynu;
  • rheolau sy'n gwahardd trapiau ar-lein, fel cynigion ar y rhyngrwyd sy'n hysbysebu rhywbeth am ddim pan nad yw mewn gwirionedd (er enghraifft horosgopau neu ryseitiau), ac;
  • gwell amddiffyniad mewn perthynas â chynhyrchion digidol.

Teithio mewn pecyn: Gwyliau heb straen i ddefnyddwyr 120 miliwn

Ym mis Gorffennaf 2013 cynigiodd y Comisiwn Ewropeaidd y dylid diwygio rheolau'r UE ar wyliau teithio pecyn (gweler IP / 13 / 663). Mae moderneiddio rheolau teithio pecyn yr UE yn golygu y bydd 120 miliwn o ddefnyddwyr ychwanegol sy'n prynu'r trefniadau teithio wedi'u haddasu hyn yn cael eu gwarchod gan y gyfarwyddeb teithio pecyn. Mae'n hybu diogelwch defnyddwyr ymhellach trwy gynyddu tryloywder, gwell hawliau canslo a chryfhau amddiffyniad rhag ofn i rywbeth fynd o'i le. Mae'r ailwampio hefyd yn diddymu gofynion hen ffasiwn i ailargraffu pamffledi, a thrwy hynny arbed amcangyfrif o € 390 miliwn y flwyddyn i weithredwyr teithiau ac asiantau teithio.

Setliad anghydfod effeithiol

Datrys Anghydfod Amgen a Datrys Anghydfod Ar-lein

Ym mis Mai 2013, mabwysiadodd yr UE newydd deddfwriaeth ar Ddatrys Anghydfod Amgen (ADR) a Datrys Anghydfod Ar-lein (ODR) i ddefnyddwyr a masnachwyr allu datrys eu hanghydfodau heb fynd i'r llys, mewn ffordd gyflym, cost isel a syml. Bydd yn rhaid i aelod-wladwriaethau weithredu'r rheolau newydd erbyn Gorffennaf 2015. O dan y ddeddfwriaeth newydd bydd defnyddwyr yn gallu troi at endidau datrys anghydfod amgen o ansawdd ar gyfer pob math o anghydfodau cytundebol sydd ganddynt gyda masnachwyr: ni waeth beth a brynwyd ganddynt ac a wnaethant ei brynu ar-lein neu all-lein, yn ddomestig neu ar draws ffiniau. Bydd platfform ar-lein ledled yr UE yn cael ei sefydlu ar gyfer anghydfodau sy'n codi o drafodion ar-lein. Bydd y platfform yn cysylltu'r holl endidau datrys anghydfod amgen cenedlaethol a bydd yn gweithredu yn holl ieithoedd swyddogol yr UE fel 2016.

Gwneud iawn ar y cyd

Ym mis Mehefin 2013, argymhellodd y Comisiwn Ewropeaidd i aelod-wladwriaethau sefydlu mecanweithiau gwneud iawn ar y cyd ar lefel genedlaethol i sicrhau mynediad effeithiol at gyfiawnder (IP / 13 / 524). Mae'r Argymhelliad ar wneud iawn ar y cyd yn nodi cyfres o egwyddorion cyffredin ar gyfer mecanweithiau gwneud iawn ar y cyd fel y gall dinasyddion a chwmnïau orfodi'r hawliau a roddir iddynt o dan gyfraith yr UE lle mae'r rhain wedi'u torri. Ei nod yw sicrhau dull llorweddol cydlynol o wneud iawn ar y cyd yn yr Undeb Ewropeaidd heb gysoni systemau aelod-wladwriaethau. Ers hynny, mae'r Comisiwn wedi gweithio'n agos gyda'r aelod-wladwriaethau i sicrhau bod gan holl ddinasyddion yr UE fynediad at fecanweithiau gwneud iawn ar y cyd. Bydd yr ymdrechion hyn yn parhau yn 2014.

Gweithdrefn Hawliadau Bychain Ewropeaidd

Ers 2007, mae gweithdrefn Ewropeaidd ar waith i ddatrys anghydfodau sifil a masnachol bach mewn ffordd ddi-drafferth: Gweithdrefn Hawliadau Bach Ewrop. Ym mis Tachwedd 2013 cynigiodd y Comisiwn Ewropeaidd wella ymhellach y system bresennol o hawliadau bach agor buddion posibl y cynllun i fwy fyth o ddefnyddwyr Ewropeaidd (IP / 13 / 1095). Byddai'r newid allweddol a gynigiwyd gan y Comisiwn yn codi'r nenfwd ar gyfer ffeilio hawliad o dan y weithdrefn i € 10 000, i fyny o € 2,000 heddiw. Busnesau bach fydd enillwyr mawr y newid hwn - gan mai dim ond 20% o hawliadau busnes ar hyn o bryd sy'n is na'r trothwy € 2 000. Mae cynigion eraill yn cynnwys capio ffioedd llys ar 10% o'r hawliad a thorri gwaith papur a chostau teithio trwy lansio'r weithdrefn ar-lein.

Gorfodi camu i fyny

Ym mis Chwefror 2014, cyfarfu aelodau o'r rhwydwaith Cydweithrediad Diogelu Defnyddwyr, sy'n cysylltu awdurdodau cenedlaethol yr UE sy'n gyfrifol am orfodi hawliau defnyddwyr, a'r Comisiwn Ewropeaidd â chynrychiolwyr cwmnïau technoleg mawr i fynd i'r afael â phryderon a godwyd gan ddefnyddwyr mewn perthynas â "apiau" gemau wedi'u targedu at blant. (IP / 14 / 187). Mae plant yn arbennig o agored i niwed, yn enwedig o ran marchnata gemau 'am ddim i'w lawrlwytho' nad ydyn nhw'n rhydd i'w chwarae. Gofynnwyd i'r diwydiant ymrwymo i ddarparu datrysiadau o fewn amserlen glir er mwyn sicrhau diogelwch priodol i ddefnyddwyr ar gyfer cwsmeriaid apiau. Bydd y Comisiwn Ewropeaidd yn gweld trwy'r camau cyfredol gydag aelod-wladwriaethau ar brynu mewn-app. Gallai cwblhau'r farchnad sengl ddigidol fod o fudd i bob dinesydd o'r UE o € 400 y flwyddyn. Ond ni fydd hyn yn digwydd oni bai bod defnyddwyr yn hyderus bod y farchnad yn ddiogel. Mae'r economi ap yn elfen sylweddol o'r farchnad ddigidol ffyniannus hon. Bydd gweithio gyda'r diwydiant i sicrhau bod hawliau defnyddwyr yn cael eu parchu yn amddiffyn defnyddwyr ac yn rhoi hwb i'r sector.

Gwneud mwy i ddatrys cwynion defnyddwyr

Gwelodd 2013 y rhwydwaith o Ganolfannau Defnyddwyr Ewropeaidd a gefnogir gan y Comisiwn Ewropeaidd (ECC-Net) yn delio â mwy o gwynion a cheisiadau am gyngor nag erioed o'r blaen. Yn gyfan gwbl, rhwng 2010 a 2013, datryswyd cwynion 120 000 lle gofynnwyd am gyngor gan yr ECC-Net er boddhad defnyddwyr. Gyda'r Rhaglen Defnyddwyr newydd i ddod i rym yn fuan, bydd y Canolfannau Defnyddwyr Ewropeaidd yn cael eu cefnogi ymhellach.

Codi ymwybyddiaeth trwy Ymgyrch Hawliau Defnyddwyr

Er mwyn i ddeddfwriaeth hawliau defnyddwyr gyflawni ei buddion llawn, mae'n rhaid i ddefnyddwyr wybod beth yw eu hawliau a'u defnyddio'n ymarferol. Yng ngwanwyn 2014, bydd y Comisiwn Ewropeaidd yn cynnal ymgyrch wybodaeth ledled yr UE i annog defnyddwyr i ddysgu mwy am eu hawliau ac i'w harfer. Bydd yr ymgyrch ymwybyddiaeth defnyddwyr yn rhedeg yn yr wyth gwlad lle mae ymwybyddiaeth o hawliau defnyddwyr yn isel yn ôl y Sgorfwrdd Defnyddwyr diweddaraf: Bwlgaria, Cyprus, Gwlad Groeg, yr Eidal, Latfia, Gwlad Pwyl, Portiwgal a Sbaen. Yn ogystal, bydd ymgyrch benodol ar gyfer aelod-wladwriaeth fwyaf newydd yr Undeb Ewropeaidd, Croatia. Nod yr ymgyrch codi ymwybyddiaeth yw hysbysu dinasyddion am hawliau defnyddwyr allweddol fel yr hawl i ddychwelyd cynhyrchion o fewn pythefnos; yr hawl i gael cynhyrchion diffygiol wedi'u hatgyweirio neu eu disodli; yr hawl i wybodaeth deg a thryloyw am y cynhyrchion rydych chi'n eu prynu a'r cyfeiriad cywir i droi ato rhag ofn y bydd cwynion gan ddefnyddwyr. Bydd y Comisiynydd Mimica yn cynnal cyfres o 'deithiau defnyddwyr' i rai o'r aelod-wladwriaethau hyn gyda chyfres o ddigwyddiadau defnyddwyr wedi'u trefnu o amgylch ei ymweliadau.

Mwy o wybodaeth

Comisiwn Ewropeaidd - Polisi defnyddwyr

Homepage o Is-lywydd Viviane Reding

Dilynwch y Is-lywydd ar Twitter: @VivianeRedingEU

Dilynwch Cyfiawnder yr UE ar Twitter: @EU_Justice

Tudalen Gartref y Comisiynydd Defnyddwyr Neven Mimica

Dilynwch y Comisiynydd Polisi Defnyddwyr ar Twitter: @Mimica_EU

Dilynwch Bolisi Defnyddwyr ar Twitter: @EU_Consumer

diogelu defnyddwyr

Diogelu defnyddwyr: Mae'r Comisiwn yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus ynghylch marchnata gwasanaethau ariannol defnyddwyr o bell

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar farchnata pellter gwasanaethau ariannol a gynigir i ddefnyddwyr. Mae gan yr UE rheolau ar waith i amddiffyn defnyddwyr pan fyddant yn llofnodi contract gyda darparwr gwasanaethau ariannol manwerthu o bell, er enghraifft ar y ffôn neu ar-lein. Mae unrhyw wasanaeth o natur bancio, credyd, morgais, yswiriant, pensiwn personol, buddsoddiad neu daliad yn dod o dan gwmpas y Cyfarwyddeb ar farchnata gwasanaethau ariannol defnyddwyr o bell pryd bynnag y prynir y gwasanaeth ariannol o bell.

Dywedodd y Comisiynydd Cyfiawnder Didier Reynders: “Mae’n bryd addasu ein rheolau UE i’r amseroedd cyfredol. Mae defnyddwyr yn prynu gwasanaethau ariannol ar-lein fwy a mwy. Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus hwn yn ein helpu i nodi anghenion dinasyddion a chwmnïau fel y gallwn wneud y gyfarwyddeb yn ddiogel i'r dyfodol. ”

 Bydd canlyniadau'r ymgynghoriad cyhoeddus yn bwydo i ystyriaethau'r Comisiwn ar gyfer adolygiad posibl o'r gyfarwyddeb, a ddisgwylir yn 2022. Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus yn casglu profiadau a barn gan ddefnyddwyr, gweithwyr proffesiynol gwasanaethau ariannol manwerthu, awdurdodau cenedlaethol ac unrhyw randdeiliaid eraill sydd â diddordeb ar y gyfarwyddeb. . Mae'r ymgynghoriad cyhoeddus ar gael yma a bydd ar agor tan 28 Medi 2021.

hysbyseb

Parhau Darllen

diogelu defnyddwyr

Sut mae'r UE yn anelu at hybu amddiffyniad defnyddwyr

cyhoeddwyd

on

Darganfyddwch sut mae'r UE yn anelu at hybu amddiffyniad defnyddwyr a'i addasu i heriau newydd fel y trawsnewid gwyrdd a'r trawsnewid digidol. Cymdeithas 

Wrth i'r economi ddod yn fwy byd-eang a digidol, mae'r UE yn edrych ar ffyrdd newydd o amddiffyn defnyddwyr. Yn ystod cyfarfod llawn mis Mai, bydd ASEau yn trafod y dyfodol digidol Ewrop. Mae'r adroddiad yn canolbwyntio ar gael gwared ar rwystrau i weithrediad y farchnad sengl ddigidol a gwella'r defnydd o ddeallusrwydd artiffisial i ddefnyddwyr.

Darlun infograffig ar amddiffyn defnyddwyr yn yr Undeb Ewropeaidd
Atgyfnerthu amddiffyniad defnyddwyr  

Agenda newydd i ddefnyddwyr

Mae'r Senedd hefyd yn gweithio ar y agenda defnyddwyr newydd strategy ar gyfer 2020-2025, gan ganolbwyntio ar bum maes: pontio gwyrdd, trawsnewid digidol, gorfodi hawliau defnyddwyr yn effeithiol, anghenion penodol rhai grwpiau defnyddwyr a chydweithrediad rhyngwladol.

hysbyseb

Ei gwneud hi'n haws i'w fwyta'n gynaliadwy

Daeth Nod niwtraliaeth hinsawdd 2050 yn flaenoriaeth i'r UE ac mae gan faterion defnyddwyr ran i'w chwarae - trwy ddefnydd cynaliadwy a'r economi cylchlythyr.

Mae darlun infograffig ar Ewropeaid yn cefnogi mynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd
Defnydd cynaliadwy  

Ym mis Tachwedd 2020, mabwysiadodd ASEau a adrodd ar sengl gynaliadwy marchnad yn galw ar y Comisiwn Ewropeaidd i sefydlu hyn a elwir hawl i atgyweirio i wneud atgyweiriadau yn systematig, yn gost-effeithlon ac yn ddeniadol. Galwodd yr aelodau hefyd am labelu hyd oes cynhyrchion ynghyd â mesurau i hyrwyddo diwylliant o ailddefnyddio, gan gynnwys gwarantau ar nwyddau cyn-berchnogaeth.

Maen nhw hefyd eisiau mesurau yn erbyn dylunio cynhyrchion yn bwrpasol mewn ffordd sy'n eu gwneud yn ddarfodedig ar ôl amser penodol ac ailadrodd galwadau am wefrydd cyffredin.

hysbyseb

Mae'r Comisiwn yn gweithio ar hawl i atgyweirio rheolau electroneg a deddfwriaeth ar ôl troed amgylcheddol cynhyrchion er mwyn galluogi defnyddwyr i gymharu.

Mae'r adolygiad o'r Cyfarwyddeb Gwerthu Nwyddau, a gynlluniwyd ar gyfer 2022, yn edrych i weld a ellid ymestyn y warant gyfreithiol ddwy flynedd gyfredol ar gyfer nwyddau newydd a nwyddau cyn-berchnogaeth.

Ym mis Medi 2020, lansiodd y Comisiwn y menter cynhyrchion cynaliadwy, o dan y newydd Cynllun Gweithredu Economi Cylchlythyr. Ei nod yw gwneud cynhyrchion yn addas ar gyfer economi gylchol niwtral, effeithlon o ran adnoddau a chylch wrth leihau gwastraff. Bydd hefyd yn mynd i'r afael â phresenoldeb cemegolion niweidiol mewn cynhyrchion fel electroneg ac offer TGCh, tecstilau a dodrefn.

Gwneud y trawsnewidiad digidol yn ddiogel i ddefnyddwyr

Daeth trawsnewid digidol yn newid ein bywydau yn ddramatig, gan gynnwys sut rydyn ni'n siopa. Er mwyn helpu rheolau defnyddwyr yr UE i ddal i fyny, ym mis Rhagfyr 2020 cynigiodd y Comisiwn un newydd Deddf Gwasanaethau Digidol, set o reolau i wella diogelwch defnyddwyr ar draws llwyfannau ar-lein yn yr UE, gan gynnwys marchnadoedd ar-lein.

Mae ASEau eisiau i ddefnyddwyr fod yr un mor ddiogel wrth siopa ar-lein neu all-lein ac eisiau llwyfannau fel eBay ac Amazon i gynyddu ymdrechion i fynd i’r afael â masnachwyr sy’n gwerthu cynhyrchion ffug neu anniogel ac i atal cwmnïau twyllodrus rhag defnyddio eu gwasanaethau.

Cynigiodd ASEau hefyd reolau i amddiffyn defnyddwyr rhag cynnwys niweidiol ac anghyfreithlon ar-lein wrth ddiogelu rhyddid i lefaru a galwodd am reolau newydd ar hysbysebu ar-lein gan roi mwy o reolaeth i ddefnyddwyr.

O ystyried effaith Deallusrwydd artiffisial, mae'r UE yn paratoi rheolau i reoli ei cyfleoedd a bygythiadau. Mae'r Senedd wedi sefydlu pwyllgor arbennig ac yn pwysleisio'r angen am ddeddfwriaeth sy'n canolbwyntio ar bobl. Mae'r Senedd wedi cynnig trefn atebolrwydd sifil ar gyfer deallusrwydd artiffisial sy'n sefydlu pwy sy'n gyfrifol pan fydd systemau AI yn achosi niwed neu ddifrod.

Cryfhau gorfodi hawliau defnyddwyr

Mae gwledydd yr UE yn gyfrifol am orfodi hawliau defnyddwyr, ond mae gan yr UE rôl gydlynu a chefnogi. Ymhlith y rheolau y mae wedi'u rhoi ar waith mae'r gyfarwyddeb ar a gorfodi a moderneiddio cyfraith defnyddwyr yn well a rheolau ar wneud iawn ar y cyd.

Mynd i'r afael ag anghenion penodol defnyddwyr

Defnyddwyr bregus fel plant, pobl oedrannus neu bobl sy'n byw gydag anableddau, yn ogystal â phobl sydd ag anawsterau ariannol neu ddefnyddwyr sydd â mynediad cyfyngedig i'r rhyngrwyd, mae angen mesurau diogelwch penodol arnynt. Yn yr agenda defnyddwyr newydd, mae'r Comisiwn yn bwriadu canolbwyntio ar broblemau gyda hygyrchedd rhyngrwyd, defnyddwyr sy'n agored i niwed yn ariannol a chynhyrchion i blant.

Mae cynlluniau'r Comisiwn yn cynnwys mwy o gyngor all-lein i ddefnyddwyr heb fynediad i'r rhyngrwyd yn ogystal â chyllid i wella argaeledd ac ansawdd gwasanaethau cynghori ar ddyledion i bobl mewn anawsterau ariannol.

Oherwydd bod plant yn arbennig o agored i hysbysebu niweidiol, mae'r Senedd wedi cymeradwyo rheolau llymach ar gyfer gwasanaethau cyfryngau clyweledol ar gyfer gwasanaethau cyfryngau clyweledol.

Gwarantu diogelwch cynhyrchion a werthir yn yr UE

Mae defnyddwyr yn aml yn prynu nwyddau a weithgynhyrchir y tu allan i'r UE. Yn ôl y Comisiwn, pryniannau gan werthwyr y tu allan i'r Cynyddodd yr UE o 17% yn 2014 i 27% yn 2019 ac mae'r agenda defnyddwyr newydd yn tynnu sylw at yr angen am gydweithrediad rhyngwladol i sicrhau diogelwch defnyddwyr. China oedd y y cyflenwr nwyddau mwyaf i'r UE yn 2020, felly bydd y Comisiwn yn gweithio ar gynllun gweithredu gyda nhw yn 2021 i gynyddu diogelwch cynhyrchion a werthir ar-lein.

Ym mis Tachwedd 2020, pasiodd y Senedd a penderfyniad galw am fwy o ymdrechion i sicrhau bod yr holl gynhyrchion a werthir yn yr UE yn ddiogel, p'un a ydynt yn cael eu cynhyrchu yn yr UE neu'r tu allan iddo neu'n cael eu gwerthu ar-lein neu oddi ar-lein.

Y camau nesaf

Mae pwyllgor marchnad fewnol a diogelu defnyddwyr y Senedd yn gweithio ar gynnig y Comisiwn ar gyfer yr agenda defnyddwyr newydd. Disgwylir i ASEau bleidleisio arno ym mis Medi.

Dysgwch fwy 

Parhau Darllen

Gwybodaeth Busnes

Cydymffurfiad #GDPR: Manetu i'r adwy?

cyhoeddwyd

on

Ar 11 Mawrth, rheoleiddwyr Sweden caethu Google gyda dirwy o $ 7.6 miliwn am fethu ag ymateb yn ddigonol i geisiadau cwsmeriaid i gael tynnu eu gwybodaeth bersonol oddi ar restrau'r peiriant chwilio. Y gosb oedd y nawfed uchaf ers i Reoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) trothwy’r UE ddod i rym ym mis Mai 2018 - ac eto fe barodd o’i gymharu â’r awdurdodau amddiffyn data Ffrengig dirwy o € 50 miliwn a darodd Google ym mis Ionawr 2019.

I wneud pethau'n waeth, lai nag wythnos ar ôl penderfyniad Sweden, un o gystadleuwyr llai Google ffeilio cwyn GDPR gyda rheoleiddwyr Iwerddon. Mae'r cwmni cystadleuol, porwr gwe ffynhonnell agored Brave, yn honni bod y cawr technoleg wedi methu â chasglu caniatâd penodol ar gyfer rhannu data defnyddwyr ar draws ei wasanaethau amrywiol, a bod ei bolisïau preifatrwydd yn “Annelwig anobeithiol”. Mae'r gŵyn ddiweddaraf yn golygu bod arferion casglu data Google ar hyn o bryd yn wynebu tri ymchwiliad agored gan awdurdodau preifatrwydd Iwerddon.

Nid Google yw'r unig gwmni i ychwaith wyneb craffu cynyddol ar reoli data ei gwsmeriaid. Er bod y GDPR wedi rhwydo rhyw € 114 miliwn mewn dirwyon hyd yma, mae rheoleiddwyr ledled yr Undeb Ewropeaidd yn cosi i orfodi'r rheoliadau preifatrwydd ysgubol yn fwy trylwyr. Yn syml, nid yw cwmnïau'n barod. Bron i ddwy flynedd ar ôl i'r GDPR ddod i rym, rhai 30% mae cwmnïau Ewropeaidd yn dal i fod allan o gam wrth glo gyda'r rheoliad, tra bod arolygon o swyddogion gweithredol Ewropeaidd a Gogledd America wedi gwneud hynny a nodwyd monitro risg preifatrwydd fel un o'r materion mwyaf difrifol sy'n effeithio ar eu cwmnïau.

hysbyseb

Er gwaethaf gwario biliynau o ewro ar gyfreithwyr ac ymgynghorwyr diogelu data, llawer o gwmnïau sy'n prosesu ac yn cadw data defnyddwyr - yn ymarferol, bron pob busnes - heb gael datblygu cynllun clir i sicrhau eu bod yn cydymffurfio'n llawn â deddfwriaeth preifatrwydd arloesol fel y GDPR. Mae hyd yn oed mwyafrif y cwmnïau sydd wedi cydymffurfio ag ardystiad yn poeni na fyddant yn gallu cynnal eu cydymffurfiad yn y tymor hir.

Ymhlith y materion arbennig o ddraenog y mae cwmnïau'n mynd i'r afael â nhw mae sut i ddod â'r holl ddata sydd ganddyn nhw ar unrhyw ddefnyddiwr penodol at ei gilydd - a sut i addasu neu ddileu'r data hwnnw yn dilyn cais cwsmer o dan y GDPR neu ddeddfwriaeth debyg, fel Deddf Preifatrwydd Defnyddwyr California ( CCPA).

Fodd bynnag, mae amrywiaeth o fusnesau newydd yn cychwyn i gynnig atebion arloesol i leddfu'r baich o gydymffurfio â deddfwriaeth preifatrwydd fwyfwy llym. Disgwylir i'r diweddaraf, Manetu, gyflwyno ei feddalwedd Rheoli Preifatrwydd Defnyddwyr (CPM) ym mis Ebrill. Y meddalwedd defnyddio algorithmau dysgu peiriannau a chydberthynas i dynnu ynghyd unrhyw wybodaeth bersonol adnabyddadwy y mae busnesau yn ei chadw - gan gynnwys rhywfaint o ddata nad ydyn nhw hyd yn oed yn ymwybodol ohono. Yna gall defnyddwyr gyrchu'r system i reoli'r caniatâd y maen nhw wedi'i roi ar gyfer eu data, gan gynnwys ar lefel gronynnog iawn.

hysbyseb
Wrth wraidd dull gweithredu Manetu mae'r syniad bod rhoi mwy o reolaeth i ddefnyddwyr dros eu data - piler o ddeddfwriaeth fel y GDPR - yn dda i gwsmeriaid ac i fusnesau. Fel yr esboniodd y Prif Swyddog Gweithredol Moiz Kohari, “Nid rhoi defnyddwyr mewn rheolaeth yw'r peth iawn i'w wneud yn unig. Yn y pen draw, mae'n fusnes da. Mae trin eich cwsmeriaid yn dda yn hen mantra, ac mae'n dal i fod yn un gwych. Ond yn y byd sydd ohoni, mae angen i ni drin eu data yn iawn hefyd. Gwnewch hynny, a byddwch yn ennill bond o ymddiriedaeth a fydd yn talu ar ei ganfed am amser hir. ”

Yn ogystal ag ennill ymddiriedaeth cwsmeriaid, gall dull sy'n canolbwyntio mwy ar y defnyddiwr o reoli data helpu cwmnïau i wneud y gorau o amser ac adnoddau - wrth brosesu data ac wrth brofi cydymffurfiad â GDPR neu ddeddfwriaeth preifatrwydd arall. Mae awtomeiddio ceisiadau defnyddwyr i gyrchu, addasu neu ddileu eu data yn lleihau'n sylweddol y costau y mae cwmnïau yn eu hwynebu ar hyn o bryd trwy fynd i'r afael â'r ceisiadau hyn â llaw.

Mewn ffordd debyg i sut mae technoleg blockchain yn gwneud yn marchnata'n fwy tryloyw trwy gofnodi'r holl drafodion mewn cyfriflyfr parhaol, mae platfform Manetu yn cyfuno awtomeiddio â log na ellir ei newid o'r union ganiatâd y mae defnyddwyr wedi'i roi a phryd, a sut, maent wedi newid y caniatâd hwnnw.

Gall y ddogfennaeth hon fod yn amhrisiadwy i gwmnïau sydd angen dangos i reoleiddwyr eu bod yn cydymffurfio â rheoliadau preifatrwydd fel y GDPR. Mae rheolau’r UE yn sefydlu, ymhlith pethau eraill, “hawl i gael eich anghofio.” Mae log Manetu yn caniatáu i gwmnïau gydymffurfio â cheisiadau “anghofiwch fi” a phrofi eu bod wedi gwneud hynny - heb gadw mynediad at wybodaeth y mae'r defnyddiwr wedi gofyn iddynt ei hanghofio. Bydd cwmnïau'n gallu tynnu sylw at gofrestr gynhwysfawr o'r holl ganiatadau roedd defnyddwyr wedi'u rhoi neu eu tynnu'n ôl.

Mae'r gefell yn chwythu yn erbyn Google - y ddirwy GDPR a osodwyd gan awdurdodau Sweden a'r ymchwiliad newydd gan reoleiddwyr preifatrwydd Iwerddon - yn cadarnhau y bydd preifatrwydd data yn un o'r heriau mwyaf sy'n wynebu cwmnïau sy'n gweithredu yn Ewrop hyd y gellir rhagweld. Bydd yn fwyfwy hanfodol i gwmnïau symleiddio eu prosesau rheoli data i'w galluogi i gael y lefel o oruchwyliaeth y mae rheoleiddwyr a defnyddwyr yn ei disgwyl nawr.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd