Cysylltu â ni

ehangu'r

Crimea: 'Rydyn ni eisiau dychwelyd i'r Motherland'

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Crimea-refferendwm-dathluGan Martin Banks

"Rydyn ni eisiau dychwelyd i'r Motherland" - dyna'r neges glir a ddaeth gan bleidleiswyr yn y Crimea ar y diwrnod hanesyddol aeth ei phoblogaeth o 2.5m i'r polau i benderfynu ar eu dyfodol.

Y 'Motherland' y maent yn cyfeirio ato yw Ffederasiwn Rwseg a'r holl arwyddion yw y gallent gael eu dymuniad yn fuan.

hysbyseb

Roeddwn i yn y Crimea fel rhan o genhadaeth arsylwi etholiad rhyngwladol, a drefnwyd gan Senedd y Crimea a gymeradwyodd ac a drefnodd refferendwm dydd Sul ynghylch a ddylai Crimea geisio ailuno â Rwsia neu barhau i aros yn yr Wcrain.

Daeth aelodau eraill o'r tîm annibynnol o'r Eidal, Israel a Sbaen. Roeddent yn cynnwys gwleidyddion rhanbarthol a chenedlaethol, gweithredwyr gwleidyddol ac, fel fi, newyddiadurwyr.

Wedi'i leoli yn nhref arfordirol Evpatoria, sydd â phoblogaeth o 130,000 ac sydd tua 45 munud mewn car o Simferopol lle mae hediadau o'r Wcráin yn yr ychydig ddyddiau diwethaf wedi'u cyfyngu'n ddifrifol. Fel llawer o'r rhanbarth, mae'r gyrchfan glan môr wedi gweld dyddiau gwell yn amlwg ac mae'n cynnwys Rwsiaid ethnig yn bennaf.

hysbyseb

Ymwelodd y tîm â gorsaf bleidleisio yn Saki, sydd â phoblogaeth o 78,800, gan gynnwys 35,000 o Rwsiaid ethnig a 23,800 o Iwcraniaid.
Alexander Ovdienko yw pennaeth gweinyddiaeth ardal Saki - lle cychwynnodd Rhyfel y Crimea - ac mae'n gyfrifol am yr etholiad ar draws y rhanbarth cyfan.

Er gwaethaf ei fod o’r Wcráin ei hun, nid oedd unrhyw amheuaeth ynglŷn â lle mae ei gydymdeimlad, gan ddweud y byddai’n pleidleisio o blaid ailuno â Rwsia.

Dywedodd Ovdienko, sydd hefyd yn ddirprwy yn Senedd y Crimea ac a fu unwaith yn gwasanaethu yn y Fyddin Sofietaidd: "Ni chafwyd unrhyw gwynion gan ddinasyddion am y broses ac, er gwaethaf y tywydd gwael, mae pobl wedi bod yn dod allan i bleidleisio mewn rhai niferoedd. "

Dywedodd y tad i dri wrthyf: "Cefais fy ngeni yn yr Wcrain, rwy'n siarad Wcreineg ac mae fy rhieni yn dal i fyw yno ond mae pobl, gan gynnwys fi, eisiau newid. Yn hanesyddol roedd y Crimea yn perthyn i Rwsia ac, yn feddyliol, mae'r mwyafrif ohonom yma yn meddwl ein bod yn Rwseg. Fodd bynnag, ni waeth beth yw'r cenedligrwydd, bu ymdeimlad ers amser maith nad yw pethau'n iawn yn y Crimea ac er mwyn gwella ein sefyllfa economaidd mae'n rhaid i ni wneud rhywbeth ynglŷn â newid ein statws. "

Mae cyflwr economaidd y Crimea yn bwnc a gododd dro ar ôl tro gyda'r nifer fawr o bobl y buom yn siarad â hwy wrth inni deithio o un orsaf bleidleisio i un arall i fonitro'r achos. Ac, a barnu yn ôl cyflwr dirywiol llawer o gartrefi, cyflwr ofnadwy mwyafrif y priffyrdd cyhoeddus a'r ymdeimlad cyffredinol o iselder angheuol sy'n hongian dros y rhanbarth a'i thrigolion, mae'n anodd peidio â chydymdeimlo â'r achos maen nhw'n ei ddadlau.

Roedd y rhan fwyaf o'r gorsafoedd pleidleisio (yr oedd gan bron pob un ohonynt fflagiau Ffederasiwn Rwseg yn gwibio y tu allan heb arwydd o fflagiau Wcrain i'w gweld yn unman) yn weddol brysur o 8h pan wnaethant agor ac erbyn 10am nododd Ovdienko fod 18.4% o'r boblogaeth leol yn Rhanbarth Saki wedi eisoes wedi bwrw eu pleidlais mewn 71 o orsafoedd pleidleisio. Dywedodd Ovdienko ei fod yn disgwyl i'r 'ie i ailuno â Rwsia' gael ei gymeradwyo gan gynifer â 90% o etholwyr y Crimea.

Mewn tref arall, nododd Frunze, y maer lleol, Valentina Genri, yr amddifadedd economaidd enbyd ar Crimea fel y prif reswm dros dorri cysylltiadau â'r Wcráin.

Gyda, yn rhyfedd iawn, caneuon gan seren bop Brydeinig y 1980au Rick Astley yn cael eu chwarae ar y tanerdy, dywedodd wrthyf: "Rwsia yw ein Motherland ac mae ein brodyr i gyd yn Rwsia. Nid oes lle i'r neo-Natsïaeth a welsom yn ddiweddar yn Kiev. Mae'r hyn sydd wedi digwydd yno yn gyfystyr â coup milwrol ond mae pobl yn Ewrop wedi bod yn cael darlun ffug o'r sefyllfa yma yn y Crimea. Nid ydynt yn deall ein bod wedi dioddef yn wael yn economaidd gydag ychydig neu ddim buddsoddiad yn y Crimea gan y llywodraeth ganolog yn Kiev. Ni all hyn barhau a, heddiw, rydym yn syml yn arfer ein hawl ddemocrataidd i bleidleisio i bennu ein dyfodol. A yw hynny'n drosedd? Siawns nad yw. " Ychwanegodd: "Mae'r refferendwm hwn wedi'i frandio'n anghyfreithlon ond yr hyn sy'n wirioneddol anghyfreithlon yw'r llywodraeth bresennol yn Kiev."

Gwrthwynebodd feirniadaeth y Gorllewin fod y refferendwm wedi ei drefnu ar frys gormodol, gan fynnu: "Nid yw hynny'n wir o gwbl ac ni allaf ddeall yr ymateb hystical i'r bleidlais hon gan wleidyddion y Gorllewin. Pan glywodd pobl rownd yma efallai y cânt gyfle i bleidleisio. , gwnaethant ysgogi pob ymdrech i sicrhau y byddai'r bleidlais yn mynd yn ei blaen a hefyd yn digwydd mewn moes cywir, a chredaf fod hynny'n wir. "

Mae Vassily Gierasimenko yn llawfeddyg yn Evpatoria o U.

Busnes

#EUReporter fwy dylanwadol a ymddiried ynddi nag The Guardian, Der Spiegel a Le Monde

cyhoeddwyd

on

Mae'r arolwg blynyddol ohonynt yn y cyfryngau mwyaf-darllen neu wylio a chyfryngau cymdeithasol ar gyfer newyddion ar faterion yr UE - ac sy'n cael eu hystyried fel y rhai mwyaf dylanwadol - dadorchuddiwyd yn y Arolwg Media UE 2017 ComRes / Burson-Marsteller ar Beth Dylanwadau y Dylanwadwyr.

Amlinellodd Prif Swyddog Gweithredol Burson-Marsteller Karen Massin a Chyfarwyddwr ComRes Cyswllt Meghan Oliver y ffynonellau newyddion UE a ffafrir a sianeli cyfryngau cymdeithasol a ddefnyddir gan llunwyr polisi Brwsel a ffurfwyr barn, a sut mae'r rhain yn cymharu o ran dylanwadu ar eu penderfyniadau.

hysbyseb

Gwahoddodd yr arolwg i'r ymatebwyr i nodi yr UE a'r cyfryngau cenedlaethol eu bod yn fwyaf aml yn darllen neu wylio, y cyfryngau cymdeithasol y maent yn fwyaf aml yn defnyddio ac i asesu dylanwad y ffynonellau a sianeli hyn yn ei gael ar eu gwaith o ddydd i ddydd

Gohebydd UE holwyd yn sylweddol fel dylanwadwr ar 9%, rhwng Linked In (12%) a Instagram (7%).

"Y prif prydau parod ar gyfer Gohebydd UE yw bod pan ddaw i newyddion yr UE, mae'r arolwg yn dangos bod Gohebydd UE yn fwy dylanwadol (a ymddiried ynddo) na theitlau cenedlaethol megis The Guardian, Der Spiegel a Le Monde.

hysbyseb

“Derbyniodd Gohebydd yr UE fwy o bleidleisiau na phob un o’r tri theitl hyn,” meddai Dennis Abbot, Rheolwr Gyfarwyddwr Cyfathrebu Burson-Marsteller.

“Yn gyffredinol, mae cyfryngau sy’n arbenigo mewn darllediadau o newyddion yr UE, mawr neu fach, yn perfformio'n well na theitlau cenedlaethol ymhlith y rhai sy'n gwneud penderfyniadau a dylanwadwyr eraill ym Mrwsel” meddai. “Mae’n amlwg bod llunwyr polisi eisiau clywed y newyddion o’r ffynhonnell ac nid trwy hidlydd cenedlaethol.”

Gohebydd UE yn arbennig o boblogaidd fel ffynhonnell ddibynadwy o newyddion a gwybodaeth ymysg Aelodau Seneddol Ewropeaidd a gwleidyddion eraill ar y ddau brif newyddion ar-lein a chyfryngau cymdeithasol.

O ran defnydd cyfryngau cymdeithasol, dylanwadwyr UE yn fwyaf tebygol o ddweud eu bod yn defnyddio Facebook. Mae bron i ddwy ran o dair (63 y cant) yn dweud bod yn ei ddefnyddio o leiaf unwaith yr wythnos, ac yna Twitter a YouTube (Y ddau y cant 53), LinkedIn (Y cant 37) a Instagram (17 y cant).

Mae'r data yn amlygu'r ffaith bod Aelodau o Senedd Ewrop o blaid arbennig Facebook, gyda naw o bob deg (93%) yn dweud eu bod yn defnyddio'r rhwydwaith o leiaf unwaith yr wythnos. Politico a'r BBC yn y cyfryngau mwyaf-darllen neu eu gwylio gan lunwyr polisi a ffurfwyr barn ym Mrwsel - a darllenwyr y ddau wedi cynyddu ers yr arolwg cyfryngau UE blaenorol, a gyhoeddwyd ym mis Ionawr 2016.

Mae bron i ddwy ran o dair o ddylanwadwyr Brwsel yn dweud eu bod yn darllen Politico o leiaf unwaith yr wythnos. Mae mwy na hanner yn dweud yr un peth am y BBC.

Mae bron i hanner yr ymatebwyr yn darllen y Times Ariannol a The Economist. EuroNews, nad oedd cynnwys yn yr arolwg blaenorol, yn cael ei wylio neu ddarllen gan fwy na thraean o lunwyr polisi a ffurfwyr barn

Wrth siarad yn y lansiad yr arolwg, dywedodd Karen Massin: "Mae'r Undeb Ewropeaidd wedi bod wrth wraidd y datblygiadau gwleidyddol mawr a newid tumultuous yn y flwyddyn ddiwethaf, felly nid yw'n syndod gweld cynnydd sylweddol yn ddarllenwyr ymysg siopau newyddion yr UE. Mae'r cynnydd mewn defnyddio cyfryngau cymdeithasol gan Dylanwadwyr, yn enwedig drwy gyfrwng YouTube a LinkedIn, yn dod o hyd drawiadol arall. Mae'r canlyniadau yn tanlinellu bod i wneud eich llais ei glywed yn y sgwrs Mrwsel, mae angen i chi feddwl integredig a ymgysylltu â cyfryngau a chyfryngau cymdeithasol. "

Ychwanegodd Meghan Oliver, Cyfarwyddwr Cyswllt ComRes: "Roedd yn wych partneru eto gyda Burson-Marsteller ym Mrwsel i ddeall dylanwad y cyfryngau ar ddylanwadwyr Brwsel. Mae'n ddiddorol nodi bod darllenwyr ar draws llawer o deitlau wedi cynyddu eleni. Ar yr un pryd, nid yw'r defnydd o reidrwydd cydberthyn â dylanwad - nid yw darllenwyr yn unig yn gwarantu torri trwodd â dylanwadwyr. "

Parhau Darllen

ehangu'r

integreiddio #Georgia UE yn rhesymegol heb Abkhazia a De Ossetia

cyhoeddwyd

on

GeorgegGyda'r Cytundeb Cymdeithas rhwng yr UE a Georgia wedi'i lofnodi yn 2014, ymddengys bod y broses integreiddio wirioneddol ar gyfer Georgia wedi dod i rym yn llawn, yn ysgrifennu Olga Malik.

Yn ôl y datganiad i'r wasg gan y Comisiwn Ewropeaidd, dylai'r Cytundeb Cymdeithas rhwng yr UE a Georgia dyddiedig 1 Gorffennaf, 2016 Georgia a'r UE greu Ardal Masnach Rydd Ddwfn a Chynhwysfawr (DCFTA), dileu tariffau tollau a chwotâu rhwng ei gilydd a chyrraedd teithio heb fisa. Mae Tbilisi, yn wir, wedi dangos polisi integreiddio enghreifftiol tuag at yr UE. Er enghraifft, gosododd Georgia fisâu ar gyfer dinasyddion Asiaidd ac Affrica waeth beth fo'r colledion posibl yn ei diwydiant twristiaeth ar gais yr UE, y cam na chafodd ei anwybyddu gan swyddogion yr UE. Yn ôl Comisiynydd yr UE dros bolisi cyfagos Johannes Hahn a siaradodd yn y 13eg gynhadledd ryngwladol flynyddol, Ffordd Ewropeaidd Georgia, yn Batumi yn gynharach yr haf hwn “er gwaethaf pleidlais Brexit, bydd yr UE yn parhau i fod yn ymrwymedig i wledydd partner yn ei gymdogaeth”.

Fodd bynnag, wrth siarad am integreiddiad Georgia o’r UE, mae diplomyddion a swyddogion yr UE yn aml yn canolbwyntio ar gyfyng-gyngor tiriogaethol Georgia ag Abkhazia a De Ossetia. Gan nad yw De-facto yn rhan o Georgia, mae'r tiriogaethau hyn yn gosod y rhwystr allweddol i Frwsel a Tbilisi. Oherwydd y sefyllfa wleidyddol ac economaidd ansefydlog mae'r ymreolaeth hon yn ffynhonnell arall o fewnfudwyr 'nad ydyn nhw eu heisiau' ar gyfer yr UE. Amddifadodd y gwrthdaro milwrol yn 2008 a'r angen am fuddsoddiadau ariannol enfawr yn Abkhazia a De Ossetia y tiriogaethau hyn o dwf economaidd cynaliadwy. Er gwaethaf agosrwydd daearyddol a chysylltiadau hanesyddol, mae'r arferion ar ffiniau Georgia ag Abkhazia a De Ossetia yn gweithredu mewn modd cyfyngedig tra dychwelodd y mwyafrif o Georgiaid a oedd yn byw yn yr ymreolaeth hon yn ôl.

hysbyseb

Ar ôl llofnodi'r Cytundeb Cymdeithas, dangosodd Georgia ei theyrngarwch a'i ufudd-dod i ofynion yr UE ym mhob cam o'r ffordd: sefydlogrwydd gwleidyddol; economi gynyddol, nawdd cymdeithasol ac amgylchedd galluogi ar gyfer y sector preifat. Fodd bynnag, er mwyn cael yr un teyrngarwch o Frwsel a Washington a chyrraedd teithio di-fisa, bydd Tbilisi yn ildio ar diroedd cymydog Abkhazia a De Ossetia.

hysbyseb
Parhau Darllen

ehangu'r

#EuroLat: Ddyfnach o integreiddio UE-Lladin sydd eu hangen

cyhoeddwyd

on

eurolat_logoDyfnhau integreiddio yr UE a Lladin America yw'r ffordd orau i ymateb i heriau cyffredin, y cytunwyd arnynt seneddwyr o ddwy ochr yr Iwerydd yn agoriad y cyfarfod llawn nawfed y Cynulliad Seneddol Ewro-Lladin (EuroLat), ar ddydd Mawrth ym Montevideo (Uruguay). Mae'r sefyllfa economaidd, cysylltiadau masnach rhwng yr UE ac America Ladin a rhwng y ddau ranbarth a Tsieina, rheoli llif mudo a brwydro yn erbyn terfysgaeth hefyd ar yr agenda.

"Mae ein hanes a'n diwylliant, dylai ein gwerthoedd cyffredin arloesol o ran annog i gamu i fyny ein gwleidyddol, masnach a chydweithrediad cysylltiadau", meddai Senedd Ewrop Is-Lywydd Antonio Tajani (EPP, IT), yn agoriad y sesiwn lawn. Tynnodd Mr Tajani sylw at newidiadau geopolitical sydd ar y gweill yn America Ladin, megis y broses heddwch yng Ngholombia a'r ansicrwydd sefydliadol ym Mrasil. Tanlinellodd bryderon Ewropeaidd am y sefyllfa sy'n gwaethygu yn Venezuela a 'dirywiad ansawdd democrataidd' yn Nicaragua.

Ar ran Parlasur (Senedd Mercosur), a drefnodd y sesiwn, ei Lywydd  Jorge Taiana (Yr Ariannin) rhybuddiodd o'r lluoedd gwrthsefyll integreiddio UE-America Ladin a phwysleisiodd fod y cyfuniad o ddatblygu cynaliadwy, cyfiawnder cymdeithasol, lles a rhyddid yn bosibl dim ond os caiff ei seilio ar broses integreiddio gadarn.

hysbyseb

"Rhaid i ni yn dwyn ynghyd ein gwendidau ac mae ein cryfderau, nid oes unrhyw ffordd allan heb integreiddio", meddai Roberto Requiao (Brasil), Cyd-lywydd cydran America Ladin EuroLat. “Mae’r amgylchiadau presennol yn ein gorfodi i gydweithredu (…) byddwn ni yn y ffordd honno’n ffafrio cydbwysedd pŵer yn y llwyfan byd-eang”, meddai. Gwadodd Mr Requião y 'triciau' a ddefnyddir i gael gwared ar lywyddion a etholwyd yn ddemocrataidd, fel ym Mrasil, gan nodi eu bod wedi gwrthod dilyn gorchmynion neoliberal ym mhob achos.

Mae'r Ewropeaidd Cyd-Lywydd EuroLat, Ramón Jáuregui Cydnabu (S&D, ES) y gwaith a wnaeth y Cynulliad dros y deng mlynedd diwethaf i gryfhau'r gynghrair strategol rhwng y ddau ranbarth. Er gwaethaf y gwahaniaethau, meddai, “yn unman arall mae mwy o gydgyfeirio mewn gwerthoedd a dyheadau”. Anogodd Mr Jáuregui y dylid hyrwyddo cytundebau masnach dwyochrog fel offeryn allweddol ar gyfer datblygu. Soniodd am y cytundeb heddwch yng Ngholombia a chyhoeddodd y byddai dirprwyaeth EuroLat yn mynd yno’r wythnos ganlynol i’r wlad i asesu’r sefyllfa ac amddiffyn pleidlais gadarnhaol yn y refferendwm sydd i ddod.

cyn-Arlywydd Uruguay yn José Mujica, A oedd hefyd yn bresennol yn yr agoriad, yn gresynu bod er gwaethaf y cynnydd a'r adnoddau sydd ar gael, nid yw anghenion sylfaenol yn rhan fawr o boblogaeth y byd yn cael eu bodloni. Beirniadodd y crynodiad cynyddol o gyfalaf ac yn mynnu y dylai cytundebau masnach yn gwella amodau byw pobl, nid dim ond torri costau ar gyfer gorfforaethau.

hysbyseb

Yn olaf, Uruguay's Is-Lywydd a Llywydd dros dro Raúl Sendic cytunwyd bod undod ac integreiddiad yr UE ac America Ladin yn hanfodol. “Ni allwn wynebu heriau cyfredol gennym ni ein hunain, mae angen integreiddio ac undod arnom, o fewn a rhwng ein cyfandiroedd”, meddai, gan ychwanegu bod yn rhaid i’r rhain “ddatrys problemau go iawn dinasyddion; fel arall, byddant yn methu. "

 

aelodau EuroLat cwrdd tan ddydd Iau ym Montevideo yw "Palacio Legislativo", cartref y Senedd Uruguayan, yn trafod penderfyniadau ar ariannu pleidiau gwleidyddol, y berthynas y ddau ranbarth gyda Tsieina, yr agweddau masnach o drafodaethau UE-America Ladin, y sefydlu o agenda ddigidol cyffredin, y frwydr yn erbyn tlodi a'r cyfleoedd a'r heriau o nwy siâl.

 

Bydd pynciau eraill o ddadl yn cael ei ymladd yn erbyn troseddu a therfysgaeth cyfundrefnol, cyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol ac yn ymladd gwaith anffurfiol a heb ei ddatgan. Bydd gweithgor ar ymfudo yn cyflwyno argymhelliad ar fudo, datblygu a argyfwng economaidd.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd