Cysylltu â ni

ehangu'r

Datganiad gan Yulia Tymoshenko ar sefyllfa yn 'genhadaeth fwy' y Crimea a'r Wcráin

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

yulia-tymoshenko.si"Yn gyntaf oll. Ar Fawrth 16 ni chafwyd 'refferendwm' yn y Crimea. Roedd y 'refferendwm' hwn yn orchudd ar gyfer ymddygiad ymosodol milwrol amlwg yn erbyn yr Wcrain ac ymgais i atodi rhan o diriogaeth yr Wcrain. 

"Nid yw un wladwriaeth wâr wedi cydnabod canlyniadau'r refferendwm honedig. Roedd yn gant y cant yn anghyfreithlon ac mae ei ganlyniadau cyfreithiol yn ddi-werth. Ni fydd y celwydd mawr hwn yn para'n hir.

"Yn ail. Bydd y Crimea bob amser yn Wcreineg, er gwaethaf holl ymdrechion deiliaid Rwseg. Dyma ein tir ac ni fyddwn yn ei roi i unrhyw un!

hysbyseb

"Yn drydydd. O waelod fy nghalon, hoffwn ddiolch i bawb sy'n amddiffyn buddiannau cenedlaethol Wcráin yn y Crimea yn y dyddiau dramatig hyn. Rwy'n ddiolchgar i fyddin yr Wcrain am eu hysbryd di-dor, eu goddefgarwch, eu harwriaeth anhygoel a'u gwladgarwch. Rwy'n ddiolchgar i'r Crimeans nad oeddent yn cefnogi'r ymwahanwyr. Rwy'n ddiolchgar i Tatars y Crimea, y gwirfoddolwyr a'r newyddiadurwyr.

"Diolch i chi, mae Wcráin balch a hardd newydd yn cael ei eni - gwlad o arwyr! A does dim byd y gall ymosodwyr Rwseg ei wneud ynglŷn â hyn. Bydd cyfiawnder yn cael ei adfer yn fuan.

"Rwy'n erfyn ar senedd yr Wcrain i gadarnhau Statud Rhufain ar frys er mwyn caniatáu i'r Wcráin apelio i'r Llys Troseddol Rhyngwladol yn yr Hâg ac i ddeisebu Llys Cyfansoddiadol yr Wcráin i ddyfarnu ar gydnawsedd Cerflun Rhufain â Chyfansoddiad yr Wcráin. Rhaid i'r Wcráin ar frys apelio i'r Llys Troseddol Rhyngwladol i atal cipio Wcráin yn filwrol Rhaid i bawb sy'n ymwneud â'r ymddygiad ymosodol milwrol yn erbyn ein gwladwriaeth wynebu cyfrifoldeb rhyngwladol personol.

hysbyseb

"Rwy'n teimlo'n flin dros bobl Crimea a syrthiodd am y celwydd mawr hwn ac a ddaeth yn ddioddefwyr eu diofalwch a'u naïfét eu hunain, a allai daflu eu hynys heulog i dywyllwch. Bydd cyfundrefn Rwsia yn dangos iddynt yn fuan y gall hyd yn oed yr is-drofannau gael nosweithiau pegynol. Gallai hyn arwain at drychineb ddyngarol a chanlyniadau anrhagweladwy i'r Troseddwyr. Ni fydd paradwys economaidd. Nid oes gan Rwsia'r adnoddau - mae eu heconomi ar fin cwympo. Nawr bod gwledydd blaenllaw'r byd yn gosod y sancsiynau llymaf yn erbyn Rwsia, yfory ni fydd ganddyn nhw unrhyw ddiddordeb yn Crimea a'i phobl.

"Pedwerydd. Rwy'n teimlo'n flin dros bobl Rwsia. Maent yn cael eu harwain i mewn i affwys dotalitaraidd cwymp economaidd ac ysbrydol sy'n mynd law yn llaw â thlodi a dinistr.

"Gan ddefnyddio dulliau diraddiol ac anfoesol, mae llywodraeth Rwseg wedi dinistrio'r syniad o wirionedd gyda'u propaganda gwallgof ar gyfer meddiannaeth yr Wcrain. Maen nhw wedi lladd myth uniongrededd, ysbrydolrwydd a sancteiddrwydd Rwsia a'r hyn maen nhw'n credu yw eu rôl bersonol gadarnhaol yn yr hanes. Yn lle dynolryw, yn lle hynny, mae'r byd i gyd wedi bod yn dyst i ymddygiad ymosodol anfoesol ac anghyfiawn Rwsia sydd wedi cwestiynu cydfodoli heddychlon yr holl genhedloedd ar y blaned hon.

"Mae cyfundrefn Rwseg hyd yn oed wedi gwrthbwyso rôl hanesyddol Rwsia yn yr Ail Ryfel Byd a'i thrawsnewid o fod yn rhyddfrydwr i oresgynwr. Mae'r golled foesol hon i Rwsia yn llawer mwy trasig nag unrhyw golledion materol persbectif sy'n deillio o sancsiynau rhyngwladol.

"Ond allwn ni ddim ond gobeithio bod Rwsia newydd hefyd yn cael ei geni heddiw. Nid Rwsia Putin, ond gwlad a ddaeth allan y penwythnos diwethaf ar gyfer gorymdaith rhyddid. Rwsia o Andrey Makarevich yn gwisgo rhuban melyn a glas. Rwsia o Liya Akhedzhakova, Eldar Ryazanov a Boris Grebenshchikov. Mae gan yr Wcrain ddyfodol go iawn gyda Rwsia fel hon.

"Pumed. Ar y Maidan gwnaeth yr Wcrain ei ddewis o blaid Ewrop ac ennill ei buddugoliaeth gyntaf yn y frwydr am werthoedd Ewropeaidd trwy gael gwared ar yr unbennaeth. Heddiw, er gwaethaf yr holl anawsterau, mae ein hundod yn gryfach nag erioed o'r blaen. Ar Fawrth 21 byddwn yn gweld llofnodi'r cytundeb cymdeithas gyda'r UE. Mae hwn yn llwyddiant i'r Wcráin ac ni ellir ei ddileu. Peidied neb ag amau ​​ein gwytnwch a'n sicrwydd.

"Fe wnaethon ni ein dewis ac rydyn ni'n dewis rhyddid!

"Ac un peth arall ...

"Dymchwelodd Maidan yr Wcrain ddirmyg troseddol. Gorchfygodd y bobl. Mae hyn yn dda, ond ni allwn stopio oherwydd heddiw mae ein cymydog gormesol eisiau goresgyn yr Wcráin.

"Rydyn ni'n bobl heddychlon nad ydyn nhw'n dewis rhyfel. Ond os oes angen, gallwn ni wneud mwy nag amddiffyn ein hunain yn unig. Efallai hyd yn oed yn erbyn ein hewyllys, mae gan yr Wcrain genhadaeth newydd a mwy bellach: helpu i dorri gormes ein gwladwriaeth gyfagos â ein pŵer ysbrydol a moesol.

“Mae Wcráin wedi dysgu ennill a heddiw mae ganddi’r arf cryfaf yn y byd - pŵer ewyllys, anrhydedd, gwirionedd ac ysbryd!

"Heddiw nid yn unig yr Wcráin yw canolfan ddaearyddol Ewrop - mae hefyd yn ganolfan ysbrydol ar gyfer buddugoliaeth democratiaeth. Mae'r byd wedi cydnabod hyn ac yn sefyll wrth ochr yr Wcrain.

"Ddydd Sadwrn diwethaf dywedodd Valeriya Novodvorskaya fod Rwsia ddemocrataidd yn aros i fyddin yr Wcrain ei rhyddhau. Trosiad yw hwn yn amlwg, ond mae'n cynnwys gronyn o realiti.

"Ni fyddwn yn ymweld ag unrhyw un sydd â thanciau a gynnau peiriant, ond mae gennym fyddin wahanol. Mae'n fyddin na ellir ei hatal gan ffiniau, ffosydd, amddiffynfeydd gwrth-danc na meysydd mwyngloddio. Ein byddin rhyddid, democratiaeth Wcreineg yw hi. , urddas ac ysbryd dynol. Ac mae eisoes ar yr orymdaith. Mae'r Wcráin yn cyflawni ei genhadaeth, sy'n cynnwys rhyddhad Rwsia.

"Credaf y bydd popeth yn iawn.

Yulia Tymoshenko

"PS Yn ôl y chwedl, roedd Master Kano yn cerdded trwy'r goedwig yn y gaeaf a gwelodd ddwy gangen coeden wedi'u gorchuddio ag eira. Torrodd un gangen drwchus o dan bwysau'r eira tra bod un arall, cangen iau, wedi'i phlygu o dan y pwysau, yn sythu yn ôl i fyny gan daflu yr eira Dyma sut y daeth jiwdo i fod - crefft ymladd a'i hegwyddor sylfaenol yw ffugio ymostyngiad er mwyn ennill. Ond dim ond ffugio. Yr Wcrain yw'r ail gangen iau honno. Rwy'n credu bod o leiaf un judoka adnabyddus yn Rwsia dylai hynny wybod y ddameg hon. "

Busnes

#EUReporter fwy dylanwadol a ymddiried ynddi nag The Guardian, Der Spiegel a Le Monde

cyhoeddwyd

on

Mae'r arolwg blynyddol ohonynt yn y cyfryngau mwyaf-darllen neu wylio a chyfryngau cymdeithasol ar gyfer newyddion ar faterion yr UE - ac sy'n cael eu hystyried fel y rhai mwyaf dylanwadol - dadorchuddiwyd yn y Arolwg Media UE 2017 ComRes / Burson-Marsteller ar Beth Dylanwadau y Dylanwadwyr.

Amlinellodd Prif Swyddog Gweithredol Burson-Marsteller Karen Massin a Chyfarwyddwr ComRes Cyswllt Meghan Oliver y ffynonellau newyddion UE a ffafrir a sianeli cyfryngau cymdeithasol a ddefnyddir gan llunwyr polisi Brwsel a ffurfwyr barn, a sut mae'r rhain yn cymharu o ran dylanwadu ar eu penderfyniadau.

hysbyseb

Gwahoddodd yr arolwg i'r ymatebwyr i nodi yr UE a'r cyfryngau cenedlaethol eu bod yn fwyaf aml yn darllen neu wylio, y cyfryngau cymdeithasol y maent yn fwyaf aml yn defnyddio ac i asesu dylanwad y ffynonellau a sianeli hyn yn ei gael ar eu gwaith o ddydd i ddydd

Gohebydd UE holwyd yn sylweddol fel dylanwadwr ar 9%, rhwng Linked In (12%) a Instagram (7%).

"Y prif prydau parod ar gyfer Gohebydd UE yw bod pan ddaw i newyddion yr UE, mae'r arolwg yn dangos bod Gohebydd UE yn fwy dylanwadol (a ymddiried ynddo) na theitlau cenedlaethol megis The Guardian, Der Spiegel a Le Monde.

hysbyseb

“Derbyniodd Gohebydd yr UE fwy o bleidleisiau na phob un o’r tri theitl hyn,” meddai Dennis Abbot, Rheolwr Gyfarwyddwr Cyfathrebu Burson-Marsteller.

“Yn gyffredinol, mae cyfryngau sy’n arbenigo mewn darllediadau o newyddion yr UE, mawr neu fach, yn perfformio'n well na theitlau cenedlaethol ymhlith y rhai sy'n gwneud penderfyniadau a dylanwadwyr eraill ym Mrwsel” meddai. “Mae’n amlwg bod llunwyr polisi eisiau clywed y newyddion o’r ffynhonnell ac nid trwy hidlydd cenedlaethol.”

Gohebydd UE yn arbennig o boblogaidd fel ffynhonnell ddibynadwy o newyddion a gwybodaeth ymysg Aelodau Seneddol Ewropeaidd a gwleidyddion eraill ar y ddau brif newyddion ar-lein a chyfryngau cymdeithasol.

O ran defnydd cyfryngau cymdeithasol, dylanwadwyr UE yn fwyaf tebygol o ddweud eu bod yn defnyddio Facebook. Mae bron i ddwy ran o dair (63 y cant) yn dweud bod yn ei ddefnyddio o leiaf unwaith yr wythnos, ac yna Twitter a YouTube (Y ddau y cant 53), LinkedIn (Y cant 37) a Instagram (17 y cant).

Mae'r data yn amlygu'r ffaith bod Aelodau o Senedd Ewrop o blaid arbennig Facebook, gyda naw o bob deg (93%) yn dweud eu bod yn defnyddio'r rhwydwaith o leiaf unwaith yr wythnos. Politico a'r BBC yn y cyfryngau mwyaf-darllen neu eu gwylio gan lunwyr polisi a ffurfwyr barn ym Mrwsel - a darllenwyr y ddau wedi cynyddu ers yr arolwg cyfryngau UE blaenorol, a gyhoeddwyd ym mis Ionawr 2016.

Mae bron i ddwy ran o dair o ddylanwadwyr Brwsel yn dweud eu bod yn darllen Politico o leiaf unwaith yr wythnos. Mae mwy na hanner yn dweud yr un peth am y BBC.

Mae bron i hanner yr ymatebwyr yn darllen y Times Ariannol a The Economist. EuroNews, nad oedd cynnwys yn yr arolwg blaenorol, yn cael ei wylio neu ddarllen gan fwy na thraean o lunwyr polisi a ffurfwyr barn

Wrth siarad yn y lansiad yr arolwg, dywedodd Karen Massin: "Mae'r Undeb Ewropeaidd wedi bod wrth wraidd y datblygiadau gwleidyddol mawr a newid tumultuous yn y flwyddyn ddiwethaf, felly nid yw'n syndod gweld cynnydd sylweddol yn ddarllenwyr ymysg siopau newyddion yr UE. Mae'r cynnydd mewn defnyddio cyfryngau cymdeithasol gan Dylanwadwyr, yn enwedig drwy gyfrwng YouTube a LinkedIn, yn dod o hyd drawiadol arall. Mae'r canlyniadau yn tanlinellu bod i wneud eich llais ei glywed yn y sgwrs Mrwsel, mae angen i chi feddwl integredig a ymgysylltu â cyfryngau a chyfryngau cymdeithasol. "

Ychwanegodd Meghan Oliver, Cyfarwyddwr Cyswllt ComRes: "Roedd yn wych partneru eto gyda Burson-Marsteller ym Mrwsel i ddeall dylanwad y cyfryngau ar ddylanwadwyr Brwsel. Mae'n ddiddorol nodi bod darllenwyr ar draws llawer o deitlau wedi cynyddu eleni. Ar yr un pryd, nid yw'r defnydd o reidrwydd cydberthyn â dylanwad - nid yw darllenwyr yn unig yn gwarantu torri trwodd â dylanwadwyr. "

Parhau Darllen

ehangu'r

integreiddio #Georgia UE yn rhesymegol heb Abkhazia a De Ossetia

cyhoeddwyd

on

GeorgegGyda'r Cytundeb Cymdeithas rhwng yr UE a Georgia wedi'i lofnodi yn 2014, ymddengys bod y broses integreiddio wirioneddol ar gyfer Georgia wedi dod i rym yn llawn, yn ysgrifennu Olga Malik.

Yn ôl y datganiad i'r wasg gan y Comisiwn Ewropeaidd, dylai'r Cytundeb Cymdeithas rhwng yr UE a Georgia dyddiedig 1 Gorffennaf, 2016 Georgia a'r UE greu Ardal Masnach Rydd Ddwfn a Chynhwysfawr (DCFTA), dileu tariffau tollau a chwotâu rhwng ei gilydd a chyrraedd teithio heb fisa. Mae Tbilisi, yn wir, wedi dangos polisi integreiddio enghreifftiol tuag at yr UE. Er enghraifft, gosododd Georgia fisâu ar gyfer dinasyddion Asiaidd ac Affrica waeth beth fo'r colledion posibl yn ei diwydiant twristiaeth ar gais yr UE, y cam na chafodd ei anwybyddu gan swyddogion yr UE. Yn ôl Comisiynydd yr UE dros bolisi cyfagos Johannes Hahn a siaradodd yn y 13eg gynhadledd ryngwladol flynyddol, Ffordd Ewropeaidd Georgia, yn Batumi yn gynharach yr haf hwn “er gwaethaf pleidlais Brexit, bydd yr UE yn parhau i fod yn ymrwymedig i wledydd partner yn ei gymdogaeth”.

Fodd bynnag, wrth siarad am integreiddiad Georgia o’r UE, mae diplomyddion a swyddogion yr UE yn aml yn canolbwyntio ar gyfyng-gyngor tiriogaethol Georgia ag Abkhazia a De Ossetia. Gan nad yw De-facto yn rhan o Georgia, mae'r tiriogaethau hyn yn gosod y rhwystr allweddol i Frwsel a Tbilisi. Oherwydd y sefyllfa wleidyddol ac economaidd ansefydlog mae'r ymreolaeth hon yn ffynhonnell arall o fewnfudwyr 'nad ydyn nhw eu heisiau' ar gyfer yr UE. Amddifadodd y gwrthdaro milwrol yn 2008 a'r angen am fuddsoddiadau ariannol enfawr yn Abkhazia a De Ossetia y tiriogaethau hyn o dwf economaidd cynaliadwy. Er gwaethaf agosrwydd daearyddol a chysylltiadau hanesyddol, mae'r arferion ar ffiniau Georgia ag Abkhazia a De Ossetia yn gweithredu mewn modd cyfyngedig tra dychwelodd y mwyafrif o Georgiaid a oedd yn byw yn yr ymreolaeth hon yn ôl.

hysbyseb

Ar ôl llofnodi'r Cytundeb Cymdeithas, dangosodd Georgia ei theyrngarwch a'i ufudd-dod i ofynion yr UE ym mhob cam o'r ffordd: sefydlogrwydd gwleidyddol; economi gynyddol, nawdd cymdeithasol ac amgylchedd galluogi ar gyfer y sector preifat. Fodd bynnag, er mwyn cael yr un teyrngarwch o Frwsel a Washington a chyrraedd teithio di-fisa, bydd Tbilisi yn ildio ar diroedd cymydog Abkhazia a De Ossetia.

hysbyseb
Parhau Darllen

ehangu'r

#EuroLat: Ddyfnach o integreiddio UE-Lladin sydd eu hangen

cyhoeddwyd

on

eurolat_logoDyfnhau integreiddio yr UE a Lladin America yw'r ffordd orau i ymateb i heriau cyffredin, y cytunwyd arnynt seneddwyr o ddwy ochr yr Iwerydd yn agoriad y cyfarfod llawn nawfed y Cynulliad Seneddol Ewro-Lladin (EuroLat), ar ddydd Mawrth ym Montevideo (Uruguay). Mae'r sefyllfa economaidd, cysylltiadau masnach rhwng yr UE ac America Ladin a rhwng y ddau ranbarth a Tsieina, rheoli llif mudo a brwydro yn erbyn terfysgaeth hefyd ar yr agenda.

"Mae ein hanes a'n diwylliant, dylai ein gwerthoedd cyffredin arloesol o ran annog i gamu i fyny ein gwleidyddol, masnach a chydweithrediad cysylltiadau", meddai Senedd Ewrop Is-Lywydd Antonio Tajani (EPP, IT), yn agoriad y sesiwn lawn. Tynnodd Mr Tajani sylw at newidiadau geopolitical sydd ar y gweill yn America Ladin, megis y broses heddwch yng Ngholombia a'r ansicrwydd sefydliadol ym Mrasil. Tanlinellodd bryderon Ewropeaidd am y sefyllfa sy'n gwaethygu yn Venezuela a 'dirywiad ansawdd democrataidd' yn Nicaragua.

Ar ran Parlasur (Senedd Mercosur), a drefnodd y sesiwn, ei Lywydd  Jorge Taiana (Yr Ariannin) rhybuddiodd o'r lluoedd gwrthsefyll integreiddio UE-America Ladin a phwysleisiodd fod y cyfuniad o ddatblygu cynaliadwy, cyfiawnder cymdeithasol, lles a rhyddid yn bosibl dim ond os caiff ei seilio ar broses integreiddio gadarn.

hysbyseb

"Rhaid i ni yn dwyn ynghyd ein gwendidau ac mae ein cryfderau, nid oes unrhyw ffordd allan heb integreiddio", meddai Roberto Requiao (Brasil), Cyd-lywydd cydran America Ladin EuroLat. “Mae’r amgylchiadau presennol yn ein gorfodi i gydweithredu (…) byddwn ni yn y ffordd honno’n ffafrio cydbwysedd pŵer yn y llwyfan byd-eang”, meddai. Gwadodd Mr Requião y 'triciau' a ddefnyddir i gael gwared ar lywyddion a etholwyd yn ddemocrataidd, fel ym Mrasil, gan nodi eu bod wedi gwrthod dilyn gorchmynion neoliberal ym mhob achos.

Mae'r Ewropeaidd Cyd-Lywydd EuroLat, Ramón Jáuregui Cydnabu (S&D, ES) y gwaith a wnaeth y Cynulliad dros y deng mlynedd diwethaf i gryfhau'r gynghrair strategol rhwng y ddau ranbarth. Er gwaethaf y gwahaniaethau, meddai, “yn unman arall mae mwy o gydgyfeirio mewn gwerthoedd a dyheadau”. Anogodd Mr Jáuregui y dylid hyrwyddo cytundebau masnach dwyochrog fel offeryn allweddol ar gyfer datblygu. Soniodd am y cytundeb heddwch yng Ngholombia a chyhoeddodd y byddai dirprwyaeth EuroLat yn mynd yno’r wythnos ganlynol i’r wlad i asesu’r sefyllfa ac amddiffyn pleidlais gadarnhaol yn y refferendwm sydd i ddod.

cyn-Arlywydd Uruguay yn José Mujica, A oedd hefyd yn bresennol yn yr agoriad, yn gresynu bod er gwaethaf y cynnydd a'r adnoddau sydd ar gael, nid yw anghenion sylfaenol yn rhan fawr o boblogaeth y byd yn cael eu bodloni. Beirniadodd y crynodiad cynyddol o gyfalaf ac yn mynnu y dylai cytundebau masnach yn gwella amodau byw pobl, nid dim ond torri costau ar gyfer gorfforaethau.

hysbyseb

Yn olaf, Uruguay's Is-Lywydd a Llywydd dros dro Raúl Sendic cytunwyd bod undod ac integreiddiad yr UE ac America Ladin yn hanfodol. “Ni allwn wynebu heriau cyfredol gennym ni ein hunain, mae angen integreiddio ac undod arnom, o fewn a rhwng ein cyfandiroedd”, meddai, gan ychwanegu bod yn rhaid i’r rhain “ddatrys problemau go iawn dinasyddion; fel arall, byddant yn methu. "

 

aelodau EuroLat cwrdd tan ddydd Iau ym Montevideo yw "Palacio Legislativo", cartref y Senedd Uruguayan, yn trafod penderfyniadau ar ariannu pleidiau gwleidyddol, y berthynas y ddau ranbarth gyda Tsieina, yr agweddau masnach o drafodaethau UE-America Ladin, y sefydlu o agenda ddigidol cyffredin, y frwydr yn erbyn tlodi a'r cyfleoedd a'r heriau o nwy siâl.

 

Bydd pynciau eraill o ddadl yn cael ei ymladd yn erbyn troseddu a therfysgaeth cyfundrefnol, cyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol ac yn ymladd gwaith anffurfiol a heb ei ddatgan. Bydd gweithgor ar ymfudo yn cyflwyno argymhelliad ar fudo, datblygu a argyfwng economaidd.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd