Cysylltu â ni

undeb bancio

Barnier a Nouy yn siarad undeb bancio a bonysau banc gydag ASEau

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Handshake_picMae'r gwaith ar sefydlu goruchwyliwr banc yr UE a chynnal yr adolygiad arfaethedig o ansawdd asedau "ar y trywydd iawn", meddai Cadeirydd Goruchwyliwr Banc yr ECB, Daniele Nouy, ​​wrth y Pwyllgor Materion Economaidd ac Ariannol ar 18 Mawrth.

Bellach mae angen i ddeddfwyr ar bob ochr ddangos parodrwydd i gyfaddawdu er mwyn cytuno ar fecanwaith ar gyfer dirwyn banciau i ben a all gyflawni penderfyniadau cyflym a dibynadwy a symbylu cyllid credadwy a hygyrch, ychwanegodd. Bu ASEau yn holi Ms Nouy ynghylch y camau gweithredol cyn dechrau goruchwyliaeth banc yr UE a thrafodaethau sydd ar y gweill ar y mecanwaith datrys banciau.

goruchwyliaeth banc

hysbyseb

Y materion allweddol a godwyd oedd y sefydliad yn yr adolygiad ansawdd asedau, sut y goruchwyliwr banc a gynlluniwyd i sicrhau atebolrwydd, a beth yn diogelu y byddai'n defnyddio i gyfyngu ar y risg y byddai undeb bancio arwain at rhaniad rhwng Eurozone a banciau nad ydynt yn Ardal yr Ewro.

penderfyniad banc

Gofynnodd ASEau hefyd i Nouy am y materion anodd y mae angen eu datrys o hyd rhwng Senedd Ewrop a thrafodwyr y Cyngor. Atebodd Nouy er ei bod yn bwysig cytuno ar fargen o dan y Senedd bresennol, rhaid i'r fargen hon sicrhau y gellir cymryd "penderfyniadau prydlon ac effeithlon" dros benwythnos ar y mwyaf. "Nid yw brigâd dân yn gofyn i Gyngor y ddinas ymyrryd pan fydd tân," meddai, o'r broses benderfynu rhy gymhleth a hyrwyddir gan rai o wledydd yr UE.

hysbyseb

Mae hi hefyd yn pwysleisio bod yn rhaid i'r gronfa datrys ariannwyd-banc yn gallu benthyg, yn enwedig yn y blynyddoedd cynnar. Ar ben hynny, dylai'r gronfa ddod yn wirioneddol sengl ar y mwyaf bum mlynedd ar ôl iddo gael ei sefydlu, er na fyddai angen i gael ei chyflymu yn unol â hynny cyfraniadau banc.

Michel Barnier

Yn ddiweddarach yn y dydd, ASEau o bob grŵp gwleidyddol Lleisiodd amheuon mewn ymateb i alwad y Comisiynydd Barnier i ddod i'r casgliad trafodaethau ar undeb bancio. Maent yn dadlau bod ansawdd yn bwysicach na frys, ac y byddai'n well i ddatrys y materion sy'n weddill gyda'r Senedd newydd na chael undeb bancio drwg. Ateb apêl Barnier i eu hewyllys gwleidyddol a chyfrifoldeb, dywedodd ASE eu prif gyfrifoldeb oedd trethdalwyr a rhaid i'r mater allweddol pwy fydd yn talu am Gronfa Datrys Banc heb unrhyw llinell credyd ac nid oes unrhyw drefn ariannu clir yn cael ei setlo.

Am ei rhan, cytunodd Barnier y gwledydd yr UE sydd ei angen i symud yn agosach at safbwynt y Senedd a bod y penderfyniadau ar ddirwyn i ben banciau penodol ni ddylid ei gymryd drwy'r Cyngor. Dywedodd hefyd fod angen cronfa y gallu i fenthyg arian oddi wrth y diwrnod ei sefydlu, fel na fyddai trethdalwyr yn cael ei ddwyn yn ormodol.

bonysau bancwyr '

Bu ASEau hefyd yn holi Barnier am safonau technegol drafft a ddyluniwyd i sicrhau bod rheolau bonws bancwyr, y mae rhai yn honni eu bod eisoes yn cael eu goresgyn, yn cael eu gorfodi’n gyson ledled yr UE. Fe wnaethant nodi bod y safonau hyn wedi'u hanfon i'r Senedd fel cynnig 'cymryd neu adael', a beth bynnag yn rhy hwyr i ganiatáu iddi eu hadolygu'n drylwyr cyn yr etholiadau.

Pryder allweddol y Senedd oedd y gallai bwlch yng ngeiriad y rheolau ar “bobl sy'n cymryd risg materol” ganiatáu i lawer o weithwyr banc ddianc rhag cap bonws. Ailadroddodd y Comisiynydd fod y safonau gorfodi yn unol â'r ddeddfwriaeth cyrbau bonws ac ychwanegodd 15 maen prawf ansoddol at y rhai meintiol presennol er mwyn cwmpasu'r holl bobl sy'n cymryd risg.

undeb bancio

Mae #CapitalMarketsUnion a #BankingUnion - Adolygiad y Comisiwn yn pwysleisio pwysigrwydd integreiddio ymhellach 

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi rhifyn 2020 o'r Adolygiad Sefydlogrwydd ac Integreiddio Ariannol Ewropeaidd Blynyddol (EFSIR). Mae'r adolygiad hwn yn archwilio datblygiadau economaidd ac ariannol diweddar a'u heffaith ar sefydlogrwydd ariannol ac integreiddio yn yr UE.

Yn ogystal â datblygiadau yn y sector ariannol, mae adolygiad eleni yn cyfuno gwahanol safbwyntiau ar y gwahanol newidiadau strwythurol sy'n digwydd yn system ariannol Ewrop. Mae'r ffocws eleni ar y sector bancio ac, yn benodol, ar dair prif her sy'n ei wynebu: mwy o fuddsoddiadau mewn rhai asedau (megis mewn ymchwil a datblygu, meddalwedd gyfrifiadurol a chronfeydd data), ymddangosiad cryptocurrencies, a chynnydd mewn perthynas â bancio trawsffiniol. Ar y cyfan, er bod risgiau sefydlogrwydd ariannol wedi cynyddu rhywfaint dros y flwyddyn ddiwethaf, mae integreiddio prisiau wedi gostwng mewn marchnadoedd ecwiti ac wedi stopio mewn marchnadoedd banc.

Mae hwn yn arwydd cryf sy'n dangos pwysigrwydd ymdrechion parhaus i hyrwyddo'r Undeb Marchnadoedd Cyfalaf a'r Undeb Bancio. Mae'r Adolygiad Sefydlogrwydd Ariannol ac Integreiddio Ewropeaidd (EFSIR) ar gael yma. Yn yr un cyd-destun, cyhoeddodd Banc Canolog Ewrop adroddiad o'r enw Integreiddio Ariannol a Strwythurau yn Ardal yr Ewro.

hysbyseb

Parhau Darllen

Bancio

Bancio ar y #FinancialCrisis nesaf

cyhoeddwyd

on

Mae cyfres o sgandalau ac anawsterau yn y sector bancio yn Ewrop ac mewn mannau eraill yn bygwth tanseilio hyder y cyhoedd yn y diwydiant. Er na ystyrir bod llawer o siawns o ddirywiad economaidd ar raddfa argyfwng bancio 2008, mae pryder y gallai digwyddiadau diweddar yn y sector wrthdroi ymdrechion a wnaed i adfer ymddiriedaeth mewn bancio. Gellid dadlau mai'r datblygiad mwyaf difrifol yn ddiweddar oedd penderfyniad Deutsche Bank i osod staff 18,000, un rhan o bump o'i weithlu byd-eang, fel rhan o gynllun ailstrwythuro enfawr. Mae DB Prif Weithredwr Christian Sewing yn gobeithio y bydd y cynllun € 7.4 biliwn yn troi o amgylch y banc, y mae ei gyfranddaliadau wedi cyrraedd y record isaf y mis diwethaf, yn ysgrifennu Colin Stevens.

Mae trafferthion y banc wedi ildio ofnau am ailadrodd posibl y ddamwain 2008, sef y lladrad mwyaf i'r system ariannol fyd-eang mewn bron i ganrif - un oedd yn gwthio system fancio'r byd tuag at gwymp. Y pryder mawr, yn ôl arbenigwyr, yw nad oes gan lywodraethau'r arfau polisi a oedd ganddynt yn 2008 i atal sioc ariannol rhag troi'n ryddhad, ac mae lefelau dyledion cyffredinol yn uwch nag yn ystod yr argyfwng blaenorol.

Dywedodd Athro Polisi Cyhoeddus ac Athro Economeg Prifysgol Harvard a chyn brif economegydd yr IMF Kenneth Rogoff: “Pan fydd argyfwng ariannol arall gennym, mae ein hoffer yn gyfyngedig.”

hysbyseb

Atgyfnerthir pryderon o'r fath gan honiadau y gallai banciau ardal yr ewro fod yn llawer mwy agored i ailadrodd argyfwng ariannol 2008 nag y mae 'profion straen' yr UE wedi'i ddweud o'r blaen.

Mae hyn yn ôl archwiliad gan Lys Archwilwyr Ewrop (ECA) yn Lwcsembwrg sy’n dweud bod profion straen, a gyhoeddwyd y llynedd, wedi eithrio llawer o fanciau gwannaf Ewrop, anwybyddu ffactorau allweddol a allai beri i fanc fethu, a defnyddio efelychiadau a oedd wedi dim i'w wneud ag argyfwng 2008.

Gwnaeth DB banc yr Almaen eisoes yn wael ym mhrawf diwethaf yr EBA, ond mae'r archwiliad negyddol yn awgrymu y gallai ei broblemau fod hyd yn oed yn waeth nag a feddyliwyd yn flaenorol. Roedd prawf straen 2018 yn cynnwys 48 banc yn unig, i lawr o 90 yn ei arolwg cyntaf yn 2011, oherwydd iddo newid y meini prawf fel bod ei "drothwy gwirioneddol" yn cynnwys banciau a oedd yn dal € 100bn neu fwy mewn asedau cyfunol "i eithrio rhai gwledydd â systemau bancio gwannach ”.

hysbyseb

Ar ben peryglon dirywiad newydd, mae'r cyfandir hefyd wedi cael ei siglo'n ddiweddar gan sgandalau bancio lluosog, pob un â goblygiadau rhyngwladol. Dywed arbenigwyr fod hyn yn dangos bod angen mwy o oruchwyliaeth ar y sector bancio o hyd, gan nodi, fel enghraifft wych, yr achos yn ymwneud â chaffaeliad “ffug” Bankhaus Erbe gan J&T banc Tsiec. Mae J&T Banka yn gyd-destun ariannol o Ddwyrain Ewrop, sydd wedi'i gofrestru yn Slofacia, ond mae hefyd yn gweithredu yn y Weriniaeth Tsiec (lle mae ei bencadlys) a llawer o wledydd eraill.

Mae Valentina Romanova, llywydd a chyn-berchennog Bankhaus Erbe, wedi’i chyhuddo o gyflawni gwerthiant dwbl o Bankhaus Erbe ar ôl gwerthu cyfran o 59% yn y banc i’r dyn busnes Pavel Komissarov am swm o $ 13.7 miliwn, dim ond i droi o gwmpas a gwerthu 100% o'i gyfranddaliadau i J&T.

Mae Romanova, merch cyn aelod o Politburo Pwyllgor Canolog y Blaid Gomiwnyddol o dan yr Undeb Sofietaidd, yn cael ei gyhuddo o gymryd taliad Komissarov ond yn gwrthod cyhoeddi'r dogfennau angenrheidiol i ddilysu'r gwerthiant. Yn ôl Komissarov, anwybyddodd Romanova ei gynnig amgen o ddychwelyd yr arian a gwagio'r gwerthiant. Mae Komissarov bellach yn erlyn Romanova mewn llysoedd yn Rwsia, gan ddal ei fod wedi'i dwyllo o'i fuddsoddiad $ 13.7 miliwn.

Mae Romanova, am ei rhan hi, wedi ymateb i ymholiadau gan y wasg am yr achos gan allfeydd megis Rwsia Novaya Gazeta gyda bygythiadau o gamau cyfreithiol, gan hysbysu'r papur yn frwd bod ei gŵr yn “gyn-ddirprwy-atwrnai cyffredinol ac yn bennaeth Adran Ymchwiliol yr Erlynydd Swyddfa Gyffredinol ”mewn ymgais amlwg i fygwth y newyddiadurwyr i gefnogi'r stori. Yn hytrach, cyhoeddwyd ei neges yn llawn.

Nid y sgandal hwn yw'r unig rwystr diweddar i enw da'r sector bancio sydd eisoes wedi'i ddifetha. Er enghraifft, cafodd Jesper Nielsen, un o brif weithredwyr Danske Bank, ei danio yn ddiweddar mewn sgandal yn ymwneud â chordalu cwsmeriaid. Ef oedd y gwasanaeth hiraf i'r bobl 10 ar frig banc mwyaf Denmarc, sy'n brwydro i adfer ymddiriedaeth ar ôl i sgandal gwyngalchu $ 230bn ffrwydro yn ei uned Estonia.

Mewn man arall, mae comisiwn seneddol Moldofa newydd gyhoeddi ail ran ymchwiliad yn manylu ar ddiflaniad rhyw $ 1bn o system fancio’r genedl, digwyddiad y mae’r wlad fach, dlawd yn dal i chwilota amdano. Mae Aleksandr Slusari, dirprwy siaradwr y senedd a chadeirydd pwyllgor ymchwilio’r corff, wedi mynnu gwybod pwy oedd yn gyfrifol am ddiflaniad y cronfeydd, gan feio swyddfa’r erlynydd am ei guddio.

Ychwanegodd Rogoff: ”Yn anffodus, pan fydd argyfwng ariannol, argyfwng dyled, unrhyw fath o argyfwng, y rhai sydd wedi eu taro galetaf bron yn ddieithriad yw’r rhai sydd wedi’u difreinio, y bobl dlotaf ac, yn aml iawn, y dosbarth canol. Felly, byddai argyfwng ariannol yn ddrwg i'r cyfoethog ond byddai'n waeth i bobl gyffredin. Felly, pan feddyliwn am amddiffyn yr economi rhag argyfwng ariannol, nid yw'n ymwneud ag amddiffyn yr arianwyr cyfoethog yn unig; mae'n ymwneud ag amddiffyn pobl gyffredin. ”

Mae'r holl faterion hyn yn her i brifathro ECB newydd Christine Lagarde. Bydd Lagarde, cyfreithiwr, yn cymryd drosodd ar adeg o ansicrwydd economaidd gyda Megan Greene, economegydd yn Ysgol Harvard Kennedy, gan ddweud: “Mae diffyg profiad uniongyrchol Largarde o weithio mewn marchnadoedd ariannol hefyd yn nodedig a gallai fod yn berthnasol os yw Ewrop yn mynd i ddirwasgiad . ”

Parhau Darllen

Bancio

#BankingUnion - Mae'r Senedd yn cymeradwyo rheolau i leihau risgiau i fanciau'r UE ac amddiffyn trethdalwyr

cyhoeddwyd

on

 Mabwysiadodd y Senedd gam sylweddol tuag at leihau risgiau yn y system fancio a sefydlu'r Undeb Bancio yr wythnos hon.

Y rheolau a gymeradwywyd gan y Senedd ac eisoes cytuno'n anffurfiol ag aelod-wladwriaethau, yn ymwneud â gofynion darbodus i wneud banciau'n fwy gwydn. Dylai hyn helpu i roi hwb i economi'r UE trwy gynyddu capasiti benthyca a chreu mwy o farchnadoedd cyfalaf hylifol, a map ffordd clir i fanciau ddelio â cholledion heb orfod troi at gymorthdaliadau a ariennir gan drethdalwyr.

Cymesuredd

Er mwyn sicrhau bod banciau’n cael eu trin yn gymesur, yn ôl eu proffiliau risg a’u pwysigrwydd systemig, sicrhaodd ASEau y bydd “sefydliadau bach ac an-gymhleth” yn ddarostyngedig i ofynion symlach, yn enwedig o ran adrodd ac i roi llai o arian o’r neilltu i dalu’n bosibl colledion. Fodd bynnag, bydd yn rhaid i fanciau systematig bwysig fod â llawer mwy o arian eu hunain i dalu am eu colledion er mwyn cryfhau’r egwyddor o fechnïaeth (colledion a orfodir ar fuddsoddwyr banciau (ee deiliaid bond) er mwyn osgoi methdaliad, yn lle ailgyfalafu a ariennir gan y wladwriaeth) yn yr UE.

hysbyseb

Ffactor cefnogi BBaCh

Gan fod gan fentrau bach a chanolig risg systemig is na chorfforaethau mwy, bydd gofynion cyfalaf ar gyfer banciau yn is pan fyddant yn benthyca i fusnesau bach a chanolig. Dylai hyn olygu y bydd benthyca i fusnesau bach a chanolig yn cynyddu.

Peter Simon (S&D, DE), dywedodd y rapporteur ar gyfer y gofynion darbodus (CRD-V / CRR-II): “Yn y dyfodol, bydd banciau yn destun rheolau trosoledd llymach a hylifedd tymor hir. Mae cynaliadwyedd hefyd yn bwysig, gan fod yn rhaid i fanciau addasu eu rheolaeth risg i risgiau sy'n deillio o newid yn yr hinsawdd a'r trawsnewid ynni. "

hysbyseb

Osgoi achubwyr trethdalwyr

Mae'r Senedd wedi cymeradwyo'r Gyfarwyddeb Adfer a Datrys Banc (BRRD) a'r Rheoliad Mecanwaith Datrysiad Sengl (SRMR), sy'n golygu y bydd safonau rhyngwladol ar amsugno colledion ac ail-gyfalafu yn cael eu hymgorffori yng nghyfraith yr UE.

Dylai'r ddeddfwriaeth newydd hon ar fap ffordd clir i fanciau ymdrin â cholledion sicrhau eu bod yn dal digon o ddyled cyfalaf a mechnïaeth i beidio â defnyddio mechnïaeth trethdalwyr a diffinio amodau ar gyfer mesurau adfer cynnar.

Moratoriwm

Bydd y rheolau newydd ar gyfer cymhwyso “pŵer moratoriwm” yn atal taliadau gan fanciau sydd mewn trafferthion. Gellir rhoi'r pŵer hwn ar waith pan benderfynwyd bod y banc yn methu neu'n debygol o fethu ac os nad oes mesur sector preifat ar gael ar unwaith i atal y methiant. Mae'n caniatáu i'r awdurdod datrys sefydlu a yw er budd y cyhoedd i ddatrys y mater yn hytrach nag ansolfedd. Byddai cwmpas y moratoriwm yn gymesur ac wedi'i deilwra i achos pendant. Os nad yw datrys banc sy'n methu neu sy'n debygol o fethu er budd y cyhoedd, dylid ei ddirwyn i ben yn drefnus yn unol â chyfraith genedlaethol.

Diogelu

Yn olaf, sicrhaodd y Senedd ddarpariaethau i amddiffyn buddsoddwyr bach rhag dal dyled banc y gellir ei mewnosod, fel bondiau a roddwyd gan fanc pan nad yw'n offeryn manwerthu addas ar eu cyfer. Byddai angen i gontractau ariannol sy'n cael eu llywodraethu gan gyfraith trydydd gwlad yn yr UE gael cymal yn cydnabod ei fod yn ddarostyngedig i'r rheolau datrys ar fechnïaeth a moratoriwm.

Gunnar Hökmark (EPP, SE), dywedodd y rapporteur ar gyfer y pecyn BRRD / SRMR: “Mae hwn yn gam pwysig iawn wrth gwblhau'r Undeb Bancio a lleihau risgiau yn y system ariannol. Mae'r gyfraith newydd yn gytbwys, gan ei bod yn gosod gofynion ar fanciau ond ar yr un pryd hefyd yn sicrhau y gall banciau chwarae rhan weithredol wrth ariannu buddsoddiadau a thwf. ”

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd