Cysylltu â ni

cloud cyfrifiadurol

Kroes: 'Rhuthr aur y data'

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

pedwar rhesel-s_w_ellis-cc-2681151694_5e0bb01081Trawsgrifiad o'r araith a roddwyd gan Is-lywydd y Comisiwn Neelie Kroes yn y Fforwm Data Ewropeaidd, Athen, 19 Mawrth 2014.

"Bron i 200 mlynedd yn ôl, gwelodd y chwyldro diwydiannol rwydweithiau newydd yn cymryd drosodd. Nid math newydd o drafnidiaeth yn unig, roedd y rheilffyrdd yn cysylltu diwydiannau, yn cysylltu pobl, yn bywiogi'r economi, yn trawsnewid cymdeithas. Nawr rydym yn wynebu chwyldro diwydiannol newydd: un digidol. Gyda chyfrifiadura cwmwl ei injan newydd, data mawr ei danwydd newydd. Cludo arloesiadau anhygoel y rhyngrwyd, a rhyngrwyd pethau. Rhedeg ar reiliau band eang: cyflym, dibynadwy, treiddiol. Fy mreuddwyd yw bod Ewrop yn cymryd ei rhan lawn. Gyda diwydiant Ewropeaidd yn gallu cyflenwi, dinasyddion a busnesau Ewropeaidd yn gallu elwa, llywodraethau Ewropeaidd yn gallu ac yn barod i gefnogi. Ond mae'n rhaid i ni gael yr holl gydrannau hynny yn iawn.

"Beth mae'n ei olygu i ddweud ein bod ni yn yr oes ddata fawr? Yn gyntaf, mae'n golygu mwy o ddata nag erioed ar gael inni. Cymerwch holl wybodaeth dynoliaeth o wawr gwareiddiad tan 2003 - y dyddiau hyn sy'n cael ei chynhyrchu mewn dau ddiwrnod yn unig Rydym hefyd yn gweithredu i sicrhau bod mwy a mwy ohono ar gael fel data agored, ar gyfer gwyddoniaeth, arbrofi, ar gyfer cynhyrchion a gwasanaethau newydd. Yn ail, mae gennym ni fwy fyth o ffyrdd - nid yn unig i gasglu'r data hwnnw - ond i'w reoli, ei drin, ei ddefnyddio. Dyna'r hud i ddod o hyd i werth yng nghanol y màs data. Mae'r seilwaith cywir, y rhwydweithiau cywir, y gallu cyfrifiadurol cywir ac, yn olaf ond nid lleiaf, y dulliau a'r algorithmau dadansoddi cywir yn ein helpu i dorri trwy'r mynyddoedd. o graig i ddod o hyd i'r aur oddi mewn. Yn drydydd, nid dim ond rhywfaint o gynnyrch arbenigol yw hwn ar gyfer pobl sy'n hoff o dechnoleg. Mae'r effaith a'r gwahaniaeth i fywydau pobl yn enfawr: mewn cymaint o feysydd.

hysbyseb

"Trawsnewid gofal iechyd, defnyddio data i ddatblygu cyffuriau newydd, ac achub bywydau. Dinasoedd mwy gwyrdd gyda llai o tagfeydd traffig, a defnydd craffach o arian cyhoeddus. Hwb busnes: fel manwerthwyr sy'n cyfathrebu'n ddoethach â chwsmeriaid, am fwy o bersonoli, mwy o gynhyrchiant, a llinell waelod well. Does ryfedd fod data mawr yn tyfu 40% y flwyddyn. Does ryfedd fod swyddi data yn tyfu'n gyflym. Does ryfedd fod sgiliau a phroffiliau nad oedd yn bodoli ychydig flynyddoedd yn ôl bellach yn eiddo poeth: ac mae eu hangen arnom i gyd, o lanhawr data i reolwr data i wyddonydd data.

"Gall hyn wneud gwahaniaeth i fywydau pobl. Lle bynnag rydych chi'n eistedd yn yr ecosystem ddata - peidiwch byth ag anghofio hynny. Peidiwch byth ag anghofio'r effaith wirioneddol honno a'r potensial go iawn. Mae gwleidyddion yn dechrau cael hyn. Mae Llywyddion a Phrif Weinidogion yr UE wedi cydnabod yr hwb i gynhyrchiant , arloesi a gwell gwasanaethau o ddata mawr a chyfrifiadura cwmwl.

"Ond mae angen yr amgylchedd cywir ar y technolegau hynny. Ni allwn fynd ymlaen i gael trafferth gyda band eang o ansawdd gwael. Gyda phob gwlad yn ceisio ar ei phen ei hun. Gyda seilwaith ac ymchwil sy'n unigol ac yn aneffeithiol, ar wahân ac yn is-raddfa. Gyda gwahanol gyfreithiau ac arferion yn siglo a chwalu'r farchnad sengl. Ni allwn fynd ymlaen fel 'na. Ni allwn barhau mewn awyrgylch o ansicrwydd a drwgdybiaeth. Mae datgeliadau diweddar yn dangos yr hyn sy'n bosibl ar-lein. Maent yn dangos goblygiadau ar gyfer preifatrwydd, diogelwch a hawliau.

hysbyseb

"Gallwch chi ymateb mewn dwy ffordd. Un yw taflu'ch dwylo ac ildio. I roi'r gorau iddi a rhoi data mawr yn y blwch sydd wedi'i farcio'n" rhy anodd ". I droi i ffwrdd o'r cyfle hwn, a throi eich cefn ar broblemau sydd angen cael ein datrys, o ganser i newid yn yr hinsawdd. Neu - hyd yn oed yn waeth - i dderbyn yn syml na fydd Ewrop yn ffigur ar y map hwn ond y bydd yn cael ei leihau i fewnforio canlyniadau a chynhyrchion eraill. Fel arall: gallwch chi benderfynu ein bod ni'n mynd i feistroli data mawr - a meistroli ei holl ddibyniaethau, gofynion a goblygiadau, gan gynnwys isadeileddau cwmwl ac eraill, technolegau Rhyngrwyd pethau yn ogystal â phreifatrwydd a diogelwch. A gwnewch hynny ar ein telerau ein hunain.

"A gyda llaw - nid oes raid i amddiffyniadau preifatrwydd a diogelwch ymwneud ag amddiffyn a chyfyngu yn unig. Mae data'n cynhyrchu gwerth, ac yn datgloi'r drws i gyfleoedd newydd: nid oes angen i chi" amddiffyn "pobl rhag eu hasedau eu hunain. Beth ydych chi yr angen yw grymuso pobl, rhoi rheolaeth iddynt, rhoi cyfran deg o'r gwerth hwnnw iddynt. Rhowch hawliau iddynt dros eu data - a'u cyfrifoldebau hefyd, a'r offer digidol i'w harfer a sicrhau bod y rhwydweithiau a'r systemau y maent yn eu defnyddio yn fforddiadwy, hyblyg, gwydn, dibynadwy, diogel.

"Mae un peth yn glir: nid adeiladu waliau yn unig yw'r ateb i fwy o ddiogelwch. Sylweddolodd filoedd o flynyddoedd yn ôl, sylweddolodd pobl Gwlad Groeg hynny. Fe wnaethant sylweddoli y gallwch chi adeiladu waliau mor uchel ac mor gryf ag y dymunwch - ni fydd yn gwneud a gwahaniaeth, nid heb yr ymwybyddiaeth gywir, y rheolaeth risg gywir, y diogelwch cywir, ar bob dolen yn y gadwyn. Pe bai'r Trojans yn unig wedi sylweddoli hynny hefyd! Mae'r un peth yn wir yn yr oes ddigidol: cadwch ein data dan glo yn Ewrop, cymryd rhan mewn breuddwyd amhosibl o ynysu, ac rydym yn colli cyfle; heb ennill unrhyw ddiogelwch.

"Ond meistroli'r holl feysydd hyn, a byddem wir wedi meistroli data mawr. Yna byddem wedi dangos y gall technoleg ystyried gwerthoedd democrataidd; ac y gall democratiaeth ddeinamig ymdopi â thechnoleg. Yna byddem yn cael hwb i fod o fudd i bob Ewropeaidd.

"Felly gadewch i ni droi'r ased hwn yn aur. Gyda'r isadeiledd i'w ddal a'i brosesu. Gallu cwmwl sy'n effeithlon, yn fforddiadwy, ar alw. Gadewch i ni fynd i'r afael â'r rhwystrau, o safonau ac ardystio, ymddiriedaeth a diogelwch, i berchnogaeth a hawlfraint. sgiliau cywir, fel y gall ein gweithlu achub ar y cyfle hwn. Gyda phartneriaethau newydd, dod â'r chwaraewyr iawn at ei gilydd a buddsoddi mewn ymchwil ac arloesi. Dros y ddwy flynedd nesaf, rydym yn rhoi 90 miliwn ewro ar y bwrdd ar gyfer data mawr a 125 miliwn. am y cwmwl.

"Rwyf am ymateb i'r rheidrwydd economaidd hwn. Ac rwyf am ymateb i alwad y Cyngor Ewropeaidd - gan edrych ar yr holl agweddau sy'n berthnasol i economi ddigidol yfory. Gallwch ein helpu i adeiladu'r dyfodol hwn. Pob un ohonoch. Helpu i sicrhau economi ddigidol y dyfodol sy'n cael ei gyrru gan ddata. Ehangu a dirywio'r ecosystem o amgylch data. Chwaraewyr newydd, cyfryngwyr newydd, datrysiadau newydd, swyddi newydd, twf newydd. Y llynedd yn Vilnius, codais y syniad o bartneriaeth gyhoeddus breifat yn y maes hwn. Gall hynny fod yn ffordd bwerus o weithio gyda'n gilydd - ac yn rhywbeth sydd wedi gweithio'n dda iawn i ni mewn meysydd eraill, fel 5G. Ond gadewch imi fod yn glir. Nid arian am ddim yw arian cyhoeddus. Cyn y gallwch ei ddatgloi mae angen eglurhad iawn arnoch chi. cynllun, gan ddangos sut y bydd unrhyw fuddsoddiad cyhoeddus yn gweithio, sut mae'n cysylltu â'r gweithgareddau o'i gwmpas, a sut y bydd yn talu ar ei ganfed.

"Er ei holl bwysigrwydd: nid yw data mawr yn ddim gwahanol. Felly mae angen Agenda Ymchwil Strategol ac Arloesi sy'n gwneud hyn i gyd - gan dyfu o sail eang, gynhwysol a chynrychioliadol, gan dynnu gwahanol flaenoriaethau ynghyd, fel eu bod yn gwneud synnwyr yn gyffredinol. yn gwybod bod llawer ohonoch wedi bod yn brysur yn gweithio ar agenda o'r fath. Ac rydych chi'n mynd i drafod testun yma yn yr EDF. Mae croeso i hynny. Pan fydd gennym fewnbwn sefydlog bydd yn rhaid i ni ei wirio a'i adolygu yn erbyn y gofynion ar gyfer PPPau yn Horizon 2020 Ac yna gorffen i fynd ymlaen. Ac mae angen i ni wneud hyn i gyd yn gyflym, ac i'r ansawdd uchaf.

"Rwy'n siŵr y byddwch chi'n parhau â hynny a'r holl waith caled arall: ymgysylltu, rhwydweithio, datblygu. Dod o hyd i arloesiadau data ar gyfer y sector cyhoeddus a busnes hefyd. O chwaraewyr diwydiant mawr i entrepreneuriaid bach; o ymchwilwyr i gyfalafwyr menter - rydych chi i gyd rhan o economi ddata Ewrop, a rhan o'n dyfodol economaidd. Gyda'n gilydd, rwy'n gobeithio y gallwn adeiladu ar hynny, gan weithio gyda'n gilydd ar gyfer dyfodol Ewropeaidd sy'n ffynnu ar ddata. "

I ychwanegu eich sylw at yr araith hon, gweler fersiwn gymdeithasol yr araith  ewch yma.

Gwybodaeth Busnes

#WelshSiliconValleys - Bydd cyllid yn y dyfodol yn angori cenhedlaeth newydd o gwmnïau seiberddiogelwch yn #Wales

cyhoeddwyd

on

Bydd cyllid newydd yn helpu i sicrhau lle Cymru fel cartref arweinwyr technoleg y dyfodol. Mae Eluned Morgan, y Gweinidog Cysylltiadau Rhyngwladol, wedi cyhoeddi £ 250,000 yng nghyllid Llywodraeth Cymru i helpu i greu’r genhedlaeth nesaf o gwmnïau technoleg Cymru, yn ystod ei hymweliad chwe diwrnod â Gogledd America.

Eluned Morgan, y Gweinidog Cysylltiadau Rhyngwladol

Eluned Morgan, y Gweinidog Cysylltiadau Rhyngwladol

Mae llywodraeth Cymru wedi addo’r gefnogaeth i baru cychwyniadau seiber cronfa sy’n graddio allan o ganolbwynt technoleg Alacrity Foundation yng Nghasnewydd, sydd â’r nod o feithrin arweinwyr uwch-dechnoleg newydd trwy ei rhaglen dechnoleg, gan ddarparu hyfforddiant busnes ymarferol, sgiliau meddalwedd a graddedigion mentora - fel rhan o gwrs arddull “boot camp” 15 mis.

hysbyseb

Bydd y cronfeydd newydd yn helpu hadau i ariannu cwmnïau seiberddiogelwch newydd sy'n graddio o Alacrity.

Mae'r cyllid newydd yn dilyn mwy na £ 3.7 miliwn a ddarparwyd i Alacrity gan Lywodraeth Cymru, ochr yn ochr â chyllid cyfatebol gan Wesley Clover a Sefydliad Waterloo, er 2011 i greu cychwyniadau technoleg newydd yng Nghymru. Gyda hyd at £ 5m arall o arian cyfatebol Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i hadu’r cwmnïau newydd hynny i’w helpu i dyfu a ffynnu yng Nghymru.

Cyhoeddodd y Gweinidog y cyllid newydd yn dilyn cyfarfod gyda’r dyn busnes technoleg o Gymru, Syr Terry Matthews, cadeirydd Wesley Clover International, a’r Athro Simon Gibson, cadeirydd Sefydliad Alacrity.

hysbyseb
Syr Terry Matthews & Eluned Morgan AC

Syr Terry Matthews & Eluned Morgan AC

Wrth siarad yn ystod ei hymweliad, dywedodd y gweinidog: “Mae’r cyllid hwn yn ymrwymiad pellach gan Lywodraeth Cymru i sicrhau bod Cymru’n parhau i fod yn gartref cryf i’n sector technoleg, sy’n werth £ 8.5 biliwn - ac yn tyfu.

“Bydd gan y rhai sy’n graddio o’r rhaglen entrepreneuriaeth yr holl botensial a’r holl sgiliau sydd eu hangen i fod yn arweinwyr cwmnïau technoleg hynod lwyddiannus yng Nghymru.

“Rydyn ni, wrth gwrs, eisiau gweld y dalent honno’n cael ei meithrin a’i haddysgu yng Nghymru, ac rydyn ni am weld eu sgiliau a’u dyfeisgarwch yn cael eu cyflogi er budd busnesau Cymru.

“Dyna pam rydyn ni wedi gwneud y penderfyniad sydd gyda ni - rydyn ni am sicrhau bod cefnogaeth ar waith i helpu graddedigion Alacrity i wneud eu marc ar y byd technoleg.

“Mae gennym ni sector technolegol a seiberddiogelwch anhygoel o gryf yng Nghymru, ac mae help rhaglenni fel Sefydliad Alacrity yn hanfodol er mwyn sicrhau ein bod yn parhau i gynnal a chefnogi cwmnïau sy'n gweithio ar flaen y gad ym maes technoleg.”

Parhau Darllen

Busnes

Hone Eich Sgiliau Technegol sydd eu hangen arnoch ar gyfer Arholiad CompTIA CAS-003 gyda #Prepaway

cyhoeddwyd

on

Mae CASP + CompTIA yn wahanol ar ei ben ei hun. Mae'n nod unigryw sy'n anelu at weithwyr proffesiynol arbenigol sydd eisiau dilyn rôl yr ymarferydd diogelwch. Yn unol â hynny, mae CASP +, neu Ymarferydd Diogelwch Uwch CompTIA +, yn darparu ar gyfer yr arbenigwyr sydd wedi syfrdanu gyrfa nodedig yn y diwydiant TG.

Mae'r ardystiad lefel uwch hwn wedi bod yn gwneud tonnau yn y maes seiberddiogelwch oherwydd ei amcanion hollgynhwysol sy'n hybu ystod o sgiliau technegol. Yn y pen draw, mae ymarferwyr diogelwch yn helpu busnesau rhag seiber-fygythiadau cyson.

hysbyseb

Pam mae CASP +, yn wahanol i bob ardystiad arall?

Oeddech chi'n gwybod mai CASP +, trwy ei arholiad CAS-003, yw'r unig ardystiad ymarferol ac wedi'i seilio ar berfformiad ar gyfer ymarferwyr? Gyda'i darged eithaf unigryw, dim ond nifer cyfyngedig o arbenigwyr TG all gael gafael ar yr achrediad CompTIA nodedig hwn. O ganlyniad, ni allwch sefyll yr arholiad os ydych chi'n gem TG newydd gyda gwybodaeth gyfyngedig neu weithiwr TG wedi'i bobi gyda phrofiadau ychydig flynyddoedd. Dim ond gweithwyr proffesiynol profiadol sydd ag o leiaf ddeng mlynedd o brofiad gweinyddu TG ac o leiaf gefndir cefndir technegol ymarferol 5 sy'n gallu cael yr ardystiad mawreddog hwn.

Yn wahanol i ardystiadau lefel arbenigol eraill, mae CASP + yn canolbwyntio ar harneisio arbenigwyr diogelwch sydd â sgiliau ymarferol. Felly, nid yn unig y mae'r arbenigwyr arbenigol hyn yn nodi'r strategaethau a'r fframweithiau seiberddiogelwch y mae angen eu cychwyn ond maent hefyd yn gweithredu'r datrysiad gorau gan ddefnyddio'r safonau hynny. Gan fod hyn yn canolbwyntio ar ymarferwyr - nid rheolwyr na gweithwyr proffesiynol TG eraill - mae CASP + yn denu'r rhai sy'n bwriadu datblygu eu sgiliau cybersecurity yn gynhwysfawr. Prepaway.com.

Beth yw ystyr arholiad CAS-003?

Mae ei arholiad ardystio, CAS-003, yn arholiad 165-munud sy'n cynnwys cwestiynau yr un mor galed 90 wedi'u rhannu'n aml-ddewis a fformat sy'n seiliedig ar berfformiad. Oherwydd bod yr arbenigedd hwn eisoes ar gyfer yr arbenigwyr, nid oes sgôr graddedig, sy'n golygu eich bod naill ai'n pasio neu'n methu. Mae hyn yn gwneud yr arholiad hwn yn un o'r ardystiadau CompTIA anoddaf i ewinedd.

hysbyseb

Beth yw'r sgiliau technegol a enillwyd ar ôl pasio arholiad CAS-003?

Fel un o'r ardystiadau CompTIA gorau a mwyaf heriol, mae ymgeiswyr ar gyfer yr arholiad ardystio hwn wedi'u penodi'n dda gydag amrywiaeth o alluoedd technegol sy'n werthfawr i'ch proffesiwn. Yma, y ​​sgiliau seiberddiogelwch gorau y byddwch yn eu caffael o'r hufen enwog hwn o enw da CompTIA y cnwd.

 

Rheoli Risg

Heddiw, mae rheoli risg yn rhan annatod o unrhyw fusnes. Trwy reoli risg, gall sefydliadau weithio'n effeithiol a diffinio eu nodau yn y dyfodol yn synhwyrol. Mae hynny oherwydd bod rheoli risg yn ystyried y busnes cyfan, ynghyd â'r risgiau a'r ffurflenni. Ac os bydd cwmni'n rhoi pwyslais ar yr agwedd fusnes bwysig hon, yna bydd llai o siawns o gael ei siomi.

Ac fel ymarferydd diogelwch, mae angen i chi fod yn arbenigwr ar reoli'r risg o fentrau diweddar yn ogystal â gwerthuso risgiau a fframweithiau diogelwch. Dylech wybod sut i ddehongli data a allai fod yn gysylltiedig â bygythiadau yn y diwydiant. Yn gryno, rhaid i chi baratoi ymlaen gyda diogelwch seiberddiogelwch a gweithredu rhai strategaethau lliniaru risg. Mae pob un o'r cyfrifoldebau cyfrifoldebau rheoli risg sylweddol hyn yn trafod yr amcanion https://www.comptia.org/.

Integreiddio trefnus o ddiogelwch menter

Hanfodol arall fel agwedd i'w hystyried mewn unrhyw fusnes yw ei ddiogelwch menter. Diogelwch menter yw pan fydd cwmnïau'n creu strategaethau i leihau'r risg o fynediad anghyfreithlon i ddata a systemau. Mae'r technegau hyn yn cynnwys integreiddio gwesteiwyr, rhwydweithiau, a storio i bensaernïaeth menter warchodedig i sicrhau bod yr holl wybodaeth a systemau pwysig yn cael eu sicrhau. Gan ddefnyddio technolegau amrywiol fel ar-safle, rhithwirio, a chwmwl, rhaid i asedau ffisegol y sefydliad gael eu diogelu'n fawr rhag derbyniadau diawdurdod posibl.

Oherwydd diogelwch menter yn bwysig iawn, mae'r sefydliad yn gofyn am weithiwr proffesiynol a all ymdrin â gweinyddu diogelwch menter. A chyda CAS-003, rydych chi'n barod i ymgorffori eich sgiliau technegol yn y diogelwch menter busnes.

Pensaernïaeth diogelwch menter

Mae ymarferwyr diogelwch hefyd yn ymdrin ag integreiddio cydrannau rhwydwaith a diogelwch. Gyda phensaernïaeth diogelwch trwy ddyluniad diogelwch unedig, caiff cwmnïau eu diogelu rhag risgiau posibl mewn amgylchedd penodol. Gall hyn fod yn dasg sy'n procio'r meddwl os na chewch eich ardystio ag ardystiad fel CompTIA CASP +.

Oherwydd bod CASP + yn eich galluogi i weithredu rheolaethau diogelwch neu wrthfesurau diogelwch sydd eu hangen i gynnal cyfrinachedd, dibynadwyedd ac argaeledd y system. Hefyd, defnyddir y rheolaethau diogelwch hyn ar gyfer gwahanol ddyfeisiau gan gynnwys offer symudol, gwesteiwr ac offer ffactor bach.

Gweithrediadau diogelwch menter

Ar wahân i bensaernïaeth diogelwch, mae'r arholiad ardystio hwn yn cyffwrdd â gweithrediadau diogelwch menter, lle mae ymgeiswyr yn cael eu hamlinellu â thechnegau mewn achos o ddigwyddiadau risg. Gydag amcanion CAS-003, mae ymarferwyr diogelwch yn dod yn hyfedr wrth weithredu ymateb i ddigwyddiadau yn ogystal ag adfer dulliau os bydd problem benodol yn codi. Drwy gynnal asesiadau diogelwch, mae ymgeiswyr yn defnyddio offer priodol i ganfod, ymchwilio, ymateb ac atal pryderon cybersecurity ymhellach sy'n creu effaith ar y busnes cyfan.

 

Ymchwil, datblygu a chydweithio mewn menter

Yn olaf ond yn sicr nid y lleiaf, trwy gymryd arholiad CAS-003, rydych chi'n cael dysgu gwahanol ddulliau ymchwil ac yn cymhwyso'r technegau hyn ymhellach o fewn y fenter. Gwneir y dulliau hyn i asesu tueddiadau'r diwydiant a sut mae'r rhain yn effeithio ar y busnes cyfan. At hynny, mae hyn yn helpu gyda datblygiad y fenter a chydweithio pellach er mwyn cyflawni nodau busnes. Ar wahân i'r dulliau ymchwil hyn, mae'r arholiad hefyd yn rhoi defnydd o ddulliau cryptograffig fel blockchain ac amgryptio dyfeisiau symudol. Ac wrth integreiddio technegau cryptograffig, bydd eich gwybodaeth yn bellgyrhaeddol.

Sut i baratoi?

 

I baratoi ar gyfer arholiad CAS-003 yn gyntaf ymwelwch â gwefan swyddogol CompTIA. Yma fe welwch y wybodaeth am e-lyfrau, hyfforddiant ystafell ddosbarth a manylion am y prawf ei hun. Ynghyd â pharatoi o'r fath, gallwch ddefnyddio tomenni arholiad i adolygu'r deunydd dysgedig neu ddod o hyd i'r meysydd gwan y mae angen i chi ganolbwyntio arnynt. Ar gyfer hynny, ewch i wefan Prepaway - un o'r adnoddau gwe gorau y gallwch chi ddibynnu'n llwyr arno. Ar blatfform Prepaway, fe welwch gasgliad gwerthfawr o'r tomenni arholiad sydd wedi'u diweddaru fwyaf. Mae'r ffeiliau hyn yn cynnwys y cwestiynau arholiad blaenorol a chyfredol gydag atebion y gallwch eu hyfforddi. Mae'r ffeiliau'n cael eu creu gan y rhai sy'n cymryd arholiadau go iawn ac yn cael eu gwirio gan arbenigwyr TG, dyna pam eu bod mor bwysig i wneud eich paratoad yn effeithlon. Yn ogystal, mae'r tomenni hyn mewn fformat .vce ac yn cael eu hagor gyda'r VCE Player, sy'n eich helpu i olrhain eich canlyniadau a hyfforddi'r cwestiynau anoddaf i chi amseroedd diderfyn. Ar wefan Prepaway, gallwch ddod o hyd i gwrs hyfforddi a fydd yn rhoi mwy o fanylion i chi am yr arholiad. Mewn achos o unrhyw faterion ynglŷn â pha ffeil i'w lawrlwytho neu gwrs i'w chymryd gallwch gyfathrebu â'r ymgeiswyr yn uniongyrchol ar blatfform Paratoi. Gwnewch yn siŵr y cewch ateb prydlon a darn da o gyngor bob amser.

Casgliad

Ar y cyfan, nid oes amheuaeth bod CASP + yn ardystiad amlwg ymhlith gweithwyr proffesiynol lefel-arbenigol sy'n cystadlu am achrediad lefel uwch. Gyda arholiad CASP + CAS-003, byddwch yn dod yn ymarferydd diogelwch profiadol sy'n barod i fynd â'r diwydiant TG yn stormus.

Felly, a ydych chi'n barod am yr her o fynd â'ch sgiliau technegol amhrisiadwy i'r lefel uchaf? Os ydych, yna mae angen i chi ddechrau paratoi'ch hun gyda phrofiad TG manwl a pharatoi ar gyfer yr arholiad! Gwiriwch wefan Paratoad i basio'r arholiad ardystio ar yr ymgais gyntaf.

 

Parhau Darllen

Busnes

Marchnadoedd agored a chae chwarae gwastad yn hanfodol i gyrraedd y #DigitalAge nesaf

cyhoeddwyd

on

Hyd yn ddiweddar ychydig o bobl y tu allan i'r busnes o adeiladu a gweithredu rhwydweithiau telathrebu oedd wedi clywed am Huawei. Newidiodd hynny pan lansiwyd llinell o ffonau smart ac yna tabledi a dyfeisiau defnyddwyr sydd wedi mynd â ni i frig y diwydiant electroneg defnyddwyr, yn ysgrifennu Simon Lacey.

Ond cyn i ni ddod yn frand defnyddwyr roeddem wedi hen sefydlu perthynas fel un o'r partneriaid mynd mwyaf dibynadwy, dibynadwy, arloesol a chystadleuol ar gyfer gweithredwyr, a oedd wedi cael ei guro ers blynyddoedd lawer gan falu cystadleuaeth prisiau a chynyddu gwariant capex.

hysbyseb

Mae Simon Lacey yn Is-lywydd Mynediad i'r Farchnad a Hwyluso Masnach yn Adran Materion Llywodraeth Fyd-eang Huawei Technologies yn Shenzhen

Erbyn 2015 roeddem wedi dod yn werthwr offer Rhif Un y byd ar gyfer rhwydweithiau telathrebu symudol, cyflawniad a ddeilliodd i raddau helaeth o'r marchnadoedd agored a'r cae chwarae gwastad yn y nifer cynyddol o wledydd lle gwnaethom fusnes. Roedd gweithredwyr wedi bod yn aros ers amser i chwaraewr newydd, mwy arloesol a chost-gystadleuol fynd i'r farchnad i ddarparu dewis arall yn lle'r gwerthwyr etifeddiaeth a oedd wedyn yn dominyddu marchnadoedd offer. Ac oherwydd mai hwn oedd y byd newydd o ddadreoleiddio marchnad, rhyddfrydoli masnach ac integreiddio economaidd yn union ar ôl sefydlu Sefydliad Masnach y Byd yn 1995, roedd marchnadoedd ar y cyfan yn agored ac roedd rhwystrau masnach yn fach iawn.

Heddiw, mae ymosodiad ar natur agored a chwarae teg y farchnad a fu mor fuddiol i Huawei a'r miloedd o gwmnïau ifanc eraill sy'n ffurfio'r sector technoleg fyd-eang a'r economi ddigidol fodern. Gyda llwybr economaidd y byd yn ansicr, nid yw hwn yn amser i gefnu ar egwyddorion sydd wedi gwasanaethu'r economi fyd-eang cystal am y blynyddoedd 60 diwethaf. Wrth inni sefyll ar drothwy oes ddigidol newydd, gyda thechnolegau newydd fel 5G yn barod i ddod ag enillion cynhyrchiant, buddion, modelau busnes newydd, a swyddi newydd na allwn hyd yn oed eu dychmygu heddiw, rhaid inni beidio â chefnu ar yr hanfodion sylfaenol sydd wedi dod â ni hyd yn hyn, gan gynnwys yn benodol ymrwymiad i farchnadoedd agored a chwarae teg. Rhaid i farchnadoedd aros yn agored i bob busnes waeth beth yw eu gwlad wreiddiol a rhaid trin pob busnes yn gyfartal ym mhob maes o'r gyfraith a rheoleiddio. Dim ond yn y modd hwn y byddwn i gyd yn gallu elwa o amgylchedd cystadleuol sy'n gwobrwyo'r mwyaf effeithlon, y mwyaf arloesol a'r mwyaf cwsmer-ganolog.

Mae'r rhain yn amseroedd pryderus i lawer, gyda materion fel seiberddiogelwch, cywirdeb rhwydwaith, diogelwch cynnyrch a phreifatrwydd data personol o'r pwys mwyaf i lywodraethau, gweithredwyr a defnyddwyr ledled y byd. Ond ni all llywodraethau ddefnyddio'r pryderon hyn fel blaen i gyfiawnhau mesurau nad ydyn nhw mewn gwirionedd yn ddim mwy na diffyndollaeth a chenedlaetholdeb economaidd. Rhaid inni gadw at egwyddorion sylfaenol marchnadoedd agored a chwarae teg o degwch sylfaenol i fusnesau a defnyddwyr ym mhob gwlad. Os na wnawn hynny, rydym mewn perygl o wynebu'r cyfleoedd a'r heriau economaidd a ddaw yn y dyfodol gydag un fraich wedi'i chlymu y tu ôl i'n cefnau yn ogystal â chau'r drws ar ddeng mlynedd ar hugain arall o arloesiadau arloesol a'r buddion niferus y mae'r rhain yn eu haddo ar gyfer ein bywydau beunyddiol.

hysbyseb

Mae Simon Lacey yn is-lywydd Mynediad i'r Farchnad a Hwyluso Masnach yn Adran Materion Llywodraeth Fyd-eang Huawei Technologies yn Shenzhen.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd