Cysylltu â ni

Blogfan

Sylw: Pryd yw'r amser iawn i drafod gyda Rwsia dros Wcráin?

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

By Y Gwir Anrhydeddus Syr Roderic Lyne (llun) Dirprwy Gadeirydd, Chatham House; Cynghorydd, Rhaglen Rwsia ac Ewrasia, Chatham HouseMae diplomyddion yn bodoli er mwyn trafod. Gwelodd yr Churchillian fod 'gên ên bob amser yn well nag i ryfel rhyfel' yn eu DNA. Ond dim ond pan fydd yr amser a'r amgylchiadau'n iawn y mae trafod yn llwyddo. Ar ddiwedd y gwrthdaro Sioraidd yn 2008 rhuthrodd yr Arlywydd Nicolas Sarkozy i drafodaethau frenetig, a chaniataodd ei ganlyniadau i bob pwrpas feddiant parhaus Rwsia o rannau o Georgia.

Ni ddylid ailadrodd y gwall hwn yn dilyn digwyddiadau diweddar yn y Crimea. Nawr fyddai'r amser anghywir i drafod gyda Rwsia dros yr Wcrain - yn enwedig pe bai'n golygu, fel y mae'n debyg, negodi dros bennau'r Iwcraniaid. Mae angen rhoi amser i'r burum weithio.

Yng nghoridorau Brwsel, mae rhai yn dadlau y dylai'r UE anfon emissaries i Moscow i ddileu'r risg o waethygu pellach. Heb os, mae'r risg yn bodoli. Mae'r Arlywydd Vladimir Putin yn chwarae gêm beryglus o brinksmanship.

hysbyseb

Ond ystyriwch safbwynt Putin. Mae'n torheulo yn arddeliad ei bobl. Mae wedi sefyll i fyny i'r Gorllewin ac wedi cywiro'r hyn yr oedd llawer o Rwsiaid yn ei ystyried yn anghywir hanesyddol - colli eu Crimea 'anymarferol'. Mae wedi dargyfeirio sylw oddi wrth yr economi llithro a'i gamreoli yn Rwsia. Mae pobl ar y strydoedd yn dathlu o dan faner Rwseg, nid o dan blacardiau yn cwyno am lygredd a gwasanaethau cyhoeddus truenus.

Mae gan Putin yr Wcráin dan bwysau ac o dan fygythiad. Mae ganddo filwyr ar y ffin, ac mae wedi rhoi awdurdod iddo'i hun i'w defnyddio ar diriogaeth yr Wcrain. Mae cynhyrfwyr sy'n cael eu hannog neu eu hanfon gan Rwsia yn tarfu ar ddinasoedd dwyreiniol Wcrain, fel Kharkiv a Donetsk. Mae Rwsia yn gwasgu economi Wcrain, gan godi prisiau nwy a mynnu ad-daliad benthyciadau. Mae'r llywodraeth dros dro fregus yn Kyiv yn brwydro i ymdopi.

Mae Putin wedi datgan nad yw’n bwriadu goresgyn dwyrain Wcráin (minws Crimea bellach). Mae'n rhedeg y risg y gallai digwyddiadau a ysgogwyd gan eithafwyr afreolus o un ochr neu'r llall ei roi dan bwysau i 'amddiffyn' Ukrainians sy'n siarad Rwseg; ond nid yw creu esgus dros oresgyniad yn edrych fel opsiwn deniadol iddo. Mae'n debyg y byddai rhai o'r lluoedd Wcreineg sydd wedi bod yn cloddio i mewn ar hyd y ffin yn tanio'n ôl.

hysbyseb

Byddai rhyfel fratricidal, pa mor fyr bynnag bynnag, gyda brodyr Slafaidd yn yr Wcrain yn chwarae llawer llai cystal ar strydoedd Nizhny Novgorod neu Novosibirsk na'r coup di-waed yn y Crimea. Ychydig o Ukrainians a fyddai’n croesawu milwyr Rwseg fel rhyddfrydwyr. Mae'r rhai sydd bob amser wedi ceisio perthynas dda â Rwsia, y cyn-Arlywyddion Leonid Kuchma a Leonid Kravchuk yn eu plith, ynghlwm yn llwyr ag sofraniaeth yr Wcrain: nid ydyn nhw am gael eu rheoli eto o Moscow. Ac, ar ôl meddiannu rhanbarthau yn yr Wcrain, beth fyddai Putin yn ei wneud nesaf? Byddai'n faich enfawr ar wladwriaeth yn Rwseg nad yw'n brin o rai eraill.

Er na ellir eithrio goresgyniad Rwsiaidd o ddwyrain Wcráin o bell ffordd, rhaid i Putin gyfrifo y byddai'n opsiwn gwael a llawn risg. Mae hefyd yn gwybod y byddai'n sbarduno sancsiynau Gorllewinol llawer dyfnach, a fyddai'n taro ei sawdl Achilles - economi ddirywiedig, heb ei diwygio Rwsia. Yng nghefn ei feddwl bydd atgofion o alltudiaeth y Politburo o Nikita Khrushchev ar ôl methiant gwaradwyddus ei anturiaeth risg uchel dros Giwba. Llawer gwell i Putin gynnal trosoledd y bygythiad na mentro ei ddefnyddio.

A fyddai ymddangosiad cenhadon yr UE yn y Kremlin, gan bledio ar Putin i ddod oddi ar gefnau’r Iwcraniaid, yn gwneud unrhyw wahaniaeth i’w gyfrifiad? Er gwaethaf yr anfantais, mae Putin yn cael ei blygu ar ddwysáu pellach, ni fyddai pledion Ewropeaidd yn ei rwystro. Byddai'r cenhadon mewn perygl o dderbyn wltimatwm yn lle.

Roedd yr Unol Daleithiau a'r UE yn iawn i geisio trafod gyda Putin cyn anecsio'r Crimea. Pe bai wedi bod yn barod i drafod, gallai fod canlyniad derbyniol a heddychlon wedi bod. Nid oedd yn fodlon. Rhyddhaodd ymosodiad propaganda ar ei gynulleidfa ddomestig, mor effeithiol nes bod hyd yn oed pobl ym Moscow a ddylai fod wedi gwybod yn well yn siarad â mi yr wythnos diwethaf am 'pogromau' yn yr Wcrain a 'gwladwriaeth fethiant sy'n cael ei rhedeg gan ffasgwyr'.

Cododd Putin ddisgwyliadau ac ewfforia revanchist i'r pwynt lle roedd wedi bocsio'i hun. Byddai unrhyw beth heblaw anecsio'r Crimea wedi edrych fel trechu. Yn arwyddocaol, mae wedi bod yn ofalus i beidio â chodi disgwyliadau o waethygu pellach (er bod y Dirprwy Brif Weinidog Dmitry Rogozin, ymhlith eraill, wedi dechrau siarad am newid statws 'gweriniaeth' Transnistrian ym Moldofa).

Byddai wedi bod yn well fyth pe bai fforwm effeithiol wedi'i greu i reoli'r tensiynau a'r risgiau o ansefydlogrwydd sy'n gorwedd ar hyd y llinellau ffawt a adawyd gan ffrwydrad yr hen Undeb Sofietaidd, efallai trwy fersiwn lefel uwch o'r OSCE. Nid argyfwng yr Wcrain, yn dilyn y gwrthdaro yn Georgia chwe blynedd yn ôl, fydd yr olaf o ôl-effeithiau 1991 i effeithio ar Ewrop. Gallai’r UE fod wedi bod yn negodi fisoedd a blynyddoedd yn ôl ar sut i atal yr Wcrain rhag dod yn ymgodymu â braich rhwng Rwsia a’r Gorllewin. Pan fydd yr argyfwng yn ymsuddo, dylai feddwl yn fwy difrifol am sut i achub y blaen ar yr un nesaf; ond nid yw hynny am y tro.

Byddai Putin yn derbyn unrhyw genhadaeth negodi gan yr UE trwy ddweud wrtho yn gyntaf fod y Crimea oddi ar yr agenda, a bod ganddo Rwsia i gyd y tu ôl iddo. Byddai'r cenhadon Ewropeaidd yn niweidio ychydig am beidio â chydnabod ac yn cwympo'n dawel. Gydag emosiwn cynyddol, byddai'r arlywydd yn ailadrodd ei araith yn y Kremlin ar 18 Mawrth, gan restru hawliau a chwynion Rwsia - rhai go iawn, rhai wedi'u dychmygu, i gyd yn gorliwio. Gyda bluff a bravado, byddai'n chwerthin oddi ar sancsiynau'r Gorllewin. Ar yr Wcráin, byddai'n cynnal naws fygythiol, gan ddileu'r llywodraeth dros dro ac oeri pigau Ewropeaidd gyda rhybuddion o'i ddyletswydd i amddiffyn Rwsiaid ethnig bregus.

Yna byddai Putin yn rhestru ei alwadau. Mae'r rhain eisoes wedi'u nodi gan lywodraeth Rwseg. Yn gyntaf, ni fydd Rwsia yn cydnabod nac yn trafod gyda'r llywodraeth dros dro a ddeilliodd o gael gwared ar Viktor Yanukovych. Dylai'r UE ddychwelyd i gytundeb 21 Chwefror a lofnodwyd rhwng Yanukovych a'r wrthblaid ac a warantir gan yr UE, neu i ryw fersiwn wedi'i haddasu ohoni (heb yr arlywydd sydd wedi'i oresgyn) i ddarparu ar gyfer gweinyddiaeth sy'n fwy derbyniol i Rwsia. Yn ail, dylid datgan bod yr Wcráin yn niwtral. Dylai'r posibilrwydd o ymuno â NATO neu'r UE gael ei eithrio. Ni ddylid datblygu cysylltiadau â'r UE mewn ffordd a oedd yn eithrio Rwsia. Yn drydydd, bod (yng ngeiriau'r Weinyddiaeth Materion Tramor) 'rhaid i senedd yr Wcrain gynnull cynulliad cyfansoddiadol', hy y dylid ailysgrifennu cyfansoddiad yr Wcrain i greu gwladwriaeth ffederal sy'n caniatáu ymreolaeth eang i'w rhanbarthau. Yn olaf, byddai Putin yn dymuno'n dda i'r UE yn y dasg bron yn amhosibl o geisio sefydlogi'r Wcráin.

Felly beth allai cenhadon yr UE ei gyflawni wrth wynebu hyn? A ddylen nhw wennol rhwng Kyiv a Moscow i helpu i orfodi diktat y Kremlin ar yr Wcrain - neu fynd adref â'u cynffonau rhwng eu coesau?

Ac, os nad nawr yw'r amser i drafod gyda Rwsia, beth felly?

Mae'r UE a'r Unol Daleithiau wedi ymrwymo i gefnogi sofraniaeth yr Wcrain. Rhaid i hynny fod yn ganolbwynt i'w polisi.

Yn y tymor byr, mae hyn yn golygu helpu'r llywodraeth dros dro i sefyll i fyny i ddychryn Rwseg, i arfer rheolaeth gryfach (gan gynnwys dros uwch-genedlaetholwyr yr Wcrain ei hun) ac i lywio'r wlad i a thrwy etholiad arlywyddol 25 Mai. Mae hefyd yn golygu hybu cyllid Wcráin. Mae'n gofyn am safiad pwyllog ond cadarn tuag at y Kremlin, nid arddangosiad o wendid neu ddiswyddiad.

Dros dymor hirach, mae angen i'r Gorllewin helpu'r Wcráin yn y dasg frawychus o adeiladu consensws gwleidyddol eang a gwladwriaeth fwy cadarn; o bob tebyg yn diwygio'r cyfansoddiad; o leihau pŵer yr oligarchiaid; datblygu rheolaeth y gyfraith; ac o greu economi weithredol. Hyn i gyd mewn gwlad o 45 miliwn o bobl: nid yw'r Wcráin yn Kosovo. Nid yw ysgrifennu sieciau yn ddigon. Os yw Wcráin am lwyddo, bydd yn mynnu ymrwymiad mawr yn y Gorllewin o adnoddau dynol yn ogystal ag adnoddau ariannol dros ddegawd, efallai trwy ryw fath o dasglu o dan uwch arweinyddiaeth. Os nad yw'r Gorllewin yn barod i wneud yr ymrwymiad hwnnw, ni ddylai fod wedi chwarae rhan mor ddwfn yn yr Wcrain yn y lle cyntaf.

Fe ddaw’r amser i siarad â Moscow, ond dim ond pan fydd y bygythiad uniongyrchol wedi’i wynebu a llywodraeth newydd Wcrain ar waith - llywodraeth sy’n cael ei chydnabod gan Rwsia ac yn gwneud ei phenderfyniadau ei hun. Dylai'r Wcráin fod ar y blaen, gyda'r UE a'r UD yn cefnogi, nid y ffordd arall. Erbyn hynny bydd y Kremlin wedi cael amser i wneud asesiad mwy sobr o ganlyniadau ei ymddygiad diweddar. Nid yw cysylltiadau Rwsia â'r Wcráin - masnach, buddsoddiad, y we o gysylltiadau personol, teuluol, diwylliannol a hanesyddol - yn cyfreithloni dymuniad y Kremlin i gyfyngu ar sofraniaeth yr Wcrain, ond yn sicr dylid eu hystyried. Mae sefydlogrwydd a ffyniant Wcráin yn y dyfodol yn gofyn am berthynas gytûn â Rwsia, gyda ffiniau ar agor i bobl a masnach, yn ogystal â chymdogion yr UE. Mae'r naill ochr neu'r llall i fynd at hyn fel cwestiwn sero yn rysáit ar gyfer trafferth diddiwedd.

Cyhyd ag y bydd y sefyllfa bresennol yn parhau, mae'r Wcráin yn colli, mae Rwsia'n colli (o fewn yr Wcrain ac yn ei chysylltiadau â'r Gorllewin) a'r Gorllewin yn colli. Gallai colli, colli, colli ddod yn ennill, ennill, ennill yn y pen draw - ond bydd yn cymryd amser, rhesymoledd a llawer iawn o ymdrech. Nid oes ffon hud.

Rwsia

Rhaid i’r UE fod yn barod i beidio â chydnabod etholiadau Duma Rwseg meddai EPP

cyhoeddwyd

on

Russia [nid:114228]

“Mae angen ailwampio polisi Ewrop vis-à-vis Rwsia. Rhaid inni atal bygythiadau Rwseg, cynnwys ymyrraeth Rwsiaidd yn yr UE a'i chymdogaeth a chefnogi grymoedd pro-ddemocrataidd yn Rwsia yn strategol. Mae'n rhaid i ni weithio ar y rhagdybiaeth bod newid yn bosibl yn y wlad hon ac mai 'democratiaeth yn gyntaf' yw ein tasg gyntaf yn ein perthynas â Rwsia. Gall Rwsia fod yn ddemocratiaeth, ”meddai Andrius Kubilius ASE o EPP cyn dadl lawn 14 Medi ar ddyfodol cysylltiadau gwleidyddol yr UE-Rwsia.

Mae Adroddiad seneddol, a ysgrifennodd Kubilius ac a fydd yn cael ei bleidleisio heddiw (15 Medi), yn pwysleisio y dylai Ewrop ymgysylltu â Moscow ar faterion o ddiddordeb cyffredin, megis rheoli arfau, adeiladu heddwch, diogelwch byd-eang neu newid yn yr hinsawdd. Fodd bynnag, dylai cydweithredu o'r fath gael ei gyflyru'n llym gan barodrwydd y Kremlin i gadw at hawliau dynol a deddfau rhyngwladol. “Ni ddylai’r cydweithrediad mewn rhai meysydd penodol arwain at unrhyw gonsesiynau ar werthoedd yr UE ac ni ddylai fyth ddiystyru’r goblygiadau i’n partneriaid. Mae angen mwy o ddewrder arnom wrth gymryd safiad cryf o ran cyfundrefn Kremlin i amddiffyn hawliau dynol. Rhaid i ni sicrhau bod unrhyw ymgysylltiad pellach â’r Kremlin yn dibynnu ar barodrwydd Mr Putin i roi diwedd ar ymosodiadau, argraffiadau a bygythiadau y tu mewn a thu allan i Rwsia, ”tanlinellodd Kubilius.

hysbyseb

Mae'r adroddiad yn pwysleisio ymhellach bod yn rhaid i'r UE fod yn barod i beidio â chydnabod Dwma Rwseg ac i atal y wlad rhag gwasanaethau seneddol rhyngwladol, gan gynnwys un Cyngor Ewrop, rhag ofn bod etholiadau seneddol yr wythnos hon yn Rwsia yn cael eu cydnabod fel twyllodrus. “Rhaid bod gan bobl yn Rwsia’r hawl i ddewis, fel pobl mewn unrhyw wlad ddemocrataidd arall. Pan fydd chwaraewyr gwrthblaid allweddol a gwrthwynebwyr plaid sy'n rheoli Rwseg yn y carchar neu o dan arestiad tŷ, yna nid oes dewis. Mae gormes parhaus Kremlin o holl ymgeiswyr yr wrthblaid, y cyfryngau rhydd neu gyrff anllywodraethol yn tanseilio cyfreithlondeb a thegwch yr etholiadau. Rydym yn ailadrodd bod yn rhaid rhyddhau arweinydd yr wrthblaid Alexei Navalny yn ogystal â phawb a gefnogodd yn ystod protestiadau heddychlon, ”daeth Kubilius i’r casgliad.

hysbyseb
Parhau Darllen

Yr Almaen

Mae cyd-arweinydd Gwyrddion yr Almaen yn amddiffyn ymgeisydd y canghellor wedi'i orfoleddu

cyhoeddwyd

on

By

Co-leaders of Germany's Green party Robert Habeck and Annalena Baerbock, also candidate for chancellor of the Greens, listen to NABU association leader Christian Unselt as they take a walk at the moors of the Biesenthaler Basin nature reserve after presenting an immediate climate protection program in Biesenthal near Bernau, northeastern Germany August 3, 2021. Tobias Schwarz/Pool via REUTERS

Fe wnaeth cyd-arweinydd Gwyrddion yr Almaen ddydd Sul (8 Awst) amddiffyn ymgeisydd y blaid am ganghellor yn etholiad ffederal y mis nesaf, a rhoi hwb i awgrymiadau y dylai gymryd ei lle ar ôl iddi wneud cyfres o gamgymeriadau costus, yn ysgrifennu Paul Carrel, Reuters.

Ymchwyddodd yr ecolegwyr yn fyr yn yr arolygon barn i basio bloc ceidwadol y Canghellor Angela Merkel ar ôl iddynt enwi Annalena Baerbock (llun) fel ymgeisydd eu canghellor ym mis Ebrill, ond maent wedi pylu ers hynny.

Mae ymgyrch gwallus Baerbock wedi cynnwys camgymeriadau yn ei hailddechrau a sgandal dros daliad bonws Nadolig y methodd â’i ddatgan i’r senedd. Mae Baerbock hefyd wedi dweud bod craffu rhywiaethol yn ei dal yn ôl. Darllen mwy.

hysbyseb

"Mae Ms Baerbock yn addas ar gyfer swyddfa'r canghellor, a'n tasg ni yw sicrhau bod y Gwyrddion yn gryf," meddai cyd-arweinydd y blaid, Robert Habeck, wrth y darlledwr ZDF mewn cyfweliad.

Pan ofynnwyd a ddylai'r Gwyrddion ddisodli Baerbock gydag ef fel ymgeisydd eu canghellor, ymatebodd Habeck: "Na, nid dadl mo honno."

Gan ychwanegu at wae'r Gwyrddion, bydd y blaid yn cael ei heithrio o'r balot yn nhalaith Saarland yn etholiad cenedlaethol Medi 26 oherwydd afreoleidd-dra wrth ddewis ymgeiswyr rhanbarthol yn dilyn ffraeo mewnol.

hysbyseb

"Cafodd ymgyrch y Gwyrddion ychydig o broblemau ond ... rwy'n edrych ymlaen at fis Awst a mis Medi," meddai Habeck, sy'n gyd-arweinydd y blaid gyda Baerbock. "Mae popeth yn bosibl."

Dangosodd arolwg barn a gyhoeddwyd yn gynharach ddydd Sul lefel lluniadu Democratiaid Cymdeithasol (SPD) gogwydd chwith gyda’r Gwyrddion ar 18%, y tu ôl i geidwadwyr Merkel ar 26%. Mae Merkel, sydd mewn grym er 2005, yn bwriadu sefyll i lawr ar ôl yr etholiad. Darllen mwy.

Dangosodd arolwg barn INSA, mewn pleidlais uniongyrchol ddamcaniaethol dros y canghellor, fod ymgeisydd SPD Olaf Scholz ymhell ar y blaen, gyda chefnogaeth o 27%. Roedd Armin Laschet Ceidwadol wedi gwanhau ar 14%, un pwynt ar y blaen i Baerbock, ar 13%.

Cyflwynodd y Gwyrddion "raglen amddiffyn hinsawdd brys" ddydd Mawrth, gyda'r nod o ailosod eu hymgyrch. Darllen mwy.

Parhau Darllen

Bargen Werdd Ewrop

Rhaid i deuluoedd incwm isel a pherchnogion tai dosbarth canol beidio â thalu am Green Deal meddai EPP

cyhoeddwyd

on

Mae'r Grŵp EPP eisiau i Ewrop ddod yn niwtral yn yr hinsawdd erbyn 2050. "Rhaid i'r trawsnewidiad pellgyrhaeddol hwn o'n heconomïau a'n cymdeithasau gael ei wneud mewn ffordd graff, oherwydd rydym am frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd gydag arloesedd, cystadleurwydd a swyddi Ewropeaidd. Rydym am wneud hynny. trowch y trawsnewidiad angenrheidiol yn gyfle. Rydyn ni eisiau dad-garbonio, nid dad-ddiwydiannu! Rydyn ni nid yn unig eisiau gosod targedau, ond rydyn ni'n dod o hyd i'r ffordd orau i Ewrop gyrraedd y targedau hyn, gyda ffocws arbennig ar hydrogen ac mewn rhai achosion, nwy, fel technoleg pontio, "meddai Esther de Lange ASE, is-gadeirydd y Grŵp EPP sy'n gyfrifol am yr economi a'r amgylchedd.

Daw ei datganiad cyn cyflwyniad y Comisiwn Ewropeaidd o'r pecyn 'Fit for 55' fel y'i gelwir, pecyn cyfraith mamoth o ddeddfau ynni a hinsawdd gyda'r nod o drosi'r nod lleihau CO55 o 2% yn rheolau newydd pendant ar gyfer trafnidiaeth, diwydiant, adeiladau a sectorau eraill.

"Rhaid i ni fod yn wyliadwrus iawn ynglŷn â phwy sy'n troedio'r bil ar gyfer y Fargen Werdd. Ni all fod yn deuluoedd incwm isel, perchnogion tai dosbarth canol na pherchnogion ceir mewn ardaloedd gwledig heb drafnidiaeth gyhoeddus sy'n gorfod talu'r bil uchaf," ychwanegodd de Lange, gan egluro bod y Grŵp EPP eisiau offeryn cymdeithasol credadwy i fynd i’r afael â thlodi gwresogi a symudedd o fewn a rhwng aelod-wladwriaethau.

hysbyseb

Mae'r Grŵp EPP eisiau hyrwyddo ceir glân. "Rydym am flaenoriaethu datblygiad cerbydau glân, symudedd trydan a thanwydd allyriadau sero. Nid ydym am i'r ddadl am allyriadau CO2 o geir droi yn frwydr ideolegol arall o ddogmas. Rhaid i ddiwydiant ceir Ewrop gadw ei gystadleurwydd byd-eang a rhaid iddo aros arweinwyr technoleg a thueddwyr ar gyfer ceir glân ar gyfer Ewrop a gweddill y byd. Bydd llawer hefyd yn dibynnu ar gyflwyno isadeiledd gwefru. Mae'r Grŵp EPP felly'n mynnu bod y Comisiwn yn adrodd yn rheolaidd ar y cynnydd a wneir yma a'i oblygiadau ar gyfer gwireddu'r Targedau lleihau CO2, "daeth de Lange i'r casgliad.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd