Cysylltu â ni

EU

Deddf Islamaidd wedi'i mabwysiadu gan benaethiaid cyfreithiol Prydain

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

x400_300_shariah_law_.jpg.pagespeed.ic.--1zZ4x63QGan John Bingham
Dywedodd cyfreithwyr sut i lunio ewyllysiau yn arddull Sharia yn cosbi gweddwon a phobl nad ydyn nhw'n credu.
Bydd cyfraith Islamaidd yn cael ei hymgorffori'n effeithiol yn system gyfreithiol Prydain am y tro cyntaf o dan ganllawiau i gyfreithwyr ar lunio ewyllysiau 'sy'n cydymffurfio â Sharia'. O dan ganllawiau arloesol, a gynhyrchwyd gan Gymdeithas y Gyfraith, bydd cyfreithwyr y stryd fawr yn gallu ysgrifennu ewyllysiau Islamaidd sy'n gwadu cyfran gyfartal o etifeddiaethau i fenywod ac yn eithrio anghredinwyr yn gyfan gwbl.
Bydd y dogfennau, a fyddai’n cael eu cydnabod gan lysoedd Prydain, hefyd yn atal plant a anwyd allan o gloi - a hyd yn oed y rhai sydd wedi’u mabwysiadu - rhag cael eu cyfrif fel etifeddion cyfreithlon.
Gellid eithrio unrhyw un sy'n briod mewn eglwys, neu mewn seremoni sifil, rhag olyniaeth o dan egwyddorion Sharia, sy'n cydnabod priodasau Mwslimaidd at ddibenion etifeddiaeth yn unig.
Dywedodd Nicholas Fluck, llywydd Cymdeithas y Gyfraith, y byddai'r canllawiau'n hyrwyddo "arfer da" wrth gymhwyso egwyddorion Islamaidd yn system gyfreithiol Prydain.
Disgrifiodd rhai cyfreithwyr, fodd bynnag, y canllawiau fel un “rhyfeddol”, tra bod ymgyrchwyr wedi rhybuddio ei fod yn cynrychioli cam mawr ar y ffordd i “system gyfreithiol gyfochrog” ar gyfer cymunedau Mwslimaidd Prydain.
Dywedodd y Farwnes Cox, cyfoed traws-fainc sy'n arwain ymgyrch Seneddol i amddiffyn menywod rhag gwahaniaethu a gosbwyd yn grefyddol, gan gynnwys o lysoedd Sharia answyddogol ym Mhrydain, ei fod yn ddatblygiad "annifyr iawn" ac addawodd ei godi gyda gweinidogion.
"Mae hyn yn torri popeth rydyn ni'n sefyll amdano," meddai. "Byddai'n gwneud i'r Swffragetiaid droi yn eu beddau." Mae'r canllawiau, a gyhoeddwyd yn dawel y mis hwn a'u dosbarthu i gyfreithwyr yng Nghymru a Lloegr, yn nodi sut y dylid drafftio ewyllysiau i gyd-fynd â thraddodiadau Islamaidd wrth fod yn ddilys o dan gyfraith Prydain.
Mae'n awgrymu dileu neu ddiwygio telerau cyfreithiol safonol a hyd yn oed geiriau fel "plant" i sicrhau bod y rhai sy'n cael eu hystyried yn "anghyfreithlon" yn cael eu gwrthod unrhyw hawliad dros yr etifeddiaeth. Mae'n argymell bod rhai ewyllysiau'n cynnwys datganiad ffydd yn Allah a fyddai'n cael ei ddrafftio mewn mosg lleol, ac yn rhoi cyfrifoldeb am lunio rhai papurau i lysoedd Sharia.
Aiff y canllaw ymlaen i awgrymu y gallai egwyddorion Sharia o bosibl ddiystyru arferion Prydain mewn rhai anghydfodau, gan roi enghreifftiau o feysydd y byddai angen eu profi yn llysoedd Lloegr. Ar hyn o bryd, nid yw deddfau Prydain yn mynd i'r afael yn ffurfiol ag egwyddorion Prydain.
Fodd bynnag, mae rhwydwaith o lysoedd Sharia wedi tyfu i fyny mewn cymunedau Islamaidd i ddelio ag anghydfodau rhwng teuluoedd Mwslimaidd. Mae ychydig ohonynt yn dribiwnlysoedd a gydnabyddir yn swyddogol, sy'n gweithredu o dan y Ddeddf Cyflafareddu. Mae ganddyn nhw bwerau i osod contractau rhwng partïon, yn bennaf mewn anghydfodau masnachol, ond hefyd i ddelio â materion fel trais domestig, anghydfodau teuluol a brwydrau etifeddiaeth. Ond mae llawer mwy o lysoedd answyddogol Sharia hefyd ar waith.
Mae'r Senedd wedi cael gwybod am rwydwaith sylweddol o dribiwnlysoedd a "chynghorau" Sharia mwy anffurfiol, wedi'u lleoli'n aml mewn mosgiau, yn delio ag ysgariadau crefyddol a hyd yn oed materion dalfa plant yn unol â dysgeidiaeth grefyddol. Maen nhw'n cynnig "cyfryngu" yn hytrach na dyfarnu, er bod rhai gwrandawiadau wedi'u gosod fel llysoedd gydag ysgolheigion crefyddol neu arbenigwyr cyfreithiol yn eistedd mewn dull sy'n fwy tebyg i farnwyr na chwnselwyr. Amcangyfrifodd un astudiaeth fod tua 85 o gyrff Sharia bellach yn gweithredu ym Mhrydain. Ond mae canllawiau newydd Cymdeithas y Gyfraith yn cynrychioli’r tro cyntaf i gorff cyfreithiol swyddogol gydnabod dilysrwydd rhai o egwyddorion Sharia.
Mae'n agor y ffordd i gyfreithwyr nad ydynt yn Fwslimiaid mewn cwmnïau Stryd Fawr gynnig y bydd Sharia yn drafftio gwasanaethau. Mae'r ddogfen yn nodi gwahaniaethau hanfodol rhwng deddfau etifeddiaeth Sharia a thraddodiadau'r Gorllewin.
Mae'n egluro sut, yn ôl arfer Islamaidd, y mae etifeddiaethau'n cael eu rhannu ymhlith rhestr benodol o etifeddion a bennir gan gysylltiadau o berthnasau yn hytrach nag unigolion a enwir. Mae'n cydnabod y posibilrwydd y bydd pobl yn cael sawl priodas.
“Yn y rhan fwyaf o achosion, mae’r etifeddion gwrywaidd yn derbyn dwbl y swm a etifeddwyd gan etifedd benywaidd o’r un dosbarth,” meddai’r arweiniad. "Ni chaiff pobl nad ydyn nhw'n Fwslimiaid etifeddu o gwbl, a dim ond priodasau Mwslimaidd sy'n cael eu cydnabod.
Yn yr un modd, nid yw priod sydd wedi ysgaru bellach yn etifedd Sharia, gan fod yr hawl yn dibynnu ar briodas Fwslimaidd ddilys a oedd yn bodoli ar ddyddiad y farwolaeth. Mae hyn yn golygu y dylech ddiwygio neu ddileu rhai cymalau ewyllys safonol. "Mae'n cynghori cyfreithwyr i ddrafftio gwaharddiadau arbennig o Ddeddf Ewyllysiau 1837, sy'n caniatáu i roddion basio i blant etifedd sydd wedi marw, oherwydd nid yw hyn yn cael ei gydnabod yn y gyfraith Islamaidd.
Dywedodd Keith Porteous Wood, cyfarwyddwr gweithredol y Gymdeithas Seciwlar Genedlaethol: "Mae'r canllaw hwn yn nodi cam pellach yn y modd y mae'r sefydliad cyfreithiol ym Mhrydain yn tanseilio cyfraith sy'n cydymffurfio â hawliau dynol a benderfynir yn ddemocrataidd o blaid cyfraith grefyddol o oes arall a diwylliant arall yng nghyfraith cydraddoldeb Prydain. yn fwy cynhwysfawr o ran cwmpas a rhwymedïau nag unrhyw le arall yn y byd. Yn lle ei amddiffyn, mae'n ymddangos bod Cymdeithas y Gyfraith yn benderfynol o aberthu'r cynnydd a wnaed yn ystod y 500 mlynedd diwethaf. "
Dywedodd Lady Cox: "Mae gan bawb ryddid i wneud eu hewyllys eu hunain ac mae gan bawb ryddid i adael i'r ewyllysiau hynny adlewyrchu eu credoau crefyddol. Ond mae cael sefydliad fel Cymdeithas y Gyfraith fel petai'n hyrwyddo neu'n annog polisi sydd yn ei hanfod yn wahaniaethol ar sail rhyw mewn a mae ffordd a fydd â goblygiadau difrifol iawn i fenywod ac o bosibl i blant yn destun pryder mawr. "

EU

Wythnos o'n blaenau: Y wladwriaeth rydyn ni ynddi

cyhoeddwyd

on

Y darn mawr set yr wythnos hon fydd anerchiad 'Cyflwr yr UE' (SOTEU) Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd von der Leyen i Senedd Ewrop yn Strasbwrg. Mae'n syniad a fenthycwyd o'r Unol Daleithiau, pan fydd Arlywydd yr Unol Daleithiau yn annerch y Gyngres ar ddechrau pob blwyddyn yn nodi ei gynlluniau (ac mae wedi bod yn un hyd yma) ar gyfer y flwyddyn i ddod. 

Rwyf bob amser yn rhyfeddu at hunanhyder America a chred bron yn anorchfygol mai America yw'r genedl fwyaf ar y ddaear. Er bod meddwl eich bod chi jyst yn wych mae'n rhaid i chi fod yn gyflwr meddwl pleserus, mae cyflwr parlous yr UD ar gymaint o lefelau ar hyn o bryd yn gwneud i mi feddwl y gallai'r llygad Ewropeaidd hynod feirniadol sy'n bwrw ar eu lot fod yn safbwynt iachach. Eto i gyd, weithiau byddai'n braf pe gallem gydnabod nifer o fanteision yr UE a bod ychydig yn fwy 'Ewropeaidd a balch'.

Mae'n anodd mesur faint o ddiddordeb sydd gan SOTEU y tu allan i'r rhai sy'n ymwneud fwyaf â gweithgareddau'r UE. Fel rheol, nid yw Ewropeaid, heblaw am grŵp bach o'r rhai mwyaf defosiynol, yn mynd o gwmpas yn curo ynglŷn â pha mor fawr yw'r UE yn fawr, neu'n gyffredinol yn frwd ynglŷn â'i gyfeiriad. Er y gallem fod wedi myfyrio ar y gwrthffeithiol, mae'r DU wedi rhoi golwg amlwg iawn i bob dinesydd o'r UE o “beth os?" 

hysbyseb

O edrych ar ble mae'r byd, mae'r UE yn edrych fel ei fod mewn cyflwr iachach na'r mwyafrif - mae gan hyn ystyr lythrennol eleni hefyd, mae'n debyg mai ni yw'r cyfandir mwyaf brechiedig ar y ddaear, mae yna gynllun uchelgeisiol i godi tâl ar ein heconomi allan o mae ei gwymp pandemig a'r cyfandir wedi tynnu ei ên allan ac wedi penderfynu gwneud dim llai nag arwain y byd ar fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Yn bersonol, rwy'n teimlo ymchwydd mawr o obaith o'r ffaith ein bod yn ymddangos ein bod wedi penderfynu gyda'n gilydd bod digon yn ddigonol gyda'r rhai yn yr UE sydd am wrth gefn ar werthoedd democrataidd a rheolaeth y gyfraith. 

Bydd sawl cynnig yn dod gan y Comisiwn yr wythnos hon: bydd Vestager yn cyflwyno'r cynllun ar gyfer 'Degawd Digidol Ewrop'; Bydd Borrell yn nodi cynlluniau'r UE ar gyfer cysylltiadau â'r rhanbarth Indo-Môr Tawel; Bydd Jourova yn amlinellu cynllun yr UE ar amddiffyn newyddiadurwyr; a bydd Schinas yn cyflwyno pecyn yr UE ar ymateb i argyfwng iechyd a pharodrwydd. 

Sesiwn lawn y Senedd ydyw, wrth gwrs. Heblaw am SOTEU, trafodir y sefyllfa ddyngarol yn Afghanistan a chysylltiadau'r UE â llywodraeth Taliban; mae rhyddid y cyfryngau a rheolaeth y gyfraith yng Ngwlad Pwyl, yr Undeb Iechyd Ewropeaidd, Cerdyn Glas yr UE ar gyfer ymfudwyr medrus iawn a hawliau LGBTIQ i gyd yn destun trafodaeth.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Wythnos i ddod: Mae forewarned wedi'i forearmed

cyhoeddwyd

on

Bydd Is-lywydd y Comisiwn Maroš Šefčovič yn cyflwyno ail adroddiad rhagwelediad strategol blynyddol y Comisiwn ddydd Mercher (8 Medi). Daw'r adroddiad wythnos cyn anerchiad blynyddol 'Cyflwr yr UE' gan lywydd y Comisiwn. Mae'r fenter yn rhan o ymdrech i sicrhau bod yr UE yn wydn yn wyneb heriau, ond hefyd yn gallu paratoi ei hun trwy ymgorffori rhagwelediad ym mhob agwedd ar lunio polisïau. Bydd Adroddiad 2021 yn edrych ar megatrends byd-eang strwythurol tuag at 2050 a fydd yn effeithio ar yr UE, a bydd yn nodi meysydd lle gallai'r UE hybu ei arweinyddiaeth fyd-eang. 

Ddydd Mawrth (7 Medi) bydd y Comisiynydd Hahn yn cynnal cynhadledd i’r wasg ar fabwysiadu’r Fframwaith Bondiau Gwyrdd, nod yr EUGBS (Safon Bondiau Gwyrdd Ewrop) yw bod yn “offeryn cadarn i ddangos eu bod yn ariannu prosiectau gwyrdd cyfreithlon sy’n cyd-fynd â’r Tacsonomeg yr UE ”.

Senedd

hysbyseb

Bydd Ewrop sy’n addas ar gyfer Is-lywydd Gweithredol yr Oes Ddigidol a’r Comisiynydd Cystadleuaeth Margrethe Vestager yn cwrdd (6 Medi) â chadeiryddion pum pwyllgor (INGE, ITRE, IMCO, LIBE, AIDA) yn y senedd i gyfnewid barn ar yr agenda ddigidol. 

Bydd y Pwyllgor Hawliau Menywod a'r ddirprwyaeth ar gyfer cysylltiadau ag Afghanistan yn cyfarfod i drafod sefyllfa hawliau menywod a merched.

Bydd y Pwyllgor Arbennig ar Curo Canser yn cyfarfod ddydd Iau (9 Medi) yn cyfarfod i drafod cyfnewid data iechyd a’r digideiddio wrth atal a gofalu am ganser, ynghyd â diweddariad ar weithredu strategaeth gemegau’r UE ar gyfer cynaliadwyedd yn y cyd-destun. atal canser.

hysbyseb

Bydd yr Is-bwyllgor Diogelwch ac Amddiffyn yn trafod y sefyllfa yn Afghanistan, yn ogystal ag astudiaeth ar 'barodrwydd yr UE ac ymatebion i fygythiadau Cemegol, Biolegol, Radiolegol a Niwclear (CBRN)' ac adroddiad drafft ASE Sven Mikser (S&D, EE) ar ' Heriau a rhagolygon ar gyfer arfau rheoli arfau a diarfogi arfau amlochrog '. 

Llys

Bydd Llys Cyfiawnder yr Undeb Ewropeaidd yn rhoi ei farn ar adferiad o € 2.7 biliwn o’r DU am ei fethiant i roi dull seiliedig ar risg o reoli tollau ar waith, er gwaethaf rhybuddion dro ar ôl tro gan OLAF, swyddfa gwrth-dwyll annibynnol yr UE. Roedd y methiant i fynd i’r afael â’r mater hwn hefyd yn golygu bod yn rhaid i weithgynhyrchwyr yr UE gystadlu â nwyddau sydd heb eu gwerthfawrogi’n dod i’r UE drwy’r UE. Mae ffigur OLAF yn cwmpasu'r blynyddoedd 2011-2017. Disgwylir dyfarniadau pwysig eraill ym maes Lloches (C-18/20, C-768/19).

Cyngor

Bydd gweinidogion amaeth a physgodfeydd yn cyfarfod yn anffurfiol rhwng 5-7. Bydd gweinidogion Economaidd a Chyllid yn cael cyfarfod anffurfiol trwy gynhadledd fideo ar 6 Medi, a bydd ganddynt gyfarfod anffurfiol arall ar 10-11. Yn ôl yr arfer bydd yr Ewro-grŵp yn cyfarfod cyn y cyfarfod cynhwysol ar 10. 

ECB

Bydd Banc Canolog Ewrop yn cael ei gyfarfod misol rheolaidd ddydd Iau, gyda chwyddiant bellach yn uwch na tharged 2%, bydd pob llygad yn sefydlog ar yr hyn y bydd yr ECB yn ei wneud nesaf.

Tunisia

Bydd Uchel Gynrychiolydd yr UE, Josep Borrell, yn ymweld â Tiwnisia ddydd Gwener (10 Medi). Ym mis Gorffennaf diswyddodd Arlywydd Tiwnisia Kais Saied y Prif Weinidog gan amau’r senedd yn galw pwerau brys yn wyneb gwrthdystiadau dros galedi economaidd a chynnydd mewn achosion Covid-19, mae’r UE wedi galw ar Tunisia i barchu ei gyfansoddiad a rheolaeth y gyfraith. . 

Parhau Darllen

EU

Yn ôl i'r Ysgol, Gohebydd yr UE yn edrych ar yr wythnos i ddod

cyhoeddwyd

on

I'r rhai ohonoch a lwyddodd i fynd i ffwrdd am wyliau adferol yr haf, da iawn, bydd ei angen arnoch chi. Bydd y tymor nesaf yn un arall (prysur) arall. 

Mae llawer o ddeddfwriaeth wedi cychwyn ar ei daith ddeddfwriaethol trwy beiriant gwneud penderfyniadau cymhleth yr UE, gyda llawer o gynigion cigog iawn ar eu ffordd i gael eu sleisio, eu deisio a'u sbeisio, ac o'r diwedd eu taflu i mewn i badell ffrio'r pwyllgor cymodi i'w cyflwyno am bump am gan a gwleidydd blewog fel buddugoliaeth Llywyddiaeth galed. Ymhlith y biggies mae'r cynigion hinsawdd Digidol a'r 'Ffit i 55'. Mae'r cynigion hinsawdd yn addo bod yn arbennig o gleisio o ystyried bod y 'Gyfraith Hinsawdd' sy'n pennu ymrwymiadau carbon eisoes wedi'i chytuno; er mwyn dod o hyd i gydbwysedd terfynol rhwng y cynigion, bydd angen masnachu ceffylau ar raddfa anhysbys hyd yma.

Roedd gwregys Brwsel yn eithaf segur ym mis Awst nes i'r digwyddiadau trychinebus yn Afghanistan ddod ag 20 mlynedd o ymyrraeth y Gorllewin i allanfa llai na buddugoliaethus o banig ac inglorious. Gorwedd y 'Gorllewin' mewn llanastr tatw, gydag ymddiriedaeth ar ei lefel isaf erioed. Cyflwynodd Comisiwn von der Leyen ei hun fel un “geopolitical”, datganodd gweinyddiaeth Biden 'America yn ôl!' - ac eto dyma ni. Un peth rydw i wedi'i ddysgu yw nad yw pethau byth mor ddrwg fel na allan nhw waethygu. Bydd buddugoliaeth y Taliban a'r atgoffa creulon nad yw ISIS wedi diflannu yn rhoi llwyddiant i'r rhai sy'n cefnogi eu delfrydau mewn mannau eraill. Nid yw'n ddarlun tlws, ond mae angen i Ewrop a'r 'Gorllewin' ehangach fod â dewrder ei hunan gwell sy'n amddiffyn hawliau, democratiaeth, rheolaeth y gyfraith a ffyniant gartref a thramor. 

hysbyseb

Yr wythnos nesaf bydd gweinidogion Tramor ac Amddiffyn yn ymgynnull ar gyfer cynghorau anffurfiol i drafod canlyniad digwyddiadau diweddar. Ansefydlogrwydd bedd yn agosach at adref yng Ngogledd Affrica, Libanus a Belarus - ymhlith eraill - ac, wrth gwrs, Afghanistan.

Bydd y gweinidogion amddiffyn yn cyfarfod i drafod Cwmpawd Strategol yr UE, y nod yw cael dogfen gyflawn erbyn mis Tachwedd; mae digwyddiadau diweddar wedi dangos bod angen i'r UE gymryd mwy o gyfrifoldeb a gweithredu ar y cyd ym maes diogelwch ac amddiffyn.

Ddydd Mawrth (31 Awst) bydd cyfarfod rhyfeddol o weinidogion Cyfiawnder a Materion Cartref a fydd yn ymgynnull i drafod sut y byddant yn delio â symudiad anochel pobl o Afghanistan, ailsefydlu yn yr UE, a hefyd cefnogi'r gwledydd cyfagos hynny sydd eisoes wedi wedi derbyn miliynau o ffoaduriaid a fydd angen mwy o gymorth ariannol.

hysbyseb

Rheol y gyfraith

Mae'n anodd bod yn ffagl i reolaeth y gyfraith dramor, os yw'ch rhannau cyfansoddol eich hun yn rhwygo normau yn hapus, sy'n dod â mi i Wlad Pwyl a Hwngari lle mae cyflwr stasis wedi aros yn ystod yr haf.

Ceryddodd Von der Leyen ASEau ac arbenigwyr cyfreithiol mewn llythyr pum tudalen a oedd yn rhestru sut roedd Hwngari wedi torri chwech o wyth o egwyddorion rheol cyfraith a oedd yn gysylltiedig â gwariant cyllideb yr UE ac felly dylent sbarduno'r 'rheol amodoldeb rheol' a gofnodwyd yn ddiweddar. mecanwaith i atal camddefnyddio arian. Ysgrifennodd Von der Leyen nad oedd ASEau wedi darparu digon o dystiolaeth o’r toriadau ac “nad oes galw priodol ar y Comisiwn i weithredu”.

Roedd diwrnod cyfrif Gwlad Pwyl ar 16 Awst yn ddigwyddiad nad oedd yn ddigwyddiad, gyda rhagor o flaenoriaeth gan Bencadlys y Comisiwn. Ni all un helpu ond meddwl bod rhywun yng ngwasanaeth cyfreithiol y Comisiwn sydd â dyfynbris Douglas Adams wedi'i fframio ar eu wal: “Rwyf wrth fy modd â therfynau amser. Rydw i wrth fy modd â'r sŵn mawr maen nhw'n ei wneud wrth iddyn nhw fynd heibio. ”

Fe giciodd y Comisiwn y can i lawr y ffordd wrth iddyn nhw “ddarllen a dadansoddi” ymateb Gwlad Pwyl. Bydd yr Is-lywydd Jourova yn ymweld â Gwlad Pwyl ddydd Llun (30 Awst). Nid yw’r synau sy’n dod gan y Gweinidog Cyfiawnder Zbigniew Ziobro yn galonogol, gan drydar yn ddiweddar bod yr UE yn cymryd rhan mewn “rhyfel hybrid” yn erbyn yr UE. 

Yn y cyfamser, mae Slofenia yn parhau i stondin ar enwebu erlynwyr i Swyddfa Erlynydd Cyhoeddus Ewrop, gyda Phrif Weinidog Slofenia Jansa yn blocio enwebiadau.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd