Cysylltu â ni

Defnyddwyr

Mae'r Senedd eisiau ymestyn amddiffyniad teithwyr gwyliau 'pecyn'

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

20140310PHT38522_originalMae angen amddiffyniad ychwanegol ar wylwyr sy'n llunio eu gwyliau 'pecyn' eu hunain o wasanaethau teithio a werthir ar y rhyngrwyd neu rywle arall, gan eu bod yn annhebygol o gael yr un yswiriant 'all-in' â'r rhai sy'n prynu gan asiantau teithio traddodiadol, dywed ASEau.

Pam mae'r rheolau yn cael eu diweddaru? 

Mae rheolau cyfredol yr UE ar wyliau pecyn yn dyddio'n ôl i 1990. Ers hynny, mae'r twf mewn hediadau rhad a gwerthiant rhyngrwyd wedi newid y ffordd y mae teithwyr yn cynllunio ac yn prynu gwyliau yn sylweddol. Bydd y gyfarwyddeb wedi'i diweddaru yn egluro'r rheolau i ystyried ymddygiad prynwyr newydd ac yn ehangu'r diffiniad o wyliau pecyn i gwmpasu'r mwyafrif o fathau o drefniadau teithio sy'n cynnwys amrywiol elfennau, er mwyn amddiffyn pobl ar eu gwyliau os bydd problemau. Yn 2011, roedd gwerthiannau teithio ar-lein yn cyfrif am oddeutu 35% o'r holl archebion teithio. Ym mis Mawrth 2013 yn unig, ymwelodd bron i 183 miliwn o ddinasyddion â gwefan deithio ar-lein. Er bod 23% o deithwyr yr UE yn dal i brynu eu gwyliau pecyn yn y ffordd draddodiadol, mae mwy a mwy o bobl yn gwneud eu trefniadau gwyliau eu hunain ar y rhyngrwyd trwy fasnachwyr â chysylltiad masnachol. Mae trefniadau teithio cyfun o'r fath bellach yn cyfrif am 23% o'r farchnad wyliau, tua 118 miliwn o deithiau'r flwyddyn.

hysbyseb

Fodd bynnag, mae'r ymddygiad prynu newydd hwn wedi golygu bod y gyfarwyddeb gyfredol wedi dyddio, gan adael defnyddwyr yn aml mewn ardal lwyd gyfreithiol lle nad yw bellach yn glir a yw eu trefniadau gwyliau yn 'becyn'. Hefyd, gall arferion sy'n wahanol rhwng aelod-wladwriaethau ei gwneud hi'n anodd i deithwyr wybod eu hawliau. O ganlyniad, mae 67% o ddinasyddion yr UE yn meddwl ar gam eu bod yn cael eu hamddiffyn wrth brynu'r "pecynnau newydd" hyn pan nad ydyn nhw mewn gwirionedd. Ar y cyfan, mae dinasyddion yr UE yn colli € 1 biliwn y flwyddyn oherwydd diffyg amddiffyniad gwyliau, gyda'r gost gyfartalog i deithwyr bron i € 600 o'i gymharu â llai na € 200 ar gyfer pecynnau traddodiadol.

Cwmpas y gyfarwyddeb  

Bydd y rheolau newydd yn ymdrin â dau fath o gontract: bargeinion pecyn a threfniadau teithio cysylltiedig (a elwir ar hyn o bryd yn drefniadau teithio â chymorth. Mae ASEau am newid y tymor hwn gan ei fod eisoes yn cael ei ddefnyddio gydag ystyr gwahanol mewn rhai gwledydd ac felly'n aneglur). Mae gwyliau pecyn yn cynnwys dwy elfen neu fwy - fel hediadau, llety, llogi ceir, teithiau tywys neu docynnau theatr - a brynir gan un masnachwr sengl ac y telir amdanynt ar yr un pryd o fewn yr un broses archebu neu a gynigir am gyfanswm pris. Dylai gwasanaethau ychwanegol a brynir gan fasnachwyr ar wahân trwy brosesau archebu ar-lein cysylltiedig lle mae enw'r teithiwr a data personol arall (megis manylion cyswllt, manylion cardiau credyd neu fanylion pasbort) gael eu trosglwyddo rhwng masnachwyr cyn pen 24 awr ar ôl i'r gwerthiant gwreiddiol ddod i ben. yn cael ei ystyried yn rhan o'r un pecyn, dywed ASEau.

hysbyseb

Mae trefniadau teithio cysylltiedig yn cynnwys dwy elfen neu fwy a brynir gan wahanol fasnachwyr ac a ddaeth i ben trwy gontractau ar wahân, ond lle mae enw neu fanylion cyswllt y teithiwr o leiaf yn cael eu trosglwyddo i'r masnachwr arall cyn pen 24 awr ar ôl cynnwys archebu'r gwasanaeth cyntaf. Mae ASEau yn mynnu y dylid hysbysu'r teithiwr yn glir cyn dod â'r contract i ben os yw'n prynu pecyn neu drefniant teithio cysylltiedig o ystyried nad yw'r trefniadau hyn yn cynnig yr un lefel o ddiogelwch ym mhob achos â gwyliau pecyn traddodiadol.

Y gwahaniaeth mewn amddiffyniad yw na ellir trosglwyddo trefniadau teithio cysylltiedig i deithiwr arall fel gwyliau pecyn, ac nid oes angen i'w gwerthwyr ddarparu'r un wybodaeth cyn-gontractiol. Fodd bynnag, byddai rhywun sy'n prynu "trefniant teithio cysylltiedig" yn dal i gael ei amddiffyn pe bai darparwr gwasanaeth yn mynd i'r wal a byddai ganddo'r un warant o ddychwelyd â rhywun ar wyliau pecyn pe bai amgylchiadau na ellir eu rhagweld. Os bydd y masnachwr yn methu â hysbysu'r teithiwr nad yw'r trefniadau teithio y mae wedi'u harchebu yn gyfystyr â “phecyn”, bydd gan y teithiwr yr un hawliau ag unrhyw un sy'n archebu gwyliau pecyn.

Os yw masnachwr ond yn trosglwyddo gwybodaeth am ddyddiadau cyrchfan a theithio i fasnachwr arall, er enghraifft trwy ddefnyddio cwcis ar y wefan, ond dim data personol, neu os yw'r teithiwr yn cael ei arwain at wefan arall dim ond trwy glicio ar ychwanegiad, y trefniant teithio. ni fydd yn dod o fewn cwmpas y gyfarwyddeb hon. Dylai tripiau busnes a drefnir gan drefnydd trwy gytundeb fframwaith hefyd gael eu heithrio, meddai ASEau. Mae'r un peth yn wir am becynnau a threfniadau teithio cysylltiedig a luniwyd gan sefydliadau dielw fel ysgolion, clybiau pêl-droed neu elusennau ac ni ddylai'r sefydliadau hyn fod yn atebol am y daith, ychwanega.

Beth fydd yn digwydd os bydd y trefnydd teithio yn mynd i'r wal? 

Dylid sicrhau dychweliad teithwyr os yw eu trefnydd teithio yn mynd i'r wal tra'u bod ar wyliau. Os yn bosibl, dylent gael yr opsiwn o barhau â'u taith heb unrhyw gost ychwanegol cyn teithio adref, mae ASEau yn mynnu. Dylai aelod-wladwriaethau sicrhau bod eu cynlluniau amddiffyn ansolfedd yn effeithiol ac yn gallu gwarantu dychwelyd yn brydlon ac ad-daliadau ar unwaith i'r teithwyr yr effeithir arnynt.

Gofynion gwybodaeth 

Cyn i'r contract ddod i ben, dylid hysbysu'r teithiwr am gyrchfan, dyddiad ac amseroedd gadael a dychwelyd, nifer y nosweithiau sydd wedi'u cynnwys, categori swyddogol y llety a archebwyd a chyfanswm pris y pecyn. Ar gais, dylai'r masnachwr roi gwybodaeth am fynediad i bobl â symudedd is. Lle bo hynny'n berthnasol, dylid hysbysu'r teithiwr hefyd o'r nifer lleiaf o bobl sy'n ofynnol ar gyfer y siwrnai a'r dyddiad cau ar gyfer canslo'r daith os na chyrhaeddir y rhif hwn.

Beth fydd yn digwydd os bydd yr amseroedd hedfan neu'r pris yn newid? 

Ni ddylai trefnwyr allu newid amseroedd hedfan yn sylweddol - hy erbyn mwy na thair awr - ar ôl i'r gwerthiant ddod i ben. Os bydd yr amseroedd hedfan yn newid, dylid cynnig gwyliau pecyn cyfatebol neu ad-daliad llawn i'r teithiwr. Dim ond os bydd prisiau tanwydd, trethi neu ffioedd maes awyr yn codi y gellir codi prisiau ar ôl i'r contract gwerthu ddod i ben. Os bydd y pris yn cynyddu mwy nag 8% (mae'r Comisiwn yn cynnig 10%) dylai teithwyr allu dewis cael eu harian yn ôl, gan gynnwys taliadau am wasanaethau ategol fel yswiriant teithio neu weithgareddau ar y daith, neu gael cynnig pecyn cyfatebol. Dylid trosglwyddo unrhyw ostyngiad mewn prisiau o fwy na 3% i'r prynwr.

Beth os oes angen cymorth ar deithiwr tra ar wyliau? 

Dylai teithwyr sydd mewn anhawster allu cael help yn ystod eu gwyliau hyd yn oed os nad yw'r trefnydd teithio ar fai. Dylai cymorth gynnwys gwybodaeth am wasanaethau iechyd, cymorth consylaidd neu wneud trefniadau teithio amgen ar draul y teithiwr ei hun.

Beth fydd yn digwydd os bydd amgylchiadau 'annisgwyl'? 

Os yw amgylchiadau na ellir eu hosgoi ac na ragwelwyd, megis trychinebau naturiol neu ymosodiad terfysgol, yn ei gwneud yn amhosibl i'r teithiwr ddychwelyd adref ar amser, byddai'n rhaid i'r trefnydd drefnu llety iddo ef neu hi ar lefel debyg i'r llety a archebwyd yn wreiddiol neu fel arall dalu. am arhosiad o bum noson yn costio hyd at € 125 y noson os nad yw'r trefnydd yn gallu neu'n anfodlon archebu (dywed cynnig y Comisiwn dair noson am ddim mwy na € 100 y noson).

Beth os na all y teithiwr fynd neu eisiau canslo? 

Dylai fod gan deithiwr hawl i drosglwyddo pecyn i deithiwr arall o dan rai amodau. Fodd bynnag, dylai'r teithiwr neu'r sawl sy'n cymryd y gwyliau dalu unrhyw gostau mewn perthynas â throsglwyddo'r siwrnai. Dylai teithwyr hefyd allu canslo'r contract ar unrhyw adeg cyn dechrau'r pecyn, ar yr amod eu bod yn talu iawndal priodol.

Pwy sy'n atebol os bydd problem? 

Mae trefnwyr gwyliau pecyn yn gyfrifol am berfformiad y gwasanaethau teithio sydd wedi'u cynnwys yn y contract, oni bai bod deddfwriaeth genedlaethol hefyd yn darparu'n benodol y gellir barnu bod y manwerthwr yn atebol hefyd. Yn achos trefniant teithio cysylltiedig, mae pob trefnydd yn gyfrifol am ei ran ei hun o'r contract. Mesurau diogelu data Mae'r rheolau drafft am y tro cyntaf yn llywodraethu'r wybodaeth am deithwyr sy'n cael ei throsglwyddo rhwng masnachwyr, gan fod maint y wybodaeth sy'n cael ei throsglwyddo yn diffinio math y contract, lefel yr amddiffyniad a'r atebolrwydd. Os bydd masnachwr yn trosglwyddo gwybodaeth am gwsmer heblaw am y gyrchfan yn unig a'r dyddiadau teithio (hy enw, cyswllt, cerdyn credyd neu fanylion pasbort) bydd y masnachwr yn cael ei ystyried yn atebol am werthu pecyn neu drefniant teithio cysylltiedig.

diogelu defnyddwyr

Diogelu defnyddwyr: Mae'r Comisiwn yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus ynghylch marchnata gwasanaethau ariannol defnyddwyr o bell

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar farchnata pellter gwasanaethau ariannol a gynigir i ddefnyddwyr. Mae gan yr UE rheolau ar waith i amddiffyn defnyddwyr pan fyddant yn llofnodi contract gyda darparwr gwasanaethau ariannol manwerthu o bell, er enghraifft ar y ffôn neu ar-lein. Mae unrhyw wasanaeth o natur bancio, credyd, morgais, yswiriant, pensiwn personol, buddsoddiad neu daliad yn dod o dan gwmpas y Cyfarwyddeb ar farchnata gwasanaethau ariannol defnyddwyr o bell pryd bynnag y prynir y gwasanaeth ariannol o bell.

Dywedodd y Comisiynydd Cyfiawnder Didier Reynders: “Mae’n bryd addasu ein rheolau UE i’r amseroedd cyfredol. Mae defnyddwyr yn prynu gwasanaethau ariannol ar-lein fwy a mwy. Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus hwn yn ein helpu i nodi anghenion dinasyddion a chwmnïau fel y gallwn wneud y gyfarwyddeb yn ddiogel i'r dyfodol. ”

 Bydd canlyniadau'r ymgynghoriad cyhoeddus yn bwydo i ystyriaethau'r Comisiwn ar gyfer adolygiad posibl o'r gyfarwyddeb, a ddisgwylir yn 2022. Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus yn casglu profiadau a barn gan ddefnyddwyr, gweithwyr proffesiynol gwasanaethau ariannol manwerthu, awdurdodau cenedlaethol ac unrhyw randdeiliaid eraill sydd â diddordeb ar y gyfarwyddeb. . Mae'r ymgynghoriad cyhoeddus ar gael yma a bydd ar agor tan 28 Medi 2021.

hysbyseb

Parhau Darllen

diogelu defnyddwyr

Sut mae'r UE yn anelu at hybu amddiffyniad defnyddwyr

cyhoeddwyd

on

Darganfyddwch sut mae'r UE yn anelu at hybu amddiffyniad defnyddwyr a'i addasu i heriau newydd fel y trawsnewid gwyrdd a'r trawsnewid digidol. Cymdeithas 

Wrth i'r economi ddod yn fwy byd-eang a digidol, mae'r UE yn edrych ar ffyrdd newydd o amddiffyn defnyddwyr. Yn ystod cyfarfod llawn mis Mai, bydd ASEau yn trafod y dyfodol digidol Ewrop. Mae'r adroddiad yn canolbwyntio ar gael gwared ar rwystrau i weithrediad y farchnad sengl ddigidol a gwella'r defnydd o ddeallusrwydd artiffisial i ddefnyddwyr.

Darlun infograffig ar amddiffyn defnyddwyr yn yr Undeb Ewropeaidd
Atgyfnerthu amddiffyniad defnyddwyr  

Agenda newydd i ddefnyddwyr

Mae'r Senedd hefyd yn gweithio ar y agenda defnyddwyr newydd strategy ar gyfer 2020-2025, gan ganolbwyntio ar bum maes: pontio gwyrdd, trawsnewid digidol, gorfodi hawliau defnyddwyr yn effeithiol, anghenion penodol rhai grwpiau defnyddwyr a chydweithrediad rhyngwladol.

hysbyseb

Ei gwneud hi'n haws i'w fwyta'n gynaliadwy

Daeth Nod niwtraliaeth hinsawdd 2050 yn flaenoriaeth i'r UE ac mae gan faterion defnyddwyr ran i'w chwarae - trwy ddefnydd cynaliadwy a'r economi cylchlythyr.

Mae darlun infograffig ar Ewropeaid yn cefnogi mynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd
Defnydd cynaliadwy  

Ym mis Tachwedd 2020, mabwysiadodd ASEau a adrodd ar sengl gynaliadwy marchnad yn galw ar y Comisiwn Ewropeaidd i sefydlu hyn a elwir hawl i atgyweirio i wneud atgyweiriadau yn systematig, yn gost-effeithlon ac yn ddeniadol. Galwodd yr aelodau hefyd am labelu hyd oes cynhyrchion ynghyd â mesurau i hyrwyddo diwylliant o ailddefnyddio, gan gynnwys gwarantau ar nwyddau cyn-berchnogaeth.

Maen nhw hefyd eisiau mesurau yn erbyn dylunio cynhyrchion yn bwrpasol mewn ffordd sy'n eu gwneud yn ddarfodedig ar ôl amser penodol ac ailadrodd galwadau am wefrydd cyffredin.

hysbyseb

Mae'r Comisiwn yn gweithio ar hawl i atgyweirio rheolau electroneg a deddfwriaeth ar ôl troed amgylcheddol cynhyrchion er mwyn galluogi defnyddwyr i gymharu.

Mae'r adolygiad o'r Cyfarwyddeb Gwerthu Nwyddau, a gynlluniwyd ar gyfer 2022, yn edrych i weld a ellid ymestyn y warant gyfreithiol ddwy flynedd gyfredol ar gyfer nwyddau newydd a nwyddau cyn-berchnogaeth.

Ym mis Medi 2020, lansiodd y Comisiwn y menter cynhyrchion cynaliadwy, o dan y newydd Cynllun Gweithredu Economi Cylchlythyr. Ei nod yw gwneud cynhyrchion yn addas ar gyfer economi gylchol niwtral, effeithlon o ran adnoddau a chylch wrth leihau gwastraff. Bydd hefyd yn mynd i'r afael â phresenoldeb cemegolion niweidiol mewn cynhyrchion fel electroneg ac offer TGCh, tecstilau a dodrefn.

Gwneud y trawsnewidiad digidol yn ddiogel i ddefnyddwyr

Daeth trawsnewid digidol yn newid ein bywydau yn ddramatig, gan gynnwys sut rydyn ni'n siopa. Er mwyn helpu rheolau defnyddwyr yr UE i ddal i fyny, ym mis Rhagfyr 2020 cynigiodd y Comisiwn un newydd Deddf Gwasanaethau Digidol, set o reolau i wella diogelwch defnyddwyr ar draws llwyfannau ar-lein yn yr UE, gan gynnwys marchnadoedd ar-lein.

Mae ASEau eisiau i ddefnyddwyr fod yr un mor ddiogel wrth siopa ar-lein neu all-lein ac eisiau llwyfannau fel eBay ac Amazon i gynyddu ymdrechion i fynd i’r afael â masnachwyr sy’n gwerthu cynhyrchion ffug neu anniogel ac i atal cwmnïau twyllodrus rhag defnyddio eu gwasanaethau.

Cynigiodd ASEau hefyd reolau i amddiffyn defnyddwyr rhag cynnwys niweidiol ac anghyfreithlon ar-lein wrth ddiogelu rhyddid i lefaru a galwodd am reolau newydd ar hysbysebu ar-lein gan roi mwy o reolaeth i ddefnyddwyr.

O ystyried effaith Deallusrwydd artiffisial, mae'r UE yn paratoi rheolau i reoli ei cyfleoedd a bygythiadau. Mae'r Senedd wedi sefydlu pwyllgor arbennig ac yn pwysleisio'r angen am ddeddfwriaeth sy'n canolbwyntio ar bobl. Mae'r Senedd wedi cynnig trefn atebolrwydd sifil ar gyfer deallusrwydd artiffisial sy'n sefydlu pwy sy'n gyfrifol pan fydd systemau AI yn achosi niwed neu ddifrod.

Cryfhau gorfodi hawliau defnyddwyr

Mae gwledydd yr UE yn gyfrifol am orfodi hawliau defnyddwyr, ond mae gan yr UE rôl gydlynu a chefnogi. Ymhlith y rheolau y mae wedi'u rhoi ar waith mae'r gyfarwyddeb ar a gorfodi a moderneiddio cyfraith defnyddwyr yn well a rheolau ar wneud iawn ar y cyd.

Mynd i'r afael ag anghenion penodol defnyddwyr

Defnyddwyr bregus fel plant, pobl oedrannus neu bobl sy'n byw gydag anableddau, yn ogystal â phobl sydd ag anawsterau ariannol neu ddefnyddwyr sydd â mynediad cyfyngedig i'r rhyngrwyd, mae angen mesurau diogelwch penodol arnynt. Yn yr agenda defnyddwyr newydd, mae'r Comisiwn yn bwriadu canolbwyntio ar broblemau gyda hygyrchedd rhyngrwyd, defnyddwyr sy'n agored i niwed yn ariannol a chynhyrchion i blant.

Mae cynlluniau'r Comisiwn yn cynnwys mwy o gyngor all-lein i ddefnyddwyr heb fynediad i'r rhyngrwyd yn ogystal â chyllid i wella argaeledd ac ansawdd gwasanaethau cynghori ar ddyledion i bobl mewn anawsterau ariannol.

Oherwydd bod plant yn arbennig o agored i hysbysebu niweidiol, mae'r Senedd wedi cymeradwyo rheolau llymach ar gyfer gwasanaethau cyfryngau clyweledol ar gyfer gwasanaethau cyfryngau clyweledol.

Gwarantu diogelwch cynhyrchion a werthir yn yr UE

Mae defnyddwyr yn aml yn prynu nwyddau a weithgynhyrchir y tu allan i'r UE. Yn ôl y Comisiwn, pryniannau gan werthwyr y tu allan i'r Cynyddodd yr UE o 17% yn 2014 i 27% yn 2019 ac mae'r agenda defnyddwyr newydd yn tynnu sylw at yr angen am gydweithrediad rhyngwladol i sicrhau diogelwch defnyddwyr. China oedd y y cyflenwr nwyddau mwyaf i'r UE yn 2020, felly bydd y Comisiwn yn gweithio ar gynllun gweithredu gyda nhw yn 2021 i gynyddu diogelwch cynhyrchion a werthir ar-lein.

Ym mis Tachwedd 2020, pasiodd y Senedd a penderfyniad galw am fwy o ymdrechion i sicrhau bod yr holl gynhyrchion a werthir yn yr UE yn ddiogel, p'un a ydynt yn cael eu cynhyrchu yn yr UE neu'r tu allan iddo neu'n cael eu gwerthu ar-lein neu oddi ar-lein.

Y camau nesaf

Mae pwyllgor marchnad fewnol a diogelu defnyddwyr y Senedd yn gweithio ar gynnig y Comisiwn ar gyfer yr agenda defnyddwyr newydd. Disgwylir i ASEau bleidleisio arno ym mis Medi.

Dysgwch fwy 

Parhau Darllen

Gwybodaeth Busnes

Cydymffurfiad #GDPR: Manetu i'r adwy?

cyhoeddwyd

on

Ar 11 Mawrth, rheoleiddwyr Sweden caethu Google gyda dirwy o $ 7.6 miliwn am fethu ag ymateb yn ddigonol i geisiadau cwsmeriaid i gael tynnu eu gwybodaeth bersonol oddi ar restrau'r peiriant chwilio. Y gosb oedd y nawfed uchaf ers i Reoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) trothwy’r UE ddod i rym ym mis Mai 2018 - ac eto fe barodd o’i gymharu â’r awdurdodau amddiffyn data Ffrengig dirwy o € 50 miliwn a darodd Google ym mis Ionawr 2019.

I wneud pethau'n waeth, lai nag wythnos ar ôl penderfyniad Sweden, un o gystadleuwyr llai Google ffeilio cwyn GDPR gyda rheoleiddwyr Iwerddon. Mae'r cwmni cystadleuol, porwr gwe ffynhonnell agored Brave, yn honni bod y cawr technoleg wedi methu â chasglu caniatâd penodol ar gyfer rhannu data defnyddwyr ar draws ei wasanaethau amrywiol, a bod ei bolisïau preifatrwydd yn “Annelwig anobeithiol”. Mae'r gŵyn ddiweddaraf yn golygu bod arferion casglu data Google ar hyn o bryd yn wynebu tri ymchwiliad agored gan awdurdodau preifatrwydd Iwerddon.

Nid Google yw'r unig gwmni i ychwaith wyneb craffu cynyddol ar reoli data ei gwsmeriaid. Er bod y GDPR wedi rhwydo rhyw € 114 miliwn mewn dirwyon hyd yma, mae rheoleiddwyr ledled yr Undeb Ewropeaidd yn cosi i orfodi'r rheoliadau preifatrwydd ysgubol yn fwy trylwyr. Yn syml, nid yw cwmnïau'n barod. Bron i ddwy flynedd ar ôl i'r GDPR ddod i rym, rhai 30% mae cwmnïau Ewropeaidd yn dal i fod allan o gam wrth glo gyda'r rheoliad, tra bod arolygon o swyddogion gweithredol Ewropeaidd a Gogledd America wedi gwneud hynny a nodwyd monitro risg preifatrwydd fel un o'r materion mwyaf difrifol sy'n effeithio ar eu cwmnïau.

hysbyseb

Er gwaethaf gwario biliynau o ewro ar gyfreithwyr ac ymgynghorwyr diogelu data, llawer o gwmnïau sy'n prosesu ac yn cadw data defnyddwyr - yn ymarferol, bron pob busnes - heb gael datblygu cynllun clir i sicrhau eu bod yn cydymffurfio'n llawn â deddfwriaeth preifatrwydd arloesol fel y GDPR. Mae hyd yn oed mwyafrif y cwmnïau sydd wedi cydymffurfio ag ardystiad yn poeni na fyddant yn gallu cynnal eu cydymffurfiad yn y tymor hir.

Ymhlith y materion arbennig o ddraenog y mae cwmnïau'n mynd i'r afael â nhw mae sut i ddod â'r holl ddata sydd ganddyn nhw ar unrhyw ddefnyddiwr penodol at ei gilydd - a sut i addasu neu ddileu'r data hwnnw yn dilyn cais cwsmer o dan y GDPR neu ddeddfwriaeth debyg, fel Deddf Preifatrwydd Defnyddwyr California ( CCPA).

Fodd bynnag, mae amrywiaeth o fusnesau newydd yn cychwyn i gynnig atebion arloesol i leddfu'r baich o gydymffurfio â deddfwriaeth preifatrwydd fwyfwy llym. Disgwylir i'r diweddaraf, Manetu, gyflwyno ei feddalwedd Rheoli Preifatrwydd Defnyddwyr (CPM) ym mis Ebrill. Y meddalwedd defnyddio algorithmau dysgu peiriannau a chydberthynas i dynnu ynghyd unrhyw wybodaeth bersonol adnabyddadwy y mae busnesau yn ei chadw - gan gynnwys rhywfaint o ddata nad ydyn nhw hyd yn oed yn ymwybodol ohono. Yna gall defnyddwyr gyrchu'r system i reoli'r caniatâd y maen nhw wedi'i roi ar gyfer eu data, gan gynnwys ar lefel gronynnog iawn.

hysbyseb
Wrth wraidd dull gweithredu Manetu mae'r syniad bod rhoi mwy o reolaeth i ddefnyddwyr dros eu data - piler o ddeddfwriaeth fel y GDPR - yn dda i gwsmeriaid ac i fusnesau. Fel yr esboniodd y Prif Swyddog Gweithredol Moiz Kohari, “Nid rhoi defnyddwyr mewn rheolaeth yw'r peth iawn i'w wneud yn unig. Yn y pen draw, mae'n fusnes da. Mae trin eich cwsmeriaid yn dda yn hen mantra, ac mae'n dal i fod yn un gwych. Ond yn y byd sydd ohoni, mae angen i ni drin eu data yn iawn hefyd. Gwnewch hynny, a byddwch yn ennill bond o ymddiriedaeth a fydd yn talu ar ei ganfed am amser hir. ”

Yn ogystal ag ennill ymddiriedaeth cwsmeriaid, gall dull sy'n canolbwyntio mwy ar y defnyddiwr o reoli data helpu cwmnïau i wneud y gorau o amser ac adnoddau - wrth brosesu data ac wrth brofi cydymffurfiad â GDPR neu ddeddfwriaeth preifatrwydd arall. Mae awtomeiddio ceisiadau defnyddwyr i gyrchu, addasu neu ddileu eu data yn lleihau'n sylweddol y costau y mae cwmnïau yn eu hwynebu ar hyn o bryd trwy fynd i'r afael â'r ceisiadau hyn â llaw.

Mewn ffordd debyg i sut mae technoleg blockchain yn gwneud yn marchnata'n fwy tryloyw trwy gofnodi'r holl drafodion mewn cyfriflyfr parhaol, mae platfform Manetu yn cyfuno awtomeiddio â log na ellir ei newid o'r union ganiatâd y mae defnyddwyr wedi'i roi a phryd, a sut, maent wedi newid y caniatâd hwnnw.

Gall y ddogfennaeth hon fod yn amhrisiadwy i gwmnïau sydd angen dangos i reoleiddwyr eu bod yn cydymffurfio â rheoliadau preifatrwydd fel y GDPR. Mae rheolau’r UE yn sefydlu, ymhlith pethau eraill, “hawl i gael eich anghofio.” Mae log Manetu yn caniatáu i gwmnïau gydymffurfio â cheisiadau “anghofiwch fi” a phrofi eu bod wedi gwneud hynny - heb gadw mynediad at wybodaeth y mae'r defnyddiwr wedi gofyn iddynt ei hanghofio. Bydd cwmnïau'n gallu tynnu sylw at gofrestr gynhwysfawr o'r holl ganiatadau roedd defnyddwyr wedi'u rhoi neu eu tynnu'n ôl.

Mae'r gefell yn chwythu yn erbyn Google - y ddirwy GDPR a osodwyd gan awdurdodau Sweden a'r ymchwiliad newydd gan reoleiddwyr preifatrwydd Iwerddon - yn cadarnhau y bydd preifatrwydd data yn un o'r heriau mwyaf sy'n wynebu cwmnïau sy'n gweithredu yn Ewrop hyd y gellir rhagweld. Bydd yn fwyfwy hanfodol i gwmnïau symleiddio eu prosesau rheoli data i'w galluogi i gael y lefel o oruchwyliaeth y mae rheoleiddwyr a defnyddwyr yn ei disgwyl nawr.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd