Cysylltu â ni

EU

Cymorth gwladwriaethol: Comisiwn yn cymeradwyo cymorth o € 43.65m gyfer rhaglen ymchwil IFMAS ym maes cemeg gwyrdd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

cemeg_state_aid_plastics_paint_co2_emissionsMae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dod i'r casgliad bod y cymorth a roddwyd gan Ffrainc i bartneriaeth gyhoeddus-preifat IFMAS ar gyfer datblygu plastigau wedi'u seilio ar blanhigion a phaent bio-seiliedig yn unol â rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Yn benodol, roedd y Comisiwn yn teimlo y byddai'r prosiect yn helpu i gyflawni targedau'r UE ym maes gwyddoniaeth a'r amgylchedd heb ystumio cystadleuaeth yn ormodol ym marchnad fewnol Ewrop.

Dywedodd Is-lywydd y Comisiwn sy'n gyfrifol am bolisi cystadlu, Joaquín Almunia: "Byddai'r datblygiadau a ragwelir gan y prosiect uchelgeisiol hwn yn ei gwneud hi'n bosibl amnewid cynhyrchion sy'n seiliedig ar blanhigion, yn enwedig plastigau a phaent, yn lle'r rhai sy'n seiliedig ar hydrocarbonau, a thrwy hynny leihau allyriadau CO2. yn helpu i weithredu prosiect y mae ei effaith wyddonol ac amgylcheddol yn ddiamheuol. "

Yn 2013 hysbysodd Ffrainc ei chynlluniau i ddarparu € 43.65 miliwn o gymorth ar ffurf grant a chwistrelliad cyfalaf i SAS IFMAS, y busnes cychwynnol a sefydlwyd i reoli partneriaeth gyhoeddus-preifat IFMAS IEED (Institut d'Excegnosis en Énergies Décarbonées - sefydliad rhagoriaeth ym maes ynni carbon isel). Nod y prosiect hwn yw datblygu plastigau wedi'u seilio ar blanhigion a phaent bio-seiliedig gan ddefnyddio gweithdrefn sy'n disodli cynhyrchion petroliwm â chynhyrchion wedi'u seilio ar startsh. Byddai'r weithdrefn hon yn caniatáu gostyngiad sylweddol (30-50%) mewn allyriadau nwyon tŷ gwydr.

hysbyseb

Archwiliodd y Comisiwn gydnawsedd y cymorth mewn perthynas â'i Ganllawiau ar gyfer cymorth gwladwriaethol ar gyfer ymchwil a datblygu ac arloesi (Canllawiau Ymchwil a Datblygu ac Ymchwil a Datblygu, gweler IP / 06 / 1600 a MEMO / 06 / 441). Daeth i'r casgliad bod cyfiawnhad dros gymorth gwladwriaethol oherwydd bodolaeth methiannau yn y farchnad. Byddai'r cymorth yn galluogi lledaenu canlyniadau'r prosiect yn eang, p'un ai trwy gyhoeddiadau gwyddonol a rhaglenni hyfforddi neu, yn fwy anuniongyrchol, trwy ganiatáu nodi a datblygu mathau newydd o blanhigion. O ran iechyd y cyhoedd, bydd y technolegau a ddatblygir yn galluogi disodli moleciwlau niweidiol penodol (fel ffthalatau), tra ar y blaen amgylcheddol, byddant yn ei gwneud yn bosibl adfer pridd sydd wedi'i halogi gan fetelau trwm trwy gynhyrchu startsh. Dangosodd ymchwiliad y Comisiwn fod y cymorth yn angenrheidiol ac yn ddigonol i sbarduno SAS IFMAS i gynnal prosiect Ymchwil a Datblygu na fyddai wedi lansio o'i wirfodd ei hun. At hynny, o ystyried natur agored y marchnadoedd technoleg i fyny'r afon a'r gyfran gyfyngedig o'r farchnad a fyddai gan y buddiolwr ynddynt, byddai unrhyw risg o ystumio cystadleuaeth yn cael ei osgoi.

Cefndir

Ym meysydd plastigau wedi'u seilio ar blanhigion a phaent bio-seiliedig, byddai disodli cynhyrchion petroliwm â chynhyrchion wedi'u seilio ar startsh yn caniatáu gostyngiad sylweddol (30-50%) mewn allyriadau nwyon tŷ gwydr.

hysbyseb

Ar hyn o bryd mae plastigau yn cynrychioli cyfaint gyffredinol o fwy na 290 miliwn tunnell y flwyddyn ac yn amsugno 8-10% o gynhyrchu olew yn y byd, ac mae galw'r byd amdanynt yn tyfu rhwng 5% a 9% y flwyddyn.

Mae paentiau a haenau (41 miliwn tunnell y flwyddyn) yn defnyddio rhwng 1% a 5% o gynhyrchu olew yn y byd ac maent yn tyfu ar gyfradd o 10-15% y flwyddyn.

Er mwyn datblygu'r 'cemeg werdd' newydd hon, bydd yr Ymchwil a Datblygu arfaethedig yn cwmpasu'r diwydiant cyfan, o'r i fyny'r afon (planhigion) i lawr yr afon (cynhyrchion bio-seiliedig). Bydd meysydd arbenigedd nifer fawr o bartneriaid yn cael eu cyfuno i ddatblygu y plastigau hyn , paent a haenau, cyfansoddion, polymerau, resinau, moleciwlau swyddogaethol ac ychwanegion (yn ychwanegol at y dyfeisiau technegol, adnoddau materol, offer, meddalwedd, a'r gwasanaethau technegol, gwyddonol a chyfreithiol sydd eu hangen i'w cynhyrchu). Yna bydd y technolegau arloesol hyn yn cael eu defnyddio yn y sectorau amaeth, cemeg a phlastig.

Bydd SAS IFMAS yn eiddo i 50% gan y sector cyhoeddus a 50% gan bum partner diwydiannol yn y sectorau cemegolion a starts planhigion. Yn ogystal â'r prifysgolion y tu ôl i'w greu, bydd IFMAS yn gweithio gyda chyrff ac ymrwymiadau ymchwil cyhoeddus eraill sy'n gweithredu gyda'i gilydd mewn consortiwm.

Bydd y fersiwn nad yw'n gyfrinachol y penderfyniad yn cael ei wneud ar gael o dan rhif yr achos SA.37131 yn y Cofrestr Cymorth Gwladwriaethol ar y DG Cystadleuaeth gwefan unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys. Rhestrir cyhoeddiadau newydd o benderfyniadau cymorth gwladwriaethol ar y Rhyngrwyd ac yn y Cyfnodolyn Swyddogol yn y Cymorth Gwladwriaethol Weekly e-Newyddion.

EU

Wythnos o'n blaenau: Y wladwriaeth rydyn ni ynddi

cyhoeddwyd

on

Y darn mawr set yr wythnos hon fydd anerchiad 'Cyflwr yr UE' (SOTEU) Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd von der Leyen i Senedd Ewrop yn Strasbwrg. Mae'n syniad a fenthycwyd o'r Unol Daleithiau, pan fydd Arlywydd yr Unol Daleithiau yn annerch y Gyngres ar ddechrau pob blwyddyn yn nodi ei gynlluniau (ac mae wedi bod yn un hyd yma) ar gyfer y flwyddyn i ddod. 

Rwyf bob amser yn rhyfeddu at hunanhyder America a chred bron yn anorchfygol mai America yw'r genedl fwyaf ar y ddaear. Er bod meddwl eich bod chi jyst yn wych mae'n rhaid i chi fod yn gyflwr meddwl pleserus, mae cyflwr parlous yr UD ar gymaint o lefelau ar hyn o bryd yn gwneud i mi feddwl y gallai'r llygad Ewropeaidd hynod feirniadol sy'n bwrw ar eu lot fod yn safbwynt iachach. Eto i gyd, weithiau byddai'n braf pe gallem gydnabod nifer o fanteision yr UE a bod ychydig yn fwy 'Ewropeaidd a balch'.

Mae'n anodd mesur faint o ddiddordeb sydd gan SOTEU y tu allan i'r rhai sy'n ymwneud fwyaf â gweithgareddau'r UE. Fel rheol, nid yw Ewropeaid, heblaw am grŵp bach o'r rhai mwyaf defosiynol, yn mynd o gwmpas yn curo ynglŷn â pha mor fawr yw'r UE yn fawr, neu'n gyffredinol yn frwd ynglŷn â'i gyfeiriad. Er y gallem fod wedi myfyrio ar y gwrthffeithiol, mae'r DU wedi rhoi golwg amlwg iawn i bob dinesydd o'r UE o “beth os?" 

hysbyseb

O edrych ar ble mae'r byd, mae'r UE yn edrych fel ei fod mewn cyflwr iachach na'r mwyafrif - mae gan hyn ystyr lythrennol eleni hefyd, mae'n debyg mai ni yw'r cyfandir mwyaf brechiedig ar y ddaear, mae yna gynllun uchelgeisiol i godi tâl ar ein heconomi allan o mae ei gwymp pandemig a'r cyfandir wedi tynnu ei ên allan ac wedi penderfynu gwneud dim llai nag arwain y byd ar fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Yn bersonol, rwy'n teimlo ymchwydd mawr o obaith o'r ffaith ein bod yn ymddangos ein bod wedi penderfynu gyda'n gilydd bod digon yn ddigonol gyda'r rhai yn yr UE sydd am wrth gefn ar werthoedd democrataidd a rheolaeth y gyfraith. 

Bydd sawl cynnig yn dod gan y Comisiwn yr wythnos hon: bydd Vestager yn cyflwyno'r cynllun ar gyfer 'Degawd Digidol Ewrop'; Bydd Borrell yn nodi cynlluniau'r UE ar gyfer cysylltiadau â'r rhanbarth Indo-Môr Tawel; Bydd Jourova yn amlinellu cynllun yr UE ar amddiffyn newyddiadurwyr; a bydd Schinas yn cyflwyno pecyn yr UE ar ymateb i argyfwng iechyd a pharodrwydd. 

Sesiwn lawn y Senedd ydyw, wrth gwrs. Heblaw am SOTEU, trafodir y sefyllfa ddyngarol yn Afghanistan a chysylltiadau'r UE â llywodraeth Taliban; mae rhyddid y cyfryngau a rheolaeth y gyfraith yng Ngwlad Pwyl, yr Undeb Iechyd Ewropeaidd, Cerdyn Glas yr UE ar gyfer ymfudwyr medrus iawn a hawliau LGBTIQ i gyd yn destun trafodaeth.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Wythnos i ddod: Mae forewarned wedi'i forearmed

cyhoeddwyd

on

Bydd Is-lywydd y Comisiwn Maroš Šefčovič yn cyflwyno ail adroddiad rhagwelediad strategol blynyddol y Comisiwn ddydd Mercher (8 Medi). Daw'r adroddiad wythnos cyn anerchiad blynyddol 'Cyflwr yr UE' gan lywydd y Comisiwn. Mae'r fenter yn rhan o ymdrech i sicrhau bod yr UE yn wydn yn wyneb heriau, ond hefyd yn gallu paratoi ei hun trwy ymgorffori rhagwelediad ym mhob agwedd ar lunio polisïau. Bydd Adroddiad 2021 yn edrych ar megatrends byd-eang strwythurol tuag at 2050 a fydd yn effeithio ar yr UE, a bydd yn nodi meysydd lle gallai'r UE hybu ei arweinyddiaeth fyd-eang. 

Ddydd Mawrth (7 Medi) bydd y Comisiynydd Hahn yn cynnal cynhadledd i’r wasg ar fabwysiadu’r Fframwaith Bondiau Gwyrdd, nod yr EUGBS (Safon Bondiau Gwyrdd Ewrop) yw bod yn “offeryn cadarn i ddangos eu bod yn ariannu prosiectau gwyrdd cyfreithlon sy’n cyd-fynd â’r Tacsonomeg yr UE ”.

Senedd

hysbyseb

Bydd Ewrop sy’n addas ar gyfer Is-lywydd Gweithredol yr Oes Ddigidol a’r Comisiynydd Cystadleuaeth Margrethe Vestager yn cwrdd (6 Medi) â chadeiryddion pum pwyllgor (INGE, ITRE, IMCO, LIBE, AIDA) yn y senedd i gyfnewid barn ar yr agenda ddigidol. 

Bydd y Pwyllgor Hawliau Menywod a'r ddirprwyaeth ar gyfer cysylltiadau ag Afghanistan yn cyfarfod i drafod sefyllfa hawliau menywod a merched.

Bydd y Pwyllgor Arbennig ar Curo Canser yn cyfarfod ddydd Iau (9 Medi) yn cyfarfod i drafod cyfnewid data iechyd a’r digideiddio wrth atal a gofalu am ganser, ynghyd â diweddariad ar weithredu strategaeth gemegau’r UE ar gyfer cynaliadwyedd yn y cyd-destun. atal canser.

hysbyseb

Bydd yr Is-bwyllgor Diogelwch ac Amddiffyn yn trafod y sefyllfa yn Afghanistan, yn ogystal ag astudiaeth ar 'barodrwydd yr UE ac ymatebion i fygythiadau Cemegol, Biolegol, Radiolegol a Niwclear (CBRN)' ac adroddiad drafft ASE Sven Mikser (S&D, EE) ar ' Heriau a rhagolygon ar gyfer arfau rheoli arfau a diarfogi arfau amlochrog '. 

Llys

Bydd Llys Cyfiawnder yr Undeb Ewropeaidd yn rhoi ei farn ar adferiad o € 2.7 biliwn o’r DU am ei fethiant i roi dull seiliedig ar risg o reoli tollau ar waith, er gwaethaf rhybuddion dro ar ôl tro gan OLAF, swyddfa gwrth-dwyll annibynnol yr UE. Roedd y methiant i fynd i’r afael â’r mater hwn hefyd yn golygu bod yn rhaid i weithgynhyrchwyr yr UE gystadlu â nwyddau sydd heb eu gwerthfawrogi’n dod i’r UE drwy’r UE. Mae ffigur OLAF yn cwmpasu'r blynyddoedd 2011-2017. Disgwylir dyfarniadau pwysig eraill ym maes Lloches (C-18/20, C-768/19).

Cyngor

Bydd gweinidogion amaeth a physgodfeydd yn cyfarfod yn anffurfiol rhwng 5-7. Bydd gweinidogion Economaidd a Chyllid yn cael cyfarfod anffurfiol trwy gynhadledd fideo ar 6 Medi, a bydd ganddynt gyfarfod anffurfiol arall ar 10-11. Yn ôl yr arfer bydd yr Ewro-grŵp yn cyfarfod cyn y cyfarfod cynhwysol ar 10. 

ECB

Bydd Banc Canolog Ewrop yn cael ei gyfarfod misol rheolaidd ddydd Iau, gyda chwyddiant bellach yn uwch na tharged 2%, bydd pob llygad yn sefydlog ar yr hyn y bydd yr ECB yn ei wneud nesaf.

Tunisia

Bydd Uchel Gynrychiolydd yr UE, Josep Borrell, yn ymweld â Tiwnisia ddydd Gwener (10 Medi). Ym mis Gorffennaf diswyddodd Arlywydd Tiwnisia Kais Saied y Prif Weinidog gan amau’r senedd yn galw pwerau brys yn wyneb gwrthdystiadau dros galedi economaidd a chynnydd mewn achosion Covid-19, mae’r UE wedi galw ar Tunisia i barchu ei gyfansoddiad a rheolaeth y gyfraith. . 

Parhau Darllen

EU

Yn ôl i'r Ysgol, Gohebydd yr UE yn edrych ar yr wythnos i ddod

cyhoeddwyd

on

I'r rhai ohonoch a lwyddodd i fynd i ffwrdd am wyliau adferol yr haf, da iawn, bydd ei angen arnoch chi. Bydd y tymor nesaf yn un arall (prysur) arall. 

Mae llawer o ddeddfwriaeth wedi cychwyn ar ei daith ddeddfwriaethol trwy beiriant gwneud penderfyniadau cymhleth yr UE, gyda llawer o gynigion cigog iawn ar eu ffordd i gael eu sleisio, eu deisio a'u sbeisio, ac o'r diwedd eu taflu i mewn i badell ffrio'r pwyllgor cymodi i'w cyflwyno am bump am gan a gwleidydd blewog fel buddugoliaeth Llywyddiaeth galed. Ymhlith y biggies mae'r cynigion hinsawdd Digidol a'r 'Ffit i 55'. Mae'r cynigion hinsawdd yn addo bod yn arbennig o gleisio o ystyried bod y 'Gyfraith Hinsawdd' sy'n pennu ymrwymiadau carbon eisoes wedi'i chytuno; er mwyn dod o hyd i gydbwysedd terfynol rhwng y cynigion, bydd angen masnachu ceffylau ar raddfa anhysbys hyd yma.

Roedd gwregys Brwsel yn eithaf segur ym mis Awst nes i'r digwyddiadau trychinebus yn Afghanistan ddod ag 20 mlynedd o ymyrraeth y Gorllewin i allanfa llai na buddugoliaethus o banig ac inglorious. Gorwedd y 'Gorllewin' mewn llanastr tatw, gydag ymddiriedaeth ar ei lefel isaf erioed. Cyflwynodd Comisiwn von der Leyen ei hun fel un “geopolitical”, datganodd gweinyddiaeth Biden 'America yn ôl!' - ac eto dyma ni. Un peth rydw i wedi'i ddysgu yw nad yw pethau byth mor ddrwg fel na allan nhw waethygu. Bydd buddugoliaeth y Taliban a'r atgoffa creulon nad yw ISIS wedi diflannu yn rhoi llwyddiant i'r rhai sy'n cefnogi eu delfrydau mewn mannau eraill. Nid yw'n ddarlun tlws, ond mae angen i Ewrop a'r 'Gorllewin' ehangach fod â dewrder ei hunan gwell sy'n amddiffyn hawliau, democratiaeth, rheolaeth y gyfraith a ffyniant gartref a thramor. 

hysbyseb

Yr wythnos nesaf bydd gweinidogion Tramor ac Amddiffyn yn ymgynnull ar gyfer cynghorau anffurfiol i drafod canlyniad digwyddiadau diweddar. Ansefydlogrwydd bedd yn agosach at adref yng Ngogledd Affrica, Libanus a Belarus - ymhlith eraill - ac, wrth gwrs, Afghanistan.

Bydd y gweinidogion amddiffyn yn cyfarfod i drafod Cwmpawd Strategol yr UE, y nod yw cael dogfen gyflawn erbyn mis Tachwedd; mae digwyddiadau diweddar wedi dangos bod angen i'r UE gymryd mwy o gyfrifoldeb a gweithredu ar y cyd ym maes diogelwch ac amddiffyn.

Ddydd Mawrth (31 Awst) bydd cyfarfod rhyfeddol o weinidogion Cyfiawnder a Materion Cartref a fydd yn ymgynnull i drafod sut y byddant yn delio â symudiad anochel pobl o Afghanistan, ailsefydlu yn yr UE, a hefyd cefnogi'r gwledydd cyfagos hynny sydd eisoes wedi wedi derbyn miliynau o ffoaduriaid a fydd angen mwy o gymorth ariannol.

hysbyseb

Rheol y gyfraith

Mae'n anodd bod yn ffagl i reolaeth y gyfraith dramor, os yw'ch rhannau cyfansoddol eich hun yn rhwygo normau yn hapus, sy'n dod â mi i Wlad Pwyl a Hwngari lle mae cyflwr stasis wedi aros yn ystod yr haf.

Ceryddodd Von der Leyen ASEau ac arbenigwyr cyfreithiol mewn llythyr pum tudalen a oedd yn rhestru sut roedd Hwngari wedi torri chwech o wyth o egwyddorion rheol cyfraith a oedd yn gysylltiedig â gwariant cyllideb yr UE ac felly dylent sbarduno'r 'rheol amodoldeb rheol' a gofnodwyd yn ddiweddar. mecanwaith i atal camddefnyddio arian. Ysgrifennodd Von der Leyen nad oedd ASEau wedi darparu digon o dystiolaeth o’r toriadau ac “nad oes galw priodol ar y Comisiwn i weithredu”.

Roedd diwrnod cyfrif Gwlad Pwyl ar 16 Awst yn ddigwyddiad nad oedd yn ddigwyddiad, gyda rhagor o flaenoriaeth gan Bencadlys y Comisiwn. Ni all un helpu ond meddwl bod rhywun yng ngwasanaeth cyfreithiol y Comisiwn sydd â dyfynbris Douglas Adams wedi'i fframio ar eu wal: “Rwyf wrth fy modd â therfynau amser. Rydw i wrth fy modd â'r sŵn mawr maen nhw'n ei wneud wrth iddyn nhw fynd heibio. ”

Fe giciodd y Comisiwn y can i lawr y ffordd wrth iddyn nhw “ddarllen a dadansoddi” ymateb Gwlad Pwyl. Bydd yr Is-lywydd Jourova yn ymweld â Gwlad Pwyl ddydd Llun (30 Awst). Nid yw’r synau sy’n dod gan y Gweinidog Cyfiawnder Zbigniew Ziobro yn galonogol, gan drydar yn ddiweddar bod yr UE yn cymryd rhan mewn “rhyfel hybrid” yn erbyn yr UE. 

Yn y cyfamser, mae Slofenia yn parhau i stondin ar enwebu erlynwyr i Swyddfa Erlynydd Cyhoeddus Ewrop, gyda Phrif Weinidog Slofenia Jansa yn blocio enwebiadau.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd