Cysylltu â ni

Blogfan

Sylw: Dynoliaeth yn mynd tuag at Armageddon

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

t1larg.armeggedonMae ymerodraethau’n marw fel y mae hanes wedi dangos inni ond nid yw digwyddiad mor fyd-eang erioed wedi dinistrio holl ddynolryw yn y broses. Nawr mae hyn wedi newid yn bendant - mae uwch-gyfalafiaeth a globaleiddio wedi creu anghenfil sydd allan o reolaeth yn llwyr sy'n difetha popeth yn ei lwybr. Yn hyn o beth mae gorymdaith cydgrynhoad corfforaethol yn mynd ymlaen yn ddi-baid a lle ar hyn o bryd mae nifer fach iawn o gorfforaethau yn rheoli'r economi fyd-eang.

Mae gan lawer o'r corfforaethau uwch-bwerus hyn drosiant economaidd llawer mwy na chenhedloedd. Yn wir ar hyn o bryd dim ond 2,000 o gorfforaethau (Forbes Global 2000) sydd â CMC cyfun mwy nag economïau UDA, yr UE, Rwsia a De Korea i gyd gyda'i gilydd. Felly er bod cenhedloedd yn deddfu, mae gan y corfforaethau'r sefyllfa economaidd i ffugio deddfau cenedl y tu ôl i ddrysau caeedig - a dyma broblem fwyaf dynoliaeth am ei goroesiad llwyr. Oherwydd gan nad yw corfforaethau yn organebau byw wedi'u gwneud o groen a gwaed et al, nid oes ganddynt empathi â chynaliadwyedd dynol. Yn wir, mae'r cyfan yn cymryd a dim rhoi yn ôl.

Yn wir, wrth ddod allan o'r 'dirwasgiad' newidiol yn y cyfnod cyntaf yn 2009, cynyddodd anghydraddoldeb yn sylweddol, cefn llwyr yr hyn a oedd yn wir pan ddaeth Dirwasgiad Mawr y 1930au i ben ryw wyth deg mlynedd ynghynt. Beth oedd y rheswm am hyn?

hysbyseb

Yn ôl yr economegydd o Ffrainc, Thomas Piketty yn ei lyfr newydd Cyfalaf yn y Unfed Ganrif ar Hugain, pan fydd enillion buddsoddiad yn fwy na thwf economaidd, mae'r cyfoethog yn dod yn gyfoethocach, gan gynyddu anghydraddoldeb. Gan fod Piketty yn economegydd a gydnabyddir am archwilio incwm a adroddwyd o ffurflenni treth dros yr 20th ganrif, mae'n ddyn sy'n gwybod beth mae'n ei nodi. Felly mae mwy o gyfoeth yn llifo i'r ychydig nag ar unrhyw adeg arall yn hanes y byd a thrwy 'globaleiddio'. O ystyried y ffaith hon, nid yw globaleiddio yn gwneud dim ond bod yn gam atchweliadol i fwyafrif y ddynoliaeth. Oherwydd mae'r ffeithiau'n siarad drostyn nhw eu hunain.

Yn hyn o beth, nododd Adroddiad Cyfoeth Byd-eang y llynedd gan Credit Suisse fod dim ond 0.7% o boblogaeth y byd yn rheoli 41% o gyfoeth y byd a bod y 10% uchaf yn rheoli 86% o gyfoeth y byd gan adael dim ond 14% o gyfoeth y byd ar gyfer y mwyafrif sy'n weddill o 90% o boblogaeth y byd. Mae'r anghydraddoldeb hwn sy'n tyfu erbyn y flwyddyn mewn gwirionedd, yn rysáit glir ar gyfer Agamemnon yn y pen draw os yw synnwyr cyffredin i gael ei ddefnyddio a phen gwastad. Ond bydd pethau'n mynd yn llawer mwy difrifol i'r 90% o bobl y byd wrth i adnoddau naturiol ddod i ben i gynnal bywyd dynol dros y can mlynedd nesaf.

Am yr hyn sy'n digwydd yw bod adnoddau naturiol y byd (na ellir eu disodli a lle mae sawl elfen eisoes wedi diflannu am byth o'r blaned Ddaear trwy or-echdynnu) yn cael eu tynnu ar gyfradd frawychus o glymau sy'n blino gallu'r ddynoliaeth i gynnal eu hunain. A'r cyfan wrth geisio mwy o elw o flwyddyn i flwyddyn a gwerth cyfranddaliwr. Yn anffodus daw amser pan fydd gwerth cyfranddaliwr yn ddi-werth, gan y bydd y farchnad yn cwympo’n systematig dros ychydig ddegawdau yn unig ac a fydd wedi cael ei hachosi’n uniongyrchol oherwydd na fydd cyfoeth y llu yn gallu cefnogi’r marchnadoedd.

hysbyseb

Dyma pam mae'r bwlch sy'n ehangu'n gyson mewn anghydraddoldeb mor saethu'r gorfforaeth yn y droed â phan nad oes digon o gosbwyr, byddant hefyd yn cael eu dinistrio. Gwallgofrwydd pur mewn gwirionedd ond mae trachwant yn dallu’r gwir. Am unwaith nid oes gan y mwyafrif y cyfoeth i gefnogi'r marchnadoedd, bydd gwerth cyfranddalwyr a chwmnïau yn methu yn llwyr.

Yr hyn sydd wedi bod yn digwydd dros y 40 mlynedd diwethaf yw cydgrynhoad ym mhob marchnad sydd wedi cwympo i ddwylo llai a llai o uwch-gorfforaethau yn olynol a lle bydd hyn yn mynd ymlaen am gyfnod amhenodol nes mewn theori, dim ond un cwmni sy'n berchen ar holl drosiant economaidd y byd. . Ond lle mae'r broses hon o roi mwy o bŵer economaidd yn nwylo'r ychydig iawn sy'n creu byd o'r 'mwyafrif' heb hysbysiadau. Ar gyfer y system hon mae 'adwaith cadwynol' o ddigwyddiadau parhaus y rhai nad oes ganddyn nhw a rhai nad oes ganddyn nhw a lle mae hyn yn y pen draw yn tyfu i fod yn fàs critigol o farchnadoedd dinistriol ansefydlog, cwymp economaidd llwyr ac anghynaladwyedd cynyddol i'r blaned gyfan - rydyn ni'n gweld hyn gwireddu erbyn y flwyddyn a lle mae'r cam hwn yn cael ei gyrraedd yn gyflym iawn nawr ond ymddengys nad oes unrhyw un yn ymwybodol o hyn mewn lleoedd 'uchel'.

Ond nid asesiad personol yn unig yw'r holl ragfynegiadau uchod, ond yr hyn y mae melinau trafod byd-eang mawr wedi'i ragweld ar gyfer dynoliaeth ac ar gyfer dyfodol enbyd y byd hefyd ar ei daflwybr 'cymryd a pheidio â rhoi yn ôl'.

Yn wir, mae'r Gymdeithas Frenhinol (RS), y sefydliad gwyddonol mwyaf blaenllaw a hynaf yn y byd a lle mai eu Cymrodoriaeth yw'r meddyliau gwyddonol blaenllaw, wedi dweud na fydd hi'n 100 mlynedd cyn i'r cyfan gael ei golli ond mewn 25 mlynedd yn unig. Roedd yr asesiad RS yn eu hadroddiad ar sail 'tystiolaeth' 'Pobl a'r blaned', yn llwm a lle byddai chwalu byd-eang yn digwydd dros gyfnod cymharol fyr gyda chwymp llwyr. Yn wir, dywed yr adroddiad ar y llinell waelod, 'Mae'r tueddiadau cyfredol o dwf poblogaeth fyd-eang a'r defnydd o ddeunydd a'r newidiadau cydredol yn yr amgylchedd yn anghynaladwy'. Ni ddylid anwybyddu honiadau apocalyptaidd yr RS gan mai hunanfoddhad yw'r hyn sydd wedi dod â'r holl ymerodraethau i lawr yn y pen draw (gwneud gwair tra bod yr haul yn tywynnu ond ffidlan ar yr un pryd tra bod Rhufain yn llosgi) ond lle nawr y blaned gyfan sydd mewn trychinebus risg ... oes na fu erioed yn hysbys i ddynolryw â chanlyniadau mor ddinistriol sy'n bygwth, yn llawer mwy dinistriol na rhyfeloedd y byd hyd yn oed.

Ond i ddangos sut mae trachwant pur yr ychydig a phwerus yn llygru holl sail bod dynoliaeth, yn ôl OXFAM, byddai'n cymryd dim ond 0.2 y cant o incwm byd-eang i dynnu mwy na biliwn o bobl dlotaf y byd uwchlaw'r llinell dlodi. Nid yw byth yn digwydd gan mai trachwant yw'r grym gyrru mwyaf a lle nad oes empathi ym meddylfryd yr uwch-gyfoethog dros les y mwyafrif.

Ond gan ychwanegu at gasgliadau'r Gymdeithas Frenhinol, rhagwelodd Sefydliad Technoleg Massachusetts (MIT), y brifysgol dechnoleg fwyaf mawreddog yn y byd, gasgliadau tebyg iawn. Yn hyn o beth, nododd astudiaeth gan ymchwilwyr yn sefydliad Jay W. Forrester yn MIT y gallai'r byd ddioddef o "gwymp economaidd byd-eang" a "dirywiad poblogaeth serth" os yw pobl yn parhau i ddefnyddio adnoddau'r byd ar y cyflymder presennol. Roeddent yn rhagweld dim ond 20 mlynedd i hyn ddigwydd.

Ond y broblem fawr gyda'r rhai sy'n gyfrifol am ddirywiad y blaned Ddaear a'r profiad dynol, dim ond ar raddfa enfawr y mae ganddyn nhw ddiddordeb mewn hunan-gyfoeth ac nid ydyn nhw'n ystyried pa niwed y mae'n ei wneud i weddill poblogaeth y byd - hyd at 90% o'r bobl beth bynnag. Yn wir mae'r Horizon cyfres rhaglenni o'r enw 'Ydych chi'n dda neu'n ddrwg?' nododd fod yna lawer o seicopathiaid yn rhedeg corfforaethau mawr a lle mae gan lawer o arweinwyr gwleidyddol ddiddordeb mewn pŵer a rheolaeth yn unig. Rhowch y ddwy gydran annynol hyn at ei gilydd mewn mwy a mwy o bobl sy'n rheoli'r system fyd-eang ac mae gennych rysáit ar gyfer Armageddon yn y dyfodol. Y bobl hyn felly, sydd er budd tymor byr tra'u bod yn byw ac yn anadlu ar y blaned hon, yn dinistrio dynoliaeth a lle na fydd y profiad dynol yn ddim mwy nag ychydig ddegawdau. Oherwydd wrth i anghydraddoldeb dyfu (yr hyn a ddigwyddodd cyn i'r holl ymerodraethau gael eu dirywio'n llwyr a heb fod yn fwy), mae rhyfeloedd yn anochel wrth i frwydr y rhai nad ydyn nhw (y mwyafrif helaeth) godi. Y meddwl synnwyr cyffredin hwn yw'r unig ganlyniad ac wrth i China et al ddyrchafu eu cenedl i'r pŵer economaidd rhif 1 dros yr ychydig flynyddoedd nesaf, bydd dynameg goroesi yn cychwyn a bydd y byd yn cael ei roi ar dân.

Nid rhagfynegiad ond sicrwydd a lle mae hyd yn oed y sefydliadau gwyddoniaeth a thechnoleg mwyaf blaenllaw yn dweud hyn nawr.

Nid yw hyn yn dda i gwrs i bobl yr UE, UDA nac unrhyw genedl o ran hynny, gan ein bod i gyd ar ffordd bresennol i'n tranc yn y pen draw. Felly i lywodraethau hyd yn oed a'u sefydliadau, mae'n rhywbeth sy'n gofyn am eu prif ystyriaeth. Os na, hyd yn oed ni fyddant yn bodoli mewn ychydig ddegawdau yn unig o nawr.

Yn y pen draw, rhaid cael realaeth newydd bod adnoddau ein planed yn dod i ben a'i bod er ein budd ni i gyd reoli ein defnydd o'r rhain fel y gall y profiad dynol barhau. Ond os na chymerwn unrhyw sylw o'r hyn sy'n digwydd i'n planed, gallem hefyd ffarwelio â chenedlaethau'r dyfodol gan na fydd yr adnoddau ar ôl i gynnal bywyd dynol. Yn anffodus mae hyn yn wirdeb o'r drefn gyntaf ac os na fyddwn yn cadw at yr hyn y mae synnwyr cyffredin yn ei bennu, ni fydd gennym ni fel yr unig fywyd deallus, fel y'i gelwir, yn y bydysawd i bwyso, ein hunain ar fai am ein difodiant. Ond er mwyn cyflawni'r wladwriaeth gynaliadwy hon, bydd yn rhaid i'r mwyafrif orfodi ein meistri gwleidyddol a'r corfforaethau pwerus i weld synnwyr ni waeth beth mae hynny'n ei gymryd, p'un ai trwy ddulliau heddychlon neu drwy chwyldroadau deallus.

Oherwydd nid ydym ond yn arbed ein crwyn ein hunain a hyd yn oed y rhai sydd wedi creu'r broblem eithaf hon ar gyfer bodolaeth y ddynoliaeth trwy eu trachwant llwyr. Yn wir mae hyd yn oed seicopathiaid yn deall nad ydyn nhw'n anfarwol neu os ydyn nhw'n gwneud hynny, maen nhw'n sicr yn wallgof a dyna'r broblem fwyaf y mae'n rhaid i bob bod dynol ei goresgyn. Mae cudd-wybodaeth yn nodi mai cwestiynu bodau dynol yn y pen draw yw eu goroesiad a lle nad ydym yn cael ein geni er budd tymor byr er anfantais llwyr i'r mwyafrif helaeth - dim ond yr hyn sydd gennym nawr ac a fydd yn y pen draw yn farwolaeth i ni i gyd, gan gynnwys y cyfan y biliwnyddion.

Dr David Hill
Prif Weithredwr
Sefydliad Arloesedd y Byd

1. CMCau byd-eang cenhedloedd
2. Refeniw corfforaethau mwyaf y byd o ran yr hyn sy'n cyfateb i CMC
3. Y Gymdeithas Frenhinol Rhoi Gwybod am Bobl a'r Blaned (2012)
4. Sefydliad Technoleg Massachusetts - Efelychu gan sefydliad Jay W. Forrester, MIT (2012)
5. Terfynau Twf - Clwb Rhufain (1972)
6. Gwyddonydd Newydd - Cyfoeth Naturiol y Ddaear: Archwiliad (2007)

Rwsia

Rhaid i’r UE fod yn barod i beidio â chydnabod etholiadau Duma Rwseg meddai EPP

cyhoeddwyd

on

Rwsia [nid: 114228]

“Mae angen ailwampio polisi Ewrop vis-à-vis Rwsia. Rhaid inni atal bygythiadau Rwseg, cynnwys ymyrraeth Rwsiaidd yn yr UE a'i chymdogaeth a chefnogi grymoedd pro-ddemocrataidd yn Rwsia yn strategol. Mae'n rhaid i ni weithio ar y rhagdybiaeth bod newid yn bosibl yn y wlad hon ac mai 'democratiaeth yn gyntaf' yw ein tasg gyntaf yn ein perthynas â Rwsia. Gall Rwsia fod yn ddemocratiaeth, ”meddai Andrius Kubilius ASE o EPP cyn dadl lawn 14 Medi ar ddyfodol cysylltiadau gwleidyddol yr UE-Rwsia.

Mae Adroddiad seneddol, a ysgrifennodd Kubilius ac a fydd yn cael ei bleidleisio heddiw (15 Medi), yn pwysleisio y dylai Ewrop ymgysylltu â Moscow ar faterion o ddiddordeb cyffredin, megis rheoli arfau, adeiladu heddwch, diogelwch byd-eang neu newid yn yr hinsawdd. Fodd bynnag, dylai cydweithredu o'r fath gael ei gyflyru'n llym gan barodrwydd y Kremlin i gadw at hawliau dynol a deddfau rhyngwladol. “Ni ddylai’r cydweithrediad mewn rhai meysydd penodol arwain at unrhyw gonsesiynau ar werthoedd yr UE ac ni ddylai fyth ddiystyru’r goblygiadau i’n partneriaid. Mae angen mwy o ddewrder arnom wrth gymryd safiad cryf o ran cyfundrefn Kremlin i amddiffyn hawliau dynol. Rhaid i ni sicrhau bod unrhyw ymgysylltiad pellach â’r Kremlin yn dibynnu ar barodrwydd Mr Putin i roi diwedd ar ymosodiadau, argraffiadau a bygythiadau y tu mewn a thu allan i Rwsia, ”tanlinellodd Kubilius.

hysbyseb

Mae'r adroddiad yn pwysleisio ymhellach bod yn rhaid i'r UE fod yn barod i beidio â chydnabod Dwma Rwseg ac i atal y wlad rhag gwasanaethau seneddol rhyngwladol, gan gynnwys un Cyngor Ewrop, rhag ofn bod etholiadau seneddol yr wythnos hon yn Rwsia yn cael eu cydnabod fel twyllodrus. “Rhaid bod gan bobl yn Rwsia’r hawl i ddewis, fel pobl mewn unrhyw wlad ddemocrataidd arall. Pan fydd chwaraewyr gwrthblaid allweddol a gwrthwynebwyr plaid sy'n rheoli Rwseg yn y carchar neu o dan arestiad tŷ, yna nid oes dewis. Mae gormes parhaus Kremlin o holl ymgeiswyr yr wrthblaid, y cyfryngau rhydd neu gyrff anllywodraethol yn tanseilio cyfreithlondeb a thegwch yr etholiadau. Rydym yn ailadrodd bod yn rhaid rhyddhau arweinydd yr wrthblaid Alexei Navalny yn ogystal â phawb a gefnogodd yn ystod protestiadau heddychlon, ”daeth Kubilius i’r casgliad.

hysbyseb
Parhau Darllen

Yr Almaen

Mae cyd-arweinydd Gwyrddion yr Almaen yn amddiffyn ymgeisydd y canghellor wedi'i orfoleddu

cyhoeddwyd

on

By

Mae cyd-arweinwyr plaid Werdd yr Almaen Robert Habeck ac Annalena Baerbock, sydd hefyd yn ymgeisydd ar gyfer canghellor y Gwyrddion, yn gwrando ar arweinydd cymdeithas NABU, Christian Unselt, wrth iddynt fynd am dro ar rostiroedd gwarchodfa natur Basn Biesenthaler ar ôl cyflwyno rhaglen amddiffyn yr hinsawdd ar unwaith yn Biesenthal ger Bernau, gogledd-ddwyrain yr Almaen Awst 3, 2021. Tobias Schwarz / Pool trwy REUTERS

Fe wnaeth cyd-arweinydd Gwyrddion yr Almaen ddydd Sul (8 Awst) amddiffyn ymgeisydd y blaid am ganghellor yn etholiad ffederal y mis nesaf, a rhoi hwb i awgrymiadau y dylai gymryd ei lle ar ôl iddi wneud cyfres o gamgymeriadau costus, yn ysgrifennu Paul Carrel, Reuters.

Ymchwyddodd yr ecolegwyr yn fyr yn yr arolygon barn i basio bloc ceidwadol y Canghellor Angela Merkel ar ôl iddynt enwi Annalena Baerbock (llun) fel ymgeisydd eu canghellor ym mis Ebrill, ond maent wedi pylu ers hynny.

Mae ymgyrch gwallus Baerbock wedi cynnwys camgymeriadau yn ei hailddechrau a sgandal dros daliad bonws Nadolig y methodd â’i ddatgan i’r senedd. Mae Baerbock hefyd wedi dweud bod craffu rhywiaethol yn ei dal yn ôl. Darllen mwy.

hysbyseb

"Mae Ms Baerbock yn addas ar gyfer swyddfa'r canghellor, a'n tasg ni yw sicrhau bod y Gwyrddion yn gryf," meddai cyd-arweinydd y blaid, Robert Habeck, wrth y darlledwr ZDF mewn cyfweliad.

Pan ofynnwyd a ddylai'r Gwyrddion ddisodli Baerbock gydag ef fel ymgeisydd eu canghellor, ymatebodd Habeck: "Na, nid dadl mo honno."

Gan ychwanegu at wae'r Gwyrddion, bydd y blaid yn cael ei heithrio o'r balot yn nhalaith Saarland yn etholiad cenedlaethol Medi 26 oherwydd afreoleidd-dra wrth ddewis ymgeiswyr rhanbarthol yn dilyn ffraeo mewnol.

hysbyseb

"Cafodd ymgyrch y Gwyrddion ychydig o broblemau ond ... rwy'n edrych ymlaen at fis Awst a mis Medi," meddai Habeck, sy'n gyd-arweinydd y blaid gyda Baerbock. "Mae popeth yn bosibl."

Dangosodd arolwg barn a gyhoeddwyd yn gynharach ddydd Sul lefel lluniadu Democratiaid Cymdeithasol (SPD) gogwydd chwith gyda’r Gwyrddion ar 18%, y tu ôl i geidwadwyr Merkel ar 26%. Mae Merkel, sydd mewn grym er 2005, yn bwriadu sefyll i lawr ar ôl yr etholiad. Darllen mwy.

Dangosodd arolwg barn INSA, mewn pleidlais uniongyrchol ddamcaniaethol dros y canghellor, fod ymgeisydd SPD Olaf Scholz ymhell ar y blaen, gyda chefnogaeth o 27%. Roedd Armin Laschet Ceidwadol wedi gwanhau ar 14%, un pwynt ar y blaen i Baerbock, ar 13%.

Cyflwynodd y Gwyrddion "raglen amddiffyn hinsawdd brys" ddydd Mawrth, gyda'r nod o ailosod eu hymgyrch. Darllen mwy.

Parhau Darllen

Bargen Werdd Ewrop

Rhaid i deuluoedd incwm isel a pherchnogion tai dosbarth canol beidio â thalu am Green Deal meddai EPP

cyhoeddwyd

on

Mae'r Grŵp EPP eisiau i Ewrop ddod yn niwtral yn yr hinsawdd erbyn 2050. "Rhaid i'r trawsnewidiad pellgyrhaeddol hwn o'n heconomïau a'n cymdeithasau gael ei wneud mewn ffordd graff, oherwydd rydym am frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd gydag arloesedd, cystadleurwydd a swyddi Ewropeaidd. Rydym am wneud hynny. trowch y trawsnewidiad angenrheidiol yn gyfle. Rydyn ni eisiau dad-garbonio, nid dad-ddiwydiannu! Rydyn ni nid yn unig eisiau gosod targedau, ond rydyn ni'n dod o hyd i'r ffordd orau i Ewrop gyrraedd y targedau hyn, gyda ffocws arbennig ar hydrogen ac mewn rhai achosion, nwy, fel technoleg pontio, "meddai Esther de Lange ASE, is-gadeirydd y Grŵp EPP sy'n gyfrifol am yr economi a'r amgylchedd.

Daw ei datganiad cyn cyflwyniad y Comisiwn Ewropeaidd o'r pecyn 'Fit for 55' fel y'i gelwir, pecyn cyfraith mamoth o ddeddfau ynni a hinsawdd gyda'r nod o drosi'r nod lleihau CO55 o 2% yn rheolau newydd pendant ar gyfer trafnidiaeth, diwydiant, adeiladau a sectorau eraill.

"Rhaid i ni fod yn wyliadwrus iawn ynglŷn â phwy sy'n troedio'r bil ar gyfer y Fargen Werdd. Ni all fod yn deuluoedd incwm isel, perchnogion tai dosbarth canol na pherchnogion ceir mewn ardaloedd gwledig heb drafnidiaeth gyhoeddus sy'n gorfod talu'r bil uchaf," ychwanegodd de Lange, gan egluro bod y Grŵp EPP eisiau offeryn cymdeithasol credadwy i fynd i’r afael â thlodi gwresogi a symudedd o fewn a rhwng aelod-wladwriaethau.

hysbyseb

Mae'r Grŵp EPP eisiau hyrwyddo ceir glân. "Rydym am flaenoriaethu datblygiad cerbydau glân, symudedd trydan a thanwydd allyriadau sero. Nid ydym am i'r ddadl am allyriadau CO2 o geir droi yn frwydr ideolegol arall o ddogmas. Rhaid i ddiwydiant ceir Ewrop gadw ei gystadleurwydd byd-eang a rhaid iddo aros arweinwyr technoleg a thueddwyr ar gyfer ceir glân ar gyfer Ewrop a gweddill y byd. Bydd llawer hefyd yn dibynnu ar gyflwyno isadeiledd gwefru. Mae'r Grŵp EPP felly'n mynnu bod y Comisiwn yn adrodd yn rheolaidd ar y cynnydd a wneir yma a'i oblygiadau ar gyfer gwireddu'r Targedau lleihau CO2, "daeth de Lange i'r casgliad.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd