Cysylltu â ni

Blogfan

Sylw: Wcráin argyfwng: Y tro pedol

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

ap_john_kerry_sergei_lavrov_ll_130809_16x9_992Mae tro pedol sydyn gan Ysgrifennydd Gwladol yr Unol Daleithiau, John Kerry, i Baris, gan benderfynu ymweld ar ddydd Sul gyda'i gymar yn Rwsia, Sergei Lavrov, yn awgrymu ar y blaen yn y cam cau yn yr Wcrain. Yn ôl yr adroddiadau, cyflwynodd gweinidog Rwseg ddau amod mawr ar gyfer cynllun achub - ffederaleiddio a chadarnhaodd niwtraliaeth gwladwriaeth Wcrain. Mae statws Rwseg fel iaith swyddogol yn parhau i fod yn fater o flaenoriaeth.

Er gwaethaf y diffyg gwybodaeth yn y cyhoeddiad swyddogol materion tramor a chyfrinachedd diplomyddol y trafodaethau, mae dychweliad Kerry i sgyrsiau yn huawdl ynddo'i hun, gan gyferbynnu â'r iaith waharddedig y mae'r Gorllewin wedi bod yn ei chyfleu i Rwsia yn ddiweddar, gan gynnwys yr UD. a mesurau cyfyngol a gwaharddiadau fisa'r UE.

Profodd yr olaf i fod yr offeryn polisi tramor mwyaf effeithiol - er nad y personoliaethau rhestr ddu yn Rwseg, a gollodd gyfle i deithio i'r Gorllewin, yn bendant yw'r math i fwynhau prynu brandiau ffasiwn mewn canolfannau siopa gorllewinol, roedd yr ystum wedi'i nodi'n glir yn y cyfeiriad gweithredu pellach, gan dargedu dosbarth canol Rwseg, a elwir yn 'Rwsiaid newydd' sydd ynghlwm wrth eu ffordd o fyw 'Ewropeaidd'.

hysbyseb

Mae cysgod ynysu o’r Gorllewin, gyda’u neiniau a’u teidiau a’u rhieni wedi byw trwy 70 mlynedd o deyrnasiad y Sofietiaid, yn eu gwneud yn wirioneddol arswydus, gan eu bod wedi arfer cadw eu cyfoeth, caffael eiddo ac anfon eu plant i astudio yn Ewrop, ac i i raddau llai yn yr UD. Eisoes wedi ymddieithrio gyda Putin yn aros mewn grym fel prif weinidog, fe wnaethant arddangos eu hanfodlonrwydd yn agored gyda'i drydydd mandad arlywyddol. Y dyddiau hyn, nid yw'r rhan gyfoethocaf a mwyaf addysgedig o'r boblogaeth yn barod i aberthu ei diddordebau yn enw undod â chyd-Rwsiaid yn nwyrain yr Wcrain - newyddion da i'r rhai sy'n ofni dadeni ymerodraeth Rwseg. Fe wnaeth ing ei ailadeiladu aflonyddu ar lawer ar ôl araith Putin ym Munich, gan alaru cwymp yr Undeb Sofietaidd.

Allan o wynt ac yn edrych am gyfaddawd, mae'r Kremlin yn ddi-rym i barhau i ymgynnull taleithiau Rwsia Ymerodrol a gymerwyd gan Lenin ar gyfer creu'r wladwriaeth Wcreineg yn dilyn Chwyldro Hydref 1917. Y brwdfrydedd a ddangosir gan y boblogaeth Rwsiaidd yn nwyrain yr Wcrain i ddilyn llwybr Crimea, y syniad yn gadael llugoer Kremlin, yn well gan y 'Rwsiaid newydd' neu'r dosbarth canol ifanc, nad ydyn nhw'n barod i aberthu eu gwyliau yn Cannes a Saint- Tropez am ryw ddeng miliwn o Rwsiaid yn yr Wcrain yn hiraethus am eu diwylliant a'u hiaith. Y pwysau cynyddol o ran pro-orllewinol cymdeithas Rwsia sy'n lleihau ymylon y Kremlin ar gyfer manouvre.

Fodd bynnag, mae'r cwestiwn iaith yn yr Wcrain yn parhau i fod o'r pwys mwyaf ar gyfer y Dwyrain a'r Gorllewin, gan na ddaeth glasbrint polisi gwladwriaethau'r Baltig ar gyfer ymyleiddio diwylliant Rwsia â chanlyniadau cadarnhaol, gan fod poblogaeth Rwsia yn yr Wcrain yn rhy niferus i'w hanwybyddu. Profodd yr iaith a oedd yn cynrychioli hunaniaeth y rhai a ddarganfu eu hunain fel dinasyddion gwladwriaeth dramor dros nos, ac a dynnwyd eu diwylliant yn y broses o greu hunaniaeth Wcreineg, yn wall systemig a arweiniodd at argyfwng gwleidyddol cronig - cur pen cyson i Arweinwyr Wcreineg yn ceisio cysoni buddiannau gwahanol ranbarthau.

hysbyseb

Fodd bynnag, bydd cwestiwn ffederaleiddio’r Wcráin yn dod â gwrthwynebiadau gan yr UE, gan y bydd yn creu sylfaen ar gyfer ymddieithrio pellach y wlad. Mae ffederaliaeth wedi ystyried ffederaliaeth fel y perygl mwyaf i gyfanrwydd gwladwriaeth Wcrain. Wrth ymyl yr ofn hwn mae mater y ddyled € 30 biliwn - rhag ofn y bydd yr Wcrain yn rhannu'n ddwy wladwriaeth ffederal, bydd rhan gyfoethocaf, ddiwydiannol y wlad yn aros gyda'r Rwsiaid yn nwyrain yr Wcrain. Yn yr reslo geopolitical hwn, mae'r UE yn peryglu wynebu ei gyfrifoldeb am ran dlotach a dyledus iawn pro-Ewropeaidd y wlad, gan ehangu'r baich ar drethdalwyr yr UE.

Serch hynny, gall hyd yn oed y rhan dlotaf o'r Wcráin, yn achos 'ysgariad', ddod yn bartner diddorol i'r Gynghrair, gan fod crynodiad uchel o selogion NATO. Er ei fod yn colli rhan gyfoethocaf tiriogaeth yr Wcrain, gallai’r Gorllewin ennill wrth symud ei seilweithiau milwrol yn agosach at ffiniau Rwsia, symudiad sy’n cael ei ffafrio’n arbennig gan yr Unol Daleithiau, ond prosiect amhosibl i’w wireddu gyda’r nifer o siaradwyr Rwsiaidd yn nwyrain y wlad. .

Ond er bod y Gorllewin a Rwsia yn ymgodymu ac yn ystyried eu hopsiynau, mae amser yn mynd heibio ac mae dyled sofran Wcrain yn tyfu, gan dynnu'r economi fregus tuag at gwymp llwyr. Ni fydd enillydd y sefyllfa yn y pen draw - mae pwy bynnag sy'n ennill y wladwriaeth fethdalwr yn wynebu buddugoliaeth Pyrrhic.

 

 

 

Anna van Densky

Rwsia

Rhaid i’r UE fod yn barod i beidio â chydnabod etholiadau Duma Rwseg meddai EPP

cyhoeddwyd

on

Rwsia [nid: 114228]

“Mae angen ailwampio polisi Ewrop vis-à-vis Rwsia. Rhaid inni atal bygythiadau Rwseg, cynnwys ymyrraeth Rwsiaidd yn yr UE a'i chymdogaeth a chefnogi grymoedd pro-ddemocrataidd yn Rwsia yn strategol. Mae'n rhaid i ni weithio ar y rhagdybiaeth bod newid yn bosibl yn y wlad hon ac mai 'democratiaeth yn gyntaf' yw ein tasg gyntaf yn ein perthynas â Rwsia. Gall Rwsia fod yn ddemocratiaeth, ”meddai Andrius Kubilius ASE o EPP cyn dadl lawn 14 Medi ar ddyfodol cysylltiadau gwleidyddol yr UE-Rwsia.

Mae Adroddiad seneddol, a ysgrifennodd Kubilius ac a fydd yn cael ei bleidleisio heddiw (15 Medi), yn pwysleisio y dylai Ewrop ymgysylltu â Moscow ar faterion o ddiddordeb cyffredin, megis rheoli arfau, adeiladu heddwch, diogelwch byd-eang neu newid yn yr hinsawdd. Fodd bynnag, dylai cydweithredu o'r fath gael ei gyflyru'n llym gan barodrwydd y Kremlin i gadw at hawliau dynol a deddfau rhyngwladol. “Ni ddylai’r cydweithrediad mewn rhai meysydd penodol arwain at unrhyw gonsesiynau ar werthoedd yr UE ac ni ddylai fyth ddiystyru’r goblygiadau i’n partneriaid. Mae angen mwy o ddewrder arnom wrth gymryd safiad cryf o ran cyfundrefn Kremlin i amddiffyn hawliau dynol. Rhaid i ni sicrhau bod unrhyw ymgysylltiad pellach â’r Kremlin yn dibynnu ar barodrwydd Mr Putin i roi diwedd ar ymosodiadau, argraffiadau a bygythiadau y tu mewn a thu allan i Rwsia, ”tanlinellodd Kubilius.

hysbyseb

Mae'r adroddiad yn pwysleisio ymhellach bod yn rhaid i'r UE fod yn barod i beidio â chydnabod Dwma Rwseg ac i atal y wlad rhag gwasanaethau seneddol rhyngwladol, gan gynnwys un Cyngor Ewrop, rhag ofn bod etholiadau seneddol yr wythnos hon yn Rwsia yn cael eu cydnabod fel twyllodrus. “Rhaid bod gan bobl yn Rwsia’r hawl i ddewis, fel pobl mewn unrhyw wlad ddemocrataidd arall. Pan fydd chwaraewyr gwrthblaid allweddol a gwrthwynebwyr plaid sy'n rheoli Rwseg yn y carchar neu o dan arestiad tŷ, yna nid oes dewis. Mae gormes parhaus Kremlin o holl ymgeiswyr yr wrthblaid, y cyfryngau rhydd neu gyrff anllywodraethol yn tanseilio cyfreithlondeb a thegwch yr etholiadau. Rydym yn ailadrodd bod yn rhaid rhyddhau arweinydd yr wrthblaid Alexei Navalny yn ogystal â phawb a gefnogodd yn ystod protestiadau heddychlon, ”daeth Kubilius i’r casgliad.

hysbyseb
Parhau Darllen

Yr Almaen

Mae cyd-arweinydd Gwyrddion yr Almaen yn amddiffyn ymgeisydd y canghellor wedi'i orfoleddu

cyhoeddwyd

on

By

Mae cyd-arweinwyr plaid Werdd yr Almaen Robert Habeck ac Annalena Baerbock, sydd hefyd yn ymgeisydd ar gyfer canghellor y Gwyrddion, yn gwrando ar arweinydd cymdeithas NABU, Christian Unselt, wrth iddynt fynd am dro ar rostiroedd gwarchodfa natur Basn Biesenthaler ar ôl cyflwyno rhaglen amddiffyn yr hinsawdd ar unwaith yn Biesenthal ger Bernau, gogledd-ddwyrain yr Almaen Awst 3, 2021. Tobias Schwarz / Pool trwy REUTERS

Fe wnaeth cyd-arweinydd Gwyrddion yr Almaen ddydd Sul (8 Awst) amddiffyn ymgeisydd y blaid am ganghellor yn etholiad ffederal y mis nesaf, a rhoi hwb i awgrymiadau y dylai gymryd ei lle ar ôl iddi wneud cyfres o gamgymeriadau costus, yn ysgrifennu Paul Carrel, Reuters.

Ymchwyddodd yr ecolegwyr yn fyr yn yr arolygon barn i basio bloc ceidwadol y Canghellor Angela Merkel ar ôl iddynt enwi Annalena Baerbock (llun) fel ymgeisydd eu canghellor ym mis Ebrill, ond maent wedi pylu ers hynny.

Mae ymgyrch gwallus Baerbock wedi cynnwys camgymeriadau yn ei hailddechrau a sgandal dros daliad bonws Nadolig y methodd â’i ddatgan i’r senedd. Mae Baerbock hefyd wedi dweud bod craffu rhywiaethol yn ei dal yn ôl. Darllen mwy.

hysbyseb

"Mae Ms Baerbock yn addas ar gyfer swyddfa'r canghellor, a'n tasg ni yw sicrhau bod y Gwyrddion yn gryf," meddai cyd-arweinydd y blaid, Robert Habeck, wrth y darlledwr ZDF mewn cyfweliad.

Pan ofynnwyd a ddylai'r Gwyrddion ddisodli Baerbock gydag ef fel ymgeisydd eu canghellor, ymatebodd Habeck: "Na, nid dadl mo honno."

Gan ychwanegu at wae'r Gwyrddion, bydd y blaid yn cael ei heithrio o'r balot yn nhalaith Saarland yn etholiad cenedlaethol Medi 26 oherwydd afreoleidd-dra wrth ddewis ymgeiswyr rhanbarthol yn dilyn ffraeo mewnol.

hysbyseb

"Cafodd ymgyrch y Gwyrddion ychydig o broblemau ond ... rwy'n edrych ymlaen at fis Awst a mis Medi," meddai Habeck, sy'n gyd-arweinydd y blaid gyda Baerbock. "Mae popeth yn bosibl."

Dangosodd arolwg barn a gyhoeddwyd yn gynharach ddydd Sul lefel lluniadu Democratiaid Cymdeithasol (SPD) gogwydd chwith gyda’r Gwyrddion ar 18%, y tu ôl i geidwadwyr Merkel ar 26%. Mae Merkel, sydd mewn grym er 2005, yn bwriadu sefyll i lawr ar ôl yr etholiad. Darllen mwy.

Dangosodd arolwg barn INSA, mewn pleidlais uniongyrchol ddamcaniaethol dros y canghellor, fod ymgeisydd SPD Olaf Scholz ymhell ar y blaen, gyda chefnogaeth o 27%. Roedd Armin Laschet Ceidwadol wedi gwanhau ar 14%, un pwynt ar y blaen i Baerbock, ar 13%.

Cyflwynodd y Gwyrddion "raglen amddiffyn hinsawdd brys" ddydd Mawrth, gyda'r nod o ailosod eu hymgyrch. Darllen mwy.

Parhau Darllen

Bargen Werdd Ewrop

Rhaid i deuluoedd incwm isel a pherchnogion tai dosbarth canol beidio â thalu am Green Deal meddai EPP

cyhoeddwyd

on

Mae'r Grŵp EPP eisiau i Ewrop ddod yn niwtral yn yr hinsawdd erbyn 2050. "Rhaid i'r trawsnewidiad pellgyrhaeddol hwn o'n heconomïau a'n cymdeithasau gael ei wneud mewn ffordd graff, oherwydd rydym am frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd gydag arloesedd, cystadleurwydd a swyddi Ewropeaidd. Rydym am wneud hynny. trowch y trawsnewidiad angenrheidiol yn gyfle. Rydyn ni eisiau dad-garbonio, nid dad-ddiwydiannu! Rydyn ni nid yn unig eisiau gosod targedau, ond rydyn ni'n dod o hyd i'r ffordd orau i Ewrop gyrraedd y targedau hyn, gyda ffocws arbennig ar hydrogen ac mewn rhai achosion, nwy, fel technoleg pontio, "meddai Esther de Lange ASE, is-gadeirydd y Grŵp EPP sy'n gyfrifol am yr economi a'r amgylchedd.

Daw ei datganiad cyn cyflwyniad y Comisiwn Ewropeaidd o'r pecyn 'Fit for 55' fel y'i gelwir, pecyn cyfraith mamoth o ddeddfau ynni a hinsawdd gyda'r nod o drosi'r nod lleihau CO55 o 2% yn rheolau newydd pendant ar gyfer trafnidiaeth, diwydiant, adeiladau a sectorau eraill.

"Rhaid i ni fod yn wyliadwrus iawn ynglŷn â phwy sy'n troedio'r bil ar gyfer y Fargen Werdd. Ni all fod yn deuluoedd incwm isel, perchnogion tai dosbarth canol na pherchnogion ceir mewn ardaloedd gwledig heb drafnidiaeth gyhoeddus sy'n gorfod talu'r bil uchaf," ychwanegodd de Lange, gan egluro bod y Grŵp EPP eisiau offeryn cymdeithasol credadwy i fynd i’r afael â thlodi gwresogi a symudedd o fewn a rhwng aelod-wladwriaethau.

hysbyseb

Mae'r Grŵp EPP eisiau hyrwyddo ceir glân. "Rydym am flaenoriaethu datblygiad cerbydau glân, symudedd trydan a thanwydd allyriadau sero. Nid ydym am i'r ddadl am allyriadau CO2 o geir droi yn frwydr ideolegol arall o ddogmas. Rhaid i ddiwydiant ceir Ewrop gadw ei gystadleurwydd byd-eang a rhaid iddo aros arweinwyr technoleg a thueddwyr ar gyfer ceir glân ar gyfer Ewrop a gweddill y byd. Bydd llawer hefyd yn dibynnu ar gyflwyno isadeiledd gwefru. Mae'r Grŵp EPP felly'n mynnu bod y Comisiwn yn adrodd yn rheolaidd ar y cynnydd a wneir yma a'i oblygiadau ar gyfer gwireddu'r Targedau lleihau CO2, "daeth de Lange i'r casgliad.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd