Cysylltu â ni

EU

Diogelwch ar y ffyrdd: Mae'r ail flwyddyn dda yn olynol yn rhoi Ewrop yn gadarn ar y trywydd iawn tuag at y targed

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

European_Charter2013 yw'r ail flwyddyn yn olynol a welodd ostyngiad trawiadol yn nifer y bobl a laddwyd ar ffyrdd Ewrop. Yn ôl ffigurau rhagarweiniol, mae nifer y marwolaethau ar y ffyrdd wedi gostwng 8% o’i gymharu â 2012, yn dilyn y gostyngiad o 9% rhwng 2011 a 2012. Mae hyn yn golygu bod yr UE bellach mewn sefyllfa dda ar gyfer cyrraedd y targed strategol o haneru marwolaethau ar y ffyrdd rhwng 2010 a 2020. Diogelwch ffyrdd yw un o straeon llwyddiant mawr Ewrop. Mae'r gostyngiad o 17% ers 2010 yn golygu bod tua 9,000 o fywydau wedi'u hachub.

Dywedodd yr Is-lywydd Siim Kallas, comisiynydd symudedd a thrafnidiaeth: "Mae diogelwch trafnidiaeth yn nod masnach yn Ewrop. Dyma pam ei bod yn hynod bwysig nad oedd y canlyniadau da o 2012 yn rhai unwaith ac am byth. Rwy'n falch o weld nad yw'r Mae'r UE yn gwbl ôl ar y trywydd iawn i gyrraedd y targed diogelwch ar gyfer ffyrdd ar gyfer 2020. Fodd bynnag, mae 70 o bobl yn marw ar ffyrdd Ewrop bob dydd, felly ni allwn fod yn hunanfodlon. Rhaid inni barhau â'n hymdrechion ar y cyd ar bob lefel i wella diogelwch ymhellach. ar ffyrdd Ewropeaidd. "

Mae ystadegau gwlad yn ôl gwlad (gweler y tabl isod) yn dangos bod nifer y marwolaethau ar y ffyrdd yn dal i amrywio'n fawr ledled yr UE. Ar gyfartaledd, bu 52 o farwolaethau ar y ffyrdd fesul miliwn o drigolion yn yr UE. Y gwledydd sydd â'r nifer isaf o farwolaethau ar y ffyrdd yw'r DU, Sweden, yr Iseldiroedd a Denmarc o hyd, gan nodi bod tua 30 o farwolaethau fesul miliwn o drigolion. Yn nodedig mae Sbaen, yr Almaen a Slofacia wedi gwella eu safleoedd ar y rhestr, gan symud i mewn ymhlith y perfformwyr gorau traddodiadol.

hysbyseb

Ychydig flynyddoedd yn ôl, yn 2011, gostyngodd y cynnydd o ran torri marwolaethau ar y ffyrdd i 2% siomedig. Fodd bynnag, mae gostyngiad o 9% yn 2012 ac o 8% yn 2013 yn golygu bod aelod-wladwriaethau yn ôl ar y trywydd iawn tuag at y targed strategol.

Anogir yr aelod-wladwriaethau hynny sydd wedi gwneud cynnydd ond y mae eu ffigurau marwolaeth ar y ffyrdd yn llawer uwch na chyfartaledd yr UE (Gwlad Pwyl, Bwlgaria, Croatia, Latfia, Lithwania a Gwlad Groeg) i gryfhau eu hymdrechion. Mae'r sefyllfa yn Latfia, lle nad oedd y sefyllfa diogelwch ar y ffyrdd yn anffodus wedi gwella o gwbl yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, yn haeddu sylw arbennig; cynyddodd nifer y marwolaethau ar y ffyrdd hefyd ym Malta a Lwcsembwrg er bod cyfanswm y niferoedd yn y gwledydd hyn mor fach fel nad yw'r amrywiadau mawr o un flwyddyn i'r llall yn ystadegol arwyddocaol.

Nodwedd bryderus arall o'r ystadegau yw sefyllfa defnyddwyr ffyrdd bregus: Mae nifer y cerddwyr sy'n cael eu lladd yn gostwng i raddau llai na'r disgwyl ac mae nifer y beicwyr a laddwyd wedi bod yn cynyddu hyd yn oed yn ddiweddar. Mae hyn yn rhannol oherwydd y ffaith bod mwy a mwy o bobl yn beicio; yr her i aelod-wladwriaethau yw annog pobl i ddefnyddio eu beiciau yn hytrach na'u ceir yn amlach, ond sicrhau bod y newid o gar i feic yn un diogel.

hysbyseb

Rhaglen Gweithredu Diogelwch Ffyrdd yr UE 2011–2020

Rhaglen Gweithredu Diogelwch ar y Ffyrdd Ewropeaidd 2011–2020 (gweler MEMO / 10 / 343) yn nodi cynlluniau heriol i leihau nifer y marwolaethau ar ffyrdd ar ffyrdd Ewrop hanner mewn deng mlynedd. Mae'n cynnwys cynigion uchelgeisiol sy'n canolbwyntio ar wneud gwelliannau i gerbydau, seilwaith ac ymddygiad defnyddwyr ffyrdd.

Er enghraifft, mae mentrau diweddar allweddol yn cynnwys y drwydded yrru Ewropeaidd newydd (IP 13 / 25) a dod i rym y gyfarwyddeb gorfodi trawsffiniol, i fynd ar drywydd troseddau traffig ar draws ffiniau (1). Mae cynnig i wella gwiriadau technegol ceir wedi cael ei fabwysiadu gan Senedd Ewrop (MEMO 14 / 637), a chymerwyd cam mawr tuag at strategaeth i leihau nifer y bobl a anafwyd yn ddifrifol mewn traffig ar y ffyrdd (IP 13 / 236).

Yn dilyn y datblygiad arloesol y llynedd gyda diffiniad cyffredin newydd gan yr UE o anafiadau traffig ffyrdd difrifol, mae aelod-wladwriaethau bellach wedi dechrau casglu'r data cyntaf yn ôl y diffiniad newydd. Dylai'r data a gasglwyd yn ystod 2014 fod ar gael yn gynnar yn 2015 ac yna gall paratoadau ddechrau ar darged ar gyfer lleihau nifer y rhai sydd wedi'u hanafu'n ddifrifol mewn traffig ar y ffyrdd.

O 2015 ymlaen, disgwylir i darged strategol ar gyfer lleihau anafiadau traffig ffyrdd difrifol gael ei fabwysiadu.

Mwy o wybodaeth

MEMO / 14 / 245

Vademecum Diogelwch Ffyrdd yr UE

Dilynwch Is-Lywydd Kallas ar Twitter

Ystadegau gwlad wrth wlad ar farwolaethau ar y ffyrdd ar gyfer 20132

  Marwolaethau fesul miliwn o drigolion (cyfradd marwolaeth ar y ffyrdd) Esblygiad cyfanswm nifer y marwolaethau
2001 2010 2012 2013 2010 - 2013 2011 - 2012 2012 - 2013
Belgique / België 145 77 70 65 -15% -11% -7%
България (Bwlgaria) 124 105 82 82 -22% -8% 0%
Gweriniaeth Tsiec 130 77 71 63 -19% -4% -12%
Denmarc 81 46 30 32 -30% -24% 8%
Yr Almaen 85 45 44 41 -9% -10% -7%
Eesti 146 59 65 61 3% -14% -7%
Éire / Iwerddon 107 47 35 42 -11% -13% 19%
Ελλάδα (Elláda) 172 112 92 81 -28% -10% -12%
Sbaen 136 53 41 37 -30% -8% -10%
france 134 62 56 50 -19% -8% -11%
Hrvatska 146 99 91 86 -14% -7% -6%
Yr Eidal 125 70 62 58 -17% -5% -6%
Κύπρος (Kypros) 140 73 61 53 -28% -28% -14%
Latvija 236 103 85 86 -17% -1% 1%
Lietuva 202 95 99 85 -11% 2% -15%
Lwcsembwrg 159 64 66 87 36% 3% 32%
Magyarország 121 74 61 59 -20% -5% -2%
Malta 41 36 27 54 50% -48% 100%
Yr Iseldiroedd 62 32 34 - 6% 3% -
Awstria 119 66 63 54 -19% 2% -15%
Polska 145 102 93 87 -15% -15% -6%
Portiwgal 163 80 68 62 -23% -19% -9%
Romania 109 117 101 92 -21% 1% -9%
Slovenija 140 67 63 61 -10% -8% -4%
Slovensko 114 69 55 42 -39% -9% -24%
Suomi / Y Ffindir 84 51 47 48 -5% -13% 3%
Sweden 66 28 30 28 -1% -11% -7%
Deyrnas Unedig 61 30 29 29 -4% -8% -1%
EU 113 62 56 52 -17% -9% -8%

Parhau Darllen
hysbyseb

EU

Wythnos o'n blaenau: Y wladwriaeth rydyn ni ynddi

cyhoeddwyd

on

Y darn mawr set yr wythnos hon fydd anerchiad 'Cyflwr yr UE' (SOTEU) Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd von der Leyen i Senedd Ewrop yn Strasbwrg. Mae'n syniad a fenthycwyd o'r Unol Daleithiau, pan fydd Arlywydd yr Unol Daleithiau yn annerch y Gyngres ar ddechrau pob blwyddyn yn nodi ei gynlluniau (ac mae wedi bod yn un hyd yma) ar gyfer y flwyddyn i ddod. 

Rwyf bob amser yn rhyfeddu at hunanhyder America a chred bron yn anorchfygol mai America yw'r genedl fwyaf ar y ddaear. Er bod meddwl eich bod chi jyst yn wych mae'n rhaid i chi fod yn gyflwr meddwl pleserus, mae cyflwr parlous yr UD ar gymaint o lefelau ar hyn o bryd yn gwneud i mi feddwl y gallai'r llygad Ewropeaidd hynod feirniadol sy'n bwrw ar eu lot fod yn safbwynt iachach. Eto i gyd, weithiau byddai'n braf pe gallem gydnabod nifer o fanteision yr UE a bod ychydig yn fwy 'Ewropeaidd a balch'.

Mae'n anodd mesur faint o ddiddordeb sydd gan SOTEU y tu allan i'r rhai sy'n ymwneud fwyaf â gweithgareddau'r UE. Fel rheol, nid yw Ewropeaid, heblaw am grŵp bach o'r rhai mwyaf defosiynol, yn mynd o gwmpas yn curo ynglŷn â pha mor fawr yw'r UE yn fawr, neu'n gyffredinol yn frwd ynglŷn â'i gyfeiriad. Er y gallem fod wedi myfyrio ar y gwrthffeithiol, mae'r DU wedi rhoi golwg amlwg iawn i bob dinesydd o'r UE o “beth os?" 

hysbyseb

O edrych ar ble mae'r byd, mae'r UE yn edrych fel ei fod mewn cyflwr iachach na'r mwyafrif - mae gan hyn ystyr lythrennol eleni hefyd, mae'n debyg mai ni yw'r cyfandir mwyaf brechiedig ar y ddaear, mae yna gynllun uchelgeisiol i godi tâl ar ein heconomi allan o mae ei gwymp pandemig a'r cyfandir wedi tynnu ei ên allan ac wedi penderfynu gwneud dim llai nag arwain y byd ar fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Yn bersonol, rwy'n teimlo ymchwydd mawr o obaith o'r ffaith ein bod yn ymddangos ein bod wedi penderfynu gyda'n gilydd bod digon yn ddigonol gyda'r rhai yn yr UE sydd am wrth gefn ar werthoedd democrataidd a rheolaeth y gyfraith. 

Bydd sawl cynnig yn dod gan y Comisiwn yr wythnos hon: bydd Vestager yn cyflwyno'r cynllun ar gyfer 'Degawd Digidol Ewrop'; Bydd Borrell yn nodi cynlluniau'r UE ar gyfer cysylltiadau â'r rhanbarth Indo-Môr Tawel; Bydd Jourova yn amlinellu cynllun yr UE ar amddiffyn newyddiadurwyr; a bydd Schinas yn cyflwyno pecyn yr UE ar ymateb i argyfwng iechyd a pharodrwydd. 

Sesiwn lawn y Senedd ydyw, wrth gwrs. Heblaw am SOTEU, trafodir y sefyllfa ddyngarol yn Afghanistan a chysylltiadau'r UE â llywodraeth Taliban; mae rhyddid y cyfryngau a rheolaeth y gyfraith yng Ngwlad Pwyl, yr Undeb Iechyd Ewropeaidd, Cerdyn Glas yr UE ar gyfer ymfudwyr medrus iawn a hawliau LGBTIQ i gyd yn destun trafodaeth.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Wythnos i ddod: Mae forewarned wedi'i forearmed

cyhoeddwyd

on

Bydd Is-lywydd y Comisiwn Maroš Šefčovič yn cyflwyno ail adroddiad rhagwelediad strategol blynyddol y Comisiwn ddydd Mercher (8 Medi). Daw'r adroddiad wythnos cyn anerchiad blynyddol 'Cyflwr yr UE' gan lywydd y Comisiwn. Mae'r fenter yn rhan o ymdrech i sicrhau bod yr UE yn wydn yn wyneb heriau, ond hefyd yn gallu paratoi ei hun trwy ymgorffori rhagwelediad ym mhob agwedd ar lunio polisïau. Bydd Adroddiad 2021 yn edrych ar megatrends byd-eang strwythurol tuag at 2050 a fydd yn effeithio ar yr UE, a bydd yn nodi meysydd lle gallai'r UE hybu ei arweinyddiaeth fyd-eang. 

Ddydd Mawrth (7 Medi) bydd y Comisiynydd Hahn yn cynnal cynhadledd i’r wasg ar fabwysiadu’r Fframwaith Bondiau Gwyrdd, nod yr EUGBS (Safon Bondiau Gwyrdd Ewrop) yw bod yn “offeryn cadarn i ddangos eu bod yn ariannu prosiectau gwyrdd cyfreithlon sy’n cyd-fynd â’r Tacsonomeg yr UE ”.

Senedd

hysbyseb

Bydd Ewrop sy’n addas ar gyfer Is-lywydd Gweithredol yr Oes Ddigidol a’r Comisiynydd Cystadleuaeth Margrethe Vestager yn cwrdd (6 Medi) â chadeiryddion pum pwyllgor (INGE, ITRE, IMCO, LIBE, AIDA) yn y senedd i gyfnewid barn ar yr agenda ddigidol. 

Bydd y Pwyllgor Hawliau Menywod a'r ddirprwyaeth ar gyfer cysylltiadau ag Afghanistan yn cyfarfod i drafod sefyllfa hawliau menywod a merched.

Bydd y Pwyllgor Arbennig ar Curo Canser yn cyfarfod ddydd Iau (9 Medi) yn cyfarfod i drafod cyfnewid data iechyd a’r digideiddio wrth atal a gofalu am ganser, ynghyd â diweddariad ar weithredu strategaeth gemegau’r UE ar gyfer cynaliadwyedd yn y cyd-destun. atal canser.

hysbyseb

Bydd yr Is-bwyllgor Diogelwch ac Amddiffyn yn trafod y sefyllfa yn Afghanistan, yn ogystal ag astudiaeth ar 'barodrwydd yr UE ac ymatebion i fygythiadau Cemegol, Biolegol, Radiolegol a Niwclear (CBRN)' ac adroddiad drafft ASE Sven Mikser (S&D, EE) ar ' Heriau a rhagolygon ar gyfer arfau rheoli arfau a diarfogi arfau amlochrog '. 

Llys

Bydd Llys Cyfiawnder yr Undeb Ewropeaidd yn rhoi ei farn ar adferiad o € 2.7 biliwn o’r DU am ei fethiant i roi dull seiliedig ar risg o reoli tollau ar waith, er gwaethaf rhybuddion dro ar ôl tro gan OLAF, swyddfa gwrth-dwyll annibynnol yr UE. Roedd y methiant i fynd i’r afael â’r mater hwn hefyd yn golygu bod yn rhaid i weithgynhyrchwyr yr UE gystadlu â nwyddau sydd heb eu gwerthfawrogi’n dod i’r UE drwy’r UE. Mae ffigur OLAF yn cwmpasu'r blynyddoedd 2011-2017. Disgwylir dyfarniadau pwysig eraill ym maes Lloches (C-18/20, C-768/19).

Cyngor

Bydd gweinidogion amaeth a physgodfeydd yn cyfarfod yn anffurfiol rhwng 5-7. Bydd gweinidogion Economaidd a Chyllid yn cael cyfarfod anffurfiol trwy gynhadledd fideo ar 6 Medi, a bydd ganddynt gyfarfod anffurfiol arall ar 10-11. Yn ôl yr arfer bydd yr Ewro-grŵp yn cyfarfod cyn y cyfarfod cynhwysol ar 10. 

ECB

Bydd Banc Canolog Ewrop yn cael ei gyfarfod misol rheolaidd ddydd Iau, gyda chwyddiant bellach yn uwch na tharged 2%, bydd pob llygad yn sefydlog ar yr hyn y bydd yr ECB yn ei wneud nesaf.

Tunisia

Bydd Uchel Gynrychiolydd yr UE, Josep Borrell, yn ymweld â Tiwnisia ddydd Gwener (10 Medi). Ym mis Gorffennaf diswyddodd Arlywydd Tiwnisia Kais Saied y Prif Weinidog gan amau’r senedd yn galw pwerau brys yn wyneb gwrthdystiadau dros galedi economaidd a chynnydd mewn achosion Covid-19, mae’r UE wedi galw ar Tunisia i barchu ei gyfansoddiad a rheolaeth y gyfraith. . 

Parhau Darllen

EU

Yn ôl i'r Ysgol, Gohebydd yr UE yn edrych ar yr wythnos i ddod

cyhoeddwyd

on

I'r rhai ohonoch a lwyddodd i fynd i ffwrdd am wyliau adferol yr haf, da iawn, bydd ei angen arnoch chi. Bydd y tymor nesaf yn un arall (prysur) arall. 

Mae llawer o ddeddfwriaeth wedi cychwyn ar ei daith ddeddfwriaethol trwy beiriant gwneud penderfyniadau cymhleth yr UE, gyda llawer o gynigion cigog iawn ar eu ffordd i gael eu sleisio, eu deisio a'u sbeisio, ac o'r diwedd eu taflu i mewn i badell ffrio'r pwyllgor cymodi i'w cyflwyno am bump am gan a gwleidydd blewog fel buddugoliaeth Llywyddiaeth galed. Ymhlith y biggies mae'r cynigion hinsawdd Digidol a'r 'Ffit i 55'. Mae'r cynigion hinsawdd yn addo bod yn arbennig o gleisio o ystyried bod y 'Gyfraith Hinsawdd' sy'n pennu ymrwymiadau carbon eisoes wedi'i chytuno; er mwyn dod o hyd i gydbwysedd terfynol rhwng y cynigion, bydd angen masnachu ceffylau ar raddfa anhysbys hyd yma.

Roedd gwregys Brwsel yn eithaf segur ym mis Awst nes i'r digwyddiadau trychinebus yn Afghanistan ddod ag 20 mlynedd o ymyrraeth y Gorllewin i allanfa llai na buddugoliaethus o banig ac inglorious. Gorwedd y 'Gorllewin' mewn llanastr tatw, gydag ymddiriedaeth ar ei lefel isaf erioed. Cyflwynodd Comisiwn von der Leyen ei hun fel un “geopolitical”, datganodd gweinyddiaeth Biden 'America yn ôl!' - ac eto dyma ni. Un peth rydw i wedi'i ddysgu yw nad yw pethau byth mor ddrwg fel na allan nhw waethygu. Bydd buddugoliaeth y Taliban a'r atgoffa creulon nad yw ISIS wedi diflannu yn rhoi llwyddiant i'r rhai sy'n cefnogi eu delfrydau mewn mannau eraill. Nid yw'n ddarlun tlws, ond mae angen i Ewrop a'r 'Gorllewin' ehangach fod â dewrder ei hunan gwell sy'n amddiffyn hawliau, democratiaeth, rheolaeth y gyfraith a ffyniant gartref a thramor. 

hysbyseb

Yr wythnos nesaf bydd gweinidogion Tramor ac Amddiffyn yn ymgynnull ar gyfer cynghorau anffurfiol i drafod canlyniad digwyddiadau diweddar. Ansefydlogrwydd bedd yn agosach at adref yng Ngogledd Affrica, Libanus a Belarus - ymhlith eraill - ac, wrth gwrs, Afghanistan.

Bydd y gweinidogion amddiffyn yn cyfarfod i drafod Cwmpawd Strategol yr UE, y nod yw cael dogfen gyflawn erbyn mis Tachwedd; mae digwyddiadau diweddar wedi dangos bod angen i'r UE gymryd mwy o gyfrifoldeb a gweithredu ar y cyd ym maes diogelwch ac amddiffyn.

Ddydd Mawrth (31 Awst) bydd cyfarfod rhyfeddol o weinidogion Cyfiawnder a Materion Cartref a fydd yn ymgynnull i drafod sut y byddant yn delio â symudiad anochel pobl o Afghanistan, ailsefydlu yn yr UE, a hefyd cefnogi'r gwledydd cyfagos hynny sydd eisoes wedi wedi derbyn miliynau o ffoaduriaid a fydd angen mwy o gymorth ariannol.

hysbyseb

Rheol y gyfraith

Mae'n anodd bod yn ffagl i reolaeth y gyfraith dramor, os yw'ch rhannau cyfansoddol eich hun yn rhwygo normau yn hapus, sy'n dod â mi i Wlad Pwyl a Hwngari lle mae cyflwr stasis wedi aros yn ystod yr haf.

Ceryddodd Von der Leyen ASEau ac arbenigwyr cyfreithiol mewn llythyr pum tudalen a oedd yn rhestru sut roedd Hwngari wedi torri chwech o wyth o egwyddorion rheol cyfraith a oedd yn gysylltiedig â gwariant cyllideb yr UE ac felly dylent sbarduno'r 'rheol amodoldeb rheol' a gofnodwyd yn ddiweddar. mecanwaith i atal camddefnyddio arian. Ysgrifennodd Von der Leyen nad oedd ASEau wedi darparu digon o dystiolaeth o’r toriadau ac “nad oes galw priodol ar y Comisiwn i weithredu”.

Roedd diwrnod cyfrif Gwlad Pwyl ar 16 Awst yn ddigwyddiad nad oedd yn ddigwyddiad, gyda rhagor o flaenoriaeth gan Bencadlys y Comisiwn. Ni all un helpu ond meddwl bod rhywun yng ngwasanaeth cyfreithiol y Comisiwn sydd â dyfynbris Douglas Adams wedi'i fframio ar eu wal: “Rwyf wrth fy modd â therfynau amser. Rydw i wrth fy modd â'r sŵn mawr maen nhw'n ei wneud wrth iddyn nhw fynd heibio. ”

Fe giciodd y Comisiwn y can i lawr y ffordd wrth iddyn nhw “ddarllen a dadansoddi” ymateb Gwlad Pwyl. Bydd yr Is-lywydd Jourova yn ymweld â Gwlad Pwyl ddydd Llun (30 Awst). Nid yw’r synau sy’n dod gan y Gweinidog Cyfiawnder Zbigniew Ziobro yn galonogol, gan drydar yn ddiweddar bod yr UE yn cymryd rhan mewn “rhyfel hybrid” yn erbyn yr UE. 

Yn y cyfamser, mae Slofenia yn parhau i stondin ar enwebu erlynwyr i Swyddfa Erlynydd Cyhoeddus Ewrop, gyda Phrif Weinidog Slofenia Jansa yn blocio enwebiadau.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd