Cysylltu â ni

Sinema

Cyfathrebu Sinema: Arsyllfa Clyweledol Ewropeaidd yn cyhoeddi adroddiad newydd 'IRIS plus'

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mabwysiadodd y Comisiwn Ewropeaidd ei Gyfathrebu Sinema ar ei newydd wedd yr oedd cryn ddadlau amdano ym mis Tachwedd 2013. Mae'r offeryn cyfreithiol hwn sydd wedi'i ailwampio yn nodi'r rheolau y mae'r UE yn barnu a yw cronfeydd ffilm Ewropeaidd yn cydymffurfio â rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE ai peidio. O'r diwedd gwelodd olau dydd yn dilyn proses ymgynghori i fyny'r allt gyda'r diwydiant a'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau, yr oedd llawer ohonynt yn ofni y byddai rheolau newydd ar wariant tiriogaethol a'r ras gymhorthdal, fel y'i gelwir, yn sgwrio cynlluniau cyllido ffilmiau cyhoeddus. Yn ei adroddiad IRIS plus newydd sbon, mae'r Arsyllfa Clyweledol Ewropeaidd, sy'n rhan o Gyngor Ewrop yn Strasbwrg, yn archwilio cynnwys y Cyfathrebu Sinema 2013 newydd hwn.

Mae Dadansoddwyr Cyfreithiol yr Arsyllfa, Francisco Javier Cabrera Blázquez ac Amélie Lépinard, yn agor gyda throsolwg defnyddiol o reolau cyffredinol yr UE sy'n ymwneud â diwylliant a chymorth gwladwriaethol. Maent yn egluro na chaniateir ystumio'r farchnad trwy gymorth gwladwriaethol gan ddeddfwriaeth yr UE, ac eithriadau i hyn yw "cymorth i hyrwyddo diwylliant a chadwraeth treftadaeth". Yr eithriad diwylliannol hwn sy'n caniatáu i gronfeydd ffilm Ewropeaidd ddarparu arian ar gyfer cynyrchiadau ffilm Ewropeaidd, yn unol â'u rheolau amrywiol a chymhleth yn aml.

Gan symud ymlaen at Gyfathrebu Sinema 2001 gwreiddiol, mae Cabrera & Lépinard yn egluro bod y rheolau cychwynnol yn nodi natur "ddiwylliannol" y prosiect, 80% o'r gyllideb gynhyrchu yn cael ei gwario yn y wlad yn darparu'r cymorth, lefel dwyster y cymorth (hy canran o gyfanswm y gyllideb) ar uchafswm o 50%, a gwahardd cymorth ar gyfer gweithgareddau gwneud ffilmiau penodol fel ôl-gynhyrchu. O ystyried bod dilysrwydd y ddogfen hon wedi'i hymestyn dair gwaith, gostyngodd ei dyddiad dod i ben terfynol ar 31ain Rhagfyr 2012.

hysbyseb

Yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus ym mis Mehefin 2011, cyhoeddwyd cyfathrebiad drafft ym mis Mawrth 2012 yn amodol ar gyfnod ymgynghori tri mis arall ar y ddogfen newydd hon. Mae Cabrera & Lépinard yn dadansoddi'r Cyfathrebu Drafft hwn yn 2012 o ran cwmpas ei weithgareddau yn ogystal ag amrywiol ymatebion dethol a wnaed gan awdurdodau cyhoeddus, sefydliadau ffilm a sefydliadau proffesiynol. Cyhoeddwyd Cyfathrebiad Drafft diwygiedig 2012 ym mis Ebrill 2013 ac yna ymgynghoriad cyhoeddus a ddaeth i ben ym mis Mai 2013.

Mabwysiadwyd Cyfathrebu terfynol 2013 ym mis Tachwedd 2013 ac mae'r adroddiad yn egluro ei wahaniaethau â dogfen wreiddiol 2001. Er enghraifft, mae testun 2013 yn caniatáu cymorth "sy'n ymdrin â phob agwedd ar greu ffilm, o gysyniad stori i gyflwyno i'r gynulleidfa". Un o'r pynciau mwyaf dadleuol yn ystod yr holl broses oedd y rhwymedigaethau gwariant tiriogaethol. Mae'r Cyfathrebu newydd yn rhyddhau rhwymedigaethau gwariant y cynhyrchydd trwy leihau'n sylweddol faint o arian sydd i'w wario yn y wlad sy'n darparu'r cymorth. Datryswyd y broblem "ras cymhorthdal" fel y'i gelwir (gwledydd sy'n cystadlu â'i gilydd i gynnig y systemau cyllido mwyaf deniadol ar gyfer buddsoddiad tramor) trwy ystyried y gallai "cynhyrchu tramor ar diriogaeth aelod-wladwriaeth gael effaith gadarnhaol ar y sector clyweledol cenedlaethol. ".

Mae Cabrera yn cloi ei brif erthygl trwy bwysleisio'r "rhyddhad a'r boddhad" a groesawodd y ddogfen derfynol. Derbyniodd "sêl bendith" yn fyd-eang gan y rhai sy'n gwneud penderfyniadau a chynrychiolwyr y diwydiant fel ei gilydd. Yn ystod y ddwy flynedd nesaf bydd yr amrywiol aelod-wladwriaethau yn dod â'u cynlluniau cymorth yn unol â'r Cyfathrebu. Bydd yn ddiddorol gweld sut mae'r Comisiwn yn monitro'r "ras cymhorthdal" fel y'i gelwir neu yn wir sut y gellir gwirio cydweddoldeb Cyfathrebu 2013 â Chytuniadau presennol yr UE. Mae'r Arsyllfa yn amlwg yn "gwylio'r gofod hwn" ...

hysbyseb

Mae adran Adrodd Cysylltiedig yr adroddiad newydd hwn yn darparu erthyglau diweddaraf yr Arsyllfa ar ddatblygiadau diweddar ar bolisi ffilm yn Ewrop, gan ganolbwyntio ar bynciau fel act ffilm a ddiwygiwyd yn ddiweddar gan Germanys neu'r TAW uwch yn Sbaen ar sinemâu, cyngherddau a theatrau.

Mae'r adran Zoom olaf a ysgrifennwyd gan Ddadansoddwyr Ffilm yr Arsyllfa Martin Kanzler a Julio Talavera Milla yn darparu crynhoad o'r ffeithiau a'r ffigurau diweddaraf ar y diwydiant sinema Ewropeaidd a dynnwyd o gyhoeddiadau diweddar yr Arsyllfa. Mae hyn yn cynnwys ystadegau ar farchnadoedd theatrig Ewropeaidd, llwyddiant cymharol ffilmiau Ewropeaidd a'r UD yn yr Undeb Ewropeaidd, cyfanswm nifer y ffilmiau nodwedd theatrig a gynhyrchwyd yn Ewrop, a chyflwyno tafluniad digidol yn sinemâu Ewrop a chymorth ar gyfer sinemâu mewn anhawster.

Sinema

Oscars 2021: Enillodd dwy ffilm a gefnogir gan yr UE y gwobrau enwog

cyhoeddwyd

on

Cyhoeddwyd enillwyr rhifyn eleni o’r Oscars ar 25 Ebrill yn ystod y Seremoni Gwobrau Academi 93ain, gyda dwy ffilm wedi'u cyd-ariannu gan yr UE yn ennill tair gwobr. Y Tad gan Florian Zeller gipiodd y wobr am y Sgrinlun wedi'i Addasu Orau gan Florian Zeller a Christopher Hampton, yn ogystal â'r Actor Gorau ar gyfer rôl Syr Anthony Hopkins. Ar ben hynny, Cyffur - Rownd arall gan Thomas Vinterberg, a dderbyniodd gefnogaeth yr UE i'w ddatblygiad a'i ddosbarthiad, enillodd y wobr am y Ffilm Nodwedd Ryngwladol Orau.

Dywedodd Is-lywydd Gweithredol Ewrop sy’n Addas ar gyfer yr Oes Ddigidol Margrethe Vestager: “Llongyfarchiadau! Yn haeddiannol ac wedi'i wneud yn dda gan ein ffilmiau a gefnogir gan yr UE yn rhifyn eleni o'r Oscars - llwyddiant rhyfeddol i gynyrchiadau Ewropeaidd yn eu cyfanrwydd. Mae'n gydnabyddiaeth wych ac mae'n tanlinellu pwysigrwydd ein hymdrechion i helpu'r sector i wella a thrawsnewid yn yr amseroedd heriol hyn. "

Ychwanegodd Comisiynydd y Farchnad Fewnol Thierry Breton: “Mae'r canlyniadau rhagorol a dderbyniwyd gan ein ffilmiau a gefnogir gan yr UE yng Ngwobrau Academi 2021 yn enghraifft wych o wytnwch y diwydiant clyweledol Ewropeaidd, a rôl hanfodol cefnogaeth barhaus Ewrop i'r sector. Rydym wedi ymrwymo’n gadarn i hyrwyddo a chryfhau’r gefnogaeth hon. ”

hysbyseb

Cefnogodd yr UE ddatblygiad a dosbarthiad rhyngwladol y ddwy ffilm uchod gyda buddsoddiad o dros € 1.4 miliwn, a ddyfarnwyd trwy'r Rhaglen CYFRYNGAU Ewrop Greadigol. Roedd saith ffilm a gefnogwyd gan yr CYFRYNGAU enwebedig am gyfanswm o 14 gwobr yn rhifyn eleni o'r Oscars, gan gystadlu mewn categorïau fel y Cyfarwyddwr Gorau, y Llun Gorau, yr Actor Gorau a'r Sgript Sgrîn Orau. Bydd mwy o wybodaeth am y rhain a chynyrchiadau eraill ar gael yn yr ymroddedig ymgyrch ar gyfer achlysur 30 mlynedd o CYFRYNGAU, sy'n dathlu cefnogaeth yr UE i'r diwydiant clyweledol ar hyd y degawdau.

hysbyseb
Parhau Darllen

Celfyddydau

Y rhyfel yn #Libya - ffilm yn Rwseg sy'n datgelu pwy sy'n lledaenu marwolaeth a braw

cyhoeddwyd

on

Efallai y bydd Twrci unwaith eto yn creu cur pen i Ewrop. Tra bod Ankara yn dilyn strategaeth blacmel yn y Gorllewin, gan fygwth gadael ymfudwyr i Ewrop, mae'n troi Libya yn ganolfan gefn terfysgol trwy drosglwyddo milwriaethwyr o Idlib a gogledd Syria i Tripoli.

Mae ymyrraeth reolaidd Twrci yng ngwleidyddiaeth Libya unwaith eto yn codi mater y bygythiad neo-Osmanist, a fydd yn effeithio nid yn unig ar sefydlogrwydd rhanbarth Gogledd Affrica, ond ar yr un Ewropeaidd hefyd. O ystyried bod Recep Erdogan, trwy roi cynnig ar rôl swltan, yn caniatáu ei hun i flacmelio Ewropeaid trwy ddychryn y mewnlifiad o ymfudwyr. Gall yr ansefydlogi hwn o ogledd Affrica hefyd arwain at don newydd o argyfwng ymfudo.

Y broblem allweddol, fodd bynnag, yw perthynas dan straen Twrci gyda'i chynghreiriaid. Mae'r sefyllfa yn y rhanbarth yn cael ei phennu i raddau helaeth gan y cysylltiadau dan straen rhwng Twrci a Rwsia. O ystyried y diddordebau diametrically gwahanol yn Syria a Libya, gallwn siarad am wanhau cydweithredu rhwng y taleithiau: nid yw gymaint fel cynghrair sefydlog, ond yn hytrach gêm gymhleth o ddau ryddid hirsefydlog, gydag ymosodiadau a sgandalau cyfnodol. yn erbyn ei gilydd.

Dangosir oeri cysylltiadau yn ail ran y ffilm Rwsiaidd "Shugaley", sy'n tynnu sylw at uchelgeisiau neo-Osmanist Twrci a'i chysylltiadau troseddol â'r GNA. Cymeriadau canolog y ffilm yw cymdeithasegwyr Rwsiaidd a gafodd eu herwgipio yn Libya ac y mae Rwsia yn ceisio dod â nhw yn ôl i'w mamwlad. Trafodir pwysigrwydd dychwelyd cymdeithasegwyr ar y lefel uchaf, yn benodol, codwyd y broblem hon gan Weinidog Tramor Rwseg, Sergei Lavrov, ym mis Mehefin 2020 yn ystod cyfarfod â dirprwyaeth o GNA Libya.

Mae ochr Rwseg eisoes yn beirniadu rôl Twrci yn Libya yn agored, yn ogystal â phwysleisio cyflenwad terfysgwyr ac arfau i'r rhanbarth. Mae awduron y ffilm yn mynegi gobaith bod Shugaley ei hun yn dal yn fyw, er gwaethaf artaith gyson a thorri hawliau dynol.

Mae'r plot o "Shugaley" yn ymdrin â sawl pwnc sy'n boenus ac yn anghyfleus i'r Llywodraeth: artaith yng ngharchar Mitiga, cynghrair o derfysgwyr â llywodraeth Fayez al-Sarraj, caniataol milwriaethwyr o blaid y llywodraeth, ymelwa ar adnoddau Libyans yn y diddordebau cylch cul o elites.

Yn dibynnu ar ddymuniadau Ankara, mae'r GNA yn dilyn polisi o blaid Twrci, tra bod lluoedd Recep Erdogan yn cael eu hintegreiddio fwyfwy i strwythurau pŵer y llywodraeth. Mae'r ffilm yn siarad yn dryloyw am gydweithrediad sydd o fudd i'r ddwy ochr - mae'r GNA yn derbyn arfau gan y Twrciaid, ac yn gyfnewid am hynny, mae Twrci yn sylweddoli ei huchelgeisiau neo-Otomanaidd yn y rhanbarth, gan gynnwys buddion economaidd dyddodion olew cyfoethog.

"Rydych chi'n dod o Syria, onid ydych chi? Felly rydych chi'n ganmoliaeth. Rydych chi'n twyllo, nid Allah a'ch anfonodd yma. A'r dynion mawr o Dwrci, sydd wir eisiau olew Libya. Ond nid ydych chi eisiau i farw amdano. Yma maen nhw'n anfon idiotiaid fel chi yma, "meddai prif gymeriad Sugaley at filwriaethwr sy'n gweithio i asiantaethau troseddol GNA. Ar y cyfan, mae hyn i gyd ond yn dangos y realiti: Yn Libya, mae Twrci yn ceisio hyrwyddo ymgeisyddiaeth Khalid al-Sharif, un o'r terfysgwyr mwyaf peryglus sy'n agos at al-Qaeda.

Dyma wraidd y broblem: mewn gwirionedd, mae al-Sarraj a'i entourage - Khalid al-Mishri, Fathi Bashaga, ac ati - yn gwerthu sofraniaeth y wlad fel y gall Erdogan barhau i ansefydlogi'r rhanbarth, cryfhau celloedd terfysgol a elwa - ac ar yr un pryd yn peryglu diogelwch yn Ewrop. Mae'r don o ymosodiadau terfysgol mewn priflythrennau Ewropeaidd o 2015 yn rhywbeth a allai ddigwydd eto os yw gogledd Affrica wedi'i lenwi â therfysgwyr. Yn y cyfamser, mae Ankara, yn groes i gyfraith ryngwladol, yn hawlio lle yn yr UE ac yn derbyn cyllid.

Ar yr un pryd, mae Twrci yn ymyrryd yn rheolaidd ym materion gwledydd Ewropeaidd, gan gryfhau ei lobi ar lawr gwlad. Er enghraifft, enghraifft ddiweddar yw'r Almaen, lle mae'r Gwasanaeth Gwrth-ddeallusrwydd Milwrol (MAD) yn ymchwilio i bedwar cefnogwr a amheuir o eithafwr asgell dde Twrci "Grey Wolves" yn lluoedd arfog y wlad.

Mae llywodraeth yr Almaen newydd gadarnhau mewn ymateb i gais gan blaid Die Linke fod Ditib ("Undeb Twrcaidd-Islamaidd y Sefydliad Crefydd") yn cydweithredu â "Grey Wolves" eithafol sy'n canolbwyntio ar Dwrci yn yr Almaen. Cyfeiriodd yr ymateb gan Lywodraeth Ffederal yr Almaen at gydweithrediad rhwng eithafwyr dde eithafol Twrci a’r sefydliad ymbarél Islamaidd, Undeb Twrcaidd-Islamaidd y Sefydliad Crefydd (Ditib), sy’n gweithredu yn yr Almaen ac sy’n cael ei reoli gan gorff talaith Twrci, y Swyddfa. Materion Crefyddol (DIYANET).

A fyddai’n benderfyniad priodol i ganiatáu aelodaeth o’r UE i Dwrci, sydd, trwy flacmelio, cyflenwadau milwrol anghyfreithlon ac integreiddio i mewn i strwythurau pŵer, y fyddin a chudd-wybodaeth yn ceisio cryfhau ei safle yng ngogledd Affrica ac yn y galon. o Ewrop? Y wlad nad yw'n gallu cydweithredu â'i chynghreiriaid fel Rwsia hyd yn oed?

Rhaid i Ewrop ailystyried ei hagwedd tuag at bolisi neo-Osmanist Ankara ac atal parhad blacmel - fel arall mae'r rhanbarth yn peryglu wynebu cyfnod terfysgol newydd.

I gael mwy o wybodaeth am "Sugaley 2" ac i weld trelars y ffilm ewch i http://shugalei2-film.com/en-us/

 

Parhau Darllen

Sinema

#UNIC - Goroesi sinemâu yn y fantol

cyhoeddwyd

on

Mae Undeb Rhyngwladol Sinemâu (UNIC), y corff sy'n cynrychioli cymdeithasau masnach sinema a gweithredwyr ar draws 38 o diriogaethau Ewropeaidd, wedi cyhoeddi'r datganiad canlynol:

"Wrth i weithredwyr sinema Ewropeaidd ddod i'r amlwg o'r diwedd o gyfnod o gau estynedig oherwydd yr achosion o COVID-19 ac yn gweithio'n galed i groesawu cynulleidfaoedd yn ôl, rhaid i'r diwydiant cyfan ganolbwyntio ar sicrhau y gall adferiad ddigwydd a bod cynulleidfaoedd yn dychwelyd i fwynhau'r unigryw. profiad o wylio ffilmiau ar y sgrin fawr.

"Er bod llawer ar yr ochr ddosbarthu wedi nodi 'rydym i gyd yn hyn gyda'n gilydd', mae digwyddiadau diweddar yn ei gwneud hi'n gliriach nag erioed bod yn rhaid i'r teimlad hwn gael ei ategu gan weithredoedd yn ogystal â geiriau.

"Yn benodol, rhaid rhyddhau cynnwys newydd mewn sinemâu yn gyntaf ac arsylwi ffenestr theatrig sylweddol, gyda'r ddwy elfen yn hanfodol ar gyfer goroesiad ac iechyd pob rhan o'r diwydiant sinema Ewropeaidd (ac yn wir yn fyd-eang).

hysbyseb

"Mae strategaeth 'sinema gyntaf' ar gyfer rhyddhau ffilmiau - ynghyd â chyfnod sylweddol o detholusrwydd theatrig - yn fodel busnes profedig, ac yn hanfodol ar gyfer sicrhau bod cynulleidfaoedd yn gallu mwynhau ystod amrywiol o ffilmiau. Y system hon oedd y sylfaen ar gyfer torri record. 2019, gyda 1.34 biliwn o dderbyniadau ac € 8.7 biliwn wedi'i ennill yn y swyddfa docynnau yn Ewrop yn unig.

"Mae'r sector cyfan yn wynebu heriau digynsail. Yn fwy nag erioed, mae angen gwneud penderfyniadau ar draws y diwydiant gyda phersbectif tymor hir. Os yw ein partneriaid stiwdio yn gorfodi sinemâu i aros nes i'r sector ddod i'r amlwg o'r argyfwng yn yr UD cyn cyflenwi cynnwys newydd, bydd yn rhy hwyr i lawer o sinemâu Ewropeaidd a'u gweithlu ymroddedig.

"Dylai pawb sy'n dibynnu ar lwyddiant y diwydiant ffilm ymrwymo i sicrhau iechyd y sector cyfan yn y dyfodol. Trwy wneud hynny, byddant yn sicrhau bod y diwydiant ffilm ehangach a sinemâu Ewropeaidd - o gwmnïau annibynnol un sgrin i dai celf a amlblecsau - bydd yn gwella ac yn dychwelyd o'r argyfwng hwn yn gryfach ac yn fwy gwydn nag erioed. "

hysbyseb
Ynglŷn ag UNIC

Mae Union Internationale des Cinémas / Undeb Rhyngwladol Sinemâu (UNIC) yn cynrychioli buddiannau cymdeithasau masnach sinema a gweithredwyr sinema sy'n cwmpasu 38 o wledydd yn Ewrop a rhanbarthau cyfagos.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd