Cysylltu â ni

Y Comisiwn Ewropeaidd

Llywydd Barroso yn cyhoeddi saith comisiynwyr i sefyll mewn etholiadau Senedd Ewrop ac yn gosod allan trefniadau gwaith am hyd y ymgyrch

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

20121114_manifeur_784-DIWEDDARWYDHeddiw (2 Ebrill) cyhoeddodd yr Arlywydd Barroso y bydd saith comisiynydd yn sefyll yn yr etholiad ac y bydd chwech yn cymryd absenoldeb etholiadol o’u dyletswyddau er mwyn cymryd rhan weithredol yn yr ymgyrch etholiadol.

Mae'r aelodau canlynol o'r Comisiwn wedi hysbysu'r llywydd o'u bwriad i gymryd rhan weithredol yn ymgyrch etholiadol yr EP:

Is-lywydd Reding, yn gyfrifol am gyfiawnder, hawliau sylfaenol a dinasyddiaeth;

hysbyseb

Is-lywydd Tajani, yn gyfrifol am ddiwydiant ac entrepreneuriaeth;

Is-lywydd Šefčovič, yn gyfrifol am gysylltiadau a gweinyddiaeth ryng-sefydliadol;

Is-lywydd Rehn, yn gyfrifol am faterion economaidd ac ariannol a'r ewro;

hysbyseb

Comisiynydd Lewandowski, sy'n gyfrifol am raglennu ariannol a'r gyllideb, a;

Comisiynydd Mimica, yn gyfrifol am bolisi defnyddwyr.

Mae'r arlywydd wedi penderfynu rhoi absenoldeb etholiadol i'r comisiynwyr hyn rhwng 19 Ebrill a 25 Mai, ac eithrio'r Is-lywydd Rehn, y bydd ei absenoldeb etholiadol yn cychwyn ar 7 Ebrill. Fel y darperir ar ei gyfer yn y Cod Ymddygiad, mae'r absenoldeb hwn yn ddi-dâl ac yn ystod y cyfnod hwnnw ni chaiff Comisiynwyr ddefnyddio adnoddau dynol na materol y Comisiwn. Bydd pob Comisiynydd ar absenoldeb etholiadol yn dychwelyd i ddyletswydd weithredol yn y Comisiwn o 26 Mai. Os cânt eu hethol, bydd angen i'r rhai sy'n penderfynu cymryd eu sedd yn Senedd Ewrop ymddiswyddo o'r Comisiwn erbyn diwedd mis Mehefin.

Mae’r Arlywydd Barroso hefyd wedi penderfynu pwy fydd yn gyfrifol dros dro ar lefel wleidyddol am bortffolios y Comisiynwyr hynny a fydd ar absenoldeb etholiadol. Mae ei benderfyniadau fel a ganlyn:

Bydd yr arlywydd yn cymryd cyfrifoldeb am bortffolio Is-lywydd Šefčovič, sy'n gyfrifol am gysylltiadau a gweinyddiaeth ryng-sefydliadol.

Bydd yr Is-lywydd Kallas yn cymryd cyfrifoldeb am bortffolio Is-lywydd Rehn, sy'n gyfrifol am faterion economaidd ac ariannol a'r ewro.

Bydd y Comisiynydd Piebalgs yn cymryd cyfrifoldeb am bortffolio Comisiynydd Lewandowski, sy'n gyfrifol am raglennu ariannol a'r gyllideb.

Bydd y Comisiynydd Hahn yn cymryd cyfrifoldeb am bortffolio Is-lywydd Reding, yn gyfrifol am gyfiawnder, hawliau sylfaenol a dinasyddiaeth.

Bydd y Comisiynydd Barnier yn cymryd cyfrifoldeb am bortffolio Is-lywydd Tajani, sy'n gyfrifol am ddiwydiant ac entrepreneuriaeth.

Bydd y Comisiynydd Andor yn cymryd cyfrifoldeb am bortffolio Comisiynydd Mimica, sy'n gyfrifol am bolisi defnyddwyr.

Yn ystod y cyfnod o absenoldeb etholiadol, bydd y Cabinetau a gwasanaethau comisiynwyr ar wyliau yn adrodd i'r comisiynwyr ac yn gweithio iddynt gan gymryd cyfrifoldeb dros dro am bortffolio eu comisiynydd presennol.

Mae'r Cod Ymddygiad ar gyfer Comisiynwyr hefyd yn darparu ar gyfer achosion lle mae Comisiynydd yn sefyll i'w ethol ond nad yw'n weithredol yn yr ymgyrch ("bydd y Llywydd, gan ystyried yr amgylchiadau penodol ... yn penderfynu a yw'r cyfranogiad a ragwelir yn yr ymgyrch etholiadol yn gydnaws â'r cyflawni dyletswyddau'r Comisiynydd ".) Mae hyn yn wir am y Comisiynydd De Gucht, sy'n gyfrifol am Fasnach. Mae De Gucht wedi ymrwymo na fydd yn cymryd rhan weithredol yn yr ymgyrch ac y bydd yn parhau i gyflawni ei ddyletswyddau fel Comisiynydd. Mae De Gucht hefyd wedi datgan yn gyhoeddus na fydd yn cymryd ei sedd yn Senedd Ewrop pe bai’n cael ei ethol.

Fel y darperir ar ei gyfer yn y Cytundeb Fframwaith rhwng Senedd Ewrop a'r Comisiwn (OJ L304 ar 20 Tachwedd 2010), mae'r Arlywydd Barroso wedi hysbysu llywydd Senedd Ewrop o'i benderfyniadau uchod ynghylch yr absenoldeb etholiadol. Mae Llywyddiaeth Cyngor y Gweinidogion hefyd wedi cael gwybod.

Cefndir

Rhwng 22 a 25 Mai, bydd Ewropeaid yn pleidleisio mewn etholiadau ledled yr UE ar gyfer senedd Ewropeaidd newydd.

Fel y darperir yn y Cod Ymddygiad ar gyfer Comisiynwyr (C (2011) 2904), gall comisiynwyr "fod yn weithgar yn wleidyddol". Pan fyddant yn penderfynu sefyll mewn etholiad, byddant "yn hysbysu'r Llywydd o'u bwriad i gymryd rhan mewn ymgyrch etholiadol a'r rôl y maent yn disgwyl ei chwarae yn yr ymgyrch honno. Os ydynt yn bwriadu chwarae rhan weithredol yn yr ymgyrch etholiadol, rhaid iddynt dynnu'n ôl o waith y Comisiwn am y cyfnod cyfan o oblygiadau gweithredol ac o leiaf trwy gydol yr ymgyrch ".

Cod Ymddygiad ar gyfer Comisiynwyr

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn awdurdodi cynllun cymorth Ffrainc o € 3 biliwn i gefnogi, trwy fenthyciadau a buddsoddiadau ecwiti, gwmnïau y mae'r pandemig coronafirws yn effeithio arnynt

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi clirio, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, gynlluniau Ffrainc i sefydlu cronfa € 3 biliwn a fydd yn buddsoddi trwy offerynnau dyled ac offerynnau ecwiti a hybrid mewn cwmnïau y mae'r pandemig yn effeithio arnynt. Awdurdodwyd y mesur o dan y Fframwaith Cymorth Gwladwriaethol Dros Dro. Gweithredir y cynllun trwy gronfa, o'r enw 'Cronfa Drosglwyddo ar gyfer Busnesau y mae'r Pandemig COVID-19 yn Effeithio arnynt, gyda chyllideb o € 3bn.

O dan y cynllun hwn, bydd cefnogaeth ar ffurf (i) benthyciadau israddedig neu gyfranogol; a (ii) mesurau ailgyfalafu, yn enwedig offerynnau cyfalaf hybrid a chyfranddaliadau a ffefrir heb bleidlais. Mae'r mesur yn agored i gwmnïau a sefydlwyd yn Ffrainc ac sy'n bresennol ym mhob sector (ac eithrio'r sector ariannol), a oedd yn hyfyw cyn y pandemig coronafirws ac sydd wedi dangos hyfywedd tymor hir eu model economaidd. Disgwylir i rhwng 50 a 100 o gwmnïau elwa o'r cynllun hwn. Roedd y Comisiwn o'r farn bod y mesurau'n cydymffurfio â'r amodau a nodwyd yn y fframwaith dros dro.

Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi Ffrainc, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU a'r amodau a nodwyd yn yr oruchwyliaeth dros dro. Ar y sail hon, awdurdododd y Comisiwn y cynlluniau hyn o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE.

hysbyseb

Is-lywydd Gweithredol Margrethe Vestager (llun), dywedodd polisi cystadlu: “Bydd y cynllun ailgyfalafu € 3bn hwn yn caniatáu i Ffrainc gefnogi cwmnïau y mae pandemig coronafirws yn effeithio arnynt trwy hwyluso eu cyllid mynediad yn yr amseroedd anodd hyn. Rydym yn parhau i weithio'n agos gyda'r aelod-wladwriaethau i ddod o hyd i atebion ymarferol i liniaru effaith economaidd y pandemig coronafirws wrth barchu rheoliadau'r UE. "

hysbyseb
Parhau Darllen

Afghanistan

Dywed EU nad oes ganddo unrhyw ddewis ond siarad â Taliban

cyhoeddwyd

on

By

Nid oes gan yr Undeb Ewropeaidd unrhyw ddewis ond siarad â llywodraethwyr Taliban newydd Afghanistan a bydd Brwsel yn ceisio cydgysylltu ag aelod-lywodraethau i drefnu presenoldeb diplomyddol yn Kabul, meddai prif ddiplomydd yr UE ddydd Mawrth (14 Medi), yn ysgrifennu Robin Emmott, Reuters.

"Nid yw argyfwng Afghanistan ar ben," meddai pennaeth polisi tramor yr UE, Josep Borrell (llun) wrth Senedd Ewrop yn Strasbwrg. "Er mwyn cael unrhyw obaith o ddylanwadu ar ddigwyddiadau, nid oes gennym unrhyw opsiwn arall ond ymgysylltu â'r Taliban."

Mae gweinidogion tramor yr UE wedi gosod amodau ar gyfer ailsefydlu cymorth dyngarol a chysylltiadau diplomyddol gyda’r Taliban, a gymerodd reolaeth ar Afghanistan ar 15 Awst, gan gynnwys parch at hawliau dynol, yn enwedig hawliau menywod.

hysbyseb

"Efallai ei fod yn ocsymoron pur i siarad am hawliau dynol ond dyma beth sy'n rhaid i ni ofyn iddyn nhw," meddai.

Dywedodd Borrell wrth wneuthurwyr deddfau’r UE y dylai’r bloc fod yn barod i weld Affghaniaid yn ceisio cyrraedd Ewrop os yw’r Taliban yn caniatáu i bobl adael, er iddo ddweud nad oedd yn disgwyl i lifau ymfudo fod mor uchel ag yn 2015 a achoswyd gan ryfel cartref Syria.

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn bwriadu sicrhau cyllid gan lywodraethau'r UE a'r gyllideb gyffredin o € 300 miliwn ($ 355m) eleni a'r flwyddyn nesaf i baratoi'r ffordd ar gyfer ailsefydlu oddeutu 30,000 o Affghaniaid.

hysbyseb

($ 1 = € 0.85)

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

Anerchiad Cyflwr yr Undeb yr Arlywydd von der Leyen: Cryfhau enaid Ewrop

cyhoeddwyd

on

Heddiw (15 Medi) traddododd yr Arlywydd Ursula von der Leyen ei hail anerchiad Cyflwr yr Undeb yn Senedd Ewrop.

Rhoddodd yr arlywydd ffocws ei haraith ar adferiad Ewrop o’r argyfwng coronafirws ac ar yr hyn y mae angen i’r Undeb Ewropeaidd ei wneud ar gyfer adferiad parhaol gan sicrhau buddion i bawb - o barodrwydd iechyd, i’r dimensiwn cymdeithasol, i arweinyddiaeth dechnolegol ac Undeb amddiffyn.

Llywydd von der Leyen disgrifiodd sut y gall Ewrop sicrhau adferiad parhaol trwy baratoi ei hun i ddelio ag argyfyngau iechyd yn y dyfodol, diolch i awdurdod HERA, trwy helpu'r byd i gael ei frechu a thrwy sicrhau bod yr adferiad economaidd yn cael ei gynnal ac o fudd i bawb.

hysbyseb

Tanlinellodd yr arlywydd hefyd bwysigrwydd aros yn driw i’n gwerthoedd a gwnaeth bwynt o ddyletswydd Ewrop i ofalu am y rhai mwyaf agored i niwed, sefyll dros ryddid y cyfryngau, atgyfnerthu Rheol y Gyfraith yn ein Hundeb a grymuso ein hieuenctid. Dyna pam y cynigiodd wneud 2022 yn Flwyddyn Ieuenctid Ewrop.

Bydd Ewrop yn parhau i weithredu yn y byd gan ystyried y lles cyffredin. Dyna pam Llywydd von der Leyen wedi ymrwymo i barhau i weithio i annog partneriaid byd-eang i weithredu ar newid yn yr hinsawdd. Ar ben hynny, yn wyneb y datblygiadau diweddar yn Afghanistan, cyhoeddodd yr arlywydd fwy o gymorth dyngarol i Affghaniaid a nododd bwysigrwydd i Ewrop adeiladu ei galluoedd amddiffyn ei hun.

Mae'r araith ar gael ym mhob iaith yma.

hysbyseb

Cyhoeddiad ar brif lwyddiannau'r von der Leyen Mae'r Comisiwn yn y flwyddyn ddiwethaf ar gael yma

Dewch o hyd i ragor o wybodaeth am hyn pwrpasol wefan.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd