Cysylltu â ni

Ymaelodi

Sylw: A requiem Russian

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

andrewwood11By Syr Andrew Wood (llun), Cymrawd Cyswllt, Rwsia a Rhaglen Ewrasia, Chatham House
Roedd rheol yr Arlywydd Putin yn mynd i drafferth cyn ei antur yn y Crimea. Mae ei atafaeliad o'r diriogaeth honno wedi ei rhoi hyd yn oed yn gadarnach ar lwybr sy'n arwain at ddinistr.

Y lôn ddall economaidd

Efallai y bydd polisi tramor Vladimir Putin yn edrych yn drawiadol i rai yn y tymor byr. Ond nid yw'n gwneud dim i wella rhagolygon economaidd cythryblus Rwsia. Bydd rhedeg Crimea yn gost i gyllideb yn Rwseg sydd eisoes dan straen. Hyd yn hyn gall sancsiynau gorllewinol ymddangos yn eithaf ysgafn ond maent wedi chwarae rhan mewn ofnau Rwsiaidd sydd eisoes yn bodoli ar gyfer dyfodol y wlad. Felly'r cynnydd mewn cyfalaf a'r siociau i fuddsoddiad sydd wedi digwydd dros yr wythnosau diwethaf.

hysbyseb

Mae'r ffordd y mae Putin wedi ceisio gorfodi'r Wcráin i'w ewyllys wedi hyrddio'r wers adref - sydd eisoes ymhlyg yn y polisïau a ddilynodd ar ôl iddo ddychwelyd i'r Kremlin yn 2012 - ei fod yn ffafrio awtarchiaeth dros ryngweithio ffrwythlon â'r byd datblygedig. Mae'r gafael sydd ganddo ef a'i gydweithwyr agosaf dros y wlad a'i heconomi wedi'i dynhau. Mae'r ffordd honno'n gorwedd yn dlawd.

Mae'n iawn dweud 'Putin', nid er enghraifft 'y Kremlin' neu 'lywodraeth Rwseg', oherwydd Putin sydd wedi gyrru polisi Rwseg, mae'n ymddangos, cyn belled ag y mae'r Wcráin wedi bod yn bryderus, yn rhannol, allan o ddicter personol . Trwy wneud hynny, yn ogystal â thrwy wrthod diwygio economaidd a meistroli gormes anghytuno, mae Putin wedi sefydlu proses hirsefydlog a niweidiol ymhellach lle mae'r hyn a ddylai fod yn gyrff cyfansoddiadol ymreolaethol wedi cael ei ddraenio o ystyr annibynnol.

Mae hynny wedi cynnwys y llywodraeth dan arweiniad - os mai dyna'r gair iawn bellach - gan y Prif Weinidog Dmitry Medvedev. Pleidlais unfrydol Cyngor y Ffederasiwn yn rhoi Putin carte blanche roedd defnyddio grym yn erbyn yr Wcrain yn ymwrthod â chyfrifoldeb yn glir ac yn wasanaethgar.

hysbyseb

Nid yw Putin i gyd yn bwerus. Nid yw'n unben. Ond ni ellir mynd ar drywydd unrhyw beth o bwys bellach heb ei gymeradwyaeth glir ymlaen llaw. Rysáit ar gyfer gwastadedd yw hynny gan ei lyswyr, osgoi dewisiadau anodd a gor-yswiriant wrth gyflawni ei ddymuniadau tybiedig gan y rhai sy'n atebol iddo. Mae ofn ei gael yn anghywir ac uchelgais yn welyau gwael. Gall yr effaith ar Putin dros y blynyddoedd diwethaf fod yn beryglus yn unig.

Roedd yna rai a oedd yn gobeithio y gallai'r ystumiau a wnaeth y Kremlin i ysgafnhau'r awyrgylch cyn-Olympaidd, a llwyddiant y Gemau eu hunain, ddangos symudiad ehangach tuag at bolisïau a llywodraethu mwy hyblyg. Roedd yr wrthblaid an-systemig wedi cael ei fuwch wedi'r cyfan.

Gwnaeth cynddaredd Rwsia ar gwymp ei gobeithion am yr Wcrain yn amlwg bod y gobeithion hyn yn rhithdybiol. Roedd yn amlwg ar unwaith y byddai rheolaeth fewnol yn cael ei hatgyfnerthu, nid ei llacio, y byddai beirniaid domestig yn cael eu pardduo ac y byddai 'y Gorllewin' yn fwy nag erioed yn hoff elyn, ac yn ddirmygus Putin. Mae'n gyfreithlon dyfalu pa gyfuniad o ofn, credoau mewn tyfiant a chyfrifo brys a arweiniodd at Putin yn dewis y llwybr hwn, ac nid llwybr llety gwyliadwrus, ond mae'n amlwg ei fod bellach wedi gwneud encilio yn amhosibl wrth ei ddewis.

Mae'n dilyn nad oes gan Putin unrhyw le diogel i fynd os yw'n gadael y Kremlin. Felly ni fydd, os gall ei atal, yn 2018 neu hyd yn oed 2024.

Putin a phobl Rwseg

Roedd y Crimea am flynyddoedd yn achos ymylol i fwyafrif mawr pobl Rwseg. Roedd ffocws Putin ar yr Wcrain yn ei chyfanrwydd, y wlad honno’n hanfodol i’w huchelgais gyffredinol o adfer, fel y byddai’n ei gweld, hawl Rwsia i fod yn bwer mawr. Ychydig o Rwsiaid y tu hwnt i'r sefydliad polisi tramor ym Moscow oedd yn poeni llawer am hynny ychwaith. Ni fyddai llawer ychwaith wedi teimlo cymaint o sarhad na bygythiad â Putin a'i gylch uniongyrchol fel petai gan Chwyldro Oren 2004 neu, ar y dechrau o leiaf, gan brotestiadau Maidan yn ystod wythnosau olaf 2013. I'r gwrthwyneb, beth oedd rhai o'r dyfarniad ofn grŵp oedd y gallai grwpiau o Rwsiaid gael eu heintio gan esiampl protestwyr yn yr Wcrain yn gweithredu gyda’r fath benderfyniad yn erbyn Yanukovich - o ystyried y tebygrwydd anghyfforddus rhwng ei reol ef a hwy - a rhwng Maidan a’r aflonyddwch yn Rwsia 2011–12.

Roedd yn ddigon amlwg beth wnaeth yrru Putin, ond beth wnaeth i brif ran pobl Rwseg godi ei ymosodiad ar yr Wcrain? Cafodd pwysau pur propaganda Rwseg ei effaith. Felly hefyd goncwest gyflym a di-boen y Crimea, a diymadferthedd y Gorllewin wrth ymateb - Gorllewin y mae'r Rwsiaid wedi cael ei berswadio'n gynyddol dros y blynyddoedd yw eu gelyn twyllo, Gorllewin y mae'n rhaid gwadu ei lwyddiant cymharol rywsut, gan gynnwys gan hawliad Rwsiaidd i werthoedd uwch os nad ydynt wedi'u diffinio.

Dyma Rwsia oddi ar ei gliniau, yn fuddugoliaethus. Yma hefyd yr oedd Rwsia yn adfer ei hetifeddiaeth Sofietaidd, a gryfhawyd wrth ddathlu cyfiawnder hynny erbyn degawdau o wrthod yn frwd i archwilio realiti’r hyn a wnaeth Lenin a Stalin i’w pynciau. Roedd ffactorau o'r fath yn bwydo ysfa wladgarol yn y boblogaeth, gan adael y rheini ag amheuon mewn lleiafrif unwaith i'r anghredadwy ddigwydd, a Yanukovich yn ffoi. Ond roedd mwy iddo na hynny. Hefyd rhyddhawyd dros dro o'r amheuaeth a'r ofn a oedd wedi dechrau plagio Rwsia ynghylch ei dyfodol.

Y drafferth gyda'r cyffur cenedlaetholgar hwn yw na all bara heb ddosau dro ar ôl tro. A hyd yn oed os yw Moscow yn trin yr Wcrain â mwy o greulondeb, ni fydd y Kremlin byth yn rheoli’r Wcráin yn rhwydd nac yn gyffyrddus. Mae ymdrechion i orfodi prif amcan Kremlin o undod brawdol ar draws yr hen ofod Sofietaidd yn ofer. Effaith ceisio eisoes oedd chwistrellu gwenwyn parhaol i berthynas Rwsia â'r holl wledydd eraill sy'n rhannu'r cefndir Sofietaidd hwnnw.

Requiem

Ni fyddai unrhyw un yn awgrymu bod gwledydd y Gorllewin bob amser wedi ymddwyn yn ddoeth nac am y gorau yn eu perthynas â Rwsia dros y tri degawd diwethaf. Ond yn y diwedd, actorion Rwsiaidd sydd wedi adfer llawer o'r gorffennol Sofietaidd fod cymaint, Rwsiaid yn ogystal ag eraill, wedi gobeithio y byddent yn codi uwchlaw. A Rwsiaid fydd yn gorfod dod o hyd i ffordd newydd tuag at lywodraeth gyfiawn, atebol yn lle.

Bydd hynny'n fwy heriol fyth wrth i'r glasnost a oedd yn garreg sylfaen i ryddhad Gorbachev gael ei ymosod, yn wir bron wedi'i ddinistrio. Os yw llywodraethwyr Rwsia yn dewis twllio eu hunain yn y Kremlin ni all byth gael deialog adeiladol gyda'r rhai y maent yn eu llywodraethu.

Ni ellir cydbwyso atal anghytuno o fewn cymdeithas sydd wedi tyfu wedi ei ddieithrio oddi wrth ei grŵp rheoli trwy chwilio mwy penderfynol am elynion, yn fewnol neu'n allanol. Bydd Putin yn cael ei alw i gyfrif. Mae sut a phryd y tu hwnt i'r presennol yn gwybod.

Mae newid o fewn y grŵp sy'n rheoli yn dod yn anoddach o lawer wrth i'r bygythiad neu'r defnydd o rym yn erbyn gelynion canfyddedig gartref yn ogystal â thramor gydio. I'r gwrthwyneb, mae'n carcharu'r arweinyddiaeth, yr 'arweinydd cenedlaethol' yn anad dim.

Mae eisoes yn iawn i alaru'r hyn y gallai Rwsia fod wedi dod, i alaru am ei thaflwybr presennol ac ofni am ei dyfodol.

Ymaelodi

Mae golau gwyrdd ar gyfer #EUAccession yn siarad â #Albania a #FYROM

cyhoeddwyd

on

Disgwylir i’r Comisiwn Ewropeaidd nodi ei fod yn barod i ddechrau trafodaethau derbyn gydag Albania a Gweriniaeth Iwgoslafia Macedonia (FYROM) o’r diwedd pan fydd yn cyhoeddi ei adroddiadau ehangu ar wledydd Gorllewin y Balcanau yn ddiweddarach yr wythnos hon, yn ysgrifennu Martin Banks.

Bydd y weithrediaeth yn datgelu'r adroddiadau cynnydd disgwyliedig ar Albania, FYROM, Montenegro, Serbia, Bosnia a Herzegovina a Kosovo ddydd Mercher (18 Ebrill).

Mae copi drafft a welir gan y wefan hon yn dweud bod Albania a FYROM yn barod i ddechrau trafodaethau derbyn ffurfiol yr UE.

hysbyseb

Gwnaeth Albania gais am aelodaeth gyntaf ym mis Ebrill 2009 ac mae wedi bod yn ymgeisydd swyddogol am dderbyniad i'r UE ers mis Mehefin 2014.

Mae'r Comisiwn wedi argymell dechrau trafodaethau gyda FYROM bob blwyddyn ers 2009 ond mae cynnydd wedi'i rwystro gan fethiant i ddatrys anghydfod enw hirsefydlog y wlad â Gwlad Groeg.

O ran Albania, dywed adroddiad cynhwysfawr y comisiwn fod diwygio'r weinyddiaeth gyhoeddus "wedi'i gyfuno, gyda'r bwriad o wella ei broffesiynoldeb a'i ddad-feirniadu."

hysbyseb

Cymerwyd camau pellach i “atgyfnerthu annibyniaeth, effeithlonrwydd ac atebolrwydd sefydliadau barnwrol, yn enwedig trwy symud ymlaen wrth weithredu diwygiad cyfiawnder cynhwysfawr."

Rhybuddir Albania y bydd "canlyniadau parhaus, concrit a diriaethol wrth ailbrisio barnwyr ac erlynwyr yn bendant ar gyfer cynnydd pellach."

Ym mis Hydref 2012, argymhellodd y Comisiwn y dylid rhoi statws ymgeisydd yr UE i Albania, yn amodol ar gwblhau mesurau allweddol ym meysydd diwygio gweinyddiaeth farnwrol a chyhoeddus ac adolygu rheolau gweithdrefnau seneddol.

Cydnabyddir cynnydd Albania ar ddiwygiadau cysylltiedig â'r UE a “chynnydd da” wrth ymladd troseddau cyfundrefnol, gyda hyn wedi bod yn allweddol i hyrwyddo proses dderbyn yr UE a dechrau trafodaethau.

Yn y cyfamser, mae FYROM hefyd wedi rhoi hwb i'w gymwysterau aelodaeth o'r UE, meddai'r comisiwn, oherwydd ei fod "i raddau helaeth wedi goresgyn ei argyfwng gwleidyddol dwfn". Mae'n nodi bod "yr ewyllys wleidyddol i symud ymlaen yn amlwg unwaith eto," gan ychwanegu bod "newid cadarnhaol yn y meddylfryd gwleidyddol wedi'i weld ar draws cymdeithas, a'i ddiffyg wedi bod yn rhwystr mawr i ddiwygiadau yn ystod y blynyddoedd diwethaf. "

Ers etholiadau cenedlaethol ym mis Mai y llynedd, bu’n rhaid i’r llywodraeth newydd oresgyn darnio gwleidyddol dwfn a gosod y wlad yn ôl ar y trywydd iawn tuag at drafodaethau derbyn yr UE.

Ychwanegodd Brwsel, serch hynny, fod “y diwygiadau strwythurol angenrheidiol yn broses hir a fydd yn cymryd blynyddoedd ac na ellir dadwneud difrod y blynyddoedd diwethaf dros nos”.

Mae heriau sylweddol wrth feithrin cymodi a chryfhau'r rheol gyfreithiol yn parhau i fodoli.

Mae gan chwe gwlad Gorllewin y Balcanau - Albania, FYROM, Montenegro, Serbia, Bosnia a Herzegovina a Kosovo - bob un ddyheadau i ymuno â'r UE ac mae pob un ar gam gwahanol o'r broses, meddai'r comisiwn.

Yn ôl yr adroddiadau cynnydd sydd i’w cyhoeddi’r wythnos hon, mae Montenegro, a oedd gynt yn cael ei ystyried yn ymgeisydd blaenllaw ar gyfer derbyn, yn dal i orfod cael “gwaith pellach i gydgrynhoi ymddiriedaeth yn y fframwaith etholiadol”.

Dechreuodd sgyrsiau yn 2012 ac mae wedi agor 30 allan o'r 33 o benodau y mae'n rhaid i wledydd derbyn eu cau o dan reolau derbyn yr UE. Mae wedi gorffen trafodaethau ar dair o'r 30 pennod a agorwyd. Mae'r system gyfiawnder hefyd yn cael ei beirniadu gyda'r Comisiwn yn nodi "mae angen i'r system rheolaeth-gyfraith gyfan sicrhau mwy o ganlyniadau bellach" ac "na wnaed unrhyw gynnydd yn yr ardal rhyddid mynegiant ".

Ar gyfer Serbia, dywed y comisiwn y bu rhywfaint o gynnydd mewn rhai meysydd, gan gynnwys y system farnwrol, diwygio gweinyddiaeth gyhoeddus a'r frwydr yn erbyn llygredd. Mae wedi agor 12 pennod ond dywed y comisiwn "er bod cynnydd wedi'i wneud ar reolaeth y gyfraith, mae angen i Serbia gryfhau ei ymdrechion a sicrhau mwy o ganlyniadau".

Yn benodol, mae hyn yn cyfeirio at "greu amgylchedd galluogi ar gyfer rhyddid mynegiant, wrth gryfhau annibyniaeth ac effeithlonrwydd cyffredinol y system farnwrol, ac wrth wneud cynnydd cynaliadwy yn y frwydr yn erbyn llygredd a throseddau cyfundrefnol".

Mae'r drafft, sy'n ystyried y broses ddiwygio ym mhob un o chwe gwlad y Balcanau, yn nodi bod pob un yn “cyflawni” ar wahanol feini prawf, gan gynnwys rheolaeth y gyfraith, y frwydr yn erbyn llygredd a diwygio cyfiawnder.

“O ystyried natur gymhleth y diwygiadau angenrheidiol, mae'n broses tymor hir,” mae'n derbyn, gan ychwanegu “mae'n bwysig cydnabod nad yw'r negodiadau derbyn - hyd yn oed - wedi dod i ben ynddynt eu hunain. Maent yn rhan o broses foderneiddio a diwygio ehangach. ”

Mae'r adroddiad yn dweud bod y comisiwn yn dymuno rhoi “neges gref o anogaeth” i'r Balcanau Gorllewinol i gyd ac yn “arwydd o ymrwymiadau'r UE i'w dyfodol Ewropeaidd”.

Mae'n rhybuddio, meddwl, mai mynd i'r afael â diwygiadau ym maes rheolaeth y gyfraith, hawliau sylfaenol a llywodraethu da yw'r mater “pwysicaf” i'r chwe gwlad o hyd.

Mae'n mynd ymlaen: “Mae angen i lywodraethau gwledydd yr ehangiad gofleidio'r diwygiadau angenrheidiol gan eu gwneud yn rhan annatod o'u hagenda wleidyddol, nid oherwydd bod yr UE yn gofyn amdano ond oherwydd ei fod er lles eu dinasyddion . ”

Parhau Darllen

Ymaelodi

#Moldova: Mae'r UE yn rym sylweddol i hyrwyddo cydraddoldeb, ond mae'n rhaid i eiriau yn dod yn deeds

cyhoeddwyd

on

101116-Roma-AmnestyIntlTra bod Brexit wedi dominyddu y penawdau ers refferendwm y DU, gwladwriaethau eraill yn parhau i anelu at ymuno â'r Undeb Ewropeaidd ac hyn o bryd yn gweithio tuag at esgyniad. Jim Fitzgerald, cyd-gyfarwyddwr i'r Ymddiriedolaeth Hawliau Cyfartal, yn ysgrifennu ar y modd ymrwymiad yr UE i gydraddoldeb wedi bod yn rym er daioni yn yr UE a'r tu hwnt, gan dynnu sylw at achos Moldova.

Yn sgil penderfyniad y refferendwm hanesyddol y DU o blaid gadael yr Undeb Ewropeaidd, mae llawer wedi cael ei ysgrifennu am yr effaith economaidd - ar gyfer y DU a'r Undeb Ewropeaidd - y Brexit. Mae'r ffocws hwn llethol ar Brexit a'i oblygiadau cyllidol yn y ddau anochel ac yn ddealladwy, o ystyried maint yr effeithiau disgwyliedig, ond yn y pen draw, gall cuddio'r nifer o fanteision eraill o'r UE i ei aelod-wladwriaethau a'r byd ehangach.

Un maes o'r fath o fudd yw bod cydraddoldeb a dim gwahaniaethu. Mae'r UE wedi bod yn rym sylweddol ar gyfer hyrwyddo cydraddoldeb o fewn aelod-wladwriaethau yr UE. Yn y DU, er enghraifft, y gwaharddiadau statudol cyntaf o wahaniaethu ar sail cyfeiriadedd rhywiol, crefydd neu gred, ac oedran yn y DU yn cael eu cyflwyno er mwyn cydymffurfio â Chyfarwyddeb Cydraddoldeb Cyflogaeth yr UE. Yn yr un modd, mae'r DU hefyd wedi chwarae rhan ganolog yn ehangu cyfraith cydraddoldeb yn yr UE: fel William Hague ac eraill yn nodi ystod ymgyrch y refferendwm "y Ddeddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd 1995 ysbrydolodd yr Undeb Ewropeaidd i fabwysiadu mesurau UE-gyfan i fynd i'r afael â gwahaniaethu yn y gweithle yn erbyn pobl anabl ".

hysbyseb

Hyd yn oed y tu allan i'r aelod-wladwriaethau'r UE, mae'r UE wedi bod yn dadlau y gyrrwr unigol mwyaf o ddiwygio cyfraith cydraddoldeb yn y byd yn y degawd diwethaf. Mae hyn yn wir y ddau ar y cyfandir Ewrop, lle mae'r UE wedi mynnu ar ddiwygiadau yn ei drafodaethau â gwledydd sy'n ceisio i gysylltu neu gytuno, ac yn fwy cyffredinol drwy ei Offeryn Undeb Ewropeaidd ar gyfer Democratiaeth a Hawliau Dynol, sy'n cefnogi prosiectau i hyrwyddo gwahaniaethu ar sail cydraddoldeb a brwydro yn erbyn ar draws y byd.

Mae'r UE wedi gwneud ddwyn deddfwriaeth cydraddoldeb cenedlaethol yn unol â'r Cydraddoldeb UE Chyfarwyddebau amod o gymdeithas ac aelodaeth trafodaethau â gwladwriaethau sy'n chwilio am berthynas agosach ag ef. Rhwng 2009 a 2013, wyth yn nodi ar y cyfandir Ewrop - Croatia gyntaf, yna Bosnia a Herzegovina, Serbia, Albania, Montenegro, y Cyn Weriniaeth Iwgoslafaidd Macedonia, Wcráin ac yn olaf Moldofa - mabwysiadu deddfau gwrth-wahaniaethu cynhwysfawr (neu'n agos gynhwysfawr). Mae'r rhain yn datgan yn rhannu uchelgais i gysylltu agosach gyda'r UE. Daeth Croatia aelod-wladwriaeth 28th yr Undeb yn 2013; pump o'r gwledydd eraill yn ymgeiswyr am aelodaeth; Moldofa a Wcráin wedi ddau Gytundebau Gymdeithas llofnodi gyda'r UE yn yr ychydig flynyddoedd diwethaf.

Ym mhob un o'r gwledydd hyn, mae rôl ganolog y mae'r UE wedi chwarae wrth yrru ddiwygio'r gyfraith cydraddoldeb yn glir. Yn wir, yn 2013, yn yr Wcrain, gwelais uniongyrchol y berthynas agos rhwng y broses o ddiwygio cyfraith cydraddoldeb a thrafodaethau y wlad gyda'r UE, fel ymgyrchwyr cydraddoldeb geisio achub ar y cyfleoedd i bwyso eu hachos ar gyfer diwygiadau pellach yn y diwrnod ar ôl yr hyn a elwir protestiadau Ewro-Maidan a'r rhes o Arlywydd Yanukovych.

hysbyseb

Mae'r sefydliad Rwy'n gweithio i, mae'r Ymddiriedolaeth Hawliau Cyfartal, wedi cael y ffortiwn da i weithio mewn nifer o wledydd Ewropeaidd sydd wedi diwygio eu cyfreithiau cydraddoldeb yn ddiweddar yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Mae ein gwaith yn Bosnia a Herzegovina, Croatia, Moldova, Serbia a Wcráin wedi canolbwyntio ar gefnogi cymdeithas sifil i bwyso am newidiadau i ddiwygio cyfreithiau gwahaniaethu, i hyrwyddo gwelliannau i cyfreithiau gwrth-wahaniaethu sy'n annigonol, ac i wella gorfodi a gweithredu cyfreithiau sy'n - tra cryf ar bapur - yn parhau i fod heb eu gweithredu i raddau helaeth yn ymarferol.

Moldofa

Yn gynharach y mis hwn, cyhoeddwyd O Words i Gweithredoedd: Mynd i'r afael Gwahaniaethu ac Anghydraddoldeb mewn Moldova, asesiad cynhwysfawr o fwynhad yr hawliau i gydraddoldeb a dim gwahaniaethu yn y wlad Ewropeaidd sy'n deddfu cyfraith gwrth-wahaniaethu yn fwyaf diweddar. Mae ein gwaith ymchwil gwelwyd darlun sy'n debyg i'r un yn yr Wcrain a gwledydd eraill lle awydd i ddangos cydymffurfiaeth â safonau'r UE wedi bod yn ffactor allweddol wrth fabwysiadu deddfwriaeth cydraddoldeb.

Mae ein hadroddiad yn canfod llawer i ganmoliaeth. Y Gyfraith ar Sicrhau Cydraddoldeb, deddfu yn 2012 mewn ymateb uniongyrchol i bwysau gan yr UE, wedi dod â'r fframwaith cyfreithiol fras yn unol â'r UE - os nad rhyngwladol - safonau. Y Gyfraith yn gwahardd pob ffurf gydnabyddedig o wahaniaethu ar rhestr gynhwysfawr a benagored o nodweddion, ym mhob rhan o fywyd rheoleiddio gan y gyfraith. Mae hefyd yn sefydlu corff annibynnol, mae'r Cyngor ar Atal a Dileu Gwahaniaethu ar sail a Sicrhau Cydraddoldeb, sydd wedi, ymhlith swyddogaethau eraill, yn ystyried cannoedd o achosion o wahaniaethu yn y blynyddoedd ers ei sefydlu.

Fodd bynnag, fel y teitl yr adroddiad yn nodi, nododd ein hymchwil fylchau di-ri rhwng y "geiriau" o ddeddfwriaeth ddiweddaraf Moldofa a'r "gweithredoedd" o actorion yn y wladwriaeth a phreifat. Er gwaethaf mabwysiadu y Gyfraith ar Sicrhau Cydraddoldeb, nid yw'r wladwriaeth wedi gweithredu i ddiwygio neu ddiddymu darpariaethau cyfreithiol gwahaniaethol sy'n effeithio ar grwpiau megis pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol personau (LGBT) a'r rhai ag anableddau. Mae'r heddlu yn parhau i ddefnyddio proffilio ethnig yn erbyn Roma, un o nifer o symptomau'r rhagfarn eang a wynebir gan y grŵp hwn o bobl.

Mae'r cyflwr hefyd yn arferion gwahaniaethu a chamdriniaeth yn erbyn pobl ag anableddau meddyliol, sy'n cael eu hamddifadu gallu cyfreithiol systematig ac sefydliadol mewn amodau yn aml yn greulon ac annynol ofnadwy; ein gwaith ymchwil gwelwyd achosion o gam-drin, gan gynnwys trais rhywiol a mathau eraill o gamdriniaeth. Nid yw'r awdurdodau wedi bod yn effeithiol o ran gorfodi cyfreithiau sy'n gwahardd trais sy'n gwahaniaethu, yn enwedig yn erbyn menywod, ac wedi methu â chymryd camau cadarnhaol i wella diogelwch i ddioddefwyr trais yn y cartref, er gwaethaf nifer o ddyfarniadau yn erbyn Moldofa gerbron Llys Hawliau Dynol Ewrop.

Yn y byd preifat, er gwaethaf gwaharddiadau cyfreithiol clir, cyflogwyr a darparwyr gwasanaeth yn parhau i wahaniaethu - yn aml yn agored - ar sail sy'n amrywio o ras i rhyw a statws iechyd i oedran. Er gwaethaf deddfau cadarn ar gydraddoldeb rhyw, stereoteipiau rhyw parhaus a gorfodi gwael cyfreithiau yn golygu bod menywod yn tangynrychioli mewn cyflogaeth, gwleidyddiaeth a meysydd eraill o fywyd, tra Moldofa gorfod rhoi effaith i ei rwymedigaethau mewn perthynas â hygyrchedd, peidio â gwahaniaethu ac yn rhesymol eto llety ar gyfer pobl ag anableddau.

Yn hanfodol, tra bod y wladwriaeth wedi pasio deddf cryf, nid yw wedi grymuso naill y rheoleiddiwr a sefydlwyd gan y gyfraith hon neu'r llysoedd i weithredu a gorfodi yn iawn. Mae'r Cyngor uchod wedi sefydlu cofnod clir o weithredu yn unol â safonau rhyngwladol, ond heb y pŵer i osod cosbau a sancsiynau ac yn lle hynny gyfyngu i wneud argymhellion neu atgyfeiriadau. Mewn cyferbyniad, mae wedi bod yn gymharol ychydig o weithiau mae llysoedd wedi clywed a'u trin ag achosion cydraddoldeb mewn mater sy'n cydymffurfio â safonau rhyngwladol.

Felly, mae ein casgliad yw bod Moldofa - fel llawer o'i gymdogion agos sydd wedi deddfu deddfwriaeth cydraddoldeb yn y blynyddoedd diwethaf, o dan bwysau i gydymffurfio â safonau UE - rhaid gwneud llawer mwy i fodloni ei rwymedigaethau o ran cydraddoldeb a dim gwahaniaethu. Mae ein hadroddiad yn gwneud cyfres o argymhellion penodol, ond mae'n canolbwyntio ar yr angen i weithredu'r Gyfraith ar Sicrhau Cydraddoldeb. Dim ond trwy droi eiriau y Gyfraith hwn i weithredoedd, gall Moldofa afael â gwahaniaethu yn effeithiol.

Parhau Darllen

Ymaelodi

#FYROM: ASEau yn asesu diwygio ymdrechion Montenegro a FYROM yn 2015

cyhoeddwyd

on

Ivo Vajgl

Os gall Gweriniaeth Iwgoslafia gynt Macedonia dorri ei seiliau gwleidyddol presennol, cynnal etholiadau teg a rhydd yn fuan a rhoi ei diwygiadau yn ôl ar y trywydd cywir, yna ni ddylai fod unrhyw rwystrau pellach i ddechrau trafodaethau derbyn yr UE gydag ef, yn ôl ASE mewn penderfyniad a bleidleisiwyd Dydd Iau (10 Mawrth). Mewn penderfyniad ar wahân, maent yn croesawu cynnydd cyson Montenegro tuag at dderbyn yr UE.

Gweriniaeth Iwgoslafaidd gynt Macedonia (FYROM)

hysbyseb

 "Mae'r wlad yn wynebu amser tyngedfennol - nid yn unig y mae wedi cael ei chadw'n aros yn rhy hir wrth ddrws yr UE fel ymgeisydd, ond mae hefyd wedi wynebu her miloedd o ffoaduriaid ar ei ffiniau", meddai'r rapporteur Ivo Vajgl (ALDE, Slofenia, yn y llun). "Mae'r amser wedi dod iddo gymryd cam newydd tuag at integreiddio Ewro-Iwerydd a chychwyn trafodaethau derbyn yr UE os bydd yr etholiadau'n bwrw ymlaen yn unol â safonau democrataidd", ychwanegodd.

Mae'r penderfyniad ar hen Weriniaeth Iwgoslafia Macedonia, a basiwyd 404 pleidlais i 76, gyda 29 yn ymatal, yn annog ei arweinyddiaeth wleidyddol i weithredu cytundeb setliad Mehefin / Gorffennaf 2015 yn llawn a chyflawni diwygiadau brys. Byddai hyn yn helpu'r wlad i oresgyn ei hargyfwng gwleidyddol, paratoi ar gyfer etholiadau rhydd a theg cynnar, sydd bellach wedi'u hamserlennu ar gyfer 5 Mehefin 2016, ac yn paratoi'r ffordd ar gyfer dechrau trafodaethau derbyn yr UE, y mae wedi aros amdanynt ers degawd eisoes, nodwch ASEau.

Maent hefyd yn cydnabod bod hen Weriniaeth Iwgoslafia Macedonia "wedi gweithredu fel partner cyfrifol wrth ymdopi â'r mewnlifiad enfawr o ymfudwyr a ffoaduriaid", y gwnaeth dros 500,000 ohonynt drosglwyddo trwyddo y llynedd. Dylai'r Comisiwn Ewropeaidd ddarparu mwy o gefnogaeth i'w reolaeth ar y ffin, ychwanega'r penderfyniad.

hysbyseb

Mae ASEau hefyd yn lleisio pryderon am lygredd eang, yn enwedig mewn gweinyddiaethau gwladol a lleol, caffael cyhoeddus ac ariannu pleidiau gwleidyddol, ac yn annog y llywodraeth i ymladd llygredd mewn ffordd ddetholus.

 montenegro

 "Mae Montenegro yn parhau i fod yn stori newyddion da'r Balcanau Gorllewinol ac rwy'n falch bod ein penderfyniad yn adlewyrchu hynny", meddai'r rapporteur Charles Tannock (ECR, UK), gan ychwanegu bod "2016 yn flwyddyn bwysig iawn i Montenegro. Ym mlwyddyn ei degfed pen-blwydd ers annibyniaeth, mae'r wlad yn mynd i'r polau mewn etholiadau seneddol ac yn y broses o drafodaethau hanfodol ynghylch ei derbyniad posib i NATO. "

Mae ASEau yn croesawu’r cynnydd cyson a wnaed yn nhrafodaethau derbyn yr UE â Montenegro, ond yn nodi bod llygredd yn parhau i fod yn bryder difrifol, yn enwedig ym maes caffael cyhoeddus, gofal iechyd, addysg, cynllunio gofodol, preifateiddio a’r sector adeiladu. Maen nhw'n galw ar Montenegro "i wneud brwydro yn erbyn llygredd yn un o'i blaenoriaethau" ac yn croesawu sefydlu'r Asiantaeth Gwrth-lygredd i'r perwyl hwn.

Maent hefyd yn canmol Montenegro am gyfrannu at deithiau rheoli argyfwng a arweinir gan yr UE a gweithredu mesurau cyfyngu rhyngwladol, gan gynnwys y rhai a ymatebwyd i anecsiad anghyfreithlon Rwsia o'r Crimea a digwyddiadau yn Nwyrain yr Wcrain. Yn olaf, mae ASEau hefyd yn "croesawu penderfyniad NATO i wahodd Montenegro i ymuno â'r gynghrair".

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd