Cysylltu â ni

Demograffeg

cyd-camau cyntaf yr UE i gysoni rhaglenni ymchwil genedlaethol ar newidiadau demograffig

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

demograph1Newid demograffig yw un o'r heriau cymdeithasol mawr y mae'r taleithiau Ewropeaidd yn eu hwynebu ar hyn o bryd. Oherwydd arwyddocâd mawr y pwnc hwn mae 14 o daleithiau Ewropeaidd a Chanada wedi ymuno â'r Fenter Rhaglennu ar y Cyd 'Mwy o Flynyddoedd, Bywydau Gwell - Potensial a Heriau Newid Demograffig'.

Nod cyffredinol y fenter hon yw cydgysylltu rhaglenni cenedlaethol a'r UE yn well ym maes newid demograffig. Mae'r lansiad Agenda Ymchwil Strategol (SRA) hon yn garreg filltir bwysig wrth hyrwyddo ymchwil ar newid demograffig yn Ewrop. At hynny, mae'n gam cyntaf tuag at weithredu gweithgareddau ar y cyd ac alinio rhaglenni ymchwil cenedlaethol.

Nid oes unrhyw atebion 'Ewropeaidd' syml i heriau newid demograffig, gan fod aelod-wladwriaethau a'u rhanbarthau yn amrywio'n fawr o ran hanes, diwylliant, amgylchiadau economaidd a modelau lles. Nod ein strategaeth yw sicrhau bod gan lunwyr polisi ac ymarferwyr, ar bob lefel, y dystiolaeth wyddonol sydd ei hangen i sbarduno strategaethau gan sicrhau bod holl ddinasyddion Ewrop yn cael y bywydau mwyaf boddhaol a chynhyrchiol posibl.

hysbyseb

Mae Cynulliad Cyffredinol y JPI yn credu y bydd yr ymchwil a gynigir yn yr Agenda ymchwil Strategol yn helpu i sicrhau bod newid demograffig yn dod yn gyfle yn lle baich i Ewrop a'i dinasyddion, a bod y risgiau cymdeithasol ac economaidd posibl yn cael eu lleihau.

Mae'r Agenda Ymchwil Strategol yn diffinio blaenoriaethau ar gyfer ymchwil a llunio polisïau mewn pedwar parth o effaith ddemograffig ar gymdeithas: Ansawdd Bywyd ac Iechyd, Cynhyrchu Economaidd a Chymdeithasol, Llywodraethu a Sefydliadau, a Chynaliadwyedd Lles yn yr UE. Disgwylir i gynrychiolwyr lefel uchel o'r Bwrdd Llywio (Troika), y Bwrdd Cynghori Gwyddonol (SAB) a Bwrdd Cynghori Cymdeithasol (SOAB) JPI-MYBL gyflwyno blaenoriaethau ymchwil allweddol yr SRA sydd wedi'u nodi fel prif feysydd. gweithredu ym mholisi ymchwil cenedlaethol ac Ewropeaidd y dyfodol (gweler agenda atodol y digwyddiad).

Dywedodd yr Athro Paolo M. Rossini, niwrolegydd sy'n adnabyddus yn rhyngwladol, cyfarwyddwr sefydliad Niwroleg Prifysgol Cattolica del Sacro Cuore a chadeirydd yr JPI: "Am y tro cyntaf, nod Ewrop yw mewnosod nifer bwysig o aelodau yn rhaglenni ymchwil cenedlaethol. yn nodi, dull uno, gobeithio, cynhyrchu strategaeth ymchwil gyson ac arloesol gyda'r nod o fynd i'r afael â'r heriau sy'n gysylltiedig â'r newidiadau demograffig.

hysbyseb

"Ein cynllun yw datblygu a meithrin math newydd o wyddoniaeth ryngddisgyblaethol sy'n mynd i'r afael â'r pwnc pwysig hwn - gwahanol angulations gwyddonol gan gynnwys iechyd, lles, trefoli, symudedd, gwyddorau cymdeithasol, llafur a chynhyrchu, ac addysg gydol oes."

Demograffeg

Mae ASE yn annog aelod-wladwriaethau i ddod i gytundeb ar fynd i'r afael ag argyfyngau #migration

cyhoeddwyd

on

Daeth yr amser i arweinwyr yr UE wneud penderfyniad ar y mater llosg o ddiwygio polisi mudo'r UE, dweud ASEau.

Mewn dadl yn asesu canlyniad yr uwchgynhadledd olaf yr UE ym mis Mawrth, ym mhresenoldeb Llywydd y Cyngor Ewropeaidd, Donald Tusk a Llywydd y Comisiwn Jean-Claude Juncker, pwysleisiodd ASEau yr angen i roi pecyn mudo'r UE yn ôl ar yr agenda ar gyfer uwchgynadleddau sydd i ddod, gorchymyn i arweinwyr yr UE gyrraedd y nod a diffinio safbwynt cyffredin.

Ymysg mesurau eraill, galwodd ASEau am well amddiffyniad o ffiniau allanol yr UE, gan gyflwyno cwotâu cenedlaethol i ymfudwyr sy'n derbyn ac ailbwysleisiodd y syniad o Gynllun Marshall yr UE ar gyfer Affrica.

hysbyseb

Tynnodd ASEau sylw hefyd at yr angen i symud ymlaen i ddiwygio ardal yr ewro, cwblhau Undeb Bancio yr UE, gan ymgorffori'r Mecanwaith Sefydlogrwydd Ewropeaidd yn y fframwaith cymunedol, gan weithio tuag at allu ariannol ar gyfer ardal yr ewro a chyflwyno mecanwaith i fonitro llygredd a rheol y gyfraith Gwledydd yr UE. Mae rhai ASEau eisiau i'r sefyllfa yn Hwngari a Gwlad Pwyl gael ei rhoi ar y bwrdd yn y Cyngor Ewropeaidd ar gyfer trafodaeth gan benaethiaid gwladwriaeth neu lywodraeth.

Gallwch wylio'r ddadl yn y Cyfarfod Llawn ewch yma.

Cliciwch ar enwau i wylio fideos o ddatganiadau unigol

hysbyseb

Donald Tusk, i'r Cyngor

Jean-Claude Juncker, i'r Comisiwn

Manfred Weber (EPP, DE)

Maria João Rodrigues (S&D, PT)

Syed Kamall (ECR, UK)

Guy Verhofstadt (ADLE, BE)

Sven Giegold (Gwyrddion / EFA, DE)

Dimitrios Papadimoulis (GUE / NGL, EL)

Nigel Farage (EFDD, UK)

Harald Vilimsky (ENF, AT)

Jean-Claude Juncker yn cau

Donald Tusk yn cau

Parhau Darllen

Demograffeg

#Migration A border diogelwch: Sut mae'r Senedd yn helpu i gadw Ewrop yn ddiogel

cyhoeddwyd

on

20160708PHT36567_width_600Dangosodd yr argyfwng ymfudo ni allwch gael parth Schengen o symud yn rhydd heb ffiniau allanol cryf. Yn ôl yr arolwg Eurobarometer diweddaraf, 71% o Ewropeaid am i'r UE wneud mwy i ddiogelu ffiniau hyn. Senedd yn gweithio ar ystod o fentrau i gryfhau'r rheolaethau hynny.

Beth y Senedd yn gweithio ar

ASEau gymeradwywyd ar 6 Gorffennaf cynlluniau i sefydlu system rheoli ffiniau yr UE, Gan ddwyn ynghyd asiantaeth ffin Frontex a rheoli ffin genedlaethol awdurdodau yr UE. Bydd awdurdodau cenedlaethol yn dal i reoli eu ffiniau o ddydd i ddydd, ond, os yw eu ffiniau allanol yr UE o dan bwysau, byddant yn gallu cael help gan y Border Ewropeaidd a'r Asiantaeth Gwylwyr y Glannau i ddefnyddio timau gard ffin cyfun i'r rhai yn gyflym ffiniau. Unwaith y bydd y Cyngor yn cymeradwyo'r cynnig, gallai fynd i mewn i rym yr hydref hwn.

hysbyseb

Aelod EPP Latfieg Artis Pabriks, sy'n gyfrifol am lywio'r cynlluniau trwy'r Senedd: "Bydd Rheoliad Ffiniau a Gwylwyr y Glannau Ewrop yn sicrhau bod ffiniau allanol yr UE yn fwy diogel ac yn cael eu rheoli'n well. Nid yw hwn yn fwled arian a all ddatrys yr argyfwng mudo y mae'r UE yn ei wneud. yn wynebu heddiw neu'n adfer ymddiriedaeth yn ardal Schengen yn llawn, ond mae ei angen yn gam cyntaf. "

Yn ogystal, y Senedd yn trafod gyda'r Cyngor i wneud teithio dramor at ddibenion terfysgaeth yn drosedd yn yr holl wledydd yr UE. Byddai hyn yn cynnwys gweithgareddau fel hyfforddiant neu cael eu hyfforddi, anogaeth i terfysgaeth neu ariannu gweithgareddau terfysgol.

Senedd hefyd yn trafod gyda'r Cyngor cynnig i gael manylion yr holl dinasyddion yr UE eu gwirio yn erbyn cronfeydd data o ddogfennau a gollir a dwyn yn yr awyr, y môr a thir allanol ffiniau.

hysbyseb

Ynglŷn â'r arolwg

Cynhaliwyd yr arolwg ymhlith pobl 27,969 o holl wledydd yr UE rhwng 9 18 mis Ebrill a mis Ebrill. Cafodd ei sefydlu i fod yn gynrychioliadol o'r boblogaeth yn ei chyfanrwydd.

Ar lefel yr UE, roedd 71% yr ymatebwyr eisiau i'r UE wneud mwy ar ddiogelu'r ffiniau allanol o'i gymharu â 67% yn Iwerddon a 67% yn y DU. Gwiriwch yma i gael gwybod y canlyniadau ar gyfer gwledydd eraill.

Mwy o wybodaeth

Parhau Darllen

Demograffeg

#Eurostat: Ganwyd dros 5.1 miliwn o fabanod yn 2014 - Daeth menywod yn famau gyntaf ar bron i 29 ar gyfartaledd

cyhoeddwyd

on

babi-brawf-1

Yn 2014, 5.132 miliwn o fabanod eu geni yn yr Undeb Ewropeaidd, o'i gymharu â 5.063 2001 miliwn yn.

Ymhlith aelod-wladwriaethau, Ffrainc parhau i gofnodi'r nifer uchaf o enedigaethau (819 300 yn 2014), o flaen y Deyrnas Unedig (775 900), Yr Almaen (714 900), yr Eidal (502 600), Sbaen (426 100) a Gwlad Pwyl ( 375 200).

hysbyseb

Ar gyfartaledd yn yr UE, merched sy'n rhoi genedigaeth i'w plentyn cyntaf yn 2014 yn oed bron 29 (blynyddoedd 28.8). Ar draws aelod-wladwriaethau, mamau tro cyntaf oedd yr ieuengaf ym Mwlgaria a'r hynaf yn yr Eidal.

Ar y cyfan, cynyddodd y gyfradd ffrwythlondeb yn yr UE o 1.46 2001 yn i 1.58 2014 yn. Mae'n amrywio rhwng aelod-wladwriaethau o 1.23 ym Mhortiwgal i 2.01 yn Ffrainc yn 2014. Mae cyfradd ffrwythlondeb cyfanswm o enedigaethau gwmpas 2.1 byw bob menyw yn cael ei ystyried i fod y lefel amnewid mewn gwledydd datblygedig: mewn geiriau eraill, y nifer cyfartalog y genedigaethau byw fesul merch ei angen i gadw'r maint y boblogaeth cyson yn absenoldeb mewnfudo ac allfudo.

Daw'r wybodaeth hon o erthygl a gyhoeddwyd gan Eurostat, swyddfa ystadegol o'r Undeb Ewropeaidd. Mae'r dangosyddion ffrwythlondeb a gyflwynir yn y datganiad newyddion yn dangos dim ond rhan fach o'r swm mawr o ddata yn ymwneud â demograffeg sydd ar gael yn Eurostat.

hysbyseb

 

Eurostat

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd