Cysylltu â ni

economi ddigidol

Mae astudiaeth y Comisiwn yn nodi prif ganolfannau TGCh Ewrop

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

EIPE_POLES of Excellence_infographics_d3_v5Tybed beth sy'n gwneud man cychwyn TGCh? Cymerwch gip ar Munich, Llundain, Paris neu ddinasoedd llai fel Darmstadt a nodwyd mewn dinas newydd Atlas yr UE o fannau problemus TGCh. Mae'r atlas hwn yn dangos lle mae technolegau digidol yn ffynnu ac yn archwilio'r ffactorau sy'n cyfrannu at y llwyddiant hwn.

Mae'r rhan fwyaf o weithgaredd TGCh Ewrop yn digwydd mewn 34 rhanbarth ar draws 12 gwlad (a restrir yn yr Atodiad). Roedd cynhwysion allweddol llwyddiant yn cynnwys mynediad i'r Prifysgolion a'r canolfannau ymchwil gorau a chyfleoedd cyllido fel cyfalaf menter.

Is-lywydd y Comisiwn Ewropeaidd @NeelieKroesEU meddai: "Mae hyn yn brawf bod llwyddiant digidol yn dod trwy barodrwydd i fuddsoddi, meddylfryd agored ar gyfer arloesi a chynllunio. Mae angen i Ewrop adeiladu'r gwerthoedd hyn heddiw i fod yn arweinydd byd-eang mewn technoleg."

hysbyseb

Safleoedd categori

Graddedigion gwyddoniaeth gyfrifiadurol: Mae'r DU yn darparu wyth o'r deg rhanbarth gorau.

Gweithgaredd ymchwil a patentio: Yr Almaen sy'n graddio gyntaf.

hysbyseb

Twf cyflogaeth: Mae Lisboa ym Mhortiwgal a Rzeszowski yng Ngwlad Pwyl yn tyfu gyflymaf.

Prifddinas menter: Munich, Paris a Llundain sy'n denu'r mwyaf o gyfalaf.

Nid oes rhaid i chi fod yn fawr i lwyddo!

Mae'r astudiaeth hefyd yn tanlinellu pwysigrwydd rhanbarthau llai. Er enghraifft, mae Darmstadt - dinas o 150.000 o bobl - gan adeiladu ar ei ymchwil a'i allbwn arloesol ac ar ei gymuned fusnes weithredol, yn safle rhif saith yn 10 Pwyl rhagoriaeth TGCh gorau'r UE. Rhanbarthau bach eraill sy'n dangos perfformiad cryf yw Leuven, Karlsruhe neu Gaergrawnt.

Cynhwysion ar gyfer llwyddiant digidol

Mae rhagoriaeth TGCh rhanbarth yn gysylltiedig â gweithgareddau ymchwil a datblygu, â'r gallu i fynd â gwybodaeth i'r farchnad (arloesi) ac adeiladu gweithgaredd busnes dwys o amgylch yr arloesedd hwn. Mae'n ymddangos bod rhanbarthau ffyniannus TGCh:

 • Yn ardaloedd diwydiannol hirsefydlog ar y cyfan;
 • bod â sefydliadau addysgol o safon uchel a chwaraewyr arloesi allweddol eraill;
 • bod â pholisïau tymor hir ar ymchwil ac arloesi;
 • wedi mwynhau cyfleoedd hanesyddol (megis bod yn brifddinasoedd cenedlaethol gwleidyddol), a;
 • yn tueddu i glystyru gyda'i gilydd (mae hanner y 34 polyn rhagoriaeth yn rhanbarthau cyfagos).

Gwelir yr effaith hon hefyd mewn lleoedd fel Dyffryn Silicon (UDA), Bangalore (India) neu Changzhou (China).

Cefndir

Mae'r adroddiad hwn yn mynd i'r afael â'r Strategaeth yr UE i atgyfnerthu arweinyddiaeth ddiwydiannol a thechnoleg Ewrop mewn TGCh. Bydd canfyddiadau'r adroddiad a'r Atlas yn cael eu defnyddio wrth lunio polisi'r UE yn y dyfodol ar annog arloesi yn yr UE. Byddant hefyd yn bwydo i mewn EURIPIDIS prosiect, sy'n canolbwyntio ar bolisi arloesi TGCh ac ar drosglwyddo'r syniadau ymchwil gorau i'r farchnad. At hynny, mae'r JRC yn bwriadu dadansoddi amrywiaeth dechnolegol gweithgaredd TGCh a'i esblygiad; bydd hyn yn helpu i nodi cyflenwadau rhwng lleoliadau.

Mae Polyn Rhagoriaeth TGCh Ewropeaidd (EIPEs) yn ardal ddaearyddol y tu mewn i'r UE, gyda gweithgareddau sy'n perfformio orau mewn cynhyrchu TGCh, Ymchwil a Datblygu ac arloesi, gweithgareddau sydd â rôl ganolog mewn rhwydweithiau rhyngwladol byd-eang.

Edrychodd yr adroddiad ar holl ranbarthau'r UE (1,303 Rhanbarthau NUTS3) o ran gweithgaredd TGCh a sgoriau a neilltuwyd yn ôl ei bwysau cymharol; Sgoriodd 14% o'r rhanbarthau uwchlaw 20 pwynt. Sgoriodd y 34 uchaf rhwng 41 a 100.

Dadansoddodd yr adroddiad dair elfen (gweithgaredd busnes, Ymchwil a Datblygu ac Arloesi yn y sector TGCh) ar sail eu dwyster (ee trosiant busnes, twf trosiant, nifer y gweithwyr), eu rhyngwladoli (ee faint o bartneriaid rhyngwladol busnesau / canolfannau ymchwil / prifysgolion wedi) a rhwydweithio (beth yw rôl pob rhanbarth mewn rhwydweithiau: pa un ohonynt sy'n ganolbwyntiau ac sy'n cysylltu'n uniongyrchol â llawer o bartneriaid, pa rai ohonynt sydd â chysylltiadau nad ydynt ond yn caniatáu ychydig o gyfnewidfeydd)

Roedd y canfyddiadau'n dibynnu ar Ddangosydd Cyfansawdd yn dwyn ynghyd 42 o Ddangosyddion i werthuso gweithgareddau TGCh. Defnyddiwyd sawl ffynhonnell ddata a chronfa ddata i ymhelaethu ar y dangosyddion a'r mesuriadau: Safleoedd prifysgolion, mynegeion dyfynnu, gwybodaeth am gydweithrediadau prosiectau ymchwil Ewropeaidd, faint o gwmnïau buddsoddwyr Ymchwil a Datblygu gorau byd-eang mewn TGCh sy'n bresennol ym mhob rhanbarth, cyllid cyfalaf menter neu ddata cyflogaeth a gwybodaeth troi cwmnïau drosodd.

Mae'r Prosiect Pwyliau Rhagoriaeth TGCh Ewropeaidd (EIPE) yn cael ei ddatblygu gan y Canolfan Ymchwil ar y Cyd a DG Connect.

Mwy o wybodaeth

Adroddiad Pwyliau Rhagoriaeth TGCh Ewropeaidd
hashtags: #research #innovation
Neelie Kroes wefan
Dilynwch Neelie ymlaen Twitter

Atodiad

Y rhanbarthau sy'n perfformio orau yn ôl Dangosydd Cyfansawdd EIPE

Lefel Safle EIPE Enw'r rhanbarth Sgôr EIPE
Haen 1af 1 München, Kreisfreie Stadt 100
2 Llundain Fewnol - Dwyrain 97
3 Paris 95
2il haen 4 Karlsruhe, Stadtkreis 80
5 CC Swydd Caergrawnt 78
6 Lan Stockholms 77
7 Darmstadt, Stad Kreisfreie 73
8 Uusimaa 70
9 Zuidoost-Noord-Brabant 70
10 Groot-Amsterdam 64
11 Arr. Leuven 61
3edd haen 12 Bonn, Kreisfreie Stadt 59
13 Hauts-de-Seine 59
14 Milan 59
15 Berlin 58
16 Dulyn 57
17 Aachen, Kreisfreie Stadt 55
18 Delft en Westland 55
19 Swydd Rydychen 51
20 Caeredin, Dinas 51
21 Stuttgart, Stadtkreis 50
22 Heidelberg, Stadtkreis 49
23 München, Landkreis 49
24 Arr. de Bruxelles-Capitale 48
25 Byen Kobenhavn 48
26 Berkshire 48
27 Vienna 47
28 Madrid 46
29 Surrey 45
30 Frankfurt am Main, Stad Kreisfreie 44
31 CC Hampshire 43
32 Erlangen, Kreisfreie Stadt 42
33 Yvelines 42
34 Dresden, Kreisfreie Stadt 41
Nodyn: Mae'r tabl yn cynnwys safle 34 sy'n sgorio orau allan o'r 1303 rhanbarth Ewropeaidd a sgoriodd uwch na 41 pwynt ar y Dangosydd Cyfansawdd EIPE (CI). Mae rhanbarthau Haen 1af yn sgorio rhwng 81 a 100, rhanbarthau ail haen rhwng 2 ac 61 a rhanbarthau 80edd haen rhwng 3 a 41 ar CI EIPE. Mae graddfa'r Dangosydd Cyfansawdd EIPE yn cynrychioli graddfa wedi'i normaleiddio gydag isafswm 60 ac uchafswm 0. Mae'r dangosydd amrwd EIPE yn ddangosydd sgorau z wedi'i gyfrifo dros 100 dangosydd sydd wedi'u pwysoli'n gyfartal. Am fanylion methodolegol pellach, cyfeiriwch at Atodiadau'r adroddiad ac at yr adroddiad methodolegol sy'n dogfennu'r fethodoleg y tu ôl i'r safle EIPE.

Parhau Darllen
hysbyseb

PRAWF

economi ddigidol

Mae'r Comisiwn yn cynnig Llwybr i'r Degawd Digidol i gyflawni trawsnewidiad digidol yr UE erbyn 2030

cyhoeddwyd

on

Ar 15 Medi, cynigiodd y Comisiwn Lwybr i'r Degawd Digidol, cynllun pendant i gyflawni trawsnewidiad digidol ein cymdeithas a'n heconomi erbyn 2030. Bydd y Llwybr arfaethedig i'r Degawd Digidol yn cyfieithu uchelgeisiau digidol yr UE ar gyfer 2030 i mewn i fecanwaith dosbarthu concrit. Bydd yn sefydlu fframwaith llywodraethu yn seiliedig ar fecanwaith cydweithredu blynyddol gyda'r Aelod-wladwriaethau i gyrraedd 2030 Targedau Degawd Digidol ar lefel yr Undeb ym meysydd sgiliau digidol, isadeileddau digidol, digideiddio busnesau a gwasanaethau cyhoeddus. Mae hefyd yn anelu at nodi a gweithredu prosiectau digidol ar raddfa fawr sy'n cynnwys y Comisiwn a'r Aelod-wladwriaethau. Amlygodd y pandemig y rôl ganolog y mae technoleg ddigidol yn ei chwarae wrth adeiladu dyfodol cynaliadwy a llewyrchus. Yn benodol, datgelodd yr argyfwng raniad rhwng busnesau digidol addas a'r rhai sydd eto i fabwysiadu datrysiadau digidol, ac amlygodd y bwlch rhwng ardaloedd trefol, gwledig ac anghysbell sydd â chysylltiad da. Mae digideiddio yn cynnig llawer o gyfleoedd newydd ar y farchnad Ewropeaidd, lle arhosodd mwy na 500,000 o swyddi gwag ar gyfer seiberddiogelwch ac arbenigwyr data yn 2020. Yn unol â gwerthoedd Ewropeaidd, dylai'r Llwybr i'r Degawd Digidol atgyfnerthu ein harweiniad digidol a hyrwyddo polisïau digidol cynaliadwy sy'n canolbwyntio ar bobl. grymuso dinasyddion a busnesau. Mae mwy o wybodaeth ar gael yn hyn Datganiad i'r wasg, Holi ac Ateb a Taflen ffeithiau. Mae Cyfeiriad Cyflwr yr Undeb yr Arlywydd von der Leyen hefyd ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

economi ddigidol

Ewro digidol: Mae'r Comisiwn yn croesawu lansiad y prosiect ewro digidol gan yr ECB

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn yn croesawu'r penderfyniad a wnaed gan Gyngor Llywodraethu Banc Canolog Ewrop (ECB) i lansio'r prosiect ewro digidol a dechrau ei gyfnod ymchwilio. Bydd y cam hwn yn edrych ar amrywiol opsiynau dylunio, gofynion defnyddwyr ac ar sut y gallai cyfryngwyr ariannol ddarparu gwasanaethau sy'n adeiladu ar ewro digidol. Byddai'r ewro digidol, ffurf ddigidol o arian banc canolog, yn cynnig mwy o ddewis i ddefnyddwyr a busnesau mewn sefyllfaoedd lle na ellir defnyddio arian corfforol. Byddai'n cefnogi sector taliadau integredig iawn i ymateb i anghenion talu newydd yn Ewrop.

Gan ystyried digideiddio, newidiadau cyflym yn y dirwedd taliadau ac ymddangosiad crypto-asedau, byddai'r ewro digidol yn ategu arian parod, a ddylai aros ar gael yn eang ac yn ddefnyddiol. Byddai'n cefnogi nifer o amcanion polisi a nodwyd yn ehangach y Comisiwn cyllid digidol a strategaethau taliadau manwerthu gan gynnwys digideiddio economi Ewrop, cynyddu rôl ryngwladol yr ewro a chefnogi ymreolaeth strategol agored yr UE. Yn seiliedig ar y cydweithrediad technegol gyda'r ECB a gychwynnwyd ym mis Ionawr, bydd y Comisiwn yn parhau i weithio'n agos gyda'r ECB a sefydliadau'r UE trwy gydol y cam ymchwilio wrth ddadansoddi a phrofi'r amrywiol opsiynau dylunio o ystyried amcanion polisi.

hysbyseb

Parhau Darllen

economi ddigidol

Lansiwyd adnodd digidol newydd i gefnogi iechyd, gofal cymdeithasol ac arloesedd diwydiant

cyhoeddwyd

on

Cyflawni Arloesedd yn adnodd newydd a ddatblygwyd gan Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru i lywio ac arwain y rhai sy'n gweithio ar draws arloesedd diwydiant, iechyd a gofal cymdeithasol. Mae'n crynhoi ymchwil allweddol, yn darparu mewnwelediadau beirniadol ac yn cyflwyno safbwyntiau newydd gan arweinwyr meddwl traws-sector.

Mae'r adnodd digidol newydd hwn yn adolygu'r cyfoeth o wybodaeth sydd ar gael am arloesi ym maes iechyd a gofal cymdeithasol i arfogi'r rhai sydd ei angen gyda'r wybodaeth fwyaf perthnasol a phwysig. Mae Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru wedi gweithio'n agos gyda chyfranwyr sy'n rhychwantu iechyd, diwydiant, y byd academaidd a gofal cymdeithasol gan ddarparu mewnbwn.

Mae llawer o randdeiliaid o'r farn bod arloesi yn hanfodol ar gyfer catalyddu newid ledled y system a gwneud gwahaniaeth i gleifion a phobl. Canfu arolwg diweddar a gomisiynwyd gan Hub Gwyddorau Bywyd Cymru ar gyfer Beaufort Research fod 97% o iechyd a gofal cymdeithasol yn ystyried bod arloesi yn bwysig iawn, ochr yn ochr â 91% o ddiwydiant.

hysbyseb

Fodd bynnag, gall rhwystrau wneud arloesi yn anoddach, gan gynnwys diffyg iaith gyffredin, adnoddau ac ymgysylltu traws-sector. Mae Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru wedi creu'r adnodd Cyflawni Arloesi i helpu i fynd i'r afael â'r heriau hyn, gan nodi atebion ac atebion sy'n seiliedig ar dystiolaeth i helpu i lywio'r ecosystem arloesi a gwrthsefyll ein systemau iechyd a gofal cymdeithasol yn y dyfodol.

Disgwylir i'r adnodd gael ei ddiweddaru'n rheolaidd gyda deunydd newydd, a bydd yn lansio gyda:

Dywedodd Cari-Anne Quinn, Prif Swyddog Gweithredol Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru: “Gall yr adnodd newydd hwn chwarae rhan allweddol wrth helpu rhanddeiliaid o bob cefndir i lywio’r ecosystemau iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru a thu hwnt. Mae arloeswyr yn allweddol i drawsnewid iechyd, gofal a lles ar raddfa fawr yng Nghymru a bydd yr adnodd hwn yn eu cefnogi i gyflawni hyn. ”

hysbyseb

Dywedodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Eluned Morgan: “Mae arloesi yn chwarae rhan hanfodol wrth gefnogi ein sectorau iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru i gyflwyno syniadau a thechnolegau newydd mewn partneriaeth â diwydiant. Rwy'n croesawu adnodd newydd 'Cyflawni Arloesedd' Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru fel offeryn allweddol i arloeswyr sy'n gweithio i oresgyn heriau go iawn a bachu ar gyfleoedd newydd cyffrous. Pan wnaethon ni sefydlu ac ariannu Hwb Gwyddor Bywyd Cymru, roedd arloesi wrth wraidd ei ethos - mae'r ethos hwn wedi chwarae rhan allweddol yn ein hadferiad a'n hymateb i effaith COVID-19. "

Dywedodd Dr. Chris Subbe, Ymgynghorydd Meddygaeth Gofal Acíwt, Anadlol a Chritigol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ac Uwch Ddarlithydd Clinigol ym Mhrifysgol Bangor: “Roeddwn yn falch iawn o gyfrannu at yr adnodd Cyflawni Arloesedd trwy archwilio pwysigrwydd gwneud arloesi yn arfer bob dydd.

Yn yr amser hwn o bwysau eithriadol ar ein gallu i ddarparu gofal o safon mae angen i ni ddod o hyd i ffyrdd o ddatblygu talent a syniadau o ble bynnag y dônt. Dylai'r adnodd newydd hwn rymuso arloeswyr amlddisgyblaethol o gefndiroedd diwydiant a gofal iechyd gyda'r wybodaeth, y cyd-destun a'r iaith sy'n ofynnol. "

Dywedodd Darren Hughes, Cyfarwyddwr Cydffederasiwn GIG Cymru: “Rydym yn croesawu’r adnodd Cyflawni Arloesi newydd gan Hyb Gwyddorau Bywyd Cymru, gan ein bod wedi gweld effaith arloesi a thrawsnewid gwasanaeth mewn ymateb i bandemig Covid-19. Mae'r adnodd yn cefnogi dealltwriaeth ddyfnach o arloesi ac yn ategu ein hadroddiad amlasiantaethol a baratowyd gan Brifysgol Abertawe, Adroddiad Astudiaeth Arloesi a Thrawsnewid GIG Cymru COVID-19, sy'n tynnu o sylfaen dystiolaeth helaeth o brofiadau staff o bob rhan o GIG Cymru, gan archwilio pam a sut y gwnaethant arloesi ac edrych ar argymhellion ymarferol i hyrwyddo'r agenda hon.

“Wrth i ni gychwyn ar adferiad, mae'n hanfodol ein bod yn manteisio ar gyfle i wella darpariaeth gwasanaeth, effeithlonrwydd, canlyniadau cleifion, lles staff, ac annog diwylliant o ddysgu a rhannu arfer gorau ar draws ffiniau sefydliadol.”

Daw'r adnodd ar adeg gyffrous ar gyfer arloesi yng Nghymru, gyda lansiad yr Academïau Dysgu Dwys yn gynharach yn 2021. Y cyntaf o'u math yn y byd, mae'r academïau blaenllaw hyn sy'n arwain y byd yn cyflwyno cyrsiau dysgedig sy'n canolbwyntio ar arloesi, ymchwil ac ymgynghoriaeth bwrpasol gwasanaethau, gyda Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru yn cefnogi partneriaid perthnasol.

Os hoffech chi archwilio'r adnodd Cyflawni Arloesedd, cliciwch yma

Am Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru

Nod Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru yw gwneud Cymru yn lle dewis ar gyfer arloesi iechyd, gofal a lles. Rydym yn helpu i hyrwyddo arloesedd a chreu cydweithredu ystyrlon rhwng diwydiant, iechyd, gofal cymdeithasol, y llywodraeth a sefydliadau ymchwil.

Rydym am helpu i drawsnewid iechyd a lles economaidd y genedl:

 • Cyflymu datblygiad a mabwysiadu atebion arloesol sy'n cefnogi anghenion iechyd a gofal cymdeithasol Cymru, a;
 • partneru â diwydiant i hyrwyddo gwelliant economaidd ar draws y sector gwyddorau bywyd a sbarduno twf busnes a swyddi yng Nghymru.

Rydym yn gwneud hyn trwy weithio'n agos gyda chydweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol i ddeall yr heriau a'r pwysau y gallai sefydliad eu hwynebu. Ar ôl ein nodi, rydym wedyn yn gweithio gyda diwydiant i helpu i ddod o hyd i atebion arloesol a'u cefnogi i ymateb yn ystwyth i'r heriau hyn.

Mae ein tîm yn darparu cyngor, cyfeiriadau a chefnogaeth bwrpasol i gyflymu pob taith arloesi, p'un a yw'n cefnogi clinigwr gyda syniad disglair neu'n sefydliad gwyddorau bywyd rhyngwladol.

Mae Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru yn helpu i gataleiddio newid ledled y system trwy gynnull a threfnu ecosystem arloesi traws-sector. Mae'r cysylltiadau hyn yn ein galluogi i greu cyfleoedd rhwydweithio a chyfateb gwerthfawr.

I ddarganfod mwy, cliciwch yma.

Ynglŷn â'r adnodd Cyflawni Arloesedd

Mae'r adnodd yn lansio gyda:

 • Wyth Mewnwelediad ar gyfer Cyflawni Arloesedd- erthygl yn coladu mewnwelediadau a themâu allweddol o bob rhan o'r adnodd.
 • Cyfeiriadur crynhoi cefnogaeth a sefydliadau sydd ar gael yng Nghymru.
 • A adolygiad naratif tystiolaeth a llenyddiaeth arloesi.
 • A adolygiad polisi o agwedd llywodraeth Cymru tuag at arloesi.
 • Blogiau awdur gan arweinwyr o bob rhan o iechyd, diwydiant a gofal cymdeithasol sy'n canolbwyntio ar arloesi.
 • Podlediadau lle mae arweinwyr meddwl yn trafod heriau a chyfleoedd arloesi.

Cyfeirnod yr Arolwg:

"Canfu arolwg diweddar a gomisiynwyd gan Hub Gwyddorau Bywyd Cymru ar gyfer Ymchwil Beaufort fod 97% o iechyd a gofal cymdeithasol yn ystyried bod arloesi yn bwysig iawn, ochr yn ochr â 91% o ddiwydiant. ”

Comisiynwyd Beaufort Research gan Hub Gwyddorau Bywyd Cymru i gynnal arolwg dienw i ganfyddiadau rhanddeiliaid traws-sector o amgylch y sefydliad a'r sector gwyddorau bywyd ehangach yn gynnar yn 2021. Gwnaed hyn i helpu i lywio cyfeiriad strategol Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru yn y dyfodol.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd