Cysylltu â ni

EU

Hawliau sylfaenol: Mae pwysigrwydd Siarter yr UE yn tyfu wrth i ddinasyddion elwa

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Cytundeb LisbonMae'r 4ydd adroddiad blynyddol a gyhoeddwyd ar 14 Ebrill gan y Comisiwn Ewropeaidd ar gymhwyso Siarter Hawliau Sylfaenol yr UE, yn dangos bod pwysigrwydd ac amlygrwydd Siarter yr UE yn parhau i godi: mae Llys Cyfiawnder yr UE yn cymhwyso'r Siarter yn ei benderfyniadau fwyfwy. tra bod barnwyr cenedlaethol yn fwy a mwy ymwybodol o effaith y Siarter ac yn ceisio arweiniad gan Lys Cyfiawnder Ewrop.

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd hefyd wedi ceisio dod â'r Siarter yn fyw yn raddol trwy weithredu i hyrwyddo ac amddiffyn hawliau dinasyddion yr UE a nodir yn y Siarter. Er 2010, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi sefydlu rhestr wirio hawliau sylfaenol ac o ganlyniad mae'n sgrinio pob cynnig deddfwriaethol i sicrhau ei fod yn brawf hawliau sylfaenol. Mae'r adroddiad blynyddol ar gymhwyso'r Siarter yn olrhain y cynnydd a wnaed ac yn nodi heriau a phryderon. Mae'n dangos bod y Comisiwn Ewropeaidd yn gosod hawliau sylfaenol wrth galon holl bolisïau'r UE.

"Bron i bedair blynedd ar ôl i'r Comisiwn Ewropeaidd gyflwyno ei strategaeth ar weithredu Siarter yr UE, rydym wedi llwyddo i gryfhau'r diwylliant hawliau sylfaenol yn sefydliadau'r UE. Mae pob Comisiynydd yn tyngu llw ar y Siarter Hawliau Sylfaenol, rydym yn gwirio pob cynnig deddfwriaethol Ewropeaidd. er mwyn sicrhau ei bod yn cyrraedd y safon gyda’r Siarter ac mae llysoedd Ewropeaidd a chenedlaethol wedi gwneud y Siarter yn bwynt cyfeirio yn eu dyfarniadau yn raddol, ”meddai’r Is-lywydd Viviane Reding, comisiynydd yr UE dros gyfiawnder, hawliau sylfaenol a dinasyddiaeth.“ Rwy’n falch o wneud hynny. gweld bod y Siarter bellach yn gwbl fyw yn gwasanaethu fel rhwyd ​​ddiogelwch go iawn i'n dinasyddion ac fel cwmpawd i sefydliadau'r UE, aelod-wladwriaethau a llysoedd fel ei gilydd. gallwn ddychmygu y bydd dinasyddion un diwrnod yn yr aelod-wladwriaethau yn gallu dibynnu'n uniongyrchol ar y Siarter. - heb yr angen am gysylltiad clir â chyfraith yr UE. Dylai'r Siarter fod yn Fil Hawliau Ewrop ei hun. "

hysbyseb

Mae'r adroddiad a gyhoeddwyd heddiw yn rhoi trosolwg cynhwysfawr o sut mae hawliau sylfaenol wedi'u gweithredu'n llwyddiannus yn yr UE dros y flwyddyn ddiwethaf. Mae'n tynnu sylw, er enghraifft, at ganllawiau Llys Cyfiawnder Ewrop i farnwyr cenedlaethol ar gymhwysedd y Siarter wrth weithredu cyfraith yr UE ar lefel genedlaethol (y ddadl fawr. Dyfarniad Åkerberg Fransson yn 2013). Mae hefyd yn dangos sut mae sefydliadau'r UE yn ystyried yr hawliau sydd wedi'u hymgorffori yn y Siarter yn ofalus wrth gynnig a mabwysiadu deddfwriaeth yr UE, tra bod aelod-wladwriaethau'n rhwym i'r Siarter dim ond pan fyddant yn gweithredu polisïau a chyfraith yr UE ar lefel genedlaethol. Yn olaf, mae'r adroddiad yn rhoi enghreifftiau o ble roedd hawliau sylfaenol sydd wedi'u hymgorffori yn Siarter yr UE wedi chwarae rhan mewn achos torri a lansiwyd gan y Comisiwn yn erbyn aelod-wladwriaethau.

Mae'r adroddiad hefyd yn datgelu bod diddordeb mawr ymhlith dinasyddion mewn materion hawliau sylfaenol: yn 2013 y materion a godwyd amlaf gan ddinasyddion yn eu gohebiaeth â Chanolfannau Cyswllt Uniongyrchol Ewrop oedd symud yn rhydd a phreswylio (48% o gyfanswm yr ymholiadau), materion hawliau defnyddwyr (12%), cydweithredu barnwrol (11%), cwestiynau yn ymwneud â dinasyddiaeth (10%), gwrth-wahaniaethu a hawliau cymdeithasol (5%) a diogelu data (4%) (gweler Atodiad 1).

Dwy ffordd o wneud y Siarter yn realiti

hysbyseb

1. Camau'r Comisiwn i hyrwyddo'r Siarter

Lle mae gan yr UE gymhwysedd i weithredu, gall y Comisiwn gynnig deddfwriaeth yr UE sy'n amddiffyn hawliau ac egwyddorion y Siarter.

Mae enghreifftiau o gynigion y Comisiwn yn 2013 yn cynnwys:

  1. Pum mesur cyfreithiol i hybu mesurau diogelwch i ddinasyddion yr UE mewn achos troseddol (IP / 13 / 1157, MEMO / 13 / 1046). Mae'r rhain yn cynnwys mesurau i warantu parch at ragdybiaeth diniweidrwydd yr holl ddinasyddion a amheuir neu a gyhuddir gan yr heddlu ac awdurdodau barnwrol, yr hawl i fod yn bresennol yn y treial, gan sicrhau bod gan blant gamau diogelu arbennig wrth wynebu achos troseddol a gwarantu mynediad at gymorth cyfreithiol dros dro yn y camau cynnar yr achos ac yn arbennig i bobl sy'n destun Gwarant Arestio Ewropeaidd. Roedd angen cydbwyso mesurau cyfraith droseddol sydd eisoes ar waith (fel y Warant Arestio Ewropeaidd) ag offerynnau cyfreithiol sy'n rhoi hawliau amddiffyn cryf i ddinasyddion yn unol â'r Siarter. . Mae safonau cryf ledled yr UE ar gyfer hawliau gweithdrefnol a hawliau dioddefwyr yn ganolog i gryfhau cyd-ymddiriedaeth yn y maes Cyfiawnder Ewropeaidd. Yn hyn o beth, mae mabwysiadu Cyfarwyddeb ar hawl mynediad at gyfreithiwr yn 2013 yn garreg filltir arall (IP / 13 / 921).
  2. Mae integreiddio Roma yn faes arall lle mae'r UE yn parhau i atgyfnerthu amddiffyniad hawliau cyfartal a hyrwyddo mabwysiadu mesurau cadarnhaol. Mae'r Comisiwn yn adolygu cynnydd strategaethau integreiddio Roma cenedlaethol ac amlinellodd y canlyniadau cyntaf yn 28 gwlad yr UE (IP / 14 / 371). Yn ogystal, ymrwymodd pob Aelod-wladwriaeth i wella integreiddiad economaidd a chymdeithasol cymunedau Roma, trwy fabwysiadu Argymhelliad y Cyngor yr oedd y Comisiwn wedi'i gyflwyno ym mis Mehefin 2013 yn unfrydol (IP / 13 / 1226, IP / 13 / 607).

Mae enghreifftiau o gamau gorfodi (torri) yn 2013 yn cynnwys:

  1. Yn dilyn camau cyfreithiol, sicrhaodd y Comisiwn nad yw awdurdod diogelu data Awstria bellach yn rhan o'r Gangell Ffederal ond bod ganddo ei gyllideb a'i staff ei hun ac felly mae'n annibynnol; tra cymerodd Hwngari fesurau, ym mis Mawrth 2013, i gydymffurfio â dyfarniad y Llys ar ymddeoliad cynnar gorfodol 274 o farnwyr (MEMO / 12 / 832).

2. Llysoedd sy'n dibynnu ar y Siarter

Mae Llysoedd yr Undeb Ewropeaidd wedi cyfeirio fwyfwy at y Siarter yn eu penderfyniadau ac wedi egluro ymhellach ei chymhwysedd. Aeth nifer y penderfyniadau gan Lysoedd yr UE (Llys Cyfiawnder, Tribiwnlys Llys Cyffredinol a Gwasanaeth Sifil) gan ddyfynnu’r Siarter yn eu rhesymu o 43 yn 2011 i 87 yn 2012. Yn 2013, dyfynnodd 114 o benderfyniadau Siarter yr UE, sydd bron i deirgwaith nifer yr achosion yn 2011 (gweler Atodiad 2).

Yn yr un modd, mae llysoedd cenedlaethol hefyd wedi cyfeirio fwyfwy at y Siarter wrth fynd i'r afael â chwestiynau i'r Llys Cyfiawnder (dyfarniadau rhagarweiniol): yn 2012, cododd cyfeiriadau o'r fath 65% o gymharu â 2011, o 27 i 41. Yn 2013, arhosodd nifer yr atgyfeiriadau yn 41, yr un fath ag yn 2012.

Mae cynyddu'r cyfeiriad at y Siarter yn gam pwysig ymlaen, i adeiladu system fwy cydlynol ar gyfer amddiffyn hawliau sylfaenol sy'n gwarantu lefelau cyfartal o hawliau ac amddiffyniad ym mhob Aelod-wladwriaeth, pryd bynnag y mae cyfraith yr UE yn cael ei gweithredu.

Mae cyfeiriadau cyhoeddus cynyddol at y Siarter wedi arwain at well ymwybyddiaeth o'r Siarter: Yn 2013, derbyniodd y Comisiwn bron i 4000 o lythyrau gan y cyhoedd ynghylch materion hawliau sylfaenol. O'r rhain, dim ond 31% oedd yn ymwneud â sefyllfaoedd a oedd y tu allan i gymhwysedd yr UE yn llwyr (yn erbyn 69% yn 2010 a 42% yn 2012). Mae hyn yn dangos bod ymdrechion y Comisiwn i godi ymwybyddiaeth o sut a ble mae'r Siarter yn berthnasol yn talu ar ei ganfed. Derbyniodd y Comisiwn hefyd dros 900 o gwestiynau gan Senedd Ewrop a thua 120 o ddeisebau.

Yn olaf, mae'r adroddiad hefyd yn tynnu sylw at y cynnydd a wnaed ar esgyniad yr UE i'r Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol (ECHR). Ym mis Ebrill 2013, cwblhawyd y cytundeb drafft ar esgyniad yr UE i'r ECHR, sy'n garreg filltir yn y broses dderbyn. Fel cam nesaf, mae'r Comisiwn wedi gofyn i'r Llys roi ei farn ar y cytundeb drafft.

Ynghyd â'r adroddiad a gyhoeddwyd heddiw mae adroddiad cynnydd wrth weithredu'r strategaeth Ewropeaidd ar gyfer cydraddoldeb rhwng menywod a dynion yn ystod 2013 (gweler IP / 14 / 423).

Cefndir

Gyda Chytundeb Lisbon wedi dod i rym ar 1 Rhagfyr 2009, bydd y Siarter Hawliau Sylfaenol yr Undeb Ewropeaidd Hawliau daeth yn gyfreithiol rwymol. Mae'r Siarter yn nodi hawliau sylfaenol - megis rhyddid mynegiant a diogelu data personol - sy'n adlewyrchu gwerthoedd cyffredin Ewrop a'i threftadaeth gyfansoddiadol.

Ym mis Hydref 2010, mabwysiadodd y Comisiwn a strategaeth i sicrhau bod y Siarter yn cael ei gweithredu'n effeithiol. Datblygodd Restr Wirio Hawliau Sylfaenol i atgyfnerthu gwerthuso effeithiau ar hawliau sylfaenol ei gynigion deddfwriaethol. Ymrwymodd y Comisiwn hefyd i ddarparu gwybodaeth i ddinasyddion ynghylch pryd y gall ymyrryd mewn materion hawliau sylfaenol ac i gyhoeddi Adroddiad Blynyddol ar gais y Siarter i fonitro'r cynnydd a gyflawnwyd.

Mae'r Comisiwn yn gweithio gyda'r awdurdodau perthnasol ar lefel genedlaethol, ranbarthol a lleol, yn ogystal ag ar lefel yr UE i hysbysu pobl yn well am eu hawliau sylfaenol a ble i fynd am gymorth os ydynt yn teimlo bod eu hawliau wedi'u torri. Mae'r Comisiwn bellach yn darparu gwybodaeth ymarferol ar orfodi hawliau rhywun trwy'r Porth e-Gyfiawnder Ewropeaidd ac mae wedi sefydlu deialog ar drin cwynion hawliau sylfaenol gydag ombwdsmyn, cyrff cydraddoldeb a sefydliadau hawliau dynol.

Cyfeirir y Siarter, yn anad dim, at sefydliadau'r UE. Mae'n ategu systemau cenedlaethol ac nid yw'n eu disodli. Mae aelod-wladwriaethau yn ddarostyngedig i'w systemau cyfansoddiadol eu hunain ac i'r hawliau sylfaenol a nodir yn y rhain. Mae'r camau pendant i weithredu'r Siarter wedi meithrin atgyrch hawliau sylfaenol pan fydd y Comisiwn yn paratoi cynigion deddfwriaethol a pholisi newydd. Mae'r dull hwn yn hanfodol trwy gydol proses gwneud penderfyniadau'r UE, gan gynnwys pan fydd Senedd a Chyngor Ewrop, lle mae aelod-wladwriaethau'n cael eu cynrychioli, yn gwneud newidiadau i gynigion a baratowyd gan y Comisiwn.

Mwy o wybodaeth

MEMO / 14 / 284
Pecyn i'r wasg: Hawliau sylfaenol ac adroddiadau cydraddoldeb rhywiol
Comisiwn Ewropeaidd - Hawliau sylfaenol
Is-lywydd Reding ar Hawliau Sylfaenol: O eiriau i weithredoedd
Homepage o Is-lywydd Viviane Reding
Dilynwch y Is-lywydd ar Twitter: @VivianeRedingEU

EU

Wythnos o'n blaenau: Y wladwriaeth rydyn ni ynddi

cyhoeddwyd

on

Y darn mawr set yr wythnos hon fydd anerchiad 'Cyflwr yr UE' (SOTEU) Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd von der Leyen i Senedd Ewrop yn Strasbwrg. Mae'n syniad a fenthycwyd o'r Unol Daleithiau, pan fydd Arlywydd yr Unol Daleithiau yn annerch y Gyngres ar ddechrau pob blwyddyn yn nodi ei gynlluniau (ac mae wedi bod yn un hyd yma) ar gyfer y flwyddyn i ddod. 

Rwyf bob amser yn rhyfeddu at hunanhyder America a chred bron yn anorchfygol mai America yw'r genedl fwyaf ar y ddaear. Er bod meddwl eich bod chi jyst yn wych mae'n rhaid i chi fod yn gyflwr meddwl pleserus, mae cyflwr parlous yr UD ar gymaint o lefelau ar hyn o bryd yn gwneud i mi feddwl y gallai'r llygad Ewropeaidd hynod feirniadol sy'n bwrw ar eu lot fod yn safbwynt iachach. Eto i gyd, weithiau byddai'n braf pe gallem gydnabod nifer o fanteision yr UE a bod ychydig yn fwy 'Ewropeaidd a balch'.

Mae'n anodd mesur faint o ddiddordeb sydd gan SOTEU y tu allan i'r rhai sy'n ymwneud fwyaf â gweithgareddau'r UE. Fel rheol, nid yw Ewropeaid, heblaw am grŵp bach o'r rhai mwyaf defosiynol, yn mynd o gwmpas yn curo ynglŷn â pha mor fawr yw'r UE yn fawr, neu'n gyffredinol yn frwd ynglŷn â'i gyfeiriad. Er y gallem fod wedi myfyrio ar y gwrthffeithiol, mae'r DU wedi rhoi golwg amlwg iawn i bob dinesydd o'r UE o “beth os?" 

hysbyseb

O edrych ar ble mae'r byd, mae'r UE yn edrych fel ei fod mewn cyflwr iachach na'r mwyafrif - mae gan hyn ystyr lythrennol eleni hefyd, mae'n debyg mai ni yw'r cyfandir mwyaf brechiedig ar y ddaear, mae yna gynllun uchelgeisiol i godi tâl ar ein heconomi allan o mae ei gwymp pandemig a'r cyfandir wedi tynnu ei ên allan ac wedi penderfynu gwneud dim llai nag arwain y byd ar fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Yn bersonol, rwy'n teimlo ymchwydd mawr o obaith o'r ffaith ein bod yn ymddangos ein bod wedi penderfynu gyda'n gilydd bod digon yn ddigonol gyda'r rhai yn yr UE sydd am wrth gefn ar werthoedd democrataidd a rheolaeth y gyfraith. 

Bydd sawl cynnig yn dod gan y Comisiwn yr wythnos hon: bydd Vestager yn cyflwyno'r cynllun ar gyfer 'Degawd Digidol Ewrop'; Bydd Borrell yn nodi cynlluniau'r UE ar gyfer cysylltiadau â'r rhanbarth Indo-Môr Tawel; Bydd Jourova yn amlinellu cynllun yr UE ar amddiffyn newyddiadurwyr; a bydd Schinas yn cyflwyno pecyn yr UE ar ymateb i argyfwng iechyd a pharodrwydd. 

Sesiwn lawn y Senedd ydyw, wrth gwrs. Heblaw am SOTEU, trafodir y sefyllfa ddyngarol yn Afghanistan a chysylltiadau'r UE â llywodraeth Taliban; mae rhyddid y cyfryngau a rheolaeth y gyfraith yng Ngwlad Pwyl, yr Undeb Iechyd Ewropeaidd, Cerdyn Glas yr UE ar gyfer ymfudwyr medrus iawn a hawliau LGBTIQ i gyd yn destun trafodaeth.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Wythnos i ddod: Mae forewarned wedi'i forearmed

cyhoeddwyd

on

Bydd Is-lywydd y Comisiwn Maroš Šefčovič yn cyflwyno ail adroddiad rhagwelediad strategol blynyddol y Comisiwn ddydd Mercher (8 Medi). Daw'r adroddiad wythnos cyn anerchiad blynyddol 'Cyflwr yr UE' gan lywydd y Comisiwn. Mae'r fenter yn rhan o ymdrech i sicrhau bod yr UE yn wydn yn wyneb heriau, ond hefyd yn gallu paratoi ei hun trwy ymgorffori rhagwelediad ym mhob agwedd ar lunio polisïau. Bydd Adroddiad 2021 yn edrych ar megatrends byd-eang strwythurol tuag at 2050 a fydd yn effeithio ar yr UE, a bydd yn nodi meysydd lle gallai'r UE hybu ei arweinyddiaeth fyd-eang. 

Ddydd Mawrth (7 Medi) bydd y Comisiynydd Hahn yn cynnal cynhadledd i’r wasg ar fabwysiadu’r Fframwaith Bondiau Gwyrdd, nod yr EUGBS (Safon Bondiau Gwyrdd Ewrop) yw bod yn “offeryn cadarn i ddangos eu bod yn ariannu prosiectau gwyrdd cyfreithlon sy’n cyd-fynd â’r Tacsonomeg yr UE ”.

Senedd

hysbyseb

Bydd Ewrop sy’n addas ar gyfer Is-lywydd Gweithredol yr Oes Ddigidol a’r Comisiynydd Cystadleuaeth Margrethe Vestager yn cwrdd (6 Medi) â chadeiryddion pum pwyllgor (INGE, ITRE, IMCO, LIBE, AIDA) yn y senedd i gyfnewid barn ar yr agenda ddigidol. 

Bydd y Pwyllgor Hawliau Menywod a'r ddirprwyaeth ar gyfer cysylltiadau ag Afghanistan yn cyfarfod i drafod sefyllfa hawliau menywod a merched.

Bydd y Pwyllgor Arbennig ar Curo Canser yn cyfarfod ddydd Iau (9 Medi) yn cyfarfod i drafod cyfnewid data iechyd a’r digideiddio wrth atal a gofalu am ganser, ynghyd â diweddariad ar weithredu strategaeth gemegau’r UE ar gyfer cynaliadwyedd yn y cyd-destun. atal canser.

hysbyseb

Bydd yr Is-bwyllgor Diogelwch ac Amddiffyn yn trafod y sefyllfa yn Afghanistan, yn ogystal ag astudiaeth ar 'barodrwydd yr UE ac ymatebion i fygythiadau Cemegol, Biolegol, Radiolegol a Niwclear (CBRN)' ac adroddiad drafft ASE Sven Mikser (S&D, EE) ar ' Heriau a rhagolygon ar gyfer arfau rheoli arfau a diarfogi arfau amlochrog '. 

Llys

Bydd Llys Cyfiawnder yr Undeb Ewropeaidd yn rhoi ei farn ar adferiad o € 2.7 biliwn o’r DU am ei fethiant i roi dull seiliedig ar risg o reoli tollau ar waith, er gwaethaf rhybuddion dro ar ôl tro gan OLAF, swyddfa gwrth-dwyll annibynnol yr UE. Roedd y methiant i fynd i’r afael â’r mater hwn hefyd yn golygu bod yn rhaid i weithgynhyrchwyr yr UE gystadlu â nwyddau sydd heb eu gwerthfawrogi’n dod i’r UE drwy’r UE. Mae ffigur OLAF yn cwmpasu'r blynyddoedd 2011-2017. Disgwylir dyfarniadau pwysig eraill ym maes Lloches (C-18/20, C-768/19).

Cyngor

Bydd gweinidogion amaeth a physgodfeydd yn cyfarfod yn anffurfiol rhwng 5-7. Bydd gweinidogion Economaidd a Chyllid yn cael cyfarfod anffurfiol trwy gynhadledd fideo ar 6 Medi, a bydd ganddynt gyfarfod anffurfiol arall ar 10-11. Yn ôl yr arfer bydd yr Ewro-grŵp yn cyfarfod cyn y cyfarfod cynhwysol ar 10. 

ECB

Bydd Banc Canolog Ewrop yn cael ei gyfarfod misol rheolaidd ddydd Iau, gyda chwyddiant bellach yn uwch na tharged 2%, bydd pob llygad yn sefydlog ar yr hyn y bydd yr ECB yn ei wneud nesaf.

Tunisia

Bydd Uchel Gynrychiolydd yr UE, Josep Borrell, yn ymweld â Tiwnisia ddydd Gwener (10 Medi). Ym mis Gorffennaf diswyddodd Arlywydd Tiwnisia Kais Saied y Prif Weinidog gan amau’r senedd yn galw pwerau brys yn wyneb gwrthdystiadau dros galedi economaidd a chynnydd mewn achosion Covid-19, mae’r UE wedi galw ar Tunisia i barchu ei gyfansoddiad a rheolaeth y gyfraith. . 

Parhau Darllen

EU

Yn ôl i'r Ysgol, Gohebydd yr UE yn edrych ar yr wythnos i ddod

cyhoeddwyd

on

I'r rhai ohonoch a lwyddodd i fynd i ffwrdd am wyliau adferol yr haf, da iawn, bydd ei angen arnoch chi. Bydd y tymor nesaf yn un arall (prysur) arall. 

Mae llawer o ddeddfwriaeth wedi cychwyn ar ei daith ddeddfwriaethol trwy beiriant gwneud penderfyniadau cymhleth yr UE, gyda llawer o gynigion cigog iawn ar eu ffordd i gael eu sleisio, eu deisio a'u sbeisio, ac o'r diwedd eu taflu i mewn i badell ffrio'r pwyllgor cymodi i'w cyflwyno am bump am gan a gwleidydd blewog fel buddugoliaeth Llywyddiaeth galed. Ymhlith y biggies mae'r cynigion hinsawdd Digidol a'r 'Ffit i 55'. Mae'r cynigion hinsawdd yn addo bod yn arbennig o gleisio o ystyried bod y 'Gyfraith Hinsawdd' sy'n pennu ymrwymiadau carbon eisoes wedi'i chytuno; er mwyn dod o hyd i gydbwysedd terfynol rhwng y cynigion, bydd angen masnachu ceffylau ar raddfa anhysbys hyd yma.

Roedd gwregys Brwsel yn eithaf segur ym mis Awst nes i'r digwyddiadau trychinebus yn Afghanistan ddod ag 20 mlynedd o ymyrraeth y Gorllewin i allanfa llai na buddugoliaethus o banig ac inglorious. Gorwedd y 'Gorllewin' mewn llanastr tatw, gydag ymddiriedaeth ar ei lefel isaf erioed. Cyflwynodd Comisiwn von der Leyen ei hun fel un “geopolitical”, datganodd gweinyddiaeth Biden 'America yn ôl!' - ac eto dyma ni. Un peth rydw i wedi'i ddysgu yw nad yw pethau byth mor ddrwg fel na allan nhw waethygu. Bydd buddugoliaeth y Taliban a'r atgoffa creulon nad yw ISIS wedi diflannu yn rhoi llwyddiant i'r rhai sy'n cefnogi eu delfrydau mewn mannau eraill. Nid yw'n ddarlun tlws, ond mae angen i Ewrop a'r 'Gorllewin' ehangach fod â dewrder ei hunan gwell sy'n amddiffyn hawliau, democratiaeth, rheolaeth y gyfraith a ffyniant gartref a thramor. 

hysbyseb

Yr wythnos nesaf bydd gweinidogion Tramor ac Amddiffyn yn ymgynnull ar gyfer cynghorau anffurfiol i drafod canlyniad digwyddiadau diweddar. Ansefydlogrwydd bedd yn agosach at adref yng Ngogledd Affrica, Libanus a Belarus - ymhlith eraill - ac, wrth gwrs, Afghanistan.

Bydd y gweinidogion amddiffyn yn cyfarfod i drafod Cwmpawd Strategol yr UE, y nod yw cael dogfen gyflawn erbyn mis Tachwedd; mae digwyddiadau diweddar wedi dangos bod angen i'r UE gymryd mwy o gyfrifoldeb a gweithredu ar y cyd ym maes diogelwch ac amddiffyn.

Ddydd Mawrth (31 Awst) bydd cyfarfod rhyfeddol o weinidogion Cyfiawnder a Materion Cartref a fydd yn ymgynnull i drafod sut y byddant yn delio â symudiad anochel pobl o Afghanistan, ailsefydlu yn yr UE, a hefyd cefnogi'r gwledydd cyfagos hynny sydd eisoes wedi wedi derbyn miliynau o ffoaduriaid a fydd angen mwy o gymorth ariannol.

hysbyseb

Rheol y gyfraith

Mae'n anodd bod yn ffagl i reolaeth y gyfraith dramor, os yw'ch rhannau cyfansoddol eich hun yn rhwygo normau yn hapus, sy'n dod â mi i Wlad Pwyl a Hwngari lle mae cyflwr stasis wedi aros yn ystod yr haf.

Ceryddodd Von der Leyen ASEau ac arbenigwyr cyfreithiol mewn llythyr pum tudalen a oedd yn rhestru sut roedd Hwngari wedi torri chwech o wyth o egwyddorion rheol cyfraith a oedd yn gysylltiedig â gwariant cyllideb yr UE ac felly dylent sbarduno'r 'rheol amodoldeb rheol' a gofnodwyd yn ddiweddar. mecanwaith i atal camddefnyddio arian. Ysgrifennodd Von der Leyen nad oedd ASEau wedi darparu digon o dystiolaeth o’r toriadau ac “nad oes galw priodol ar y Comisiwn i weithredu”.

Roedd diwrnod cyfrif Gwlad Pwyl ar 16 Awst yn ddigwyddiad nad oedd yn ddigwyddiad, gyda rhagor o flaenoriaeth gan Bencadlys y Comisiwn. Ni all un helpu ond meddwl bod rhywun yng ngwasanaeth cyfreithiol y Comisiwn sydd â dyfynbris Douglas Adams wedi'i fframio ar eu wal: “Rwyf wrth fy modd â therfynau amser. Rydw i wrth fy modd â'r sŵn mawr maen nhw'n ei wneud wrth iddyn nhw fynd heibio. ”

Fe giciodd y Comisiwn y can i lawr y ffordd wrth iddyn nhw “ddarllen a dadansoddi” ymateb Gwlad Pwyl. Bydd yr Is-lywydd Jourova yn ymweld â Gwlad Pwyl ddydd Llun (30 Awst). Nid yw’r synau sy’n dod gan y Gweinidog Cyfiawnder Zbigniew Ziobro yn galonogol, gan drydar yn ddiweddar bod yr UE yn cymryd rhan mewn “rhyfel hybrid” yn erbyn yr UE. 

Yn y cyfamser, mae Slofenia yn parhau i stondin ar enwebu erlynwyr i Swyddfa Erlynydd Cyhoeddus Ewrop, gyda Phrif Weinidog Slofenia Jansa yn blocio enwebiadau.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd