Cysylltu â ni

EU

cydraddoldeb rhwng y rhywiau: weithredu'r UE sbardunau cynnydd cyson

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

equality2 rhywYn 2013 parhaodd y Comisiwn Ewropeaidd i weithredu i wella cydraddoldeb rhwng menywod a dynion, gan gynnwys camau i gau'r bylchau rhwng y rhywiau mewn anghysondebau cyflogaeth, tâl a phensiynau, i frwydro yn erbyn trais ac i hyrwyddo cydraddoldeb wrth wneud penderfyniadau.

Mae ymdrechion yn talu ar ei ganfed: gwnaed cynnydd pendant ym maes mynd i'r afael â'r bwlch cyflog rhwng y rhywiau - yn benodol trwy fenter gan y Comisiwn i wella tryloywder cyflog (IP / 14 / 222) - neu gynyddu nifer y menywod ar fyrddau cwmnïau (gweler Atodiad). Dyma brif ganfyddiadau adroddiad cydraddoldeb rhywiol blynyddol y Comisiwn a gyhoeddwyd heddiw ynghyd â'r adroddiad blynyddol ar hawliau sylfaenol. Ond erys heriau: o dan y cyfraddau cynnydd cyfredol, bydd yn cymryd bron i 30 mlynedd i gyrraedd targed yr UE o 75% o fenywod mewn cyflogaeth, 70 mlynedd i wireddu cyflog cyfartal ac 20 mlynedd i sicrhau cydraddoldeb mewn seneddau cenedlaethol (o leiaf 40 % o bob rhyw).

"Mae Ewrop wedi bod yn hyrwyddo cydraddoldeb rhywiol er 1957 - mae'n rhan o 'DNA' yr Undeb Ewropeaidd. Ac nid yw'r argyfwng economaidd wedi newid ein DNA," meddai'r Is-lywydd Viviane Reding, comisiynydd cyfiawnder yr UE. "I ni nid yw cydraddoldeb rhywiol Ewropeaidd yn opsiwn, nid yw'n foethusrwydd, mae'n rheidrwydd. Gallwn fod yn falch o'r hyn y mae Ewrop wedi'i gyflawni yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Nid yw cydraddoldeb rhywiol yn freuddwyd bell ond yn realiti Ewropeaidd fwyfwy. argyhoeddedig y gallwn gyda'n gilydd gau'r bylchau sy'n weddill mewn swyddi cyflog, cyflogaeth a gwneud penderfyniadau. "

hysbyseb

Mae'r adroddiad cydraddoldeb rhywiol blynyddol yn datgelu bod bylchau rhwng y rhywiau wedi crebachu'n sylweddol yn ystod y blynyddoedd diwethaf ond bod cynnydd yn anwastad ymhlith yr aelod-wladwriaethau ac mae anghysondebau'n parhau i fodoli mewn gwahanol feysydd - er anfantais i economi Ewrop.

Mae gweithredu gan yr UE yn cyflymu cynnydd tuag at gydraddoldeb rhywiol

  1. Cynyddu cyfradd cyflogaeth menywod: mae cyfradd cyflogaeth menywod yn yr UE wedi cynyddu i 63% o 58% yn 2002. Mae cyllid yr UE wedi helpu: yn y cyfnod cyllido 2007-2013, dyrannwyd amcangyfrif o € 3.2 biliwn o'r Cronfeydd Strwythurol i fuddsoddi mewn cyfleusterau gofal plant a hyrwyddo cyfranogiad menywod yn y farchnad lafur, a gafodd effaith sylweddol ar drosoledd (gweler yr Atodiad).
  2. Lleihau'r bwlch cyflog sy'n dal i aros yn ei unfan ar 16.4% ledled Ewrop: cynyddodd y Comisiwn Ewropeaidd ei ymdrechion trwy godi ymwybyddiaeth am y bwlch cyflog rhwng y rhywiau sy'n weddill, gan nodi Diwrnod Cyflog Cyfartal Ewropeaidd (IP / 14 / 190) a monitro cymhwysiad deddfwriaeth ar drin menywod a dynion yn gyfartal (IP / 13 / 1227). Gwthiodd y Comisiwn hefyd am gynnydd pellach ym mis Mawrth 2014 gan argymell i aelod-wladwriaethau wella tryloywder cyflog a thrwy hynny fynd i'r afael â'r bwlch cyflog (IP / 14 / 222).
  3. Cracio'r nenfwd gwydr: gwnaeth cynnig y Comisiwn i Gyfarwyddeb i gael 40% o'r rhyw heb gynrychiolaeth ddigonol ymhlith cyfarwyddwyr bwrdd anweithredol erbyn 2020 gynnydd da yn y broses ddeddfwriaethol a chafodd gymeradwyaeth gref gan Senedd Ewrop ym mis Tachwedd 2013 (IP / 13 / 1118). O ganlyniad, bu cynnydd parhaus yn nifer y menywod ar fyrddau byth ers i'r Comisiwn gyhoeddi'r posibilrwydd o weithredu deddfwriaethol ym mis Hydref 2010: o 11% yn 2010 i 17.8% yn 2014; mae'r gyfradd cynnydd wedi bod bedair gwaith yn uwch na rhwng 2003 a 2010 (gweler Atodiad).
  4. Yn 2013, cymerodd yr UE gamau i amddiffyn menywod a merched rhag trais ar sail rhywedd trwy ddeddfwriaeth, mesurau ymarferol ar hawliau dioddefwyr a phecyn polisi cynhwysfawr yn erbyn anffurfio organau cenhedlu benywod ((IP / 13 / 1153). Fe wnaeth hefyd gyd-ariannu 14 o ymgyrchoedd llywodraeth genedlaethol yn erbyn trais ar sail rhywedd (gyda € 3.7 miliwn), yn ogystal â phrosiectau dan arweiniad sefydliadau anllywodraethol (gyda € 11.4m).
  5. Gofal Plant: Er 2007, cynyddodd cyfran y plant y gofelir amdanynt mewn cyfleusterau gofal plant ffurfiol yn sylweddol (o 26% yn 2007 i 30% yn 2011 ar gyfer plant dan dair oed, ac o 81% i 86% ar gyfer plant rhwng tair ac oed ysgol gorfodol. (IP / 13 / 495) Mabwysiadodd y Comisiwn adroddiad cynhwysfawr yn 2013 ar gyrhaeddiad 'targedau Barcelona' ar ddarparu gofal plant.

Pa heriau sy'n parhau?

hysbyseb
  1. Er gwaethaf y ffaith bod 60% o raddedigion prifysgol yn fenywod, maent yn dal i gael eu talu 16% yn llai na dynion yr awr o waith. Yn ogystal, maent yn fwy tebygol o weithio'n rhan-amser (32% o'i gymharu â 8.2% o ddynion sy'n gweithio'n rhan-amser) ac o dorri ar draws eu gyrfaoedd i ofalu am eraill. O ganlyniad, mae'r bwlch rhwng y rhywiau mewn pensiynau yn 39%. Mae gweddwon a rhieni sengl - mamau yn bennaf - yn grŵp arbennig o agored i niwed, ac nid oes gan fwy na thraean o rieni sengl incwm digonol.
  2. Er bod cyfradd cyflogaeth menywod wedi cynyddu, mae'n dal i sefyll ar 63% yn erbyn 75% ar gyfer dynion. Mae hyn yn bennaf o ganlyniad i'r argyfwng economaidd sydd wedi gweld sefyllfa cyflogaeth dynion yn gwaethygu.
  3. Mae menywod yn dal i fod â brunt o waith di-dâl yn yr aelwyd a'r teulu. Mae menywod yn treulio 26 awr yr wythnos ar gyfartaledd ar ofal a gweithgareddau cartref, o gymharu â naw awr i ddynion.
  4. Mae menywod yn dal yn llai tebygol o ddal swyddi uwch. Maent yn cyfrif am gyfartaledd o 17.8% o aelodau byrddau cyfarwyddwyr yn y cwmnïau mwyaf a restrir yn gyhoeddus, 2.8% o'r Prif Swyddogion Gweithredol, 27% o uwch weinidogion y llywodraeth, a 27% o aelodau seneddau cenedlaethol.
  5. Mae canlyniadau’r arolwg cyntaf ledled yr UE ar drais yn erbyn menywod, a gynhaliwyd gan Asiantaeth yr Undeb Ewropeaidd dros Hawliau Sylfaenol (FRA) ac yn seiliedig ar gyfweliadau â 42,000 o ferched yn dangos bod un o bob tair merch (33%) wedi profi corfforol a / neu rywiol. trais ers yn 15 oed.

Cefndir

Mae’r adroddiad a gyhoeddwyd heddiw yn rhoi trosolwg o brif ddatblygiadau polisi a chyfreithiol yr UE mewn cydraddoldeb rhywiol yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, ynghyd ag enghreifftiau o bolisïau a chamau gweithredu mewn aelod-wladwriaethau. Mae hefyd yn dadansoddi tueddiadau diweddar, ar sail tystiolaeth wyddonol a dangosyddion allweddol sy'n llunio'r ddadl ar gydraddoldeb rhywiol, ac yn cynnwys atodiad ystadegol gyda mwy o fanylion am berfformiadau cenedlaethol.

Mae'r adroddiad wedi'i strwythuro o amgylch pum blaenoriaeth Strategaeth y Comisiwn Ewropeaidd ar gyfer cydraddoldeb rhwng menywod a dynion 2010-2015: annibyniaeth economaidd gyfartal; cyflog cyfartal am waith cyfartal a gwaith o werth cyfartal; cydraddoldeb wrth wneud penderfyniadau; urddas, uniondeb a dod â thrais ar sail rhywedd i ben, cydraddoldeb rhywiol mewn polisi gweithredu allanol, a materion llorweddol.

Mwy o wybodaeth

MEMO / 14 / 284
Pecyn i'r wasg: Hawliau sylfaenol ac adroddiadau cydraddoldeb rhywiol
Taflenni ffeithiau ar Hybu Cydraddoldeb Rhyw ac ar Balans Rhyw ar Fyrddau Corfforaethol
Homepage o Is-lywydd Viviane Reding
Dilynwch Is-lywydd Reding ar Twitter: @VivianeRedingEU

Dilynwch Cyfiawnder yr UE ar Twitter: @EU_Justice
Comisiwn Ewropeaidd - Cydraddoldeb rhywiol

Atodiad 1: Cyfradd cyflogaeth menywod ar gynnydd

Cyfradd cyflogaeth dynion a menywod EU-28 (%) a bwlch rhwng y rhywiau yn y gyfradd gyflogaeth, pobl 20-64 oed, 2002-2013Q3; Ffynhonnell: Eurostat, Arolwg o'r Llafurlu

Ond mae bylchau cyflogaeth yn parhau

Cyfraddau cyflogaeth menywod a dynion (mewn%) a'r bwlch rhwng y rhywiau yn y gyfradd gyflogaeth, pobl 20-64 oed, 2013Q3; Ffynhonnell: Eurostat, LFS

Atodiad 2: Cracio'r nenfwd gwydr i ferched ar fyrddau

Atodiad 3: Mae'r bwlch cyflog rhwng y rhywiau a'r bwlch pensiynau yn parhau

Ffynhonnell: Ffigurau Bwlch Cyflog rhwng y Rhywiau yn seiliedig ar Gronfa Ddata Strwythur Enillion Eurostat ar gyfer 2012, ac eithrio Gwlad Groeg (2010). Mae'r bwlch rhwng y rhywiau mewn incwm pensiwn yn seiliedig ar ddata EU-SILC 2011, ac fe'i cyfrifir gan Rwydwaith Arbenigwyr Ewrop ar Gydraddoldeb Rhywiol.

EU

Wythnos o'n blaenau: Y wladwriaeth rydyn ni ynddi

cyhoeddwyd

on

Y darn mawr set yr wythnos hon fydd anerchiad 'Cyflwr yr UE' (SOTEU) Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd von der Leyen i Senedd Ewrop yn Strasbwrg. Mae'n syniad a fenthycwyd o'r Unol Daleithiau, pan fydd Arlywydd yr Unol Daleithiau yn annerch y Gyngres ar ddechrau pob blwyddyn yn nodi ei gynlluniau (ac mae wedi bod yn un hyd yma) ar gyfer y flwyddyn i ddod. 

Rwyf bob amser yn rhyfeddu at hunanhyder America a chred bron yn anorchfygol mai America yw'r genedl fwyaf ar y ddaear. Er bod meddwl eich bod chi jyst yn wych mae'n rhaid i chi fod yn gyflwr meddwl pleserus, mae cyflwr parlous yr UD ar gymaint o lefelau ar hyn o bryd yn gwneud i mi feddwl y gallai'r llygad Ewropeaidd hynod feirniadol sy'n bwrw ar eu lot fod yn safbwynt iachach. Eto i gyd, weithiau byddai'n braf pe gallem gydnabod nifer o fanteision yr UE a bod ychydig yn fwy 'Ewropeaidd a balch'.

Mae'n anodd mesur faint o ddiddordeb sydd gan SOTEU y tu allan i'r rhai sy'n ymwneud fwyaf â gweithgareddau'r UE. Fel rheol, nid yw Ewropeaid, heblaw am grŵp bach o'r rhai mwyaf defosiynol, yn mynd o gwmpas yn curo ynglŷn â pha mor fawr yw'r UE yn fawr, neu'n gyffredinol yn frwd ynglŷn â'i gyfeiriad. Er y gallem fod wedi myfyrio ar y gwrthffeithiol, mae'r DU wedi rhoi golwg amlwg iawn i bob dinesydd o'r UE o “beth os?" 

hysbyseb

O edrych ar ble mae'r byd, mae'r UE yn edrych fel ei fod mewn cyflwr iachach na'r mwyafrif - mae gan hyn ystyr lythrennol eleni hefyd, mae'n debyg mai ni yw'r cyfandir mwyaf brechiedig ar y ddaear, mae yna gynllun uchelgeisiol i godi tâl ar ein heconomi allan o mae ei gwymp pandemig a'r cyfandir wedi tynnu ei ên allan ac wedi penderfynu gwneud dim llai nag arwain y byd ar fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Yn bersonol, rwy'n teimlo ymchwydd mawr o obaith o'r ffaith ein bod yn ymddangos ein bod wedi penderfynu gyda'n gilydd bod digon yn ddigonol gyda'r rhai yn yr UE sydd am wrth gefn ar werthoedd democrataidd a rheolaeth y gyfraith. 

Bydd sawl cynnig yn dod gan y Comisiwn yr wythnos hon: bydd Vestager yn cyflwyno'r cynllun ar gyfer 'Degawd Digidol Ewrop'; Bydd Borrell yn nodi cynlluniau'r UE ar gyfer cysylltiadau â'r rhanbarth Indo-Môr Tawel; Bydd Jourova yn amlinellu cynllun yr UE ar amddiffyn newyddiadurwyr; a bydd Schinas yn cyflwyno pecyn yr UE ar ymateb i argyfwng iechyd a pharodrwydd. 

Sesiwn lawn y Senedd ydyw, wrth gwrs. Heblaw am SOTEU, trafodir y sefyllfa ddyngarol yn Afghanistan a chysylltiadau'r UE â llywodraeth Taliban; mae rhyddid y cyfryngau a rheolaeth y gyfraith yng Ngwlad Pwyl, yr Undeb Iechyd Ewropeaidd, Cerdyn Glas yr UE ar gyfer ymfudwyr medrus iawn a hawliau LGBTIQ i gyd yn destun trafodaeth.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Wythnos i ddod: Mae forewarned wedi'i forearmed

cyhoeddwyd

on

Bydd Is-lywydd y Comisiwn Maroš Šefčovič yn cyflwyno ail adroddiad rhagwelediad strategol blynyddol y Comisiwn ddydd Mercher (8 Medi). Daw'r adroddiad wythnos cyn anerchiad blynyddol 'Cyflwr yr UE' gan lywydd y Comisiwn. Mae'r fenter yn rhan o ymdrech i sicrhau bod yr UE yn wydn yn wyneb heriau, ond hefyd yn gallu paratoi ei hun trwy ymgorffori rhagwelediad ym mhob agwedd ar lunio polisïau. Bydd Adroddiad 2021 yn edrych ar megatrends byd-eang strwythurol tuag at 2050 a fydd yn effeithio ar yr UE, a bydd yn nodi meysydd lle gallai'r UE hybu ei arweinyddiaeth fyd-eang. 

Ddydd Mawrth (7 Medi) bydd y Comisiynydd Hahn yn cynnal cynhadledd i’r wasg ar fabwysiadu’r Fframwaith Bondiau Gwyrdd, nod yr EUGBS (Safon Bondiau Gwyrdd Ewrop) yw bod yn “offeryn cadarn i ddangos eu bod yn ariannu prosiectau gwyrdd cyfreithlon sy’n cyd-fynd â’r Tacsonomeg yr UE ”.

Senedd

hysbyseb

Bydd Ewrop sy’n addas ar gyfer Is-lywydd Gweithredol yr Oes Ddigidol a’r Comisiynydd Cystadleuaeth Margrethe Vestager yn cwrdd (6 Medi) â chadeiryddion pum pwyllgor (INGE, ITRE, IMCO, LIBE, AIDA) yn y senedd i gyfnewid barn ar yr agenda ddigidol. 

Bydd y Pwyllgor Hawliau Menywod a'r ddirprwyaeth ar gyfer cysylltiadau ag Afghanistan yn cyfarfod i drafod sefyllfa hawliau menywod a merched.

Bydd y Pwyllgor Arbennig ar Curo Canser yn cyfarfod ddydd Iau (9 Medi) yn cyfarfod i drafod cyfnewid data iechyd a’r digideiddio wrth atal a gofalu am ganser, ynghyd â diweddariad ar weithredu strategaeth gemegau’r UE ar gyfer cynaliadwyedd yn y cyd-destun. atal canser.

hysbyseb

Bydd yr Is-bwyllgor Diogelwch ac Amddiffyn yn trafod y sefyllfa yn Afghanistan, yn ogystal ag astudiaeth ar 'barodrwydd yr UE ac ymatebion i fygythiadau Cemegol, Biolegol, Radiolegol a Niwclear (CBRN)' ac adroddiad drafft ASE Sven Mikser (S&D, EE) ar ' Heriau a rhagolygon ar gyfer arfau rheoli arfau a diarfogi arfau amlochrog '. 

Llys

Bydd Llys Cyfiawnder yr Undeb Ewropeaidd yn rhoi ei farn ar adferiad o € 2.7 biliwn o’r DU am ei fethiant i roi dull seiliedig ar risg o reoli tollau ar waith, er gwaethaf rhybuddion dro ar ôl tro gan OLAF, swyddfa gwrth-dwyll annibynnol yr UE. Roedd y methiant i fynd i’r afael â’r mater hwn hefyd yn golygu bod yn rhaid i weithgynhyrchwyr yr UE gystadlu â nwyddau sydd heb eu gwerthfawrogi’n dod i’r UE drwy’r UE. Mae ffigur OLAF yn cwmpasu'r blynyddoedd 2011-2017. Disgwylir dyfarniadau pwysig eraill ym maes Lloches (C-18/20, C-768/19).

Cyngor

Bydd gweinidogion amaeth a physgodfeydd yn cyfarfod yn anffurfiol rhwng 5-7. Bydd gweinidogion Economaidd a Chyllid yn cael cyfarfod anffurfiol trwy gynhadledd fideo ar 6 Medi, a bydd ganddynt gyfarfod anffurfiol arall ar 10-11. Yn ôl yr arfer bydd yr Ewro-grŵp yn cyfarfod cyn y cyfarfod cynhwysol ar 10. 

ECB

Bydd Banc Canolog Ewrop yn cael ei gyfarfod misol rheolaidd ddydd Iau, gyda chwyddiant bellach yn uwch na tharged 2%, bydd pob llygad yn sefydlog ar yr hyn y bydd yr ECB yn ei wneud nesaf.

Tunisia

Bydd Uchel Gynrychiolydd yr UE, Josep Borrell, yn ymweld â Tiwnisia ddydd Gwener (10 Medi). Ym mis Gorffennaf diswyddodd Arlywydd Tiwnisia Kais Saied y Prif Weinidog gan amau’r senedd yn galw pwerau brys yn wyneb gwrthdystiadau dros galedi economaidd a chynnydd mewn achosion Covid-19, mae’r UE wedi galw ar Tunisia i barchu ei gyfansoddiad a rheolaeth y gyfraith. . 

Parhau Darllen

EU

Yn ôl i'r Ysgol, Gohebydd yr UE yn edrych ar yr wythnos i ddod

cyhoeddwyd

on

I'r rhai ohonoch a lwyddodd i fynd i ffwrdd am wyliau adferol yr haf, da iawn, bydd ei angen arnoch chi. Bydd y tymor nesaf yn un arall (prysur) arall. 

Mae llawer o ddeddfwriaeth wedi cychwyn ar ei daith ddeddfwriaethol trwy beiriant gwneud penderfyniadau cymhleth yr UE, gyda llawer o gynigion cigog iawn ar eu ffordd i gael eu sleisio, eu deisio a'u sbeisio, ac o'r diwedd eu taflu i mewn i badell ffrio'r pwyllgor cymodi i'w cyflwyno am bump am gan a gwleidydd blewog fel buddugoliaeth Llywyddiaeth galed. Ymhlith y biggies mae'r cynigion hinsawdd Digidol a'r 'Ffit i 55'. Mae'r cynigion hinsawdd yn addo bod yn arbennig o gleisio o ystyried bod y 'Gyfraith Hinsawdd' sy'n pennu ymrwymiadau carbon eisoes wedi'i chytuno; er mwyn dod o hyd i gydbwysedd terfynol rhwng y cynigion, bydd angen masnachu ceffylau ar raddfa anhysbys hyd yma.

Roedd gwregys Brwsel yn eithaf segur ym mis Awst nes i'r digwyddiadau trychinebus yn Afghanistan ddod ag 20 mlynedd o ymyrraeth y Gorllewin i allanfa llai na buddugoliaethus o banig ac inglorious. Gorwedd y 'Gorllewin' mewn llanastr tatw, gydag ymddiriedaeth ar ei lefel isaf erioed. Cyflwynodd Comisiwn von der Leyen ei hun fel un “geopolitical”, datganodd gweinyddiaeth Biden 'America yn ôl!' - ac eto dyma ni. Un peth rydw i wedi'i ddysgu yw nad yw pethau byth mor ddrwg fel na allan nhw waethygu. Bydd buddugoliaeth y Taliban a'r atgoffa creulon nad yw ISIS wedi diflannu yn rhoi llwyddiant i'r rhai sy'n cefnogi eu delfrydau mewn mannau eraill. Nid yw'n ddarlun tlws, ond mae angen i Ewrop a'r 'Gorllewin' ehangach fod â dewrder ei hunan gwell sy'n amddiffyn hawliau, democratiaeth, rheolaeth y gyfraith a ffyniant gartref a thramor. 

hysbyseb

Yr wythnos nesaf bydd gweinidogion Tramor ac Amddiffyn yn ymgynnull ar gyfer cynghorau anffurfiol i drafod canlyniad digwyddiadau diweddar. Ansefydlogrwydd bedd yn agosach at adref yng Ngogledd Affrica, Libanus a Belarus - ymhlith eraill - ac, wrth gwrs, Afghanistan.

Bydd y gweinidogion amddiffyn yn cyfarfod i drafod Cwmpawd Strategol yr UE, y nod yw cael dogfen gyflawn erbyn mis Tachwedd; mae digwyddiadau diweddar wedi dangos bod angen i'r UE gymryd mwy o gyfrifoldeb a gweithredu ar y cyd ym maes diogelwch ac amddiffyn.

Ddydd Mawrth (31 Awst) bydd cyfarfod rhyfeddol o weinidogion Cyfiawnder a Materion Cartref a fydd yn ymgynnull i drafod sut y byddant yn delio â symudiad anochel pobl o Afghanistan, ailsefydlu yn yr UE, a hefyd cefnogi'r gwledydd cyfagos hynny sydd eisoes wedi wedi derbyn miliynau o ffoaduriaid a fydd angen mwy o gymorth ariannol.

hysbyseb

Rheol y gyfraith

Mae'n anodd bod yn ffagl i reolaeth y gyfraith dramor, os yw'ch rhannau cyfansoddol eich hun yn rhwygo normau yn hapus, sy'n dod â mi i Wlad Pwyl a Hwngari lle mae cyflwr stasis wedi aros yn ystod yr haf.

Ceryddodd Von der Leyen ASEau ac arbenigwyr cyfreithiol mewn llythyr pum tudalen a oedd yn rhestru sut roedd Hwngari wedi torri chwech o wyth o egwyddorion rheol cyfraith a oedd yn gysylltiedig â gwariant cyllideb yr UE ac felly dylent sbarduno'r 'rheol amodoldeb rheol' a gofnodwyd yn ddiweddar. mecanwaith i atal camddefnyddio arian. Ysgrifennodd Von der Leyen nad oedd ASEau wedi darparu digon o dystiolaeth o’r toriadau ac “nad oes galw priodol ar y Comisiwn i weithredu”.

Roedd diwrnod cyfrif Gwlad Pwyl ar 16 Awst yn ddigwyddiad nad oedd yn ddigwyddiad, gyda rhagor o flaenoriaeth gan Bencadlys y Comisiwn. Ni all un helpu ond meddwl bod rhywun yng ngwasanaeth cyfreithiol y Comisiwn sydd â dyfynbris Douglas Adams wedi'i fframio ar eu wal: “Rwyf wrth fy modd â therfynau amser. Rydw i wrth fy modd â'r sŵn mawr maen nhw'n ei wneud wrth iddyn nhw fynd heibio. ”

Fe giciodd y Comisiwn y can i lawr y ffordd wrth iddyn nhw “ddarllen a dadansoddi” ymateb Gwlad Pwyl. Bydd yr Is-lywydd Jourova yn ymweld â Gwlad Pwyl ddydd Llun (30 Awst). Nid yw’r synau sy’n dod gan y Gweinidog Cyfiawnder Zbigniew Ziobro yn galonogol, gan drydar yn ddiweddar bod yr UE yn cymryd rhan mewn “rhyfel hybrid” yn erbyn yr UE. 

Yn y cyfamser, mae Slofenia yn parhau i stondin ar enwebu erlynwyr i Swyddfa Erlynydd Cyhoeddus Ewrop, gyda Phrif Weinidog Slofenia Jansa yn blocio enwebiadau.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd