Cysylltu â ni

Cystadleuaeth

Joaquín Almunia: Cadw'r lefel maes chwarae fyd-eang

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Joaquin-Almunia-is-pres-007Trawsgrifiad o'r araith a roddwyd gan y Comisiynydd Joaquín Almunia yng nghynhadledd flynyddol 13eg ICN, Marrakesh, 23 Ebrill 2014

“Rwy’n hapus iawn i gael y fraint o agor cynhadledd flynyddol ICN eto, un o’r prif ddigwyddiadau byd-eang ar gyfer y gymuned gorfodi cystadleuaeth. Hoffwn ddiolch i'r Conseil de la Concurrence am gynnal y gynhadledd hon a'r Arlywydd Benamour am ei wahoddiad caredig i ddychwelyd i Foroco ac i Marrakesh - gwlad a dinas sy'n agos iawn at fy nghalon. Mae cysylltiadau Moroco â fy Sbaen enedigol a gyda gweddill Ewrop yn mynd yn ôl am amser hir iawn. Mae digwyddiadau fel cynhadledd ICN heddiw yn helpu i gadw'r traddodiad hir hwn yn fyw i'r 21ain ganrif. Edrychaf ymlaen at gyfarfod llwyddiannus ac at gryfhau'r cydweithrediad rhyngom.

"Mae gwledydd sy'n dod i'r amlwg yn fwyfwy gweithredol yn yr economi fyd-eang, ac felly ar y cam gorfodi cystadleuaeth. Ac mae cyfandir Affrica yn dod yn actor economaidd sylweddol yn economi'r byd, gyda chyfraddau twf sy'n creu amodau digonol i wella safonau byw miliynau Mae pobl Ewrop yn ceisio cefnogi'r datblygiadau hyn a rhannu ein profiad ar lywodraethu economïau marchnad gymdeithasol.

hysbyseb

"Yn ôl at ein cyfrifoldebau fel awdurdodau cystadlu, mae gweithrediad ein gwlad letyol o'r gyfraith cystadlu newydd a diwygio'r Conseil de la Concurrence wedi creu argraff arnaf. Bydd penderfyniadau cryfach a phwerau ymchwilio, a mwy o annibyniaeth yn rhoi awdurdod cystadlu Moroco i mewn gwell sefyllfa i gadarnhau gwerth rheolau cystadlu cadarn a theg; sefydlu diwylliant modern o gydymffurfio yn fwy unol â safonau rhyngwladol, a chefnogi datblygiad economaidd y wlad.

"Y brif thema a ddewiswyd ar gyfer y gynhadledd eleni yw mentrau a chystadleuaeth sy'n eiddo i'r wladwriaeth. Mae'r pwnc yn bwysig ac yn amserol, a diolchaf i'r ICN am ei roi ar y bwrdd. Gadewch imi ddweud ychydig eiriau ar y mater hwn. O safbwynt yr UE, mae'r ffordd i ddelio â'r mater hwn yn eithaf clir: rhaid i bob chwaraewr marchnad dderbyn yr un driniaeth, heb wahaniaethau ar sail perchnogaeth na lleoliad daearyddol. Mae defnyddwyr a busnesau sy'n ufudd i'r gyfraith yn dioddef yr un niwed os yw'r arferion gwrth-gystadleuol yn dod o gwmnïau domestig neu dramor; gan gwmnïau preifat neu fentrau sy'n eiddo i'r wladwriaeth. Felly, cyfrifoldeb awdurdod cystadlu yw cadw marchnadoedd yn agored, yn wastad ac yn ymryson - ni waeth pwy sy'n torri'r rheolau.

"Mae egwyddor niwtraliaeth gystadleuol yn sail i bolisi cystadlu ers dechrau integreiddio Ewropeaidd. Mae Cytundeb yr UE ei hun yn nodi bod y system perchnogaeth eiddo yn fater cenedlaethol. Mae niwtraliaeth gystadleuol yn ganolog i orfodi rheolau cystadlu yn Ewrop. Heb gyflwyno perchnogaeth y wladwriaeth mentrau i'r un rheolau gwrthglymblaid, ni allai'r Farchnad Sengl weithio. Yn wir, mae buddion niwtraliaeth gystadleuol yn cael eu cydnabod yn gyffredinol gan sefydliadau amlochrog. Ac mae'n rhaid i gymorthdaliadau cyhoeddus hefyd fod o dan reolaeth er mwyn osgoi ystumio cystadleuaeth.

hysbyseb

"Mae'r WTO a'r OECD yn argymell tryloywder a rheolaethau digonol i osgoi'r niwed a achosir gan gymorthdaliadau digyfyngiad a thriniaeth ffafriol i fentrau sy'n eiddo i'r wladwriaeth. Mewn gwirionedd, hoffwn weld Sefydliad Masnach y Byd â phwerau cryfach i sicrhau chwarae teg o'r fath. Cystadleuol. dylai niwtraliaeth hefyd fod yn gadarn ar fwrdd trafodaethau amlochrog a chytundebau masnach. Fel mater o ffaith, dechreuodd yr UE gynnwys mesurau tryloywder a rhywfaint o ddisgyblaeth ar gyfer cymorthdaliadau yn ei genhedlaeth newydd o Gytundebau Masnach Rydd. Byddai masnach rydd ryngwladol yn elwa'n fawr. pe byddem yn dod o hyd i dir cyffredin byd-eang ar y materion hyn.

"Wrth i farchnadoedd y byd barhau i integreiddio, mae'r angen i ddod o hyd i dir cyffredin byd-eang yn ymestyn i bob agwedd ar bolisi cystadlu. I awdurdodau cystadlu, mae hyn yn golygu yn anad dim atgyfnerthu cydweithredu dwyochrog ac amlochrog. Mae'r Comisiwn yn gweithio gydag asiantaethau y tu allan i'r UE mewn 30% o achosion ymddygiad unochrog, tua hanner ei ymchwiliadau uno mawr, a 60% o benderfyniadau cartel. Gadewch imi roi cwpl o enghreifftiau ichi i ddangos beth mae hyn yn ei olygu yn ymarferol. Ym mis Tachwedd 2013, gwnaethom glirio gydag amodau gaffaeliad Technolegau Bywyd gan Thermo Fisher - dau gwmni yn y diwydiant gwyddorau bywyd. Mae'r awdurdodau y buom yn gweithio gyda nhw yn yr achos cymhleth hwn gyda chyrhaeddiad byd-eang yn cynnwys y Comisiwn Masnach Ffederal yn yr UD, ACCC Awstralia, Gweinyddiaeth Fasnach Gweriniaeth Pobl Tsieina, Comisiwn Masnach Deg Japan, Swyddfa Cystadleuaeth Canada, y Comisiwn Masnach. o Seland Newydd, a Chomisiwn Masnach Deg De Korea. Mae'r un peth yn berthnasol yn ein brwydr yn erbyn carteli, lle gwelwn nifer cynyddol o achosion rhyngwladol sy'n gofyn am gydweithrediad sawl asiantaeth gystadlu.

"Mae ein penderfyniadau diweddar yn achosion trin Libor ac Euribor ac yn yr achosion rhannau ceir yn enghreifftiau da o gydweithrediad o'r fath, sy'n dod yn norm yn gynyddol heddiw. Rhaid i ni sicrhau bod gwahanol awdurdodau yn gwneud penderfyniadau wedi'u halinio'n agos ar achosion sydd â goblygiadau rhyngwladol. Ond nid yw cydlynu ein hymdrechion mewn achosion unigol yn ddigonol. Gyda thwf cyflym cyfundrefnau cystadlu ledled y byd, mae'r risg ar gyfer canlyniadau sy'n gwrthdaro yn real ac mae'n rhaid mynd i'r afael ag ef mewn lleoliad amlochrog. Credaf fod yr ICN yn lleoliad perffaith i lleihau'r risg hon a hyrwyddo safonau cyffredin ar gyfer ein gweithdrefnau, ein polisïau a'n nodau.

"Yn olaf, mae disgwyl i awdurdod cystadlu modern hyrwyddo diwylliant cystadlu cyffredin. Mae angen i ni egluro arwyddocâd ein gwaith a'r buddion a ddaw yn ei sgil. Mae angen i ni siarad â phob lefel o gymdeithas - ffurfiol ac anffurfiol. Mae'n rhaid i ni ymgysylltu deddfwyr, busnesau, y llysoedd cyfiawnder a'r cyhoedd. Hynny yw, mae angen i ni ddwysau ein hymdrechion eiriolaeth. Mae'r ICN wedi bod yn arloeswr yn y maes hwn hefyd a gall helpu ei aelod-asiantaethau i ddod o hyd i lais cyffredin i gyflwyno ein hachos. Gadewch imi sôn yma am y canllawiau sy'n cael eu datblygu gan y Gweithgor Eiriolaeth a chymeradwyo'r gwaith y mae wedi'i wneud dros y ddwy flynedd ddiwethaf. Rwy'n edrych ymlaen at ddarllen yr adroddiad a fydd yn cael ei gyflwyno yn y gynhadledd hon.

"Bydd y Comisiwn Ewropeaidd yn parhau i sefyll yn gadarn y tu ôl i'r ICN a'i brosiectau; yn enwedig y prosiectau sy'n helpu ei aelodau llai sefydledig i adeiladu eu galluoedd ac ennill y parch y maent yn ei haeddu. Galwaf ar lywodraethau'r holl wledydd ac awdurdodaethau a gynrychiolir yn yr ICN i drosi eu haddewidion i gefnogi polisïau cystadlu effeithiol yn ffeithiau gwirioneddol. Mae hwn yn amod angenrheidiol ar gyfer defnydd craff ac effeithlon o arian cyhoeddus. Mae hwn yn werth go iawn i arian trethdalwyr. Rhaid i orfodwyr cystadleuaeth weithredu mewn sefydliadau annibynnol a rhaid bod ganddynt y modd a'r staff sydd eu hangen arnynt i gyflawni eu gwaith. Dyma fy ngweledigaeth a fy nymuniad ar gyfer ICN y dyfodol. Fforwm byd-eang lle mae awdurdodau annibynnol, wedi'u hariannu'n dda, ac uchel eu parch, yn dod at ei gilydd i gadw marchnadoedd rhyngwladol yn agored, yn gystadleuol ac yn deg. "

Cystadleuaeth

Cystadleuaeth: Mae'r Comisiwn yn cyhoeddi canfyddiadau gwerthuso'r Hysbysiad Diffinio'r Farchnad

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi a Dogfen Waith Staff sy'n crynhoi canfyddiadau'r gwerthusiad o'r Hysbysiad Diffinio'r Farchnad a ddefnyddir yng nghyfraith cystadleuaeth yr UE.

Nod y gwerthusiad oedd cyfrannu at asesiad y Comisiwn o weithrediad yr Hysbysiad Diffinio'r Farchnad, er mwyn penderfynu a ddylid diddymu'r Hysbysiad, ei adael yn ddigyfnewid neu ei adolygu.

Dywedodd yr Is-lywydd Gweithredol Margrethe Vestager, sy’n gyfrifol am bolisi cystadlu: “Mae angen i ni ddadansoddi’r farchnad a ffiniau’r farchnad lle mae cwmnïau’n cystadlu. Mae'r Hysbysiad Diffinio'r Farchnad yn ddefnyddiol iawn yn y cyd-destun hwnnw. Mae'r gwerthusiad wedi cadarnhau ei fod yn darparu eglurder a thryloywder i randdeiliaid ar sut rydym yn mynd i'r afael â diffiniad y farchnad. Mae egwyddorion sylfaenol yr Hysbysiad Diffinio Marchnad, yn seiliedig ar gyfraith achosion llysoedd yr UE, yn parhau i fod yn gadarn heddiw. Ar yr un pryd mae'r gwerthusiad yn nodi nad yw'r Hysbysiad yn ymdrin yn llawn ag esblygiadau diweddar mewn arferion diffinio'r farchnad, gan gynnwys y rhai sy'n gysylltiedig â digideiddio'r economi. Byddwn nawr yn dadansoddi a ddylid a sut y dylid diwygio'r Hysbysiad i fynd i'r afael â'r materion yr ydym wedi'u nodi. "

hysbyseb

Lansiodd y Comisiwn werthusiad o'r Hysbysiad Diffinio'r Farchnad ym mis Mawrth 2020. Yn ystod y gwerthusiad, casglodd y Comisiwn dystiolaeth i ddeall sut mae'r Hysbysiad wedi perfformio ers ei fabwysiadu ym 1997. Mae'r dystiolaeth a gasglwyd yn cynnwys, ymhlith eraill, gyfraniadau gan randdeiliaid a gasglwyd mewn a ymgynghoriad cyhoeddus digwyddodd hynny rhwng Mehefin a Hydref 2020. Yn ogystal, y Comisiwn ymgynghori ag awdurdodau cystadlu cenedlaethol yr UE ac ymgysylltu'n rhagweithiol ag arbenigwyr a chynrychiolwyr o grwpiau rhanddeiliaid. Yn olaf, gofynnodd y Comisiwn am werthusiad allanol astudio cymorth, a adolygodd arferion perthnasol mewn awdurdodaethau eraill, yn ogystal â llenyddiaeth gyfreithiol ac economaidd, mewn perthynas â phedair agwedd benodol ar ddiffinio'r farchnad: (i) digideiddio, (ii) arloesi, (iii) diffiniad marchnad ddaearyddol a (iv) technegau meintiol.

Canfyddiadau'r gwerthusiad

Mae'r gwerthusiad wedi dangos bod yr Hysbysiad Diffinio'r Farchnad yn parhau i fod yn berthnasol iawn gan ei fod yn darparu eglurder a thryloywder i gwmnïau a rhanddeiliaid eraill ar ddull y Comisiwn o ddiffinio'r farchnad - cam cyntaf pwysig yn asesiad y Comisiwn mewn llawer o achosion gwrthglymblaid ac uno.

hysbyseb

Mae canlyniadau'r gwerthusiad yn dangos bod yr Hysbysiad Diffinio'r Farchnad yn effeithiol wrth ddarparu arweiniad cywir, cynhwysfawr a chlir ar faterion allweddol diffinio'r farchnad ac ar agwedd y Comisiwn tuag ato.

Ar yr un pryd, mae'r gwerthusiad hefyd yn awgrymu nad yw'r Hysbysiad yn adlewyrchu'n llawn ddatblygiadau mewn arferion gorau wrth ddiffinio'r farchnad sydd wedi digwydd er 1997, gan gynnwys y datblygiadau diweddaraf yng nghyfraith achosion yr UE. Er enghraifft, mae'r Comisiwn wedi mireinio ei ddull o ddiffinio'r farchnad yn unol ag amodau cyffredinol y farchnad, sydd heddiw'n gynyddol ddigidol a rhyng-gysylltiedig, a soffistigedigrwydd yr offer sydd ar gael, megis prosesu gwell nifer fawr o ddogfennau neu dechnegau meintiol wedi'u mireinio. At hynny, ers pan gafodd yr Hysbysiad ei fabwysiadu, mae'r Comisiwn hefyd wedi casglu mwy o brofiad o ddadansoddi marchnadoedd a allai fod yn fyd-eang neu o leiaf yn ehangach na'r Ardal Economaidd Ewropeaidd.

 Yn ôl y gwerthusiad, mae'r meysydd lle mae'n bosibl na fydd yr Hysbysiad Diffinio'r Farchnad yn gwbl gyfoes yn cynnwys: (i) defnydd a phwrpas y prawf SSNIP (cynnydd an-dros dro sylweddol bach yn y pris) wrth ddiffinio marchnadoedd perthnasol; (ii) marchnadoedd digidol, yn enwedig mewn perthynas â chynhyrchion neu wasanaethau sy'n cael eu marchnata am bris ariannol sero ac i 'ecosystemau' digidol; (iii) asesu marchnadoedd daearyddol mewn amodau globaleiddio a chystadleuaeth mewnforio; (iv) technegau meintiol; (v) cyfrifo cyfranddaliadau marchnad; a (vi) cystadleuaeth nad yw'n bris (gan gynnwys arloesi).

Bydd y Comisiwn yn myfyrio ar yr angen ac ar sut i fynd i'r afael â'r materion a nodwyd yng nghyd-destun y gwerthusiad.

Cefndir

Mae diffinio'r farchnad yn offeryn i nodi ffiniau cystadleuaeth rhwng ymgymeriadau. Amcan diffinio'r farchnad cynnyrch a daearyddol berthnasol yw nodi'r gwir gystadleuwyr sy'n cyfyngu ar benderfyniadau masnachol yr ymgymeriadau dan sylw, megis eu penderfyniadau prisio. O'r safbwynt hwn, mae diffiniad y farchnad yn ei gwneud hi'n bosibl, ymhlith pethau eraill, cyfrifo cyfranddaliadau marchnad sy'n cyfleu gwybodaeth ystyrlon at ddibenion asesu pŵer y farchnad yng nghyd-destun achos uno neu wrthglymblaid.

Mae diffiniadau'r farchnad yn adlewyrchu realiti marchnad. Felly, maent yn wahanol ar draws sectorau a gallant esblygu dros amser. Gall diffiniadau daearyddol marchnad, er enghraifft, amrywio o farchnadoedd cenedlaethol neu leol - megis ar gyfer gwerthu manwerthu nwyddau defnyddwyr - i farchnadoedd byd-eang, megis ar gyfer gwerthu cydrannau hedfan. Wrth i realiti marchnad esblygu dros amser, mae diffiniadau marchnad y Comisiwn hefyd yn esblygu dros amser.

Daeth Rhybudd Diffinio'r Farchnad yn darparu arweiniad ar egwyddorion ac arferion gorau sut mae'r Comisiwn yn cymhwyso'r cysyniad o farchnad cynnyrch a daearyddol berthnasol wrth orfodi cyfraith cystadleuaeth yr UE.

Mwy o wybodaeth

gweler yr tudalen we bwrpasol Cystadleuaeth DG, sy'n cynnwys yr holl gyfraniadau gan randdeiliaid a gyflwynwyd yng nghyd-destun y gwerthusiad, crynodebau o'r gwahanol weithgareddau ymgynghori ac adroddiad terfynol yr astudiaeth cymorth gwerthuso.

Parhau Darllen

Cystadleuaeth

Dirwyodd cwmnïau ceir € 875 miliwn am gydgynllwynio yn erbyn technolegau dileu NOx

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi darganfod bod Daimler, BMW a grŵp Volkswagen (Volkswagen, Audi a Porsche) wedi torri rheolau gwrthglymblaid yr UE trwy gydgynllwynio ar ddatblygiad technegol ym maes glanhau NOx. 

Mae'r Comisiwn wedi gosod dirwy o € 875 miliwn. Ni ddirwywyd Daimler, gan iddo ddatgelu bodolaeth y cartel i'r Comisiwn. Cydnabu pob parti eu rhan yn y cartel a chytunwyd i setlo'r achos.

Dywedodd Is-lywydd Gweithredol y Comisiwn, Margrethe Vestager, sy’n gyfrifol am bolisi cystadlu: “Roedd gan y pum gweithgynhyrchydd ceir Daimler, BMW, Volkswagen, Audi a Porsche y dechnoleg i leihau allyriadau niweidiol [ond] fe wnaethant osgoi cystadlu ar ddefnyddio potensial llawn y dechnoleg hon. . Mae cystadleuaeth ac arloesedd ar reoli llygredd ceir yn hanfodol er mwyn i Ewrop gyflawni ein hamcanion uchelgeisiol y Fargen Werdd. ” 

hysbyseb

Cynhaliodd y gwneuthurwyr ceir gyfarfodydd technegol rheolaidd i drafod datblygiad y dechnoleg lleihau catalytig dethol (AAD) sy'n dileu gollyngiadau niweidiol ocsid nitrogen (NOx) o geir teithwyr disel trwy chwistrellu wrea (a elwir hefyd yn “AdBlue”) i'r gwacáu. llif nwy. Am dros bum mlynedd (2009 - 2014), cynllwyniodd y gwneuthurwyr ceir i osgoi cystadlu gan ddefnyddio'r dechnoleg newydd hon.

Dyma'r penderfyniad gwahardd cartel cyntaf wedi'i seilio'n llwyr ar gyfyngiad ar ddatblygiad technegol ac nid ar bennu prisiau, rhannu'r farchnad neu ddyrannu cwsmeriaid.

Offeryn chwythwr chwiban

hysbyseb

Mae'r Comisiwn wedi sefydlu teclyn i'w gwneud hi'n haws i unigolion ei rybuddio am ymddygiad gwrth-gystadleuol wrth gynnal eu anhysbysrwydd. Mae'r offeryn yn amddiffyn anhysbysrwydd chwythwyr chwiban trwy system negeseuon wedi'i hamgryptio a ddyluniwyd yn benodol sy'n caniatáu cyfathrebu dwy ffordd. Mae'r offeryn yn hygyrch trwy hyn link.

Parhau Darllen

Cystadleuaeth

Cystadleuaeth: Y Comisiwn Ewropeaidd yn cyhoeddi Adroddiad 2020 ar Bolisi Cystadleuaeth

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi Adroddiad ar Bolisi Cystadleuaeth ar gyfer 2020, yn cyflwyno'r mentrau polisi a deddfwriaethol allweddol a gynhaliwyd y llynedd, ynghyd â detholiad o benderfyniadau a fabwysiadwyd. Yn 2020, cyfrannodd polisi cystadleuaeth yr UE yn sylweddol at ymdrechion y Comisiwn i ymateb i'r achosion o coronafirws, o ran yr argyfwng gofal iechyd, yn ogystal ag ar ei effaith ar fywoliaethau dinasyddion. Y cymorth gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro, a fabwysiadwyd ar ddechrau’r argyfwng, wedi galluogi aelod-wladwriaethau i ddefnyddio’r hyblygrwydd llawn a ragwelir o dan reolau cymorth gwladwriaethol i gefnogi’r economi yng nghyd-destun y pandemig coronafirws. Ym maes Gwrthglymblaid, cyhoeddodd y Comisiwn a Cyfathrebu darparu arweiniad i gwmnïau sy'n cydweithredu ar brosiectau sydd â'r nod o fynd i'r afael â phrinder cyflenwad o gynhyrchion a gwasanaethau hanfodol sy'n berthnasol i coronafirws, megis meddyginiaethau ac offer meddygol.

At hynny, er gwaethaf yr heriau a ddaeth yn sgil yr amodau gwaith newidiol, yn 2020, cymerodd y Comisiwn sawl penderfyniad yn y maes hwn, ac ymhlith y rhain roedd tri phenderfyniad cartel a 5 penderfyniad gwrthglymblaid. Mae hefyd wedi lansio ymholiad gwrthglymblaid i mewn i'r sector Rhyngrwyd o Bethau (IOT) ar gyfer cynhyrchion a gwasanaethau sy'n gysylltiedig â defnyddwyr yn yr UE. Hefyd ym maes rheoli uno, mabwysiadodd y Comisiwn dros 350 o benderfyniadau uno ac ymyrryd mewn 18 achos (gan gynnwys 13 o uno a gliriwyd yn ddarostyngedig i ymrwymiadau yn y cam cyntaf a 3 a gliriwyd gyda rhwymedïau ar ôl ail gam). Mabwysiadodd y Comisiwn hefyd gynnig ar gyfer a Deddf Marchnadoedd Digidol i fynd i'r afael â'r canlyniadau negyddol sy'n deillio o rai ymddygiadau gan lwyfannau sy'n gweithredu fel 'porthorion' digidol i'r farchnad sengl, ac a gyhoeddwyd a Papur Gwyn, datblygu offer a pholisïau i fynd i'r afael yn well ag effeithiau ystumiol cymorthdaliadau tramor yn y farchnad fewnol. Mae testun llawn yr Adroddiad (ar gael yn EN, FR, a DE ac ieithoedd eraill) a'r ddogfen waith staff sy'n cyd-fynd â hi (ar gael yn EN) ar gael yma.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd