Cysylltu â ni

Cymdeithas digidol

NETmundial: Y Comisiwn Ewropeaidd i gymryd rôl arweiniol mewn cynhadledd fyd-eang ar lywodraethu y rhyngrwyd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Neelie-Kroes-by-okfn-CC-BY-6498532323_a4ca5b9598_oYr UE, a gynrychiolir gan Is-lywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Neelie Kroes (Yn y llun) a bydd Cynrychiolydd Arbennig yr UE dros Hawliau Dynol, Stavros Lambrinidis, i gymryd rhan ar lefel uchel yn 'NETmundial: y Cyfarfod Aml-randdeiliad Byd-eang ar Ddyfodol Llywodraethu Rhyngrwyd', Sao Paulo ar 23-24 Ebrill. Mae Neelie Kroes yn aelod o bwyllgor Lefel Uchel NETmundial ac mae wedi cyfrannu at baratoi dogfen y Gynhadledd.

Dywedodd Kroes am y fenter: “Bydd y ddwy flynedd nesaf yn hollbwysig wrth ail-lunio’r map byd-eang o lywodraethu rhyngrwyd. Rwy’n canmol yr Arlywydd Rousseff am gymryd y fenter hon ”. Ychwanegodd: “Rhaid i ganlyniadau NETmundial fod yn bendant ac yn weithredadwy, gyda cherrig milltir clir a llinell amser. Bydd Ewrop yn cyfrannu at ddod o hyd i ffordd gredadwy ymlaen ar gyfer llywodraethu rhyngrwyd yn fyd-eang. ” Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn ceisio cyfrannu'n weithredol at y ddadl i ddiweddaru'r system lywodraethu ar gyfer y rhyngrwyd.

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cefnogi model aml-ddeiliad cryfach ar gyfer llywodraethu rhyngrwyd, yn seiliedig ar gyfranogiad tryloyw a democrataidd yr holl actorion a grwpiau perthnasol, yn hytrach na rhyngrwyd a reolir gan y llywodraeth. Dywedodd Ms Kroes: “Nid dulliau o’r brig i lawr yw’r ateb cywir. Rhaid inni gryfhau’r model aml-randdeiliad i warchod y Rhyngrwyd fel peiriant cyflym ar gyfer arloesi ”. Mae'r UE wedi ymrwymo i rhyngrwyd sy'n parhau i wasanaethu rhyddid sylfaenol a hawliau dynol. Nododd Ms Kroes "Nid oes modd negodi rhyddid sylfaenol. Rhaid eu gwarchod ar-lein".

hysbyseb

Mae Kroes wedi amlinellu chwe maes y bydd y Comisiwn Ewropeaidd yn canolbwyntio arnynt yn y gynhadledd:

  • Gwelliannau i'r model llywodraethu aml-randdeiliad (a gwrthwynebiad i alwadau am fwy o reolaeth gan y llywodraeth);
  • cryfhau'r Fforwm Llywodraethu Rhyngrwyd;
  • darparu offer a mecanweithiau ar gyfer rhannu gwybodaeth yn well a meithrin gallu, fel bod dadl a llywodraethu gwirioneddol fyd-eang yn bosibl;
  • globaleiddio IANA (Awdurdod Rhyngrwyd Priodoli Rhifau);
  • globaleiddio ICANN (Internet Corporation ar gyfer Enwau a Rhifau Aseiniedig), a;
  • materion awdurdodaethol ar y rhyngrwyd.

Cyhoeddodd y Comisiwn Ewropeaidd ei safbwynt polisi ar 12 Chwefror yn galw am lywodraethu rhyngrwyd yn fwy tryloyw, atebol a chynhwysol. Mae'r ddogfen yn sylfaen ar gyfer dull Ewropeaidd cyffredin mewn trafodaethau llywodraethu rhyngrwyd byd-eang, megis yng Nghynhadledd NETmundial yr wythnos hon, y Fforwm Llywodraethu Rhyngrwyd ym mis Awst a chyfarfodydd ICANN Lefel Uchel trwy 2014 a 2015.

Mae Neelie Kroes wedi cyhoeddi ei gohebiaeth ac wedi diweddaru ei safbwyntiau polisi ar ei phostiadau blog o: 16 Ebrill a 11 April.

hysbyseb

Dolenni defnyddiol

Ewrop a'r Rhyngrwyd mewn cyd-destun byd-eang Cymuned
Cyfathrebu 'Llywodraethu Rhyngrwyd: Y Camau Nesaf'
Gwefan Neelie Kroes

economi ddigidol

Mae'r Comisiwn yn cynnig Llwybr i'r Degawd Digidol i gyflawni trawsnewidiad digidol yr UE erbyn 2030

cyhoeddwyd

on

Ar 15 Medi, cynigiodd y Comisiwn Lwybr i'r Degawd Digidol, cynllun pendant i gyflawni trawsnewidiad digidol ein cymdeithas a'n heconomi erbyn 2030. Bydd y Llwybr arfaethedig i'r Degawd Digidol yn cyfieithu uchelgeisiau digidol yr UE ar gyfer 2030 i mewn i fecanwaith dosbarthu concrit. Bydd yn sefydlu fframwaith llywodraethu yn seiliedig ar fecanwaith cydweithredu blynyddol gyda'r Aelod-wladwriaethau i gyrraedd 2030 Targedau Degawd Digidol ar lefel yr Undeb ym meysydd sgiliau digidol, isadeileddau digidol, digideiddio busnesau a gwasanaethau cyhoeddus. Mae hefyd yn anelu at nodi a gweithredu prosiectau digidol ar raddfa fawr sy'n cynnwys y Comisiwn a'r Aelod-wladwriaethau. Amlygodd y pandemig y rôl ganolog y mae technoleg ddigidol yn ei chwarae wrth adeiladu dyfodol cynaliadwy a llewyrchus. Yn benodol, datgelodd yr argyfwng raniad rhwng busnesau digidol addas a'r rhai sydd eto i fabwysiadu datrysiadau digidol, ac amlygodd y bwlch rhwng ardaloedd trefol, gwledig ac anghysbell sydd â chysylltiad da. Mae digideiddio yn cynnig llawer o gyfleoedd newydd ar y farchnad Ewropeaidd, lle arhosodd mwy na 500,000 o swyddi gwag ar gyfer seiberddiogelwch ac arbenigwyr data yn 2020. Yn unol â gwerthoedd Ewropeaidd, dylai'r Llwybr i'r Degawd Digidol atgyfnerthu ein harweiniad digidol a hyrwyddo polisïau digidol cynaliadwy sy'n canolbwyntio ar bobl. grymuso dinasyddion a busnesau. Mae mwy o wybodaeth ar gael yn hyn Datganiad i'r wasg, Holi ac Ateb a Taflen ffeithiau. Mae Cyfeiriad Cyflwr yr Undeb yr Arlywydd von der Leyen hefyd ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

economi ddigidol

Ewro digidol: Mae'r Comisiwn yn croesawu lansiad y prosiect ewro digidol gan yr ECB

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn yn croesawu'r penderfyniad a wnaed gan Gyngor Llywodraethu Banc Canolog Ewrop (ECB) i lansio'r prosiect ewro digidol a dechrau ei gyfnod ymchwilio. Bydd y cam hwn yn edrych ar amrywiol opsiynau dylunio, gofynion defnyddwyr ac ar sut y gallai cyfryngwyr ariannol ddarparu gwasanaethau sy'n adeiladu ar ewro digidol. Byddai'r ewro digidol, ffurf ddigidol o arian banc canolog, yn cynnig mwy o ddewis i ddefnyddwyr a busnesau mewn sefyllfaoedd lle na ellir defnyddio arian corfforol. Byddai'n cefnogi sector taliadau integredig iawn i ymateb i anghenion talu newydd yn Ewrop.

Gan ystyried digideiddio, newidiadau cyflym yn y dirwedd taliadau ac ymddangosiad crypto-asedau, byddai'r ewro digidol yn ategu arian parod, a ddylai aros ar gael yn eang ac yn ddefnyddiol. Byddai'n cefnogi nifer o amcanion polisi a nodwyd yn ehangach y Comisiwn cyllid digidol a strategaethau taliadau manwerthu gan gynnwys digideiddio economi Ewrop, cynyddu rôl ryngwladol yr ewro a chefnogi ymreolaeth strategol agored yr UE. Yn seiliedig ar y cydweithrediad technegol gyda'r ECB a gychwynnwyd ym mis Ionawr, bydd y Comisiwn yn parhau i weithio'n agos gyda'r ECB a sefydliadau'r UE trwy gydol y cam ymchwilio wrth ddadansoddi a phrofi'r amrywiol opsiynau dylunio o ystyried amcanion polisi.

hysbyseb

Parhau Darllen

Cudd-wybodaeth artiffisial

Addysg: Y Comisiwn yn lansio grŵp arbenigol i ddatblygu canllawiau moesegol ar ddeallusrwydd artiffisial a data ar gyfer addysgwyr

cyhoeddwyd

on

Ar 8 Gorffennaf, cynhaliodd y Comisiwn gyfarfod cyntaf y grŵp arbenigol ar Ddeallusrwydd Artiffisial (AI) a data mewn addysg a hyfforddiant. Mae'r grŵp arbenigol yn rhan o'r Cynllun Gweithredu Addysg Ddigidol (2021-2027), a fydd yn hyrwyddo dealltwriaeth ymhellach o'r defnydd o dechnolegau sy'n dod i'r amlwg ac yn codi ymwybyddiaeth o'r cyfleoedd a'r risgiau o ddefnyddio AI a data mewn addysg a hyfforddiant. Bydd y 25 arbenigwr, a ddewisir trwy alwad agored, i baratoi canllawiau moesegol ar AI a data sy'n targedu'r sector addysg a hyfforddiant yn benodol. Gan gydnabod potensial a risgiau technolegau a data AI, bydd y grŵp yn mynd i'r afael â heriau sy'n ymwneud â pheidio â gwahaniaethu yn ogystal â phryderon moesegol, diogelwch a phreifatrwydd.

Bydd hefyd yn mynd i'r afael â'r angen dybryd i addysgwyr a myfyrwyr feddu ar ddealltwriaeth sylfaenol o AI a defnyddio data i ymgysylltu'n gadarnhaol, yn feirniadol ac yn foesegol â'r dechnoleg hon. Dywedodd Mariya Gabriel, Comisiynydd Arloesi, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid: “Mae deallusrwydd artiffisial a dadansoddeg dysgu yn dechnolegau sy’n newid gemau. Maent yn chwyldroi'r ffordd y mae myfyrwyr yn dysgu. Ar yr un pryd, mae llawer o addysgwyr, rhieni a myfyrwyr yn poeni'n ddealladwy pwy sy'n casglu, rheoli, a dehongli'r data a gynhyrchir amdanynt. Dyma lle mae ein grŵp arbenigol newydd yn dod i mewn: bydd eu gwaith yn allweddol i baratoi canllawiau moesegol ymarferol ar gyfer addysgwyr, gan fynd i'r afael â thueddiadau wrth wneud penderfyniadau, er enghraifft.

"Roedd y cyfarfod yn gam pwysig tuag at weithredu ein Cynllun Gweithredu Addysg Ddigidol - gyda'n gilydd byddwn yn sicrhau bod AI yn diwallu anghenion addysgol go iawn ac yn cael ei ddefnyddio'n ddiogel ac yn foesegol gan ddysgwyr ac addysgwyr ledled Ewrop."

hysbyseb

Y cyfarfod oedd y cyntaf o bedwar i gael ei gynnal dros y 12 mis nesaf. Ynghyd â'r canllawiau, a gyflwynir ym mis Medi 2022, bydd rhaglen hyfforddi ar gyfer ymchwilwyr a myfyrwyr ar agweddau moesegol AI, ac maent yn cynnwys targed o 45% o gyfranogiad menywod mewn gweithgareddau. Bydd y grŵp hefyd yn sicrhau bod y canllawiau'n ystyried Ebrill 2021 y Comisiwn cynnig ar gyfer fframwaith cyfreithiol AI a Chynllun Cydlynol newydd gydag aelod-wladwriaethau. Mae gwybodaeth am lansiad a rhaglen waith y grŵp arbenigol ar gael ar-lein, mae mwy o wybodaeth am AI ac addysg ar gael yma.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd