Cysylltu â ni

EU

Johannes Hahn: pwyntiau siarad Polisi Cydlyniant

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

twristiaethPolisi rhanbarthol Mae'r Comisiynydd Johannes Hahn yn gosod y llwyfan ar gyfer Cyfarfod Anffurfiol Gweinidogion yr UE sy'n gyfrifol am Bolisi Cydlyniant yn Athen heddiw (25 Ebrill).

"Mae dau fater allweddol ger ein bron heddiw. Yn gyntaf oll, mae 27 Cytundeb Partneriaeth i nodi'r strategaethau ar gyfer Cronfeydd Strwythurol a Buddsoddi'r UE 2014-2020 bellach wedi'u cyflwyno'n ffurfiol i'r Comisiwn Ewropeaidd. Mae Gwlad Pwyl, Latfia, Lithwania a Slofacia wedi wedi derbyn ein harsylwadau, ac rydym yn gobeithio mabwysiadu cytundebau partneriaeth yr Almaen a Denmarc yn ystod yr wythnosau nesaf.

"Er na chyflwynodd llawer o aelod-wladwriaethau eu cytundebau partneriaeth tan fis Ebrill, bydd y Comisiwn yn gwneud ei orau i sicrhau bod mabwysiadu yn digwydd cyn gynted â phosibl - bydd hyn hefyd yn dibynnu ar y graddau y mae aelod-wladwriaethau yn derbyn sylwadau'r Comisiwn. dylai'r egwyddor bwysicaf yn yr ymarfer hwn barhau nad yw ansawdd yn cael ei aberthu er mwyn cyflymder. Dylem gofio bod y rhain yn strategaethau a fydd yn siapio ein heconomïau am y saith i ddeng mlynedd nesaf.

hysbyseb

"Mae saith aelod-wladwriaeth hefyd wedi cyflwyno eu holl raglenni Polisi Cydlyniant, yn ychwanegol at y PAs. At ei gilydd, mae 81 o raglenni wedi cyrraedd. Rydym yn amcangyfrif y bydd yn cymryd rhwng 2-3 mis i'r Comisiwn roi adborth llawn ar y rhaglenni hyn a gallwn eisoes gweld bod llawer o le i wella o hyd yn y mwyafrif o raglenni. Mae yna rai heriau trawsbynciol sydd wedi dod i'r amlwg yn y trafodaethau gyda'r aelod-wladwriaethau. Mae'r rhain yn feysydd lle mae angen gwelliannau arnom i sicrhau defnydd effeithlon ac effeithiol o arian trethdalwyr yr UE. .

"Yn gyntaf, canolbwyntio ar feysydd allweddol ar gyfer twf cynaliadwy ym mhob aelod-wladwriaeth a rhanbarth. Mae'r rheoliadau newydd yn rhagweld crynhoad cyllid ar y meysydd sy'n gysylltiedig ag amcanion Ewrop 2020 ac yn cyflwyno gofynion crynodiad thematig ar gyfer Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) ac ar gyfer Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) .Yet, nid oes rhaid cyllido popeth sy'n gyfreithiol bosibl ar unrhyw gost. Mae'n rhaid i ni sicrhau bod buddsoddiadau'n gwneud synnwyr o hyd, eu bod yn gydlynol â strategaeth ddatblygu wedi'i thargedu, ac nad yw adnoddau'n cael eu lledaenu'n rhy denau Yn rhy aml o lawer, mae angen i ni atgoffa aelod-wladwriaethau na all fod yn "fusnes fel arfer" bellach: ariannu ychydig o ffyrdd lleol yma, rhai meysydd awyr rhanbarthol yno. Mae angen i brosiectau ddilyn strategaeth, nid y ffordd arall.

"Yn ail, mae her cyfeiriadedd canlyniadau. Mae canolbwyntio ar ganlyniadau, gallu mesur y cyfraniad uniongyrchol at ddatblygiad economaidd-gymdeithasol o'n cronfeydd, yn anghenraid llwyr. Mae'r rheoliadau newydd yn ei wneud yn realiti ac wedi creu llawer cadarnach. fframwaith ar gyfer nodi a dilyn y canlyniadau disgwyliedig. Yr hyn a welwn yn y rhaglenni gweithredol drafft yw bod gennym dipyn o ffordd i fynd eto i gyrraedd amcanion penodol clir a thargedau mesuradwy, realistig, sy'n ffurfio sylfaen cyfeiriadedd canlyniadau.

hysbyseb

"Yn drydydd, sicrhau bod rhagamodau ar gyfer buddsoddiadau effeithiol ar waith. Roedd y Comisiwn yn falch o weld bod y Cyngor a Senedd Ewrop wedi rhannu ei farn o ran rhoi'r rhagamodau angenrheidiol ar gyfer gwariant effeithiol ac effeithlon. Mae'r Comisiwn, ynghyd â mae aelod-wladwriaethau, yn gwneud ymdrech fawr i benderfynu a yw'r strategaethau angenrheidiol ar waith ac a ydynt o ansawdd digonol, cyn penderfynu caniatáu gwariant mewn meysydd allweddol, megis ymchwil ac arloesi, iechyd, addysg, buddsoddiadau seilwaith gyda bron pob un o'r Bartneriaeth Cytundebau mewn rhaglenni gweithredol a rhaglenni gweithredol yn cyrraedd, rydym wedi ymrwymo'n llwyr yn ystod y misoedd nesaf i drafod y canlyniad gorau posibl ar gyfer buddsoddiadau o'r Cronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd ar gyfer 2014-2020. Ond mae angen ymrwymiad gan y ddwy ochr i sicrhau bod rhaglenni o ansawdd da yn cael eu rhoi ar waith. lle.

"Nawr, gadewch imi droi at brif bwnc ein trafodaeth heddiw. Yn gyntaf oll hoffwn ddiolch i Arlywyddiaeth Gwlad Groeg am drefnu trafodaeth ar gefnogaeth busnesau bach a chanolig yn y cyfnod rhaglennu newydd. Mae busnesau bach a chanolig yn hanfodol i economïau Ewropeaidd ac, yn anffodus , mae'r argyfwng byd-eang wedi eu taro'n arbennig o galed. Mae cefnogaeth i gystadleurwydd busnesau bach a chanolig yn brif flaenoriaeth i Gronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewrop, yn enwedig Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop. Mae'n bryd rhoi'r mesurau cywir ar waith i hybu eu twf. a chystadleurwydd.

"Felly mae'n bwysig cael y rhaglennu'n iawn a dylunio cymysgedd polisi sydd nid yn unig yn mynd i'r afael ag anghenion a chyfleoedd concrit i fusnesau bach a chanolig ond sydd â'r potensial trawsnewidiol i lywio busnesau bach a chanolig tuag at lefelau cystadleurwydd uwch, cynhyrchion a gwasanaethau newydd a gwell, a marchnadoedd newydd. Y gorau. mae rhaglenni'n seiliedig ar ddadansoddiad a dealltwriaeth drylwyr o beth yw anghenion, cyfleoedd a tagfeydd busnesau bach a chanolig mewn tiriogaeth benodol, nid yn unig ar lefel gyffredinol ond o ran cylch bywyd cyfan y cwmnïau hyn a'r gwahanol sectorau y maent yn weithredol ynddynt.

"Mae'r rhaglenni gorau hefyd yn dangos rhesymeg ymyrraeth glir o'r dadansoddiad o'r anghenion i nodi amcanion a mesurau penodol sydd eu hangen i gynyddu potensial twf busnesau bach a chanolig, a'r ffordd yr ydym yn mesur effaith y mesurau hyn. Felly, gosod amcanion generig a er enghraifft, dylid osgoi ailadrodd blaenoriaethau buddsoddi'r rheoliad yn hytrach na'u teilwra i'r anghenion a'r cyfleoedd penodol yn y diriogaeth. Rydym yn sylwi ar duedd i ddefnyddio'r amcan busnesau bach a chanolig (a elwir yn amcan thematig 3) fel ystorfa ar gyfer eang. amrywiaeth o brosiectau, megis buddsoddiadau seilwaith cyhoeddus (er enghraifft ar gyfer ffyrdd mynediad, eiddo tiriog busnes, cymorthdaliadau tymor byr i sectorau sy'n dirywio), nad oes ganddynt lawer i'w wneud â chefnogi busnesau bach a chanolig mewn ffordd wedi'i thargedu sy'n benodol i'w sefyllfa. I'r gwrthwyneb, mae angen i gefnogaeth fusnes gael ei hymgorffori'n dda yn y meysydd sydd wedi'u nodi yn y strategaethau arbenigo craff.

"Mae arbenigedd craff nid yn unig yn golygu penderfyniad am y sector busnes ond mae'n ymwneud â chysylltu'r gymuned fusnes ag ymchwil, gweinyddiaeth gyhoeddus ac addysg yn ôl yr asedau a'r manteision cystadleuol a nodwyd gan y rhanbarthau.

"Un o'r prif dagfeydd ar gyfer busnesau bach a chanolig yw mynediad at gyllid. Oherwydd bod benthyca i fusnesau bach a chanolig yn cynrychioli categori uwch o risg na benthyca i gorfforaethau mawr neu i aelwydydd, mae banciau fel rheol yn gofyn am or-ddatganoli benthyciadau i fusnesau bach a chanolig. Mae hyn, ar gyfer entrepreneuriaid sy'n cychwyn busnes newydd. mae busnes ond hefyd ar gyfer busnesau bach a chanolig sydd wedi hen ennill ei blwyf, yn cynrychioli gwir rwystr i fynediad at gredyd banc ac i fathau eraill o gyllid. Dylai'r sefyllfa hon newid. Mae'r polisi cydlyniant yn cynnig llawer o enghreifftiau da lle mae mynediad busnesau bach a chanolig i gyllid wedi'i hwyluso'n fawr trwy gynlluniau gwarant a ariennir gan ERDF. .

"Gall offerynnau ariannol gynnig dewis arall da fel ffurfiau mwy effeithlon o gefnogaeth y cyhoedd i helpu i ddarparu cyllid i fusnesau bach a chanolig, yn enwedig mewn ardaloedd lle mae bylchau yn y farchnad a ddangosir. Gallant wasanaethu fel catalyddion i ddenu buddsoddiadau preifat mewn ardaloedd lle mae enillion yn is neu risgiau'n uwch. Felly maent yn cynnig yr arian angenrheidiol i gyflawni amcanion polisi cyhoeddus lle mae chwaraewyr y farchnad yn cilio rhag buddsoddiadau o'r fath. Yn ôl y wybodaeth ragarweiniol a gasglwyd yn ystod y trafodaethau anffurfiol ac yng nghamau cynnar y trafodaethau ffurfiol, mae bron pob aelod-wladwriaeth yn rhagweld defnydd sylweddol o ariannol offerynnau fel rhan o'r opsiynau cyflenwi i ariannu buddsoddiadau yn unol â blaenoriaethau penodol y rhaglenni.

"Un gair ar y Fenter Busnesau Bach a Chanolig. Cynigiodd y Comisiwn a'r EIB ef fel ymateb posibl i anawsterau cyllido busnesau bach a chanolig wrth gael gafael ar gredyd banc, yn enwedig yng nghyd-destun yr argyfwng ariannol ac economaidd ac ad-drefnu mantolenni banciau yn y cyd-destun. o'r gofynion cyfalaf newydd (Basel III a'r Gyfarwyddeb Gofynion Cyfalaf) Mae'r Comisiwn o'r farn, fel sydd ar waith ar hyn o bryd, y dylai'r Fenter Busnesau Bach a Chanolig fynd ymlaen heb oedi pellach.

"Yn olaf, mae hefyd yn hanfodol gwella synergeddau rhwng gweithredoedd polisi a ariennir gan ERDF ac ESF sy'n berthnasol i fusnesau bach a chanolig a mesurau cymorth i fusnesau bach a chanolig o dan fentrau eraill yr UE. Mae synergeddau ar y lefel strategol i'w hyrwyddo'n uniongyrchol trwy arbenigo craff, gydag adeiladu gallu, arloesi a busnes. cefnogaeth mewn golwg, gyda Horizon 2020 a mentrau Ewropeaidd fel y partneriaethau arloesi Ewropeaidd neu lwyfannau technoleg. Rhaid i aelod-wladwriaethau fod yn ddigon agored a hyblyg i ddyrannu cyllid i ecsbloetio'r synergeddau hyn. Mae'n bwysig eu bod yn defnyddio'r holl opsiynau cysylltiedig a ddarperir gan y rheoliadau. i wella effaith eu rhaglenni ar fusnesau bach a chanolig ac ar gyfer eu safle mewn cadwyni gwerth rhyngwladol.

"Gadewch imi gloi trwy ddweud bod y Comisiwn yn cefnogi aelod-wladwriaethau i ddod o hyd i'r dull mwyaf addas tuag at fusnesau bach a chanolig. Mae nifer o ddogfennau canllaw ar gyfer awdurdodau rheoli eisoes ar gael a byddwn yn parhau i weithio'n agos gyda chi. Mae'r polisi rhanbarthol diwygiedig yn canolbwyntio. i gefnogi ac i wthio'r economi go iawn. Rhaid i hynny gael ei fynegi'n sylfaenol yn ein cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig. Mae hyn yn hanfodol. "

EU

Wythnos o'n blaenau: Y wladwriaeth rydyn ni ynddi

cyhoeddwyd

on

Y darn mawr set yr wythnos hon fydd anerchiad 'Cyflwr yr UE' (SOTEU) Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd von der Leyen i Senedd Ewrop yn Strasbwrg. Mae'n syniad a fenthycwyd o'r Unol Daleithiau, pan fydd Arlywydd yr Unol Daleithiau yn annerch y Gyngres ar ddechrau pob blwyddyn yn nodi ei gynlluniau (ac mae wedi bod yn un hyd yma) ar gyfer y flwyddyn i ddod. 

Rwyf bob amser yn rhyfeddu at hunanhyder America a chred bron yn anorchfygol mai America yw'r genedl fwyaf ar y ddaear. Er bod meddwl eich bod chi jyst yn wych mae'n rhaid i chi fod yn gyflwr meddwl pleserus, mae cyflwr parlous yr UD ar gymaint o lefelau ar hyn o bryd yn gwneud i mi feddwl y gallai'r llygad Ewropeaidd hynod feirniadol sy'n bwrw ar eu lot fod yn safbwynt iachach. Eto i gyd, weithiau byddai'n braf pe gallem gydnabod nifer o fanteision yr UE a bod ychydig yn fwy 'Ewropeaidd a balch'.

Mae'n anodd mesur faint o ddiddordeb sydd gan SOTEU y tu allan i'r rhai sy'n ymwneud fwyaf â gweithgareddau'r UE. Fel rheol, nid yw Ewropeaid, heblaw am grŵp bach o'r rhai mwyaf defosiynol, yn mynd o gwmpas yn curo ynglŷn â pha mor fawr yw'r UE yn fawr, neu'n gyffredinol yn frwd ynglŷn â'i gyfeiriad. Er y gallem fod wedi myfyrio ar y gwrthffeithiol, mae'r DU wedi rhoi golwg amlwg iawn i bob dinesydd o'r UE o “beth os?" 

hysbyseb

O edrych ar ble mae'r byd, mae'r UE yn edrych fel ei fod mewn cyflwr iachach na'r mwyafrif - mae gan hyn ystyr lythrennol eleni hefyd, mae'n debyg mai ni yw'r cyfandir mwyaf brechiedig ar y ddaear, mae yna gynllun uchelgeisiol i godi tâl ar ein heconomi allan o mae ei gwymp pandemig a'r cyfandir wedi tynnu ei ên allan ac wedi penderfynu gwneud dim llai nag arwain y byd ar fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Yn bersonol, rwy'n teimlo ymchwydd mawr o obaith o'r ffaith ein bod yn ymddangos ein bod wedi penderfynu gyda'n gilydd bod digon yn ddigonol gyda'r rhai yn yr UE sydd am wrth gefn ar werthoedd democrataidd a rheolaeth y gyfraith. 

Bydd sawl cynnig yn dod gan y Comisiwn yr wythnos hon: bydd Vestager yn cyflwyno'r cynllun ar gyfer 'Degawd Digidol Ewrop'; Bydd Borrell yn nodi cynlluniau'r UE ar gyfer cysylltiadau â'r rhanbarth Indo-Môr Tawel; Bydd Jourova yn amlinellu cynllun yr UE ar amddiffyn newyddiadurwyr; a bydd Schinas yn cyflwyno pecyn yr UE ar ymateb i argyfwng iechyd a pharodrwydd. 

Sesiwn lawn y Senedd ydyw, wrth gwrs. Heblaw am SOTEU, trafodir y sefyllfa ddyngarol yn Afghanistan a chysylltiadau'r UE â llywodraeth Taliban; mae rhyddid y cyfryngau a rheolaeth y gyfraith yng Ngwlad Pwyl, yr Undeb Iechyd Ewropeaidd, Cerdyn Glas yr UE ar gyfer ymfudwyr medrus iawn a hawliau LGBTIQ i gyd yn destun trafodaeth.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Wythnos i ddod: Mae forewarned wedi'i forearmed

cyhoeddwyd

on

Bydd Is-lywydd y Comisiwn Maroš Šefčovič yn cyflwyno ail adroddiad rhagwelediad strategol blynyddol y Comisiwn ddydd Mercher (8 Medi). Daw'r adroddiad wythnos cyn anerchiad blynyddol 'Cyflwr yr UE' gan lywydd y Comisiwn. Mae'r fenter yn rhan o ymdrech i sicrhau bod yr UE yn wydn yn wyneb heriau, ond hefyd yn gallu paratoi ei hun trwy ymgorffori rhagwelediad ym mhob agwedd ar lunio polisïau. Bydd Adroddiad 2021 yn edrych ar megatrends byd-eang strwythurol tuag at 2050 a fydd yn effeithio ar yr UE, a bydd yn nodi meysydd lle gallai'r UE hybu ei arweinyddiaeth fyd-eang. 

Ddydd Mawrth (7 Medi) bydd y Comisiynydd Hahn yn cynnal cynhadledd i’r wasg ar fabwysiadu’r Fframwaith Bondiau Gwyrdd, nod yr EUGBS (Safon Bondiau Gwyrdd Ewrop) yw bod yn “offeryn cadarn i ddangos eu bod yn ariannu prosiectau gwyrdd cyfreithlon sy’n cyd-fynd â’r Tacsonomeg yr UE ”.

Senedd

hysbyseb

Bydd Ewrop sy’n addas ar gyfer Is-lywydd Gweithredol yr Oes Ddigidol a’r Comisiynydd Cystadleuaeth Margrethe Vestager yn cwrdd (6 Medi) â chadeiryddion pum pwyllgor (INGE, ITRE, IMCO, LIBE, AIDA) yn y senedd i gyfnewid barn ar yr agenda ddigidol. 

Bydd y Pwyllgor Hawliau Menywod a'r ddirprwyaeth ar gyfer cysylltiadau ag Afghanistan yn cyfarfod i drafod sefyllfa hawliau menywod a merched.

Bydd y Pwyllgor Arbennig ar Curo Canser yn cyfarfod ddydd Iau (9 Medi) yn cyfarfod i drafod cyfnewid data iechyd a’r digideiddio wrth atal a gofalu am ganser, ynghyd â diweddariad ar weithredu strategaeth gemegau’r UE ar gyfer cynaliadwyedd yn y cyd-destun. atal canser.

hysbyseb

Bydd yr Is-bwyllgor Diogelwch ac Amddiffyn yn trafod y sefyllfa yn Afghanistan, yn ogystal ag astudiaeth ar 'barodrwydd yr UE ac ymatebion i fygythiadau Cemegol, Biolegol, Radiolegol a Niwclear (CBRN)' ac adroddiad drafft ASE Sven Mikser (S&D, EE) ar ' Heriau a rhagolygon ar gyfer arfau rheoli arfau a diarfogi arfau amlochrog '. 

Llys

Bydd Llys Cyfiawnder yr Undeb Ewropeaidd yn rhoi ei farn ar adferiad o € 2.7 biliwn o’r DU am ei fethiant i roi dull seiliedig ar risg o reoli tollau ar waith, er gwaethaf rhybuddion dro ar ôl tro gan OLAF, swyddfa gwrth-dwyll annibynnol yr UE. Roedd y methiant i fynd i’r afael â’r mater hwn hefyd yn golygu bod yn rhaid i weithgynhyrchwyr yr UE gystadlu â nwyddau sydd heb eu gwerthfawrogi’n dod i’r UE drwy’r UE. Mae ffigur OLAF yn cwmpasu'r blynyddoedd 2011-2017. Disgwylir dyfarniadau pwysig eraill ym maes Lloches (C-18/20, C-768/19).

Cyngor

Bydd gweinidogion amaeth a physgodfeydd yn cyfarfod yn anffurfiol rhwng 5-7. Bydd gweinidogion Economaidd a Chyllid yn cael cyfarfod anffurfiol trwy gynhadledd fideo ar 6 Medi, a bydd ganddynt gyfarfod anffurfiol arall ar 10-11. Yn ôl yr arfer bydd yr Ewro-grŵp yn cyfarfod cyn y cyfarfod cynhwysol ar 10. 

ECB

Bydd Banc Canolog Ewrop yn cael ei gyfarfod misol rheolaidd ddydd Iau, gyda chwyddiant bellach yn uwch na tharged 2%, bydd pob llygad yn sefydlog ar yr hyn y bydd yr ECB yn ei wneud nesaf.

Tunisia

Bydd Uchel Gynrychiolydd yr UE, Josep Borrell, yn ymweld â Tiwnisia ddydd Gwener (10 Medi). Ym mis Gorffennaf diswyddodd Arlywydd Tiwnisia Kais Saied y Prif Weinidog gan amau’r senedd yn galw pwerau brys yn wyneb gwrthdystiadau dros galedi economaidd a chynnydd mewn achosion Covid-19, mae’r UE wedi galw ar Tunisia i barchu ei gyfansoddiad a rheolaeth y gyfraith. . 

Parhau Darllen

EU

Yn ôl i'r Ysgol, Gohebydd yr UE yn edrych ar yr wythnos i ddod

cyhoeddwyd

on

I'r rhai ohonoch a lwyddodd i fynd i ffwrdd am wyliau adferol yr haf, da iawn, bydd ei angen arnoch chi. Bydd y tymor nesaf yn un arall (prysur) arall. 

Mae llawer o ddeddfwriaeth wedi cychwyn ar ei daith ddeddfwriaethol trwy beiriant gwneud penderfyniadau cymhleth yr UE, gyda llawer o gynigion cigog iawn ar eu ffordd i gael eu sleisio, eu deisio a'u sbeisio, ac o'r diwedd eu taflu i mewn i badell ffrio'r pwyllgor cymodi i'w cyflwyno am bump am gan a gwleidydd blewog fel buddugoliaeth Llywyddiaeth galed. Ymhlith y biggies mae'r cynigion hinsawdd Digidol a'r 'Ffit i 55'. Mae'r cynigion hinsawdd yn addo bod yn arbennig o gleisio o ystyried bod y 'Gyfraith Hinsawdd' sy'n pennu ymrwymiadau carbon eisoes wedi'i chytuno; er mwyn dod o hyd i gydbwysedd terfynol rhwng y cynigion, bydd angen masnachu ceffylau ar raddfa anhysbys hyd yma.

Roedd gwregys Brwsel yn eithaf segur ym mis Awst nes i'r digwyddiadau trychinebus yn Afghanistan ddod ag 20 mlynedd o ymyrraeth y Gorllewin i allanfa llai na buddugoliaethus o banig ac inglorious. Gorwedd y 'Gorllewin' mewn llanastr tatw, gydag ymddiriedaeth ar ei lefel isaf erioed. Cyflwynodd Comisiwn von der Leyen ei hun fel un “geopolitical”, datganodd gweinyddiaeth Biden 'America yn ôl!' - ac eto dyma ni. Un peth rydw i wedi'i ddysgu yw nad yw pethau byth mor ddrwg fel na allan nhw waethygu. Bydd buddugoliaeth y Taliban a'r atgoffa creulon nad yw ISIS wedi diflannu yn rhoi llwyddiant i'r rhai sy'n cefnogi eu delfrydau mewn mannau eraill. Nid yw'n ddarlun tlws, ond mae angen i Ewrop a'r 'Gorllewin' ehangach fod â dewrder ei hunan gwell sy'n amddiffyn hawliau, democratiaeth, rheolaeth y gyfraith a ffyniant gartref a thramor. 

hysbyseb

Yr wythnos nesaf bydd gweinidogion Tramor ac Amddiffyn yn ymgynnull ar gyfer cynghorau anffurfiol i drafod canlyniad digwyddiadau diweddar. Ansefydlogrwydd bedd yn agosach at adref yng Ngogledd Affrica, Libanus a Belarus - ymhlith eraill - ac, wrth gwrs, Afghanistan.

Bydd y gweinidogion amddiffyn yn cyfarfod i drafod Cwmpawd Strategol yr UE, y nod yw cael dogfen gyflawn erbyn mis Tachwedd; mae digwyddiadau diweddar wedi dangos bod angen i'r UE gymryd mwy o gyfrifoldeb a gweithredu ar y cyd ym maes diogelwch ac amddiffyn.

Ddydd Mawrth (31 Awst) bydd cyfarfod rhyfeddol o weinidogion Cyfiawnder a Materion Cartref a fydd yn ymgynnull i drafod sut y byddant yn delio â symudiad anochel pobl o Afghanistan, ailsefydlu yn yr UE, a hefyd cefnogi'r gwledydd cyfagos hynny sydd eisoes wedi wedi derbyn miliynau o ffoaduriaid a fydd angen mwy o gymorth ariannol.

hysbyseb

Rheol y gyfraith

Mae'n anodd bod yn ffagl i reolaeth y gyfraith dramor, os yw'ch rhannau cyfansoddol eich hun yn rhwygo normau yn hapus, sy'n dod â mi i Wlad Pwyl a Hwngari lle mae cyflwr stasis wedi aros yn ystod yr haf.

Ceryddodd Von der Leyen ASEau ac arbenigwyr cyfreithiol mewn llythyr pum tudalen a oedd yn rhestru sut roedd Hwngari wedi torri chwech o wyth o egwyddorion rheol cyfraith a oedd yn gysylltiedig â gwariant cyllideb yr UE ac felly dylent sbarduno'r 'rheol amodoldeb rheol' a gofnodwyd yn ddiweddar. mecanwaith i atal camddefnyddio arian. Ysgrifennodd Von der Leyen nad oedd ASEau wedi darparu digon o dystiolaeth o’r toriadau ac “nad oes galw priodol ar y Comisiwn i weithredu”.

Roedd diwrnod cyfrif Gwlad Pwyl ar 16 Awst yn ddigwyddiad nad oedd yn ddigwyddiad, gyda rhagor o flaenoriaeth gan Bencadlys y Comisiwn. Ni all un helpu ond meddwl bod rhywun yng ngwasanaeth cyfreithiol y Comisiwn sydd â dyfynbris Douglas Adams wedi'i fframio ar eu wal: “Rwyf wrth fy modd â therfynau amser. Rydw i wrth fy modd â'r sŵn mawr maen nhw'n ei wneud wrth iddyn nhw fynd heibio. ”

Fe giciodd y Comisiwn y can i lawr y ffordd wrth iddyn nhw “ddarllen a dadansoddi” ymateb Gwlad Pwyl. Bydd yr Is-lywydd Jourova yn ymweld â Gwlad Pwyl ddydd Llun (30 Awst). Nid yw’r synau sy’n dod gan y Gweinidog Cyfiawnder Zbigniew Ziobro yn galonogol, gan drydar yn ddiweddar bod yr UE yn cymryd rhan mewn “rhyfel hybrid” yn erbyn yr UE. 

Yn y cyfamser, mae Slofenia yn parhau i stondin ar enwebu erlynwyr i Swyddfa Erlynydd Cyhoeddus Ewrop, gyda Phrif Weinidog Slofenia Jansa yn blocio enwebiadau.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd