Cysylltu â ni

Blogfan

Barn: 'Yn yr etholiad Ewropeaidd mae pleidleiswyr yn wynebu dewis syml'

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Fiona-Hall1-474x234Ffotograff: © ASE Fiona Hall

Ar 22 Mai bydd etholwyr yn pleidleisio yn yr etholiadau Ewropeaidd. Gyda mwy na 50% o ddeddfwriaeth y DU yn deillio o'r Undeb Ewropeaidd, mae'r etholiadau hyn yn bwysig iawn i fusnesau ac unigolion yn y DU. Yn yr wythnosau yn arwain at yr etholiadau pwysig hyn, byddwn yn cyhoeddi cyfres o erthyglau unigryw gan arweinwyr grwpiau'r DU yn nodi eu gweledigaeth ar gyfer dyfodol yr UE a pha bolisïau penodol y maen nhw a'u cydweithwyr yn ymladd drostynt yn yr Ewrop. etholiadau. Daw'r drydedd erthygl o ASE Neuadd Fiona, ASE Plaid y Democratiaid Rhyddfrydol ar gyfer gogledd-ddwyrain y DU ac arweinydd grŵp ASE Democratiaid Rhyddfrydol y DU yn Senedd Ewrop.

Yn y gorffennol, mae etholiadau Ewropeaidd wedi tueddu i ymwneud ag unrhyw beth ond Ewrop. Ond mae hynny ar fin newid. Yn ystod yr wythnosau diwethaf rydym o'r diwedd wedi dechrau gweld dadl iawn yn cael ei chynnal am berthynas Prydain â'r UE. Mae Nick Clegg wedi ymgymryd â Nigel Farage ac wedi datgelu dadleuon UKIP dros yr hyn ydyn nhw, i gyd yn fân ond heb unrhyw sylwedd. Oherwydd gadewch inni fod yn onest, wrth bwyso ar y ffeithiau, nid oes gan UKIP ddewis arall realistig yn lle aelodaeth o'r UE. Yn wir, nid yw'n ymddangos bod eu cynllunio tymor hir yn ymestyn llawer ymhellach na gwirio faint o'r gloch mae'r dafarn yn cau. Yn hanfodol, nid oes gan Farage atebion clir ar sut y gallai Prydain ffynnu yn yr 21ain ganrif, yn economaidd ac yn wleidyddol, pe byddem yn tynnu allan o floc masnachu pwysicaf y byd.

hysbyseb

Y gwir yw y byddai UKIP yn hapus yn taflu adferiad economaidd Prydain a bywoliaeth miliynau o bobl er mwyn cyflawni eu polisi un ac unig - gan adael yr UE. Mae ffigurau newydd amlwg wedi tynnu sylw at union beth fyddai cost y polisi hwnnw a faint o ddifrod y gallai tynnu allan o'n marchnad fwyaf ei wneud. Mae astudiaeth newydd, wedi’i diweddaru wedi amcangyfrif nad 3 miliwn, ond 4.2 miliwn o swyddi yn y DU sy’n dibynnu ar ein hallforion i weddill yr UE, cyfanswm o un o bob saith swydd ym Mhrydain. Yn wahanol i ddoethineb boblogaidd, rydym bellach yn fwy dibynnol ar ein perthynas economaidd ag Ewrop, nid llai.

Mae cwmnïau fel Nissan, Siemens, ac Airbus sydd wedi arwain adfywiad mewn gweithgynhyrchu ledled Prydain eisoes wedi ei gwneud yn glir y byddai'n rhaid iddynt feddwl ddwywaith cyn gwneud unrhyw fuddsoddiadau pellach pe byddem yn gadael yr UE. Byddai cwmnïau rhyngwladol eraill sy'n chwilio am blatfform i allforio i Ewrop yn edrych yn gyflym mewn man arall. A byddai busnesau allforio bach, naw o bob deg ohonynt yn masnachu gyda'r UE, yn sydyn yn cael eu cau allan o'u marchnad fwyaf. Nid yw hyn yn ymwneud â ffeithiau a ffigurau yn unig, mae'n ymwneud ag amddiffyn teuluoedd a chymunedau ledled y wlad y byddai eu bywoliaeth mewn perygl pe bai UKIP yn cael eu ffordd.

Gyda’r Blaid Geidwadol wedi’i rhannu’n chwerw dros Ewrop, a Llafur ddim yn beiddgar siarad allan, y Democratiaid Rhyddfrydol sydd i ysgwyddo UKIP a thynnu sylw at pam y byddai eu polisïau yn drychineb i Brydain. Dim ond ein bod yn ymgyrchu dros yr angen i aros yn yr UE er mwyn cadw ein gwlad yn gryf, yn llewyrchus, yn ddiogel ac yn wyrdd.

hysbyseb

Wrth gwrs, nid yw hynny'n golygu ein bod yn fodlon â'r status quo. Mae Democratiaid Rhyddfrydol yn blaid ddiwygio ar bob lefel o lywodraeth - o San Steffan i'ch cyngor lleol - ac nid yw'r UE yn eithriad. Hoffem weld UE sy'n canolbwyntio mwy ar y materion mawr: hybu masnach, creu swyddi, a mynd i'r afael â materion byd-eang fel troseddau cyfundrefnol, a newid yn yr hinsawdd. Mae hynny'n golygu cael gwared ar y rhwystrau sy'n weddill i fasnach yn Ewrop mewn meysydd fel gwasanaethau a'r diwydiannau digidol, fel y gall cwmnïau o Brydain fanteisio i'r eithaf ar y farchnad sengl. Mae'n golygu bod mwy o fargeinion masnach ag economïau mawr ledled y byd gan gynnwys UDA, Japan ac India. Ac mae'n golygu diwygio cyllideb yr UE yn radical fel ei bod yn cael ei gwario'n well ar feysydd lle gall greu swyddi a thwf, megis ymchwil a datblygu blaengar a phrosiectau seilwaith trawsffiniol.

Yn ogystal, bydd Democratiaid Rhyddfrydol yn pwyso am dargedau amgylcheddol uchelgeisiol yr UE a fydd o fudd i'r DU trwy ddod â mwy o dwf gwyrdd a swyddi gwyrdd. Mae'r sector adnewyddadwy bellach yn cyflogi tair gwaith cymaint o bobl â diwydiant glo'r DU ac mae potensial i greu tua 200,000 o swyddi newydd dros y degawd nesaf. Rydym hefyd am i'r UE ddefnyddio ei effaith negodi i greu cytundeb rhyngwladol rhwymol i ymladd newid yn yr hinsawdd.

Nid yw trosedd yn stopio ar ffiniau cenedlaethol. Dyna pam mae'r Democratiaid Rhyddfrydol wedi hyrwyddo'r defnydd o'r Warant Arestio Ewropeaidd (AAC), er gwaethaf gwrthwynebiad gan y Ceidwadwyr ac UKIP. Mae AAC yn caniatáu inni ddod â throseddwyr yn ôl yn gyflym o dramor i wynebu cyfiawnder yn llysoedd Prydain; mae hefyd yn golygu y gallwn alltudio troseddwyr i wynebu treial yn eu mamwlad. Byddai bod y tu allan i'r UE yn golygu y byddai ein heddlu'n wynebu llu o waith papur yn lle gallu dal y rhai sy'n torri'r gyfraith sydd wedi ffoi mewn man arall yn Ewrop yn gyflym.

Mae'r etholiadau Ewropeaidd hyn yn wahanol, oherwydd mae pleidleiswyr bellach yn wynebu dewis syml: naill ai i sicrhau miliynau o swyddi ym Mhrydain a gwarchod ein hadferiad economaidd, neu i roi hynny i gyd mewn perygl trwy godi'r bont dynnu. Yn wahanol i bleidiau eraill, ni fydd Democratiaid Rhyddfrydol yn cyffugio’r mater: byddwn yn ymladd i gadw Prydain yn gryfach, yn wyrddach ac yn fwy diogel - yn Ewrop.

I ddilyn Neuadd Fiona ar Twitter: @FionaHallMEP

© Hawlfraint Ceisio Materion Cyhoeddus 2014

 

Rwsia

Rhaid i’r UE fod yn barod i beidio â chydnabod etholiadau Duma Rwseg meddai EPP

cyhoeddwyd

on

Rwsia [nid: 114228]

“Mae angen ailwampio polisi Ewrop vis-à-vis Rwsia. Rhaid inni atal bygythiadau Rwseg, cynnwys ymyrraeth Rwsiaidd yn yr UE a'i chymdogaeth a chefnogi grymoedd pro-ddemocrataidd yn Rwsia yn strategol. Mae'n rhaid i ni weithio ar y rhagdybiaeth bod newid yn bosibl yn y wlad hon ac mai 'democratiaeth yn gyntaf' yw ein tasg gyntaf yn ein perthynas â Rwsia. Gall Rwsia fod yn ddemocratiaeth, ”meddai Andrius Kubilius ASE o EPP cyn dadl lawn 14 Medi ar ddyfodol cysylltiadau gwleidyddol yr UE-Rwsia.

Mae Adroddiad seneddol, a ysgrifennodd Kubilius ac a fydd yn cael ei bleidleisio heddiw (15 Medi), yn pwysleisio y dylai Ewrop ymgysylltu â Moscow ar faterion o ddiddordeb cyffredin, megis rheoli arfau, adeiladu heddwch, diogelwch byd-eang neu newid yn yr hinsawdd. Fodd bynnag, dylai cydweithredu o'r fath gael ei gyflyru'n llym gan barodrwydd y Kremlin i gadw at hawliau dynol a deddfau rhyngwladol. “Ni ddylai’r cydweithrediad mewn rhai meysydd penodol arwain at unrhyw gonsesiynau ar werthoedd yr UE ac ni ddylai fyth ddiystyru’r goblygiadau i’n partneriaid. Mae angen mwy o ddewrder arnom wrth gymryd safiad cryf o ran cyfundrefn Kremlin i amddiffyn hawliau dynol. Rhaid i ni sicrhau bod unrhyw ymgysylltiad pellach â’r Kremlin yn dibynnu ar barodrwydd Mr Putin i roi diwedd ar ymosodiadau, argraffiadau a bygythiadau y tu mewn a thu allan i Rwsia, ”tanlinellodd Kubilius.

hysbyseb

Mae'r adroddiad yn pwysleisio ymhellach bod yn rhaid i'r UE fod yn barod i beidio â chydnabod Dwma Rwseg ac i atal y wlad rhag gwasanaethau seneddol rhyngwladol, gan gynnwys un Cyngor Ewrop, rhag ofn bod etholiadau seneddol yr wythnos hon yn Rwsia yn cael eu cydnabod fel twyllodrus. “Rhaid bod gan bobl yn Rwsia’r hawl i ddewis, fel pobl mewn unrhyw wlad ddemocrataidd arall. Pan fydd chwaraewyr gwrthblaid allweddol a gwrthwynebwyr plaid sy'n rheoli Rwseg yn y carchar neu o dan arestiad tŷ, yna nid oes dewis. Mae gormes parhaus Kremlin o holl ymgeiswyr yr wrthblaid, y cyfryngau rhydd neu gyrff anllywodraethol yn tanseilio cyfreithlondeb a thegwch yr etholiadau. Rydym yn ailadrodd bod yn rhaid rhyddhau arweinydd yr wrthblaid Alexei Navalny yn ogystal â phawb a gefnogodd yn ystod protestiadau heddychlon, ”daeth Kubilius i’r casgliad.

hysbyseb
Parhau Darllen

Yr Almaen

Mae cyd-arweinydd Gwyrddion yr Almaen yn amddiffyn ymgeisydd y canghellor wedi'i orfoleddu

cyhoeddwyd

on

By

Mae cyd-arweinwyr plaid Werdd yr Almaen Robert Habeck ac Annalena Baerbock, sydd hefyd yn ymgeisydd ar gyfer canghellor y Gwyrddion, yn gwrando ar arweinydd cymdeithas NABU, Christian Unselt, wrth iddynt fynd am dro ar rostiroedd gwarchodfa natur Basn Biesenthaler ar ôl cyflwyno rhaglen amddiffyn yr hinsawdd ar unwaith yn Biesenthal ger Bernau, gogledd-ddwyrain yr Almaen Awst 3, 2021. Tobias Schwarz / Pool trwy REUTERS

Fe wnaeth cyd-arweinydd Gwyrddion yr Almaen ddydd Sul (8 Awst) amddiffyn ymgeisydd y blaid am ganghellor yn etholiad ffederal y mis nesaf, a rhoi hwb i awgrymiadau y dylai gymryd ei lle ar ôl iddi wneud cyfres o gamgymeriadau costus, yn ysgrifennu Paul Carrel, Reuters.

Ymchwyddodd yr ecolegwyr yn fyr yn yr arolygon barn i basio bloc ceidwadol y Canghellor Angela Merkel ar ôl iddynt enwi Annalena Baerbock (llun) fel ymgeisydd eu canghellor ym mis Ebrill, ond maent wedi pylu ers hynny.

Mae ymgyrch gwallus Baerbock wedi cynnwys camgymeriadau yn ei hailddechrau a sgandal dros daliad bonws Nadolig y methodd â’i ddatgan i’r senedd. Mae Baerbock hefyd wedi dweud bod craffu rhywiaethol yn ei dal yn ôl. Darllen mwy.

hysbyseb

"Mae Ms Baerbock yn addas ar gyfer swyddfa'r canghellor, a'n tasg ni yw sicrhau bod y Gwyrddion yn gryf," meddai cyd-arweinydd y blaid, Robert Habeck, wrth y darlledwr ZDF mewn cyfweliad.

Pan ofynnwyd a ddylai'r Gwyrddion ddisodli Baerbock gydag ef fel ymgeisydd eu canghellor, ymatebodd Habeck: "Na, nid dadl mo honno."

Gan ychwanegu at wae'r Gwyrddion, bydd y blaid yn cael ei heithrio o'r balot yn nhalaith Saarland yn etholiad cenedlaethol Medi 26 oherwydd afreoleidd-dra wrth ddewis ymgeiswyr rhanbarthol yn dilyn ffraeo mewnol.

hysbyseb

"Cafodd ymgyrch y Gwyrddion ychydig o broblemau ond ... rwy'n edrych ymlaen at fis Awst a mis Medi," meddai Habeck, sy'n gyd-arweinydd y blaid gyda Baerbock. "Mae popeth yn bosibl."

Dangosodd arolwg barn a gyhoeddwyd yn gynharach ddydd Sul lefel lluniadu Democratiaid Cymdeithasol (SPD) gogwydd chwith gyda’r Gwyrddion ar 18%, y tu ôl i geidwadwyr Merkel ar 26%. Mae Merkel, sydd mewn grym er 2005, yn bwriadu sefyll i lawr ar ôl yr etholiad. Darllen mwy.

Dangosodd arolwg barn INSA, mewn pleidlais uniongyrchol ddamcaniaethol dros y canghellor, fod ymgeisydd SPD Olaf Scholz ymhell ar y blaen, gyda chefnogaeth o 27%. Roedd Armin Laschet Ceidwadol wedi gwanhau ar 14%, un pwynt ar y blaen i Baerbock, ar 13%.

Cyflwynodd y Gwyrddion "raglen amddiffyn hinsawdd brys" ddydd Mawrth, gyda'r nod o ailosod eu hymgyrch. Darllen mwy.

Parhau Darllen

Bargen Werdd Ewrop

Rhaid i deuluoedd incwm isel a pherchnogion tai dosbarth canol beidio â thalu am Green Deal meddai EPP

cyhoeddwyd

on

Mae'r Grŵp EPP eisiau i Ewrop ddod yn niwtral yn yr hinsawdd erbyn 2050. "Rhaid i'r trawsnewidiad pellgyrhaeddol hwn o'n heconomïau a'n cymdeithasau gael ei wneud mewn ffordd graff, oherwydd rydym am frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd gydag arloesedd, cystadleurwydd a swyddi Ewropeaidd. Rydym am wneud hynny. trowch y trawsnewidiad angenrheidiol yn gyfle. Rydyn ni eisiau dad-garbonio, nid dad-ddiwydiannu! Rydyn ni nid yn unig eisiau gosod targedau, ond rydyn ni'n dod o hyd i'r ffordd orau i Ewrop gyrraedd y targedau hyn, gyda ffocws arbennig ar hydrogen ac mewn rhai achosion, nwy, fel technoleg pontio, "meddai Esther de Lange ASE, is-gadeirydd y Grŵp EPP sy'n gyfrifol am yr economi a'r amgylchedd.

Daw ei datganiad cyn cyflwyniad y Comisiwn Ewropeaidd o'r pecyn 'Fit for 55' fel y'i gelwir, pecyn cyfraith mamoth o ddeddfau ynni a hinsawdd gyda'r nod o drosi'r nod lleihau CO55 o 2% yn rheolau newydd pendant ar gyfer trafnidiaeth, diwydiant, adeiladau a sectorau eraill.

"Rhaid i ni fod yn wyliadwrus iawn ynglŷn â phwy sy'n troedio'r bil ar gyfer y Fargen Werdd. Ni all fod yn deuluoedd incwm isel, perchnogion tai dosbarth canol na pherchnogion ceir mewn ardaloedd gwledig heb drafnidiaeth gyhoeddus sy'n gorfod talu'r bil uchaf," ychwanegodd de Lange, gan egluro bod y Grŵp EPP eisiau offeryn cymdeithasol credadwy i fynd i’r afael â thlodi gwresogi a symudedd o fewn a rhwng aelod-wladwriaethau.

hysbyseb

Mae'r Grŵp EPP eisiau hyrwyddo ceir glân. "Rydym am flaenoriaethu datblygiad cerbydau glân, symudedd trydan a thanwydd allyriadau sero. Nid ydym am i'r ddadl am allyriadau CO2 o geir droi yn frwydr ideolegol arall o ddogmas. Rhaid i ddiwydiant ceir Ewrop gadw ei gystadleurwydd byd-eang a rhaid iddo aros arweinwyr technoleg a thueddwyr ar gyfer ceir glân ar gyfer Ewrop a gweddill y byd. Bydd llawer hefyd yn dibynnu ar gyflwyno isadeiledd gwefru. Mae'r Grŵp EPP felly'n mynnu bod y Comisiwn yn adrodd yn rheolaidd ar y cynnydd a wneir yma a'i oblygiadau ar gyfer gwireddu'r Targedau lleihau CO2, "daeth de Lange i'r casgliad.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd