Cysylltu â ni

Blogfan

Barn: 'Mae'r Alban yn sefyll ar groesffordd'

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Ian-Hudghton1-474x234Ffotograff: © Plaid Genedlaethol yr Alban

Ar 22 Mai bydd etholwyr yn pleidleisio yn yr etholiadau Ewropeaidd. Gyda mwy na 50% o ddeddfwriaeth y DU yn deillio o'r Undeb Ewropeaidd, mae'r etholiadau hyn yn bwysig iawn i fusnesau ac unigolion yn y DU. Yn yr wythnosau yn arwain at yr etholiadau pwysig hyn, rydym yn cyhoeddi cyfres o erthyglau unigryw gan arweinwyr grwpiau'r DU yn nodi eu gweledigaeth ar gyfer dyfodol yr UE a pha bolisïau penodol y maent hwy a'u cydweithwyr yn ymladd drostynt yn yr etholiadau Ewropeaidd. . Daw'r bedwaredd erthygl o Ian Hudghton ASE (Yn y llun) ASE Plaid Genedlaethol yr Alban ac arweinydd Grŵp ASE Plaid Genedlaethol yr Alban yn Senedd Ewrop.

Saif yr Alban ar groesffordd. Ym mis Medi bydd pleidleiswyr yr Alban yn wynebu dewis rhwng dau ddyfodol: naill ai rheol barhaus gan lywodraeth bell yn San Steffan - neu'r gred ynom ein hunain i lunio ein dyfodol ein hunain fel cenedl normal, annibynnol.

hysbyseb

Cyn hynny fodd bynnag mae gennym yr etholiadau Ewropeaidd - a bydd y rhain hefyd o bwysigrwydd aruthrol wrth lunio dyfodol yr Alban. Mae gan yr SNP weledigaeth sy'n edrych i'r dyfodol o Alban annibynnol yn chwarae rhan lawn yn natblygiad yr UE. Mae hyn yn cyferbynnu'n fawr â'r disgwrs wleidyddol gynyddol fewnblyg sy'n digwydd mewn rhannau eraill o'r DU. Mae gwleidyddion yr holl bleidiau yn Llundain yn cael eu gyrru gan agenda a osodwyd gan Eurosceptics gwrth-fewnfudwyr sy'n bwriadu llusgo'r DU allan o'r UE.

Ni allai gweledigaeth yr SNP fod yn fwy gwahanol: gwelwn yr Alban yn dod yn aelod llawn a chyfartal o deulu cenhedloedd Ewrop.

Bydd y blynyddoedd i ddod yn bwysig wrth lunio cyfeiriad yr UE wrth i'n heconomïau barhau i wella o'r argyfwng ariannol. Bydd cyfansoddiad gwleidyddol Senedd Ewrop yn helpu i benderfynu yn union pa lwybr y mae Ewrop yn ei gymryd - ac mae'r SNP wedi ymrwymo i ymladd dros UE sy'n gyfiawn yn gymdeithasol.

hysbyseb

Credwn y gall Alban annibynnol ddod yn oleufa barn flaengar. Yn yr un modd, rydym o'r farn y bydd llais cryf gan yr SNP yn Senedd Ewrop yn helpu i sicrhau bod yr UE yn gweithredu polisïau a fydd yn galluogi adferiad economaidd - wrth sicrhau cyfiawnder cymdeithasol a chynaliadwyedd amgylcheddol ar yr un pryd.

Yn y llywodraeth yn yr Alban rydym wedi sicrhau bod gwasanaethau cyhoeddus hanfodol fel y GIG wedi aros yn driw i'w hegwyddorion sefydlu, yno er budd y cyhoedd - nid er elw preifat. Mewn man arall yn y DU ymddengys bod y gwrthwyneb yn wir o dan glymblaid y Torïaid-Lib Dem - ac ymddengys bod y symudiadau hyn i ffwrdd o wasanaethau cyhoeddus cryf yn cael eu cefnogi gan blaid Lafur yn yr Alban sy'n siarad am les y cyhoedd fel diwylliant “rhywbeth am ddim”.

Mae materion tebyg yn codi bob blwyddyn yn Senedd Ewrop lle mae'n rhaid i bleidiau blaengar amddiffyn gwasanaethau cyhoeddus yn rheolaidd rhag agenda preifateiddio. Bydd yr SNP yn parhau i gymryd safiad blaengar yn erbyn ymosodiadau ar wasanaethau cyhoeddus Ewrop - yn union fel yr ydym wedi gwrthod agenda breifateiddio’r Torïaid a chomisiwn toriadau Llafur gartref.

Bydd yr SNP yn ymladd yn gryf dros ein diwydiannau traddodiadol fel ffermio a physgota.

Mae diwydiant ffermio’r Alban yn sylweddol wahanol i’r un mewn rhannau eraill o’r DU - a dim ond ASEau’r SNP sydd wedi ymrwymo i ymladd yn llwyr dros sector yr Alban. Mae ffermwyr yr Alban wedi colli allan ar daliadau gwerth miliynau o bunnoedd y dylent fod â hawl iddynt - ac mae hyn yn arwydd o flaenoriaethau'r pleidiau yn Llundain sydd mewn man arall.

O ran pysgodfeydd, mae'r SNP wedi chwarae rhan allweddol yn y Senedd a Chyngor y Gweinidogion wrth lunio diwygio'r Polisi Pysgodfeydd Cyffredin (CFP). Serch hynny, er bod y CFP newydd yn darparu sylfaen ar gyfer datganoli mwy o benderfyniadau, mae'n rhaid gweithio allan yr union gydbwysedd pŵer rhwng Brwsel a'r cenhedloedd pysgota. Bydd y penderfyniadau hyn yn ffurfio gwaith pwysig i'r Senedd, a'r Aelod-wladwriaethau, yn y tymor newydd - a bydd yr SNP yn dadlau'n gryf dros ddychwelyd y pwerau mwyaf posibl i'r Alban.

Mae'r SNP yn gwrthwynebu arwahanrwydd y DU ar faterion cydweithredu ym meysydd cyfraith a threfn. Mae offer fel Gwarant Arestio Ewrop wedi bod yn hynod bwysig wrth ddod â throseddwyr o flaen eu gwell yn rhai o'r achosion mwyaf difrifol. Mae penderfyniad y DU i dynnu graddfa gyfan oddi wrth fesurau cyfiawnder Ewropeaidd wedi cael ei yrru gan ideoleg Ewrosceptig. Mewn cyferbyniad, bydd ASEau SNP yn gwneud penderfyniadau ar sail buddiannau cyfiawnder.

Ac mae'r SNP yn credu'n sylfaenol bod buddiannau ehangach economi'r Alban yn rhan annatod o'r UE. Mae Ewrop yn parhau i fod yn farchnad allforio dramor fwyaf yr Alban ac mae'n hanfodol bod y cysylltiadau hanfodol hyn yn cael eu cadw'n llawn. Mae Senedd Ewrop yn cymryd penderfyniadau pwysig yn ymwneud â'r farchnad fewnol - ac felly mae'n bwysig bod lleisiau'r SNP yno i sicrhau bod diwydiannau'r Alban yn cael eu cynrychioli'n iawn.

Felly mae gweledigaeth yr SNP o'r Alban yn Ewrop yn cyferbynnu'n llwyr â gweledigaeth y pleidiau yn Llundain. Bydd ASEau SNP yn cyfleu neges flaengar ar gyfer dinasyddion yr Alban ac, yn wir, yr UE ehangach. Mae'n ymddangos bod pob un o bleidiau Llundain yn benderfynol o ymosod ar gydlyniant cymdeithasol - ac mae pob un ohonyn nhw'n cael eu llywio gan heddluoedd ynysig, gwrth-UE.

Dim ond yr SNP sydd wedi ymrwymo i’r Alban chwarae rhan lawn yn yr UE, a dim ond ASEau’r SNP fydd yn sicrhau bod llais yr Alban yn cael ei glywed.

I ddilyn Ian Hudghton ar Twitter: @hudghtonmepSNP

© Hawlfraint Ceisio Materion Cyhoeddus 2014

Rwsia

Rhaid i’r UE fod yn barod i beidio â chydnabod etholiadau Duma Rwseg meddai EPP

cyhoeddwyd

on

Rwsia [nid: 114228]

“Mae angen ailwampio polisi Ewrop vis-à-vis Rwsia. Rhaid inni atal bygythiadau Rwseg, cynnwys ymyrraeth Rwsiaidd yn yr UE a'i chymdogaeth a chefnogi grymoedd pro-ddemocrataidd yn Rwsia yn strategol. Mae'n rhaid i ni weithio ar y rhagdybiaeth bod newid yn bosibl yn y wlad hon ac mai 'democratiaeth yn gyntaf' yw ein tasg gyntaf yn ein perthynas â Rwsia. Gall Rwsia fod yn ddemocratiaeth, ”meddai Andrius Kubilius ASE o EPP cyn dadl lawn 14 Medi ar ddyfodol cysylltiadau gwleidyddol yr UE-Rwsia.

Mae Adroddiad seneddol, a ysgrifennodd Kubilius ac a fydd yn cael ei bleidleisio heddiw (15 Medi), yn pwysleisio y dylai Ewrop ymgysylltu â Moscow ar faterion o ddiddordeb cyffredin, megis rheoli arfau, adeiladu heddwch, diogelwch byd-eang neu newid yn yr hinsawdd. Fodd bynnag, dylai cydweithredu o'r fath gael ei gyflyru'n llym gan barodrwydd y Kremlin i gadw at hawliau dynol a deddfau rhyngwladol. “Ni ddylai’r cydweithrediad mewn rhai meysydd penodol arwain at unrhyw gonsesiynau ar werthoedd yr UE ac ni ddylai fyth ddiystyru’r goblygiadau i’n partneriaid. Mae angen mwy o ddewrder arnom wrth gymryd safiad cryf o ran cyfundrefn Kremlin i amddiffyn hawliau dynol. Rhaid i ni sicrhau bod unrhyw ymgysylltiad pellach â’r Kremlin yn dibynnu ar barodrwydd Mr Putin i roi diwedd ar ymosodiadau, argraffiadau a bygythiadau y tu mewn a thu allan i Rwsia, ”tanlinellodd Kubilius.

hysbyseb

Mae'r adroddiad yn pwysleisio ymhellach bod yn rhaid i'r UE fod yn barod i beidio â chydnabod Dwma Rwseg ac i atal y wlad rhag gwasanaethau seneddol rhyngwladol, gan gynnwys un Cyngor Ewrop, rhag ofn bod etholiadau seneddol yr wythnos hon yn Rwsia yn cael eu cydnabod fel twyllodrus. “Rhaid bod gan bobl yn Rwsia’r hawl i ddewis, fel pobl mewn unrhyw wlad ddemocrataidd arall. Pan fydd chwaraewyr gwrthblaid allweddol a gwrthwynebwyr plaid sy'n rheoli Rwseg yn y carchar neu o dan arestiad tŷ, yna nid oes dewis. Mae gormes parhaus Kremlin o holl ymgeiswyr yr wrthblaid, y cyfryngau rhydd neu gyrff anllywodraethol yn tanseilio cyfreithlondeb a thegwch yr etholiadau. Rydym yn ailadrodd bod yn rhaid rhyddhau arweinydd yr wrthblaid Alexei Navalny yn ogystal â phawb a gefnogodd yn ystod protestiadau heddychlon, ”daeth Kubilius i’r casgliad.

hysbyseb
Parhau Darllen

Yr Almaen

Mae cyd-arweinydd Gwyrddion yr Almaen yn amddiffyn ymgeisydd y canghellor wedi'i orfoleddu

cyhoeddwyd

on

By

Mae cyd-arweinwyr plaid Werdd yr Almaen Robert Habeck ac Annalena Baerbock, sydd hefyd yn ymgeisydd ar gyfer canghellor y Gwyrddion, yn gwrando ar arweinydd cymdeithas NABU, Christian Unselt, wrth iddynt fynd am dro ar rostiroedd gwarchodfa natur Basn Biesenthaler ar ôl cyflwyno rhaglen amddiffyn yr hinsawdd ar unwaith yn Biesenthal ger Bernau, gogledd-ddwyrain yr Almaen Awst 3, 2021. Tobias Schwarz / Pool trwy REUTERS

Fe wnaeth cyd-arweinydd Gwyrddion yr Almaen ddydd Sul (8 Awst) amddiffyn ymgeisydd y blaid am ganghellor yn etholiad ffederal y mis nesaf, a rhoi hwb i awgrymiadau y dylai gymryd ei lle ar ôl iddi wneud cyfres o gamgymeriadau costus, yn ysgrifennu Paul Carrel, Reuters.

Ymchwyddodd yr ecolegwyr yn fyr yn yr arolygon barn i basio bloc ceidwadol y Canghellor Angela Merkel ar ôl iddynt enwi Annalena Baerbock (llun) fel ymgeisydd eu canghellor ym mis Ebrill, ond maent wedi pylu ers hynny.

Mae ymgyrch gwallus Baerbock wedi cynnwys camgymeriadau yn ei hailddechrau a sgandal dros daliad bonws Nadolig y methodd â’i ddatgan i’r senedd. Mae Baerbock hefyd wedi dweud bod craffu rhywiaethol yn ei dal yn ôl. Darllen mwy.

hysbyseb

"Mae Ms Baerbock yn addas ar gyfer swyddfa'r canghellor, a'n tasg ni yw sicrhau bod y Gwyrddion yn gryf," meddai cyd-arweinydd y blaid, Robert Habeck, wrth y darlledwr ZDF mewn cyfweliad.

Pan ofynnwyd a ddylai'r Gwyrddion ddisodli Baerbock gydag ef fel ymgeisydd eu canghellor, ymatebodd Habeck: "Na, nid dadl mo honno."

Gan ychwanegu at wae'r Gwyrddion, bydd y blaid yn cael ei heithrio o'r balot yn nhalaith Saarland yn etholiad cenedlaethol Medi 26 oherwydd afreoleidd-dra wrth ddewis ymgeiswyr rhanbarthol yn dilyn ffraeo mewnol.

hysbyseb

"Cafodd ymgyrch y Gwyrddion ychydig o broblemau ond ... rwy'n edrych ymlaen at fis Awst a mis Medi," meddai Habeck, sy'n gyd-arweinydd y blaid gyda Baerbock. "Mae popeth yn bosibl."

Dangosodd arolwg barn a gyhoeddwyd yn gynharach ddydd Sul lefel lluniadu Democratiaid Cymdeithasol (SPD) gogwydd chwith gyda’r Gwyrddion ar 18%, y tu ôl i geidwadwyr Merkel ar 26%. Mae Merkel, sydd mewn grym er 2005, yn bwriadu sefyll i lawr ar ôl yr etholiad. Darllen mwy.

Dangosodd arolwg barn INSA, mewn pleidlais uniongyrchol ddamcaniaethol dros y canghellor, fod ymgeisydd SPD Olaf Scholz ymhell ar y blaen, gyda chefnogaeth o 27%. Roedd Armin Laschet Ceidwadol wedi gwanhau ar 14%, un pwynt ar y blaen i Baerbock, ar 13%.

Cyflwynodd y Gwyrddion "raglen amddiffyn hinsawdd brys" ddydd Mawrth, gyda'r nod o ailosod eu hymgyrch. Darllen mwy.

Parhau Darllen

Bargen Werdd Ewrop

Rhaid i deuluoedd incwm isel a pherchnogion tai dosbarth canol beidio â thalu am Green Deal meddai EPP

cyhoeddwyd

on

Mae'r Grŵp EPP eisiau i Ewrop ddod yn niwtral yn yr hinsawdd erbyn 2050. "Rhaid i'r trawsnewidiad pellgyrhaeddol hwn o'n heconomïau a'n cymdeithasau gael ei wneud mewn ffordd graff, oherwydd rydym am frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd gydag arloesedd, cystadleurwydd a swyddi Ewropeaidd. Rydym am wneud hynny. trowch y trawsnewidiad angenrheidiol yn gyfle. Rydyn ni eisiau dad-garbonio, nid dad-ddiwydiannu! Rydyn ni nid yn unig eisiau gosod targedau, ond rydyn ni'n dod o hyd i'r ffordd orau i Ewrop gyrraedd y targedau hyn, gyda ffocws arbennig ar hydrogen ac mewn rhai achosion, nwy, fel technoleg pontio, "meddai Esther de Lange ASE, is-gadeirydd y Grŵp EPP sy'n gyfrifol am yr economi a'r amgylchedd.

Daw ei datganiad cyn cyflwyniad y Comisiwn Ewropeaidd o'r pecyn 'Fit for 55' fel y'i gelwir, pecyn cyfraith mamoth o ddeddfau ynni a hinsawdd gyda'r nod o drosi'r nod lleihau CO55 o 2% yn rheolau newydd pendant ar gyfer trafnidiaeth, diwydiant, adeiladau a sectorau eraill.

"Rhaid i ni fod yn wyliadwrus iawn ynglŷn â phwy sy'n troedio'r bil ar gyfer y Fargen Werdd. Ni all fod yn deuluoedd incwm isel, perchnogion tai dosbarth canol na pherchnogion ceir mewn ardaloedd gwledig heb drafnidiaeth gyhoeddus sy'n gorfod talu'r bil uchaf," ychwanegodd de Lange, gan egluro bod y Grŵp EPP eisiau offeryn cymdeithasol credadwy i fynd i’r afael â thlodi gwresogi a symudedd o fewn a rhwng aelod-wladwriaethau.

hysbyseb

Mae'r Grŵp EPP eisiau hyrwyddo ceir glân. "Rydym am flaenoriaethu datblygiad cerbydau glân, symudedd trydan a thanwydd allyriadau sero. Nid ydym am i'r ddadl am allyriadau CO2 o geir droi yn frwydr ideolegol arall o ddogmas. Rhaid i ddiwydiant ceir Ewrop gadw ei gystadleurwydd byd-eang a rhaid iddo aros arweinwyr technoleg a thueddwyr ar gyfer ceir glân ar gyfer Ewrop a gweddill y byd. Bydd llawer hefyd yn dibynnu ar gyflwyno isadeiledd gwefru. Mae'r Grŵp EPP felly'n mynnu bod y Comisiwn yn adrodd yn rheolaidd ar y cynnydd a wneir yma a'i oblygiadau ar gyfer gwireddu'r Targedau lleihau CO2, "daeth de Lange i'r casgliad.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd