Cysylltu â ni

Amddiffyn

Hybu amddiffyniad Ewrop yn erbyn terfysgaeth

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

0327-byd-odu-eucrimea_full_600Sut all yr UE weithio i atal deunyddiau a ffrwydron cemegol, biolegol, radiolegol a niwclear (CBRN-E) rhag dod i ddwylo terfysgwyr? Heddiw, mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cynnig cryfhau ymdrechion Ewrop i ganfod ffrwydron a deunyddiau peryglus yn well, dwysáu ymchwil ledled Ewrop, a chodi ymwybyddiaeth yn yr Aelod-wladwriaethau.

Mae ymosodiadau terfysgol fel y rhai ym Madrid, Llundain, Moscow ac ym Marathon Boston yn dangos lefel uchel arloesedd ymosodwyr, a pha mor hawdd y gellir cael rhai deunyddiau a chydrannau CBRN-E.

Dyna pam heddiw (5 Mai), mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cynnig hwyluso cydweithredu ymarferol ar gyfer canfod a lliniaru risgiau CBRN-E ar lefel yr UE, gan gynnwys gweithio gyda'r diwydiant, gweithredwyr cyfleusterau sy'n trin deunyddiau CBRN-E (gweithgynhyrchwyr offer a darparwyr gwasanaethau diogelwch) a rhanddeiliaid eraill. Bydd offer concrit yn cael eu datblygu, yn amrywio o ddeunyddiau canllaw, hyfforddiant ac adeiladu ymwybyddiaeth, a gweithgareddau profi.

hysbyseb

"Rydyn ni'n wynebu realiti clir: Mae terfysgwyr a sefydliadau troseddol eisiau cael gafael ar arfau CBRN-E. Mae angen i ni ddwysau ein gwaith ar draws ffiniau i atal hynny rhag digwydd. Trwy gryfhau ein hymdrechion cyffredin, byddwn ni'n gallu adnabod yn well ac asesu risgiau, a datblygu safonau diogelwch effeithiol, "meddai'r Comisiynydd Materion Cartref Cecilia Malmström.

Mae'r Comisiwn yn cynnig camau pendant sy'n anelu at:

- Canfod mwy effeithiol, gan gynnwys mynd i'r afael yn well â bygythiadau mewnol (er enghraifft trwy weithdrefnau fetio gwell personél sy'n ymwneud â'r gadwyn gyflenwi gyfan o ffrwydron a deunyddiau CBRN-E), ac i brofi offer canfod CBRN-E trwy dreialon ymarferol.

hysbyseb

Yn fwyaf diweddar, mae'r Comisiwn wedi gweithio gydag unedau Heddlu Gwlad Belg a staff diogelwch Cyngor yr UE ar hyfforddi a datblygu'r fethodoleg ar gyfer defnyddio offer canfod CBRN-E symudol datblygedig.

Defnyddiwyd a phrofwyd unedau canfod symudol yn ystod Uwchgynhadledd ddiweddar yr UE-Affrica ac ymweliad Arlywyddol yr UD â Brwsel. Mae pencadlys Cyngor yr UE wedi cael ei sganio cyn ac yn ystod y gwahanol Uwchgynadleddau ar gyfer bygythiadau ffrwydrol, cemegol, radiolegol a niwclear hylifol a solet er mwyn sicrhau diogelwch. Hefyd, mewn sawl gorsaf drenau a metro ym Mrwsel, defnyddiwyd dulliau canfod nad oeddent yn ymwthiol i ganfod ffrwydron, bygythiadau cemegol, radiolegol a niwclear. Mae'r offer canfod, ar ffurf dyfeisiau trydanol cludadwy pwysau ysgafn, yn arwain at amser real o fewn eiliadau.

Roedd y treialon hyn yn darparu gwybodaeth werthfawr ar sut i gynnal teithiau canfod bygythiadau mewn gwahanol amgylcheddau, megis seilwaith critigol a hybiau trafnidiaeth. Mae'r Comisiwn yn bwriadu lansio treialon mwy ymarferol o offer canfod mewn meysydd eraill o ddiogelwch y cyhoedd yn 2014-2015 i barhau i fapio arferion gorau ar gyfer amddiffyn.

- Defnyddio gwell ymchwil, profi a dilysu:

O dan y 7fed Rhaglen Fframwaith (FP7), ariannwyd tua 60 o brosiectau cysylltiedig â CBRN (tua € 200 miliwn) a mwy na 15 prosiect gyda ffocws ar ffrwydron (dros € 67 miliwn). Bydd rhaglen ymchwil newydd yr UE Horizon 2020 yn parhau â'r gwaith hwn. O safbwynt polisi, mae'n bwysig sicrhau bod canlyniadau gweithgareddau ymchwil yn cael eu lledaenu'n well a'u trosi'n gynhyrchion masnachol defnyddiol, sy'n ymateb i orfodi'r gyfraith ac anghenion defnyddwyr terfynol eraill, yn ogystal ag anghenion polisi.

- Hyrwyddo adeiladu ymwybyddiaeth, hyfforddiant ac ymarferion:

Gwneir mwy o waith i wella mentrau hyfforddi, a gwella ymwybyddiaeth a meithrin gallu trwy rannu arferion gorau a datblygu deunydd canllaw. Yng nghanol 2014, bydd y Comisiwn yn cyhoeddi llawlyfr ar gyfer amddiffyn sifiliaid mewn meysydd awyr, a gynhelir o fewn rhwydwaith heddlu Airpol yr UE. Byddai deunydd canllaw o'r fath wedyn yn cael ei ledaenu a'i ddefnyddio gan ymarferwyr ar draws Aelod-wladwriaethau.

- Cefnogi ymdrechion y tu allan i'r UE:

Nid yw bygythiadau CBRN-E wedi'u cyfyngu gan ffiniau corfforol. Bydd y Comisiwn yn cefnogi mesurau parodrwydd a chanfod mewn trydydd gwledydd lle bo hynny'n briodol, yn enwedig trwy gymorth technegol, hyfforddiant, a rhannu gwybodaeth ac arferion gorau.

Cefndir

Mae sicrhau CBRN a deunyddiau ffrwydrol wedi bod yn rhan o waith y Comisiwn er 2006.

Yn dilyn adroddiadau cynnydd 2012 Cynllun Gweithredu CBRN yr UE a’r Cynllun Gweithredu ar Wella Diogelwch Ffrwydron, gosodwyd blaenoriaethau allweddol, ynghyd ag Aelod-wladwriaethau’r UE, er mwyn sefydlu Agenda CBRN-E i atal, paratoi ac ymateb iddo digwyddiadau yn ymwneud â deunyddiau o'r fath.

Mae Cyfathrebu heddiw yn gam cyntaf wrth weithredu'r Agenda CBRN-E hon, trwy ddull mwy rhagweithiol yr UE o ganfod, yn seiliedig ar weithgareddau concrit, i sicrhau bod cadwyn gyflenwi CBRN-E yn ddigon cadarn.

Mwy o wybodaeth

Cyfathrebu ar ddull newydd o ganfod a lliniaru risgiau CBRN-E ar lefel yr UE
Cecilia Malmström's wefan
Dilynwch Comisiynydd Malmström ar Twitter
DG Materion Cartref wefan
Dilynwch DG Materion Cartref ar Twitter

Amddiffyn

'Gall Ewrop - ac yn amlwg fe ddylai - fod yn gallu ac yn barod i wneud mwy ar ei phen ei hun' von der Leyen

cyhoeddwyd

on

Myfyriodd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Ursula von der Leyen, ar y diwedd serth i genhadaeth NATO yn Afghanistan yn ei chyfeiriad 'Cyflwr yr UE' (SOTEU). Mae digwyddiadau’r haf wedi rhoi hwb newydd i Undeb Amddiffyn Ewrop. 

Disgrifiodd Von der Leyen y sefyllfa fel un a gododd “gwestiynau trwblus iawn” i gynghreiriaid NATO, gyda’i ganlyniadau i Afghanis, dynion a menywod y lluoedd arfog, yn ogystal ag i weithwyr diplomyddol a chymorth. Cyhoeddodd Von der Leyen ei bod yn rhagweld y byddai datganiad ar y cyd o’r UE-NATO yn cael ei gyflwyno cyn diwedd y flwyddyn, gan ddweud bod “ni” ar hyn o bryd yn gweithio ar hyn gydag Ysgrifennydd Cyffredinol NATO, Jens Stoltenberg.

Undeb Amddiffyn Ewropeaidd

hysbyseb

Mae llawer wedi bod yn feirniadol o fethiant yr UE i ddefnyddio ei grwpiau brwydr. Ymosododd Von der Leyen ar y mater yn uniongyrchol: “Gallwch chi gael y grymoedd mwyaf datblygedig yn y byd - ond os nad ydych chi byth yn barod i'w defnyddio - o ba ddefnydd ydyn nhw?” Dywedodd nad diffyg gallu oedd y broblem, ond diffyg ewyllys gwleidyddol. 

Dywedodd Von der Leyen fod y ddogfen Cwmpawd Strategol sydd ar ddod, sydd i’w chwblhau ym mis Tachwedd, yn allweddol i’r drafodaeth hon: “Rhaid i ni benderfynu sut y gallwn ddefnyddio’r holl bosibiliadau sydd eisoes yn y Cytuniad. Dyma pam, o dan Arlywyddiaeth Ffrainc, y bydd yr Arlywydd Macron a minnau yn cynnull Uwchgynhadledd ar amddiffyn Ewrop. Mae'n bryd i Ewrop gamu i'r lefel nesaf. ”

Galwodd Von der Leyen am rannu mwy o wybodaeth er mwyn gwell ymwybyddiaeth sefyllfaol, rhannu gwybodaeth a gwybodaeth, ynghyd â dwyn ynghyd yr holl wasanaethau o ddarparwyr cymorth i'r rhai a allai arwain ar hyfforddiant yr heddlu. Yn ail, galwodd am well rhyngweithrededd trwy lwyfannau Ewropeaidd cyffredin, ar bopeth o jetiau ymladd i dronau. Taflodd allan y syniad o hepgor TAW wrth brynu offer amddiffyn a ddatblygwyd ac a gynhyrchwyd yn yr UE, gan ddadlau y byddai hyn yn helpu i ryngweithredu a lleihau dibyniaeth. Yn olaf, ar seiber dywedodd fod angen Polisi Amddiffyn Seiber Ewropeaidd ar yr UE, gan gynnwys deddfwriaeth ar safonau cyffredin o dan Ddeddf Seiber Cydnerthu Ewropeaidd newydd.

hysbyseb

Am beth rydyn ni'n aros?

Wrth siarad ar ôl araith von der Leyen, dywedodd cadeirydd Manfred Weber ASP Plaid y Bobl Ewropeaidd: “Rwy’n croesawu’n llawn y mentrau gan y cyngor amddiffyn yn Ljubjana. Ond beth ydyn ni'n aros amdano? Mae Cytundeb Lisbon yn rhoi pob opsiwn i ni, felly gadewch i ni wneud hynny a gadewch i ni ei wneud nawr. ” Dywedodd fod yr Arlywydd Biden eisoes wedi ei gwneud yn glir nad oedd yr Unol Daleithiau eisiau bod yn heddwas y byd mwyach ac ychwanegodd fod China a Rwsia yn aros i lenwi’r gwactod: “Byddem yn deffro mewn byd lle na fydd ein plant eisiau. i fyw. ”

Parhau Darllen

9 / 11

20 mlynedd ers 9/11: Datganiad gan yr Uchel Gynrychiolydd / Is-lywydd Josep Borrell

cyhoeddwyd

on

Ar 11 Medi 2001, lladdodd yr ymosodiad mwyaf marwol yn hanes yr UD bron i 3,000 o bobl ac anafu mwy na 6,000 pan darodd hediadau teithwyr a herwgipiwyd i Ganolfan Masnach y Byd, y Pentagon ac i gae yn Sir Somerset, Pennsylvania.

Rydym yn anrhydeddu cof y rhai a gollodd eu bywydau ar y diwrnod hwn, 20 mlynedd yn ôl. Nid anghofir dioddefwyr terfysgaeth. Rwy’n mynegi fy nghydymdeimlad twymgalon â phobl America, yn enwedig y rhai a gollodd eu hanwyliaid yn yr ymosodiadau. Mae ymosodiadau terfysgol yn ymosodiadau yn ein herbyn ni i gyd.

Roedd 9/11 yn nodi tro mewn hanes. Newidiodd yr agenda wleidyddol fyd-eang yn sylfaenol - am y tro cyntaf erioed, galwodd NATO Erthygl 5, gan ganiatáu i'w aelodau ymateb gyda'i gilydd i amddiffyn eu hunain, a lansiodd y rhyfel yn erbyn Afghanistan.

hysbyseb

20 mlynedd yn ddiweddarach, mae grwpiau terfysgol fel Al Qaida a Da'esh yn parhau i fod yn weithgar ac yn ffyrnig mewn sawl rhan o'r byd, er enghraifft yn y Sahel, y Dwyrain Canol ac Affghanistan. Mae eu hymosodiadau wedi achosi miloedd o ddioddefwyr ledled y byd, poen a dioddefaint enfawr. Maent yn ceisio dinistrio bywydau, niweidio cymunedau a newid ein ffordd o fyw. Gan geisio ansefydlogi gwledydd yn eu cyfanrwydd, maent yn ysglyfaethu yn benodol ar gymdeithasau bregus, ond hefyd ein democratiaethau Gorllewinol a'r gwerthoedd yr ydym yn sefyll drostynt. Maen nhw'n ein hatgoffa bod terfysgaeth yn fygythiad rydyn ni'n byw gyda hi bob dydd.

Nawr, fel bryd hynny, rydyn ni'n benderfynol o ymladd terfysgaeth yn ei holl ffurfiau, unrhyw le. Rydym yn sefyll mewn edmygedd, gostyngeiddrwydd a diolchgarwch i'r rhai sy'n peryglu eu bywydau i'n hamddiffyn rhag y bygythiad hwn ac i'r rhai sy'n ymateb yn dilyn ymosodiadau.

Mae ein profiad gwrthderfysgaeth wedi ein dysgu nad oes atebion hawdd, nac atebion cyflym. Efallai na fydd ymateb i derfysgaeth ac eithafiaeth dreisgar trwy rym a milwrol yn unig yn helpu i ennill calonnau a meddyliau. Felly mae'r UE wedi cymryd agwedd integredig, gan fynd i'r afael ag achosion sylfaenol eithafiaeth dreisgar, torri ffynonellau cyllido terfysgwyr i ffwrdd a ffrwyno cynnwys terfysgol ar-lein. Mae pum cenhadaeth diogelwch ac amddiffyn yr UE ledled y byd yn orfodol i gyfrannu at y frwydr yn erbyn terfysgaeth. Yn ein holl ymdrechion, rydym yn ymrwymo i amddiffyn bywydau diniwed, ein dinasyddion a'n gwerthoedd, yn ogystal â chynnal hawliau dynol a chyfraith ryngwladol.

hysbyseb

Mae'r digwyddiadau diweddar yn Afghanistan yn ein gorfodi i ailfeddwl am ein dull, gan weithio gyda'n partneriaid strategol, fel yr Unol Daleithiau a thrwy ymdrechion amlochrog, gan gynnwys gyda'r Cenhedloedd Unedig, y Glymblaid Fyd-eang i Drechu Da'esh a'r Fforwm Gwrthderfysgaeth Byd-eang (GCTF ).

Ar y diwrnod hwn, ni ddylem anghofio mai'r unig ffordd ymlaen yw sefyll yn unedig a chadarn yn erbyn pawb sy'n ceisio niweidio a rhannu ein cymdeithasau. Bydd yr UE yn parhau i weithio gyda'r Unol Daleithiau a'i holl bartneriaid i wneud y byd hwn yn lle mwy diogel.

Parhau Darllen

addysg

Datganiad gan y Comisiynydd Rheoli Argyfwng Janez Lenarčič ar y Diwrnod Rhyngwladol i Ddiogelu Addysg rhag Ymosodiad

cyhoeddwyd

on

Ar achlysur y Diwrnod Rhyngwladol i Ddiogelu Addysg rhag Ymosodiad (9 Medi), mae'r UE yn ailddatgan ei ymrwymiad i hyrwyddo a gwarchod hawl pob plentyn i dyfu mewn amgylchedd diogel, cael mynediad at addysg o safon, ac adeiladu gwell a mwy dyfodol heddychlon, meddai Janez Lenarčič (yn y llun).

Mae ymosodiadau ar ysgolion, myfyrwyr ac athrawon yn cael effaith ddinistriol ar fynediad i addysg, systemau addysg ac ar ddatblygiad cymdeithasol. Yn anffodus, mae eu mynychder yn cynyddu ar raddfa frawychus. Mae hyn yn rhy amlwg o lawer o'r datblygiadau diweddar yn Afghanistan, a'r argyfyngau yn Ethiopia, Chad, rhanbarth Sahel Affrica, yn Syria, Yemen neu Myanmar, ymhlith llawer o rai eraill. Mae'r Glymblaid Fyd-eang i Ddiogelu Addysg rhag Ymosodiad wedi nodi mwy na 2,400 o ymosodiadau ar gyfleusterau addysg, myfyrwyr, ac addysgwyr yn 2020, cynnydd o 33 y cant ers 2019.

Mae ymosodiadau ar addysg hefyd yn torri Deddf Dyngarol Ryngwladol, y set o reolau sy'n ceisio cyfyngu effeithiau gwrthdaro arfog. Mae troseddau o'r fath yn lluosi, tra anaml y gelwir eu cyflawnwyr i gyfrif. Yn y farn hon, rydym yn rhoi cydymffurfiad â Chyfraith Ddyngarol Ryngwladol yn gyson wrth wraidd gweithredu allanol yr UE. Fel un o'r rhoddwyr dyngarol mwyaf, bydd yr UE felly'n parhau i hyrwyddo ac eirioli dros barch byd-eang at Gyfraith Ddyngarol Ryngwladol, gan wladwriaethau a grwpiau arfog nad ydynt yn daleithiau yn ystod gwrthdaro arfog.

hysbyseb

Y tu hwnt i ddinistrio cyfleusterau, mae ymosodiadau ar addysg yn arwain at atal dysgu ac addysgu yn y tymor hir, cynyddu'r risg o adael ysgolion, arwain at lafur gorfodol a recriwtio gan grwpiau a lluoedd arfog. Mae cau ysgolion yn atgyfnerthu amlygiad i bob math o drais, gan gynnwys trais rhywiol a rhyw neu briodas gynnar a phriodas dan orfod, y mae eu lefelau wedi cynyddu'n sylweddol yn ystod y pandemig COVID-19.

Datgelodd pandemig COVID-19 a gwaethygu bregusrwydd addysg ledled y byd. Nawr, yn fwy nag erioed, mae angen i ni darfu cyn lleied â phosib ar aflonyddwch addysg, a sicrhau bod plant yn gallu dysgu ym maes diogelwch ac amddiffyn.

Mae diogelwch addysg, gan gynnwys ymgysylltu ymhellach â'r Datganiad Ysgolion Diogel, yn rhan annatod o'n hymdrechion i amddiffyn a hyrwyddo'r hawl i addysg i bob merch a bachgen.

hysbyseb

Mae ymateb i ac atal ymosodiadau ar ysgolion, cefnogi agweddau amddiffynnol ar addysg ac amddiffyn myfyrwyr ac athrawon yn gofyn am ddull cydgysylltiedig a rhyng-sectoraidd.

Trwy brosiectau mewn Addysg mewn Argyfyngau a ariennir gan yr UE, rydym yn helpu i leihau a lliniaru'r risgiau a achosir gan wrthdaro arfog.

Mae'r UE yn parhau i fod ar y blaen o ran cefnogi addysg mewn argyfyngau, gan gysegru 10% o'i gyllideb cymorth dyngarol i gefnogi mynediad, ansawdd a gwarchod addysg.

Mwy o wybodaeth

Taflen Ffeithiau - Addysg mewn Argyfyngau

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd