Cysylltu â ni

Cystadleuaeth

Cystadleuaeth: Sut polisi cystadleuaeth yn cyfrannu at hybu cystadleurwydd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

delweddauMae adroddiad 2013 y Comisiwn Ewropeaidd ar bolisi cystadleuaeth yn dangos bod gorfodi cystadleuaeth yn helpu i hyrwyddo twf a chystadleurwydd ledled yr UE. Mae gorfodi gwrthglymblaid yn atal cwmnïau trech rhag cau cystadleuwyr o'r farchnad ac yn creu'r amodau ar gyfer prisiau mewnbwn is ar gyfer diwydiant yr UE.

Mae rheolaeth uno yn cadw marchnadoedd yn agored ac yn effeithlon. Mae polisi cymorth gwladwriaethol yn cynnal chwarae teg i gwmnïau yn y Farchnad Sengl ac yn helpu i lywio adnoddau cyhoeddus tuag at amcanion sy'n gwella twf. Mae gorfodi cystadleuaeth hefyd yn gymar hanfodol i reoleiddio ex-ante ac yn offeryn allweddol i warchod prif ased yr UE - y Farchnad Sengl.

Yn 2013, fe wnaeth y Comisiwn gyflwyno neu gwblhau mentrau polisi pwysig:

hysbyseb

- Roedd 2013 yn nodi degfed pen-blwydd mabwysiadu Rheoliad 1/2003, a ddechreuodd oes newydd wrth orfodi rheolau gwrthglymblaid yr UE. Er mwyn eu cwblhau, mabwysiadodd y Comisiwn ym mis Mehefin gynnig am gyfarwyddeb i hwyluso gweithredoedd iawndal gwrthglymblaid. Bydd y gyfarwyddeb yn rhwystrau sydd ar hyn o bryd yn atal dioddefwyr troseddau gwrthglymblaid rhag ceisio a chael iawndal am y niwed y maent wedi'i ddioddef gerbron llysoedd cenedlaethol (gweler IP / 13 / 525). Dyma'r tro cyntaf i'r Comisiwn gynnig deddfwriaeth yr UE yn y maes hwn. Yn y cyfamser mae'r cynnig wedi'i gymeradwyo gan Senedd Ewrop (gweler IP / 14 / 455).

- Y fenter Moderneiddio Cymorth Gwladwriaethol (gweler IP / 12 / 458), gwnaeth y diwygiad cynhwysfawr cyntaf o reolau cymorth gwladwriaethol ers eu sefydlu, gynnydd sylweddol. Yn benodol, ym mis Mehefin 2013, mabwysiadodd y Comisiwn ganllawiau newydd ar Gymorth Rhanbarthol (gweler IP / 13 / 569). Ym mis Gorffennaf, mabwysiadodd y Cyngor ddwy reol: un yn gwneud gweithdrefnau'n fwy effeithlon, ac un arall yn galluogi'r Comisiwn i eithrio categorïau cymorth newydd rhag cael eu hysbysu ymlaen llaw (gweler IP / 12 / 1316).

- Gan ystyried sut esblygodd yr argyfwng, addasodd y Comisiwn ei reolau argyfwng ar gyfer cymorth gwladwriaethol i fanciau (gweler IP / 13 / 672 a MEMO / 13 / 886). Bydd yn rhaid i fanciau sydd â diffyg cyfalaf gael cyfraniad cyfranddalwyr a deiliaid dyledion israddol cyn troi at gyfalaf y wladwriaeth. Bydd hyn yn lefelu'r cae chwarae rhwng banciau tebyg sydd wedi'u lleoli mewn gwahanol aelod-wladwriaethau ac yn lleihau darnio'r farchnad ariannol.

hysbyseb

- Ym mis Rhagfyr 2013, mabwysiadodd y Comisiwn reolau newydd i symleiddio rheolaeth uno. Mae hon yn enghraifft bendant o ymrwymiad y Comisiwn i hyrwyddo twf a chystadleurwydd trwy leihau beichiau rheoleiddio ar gyfer busnesau a dinasyddion yr UE (menter REFIT IP / 13 / 891).

Yn 2013, gwnaeth y Comisiwn hefyd benderfyniadau cystadlu pwysig, gan gynnwys mewn sectorau o bwysigrwydd strategol ar gyfer twf a chystadleurwydd fel gwasanaethau ariannol, ynni a'r economi ddigidol:

- Parhaodd y Comisiwn i fod yn weithgar iawn yn ei frwydr yn erbyn carteli, a all niweidio defnyddwyr a amharu ar gystadleurwydd a rhagolygon twf Ewrop trwy chwyddo costau mewnbwn yn artiffisial. Yng nghyd-destun ei ymchwiliad parhaus i rannau ceir, ym mis Gorffennaf 2013 dirwyodd y Comisiwn bum cyflenwr rhan ceir am gymryd rhan mewn carteli am gyflenwi harneisiau gwifren, sy'n cludo trydan mewn ceir, i Toyota, Honda, Nissan a Renault (gweler. IP / 13 / 673).

- Gosododd y Comisiwn sancsiynau hefyd ar gyfer cytundebau anghyfreithlon rhwng cwmnïau fferyllol er mwyn gohirio mynediad meddyginiaethau generig i'r farchnad (ar gyfer citalopram gan Lundbeck, gweler IP / 13 / 563; a Fentanyl, gan Janssen-Cilag, gw IP / 13 / 1233). Gall cytundebau o'r fath niweidio cyllidebau cleifion a'r cyhoedd.

- Ymgymerodd y Comisiwn ag ymdrechion eang i gynyddu tryloywder y sector ariannol. Ym mis Rhagfyr, dirwyodd y Comisiwn wyth banc i gyfanswm o dros € 1.7 biliwn am gymryd rhan mewn carteli ar gyfer deilliadau ariannol yn seiliedig ar feincnodau cyfradd llog LIBOR ac EURIBOR (gweler IP / 13 / 1208). Ym mis Gorffennaf 2013, anfonodd y Comisiwn Ddatganiad o Wrthwynebiadau i rai o fanciau buddsoddi mwyaf y byd ynghylch amheuaeth o gydgynllwynio yn y farchnad ar gyfer cyfnewidiadau diofyn credyd (CDS, gweler IP / 13 / 630).

- Ym maes ynni, mewnbwn allweddol ar draws sectorau economaidd, canolbwyntiodd y Comisiwn ar hwyluso mynediad i'r farchnad ynni ac annog buddsoddiad. Yn y cyd-destun hwn, derbyniodd y Comisiwn ymrwymiadau rhwymol gyfreithiol gan ČEZ, periglor trydan Tsiec (gweler IP / 13 / 320). Nod y Comisiwn hefyd oedd sicrhau prisiau digonol trwy barhau i ymchwilio i gyfnewidfeydd pŵer (gweler IP / 14 / 215 a IP / 14 / 214). Yn 2013, daeth rheolau cymorth gwladwriaethol newydd ar gyfer asesu lwfansau a roddwyd o dan System Masnachu Allyriadau’r UE (ETS) i rym (gweler IP / 12 / 498) a chymeradwyodd y Comisiwn gynlluniau cenedlaethol ar gyfer sawl aelod-wladwriaeth. Nod y rheolau hyn yw cyfyngu effaith darpariaethau newid yn yr hinsawdd ar gystadleurwydd diwydiannol, yn enwedig ar gyfer diwydiant ynni-ddwys.

- Yn yr economi ddigidol, sectorau TGCh a'r cyfryngau, o ystyried eu pwysigrwydd ar gyfer twf economaidd a chyflymder datblygiadau technolegol, mae polisi cystadlu effeithiol a gorfodi yn hanfodol i fynd i'r afael â chamweithio posibl. Parhaodd y Comisiwn i fynd ar drywydd camau gorfodi yn erbyn gweithredwyr telathrebu yr amheuir eu bod yn ymddwyn yn wrth-gystadleuol a dirwywyd Telefónica a Portugal Telecom am gytuno i beidio â chystadlu yn erbyn ei gilydd ar farchnadoedd telathrebu Iberia (gweler IP / 13 / 39). Gwnaeth y Comisiwn gynnydd sylweddol hefyd yn ei ymchwiliadau i'r cam-drin posibl o swyddi trech yn y sectorau chwilio a hysbysebu ar-lein (ymchwiliad Google - gweler IP / 14 / 116) ac o Batentau Hanfodol Safonol (SEP) ar gyfer cyfathrebu symudol (gweler IP / 14 / 489 a IP / 14 / 490).

Fe wnaeth cydweithredu ag awdurdodau cystadlu ledled y byd helpu i fynd i'r afael â'r heriau sy'n gysylltiedig â rhyngwladoli cynyddol busnes. Parhaodd y Comisiwn i gymryd rhan mewn deialogau polisi gydag awdurdodau cystadlu mewn nifer o wledydd er mwyn hyrwyddo cydgyfeiriant ar reolau cystadleuaeth a llofnododd gytundeb cydweithredu o fath newydd gyda'r Swistir, a fydd yn galluogi'r ddwy asiantaeth gystadlu i gyfnewid gwybodaeth a gawsant. yn eu hymchwiliadau priodol (cytundeb ail genhedlaeth fel y'i gelwir). Yn 2013, llofnododd y Comisiwn Femorandwm Cyd-ddealltwriaeth ar gyfer cydweithredu ym maes cyfraith cystadlu â Chomisiwn Cystadleuaeth India.

Mae testun llawn adroddiad 2013 ar bolisi cystadlu a'r ddogfen waith staff sy'n cyd-fynd â nhw ar gael yma.

Cystadleuaeth

Cystadleuaeth: Mae'r Comisiwn yn cyhoeddi canfyddiadau gwerthuso'r Hysbysiad Diffinio'r Farchnad

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi a Dogfen Waith Staff sy'n crynhoi canfyddiadau'r gwerthusiad o'r Hysbysiad Diffinio'r Farchnad a ddefnyddir yng nghyfraith cystadleuaeth yr UE.

Nod y gwerthusiad oedd cyfrannu at asesiad y Comisiwn o weithrediad yr Hysbysiad Diffinio'r Farchnad, er mwyn penderfynu a ddylid diddymu'r Hysbysiad, ei adael yn ddigyfnewid neu ei adolygu.

Dywedodd yr Is-lywydd Gweithredol Margrethe Vestager, sy’n gyfrifol am bolisi cystadlu: “Mae angen i ni ddadansoddi’r farchnad a ffiniau’r farchnad lle mae cwmnïau’n cystadlu. Mae'r Hysbysiad Diffinio'r Farchnad yn ddefnyddiol iawn yn y cyd-destun hwnnw. Mae'r gwerthusiad wedi cadarnhau ei fod yn darparu eglurder a thryloywder i randdeiliaid ar sut rydym yn mynd i'r afael â diffiniad y farchnad. Mae egwyddorion sylfaenol yr Hysbysiad Diffinio Marchnad, yn seiliedig ar gyfraith achosion llysoedd yr UE, yn parhau i fod yn gadarn heddiw. Ar yr un pryd mae'r gwerthusiad yn nodi nad yw'r Hysbysiad yn ymdrin yn llawn ag esblygiadau diweddar mewn arferion diffinio'r farchnad, gan gynnwys y rhai sy'n gysylltiedig â digideiddio'r economi. Byddwn nawr yn dadansoddi a ddylid a sut y dylid diwygio'r Hysbysiad i fynd i'r afael â'r materion yr ydym wedi'u nodi. "

hysbyseb

Lansiodd y Comisiwn werthusiad o'r Hysbysiad Diffinio'r Farchnad ym mis Mawrth 2020. Yn ystod y gwerthusiad, casglodd y Comisiwn dystiolaeth i ddeall sut mae'r Hysbysiad wedi perfformio ers ei fabwysiadu ym 1997. Mae'r dystiolaeth a gasglwyd yn cynnwys, ymhlith eraill, gyfraniadau gan randdeiliaid a gasglwyd mewn a ymgynghoriad cyhoeddus digwyddodd hynny rhwng Mehefin a Hydref 2020. Yn ogystal, y Comisiwn ymgynghori ag awdurdodau cystadlu cenedlaethol yr UE ac ymgysylltu'n rhagweithiol ag arbenigwyr a chynrychiolwyr o grwpiau rhanddeiliaid. Yn olaf, gofynnodd y Comisiwn am werthusiad allanol astudio cymorth, a adolygodd arferion perthnasol mewn awdurdodaethau eraill, yn ogystal â llenyddiaeth gyfreithiol ac economaidd, mewn perthynas â phedair agwedd benodol ar ddiffinio'r farchnad: (i) digideiddio, (ii) arloesi, (iii) diffiniad marchnad ddaearyddol a (iv) technegau meintiol.

Canfyddiadau'r gwerthusiad

Mae'r gwerthusiad wedi dangos bod yr Hysbysiad Diffinio'r Farchnad yn parhau i fod yn berthnasol iawn gan ei fod yn darparu eglurder a thryloywder i gwmnïau a rhanddeiliaid eraill ar ddull y Comisiwn o ddiffinio'r farchnad - cam cyntaf pwysig yn asesiad y Comisiwn mewn llawer o achosion gwrthglymblaid ac uno.

hysbyseb

Mae canlyniadau'r gwerthusiad yn dangos bod yr Hysbysiad Diffinio'r Farchnad yn effeithiol wrth ddarparu arweiniad cywir, cynhwysfawr a chlir ar faterion allweddol diffinio'r farchnad ac ar agwedd y Comisiwn tuag ato.

Ar yr un pryd, mae'r gwerthusiad hefyd yn awgrymu nad yw'r Hysbysiad yn adlewyrchu'n llawn ddatblygiadau mewn arferion gorau wrth ddiffinio'r farchnad sydd wedi digwydd er 1997, gan gynnwys y datblygiadau diweddaraf yng nghyfraith achosion yr UE. Er enghraifft, mae'r Comisiwn wedi mireinio ei ddull o ddiffinio'r farchnad yn unol ag amodau cyffredinol y farchnad, sydd heddiw'n gynyddol ddigidol a rhyng-gysylltiedig, a soffistigedigrwydd yr offer sydd ar gael, megis prosesu gwell nifer fawr o ddogfennau neu dechnegau meintiol wedi'u mireinio. At hynny, ers pan gafodd yr Hysbysiad ei fabwysiadu, mae'r Comisiwn hefyd wedi casglu mwy o brofiad o ddadansoddi marchnadoedd a allai fod yn fyd-eang neu o leiaf yn ehangach na'r Ardal Economaidd Ewropeaidd.

 Yn ôl y gwerthusiad, mae'r meysydd lle mae'n bosibl na fydd yr Hysbysiad Diffinio'r Farchnad yn gwbl gyfoes yn cynnwys: (i) defnydd a phwrpas y prawf SSNIP (cynnydd an-dros dro sylweddol bach yn y pris) wrth ddiffinio marchnadoedd perthnasol; (ii) marchnadoedd digidol, yn enwedig mewn perthynas â chynhyrchion neu wasanaethau sy'n cael eu marchnata am bris ariannol sero ac i 'ecosystemau' digidol; (iii) asesu marchnadoedd daearyddol mewn amodau globaleiddio a chystadleuaeth mewnforio; (iv) technegau meintiol; (v) cyfrifo cyfranddaliadau marchnad; a (vi) cystadleuaeth nad yw'n bris (gan gynnwys arloesi).

Bydd y Comisiwn yn myfyrio ar yr angen ac ar sut i fynd i'r afael â'r materion a nodwyd yng nghyd-destun y gwerthusiad.

Cefndir

Mae diffinio'r farchnad yn offeryn i nodi ffiniau cystadleuaeth rhwng ymgymeriadau. Amcan diffinio'r farchnad cynnyrch a daearyddol berthnasol yw nodi'r gwir gystadleuwyr sy'n cyfyngu ar benderfyniadau masnachol yr ymgymeriadau dan sylw, megis eu penderfyniadau prisio. O'r safbwynt hwn, mae diffiniad y farchnad yn ei gwneud hi'n bosibl, ymhlith pethau eraill, cyfrifo cyfranddaliadau marchnad sy'n cyfleu gwybodaeth ystyrlon at ddibenion asesu pŵer y farchnad yng nghyd-destun achos uno neu wrthglymblaid.

Mae diffiniadau'r farchnad yn adlewyrchu realiti marchnad. Felly, maent yn wahanol ar draws sectorau a gallant esblygu dros amser. Gall diffiniadau daearyddol marchnad, er enghraifft, amrywio o farchnadoedd cenedlaethol neu leol - megis ar gyfer gwerthu manwerthu nwyddau defnyddwyr - i farchnadoedd byd-eang, megis ar gyfer gwerthu cydrannau hedfan. Wrth i realiti marchnad esblygu dros amser, mae diffiniadau marchnad y Comisiwn hefyd yn esblygu dros amser.

Daeth Rhybudd Diffinio'r Farchnad yn darparu arweiniad ar egwyddorion ac arferion gorau sut mae'r Comisiwn yn cymhwyso'r cysyniad o farchnad cynnyrch a daearyddol berthnasol wrth orfodi cyfraith cystadleuaeth yr UE.

Mwy o wybodaeth

gweler yr tudalen we bwrpasol Cystadleuaeth DG, sy'n cynnwys yr holl gyfraniadau gan randdeiliaid a gyflwynwyd yng nghyd-destun y gwerthusiad, crynodebau o'r gwahanol weithgareddau ymgynghori ac adroddiad terfynol yr astudiaeth cymorth gwerthuso.

Parhau Darllen

Cystadleuaeth

Dirwyodd cwmnïau ceir € 875 miliwn am gydgynllwynio yn erbyn technolegau dileu NOx

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi darganfod bod Daimler, BMW a grŵp Volkswagen (Volkswagen, Audi a Porsche) wedi torri rheolau gwrthglymblaid yr UE trwy gydgynllwynio ar ddatblygiad technegol ym maes glanhau NOx. 

Mae'r Comisiwn wedi gosod dirwy o € 875 miliwn. Ni ddirwywyd Daimler, gan iddo ddatgelu bodolaeth y cartel i'r Comisiwn. Cydnabu pob parti eu rhan yn y cartel a chytunwyd i setlo'r achos.

Dywedodd Is-lywydd Gweithredol y Comisiwn, Margrethe Vestager, sy’n gyfrifol am bolisi cystadlu: “Roedd gan y pum gweithgynhyrchydd ceir Daimler, BMW, Volkswagen, Audi a Porsche y dechnoleg i leihau allyriadau niweidiol [ond] fe wnaethant osgoi cystadlu ar ddefnyddio potensial llawn y dechnoleg hon. . Mae cystadleuaeth ac arloesedd ar reoli llygredd ceir yn hanfodol er mwyn i Ewrop gyflawni ein hamcanion uchelgeisiol y Fargen Werdd. ” 

hysbyseb

Cynhaliodd y gwneuthurwyr ceir gyfarfodydd technegol rheolaidd i drafod datblygiad y dechnoleg lleihau catalytig dethol (AAD) sy'n dileu gollyngiadau niweidiol ocsid nitrogen (NOx) o geir teithwyr disel trwy chwistrellu wrea (a elwir hefyd yn “AdBlue”) i'r gwacáu. llif nwy. Am dros bum mlynedd (2009 - 2014), cynllwyniodd y gwneuthurwyr ceir i osgoi cystadlu gan ddefnyddio'r dechnoleg newydd hon.

Dyma'r penderfyniad gwahardd cartel cyntaf wedi'i seilio'n llwyr ar gyfyngiad ar ddatblygiad technegol ac nid ar bennu prisiau, rhannu'r farchnad neu ddyrannu cwsmeriaid.

Offeryn chwythwr chwiban

hysbyseb

Mae'r Comisiwn wedi sefydlu teclyn i'w gwneud hi'n haws i unigolion ei rybuddio am ymddygiad gwrth-gystadleuol wrth gynnal eu anhysbysrwydd. Mae'r offeryn yn amddiffyn anhysbysrwydd chwythwyr chwiban trwy system negeseuon wedi'i hamgryptio a ddyluniwyd yn benodol sy'n caniatáu cyfathrebu dwy ffordd. Mae'r offeryn yn hygyrch trwy hyn link.

Parhau Darllen

Cystadleuaeth

Cystadleuaeth: Y Comisiwn Ewropeaidd yn cyhoeddi Adroddiad 2020 ar Bolisi Cystadleuaeth

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi Adroddiad ar Bolisi Cystadleuaeth ar gyfer 2020, yn cyflwyno'r mentrau polisi a deddfwriaethol allweddol a gynhaliwyd y llynedd, ynghyd â detholiad o benderfyniadau a fabwysiadwyd. Yn 2020, cyfrannodd polisi cystadleuaeth yr UE yn sylweddol at ymdrechion y Comisiwn i ymateb i'r achosion o coronafirws, o ran yr argyfwng gofal iechyd, yn ogystal ag ar ei effaith ar fywoliaethau dinasyddion. Y cymorth gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro, a fabwysiadwyd ar ddechrau’r argyfwng, wedi galluogi aelod-wladwriaethau i ddefnyddio’r hyblygrwydd llawn a ragwelir o dan reolau cymorth gwladwriaethol i gefnogi’r economi yng nghyd-destun y pandemig coronafirws. Ym maes Gwrthglymblaid, cyhoeddodd y Comisiwn a Cyfathrebu darparu arweiniad i gwmnïau sy'n cydweithredu ar brosiectau sydd â'r nod o fynd i'r afael â phrinder cyflenwad o gynhyrchion a gwasanaethau hanfodol sy'n berthnasol i coronafirws, megis meddyginiaethau ac offer meddygol.

At hynny, er gwaethaf yr heriau a ddaeth yn sgil yr amodau gwaith newidiol, yn 2020, cymerodd y Comisiwn sawl penderfyniad yn y maes hwn, ac ymhlith y rhain roedd tri phenderfyniad cartel a 5 penderfyniad gwrthglymblaid. Mae hefyd wedi lansio ymholiad gwrthglymblaid i mewn i'r sector Rhyngrwyd o Bethau (IOT) ar gyfer cynhyrchion a gwasanaethau sy'n gysylltiedig â defnyddwyr yn yr UE. Hefyd ym maes rheoli uno, mabwysiadodd y Comisiwn dros 350 o benderfyniadau uno ac ymyrryd mewn 18 achos (gan gynnwys 13 o uno a gliriwyd yn ddarostyngedig i ymrwymiadau yn y cam cyntaf a 3 a gliriwyd gyda rhwymedïau ar ôl ail gam). Mabwysiadodd y Comisiwn hefyd gynnig ar gyfer a Deddf Marchnadoedd Digidol i fynd i'r afael â'r canlyniadau negyddol sy'n deillio o rai ymddygiadau gan lwyfannau sy'n gweithredu fel 'porthorion' digidol i'r farchnad sengl, ac a gyhoeddwyd a Papur Gwyn, datblygu offer a pholisïau i fynd i'r afael yn well ag effeithiau ystumiol cymorthdaliadau tramor yn y farchnad fewnol. Mae testun llawn yr Adroddiad (ar gael yn EN, FR, a DE ac ieithoedd eraill) a'r ddogfen waith staff sy'n cyd-fynd â hi (ar gael yn EN) ar gael yma.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd