Cysylltu â ni

Busnes

Chyfuniadau: Comisiwn yn cymeradwyo PVC fenter ar y cyd rhwng INEOS a Solvay, yn ddarostyngedig i amodau

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

delweddauYn dilyn ymchwiliad trylwyr, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi clirio o dan y Rheoliad UE Uno y cyfuniad arfaethedig y busnesau chlorvinyls Ewropeaidd INEOS AG y Swistir a Solvay SA Gwlad Belg yn fenter ar y cyd sydd newydd ei greu.

Mae'r gymeradwyaeth yn amodol ar ddargyfeirio rhai o blanhigion clorid polyvinyl (S-PVC) atal INEOS ac asedau cysylltiedig. Bydd y dadgyfeirio hwn yn darparu busnes S-PVC hunan-sefydlog i'w brynwr sy'n gallu cystadlu â'r fenter ar y cyd newydd. Roedd gan y Comisiwn bryderon y byddai'r trafodiad, fel yr hysbyswyd yn wreiddiol, wedi galluogi'r endid unedig i godi prisiau ar gyfer S-PVC yng Ngogledd Orllewin Ewrop ac ar gyfer hypoclorit sodiwm ("cannydd") yn y Benelux, gan iddo gyfuno'r ddau gyflenwr mwyaf yn y marchnadoedd hyn. Mae'r ymrwymiadau a gynigir yn mynd i'r afael â'r pryderon hyn.

Dywedodd Is-lywydd y Comisiwn sy'n gyfrifol am bolisi cystadlu, Joaquín Almunia: "Mae PVC yn ddeunydd crai pwysig a ddefnyddir yn y sector adeiladu ac mewn llawer o ddiwydiannau eraill. Bydd yr ymrwymiadau arfaethedig yn sicrhau na fydd y trafodiad yn arwain at brisiau uwch er anfantais i fusnesau a defnyddwyr yn Ewrop. " Math o resin yw S-PVC, a ddefnyddir er enghraifft i gynhyrchu pibellau neu fframiau ffenestri. Defnyddir cannydd yn bennaf ar gyfer trin dŵr, diheintio a channu golchi dillad.

hysbyseb

Yn y farchnad ar gyfer nwyddau S-PVC yng Ngogledd Orllewin Ewrop, byddai'r trafodiad, fel yr hysbyswyd yn wreiddiol, wedi dileu Solvay, cystadleuydd cryfaf INEOS. Byddai'r endid unedig wedi wynebu cyfyngiad cystadleuol annigonol gan y chwaraewyr llawer llai sy'n weddill ac felly byddai wedi gallu codi prisiau. Yn ogystal, canfu'r Comisiwn dystiolaeth bod INEOS yn dal, cyn y trafodiad, rywfaint o bŵer y farchnad, a'i galluogodd i gynyddu prisiau. Datgelodd ymchwiliad y Comisiwn hefyd na fyddai cystadleuwyr y pleidiau wedi bod â'r gallu na'r cymhellion i ehangu cynhyrchiad yn ddigonol i orbwyso cynnydd mewn prisiau gan y fenter ar y cyd newydd.

Yn ogystal, nid mewnforion yn chwarae rhan bwysig yn y farchnad hon ac mae hyn yn debygol o newid yn sylweddol yn y dyfodol nesaf. Yn olaf, nid yw cwsmeriaid yn wield grym brynwr sylweddol ac felly byddai wedi dioddef o'r gostyngiad o opsiynau cyflenwi ar ôl y trafodiad. Canfu'r Comisiwn hefyd fod yr arbedion effeithlonrwydd a hawlir gan y partïon, hyd yn oed os cânt eu derbyn, yn gyfyngedig pe o'i gymharu â'r cynnydd pris tebygol o ganlyniad i'r trafodyn ac felly ni fyddai'n ddigon i wneud iawn am ei effeithiau negyddol ar gwsmeriaid.

Yn y farchnad cannydd yn y Benelux, byddai'r trafodiad wedi creu arweinydd marchnad gyda chyfran o'r farchnad uwch na 60%, tra byddai'n amlwg na fyddai Akzo, yr unig chwaraewr arall sy'n weddill, wedi gallu cyfyngu'n ddigonol ar yr endid unedig i osgoi codiadau mewn prisiau ar gyfer cwsmeriaid. Er mwyn mynd i'r afael â'r pryderon hyn, cynigiodd y cwmnïau wyro planhigion S-PVC INEOS yn Wilhelmshaven, Mazingarbe a Beek Geleen, ynghyd â'r asedau cynhyrchu clorin i fyny'r afon ac ethylenedichloride ("EDC") yn Tessenderlo a Runcorn. Bydd yr endid unedig a'r prynwr yn ymrwymo i gytundeb menter ar y cyd ar gyfer cynhyrchu clorin yn Runcorn. Bydd y dadgyfeirio yn darparu busnes S-PVC cwbl integredig i'r prynwr.

hysbyseb

Mae'r ymrwymiadau hyn yn dileu'r gorgyffwrdd rhwng gweithgareddau'r partïon yn y farchnad ar gyfer nwyddau S-PVC yng Ngogledd Orllewin Ewrop a'r farchnad cannydd yn y Benelux. Mae'r partïon wedi ymrwymo i beidio â chau'r trafodiad arfaethedig cyn dod i gytundeb rhwymol ar gyfer gwerthu'r busnes dadgyfeirio i brynwr addas a gymeradwywyd gan y Comisiwn. Bydd set o feini prawf prynwr yn sicrhau bod yr asedau hyn yn cael eu gwerthu i brynwr sy'n gallu rhedeg y busnes fel grym cystadleuol yn y farchnad. Daeth y Comisiwn i'r casgliad na fyddai'r trafodiad, fel y'i haddaswyd gan yr ymrwymiadau, yn codi pryderon cystadleuaeth mwyach. Mae'r penderfyniad hwn yn amodol ar gydymffurfio'n llawn â'r ymrwymiadau.

Cefndir

Mae'r Comisiwn eisoes wedi delio â'r diwydiant PVC. Yn benodol, mae'r Comisiwn wedi cymeradwyo dau gaffaeliad olynol a wnaed gan INEOS yn y diwydiant hwn yn y gorffennol diweddar: yn 2008 cymeradwyodd y Comisiwn ar ôl adolygiad manwl o gaffaeliad INEOS o Kerling (gweler IP / 08 / 109) ac yn 2011 cymeradwyodd gaffaeliad INEOS o fusnes PVC Tessenderlo (gweler IP / 11 / 929).

Hysbysodd INEOS a Solvay y trafodiad a gynlluniwyd i'r Comisiwn ar 16 Medi 2013. Agorodd y Comisiwn ymchwiliad manwl ar 5 Tachwedd 2013 (gweler IP / 13 / 1040). Ar 21 Ionawr 2014, hysbysodd y Comisiwn y partïon mewn datganiad o wrthwynebiadau bod y trafodiad arfaethedig, fel yr hysbyswyd yn wreiddiol, codi pryderon cystadleuaeth difrifol yn y farchnad ar gyfer nwyddau S-PVC yng Ngogledd Orllewin Ewrop ac yn y farchnad am cannydd yn y Benelux.

Canfu ymchwiliad y Comisiwn na fyddai’r trafodiad arfaethedig yn codi pryderon cystadleuaeth ym mhob marchnad arall lle mae gweithgareddau’r partïon yn gorgyffwrdd neu â chysylltiad fertigol, yn enwedig yn y marchnadoedd ar gyfer biwtadïen, raffinate1, clorin, soda costig, monomer finyl clorid, asid hydroclorig, emwlsiwn PVC, methylen clorid a chlorofform. Mae hyn yn bennaf oherwydd y newid cyfyngedig yn y gyfran gyfun o'r farchnad a phresenoldeb chwaraewyr eraill yn y farchnad sy'n gallu gweithredu cyfyngiad digonol.

Cwmnïau

INEOS yn rhiant i grŵp o gwmnïau sydd yn weithgar yn cynhyrchu petrocemegion, cemegau arbenigedd a chynhyrchion olew. Ei is-gwmni, INEOS ChlorVinyls, yn gynhyrchydd Ewropeaidd o gynhyrchion Chlor-alcali a chyflenwr o clorid polyfinyl (PVC).

Solvay yn rhiant i grŵp o gwmnïau sydd yn weithgar yn rhyngwladol yn y gwaith ymchwil, datblygu, cynhyrchu, marchnata a gwerthu o gemegau a phlastig. Ei is-gwmni, SolVin, yn gyflenwr Ewropeaidd resinau PVC.

Bydd y fenter ar y cyd yn cael ei reoli ar y cyd gan ei ddau riant. Yn ôl y cytundeb rhwng INEOS a Solvay, yn ddim hwyrach na chwe blynedd ar ôl ei greu, bydd y cyd yn pasio o dan yr unig reolaeth INEOS. Efallai y bydd y trafodiad fod wedyn yn destun adolygiad pellach gan y Comisiwn.

rheolau a gweithdrefnau rheoli Uno

Mae'n ddyletswydd ar y Comisiwn i asesu uno a chaffaeliadau sy'n cynnwys cwmnïau sydd â throsiant uwchlaw trothwyon penodol (gweler Erthygl 1 o'r Rheoliad uno) Ac i atal crynodiadau a fyddai'n rhwystro cystadleuaeth effeithiol yn yr AEE neu unrhyw ran sylweddol ohoni yn sylweddol.

Nid oedd y mwyafrif helaeth o gyfuniadau a hysbyswyd yn achosi problemau gystadleuaeth ac yn cael eu clirio ar ôl adolygiad rheolaidd. O'r funud y trafodiad yn cael ei hysbysu, yn gyffredinol mae gan y Comisiwn gyfanswm y diwrnodau gwaith 25 i benderfynu a ddylid rhoi cymeradwyaeth (Cyfnod I) neu i ddechrau ymchwiliad trylwyr (Cam II).

Ar hyn o bryd mae yna bum ymchwiliad uno arall yn parhau ar gyfer cam II. Mae'r cyntaf yn ymwneud â chaffaeliad arfaethedig cwmni sment Almaeneg Cemex West gan ei Holcim gystadleuol o'r Swistir (gweler IP / 13 / 986). Y dyddiad cau ar gyfer penderfyniad terfynol yn yr achos hwn yw 8 Gorffennaf 2014. Mae'r ail ymchwiliad parhaus, y caffaeliad arfaethedig o Telefónica Iwerddon gan Hutchison 3G UK (H3G), pryderon, y marchnadoedd ar gyfer teleffoni symudol symudol ac am fynediad cyfanwerthu a dechreuad galw yn Iwerddon (gweler IP / 13 / 1048). Y dyddiad cau ar gyfer penderfyniad terfynol yn yr achos hwn yw 20 June 2014. Mae'r trydydd un yn ymwneud â chaffaeliad arfaethedig E-Plus gan Telefónica Deutschland (gweler IP / 13 / 1304 a IP / 14 / 95) gyda'r terfyn amser wedi'i atal o 5 Mai 2014. Mae ymchwiliad pedwerydd cam II yn ymwneud â chaffaeliad Huntsman a gynlluniwyd o nifer o fuddiannau ecwiti a gynhaliwyd gan Rockwood, y ddwy UDA (gweler IP / 14 / 220). Y dyddiad cau ar gyfer penderfyniad terfynol yn yr achos hwn yw 18 Medi 2014. Agorwyd yr achos cam II parhaus diwethaf ym mis Ebrill 2014 i gaffaeliad arfaethedig asedau penodol y grŵp deunyddiau adeiladu Swistir Holcim gan ei gystadleuaeth Cemex Mecsico (gweler IP / 14 / 472). Y dyddiad cau ar gyfer penderfyniad yn yr achos hwn yn 5 2014 Medi.

Bydd mwy o wybodaeth ar gael ar y cystadleuaeth gwefan, yn gwefan y Comisiwn cofrestr achos gyhoeddus o dan y rhif achos M.6905.

Banc Buddsoddi Ewrop

Mae EIB yn cryfhau ffocws datblygu byd-eang ac yn cefnogi cyllid newydd o € 4.8 biliwn ar gyfer ynni, trafnidiaeth, brechlynnau COVID a buddsoddiad busnes

cyhoeddwyd

on

Mae Bwrdd Cyfarwyddwyr Banc Buddsoddi Ewrop (EIB) wedi cymeradwyo cynlluniau i gryfhau ei ymgysylltiad datblygu byd-eang. Cymeradwyodd hefyd € 4.8 biliwn o gyllid newydd ar gyfer 24 prosiect i gefnogi gweithredu yn yr hinsawdd, brechlynnau COVID a gwytnwch economaidd, trafnidiaeth gynaliadwy ac addysg.

“Ym mis Mehefin gofynnodd Cyngor y Gweinidogion i Fanc yr UE wella ei gyfraniad at ymdrechion datblygu’r Undeb trwy strategaethau pwrpasol, presenoldeb cryfach ar lawr gwlad yn fyd-eang, a gwell cydgysylltiad â phartneriaid mewn dull Tîm Ewrop go iawn. Heddiw gwnaethom ymateb i alwad y Cyngor trwy gynnig creu cangen o'r EIB a oedd yn canolbwyntio ar gyllid datblygu, a chymeradwyodd y Bwrdd y cynnig hwn. O ganlyniad, bydd Banc yr UE yn gallu gwneud cyfraniad cryfach at hybu ymreolaeth strategol Ewrop, trwy roi mwy o arbenigwyr ar lawr gwlad, a bod yn bartner mwy effeithiol i fanciau datblygu amlochrog a chenedlaethol eraill. A byddwn mewn gwell sefyllfa i ddilyn ein huchelgais fyd-eang o ran y frwydr yn erbyn newid yn yr hinsawdd, ”meddai Llywydd yr EIB, Werner Hoyer.

Cryfhau effaith datblygu EIB

hysbyseb

Cymeradwyodd Bwrdd Cyfarwyddwyr EIB gynnig y banc i sefydlu cangen ddatblygu i gynyddu effaith ei weithgareddau y tu allan i'r Undeb Ewropeaidd. Mae'n sail i ymateb yr EIB i'r alwad am weithredu a fynegwyd yng “chasgliadau'r Cyngor ar y bensaernïaeth ariannol Ewropeaidd well ar gyfer datblygu (2021)” a fabwysiadwyd ar 14 Mehefin 2021. Trwy ei gangen ddatblygu, bydd yr EIB yn ad-drefnu ei weithgareddau y tu allan i'r Undeb Ewropeaidd a cynyddu ei bresenoldeb ar lawr gwlad, gan ddatblygu strategaethau a gwasanaethau wedi'u targedu'n well mewn cydweithrediad agos â phartneriaid.

Bydd y banc yn atgyfnerthu sylwadau y tu allan i'r UE ac yn creu nifer o hybiau rhanbarthol, gan ddwysáu cydwelededd a chydweithrediad â Banciau Datblygu Amlochrog, Sefydliadau Cyllid Datblygu cenedlaethol a phartneriaid lleol, mewn dull Tîm Ewrop. Bydd yr hybiau'n canolbwyntio ar sectorau thematig, cymwyseddau cynnyrch a gwasanaethau sy'n ymateb i anghenion y rhanbarth y maent wedi'u lleoli ynddo. Bydd y canolbwynt rhanbarthol cyntaf, sy'n cryfhau gwaith EIB yn Nwyrain Affrica, wedi'i leoli yn Nairobi.

Bydd grŵp cynghori newydd yn cynghori'r EIB ar gyfer ei weithrediadau y tu allan i'r Undeb Ewropeaidd. Bydd yn cynnwys

hysbyseb

Gwneuthurwyr polisi datblygu'r UE a enwebwyd gan yr Aelod-wladwriaethau, y Comisiwn Ewropeaidd a'r EEAS.

€ 2.2bn ar gyfer gweithredu yn yr hinsawdd, ynni glân a chartrefi ynni effeithlon

Cytunodd yr EIB ar gyllid newydd i gynyddu cynhyrchu ynni gwynt ac solar yn Sbaen a Phortiwgal, uwchraddio rhwydweithiau ynni cenedlaethol yng Ngwlad Pwyl a gwella effeithlonrwydd ynni a thorri biliau gwresogi yn Hwngari a'r Ffindir.

Cymeradwywyd cynlluniau cyllido wedi'u targedu i gyflymu buddsoddiad mewn ynni adnewyddadwy ar raddfa fach a phrosiectau gweithredu yn yr hinsawdd yn Awstria a Gwlad Pwyl, ac ar draws America Ladin ac Affrica.

€ 647 miliwn ar gyfer defnyddio brechlyn COVID, iechyd ac addysg

Gan adeiladu ar gefnogaeth Banc Buddsoddi Ewrop ar gyfer datblygu a defnyddio brechlyn COVID, cadarnhawyd rhaglenni newydd i ariannu prynu brechlynnau COVID-19 i'w dosbarthu yn yr Ariannin ac ar draws De Asia, gan gynnwys Bangladesh, Bhutan, Nepal, Sri Lanka a'r Maldives.

Penderfynodd y Bwrdd gefnogi ehangu gofal tymor hir i gleifion anabl yn yr Iseldiroedd, cytunwyd hefyd ar gyflwyno technoleg dysgu digidol mewn ysgolion cynradd ac uwchradd ac uwchraddio ymchwil wyddonol yng Nghroatia.

€ 752m ar gyfer trafnidiaeth drefol, ranbarthol, awyr a morwrol gynaliadwy

Bydd teithwyr tram yn ninas Slofacia Košice a chymudwyr yn ninasoedd Gwlad Pwyl Gdansk, Gdynia a Sopot, ac ar draws Moldofa, yn elwa o fuddsoddiad newydd gyda chefnogaeth EIB i foderneiddio a gwella cysylltiadau trafnidiaeth.

Bydd porthladdoedd Eidalaidd Genoa a Savona yn derbyn cyllid EIB i uwchraddio mynediad i reilffyrdd ac amddiffyn y porthladdoedd yn well rhag llifogydd a thywydd mwy eithafol trwy adeiladu morglawdd newydd.

Cytunodd yr EIB hefyd i ariannu amnewid ac uwchraddio offer rheoli traffig awyr a llywio i gynnal safonau diogelwch mewn gofod awyr Hwngari.

€ 500m ar gyfer buddsoddiad gan y sector preifat a gwytnwch economaidd COVID-19

Hefyd, cymeradwyodd bwrdd EIB raglenni cyllido newydd a reolir gan bartneriaid bancio a buddsoddi lleol i gefnogi buddsoddiad gan fusnesau ledled Sbaen, Gwlad Pwyl a De Ddwyrain Asia sy'n wynebu heriau COVID-19.

Gwybodaeth cefndir

Daeth Banc Buddsoddi Ewrop (EIB) Yw sefydliad benthyca hirdymor yr Undeb Ewropeaidd sy'n berchen ar ei aelod-wladwriaethau. Mae'n gwneud cyllid hirdymor ar gael ar gyfer buddsoddiad cadarn er mwyn cyfrannu at nodau polisi'r UE.

Trosolwg o brosiectau a gymeradwywyd gan y Bwrdd EIB.

Parhau Darllen

Busnes

Gohebydd yr UE dan ymosodiad

cyhoeddwyd

on

Yr wythnos diwethaf honnodd erthygl yn y cyhoeddiad Politico Europe fod gan Gohebydd yr UE cymryd rhan mewn “lobïo UE wedi gwisgo fel newyddiaduraeth” oherwydd bod ein llenyddiaeth farchnata yn dweud: “Defnyddiwch Gohebydd yr UE i ddylanwadu”.

Gohebydd UE yn gwrthod yn llwyr y cyhuddiad hwn o lobïo cudd, a oedd yn ymosodiad gan Politico Europe ar gyhoeddiad cystadleuol llai ond llwyddiannus a'i gyhoeddwr.

Dim ond oriau a roddwyd inni i ymateb i'r cyhuddiadau di-sail hyn, yn bennaf yn seiliedig ar dreillio trwy straeon yr ydym wedi'u cyhoeddi dros y deng mlynedd diwethaf, i amddiffyn ein henw da haeddiannol.

hysbyseb

Er mwyn tawelu meddwl ein cynulleidfa, rydym wedi gofyn i'r sefydliad monitro newyddion annibynnol NewsGuard, monitro ein hallbwn o hyn ymlaen, a sicrhau bod ei ganfyddiadau ar gael i'r cyhoedd.

Gohebydd UE yn credu Politico EUMae ymosodiad arnom ni yn ymgais sinigaidd i sicrhau goruchafiaeth ar y farchnad, ac mae'n gwahodd ein darllenwyr i weld Llyfr Chwarae Politico Brwsel heddiw, sy'n cynnig:

“Mae POLITICO Media Solutions yn darparu atebion i frandiau greu, ymgynnull a chysylltu â chwaraewyr pŵer. Rydyn ni'n creu cyfleoedd i frandiau gysylltu â'n cynulleidfa ddylanwadol. "

hysbyseb

Achos o bobl mewn tai gwydr yn taflu cerrig efallai?

Parhau Darllen

Pysgodfeydd

Môr y Canoldir a Moroedd Du: Mae'r Comisiwn yn cynnig cyfleoedd pysgota ar gyfer 2022

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi mabwysiadu a cynnig ar gyfer cyfleoedd pysgota ar gyfer 2022 ym Môr y Canoldir a'r Moroedd Du. Mae'r cynnig yn hyrwyddo rheolaeth gynaliadwy ar stociau pysgod ym Môr y Canoldir a'r Moroedd Du ac yn cyflawni'r ymrwymiadau gwleidyddol a wnaed yn y MedFish4Ever a Datganiadau Sofia. Mae'n adlewyrchu uchelgais y Comisiwn ar gyfer cyflawni pysgodfeydd cynaliadwy yn y ddau fasn môr hyn, yn unol â'r rhai a fabwysiadwyd yn ddiweddar 2030 Strategaeth Comisiwn Pysgodfeydd Cyffredinol Môr y Canoldir (GFCM).

Dywedodd Comisiynydd yr Amgylchedd, Cefnforoedd a Physgodfeydd Virginijus Sinkevičius: “Rheoli pysgodfeydd yn gynaliadwy ym mhob un o fasnau môr yr UE yw ein hymrwymiad a'n cyfrifoldeb. Er ein bod wedi gweld rhywfaint o welliant yn y blynyddoedd diwethaf ym Môr y Canoldir a'r Moroedd Du, rydym yn dal i fod ymhell o gyrraedd lefelau cynaliadwy ac mae angen mwy o ymdrech i gyflawni'r nod hwn. Rydym, felly, heddiw yn gwneud ein cynnig ar gyfer dal pysgod yn y ddau fasn môr yn gwbl ddibynnol ar gyngor gwyddonol. ”

Yn y Môr Adriatig, mae cynnig y Comisiwn yn gweithredu cynllun rheoli aml-flwyddyn Môr y Canoldir GFCM ar gyfer stociau glan môr a'i nod i gyrraedd cynaliadwyedd ar gyfer y stociau hyn erbyn 2026 trwy ostyngiad yn yr ymdrech bysgota. Mae'r cynnig heddiw hefyd yn gweithredu cynllun rheoli aml-flwyddyn Gorllewin Môr y Canoldir (MAP) ar gyfer stociau glan môr gyda'r nod o leihau'r pysgota ymhellach, yn unol â chyngor gwyddonol. Yn y Môr Du, mae'r cynnig yn cynnwys terfynau dal a chwotâu ar gyfer twrf a sbrat. Bydd y cynnig yn cael ei gwblhau yn nes ymlaen, yn seiliedig ar ganlyniadau sesiwn flynyddol GFCM (2-6 Tachwedd 2021) ac argaeledd cyngor gwyddonol. Mae mwy o wybodaeth yn y Datganiad i'r wasg.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd