Cysylltu â ni

Blogfan

Agor Ymgom Sylfaen: newyddiadurwyr Wcreineg ryddhau yn Slavyansk

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

rwsia-wcráinAr 8 Mai, cynhaliwyd cynhadledd i’r wasg yn adeilad UNIAN mewn cysylltiad â rhyddhau newyddiadurwyr Wcrain, Serhiy Lefter ac Artyom Deynega. Mae achosion o ddal a dal caethiwed dinasyddion Wcrain a thramor yn dod yn fwy ac yn amlach yn Nwyrain yr Wcráin.

Fel Andrey Valchyshyn, cynrychiolydd y Sylfaen Ymgom Agored dywedodd yn yr Wcrain: "Yn y byd i gyd, mae newyddiadurwyr a meddygon yn mwynhau imiwnedd yn ystod unrhyw fath o wrthdaro. Yn yr Wcrain, fodd bynnag, mae terfysgwyr Rwsia nid yn unig yn cadw cynrychiolwyr y proffesiynau hyn, ond hefyd yn masnachu ar eu bywydau a'u hiechyd. '' Serhiy Lefter, a gafodd ei gipio gan derfysgwyr Rwsiaidd ac a dreuliodd dair wythnos mewn caethiwed yn ninas Slavyansk, dychwelodd i Kiev o’r diwedd ar 8 Mai. Cafodd Artyom Deynega, a gafodd ei gipio ar 13 Ebrill, ei achub a’i gludo i Kiev ynghyd â Serhiy.

Roedd Artyom Deynega wedi bod yn paratoi adroddiadau newyddion byw gan Slavyansk, gan roi cyhoeddusrwydd iddynt trwy'r tnternet, a ddaeth yn destun cyhuddiadau ar ran terfysgwyr Rwseg. Ni chymerodd ran yn y gynhadledd i'r wasg, gan ei fod yn poeni'n fawr am ei berthnasau sy'n dal i aros yn y parth perygl. Mae Artyom bellach yn ddiogel yn Kiev, ac mae ei gyflwr corfforol yn foddhaol. Aeth Serhiy Lefter i Slavyansk (rhanbarth Donetsk, yr Wcrain) ar 14 Ebrill 2014, er mwyn ysgrifennu adroddiad ar hap. Ar 17 Ebrill, daeth yn hysbys iddo gael ei gipio. Roedd Serhiy Lefter, yn gweithio fel newyddiadurwr annibynnol y Open Dialog Foundation, yn aelod o'r genhadaeth fonitro yn Nwyrain yr Wcráin; cyn y daith, roedd wedi gweithio fel arsylwr yn y Crimea.

hysbyseb

Ar 8 Mai, yn y gynhadledd i'r wasg yn Kiev, dywedodd Serhiy wrth y newyddiadurwyr am ei amser mewn caethiwed. "Ar 15 Ebrill, roeddwn i yng nghanol Slavyansk, yn siarad ar y ffôn gyda chynrychiolwyr y Open Dialog Foundation, yn disgrifio'r sefyllfa yn Nwyrain yr Wcrain. Daeth dau ddyn ataf a chadw fi o dan esgus gwirio fy nogfennau. Pryd. fe wnaethant ddarganfod fy mod wedi bod yn yr EuroMaidan, fe wnaethant fy nghyhuddo o gydweithredu â'r Sector Cywir ac ysbïo. Treuliais y pythefnos a hanner nesaf mewn caethiwed. Roedd yr wythnos gyntaf yn arbennig o galed. Cefais fy nwylo a thraed wedi'u clymu â thâp gludiog, roedd fy llygaid wedi'u selio. Roeddent yn fy bygwth yn gyson, yn fy ngalw yn ddeiliad, yn benderovets, yn butain newyddiadurwr.

"Roeddem yn cael ein bwydo ddwywaith y dydd gyda bwyd a ddaeth â pherthnasau pobl leol a oedd yn cael eu dal mewn caethiwed hefyd. Fe wnaethon ni gysgu ar y llawr. Yn y nosweithiau oeraf fe wnaethon ni gwtsho gyda'n gilydd i gadw'n gynnes. Doedden ni ddim yn gwybod beth i'w ddisgwyl, a hwn oedd y peth mwyaf dychrynllyd i gyd. Ar y dechrau, roedd dau ddyn o'r Sector Cywir yn cael eu cadw gyda mi. Fe'u cymerwyd i ffwrdd yn fuan, yr honnir eu bod yn cyfnewid. Ar ôl fy rhyddhau, fe wnes i gydnabod y dynion hyn yn y lluniau ar y rhyngrwyd - daethpwyd o hyd iddynt ynghyd â’r Aelod Seneddol Vladimir Rybak, gyda’u clychau wedi eu rhwygo’n agored ac arwyddion o artaith ar eu cyrff. Yn ystod yr holi cefais fy nhrechu, ond o gymharu ag eraill nid curo ond slapio yn unig a glywais waedd caethion eraill a synau chwythiadau o'r ystafelloedd cyfagos.

"Roedd yr wythnos ddiwethaf yn haws. Fe wnaethant ddatgysylltu fy nwylo a thraed, gadael i mi allan sawl gwaith y dydd i lanhau'r diriogaeth. Roedd hi'n wynfyd gallu symud ac anadlu awyr iach - yn yr ystafelloedd lleiaf, lle mae caethion ychydig iawn o le sydd wedi'i ddal, ac mae'n amhosib symud. ''

hysbyseb

Rhyddhawyd Serhiy Lefter o'i chaethiwed ar 2 Mai tua 22h30. Ni wnaethant ddychwelyd ei ddogfennau, ei offer na'i arian. Adroddodd fod sawl person arall hefyd a oedd yn cael eu cadw mewn caethiwed bryd hynny: Pavel Yurov, cyfarwyddwr theatr, gyda'i gydweithiwr Denis, ac Igor, myfyriwr 19 oed o Kiev. Mae tynged bellach y caethion yn parhau i fod yn anhysbys. Viktor Maystrenko, newyddiadurwr o Rwseg, gwirfoddolwr y Open Dialog Foundation, a helpodd i gludo Serhiy o Slavyansk i Kiev. '' Roedd tair prif broblem '', meddai Maystrenko, '' rhyddhau Serhiy, dod o hyd i le diogel iddo aros yn Slavaynsk a dod o hyd i ffordd i'w gludo i Kiev. Gwnaethom sawl ymgais aflwyddiannus i adael Slavyansk, yn ystod un ohonynt yn bobl arfog yn tanio at ein car. ''

Ni allai Viktor Maystrenko ddarparu holl fanylion rhyddhad y newyddiadurwyr ond, yn ôl iddo, profodd pasbort Rwseg i fod yn ddefnyddiol: '' Mae'r pwyntiau gwirio yn cael eu rheoli gan bobl feddw ​​â chefndir troseddol sydd ag agwedd gadarnhaol iawn tuag at Rwsiaid. ' ''

Pan ofynnodd newyddiadurwr a oedd yr awdurdodau Wcreineg perthnasol wedi helpu i ryddhau Serhiy Lefter yn rhydd, dywedodd Andrey Valchyshyn, ar 17 Ebrill, cyn gynted ag y daeth y Sefydliad yn ymwybodol o ddiflaniad eu newyddiadurwr, eu bod wedi annerch yr asiantaethau materion mewnol, Gwasanaeth Diogelwch yr Wcráin ar unwaith. arbennig. Araf iawn oedd yr ymateb, fodd bynnag. Dim ond ar 21 Ebrill yr atebodd adran heddlu ranbarthol Donetsk nad oedd digon o wybodaeth am herwgipio Serhiy Lefter.

Fel y nododd Andrey Valchyshyn: '' Y dyddiau hyn y mater cymryd gwystlon fydd y prif fater i gyrff gorfodaeth cyfraith Wcrain. Mae'n bwysig cynnwys y gymuned Ewropeaidd a darparu gwybodaeth wrthrychol iddi am y datblygiadau yn yr Wcrain. Y dyddiau hyn mae Rwsia, sydd ag adnoddau diderfyn, yn 'prynu' gwleidyddion yn Ewrop, yn plannu'r syniad o ymwahaniaeth yn yr Wcrain. ''

Rhoddodd Serhiy Lefter sawl darn o gyngor ar sut i ymddwyn mewn caethiwed: ni ddylai un ddangos gwrthwynebiad er mwyn peidio â rhoi rhesymau dros gael ei gosbi; ni ddylai un orwedd wrth yr holi - mae'n amlwg; ni ddylai un siarad Wcreineg na chael unrhyw symbolau gwladwriaeth Wcrain; dylai un lanhau eu swyddi rhwydwaith cymdeithasol cyn mynd i Ddwyrain yr Wcrain.

Dywedodd Viktor Maystrenko, yn ei dro: '' Ni ddylai un fynd i ranbarthau cythryblus dim ond i edrych. Mae yna bobl ddrwg yno sy'n dal pobl eraill mewn caethiwed gyda'r pwrpas o greu delwedd '' ar gyfer y teledu "neu eu defnyddio fel tariannau dynol yn ystod ymosodiadau. Ni all cyfreithwyr nac arian helpu yno. ''

I gloi, datganodd Andrey Valchyshyn: '' Hoffwn fynegi fy niolch i'r cyfryngau Wcreineg a rhyngwladol, yn ogystal â sefydliadau hawliau dynol, am eu cefnogaeth a'u help. Rwyf hefyd eisiau mynegi pryder penodol ynghylch ffawd y bobl sy'n dal i gael eu cadw'n wystlon gan derfysgwyr. Ar ôl i genhadaeth OSCE gael ei rhyddhau, mae'r lleisiau a godwyd i gefnogi'r bobl hyn wedi mynd yn wannach o lawer. Rydym yn galw ar gyrff gorfodi cyfraith Wcrain i ddefnyddio eu hymdrechion gorau i sicrhau bod pawb a gafodd eu cipio yn nhiriogaeth yr Wcráin yn cael eu rhyddhau yn ddiamod. ''

Rwsia

Rhaid i’r UE fod yn barod i beidio â chydnabod etholiadau Duma Rwseg meddai EPP

cyhoeddwyd

on

Rwsia [nid: 114228]

“Mae angen ailwampio polisi Ewrop vis-à-vis Rwsia. Rhaid inni atal bygythiadau Rwseg, cynnwys ymyrraeth Rwsiaidd yn yr UE a'i chymdogaeth a chefnogi grymoedd pro-ddemocrataidd yn Rwsia yn strategol. Mae'n rhaid i ni weithio ar y rhagdybiaeth bod newid yn bosibl yn y wlad hon ac mai 'democratiaeth yn gyntaf' yw ein tasg gyntaf yn ein perthynas â Rwsia. Gall Rwsia fod yn ddemocratiaeth, ”meddai Andrius Kubilius ASE o EPP cyn dadl lawn 14 Medi ar ddyfodol cysylltiadau gwleidyddol yr UE-Rwsia.

Mae Adroddiad seneddol, a ysgrifennodd Kubilius ac a fydd yn cael ei bleidleisio heddiw (15 Medi), yn pwysleisio y dylai Ewrop ymgysylltu â Moscow ar faterion o ddiddordeb cyffredin, megis rheoli arfau, adeiladu heddwch, diogelwch byd-eang neu newid yn yr hinsawdd. Fodd bynnag, dylai cydweithredu o'r fath gael ei gyflyru'n llym gan barodrwydd y Kremlin i gadw at hawliau dynol a deddfau rhyngwladol. “Ni ddylai’r cydweithrediad mewn rhai meysydd penodol arwain at unrhyw gonsesiynau ar werthoedd yr UE ac ni ddylai fyth ddiystyru’r goblygiadau i’n partneriaid. Mae angen mwy o ddewrder arnom wrth gymryd safiad cryf o ran cyfundrefn Kremlin i amddiffyn hawliau dynol. Rhaid i ni sicrhau bod unrhyw ymgysylltiad pellach â’r Kremlin yn dibynnu ar barodrwydd Mr Putin i roi diwedd ar ymosodiadau, argraffiadau a bygythiadau y tu mewn a thu allan i Rwsia, ”tanlinellodd Kubilius.

hysbyseb

Mae'r adroddiad yn pwysleisio ymhellach bod yn rhaid i'r UE fod yn barod i beidio â chydnabod Dwma Rwseg ac i atal y wlad rhag gwasanaethau seneddol rhyngwladol, gan gynnwys un Cyngor Ewrop, rhag ofn bod etholiadau seneddol yr wythnos hon yn Rwsia yn cael eu cydnabod fel twyllodrus. “Rhaid bod gan bobl yn Rwsia’r hawl i ddewis, fel pobl mewn unrhyw wlad ddemocrataidd arall. Pan fydd chwaraewyr gwrthblaid allweddol a gwrthwynebwyr plaid sy'n rheoli Rwseg yn y carchar neu o dan arestiad tŷ, yna nid oes dewis. Mae gormes parhaus Kremlin o holl ymgeiswyr yr wrthblaid, y cyfryngau rhydd neu gyrff anllywodraethol yn tanseilio cyfreithlondeb a thegwch yr etholiadau. Rydym yn ailadrodd bod yn rhaid rhyddhau arweinydd yr wrthblaid Alexei Navalny yn ogystal â phawb a gefnogodd yn ystod protestiadau heddychlon, ”daeth Kubilius i’r casgliad.

hysbyseb
Parhau Darllen

Yr Almaen

Mae cyd-arweinydd Gwyrddion yr Almaen yn amddiffyn ymgeisydd y canghellor wedi'i orfoleddu

cyhoeddwyd

on

By

Mae cyd-arweinwyr plaid Werdd yr Almaen Robert Habeck ac Annalena Baerbock, sydd hefyd yn ymgeisydd ar gyfer canghellor y Gwyrddion, yn gwrando ar arweinydd cymdeithas NABU, Christian Unselt, wrth iddynt fynd am dro ar rostiroedd gwarchodfa natur Basn Biesenthaler ar ôl cyflwyno rhaglen amddiffyn yr hinsawdd ar unwaith yn Biesenthal ger Bernau, gogledd-ddwyrain yr Almaen Awst 3, 2021. Tobias Schwarz / Pool trwy REUTERS

Fe wnaeth cyd-arweinydd Gwyrddion yr Almaen ddydd Sul (8 Awst) amddiffyn ymgeisydd y blaid am ganghellor yn etholiad ffederal y mis nesaf, a rhoi hwb i awgrymiadau y dylai gymryd ei lle ar ôl iddi wneud cyfres o gamgymeriadau costus, yn ysgrifennu Paul Carrel, Reuters.

Ymchwyddodd yr ecolegwyr yn fyr yn yr arolygon barn i basio bloc ceidwadol y Canghellor Angela Merkel ar ôl iddynt enwi Annalena Baerbock (llun) fel ymgeisydd eu canghellor ym mis Ebrill, ond maent wedi pylu ers hynny.

Mae ymgyrch gwallus Baerbock wedi cynnwys camgymeriadau yn ei hailddechrau a sgandal dros daliad bonws Nadolig y methodd â’i ddatgan i’r senedd. Mae Baerbock hefyd wedi dweud bod craffu rhywiaethol yn ei dal yn ôl. Darllen mwy.

hysbyseb

"Mae Ms Baerbock yn addas ar gyfer swyddfa'r canghellor, a'n tasg ni yw sicrhau bod y Gwyrddion yn gryf," meddai cyd-arweinydd y blaid, Robert Habeck, wrth y darlledwr ZDF mewn cyfweliad.

Pan ofynnwyd a ddylai'r Gwyrddion ddisodli Baerbock gydag ef fel ymgeisydd eu canghellor, ymatebodd Habeck: "Na, nid dadl mo honno."

Gan ychwanegu at wae'r Gwyrddion, bydd y blaid yn cael ei heithrio o'r balot yn nhalaith Saarland yn etholiad cenedlaethol Medi 26 oherwydd afreoleidd-dra wrth ddewis ymgeiswyr rhanbarthol yn dilyn ffraeo mewnol.

hysbyseb

"Cafodd ymgyrch y Gwyrddion ychydig o broblemau ond ... rwy'n edrych ymlaen at fis Awst a mis Medi," meddai Habeck, sy'n gyd-arweinydd y blaid gyda Baerbock. "Mae popeth yn bosibl."

Dangosodd arolwg barn a gyhoeddwyd yn gynharach ddydd Sul lefel lluniadu Democratiaid Cymdeithasol (SPD) gogwydd chwith gyda’r Gwyrddion ar 18%, y tu ôl i geidwadwyr Merkel ar 26%. Mae Merkel, sydd mewn grym er 2005, yn bwriadu sefyll i lawr ar ôl yr etholiad. Darllen mwy.

Dangosodd arolwg barn INSA, mewn pleidlais uniongyrchol ddamcaniaethol dros y canghellor, fod ymgeisydd SPD Olaf Scholz ymhell ar y blaen, gyda chefnogaeth o 27%. Roedd Armin Laschet Ceidwadol wedi gwanhau ar 14%, un pwynt ar y blaen i Baerbock, ar 13%.

Cyflwynodd y Gwyrddion "raglen amddiffyn hinsawdd brys" ddydd Mawrth, gyda'r nod o ailosod eu hymgyrch. Darllen mwy.

Parhau Darllen

Bargen Werdd Ewrop

Rhaid i deuluoedd incwm isel a pherchnogion tai dosbarth canol beidio â thalu am Green Deal meddai EPP

cyhoeddwyd

on

Mae'r Grŵp EPP eisiau i Ewrop ddod yn niwtral yn yr hinsawdd erbyn 2050. "Rhaid i'r trawsnewidiad pellgyrhaeddol hwn o'n heconomïau a'n cymdeithasau gael ei wneud mewn ffordd graff, oherwydd rydym am frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd gydag arloesedd, cystadleurwydd a swyddi Ewropeaidd. Rydym am wneud hynny. trowch y trawsnewidiad angenrheidiol yn gyfle. Rydyn ni eisiau dad-garbonio, nid dad-ddiwydiannu! Rydyn ni nid yn unig eisiau gosod targedau, ond rydyn ni'n dod o hyd i'r ffordd orau i Ewrop gyrraedd y targedau hyn, gyda ffocws arbennig ar hydrogen ac mewn rhai achosion, nwy, fel technoleg pontio, "meddai Esther de Lange ASE, is-gadeirydd y Grŵp EPP sy'n gyfrifol am yr economi a'r amgylchedd.

Daw ei datganiad cyn cyflwyniad y Comisiwn Ewropeaidd o'r pecyn 'Fit for 55' fel y'i gelwir, pecyn cyfraith mamoth o ddeddfau ynni a hinsawdd gyda'r nod o drosi'r nod lleihau CO55 o 2% yn rheolau newydd pendant ar gyfer trafnidiaeth, diwydiant, adeiladau a sectorau eraill.

"Rhaid i ni fod yn wyliadwrus iawn ynglŷn â phwy sy'n troedio'r bil ar gyfer y Fargen Werdd. Ni all fod yn deuluoedd incwm isel, perchnogion tai dosbarth canol na pherchnogion ceir mewn ardaloedd gwledig heb drafnidiaeth gyhoeddus sy'n gorfod talu'r bil uchaf," ychwanegodd de Lange, gan egluro bod y Grŵp EPP eisiau offeryn cymdeithasol credadwy i fynd i’r afael â thlodi gwresogi a symudedd o fewn a rhwng aelod-wladwriaethau.

hysbyseb

Mae'r Grŵp EPP eisiau hyrwyddo ceir glân. "Rydym am flaenoriaethu datblygiad cerbydau glân, symudedd trydan a thanwydd allyriadau sero. Nid ydym am i'r ddadl am allyriadau CO2 o geir droi yn frwydr ideolegol arall o ddogmas. Rhaid i ddiwydiant ceir Ewrop gadw ei gystadleurwydd byd-eang a rhaid iddo aros arweinwyr technoleg a thueddwyr ar gyfer ceir glân ar gyfer Ewrop a gweddill y byd. Bydd llawer hefyd yn dibynnu ar gyflwyno isadeiledd gwefru. Mae'r Grŵp EPP felly'n mynnu bod y Comisiwn yn adrodd yn rheolaidd ar y cynnydd a wneir yma a'i oblygiadau ar gyfer gwireddu'r Targedau lleihau CO2, "daeth de Lange i'r casgliad.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd