Cysylltu â ni

Blogfan

Barn: Mae'r Senedd Ewrop gwaith: Mythau a gwirioneddau

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

imageGan Justina Vitkauskaite Bernard, ASE (ALDE), Parti Darbo Lithwania   

Mae sefydliadau’r UE yn ddiddorol: mae llawer o ddinasyddion yr UE yn teimlo eu bod yn cael eu denu gan waith sefydliadau’r UE ac mae ganddyn nhw freuddwyd i gael swydd ynddynt, mae rhai o ddinasyddion yr UE wrth ddod i Frwsel yn ymweld â sefydliadau’r UE ac yn synnu at eu rôl bwerus yn strwythur yr UE. ; mae yna hefyd rai o ddinasyddion yr UE sy'n parhau i fod yn anwybodus o rôl, pwerau a swyddogaethau sefydliadau'r UE. 

Ond beth bynnag mae dinasyddion yr UE yn ei feddwl am rôl gymhleth sefydliadau'r UE, beth bynnag mae dinasyddion yr UE yn ei wneud yn eu bywyd bob dydd - mae angen iddyn nhw fod yn ymwybodol o'r ffaith bod sefydliadau'r UE oherwydd eu swyddogaeth ddeddfwriaethol yn cael effaith ar fywyd pob dinesydd.

hysbyseb

Dyna'r prif reswm pam mae angen i ddinasyddion yr UE ddeall sut mae sefydliadau'r UE yn gweithio a sut mae llunio'r polisi yn yr UE yn gweithredu. Mae hyn yn angenrheidiol am lawer o resymau: beth bynnag yw safbwynt dinasyddion yr UE tuag at sefydliadau'r UE; bydd sefydliadau'r UE yn cael effaith ar eu bywyd bob dydd. Y rheswm am hyn yw eu natur ddeddfwriaethol: yr UE sy'n gyfrifol am ddeddfwriaeth yr UE a weithredir gan ei aelod-wladwriaethau. Rhaid trosglwyddo cyfraith yr UE i ddeddfwriaeth genedlaethol: rhaid i bob aelod-wladwriaeth sicrhau bod gweithredoedd cyfreithiol a fabwysiadwyd gan sefydliadau'r UE yn adlewyrchu ei fuddiannau cenedlaethol ac yn cael eu gweithredu'n iawn.

Mae effaith deddfwriaeth weithredol yr UE yn effeithio nid yn unig ar yr aelod-wladwriaethau ond ar holl ddinasyddion yr UE. Dyna pam po fwyaf y mae dinasyddion yr UE yn deall sut mae'r sefydliadau Ewropeaidd yn gweithio mewn gwirionedd, y mwyaf y gallant fod yn rhan o bensaernïaeth gwneud penderfyniadau'r UE a llunio polisi'r UE. Ar y llaw arall, pan fydd dinasyddion yr UE yn parhau i fod yn anwybodus o waith y sefydliadau Ewropeaidd, maent yn parhau i fod yn bobl o'r tu allan i lunio polisi'r UE a byddant yn colli ei bwysigrwydd cynyddol ar eu bywydau sydd yn ei dro yn arwain at golli cyfleoedd iddynt. Am y rheswm hwnnw mae'n rhaid i ddinasyddion yr UE ddod yn agosach at sefydliadau'r UE. A'r cam cyntaf i gyflawni hyn yw dealltwriaeth glir o system sefydliadau'r UE, eu gwaith a'u cymeriad deddfwriaethol.

Mae Senedd Ewrop yn hyn o beth yn cynrychioli diddordeb penodol i ddinasyddion yr UE am sawl rheswm: Senedd Ewrop yw'r sefydliad a etholir yn uniongyrchol sy'n cynrychioli 500 miliwn o ddinasyddion yr UE ac yn amddiffyn buddiannau dinasyddion yr UE ym mhroses gwneud penderfyniadau'r UE. Mae hefyd yn gorff lle mae dinasyddion yr UE nid yn unig yn cael eu cynrychioli ond lle mae eu llais yn cael ei glywed. Trwy Fenter Dinasyddion Ewrop gall y dinasyddion ofyn am ddeddfwriaeth newydd yr UE; gydag etholiadau Ewropeaidd 2014 gall dinasyddion yr UE chwarae rhan anuniongyrchol yn y broses o ethol Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd ac wrth gwrs gydag etholiadau’r UE 22-25 Mai 2014 gall dinasyddion yr UE ethol eu cynrychiolwyr yn uniongyrchol ar gyfer Senedd Ewrop. Ac mae honno'n rôl hynod bwysig i ddinasyddion yr UE sy'n dod yn rhan o lunio polisïau'r UE ac a all, trwy eu pleidlais, effeithio ar y broses hon.

hysbyseb

Ond hyd yn oed os yw dinasyddion yr UE yn gallu cydnabod rôl bwysig Senedd Ewrop, gallant ddal i gredu mewn rhai chwedlau cylchol ynghylch sut mae'r sefydliad hwn yn gweithredu mewn gwirionedd. Dechreuwn yn gyntaf gyda gwaith a swyddogaethau Senedd yr UE. Mae gwaith Senedd Ewrop yn gyffrous iawn yn ei blaenoriaethau ac ar yr un pryd mae gwaith y corff hwn yn ddwys iawn oherwydd bod Senedd Ewrop yn delio â llawer iawn o gwestiynau sy'n ymwneud â gwahanol bolisïau'r UE o amaethyddiaeth i bolisi tramor yr UE. Ond i bobl o'r tu allan gallai ymddangos bod gwaith Senedd Ewrop yn fiwrocrataidd yn bennaf ac nad yw'n effeithio ar fuddiannau dinasyddion yr UE mewn gwirionedd. Ond mewn gwirionedd mae gwaith Senedd Ewrop yn adlewyrchu holl heriau bywyd pob dinesydd Ewropeaidd arferol. Dyna pam na ddylai dinasyddion yr UE danamcangyfrif swyddogaethau Senedd Ewrop mewn meysydd fel deddfwriaeth gymunedol, pwerau cyllidebol a phrosesau democrataidd yn yr UE a thu hwnt. Er enghraifft, ym maes polisi tramor yr UE dangosodd yr UE ddull adeiladol wrth gyfryngu argyfwng yr Wcrain yn ystod amseroedd yr Euromaidan.

Hyd yn oed wedi hynny pan aeth yr argyfwng yn ddyfnach yn yr Wcrain, ni ellid tanamcangyfrif gwaith ASE yn y dimensiwn hwn: mae'r UE wedi dysgu llawer o wersi a bydd yn fwy effeithlon yn y dyfodol wrth ailystyried ei gryfder a'i wendidau. Mae'r UE yn wynebu argyfwng economaidd mawr nawr ac mae gwaith Senedd Ewrop yn canolbwyntio ar bolisïau a mesurau sy'n canolbwyntio ar dwf a all gael yr UE allan o'r argyfwng hwn. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf pryder allweddol Senedd Ewrop oedd dod o hyd i ffordd i adfer twf yn yr UE ac ymladd yn erbyn diweithdra ymhlith pobl ifanc. Er mwyn mynd i’r afael â’r materion hyn, cymerodd y Senedd lawer o fesurau a chynhaliodd sawl cam er mwyn cymeradwyo fframwaith ariannol aml-flwyddyn 2014-2020 wrth gadw blaenoriaethau’r adferiad economaidd yn y safle uchaf ar ei hagenda.

Roedd y frwydr yn erbyn diweithdra ymhlith pobl ifanc yn dal i fod yn brif flaenoriaeth yng ngwaith Senedd Ewrop hefyd. Mae'r EP wedi darparu sawl mesur ar gyfer yr olaf - er enghraifft Gwarant Ieuenctid - ac wedi mabwysiadu dau benderfyniad yn galw am fesurau pellach i annog pobl ifanc i symud am swyddi a sesiynau hyfforddi. Mae gwaith Senedd Ewrop yn targedu pob haen o gymdeithas, o bobl ddi-waith, pobl ifanc i ddefnyddwyr yr UE a gweithwyr yr UE. Er mwyn ei ddangos, dim ond rhestr o ychydig enghreifftiau lle mae'r EP yn mynd i'r afael yn llwyddiannus â phroblemau dinasyddion cyffredin yr UE yn dadlau ac yn ymladd eu problemau gyda mesurau priodol a darparu'r ddeddfwriaeth ofynnol. Er enghraifft, roedd yr EP wedi cymeradwyo bargen yn ddiweddar ar reolau tybaco newydd yr UE sy'n gofyn am rybuddion iechyd darluniadol mawr. Gan ystyried hawliau defnyddwyr, gwnaeth yr EP benderfyniad hefyd ar ddod â ffioedd crwydro ffonau symudol i ben erbyn 2016. O ran hawliau gweithwyr, pasiodd yr EP gyfraith ddrafft ar hawliau pensiwn llawn i weithwyr yr UE sy'n symud dramor. Mae'r EP yn dangos ei fod yn poeni am holl ddinasyddion yr UE a thrwy ei weithgareddau ac mae ei waith yn ei gwneud hi'n bosibl bod holl anghenion a blaenoriaethau pob grŵp o gymdeithas yn cael sylw ac yn fodlon ac yn goresgyn heriau.

Mae'r ail chwedl sy'n aml yn arwain at ragdybiaethau ffug gan ddinasyddion yr UE yn amgylchynu rôl y pleidiau yn Senedd Ewrop. Mae'r rhan fwyaf o ddinasyddion yr UE yn gwybod bod gan ddinasyddion yr UE yr hawl i ddewis eu cynrychiolwyr ar gyfer Senedd Ewrop bob pum mlynedd trwy gymryd rhan yn yr etholiadau Ewropeaidd. Mae gan boblogaeth pob aelod-wladwriaeth yr hawl i ethol nifer a bennwyd ymlaen llaw o aelodau Senedd Ewrop yn ystod yr etholiadau hyn. Yn ystod ymgyrch etholiadol yr etholiadau Ewropeaidd mae pleidiau gwleidyddol cenedlaethol yn cystadlu yn yr etholiadau hyn.

Ond yna, unwaith y bydd Aelodau Senedd Ewrop yn cael eu hethol, daw'r ASEau 'a ddewiswyd' yn rhan o grwpiau gwleidyddol yr UE. Nid yw llawer o ddinasyddion yr UE yn ymwybodol o'r egwyddor hon ac felly maent yn drysu egwyddor waith pleidiau cenedlaethol ag egwyddor grwpiau gwleidyddol Senedd Ewrop. Dylai dinasyddion yr UE wybod bod saith grŵp gwleidyddol yn Senedd Ewrop. Y pwysicaf o'r rhain yw grŵp Plaid y Bobl Ewropeaidd, grŵp Cynghrair Flaengar Sosialwyr a Democratiaid a grŵp Cynghrair y Rhyddfrydwyr a'r Democratiaid dros Ewrop. Rhaid i ddinasyddion yr UE wybod bod y mwyafrif o bleidiau cenedlaethol yn gysylltiedig â'r grwpiau gwleidyddol Ewropeaidd hyn. Gellir dangos hyn gydag enghraifft plaid Darbo Lithwania: mae'r blaid hon yn gysylltiedig â Chynghrair Rhyddfrydwyr a Democratiaid Ewrop (ALDE). Mae'n golygu bod plaid Darbo yn rhannu'r un gweledigaethau o ryddfrydiaeth, democratiaeth a rhyddid mewn gwleidyddiaeth ag ALDE. Yna mae cynrychiolwyr y blaid hon, unwaith y cânt eu hethol i'r EP, yn rhannu gweledigaeth y grŵp ALDE ac yn dechrau gweithio nid yn unig ar sail diddordebau eu plaid genedlaethol ond hefyd ar sail platfform cyffredin ALDE.

Yn syml: mae angen i ddinasyddion yr UE wybod, unwaith y bydd cynrychiolwyr y pleidiau cenedlaethol yn cael eu hethol i Senedd Ewrop (ac unwaith y bydd eu pleidiau cyfatebol yn gysylltiedig â grwpiau gwleidyddol yr UE) eu bod yn dechrau gweithio dros achos Ewrop. Nid yw partïon sy'n gystadleuwyr ar lefel genedlaethol neu sy'n cystadlu yn erbyn ei gilydd yn ystod yr ymgyrch ar lawr gwlad yn yr Aelod-wladwriaeth yn parhau i fod yn bleidiau cystadleuol unwaith y byddant yn Senedd Ewrop. I'r gwrthwyneb, maent yn dechrau gweithio i'r Undeb Ewropeaidd, ar gyfer gwerthoedd ac egwyddorion yr UE ac - ar lefel Ewropeaidd - i'r dinasyddion a'u hetholodd.

Mae pawb sy'n gweithio yn y sefydliadau Ewropeaidd yn gwybod eu bod yn gweithio i'r UE, er gorau'r Undeb Ewropeaidd ac yn eu priod aelod-wladwriaethau. Mae cynrychiolwyr sy'n gweithio yn Senedd Ewrop yn rhannu cyfrifoldeb â'u hetholwyr, maen nhw'n gofalu am fuddiannau eu pleidleiswyr ac maen nhw'n gweithio i'r Undeb Ewropeaidd yn ei gyfanrwydd wrth gwrs heb anghofio buddiannau eu haelod-wladwriaethau. Mae'r etholiadau Ewropeaidd mewn deg diwrnod, felly mae'r cyfri ymlaen. Rhaid i ddinasyddion yr UE a fydd yn mynd i bleidleisio ar 22-25 Mai 2014 fod yn ymwybodol o realiti gwaith y sefydliadau Ewropeaidd; yn benodol o'r rôl hanfodol y mae Senedd Ewrop yn ei chwarae ym mywyd holl ddinasyddion yr UE. Dylai dinasyddion yr UE ddeall bod eu dyfodol yn eu dwylo eu hunain, mae angen iddynt weithredu yn unol â hynny er mwyn i'w cynrychiolwyr allu gwneud eu dyfodol yn well iddynt ac amddiffyn eu buddiannau. Dylai etholiadau 2014 fod yn bwysig i holl ddinasyddion yr UE gan fod angen iddynt ddangos eu bod yn unedig o ran ysbryd yn yr amseroedd anodd hyn pan fydd yr UE dan fygythiad gan amheuaeth gynyddol yr UE a chan gynnydd pleidiau gwrth-UE.

Dyna pam nawr mae'n hanfodol nad yw rôl Senedd Ewrop yn cael ei thanamcangyfrif o ran ei gallu i oresgyn y problemau hyn. I'r gwrthwyneb, dylid ei gefnogi a'i gryfhau cymaint â phosibl gan bleidlais y dinasyddion. Bydd pleidlais pob dinesydd yn cael ei chyfrif, gall pleidlais pob dinesydd wneud gwahaniaeth wrth lunio polisïau’r UE, a gall pob pleidlais ddylanwadu ar agenda wleidyddol Senedd Ewrop. Y tro hwn yn fwy nag erioed o'r blaen bydd eich sefyllfa weithredol chi, y dinesydd, yn cael effaith wirioneddol ar ddyfodol pob un ohonom.

Rwsia

Rhaid i’r UE fod yn barod i beidio â chydnabod etholiadau Duma Rwseg meddai EPP

cyhoeddwyd

on

Rwsia [nid: 114228]

“Mae angen ailwampio polisi Ewrop vis-à-vis Rwsia. Rhaid inni atal bygythiadau Rwseg, cynnwys ymyrraeth Rwsiaidd yn yr UE a'i chymdogaeth a chefnogi grymoedd pro-ddemocrataidd yn Rwsia yn strategol. Mae'n rhaid i ni weithio ar y rhagdybiaeth bod newid yn bosibl yn y wlad hon ac mai 'democratiaeth yn gyntaf' yw ein tasg gyntaf yn ein perthynas â Rwsia. Gall Rwsia fod yn ddemocratiaeth, ”meddai Andrius Kubilius ASE o EPP cyn dadl lawn 14 Medi ar ddyfodol cysylltiadau gwleidyddol yr UE-Rwsia.

Mae Adroddiad seneddol, a ysgrifennodd Kubilius ac a fydd yn cael ei bleidleisio heddiw (15 Medi), yn pwysleisio y dylai Ewrop ymgysylltu â Moscow ar faterion o ddiddordeb cyffredin, megis rheoli arfau, adeiladu heddwch, diogelwch byd-eang neu newid yn yr hinsawdd. Fodd bynnag, dylai cydweithredu o'r fath gael ei gyflyru'n llym gan barodrwydd y Kremlin i gadw at hawliau dynol a deddfau rhyngwladol. “Ni ddylai’r cydweithrediad mewn rhai meysydd penodol arwain at unrhyw gonsesiynau ar werthoedd yr UE ac ni ddylai fyth ddiystyru’r goblygiadau i’n partneriaid. Mae angen mwy o ddewrder arnom wrth gymryd safiad cryf o ran cyfundrefn Kremlin i amddiffyn hawliau dynol. Rhaid i ni sicrhau bod unrhyw ymgysylltiad pellach â’r Kremlin yn dibynnu ar barodrwydd Mr Putin i roi diwedd ar ymosodiadau, argraffiadau a bygythiadau y tu mewn a thu allan i Rwsia, ”tanlinellodd Kubilius.

hysbyseb

Mae'r adroddiad yn pwysleisio ymhellach bod yn rhaid i'r UE fod yn barod i beidio â chydnabod Dwma Rwseg ac i atal y wlad rhag gwasanaethau seneddol rhyngwladol, gan gynnwys un Cyngor Ewrop, rhag ofn bod etholiadau seneddol yr wythnos hon yn Rwsia yn cael eu cydnabod fel twyllodrus. “Rhaid bod gan bobl yn Rwsia’r hawl i ddewis, fel pobl mewn unrhyw wlad ddemocrataidd arall. Pan fydd chwaraewyr gwrthblaid allweddol a gwrthwynebwyr plaid sy'n rheoli Rwseg yn y carchar neu o dan arestiad tŷ, yna nid oes dewis. Mae gormes parhaus Kremlin o holl ymgeiswyr yr wrthblaid, y cyfryngau rhydd neu gyrff anllywodraethol yn tanseilio cyfreithlondeb a thegwch yr etholiadau. Rydym yn ailadrodd bod yn rhaid rhyddhau arweinydd yr wrthblaid Alexei Navalny yn ogystal â phawb a gefnogodd yn ystod protestiadau heddychlon, ”daeth Kubilius i’r casgliad.

hysbyseb
Parhau Darllen

Yr Almaen

Mae cyd-arweinydd Gwyrddion yr Almaen yn amddiffyn ymgeisydd y canghellor wedi'i orfoleddu

cyhoeddwyd

on

By

Mae cyd-arweinwyr plaid Werdd yr Almaen Robert Habeck ac Annalena Baerbock, sydd hefyd yn ymgeisydd ar gyfer canghellor y Gwyrddion, yn gwrando ar arweinydd cymdeithas NABU, Christian Unselt, wrth iddynt fynd am dro ar rostiroedd gwarchodfa natur Basn Biesenthaler ar ôl cyflwyno rhaglen amddiffyn yr hinsawdd ar unwaith yn Biesenthal ger Bernau, gogledd-ddwyrain yr Almaen Awst 3, 2021. Tobias Schwarz / Pool trwy REUTERS

Fe wnaeth cyd-arweinydd Gwyrddion yr Almaen ddydd Sul (8 Awst) amddiffyn ymgeisydd y blaid am ganghellor yn etholiad ffederal y mis nesaf, a rhoi hwb i awgrymiadau y dylai gymryd ei lle ar ôl iddi wneud cyfres o gamgymeriadau costus, yn ysgrifennu Paul Carrel, Reuters.

Ymchwyddodd yr ecolegwyr yn fyr yn yr arolygon barn i basio bloc ceidwadol y Canghellor Angela Merkel ar ôl iddynt enwi Annalena Baerbock (llun) fel ymgeisydd eu canghellor ym mis Ebrill, ond maent wedi pylu ers hynny.

Mae ymgyrch gwallus Baerbock wedi cynnwys camgymeriadau yn ei hailddechrau a sgandal dros daliad bonws Nadolig y methodd â’i ddatgan i’r senedd. Mae Baerbock hefyd wedi dweud bod craffu rhywiaethol yn ei dal yn ôl. Darllen mwy.

hysbyseb

"Mae Ms Baerbock yn addas ar gyfer swyddfa'r canghellor, a'n tasg ni yw sicrhau bod y Gwyrddion yn gryf," meddai cyd-arweinydd y blaid, Robert Habeck, wrth y darlledwr ZDF mewn cyfweliad.

Pan ofynnwyd a ddylai'r Gwyrddion ddisodli Baerbock gydag ef fel ymgeisydd eu canghellor, ymatebodd Habeck: "Na, nid dadl mo honno."

Gan ychwanegu at wae'r Gwyrddion, bydd y blaid yn cael ei heithrio o'r balot yn nhalaith Saarland yn etholiad cenedlaethol Medi 26 oherwydd afreoleidd-dra wrth ddewis ymgeiswyr rhanbarthol yn dilyn ffraeo mewnol.

hysbyseb

"Cafodd ymgyrch y Gwyrddion ychydig o broblemau ond ... rwy'n edrych ymlaen at fis Awst a mis Medi," meddai Habeck, sy'n gyd-arweinydd y blaid gyda Baerbock. "Mae popeth yn bosibl."

Dangosodd arolwg barn a gyhoeddwyd yn gynharach ddydd Sul lefel lluniadu Democratiaid Cymdeithasol (SPD) gogwydd chwith gyda’r Gwyrddion ar 18%, y tu ôl i geidwadwyr Merkel ar 26%. Mae Merkel, sydd mewn grym er 2005, yn bwriadu sefyll i lawr ar ôl yr etholiad. Darllen mwy.

Dangosodd arolwg barn INSA, mewn pleidlais uniongyrchol ddamcaniaethol dros y canghellor, fod ymgeisydd SPD Olaf Scholz ymhell ar y blaen, gyda chefnogaeth o 27%. Roedd Armin Laschet Ceidwadol wedi gwanhau ar 14%, un pwynt ar y blaen i Baerbock, ar 13%.

Cyflwynodd y Gwyrddion "raglen amddiffyn hinsawdd brys" ddydd Mawrth, gyda'r nod o ailosod eu hymgyrch. Darllen mwy.

Parhau Darllen

Bargen Werdd Ewrop

Rhaid i deuluoedd incwm isel a pherchnogion tai dosbarth canol beidio â thalu am Green Deal meddai EPP

cyhoeddwyd

on

Mae'r Grŵp EPP eisiau i Ewrop ddod yn niwtral yn yr hinsawdd erbyn 2050. "Rhaid i'r trawsnewidiad pellgyrhaeddol hwn o'n heconomïau a'n cymdeithasau gael ei wneud mewn ffordd graff, oherwydd rydym am frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd gydag arloesedd, cystadleurwydd a swyddi Ewropeaidd. Rydym am wneud hynny. trowch y trawsnewidiad angenrheidiol yn gyfle. Rydyn ni eisiau dad-garbonio, nid dad-ddiwydiannu! Rydyn ni nid yn unig eisiau gosod targedau, ond rydyn ni'n dod o hyd i'r ffordd orau i Ewrop gyrraedd y targedau hyn, gyda ffocws arbennig ar hydrogen ac mewn rhai achosion, nwy, fel technoleg pontio, "meddai Esther de Lange ASE, is-gadeirydd y Grŵp EPP sy'n gyfrifol am yr economi a'r amgylchedd.

Daw ei datganiad cyn cyflwyniad y Comisiwn Ewropeaidd o'r pecyn 'Fit for 55' fel y'i gelwir, pecyn cyfraith mamoth o ddeddfau ynni a hinsawdd gyda'r nod o drosi'r nod lleihau CO55 o 2% yn rheolau newydd pendant ar gyfer trafnidiaeth, diwydiant, adeiladau a sectorau eraill.

"Rhaid i ni fod yn wyliadwrus iawn ynglŷn â phwy sy'n troedio'r bil ar gyfer y Fargen Werdd. Ni all fod yn deuluoedd incwm isel, perchnogion tai dosbarth canol na pherchnogion ceir mewn ardaloedd gwledig heb drafnidiaeth gyhoeddus sy'n gorfod talu'r bil uchaf," ychwanegodd de Lange, gan egluro bod y Grŵp EPP eisiau offeryn cymdeithasol credadwy i fynd i’r afael â thlodi gwresogi a symudedd o fewn a rhwng aelod-wladwriaethau.

hysbyseb

Mae'r Grŵp EPP eisiau hyrwyddo ceir glân. "Rydym am flaenoriaethu datblygiad cerbydau glân, symudedd trydan a thanwydd allyriadau sero. Nid ydym am i'r ddadl am allyriadau CO2 o geir droi yn frwydr ideolegol arall o ddogmas. Rhaid i ddiwydiant ceir Ewrop gadw ei gystadleurwydd byd-eang a rhaid iddo aros arweinwyr technoleg a thueddwyr ar gyfer ceir glân ar gyfer Ewrop a gweddill y byd. Bydd llawer hefyd yn dibynnu ar gyflwyno isadeiledd gwefru. Mae'r Grŵp EPP felly'n mynnu bod y Comisiwn yn adrodd yn rheolaidd ar y cynnydd a wneir yma a'i oblygiadau ar gyfer gwireddu'r Targedau lleihau CO2, "daeth de Lange i'r casgliad.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd