Cysylltu â ni

Celfyddydau

strategaeth ffilm Ewropeaidd yn anelu at roi hwb i amrywiaeth ddiwylliannol a chystadleurwydd yn yr oes ddigidol

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Dyn-defnyddio-fideo-camera-Red-PlatypusMae ffilmiau Ewropeaidd yn cynrychioli bron i ddwy ran o dair o'r datganiadau yn yr UE ond yn cyfrif am ddim ond un rhan o dair o werthiannau tocynnau. Er bod nifer y ffilmiau a gynhyrchwyd yn Ewrop wedi cynyddu o oddeutu 1,100 yn 2008 i 1,300 yn 2012, dim ond yn y wlad y cawsant eu gwneud y dangosir y mwyafrif o ffilmiau Ewropeaidd ac anaml y cânt eu dosbarthu ar draws ffiniau. Mae strategaeth newydd yr UE ar 'ffilm Ewropeaidd yn yr oes ddigidol', a lansiwyd gan y Comisiwn Ewropeaidd heddiw (15 Mai), yn ceisio mynd i'r afael â'r her hon trwy dynnu sylw at yr angen i wneud y gorau o ddulliau dosbarthu newydd i wella amrywiaeth ddiwylliannol a chystadleurwydd.

"Mae gwella dosbarthiad rhyngwladol ffilmiau Ewropeaidd yn hanfodol, nid yn unig yn economaidd ond hefyd o ran amrywiaeth," meddai'r Comisiynydd Addysg, Diwylliant, Ieuenctid ac Amlieithrwydd Androulla Vassiliou. "Dyma un o amcanion ein rhaglen MEDIA Ewrop Greadigol ac yn faes lle rydyn ni'n ychwanegu gwerth go iawn ar lefel Ewropeaidd. Ond mae'n amlwg bod angen gwneud mwy i gynyddu'r gynulleidfa ar gyfer ffilmiau a wnaed yn Ewrop ac i wella trawsffiniol cydweithredu. Edrychaf ymlaen at drafod y strategaeth newydd hon am y tro cyntaf gyda chynrychiolwyr y diwydiant yn ystod y dyddiau nesaf yng Ngŵyl Ffilm Cannes. "

Mae papur strategaeth y Comisiwn yn awgrymu y dylai cyllid cyhoeddus ganolbwyntio mwy ar ehangu'r gynulleidfa ar gyfer ffilmiau Ewropeaidd a chynyddu cefnogaeth ar gyfer datblygu, hyrwyddo a dosbarthu rhyngwladol. Ar hyn o bryd mae bron i 70% o'r cyllid cyhoeddus cenedlaethol wedi'i neilltuo i gynhyrchu ffilmiau yn hytrach na chynyddu potensial y gynulleidfa i'r eithaf. Argymhellir hefyd mwy o hyblygrwydd ac arbrofi ynghylch sut a phryd y mae ffilmiau'n cael eu sgrinio, o ystyried poblogrwydd cynyddol fideo-ar-alw a lawrlwytho.

hysbyseb

Bydd y strategaeth yn annog proses newydd o ddeialog - y Fforwm Ffilm Ewropeaidd, fel y'i gelwir - i annog cyfnewid syniadau ar sut y gall polisïau clyweledol cenedlaethol, rhanbarthol ac UE ategu ei gilydd yn well ac ymateb i heriau fel digideiddio ac anawsterau llawer o ffilmiau. mae cwmnïau'n eu hwynebu wrth geisio cael cyllid.

Gan ddechrau gyda chynhadledd heddiw yn yr ŵyl ffilm yn Cannes, bydd y Fforwm yn dwyn ynghyd arbenigwyr o’r Comisiwn Ewropeaidd, Aelod-wladwriaethau, cronfeydd ffilm cenedlaethol a rhanbarthol, a chynrychiolwyr eraill y diwydiant. Bydd yn elwa o gefnogaeth trwy'r rhaglen Ewrop Greadigol ar gyfer seminarau, casglu data a chyfnewid trawswladol.

Ffigurau allweddol

hysbyseb
  • Darperir € 2.1 biliwn yn flynyddol i gefnogi'r diwydiant clyweledol Ewropeaidd gan gronfeydd ffilm Ewropeaidd (ffynhonnell: Arsyllfa Clyweledol Ewropeaidd, Cyllid Cyhoeddus ar gyfer Ffilm a Gweithiau Clyweledol yn Ewrop). Mae hyn yn cynnwys tua € 110 miliwn y flwyddyn o'r rhaglen MEDIA Ewrop Greadigol.
  • Yn 2012, cynhyrchwyd tua 1,300 o ffilmiau yn yr UE o gymharu ag ychydig dros 800 yn yr Unol Daleithiau.
  • Dim ond 8% o ffilmiau Ewropeaidd sy'n cael eu rhyddhau mewn sinema mewn gwlad y tu allan i'r UE.
  • Yn 2012, roedd mwy na 60% o'r holl ffilmiau a ryddhawyd yn yr UE yn rhai Ewropeaidd, ond dim ond traean o'r tocynnau a werthwyd oedd ar gyfer ffilm Ewropeaidd. Mewn cymhariaeth, roedd cynyrchiadau'r UD yn cyfrif am 20% o'r datganiadau a 65% o'r derbyniadau yn yr UE.
  • Mae llai na 10% o gyllideb ffilm fel arfer yn cael ei wario ar ddosbarthu.
  • Teledu yw'r platfform a ddefnyddir fwyaf eang o hyd ar gyfer gwylio ffilmiau. Yn 2011, roedd mwy na 40% o'r 122 000 o ffilmiau nodwedd a ddangoswyd ar y teledu yn yr UE o darddiad Ewropeaidd (roedd 8% yn gynyrchiadau cenedlaethol, cynhyrchwyd 15% mewn gwledydd Ewropeaidd eraill a bron i 20% yn gyd-gynyrchiadau Ewropeaidd naill ai'n gyfan. neu'n rhannol).
  • Yn 2012, cofnododd y farchnad fideo-ar-alw gyfradd twf o 60% yn yr Almaen a 15% yn Ffrainc.
  • Mae cyllideb gynhyrchu gyfartalog yr UE yn amrywio o bron i € 11 miliwn yn y DU, € 5 miliwn yn yr Almaen a Ffrainc i € 300 000 yn Hwngari ac Estonia. Y gyllideb gyfartalog ar gyfer ffilmiau a gynhyrchir gan yr Unol Daleithiau yw $ 15 miliwn (€ 11 miliwn).

Cefndir

Ewrop greadigol

Ewrop Greadigol yw'r bumed genhedlaeth o raglenni cyllido'r UE sy'n cefnogi'r sectorau diwylliannol a chreadigol. Fe’i lansiwyd ar 1 Ionawr, gyda chyllideb o bron i € 1.5bn ar gyfer 2014-2020. Bydd y rhaglen yn dyrannu o leiaf 56% o'i chyllideb ar gyfer ei his-raglen MEDIA.

Er 1991, mae MEDIA (acronym ar gyfer 'Mesures pour brosnachadhger le développement de l'industrie audiovisuelle' - mesurau i annog datblygiad y diwydiant clyweledol) wedi buddsoddi € 1.7bn mewn datblygu, dosbarthu, hyfforddi ac arloesi ffilm gyda'r nod o wella'r amrywiaeth a chystadleurwydd rhyngwladol y diwydiant ffilm a chlyweledol Ewropeaidd. Yn ychwanegol at ei gefnogaeth i wneuthurwyr ffilm, bydd cronfa MEDIA yn cefnogi mwy na 2,000 o sinemâu Ewropeaidd lle mae o leiaf 50% o'r ffilmiau maen nhw'n eu sgrinio yn rhai Ewropeaidd.

Heddiw (15 Mai) mae'r Comisiwn wedi mabwysiadu ffilm Cyfathrebu ar Ewrop yn yr oes ddigidol. Bydd yn ategu'r rhaglen gan ddadl bolisi rhwng y Comisiwn a phartïon â diddordeb yn yr Aelod-wladwriaethau, y cronfeydd ffilm a llunwyr polisi eraill a'r gweithwyr proffesiynol ffilm. Y nod yw cynyddu'r cyfatebolrwydd rhwng y gweithgareddau cymorth a gynhelir ar lefelau'r UE a chenedlaethol a chynyddu eu gwerth ychwanegol cyffredinol ar gyfer y ffilmiau Ewropeaidd ac ar gyfer eu cyhoedd.

I gael rhagor o wybodaeth

Y Comisiwn Ewropeaidd: Ewrop greadigol

Astudiaeth yr UE ar ddatblygiad cynulleidfa ac arferion gwylio ffilmiau

Celfyddydau

Mae paentiadau ogofâu cynhanesyddol yn Sbaen yn dangos mai artistiaid oedd Neanderthaliaid

cyhoeddwyd

on

By

Mae canllaw yn goleuo marciau ocr coch a baentiwyd ar stalagmites gan Neanderthaliaid tua 65,000 o flynyddoedd yn ôl, yn ôl astudiaeth ryngwladol, mewn ogof gynhanesyddol yn Ardales, de Sbaen, Awst 7, 2021. REUTERS / Jon Nazca
Mae marciau ocr coch a baentiwyd ar stalagmites gan Neanderthaliaid tua 65,000 o flynyddoedd yn ôl, yn ôl astudiaeth ryngwladol, i'w gweld mewn ogof gynhanesyddol yn Ardales, de Sbaen, Awst 7, 2021. REUTERS / Jon Nazca

Mae marciau ocr coch a baentiwyd ar stalagmites gan Neanderthaliaid tua 65,000 o flynyddoedd yn ôl, yn ôl astudiaeth ryngwladol, i'w gweld mewn ogof gynhanesyddol yn Ardales, de Sbaen, Awst 7, 2021. REUTERS / Jon Nazca

Efallai bod Neanderthaliaid wedi bod yn agosach at ein rhywogaeth o fodau dynol cynhanesyddol nag a gredwyd o'r blaen ar ôl i baentiadau ogofâu a ddarganfuwyd yn Sbaen brofi bod ganddyn nhw hoffter o greu celf, meddai un o awduron adroddiad gwyddonol newydd ddydd Sul (8 Awst), ysgrifennu Graham Keeley, Jon Nazca a Mariano Valladolid.

Cafodd pigment ocr coch a ddarganfuwyd ar stalagmites yn Ogofâu Ardales, ger Malaga yn ne Sbaen, eu creu gan Neanderthaliaid tua 65,000 o flynyddoedd yn ôl, gan eu gwneud o bosibl yr artistiaid cyntaf ar y ddaear, yn ôl yr astudiaeth a gyhoeddwyd yn Nhrafodion yr Academi Wyddorau Genedlaethol. Dyddiadur (PNAS).

hysbyseb

Nid oedd bodau dynol modern yn byw yn y byd ar yr adeg y gwnaed y delweddau ogofâu.

Mae'r canfyddiadau newydd yn ychwanegu at dystiolaeth gynyddol nad oedd Neanderthaliaid, y diflannodd eu llinach tua 40,000 o flynyddoedd yn ôl, yn berthnasau ansoffistigedig Homo sapiens y cawsant eu portreadu ers amser maith.

Gwnaed pigmentau yn yr ogofâu ar wahanol adegau hyd at 15,000 ac 20,000 o flynyddoedd ar wahân, darganfu’r astudiaeth, a chwalu awgrym cynharach eu bod yn ganlyniad llif ocsid naturiol yn hytrach na chael eu gwneud gan ddyn.

hysbyseb

Dywedodd Joao Zilhao, un o awduron astudiaeth PNAS, fod technegau dyddio yn dangos bod Neanderthaliaid wedi poeri ocr ar y stalagmites, o bosib fel rhan o ddefod.

"Y pwysigrwydd yw ei fod yn newid ein hagwedd tuag at Neanderthaliaid. Roeddent yn agosach at fodau dynol. Mae ymchwil ddiweddar wedi dangos eu bod yn hoffi gwrthrychau, eu bod wedi paru â bodau dynol a nawr gallwn ddangos eu bod wedi paentio ogofâu fel ni," meddai.

Mae paentiadau wal a wnaed gan fodau dynol cynhanesyddol, fel y rhai a geir yn ogof Chauvet-Pont d'Arc yn Ffrainc, yn fwy na 30,000 mlwydd oed.

Parhau Darllen

Celfyddydau

Gwaith celf Kazakhstanis ifanc wedi'i gyflwyno yn Lwcsembwrg

cyhoeddwyd

on

Ymgasglodd diaspora Kazakh yn ddiweddar ar gyfer cyfarfod ffrindiau Kazakhstan ac ar gyfer yr arddangosfa o weithiau celf gan Kazakhstanis ifanc o'r enw 'Y byd trwy lygaid plant Kazakhstan'. Mae'r digwyddiad yn rhan o ddathliad Pen-blwydd Annibyniaeth Kazakhstan yn 30 oed ac roedd cynrychiolwyr gweinidogaeth materion tramor Lwcsembwrg, cylchoedd busnes a diwylliant, sefydliadau cyhoeddus Lwcsembwrg, ynghyd â Kazakhs sy'n byw yn Lwcsembwrg, yn bresennol ynddo.

Fe’i trefnwyd gan Lysgenhadaeth Kazakhstan, Cymdeithas Kazakhstan-Lwcsembwrg, a’r Ayalagan Alaqan, Sefydliad Elusennol Cyhoeddus o Kazakhstan. Gan ystyried pwysigrwydd cadw a datblygu cysylltiadau o'r diaspora â Kazakhstan, mae cyfarfodydd Kazakhs yn Lwcsembwrg yn dod yn draddodiad.

Yn ystod y cyfarfod, siaradodd Nurgul Tursyn, llywydd Cymdeithas Kazakhstan-Lwcsembwrg, am gyfraniad y Gymdeithas wrth hyrwyddo delwedd Kazakhstan dramor, yn ogystal â digwyddiadau eraill, gyda'r nod o wella cysylltiadau diwylliannol a dyngarol rhwng y ddwy wlad.

hysbyseb

Yn ei araith groesawgar, nododd Miras Andabayev, Gweinidog-Gynghorydd y Llysgenhadaeth, fod Sefydliad Ayalagan Alaqan yn gwneud gwaith pwysig iawn, gan arddangos creadigrwydd plant Kazakhstani sy'n cael eu gwahaniaethu gan dalent arbennig, yn ogystal ag egni cadarnhaol sy'n dod ohono. eu paentiadau.

Gwnaeth yr arddangosfa o luniau o Kazakhstanis ifanc argraff gref ar westeion y digwyddiad, a nododd fod gweithiau plant yn ymgorffori cyflwr eu byd mewnol a'r awydd i ddysgu. "Wrth edrych ar y lluniadau hyn, gallwn ddweud bod y plant hyn yn caru eu gwlad, eu dinas, yr anifeiliaid. Maent yn ymdrechu i ddysgu am y byd o'u cwmpas, a hyd yn oed ofod," nododd un o'r gwesteion.

Mae Sefydliad Ayalagan Alaqan, dan arweiniad Rada Khairusheva, wedi bod yn trefnu arddangosfeydd tebyg ledled y byd mewn cydweithrediad â Еmbassies Kazakhstan yn India, yr Emiradau Arabaidd Unedig, Armenia, Latfia, Ffrainc, ac ar hyn o bryd mae'n gweithio ar arddangosfeydd eraill i ymgyfarwyddo â'r gymuned ryngwladol â nhw. creadigrwydd Kazakhstanis ifanc ag anableddau ac anghenion addysgol arbennig.

hysbyseb

Ffynhonnell - Llysgenhadaeth Gweriniaeth Kazakhstan i Deyrnas Gwlad Belg

Parhau Darllen

EU

Mae Gwobr Cynulleidfa LUX 2021 yn mynd i 'Collective'

cyhoeddwyd

on

Dyfarnodd yr Arlywydd David Sassoli Wobr Cynulleidfa LUX 2021 i Collective yn ystod seremoni yn Strasbwrg heddiw (9 Mehefin).

“Ar ôl y cyfnod rydyn ni newydd fyw drwyddo, mae’r angen i bobl ddod at ei gilydd, nid yn unig mewn gofodau a wnaed ar gyfer dadl, ond hefyd mewn lleoedd fel sinemâu, yn tyfu ac ar frys," meddai. David Maria Sassoli (S&D, IT yn ystod y seremoni, a gynhaliwyd yn Strasbwrg yn ogystal ag ar-lein.

Y ddwy ffilm arall ar restr fer y wobr oedd: Rownd arall gan gyfarwyddwr Denmarc Thomas Vinterberg a Corpus Christi gan y cyfarwyddwr Pwylaidd Jan Komasa.

hysbyseb

Darllenwch mwy am y Enwebeion Gwobr Cynulleidfa LUX.

Penderfynwyd ar y safle terfynol trwy gyfuno'r sgôr cyfartalog o'r bleidlais gyhoeddus a'r bleidlais gan ASEau, gyda phob grŵp yn pwyso 50%.

Mae pandemig Covid-19 wedi taro’r diwydiant creadigol a sinema yn galed. Roedd dangosiadau sinema'r tri yn y rownd derfynol yn gyfyngedig, ac fe'u dangoswyd yn bennaf gan ddangosiadau a digwyddiadau ar-lein. Gallai cynulleidfaoedd raddio'r ffilmiau tan 23 Mai, ASEau tan 8 Mehefin.

hysbyseb

Am y ffilm fuddugol

Ar y cyd gan gyfarwyddwr Rwmania Alexander Nanau (teitl gwreiddiol Colectiv)

Teitl y rhaglen ddogfen gyffrous hon ar ôl clwb nos yn Bucharest lle lladdodd tân 27 o bobl ifanc yn 2015 a gadael 180 wedi’u clwyfo. Mae’r rhaglen ddogfen yn dilyn tîm o newyddiadurwyr sy’n ymchwilio pam y bu farw 37 o ddioddefwyr y llosg mewn ysbytai, er nad oedd eu clwyfau’n peryglu bywyd. Maent yn datgelu nepotiaeth a llygredd dychrynllyd sy'n costio bywydau, ond maent hefyd yn dangos y gall pobl ddewr a phenderfynol wyrdroi systemau llygredig.

Enwebwyd Collective am Oscar yn y categori rhyngwladol gorau a chategorïau dogfennol gorau eleni.

Cynhadledd i'r wasg a digwyddiadau cysylltiedig

Dilynwch y cynhadledd i'r wasg gyda’r enillydd, y rhai eraill a gyrhaeddodd y rownd derfynol, yr Academi Ffilm Ewropeaidd a Sabine Verheyen (EPP, yr Almaen), cadeirydd y pwyllgor diwylliant, rhwng 13.15 a 14.00 CET.

Tiwniwch i mewn i'n Mae Facebook yn fyw gyda'r enillydd yn 14h CET.

Oes gennych chi ddiddordeb mewn sinema Ewropeaidd ar ôl Covid-19? Edrychwch ar y weminar ar y Tudalen Facebook gwobr LUX.

Gwobr Cynulleidfa LUX

Efo'r Gwobr Cynulleidfa LUX, gwobr unigryw cynulleidfa pan-Ewropeaidd, mae'r Senedd yn ymuno â'r Academi Ffilm Ewropeaidd i gyrraedd cynulleidfa ehangach a pharhau i gryfhau'r cysylltiadau rhwng pobl a gwleidyddiaeth. Trwy ei gwobr ffilm, mae'r Senedd wedi bod yn cefnogi dosbarthiad ffilmiau Ewropeaidd er 2007, trwy ddarparu is-deitlau mewn 24 o ieithoedd yr UE ar gyfer y ffilmiau yn y gynnen derfynol. Mae gwobr LUX wedi ennill enw da trwy ddewis cyd-gynyrchiadau Ewropeaidd sy'n ymgysylltu â materion gwleidyddol a chymdeithasol amserol ac yn annog trafodaeth am werthoedd.

Daeth  Y Comisiwn Ewropeaidd Sinemâu Europa rhwydwaith hefyd yn bartneriaid yn y LUX Awar

gwybodaeth bellach

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd