Cysylltu â ni

lywodraethu economaidd

Dathlu Cydweithio Tiriogaethol Ewropeaidd: Pedair borderi, pedwar problemau, pedwar atebion

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

EC-DayBydd yr heriau penodol sy'n wynebu'r traean o ddinasyddion yr UE sy'n byw ac yn gweithio yn rhanbarthau ffiniau Ewrop yn cael eu hamlygu mewn digwyddiad sy'n ceisio dangos sut mae Polisi Rhanbarthol yr UE yn helpu pobl leol i ddod o hyd i atebion trwy Gydweithrediad Tiriogaethol Ewropeaidd.

Cefnogwyd mwy nag 8,000 o brosiectau ETC yn rhanbarthau Ewrop rhwng 2007-2013 - yn aelodau’r UE ac yn aelod-wladwriaethau fel ei gilydd. Mae'r mwyafrif o'r rhain wedi'u canoli o amgylch 60 ffin fewnol yr UE a'r dinasyddion sy'n byw yno. Yn gymharol fach o ran eu cyllideb, mae gan y prosiectau lawer o ganlyniadau pendant: cael gwared ar rwystrau i well diogelwch, trafnidiaeth, addysg, ynni, gofal iechyd, hyfforddiant a chreu swyddi.

19-20 Mai bydd y cyfarfod blynyddol ym Mrwsel o Awdurdodau Rheoli'r Rhaglenni Cydweithrediad Tiriogaethol Ewropeaidd (ETC) sy'n monitro'r prosiectau hyn. Bydd unigolion sydd wedi elwa o bedwar prosiect rhanbarthol trawsffiniol blaenllaw wedi ymuno â nhw ac wedi cymryd rhan ynddynt. Gan deithio, o wahanol rannau o'r UE, bydd y meddygon hyn, yr heddlu, crefftwyr a myfyrwyr yn ymuno â chynrychiolwyr rhanbarthau'r ffin, gan gynnwys y Cymdeithas Rhanbarthau Ffiniau Ewrop, i rannu eu profiadau o sut mae prosiectau trawsffiniol yr UE wedi helpu i fynd i'r afael â heriau o ddraenio'r ymennydd, diogelwch, iechyd, diweithdra a diffyg cymwysterau addysgol.

hysbyseb

Wrth ddathlu ei ben-blwydd yn 25 y flwyddyn nesaf, mae Cydweithrediad Tiriogaethol Ewropeaidd, a elwir hefyd yn Interreg, wedi dod yn gonglfaen bwysig i Bolisi Rhanbarthol Ewrop.

Dywedodd Comisiynydd Polisi Rhanbarthol yr UE, Johannes Hahn: "Mae cydweithredu tiriogaethol wrth wraidd y ddelfryd Ewropeaidd. Mae'r mathau hyn o brosiectau yn dangos Ewrop ar waith, nid yn unig rhwng llywodraethau ond yn cydweithredu ar y lefel fwyaf lleol. Dylem ddwyn hyn mewn cof wrth i ni baratoi i bleidleisio yn yr etholiadau Ewropeaidd. Mae hon yn enghraifft bendant o'r hyn y mae Ewrop yn ei wneud i'w dinasyddion - p'un ai ym maes iechyd, diogelwch, addysg neu warchod ein traddodiadau a'n diwylliant. Mae cydweithredu tiriogaethol Ewropeaidd yn ymwneud â adeiladu ymddiriedaeth, weithiau rhwng cymdogion a oedd unwaith yn elynion, dod â phobl ynghyd yn eu bywydau beunyddiol a sicrhau bod problemau a rennir yn cael eu datrys gyda'i gilydd.

Ychwanegodd: "Elfen bwysig arall o'r prosiectau hyn fu'r rhan y maent wedi'i chwarae wrth integreiddio Aelod-wladwriaethau mwy newydd yr UE. Gan fod ffiniau allanol yr UE yn esblygu'n gyson, mae cydweithredu â'r gwledydd cyfagos y tu allan i'r UE wedi chwarae ac yn parhau i chwarae rhan hanfodol yn y broses ehangu a chreu cysylltiadau cryfach ar gyfer integreiddio pellach, megis gyda'r Balcanau. "

hysbyseb

Ar gyfer 2014-2020, mae bron i € 10 biliwn yn cael ei ddyrannu i Gydweithrediad Tiriogaethol Ewropeaidd a bydd oddeutu € 6.6 biliwn ohono'n mynd i ranbarthau trawsffiniol. Er bod rhaglenni Interreg wedi creu canlyniadau sylweddol dros y blynyddoedd, bydd y cyfnod newydd yn ei gwneud yn ofynnol i bob un o'r 91 rhaglen ganolbwyntio mwy o ran canlyniadau a blaenoriaethau, yn unol â Pholisi Cydlyniant newydd diwygiedig yr UE. Dylai hyn sicrhau'r effaith fwyaf a defnydd hyd yn oed yn fwy effeithiol o'r buddsoddiadau.

Yn y cyfarfod hwn ym mis Mai 19-20, bydd cystadleuaeth fideo 'Border issues, Border fuasglaidhean' yn cael ei lansio i dynnu sylw at ganlyniadau a buddion cydweithredu rhanbarthol. Cyhoeddir yr enillwyr yn ystod y Diwrnodau Cydweithrediad Ewropeaidd ganol mis Medi ym Milan (yr Eidal). Bydd cyfranogwyr y prosiect a chynrychiolwyr lleol hefyd ar gael i siarad â newyddiadurwyr yn ystod y digwyddiad.

Y pedwar prosiect a gyflwynwyd

Y prosiect 'Prifysgol Rhanbarth Fwyaf' - BE / DE / FR / LUX

Tra bod gwariant cyhoeddus mewn addysg uwch yn cael ei dorri mewn llawer o aelod-wladwriaethau, ymunodd chwe phrifysgol (Universität des Saarlandes, Université de Liège, Université du Luxembourg, Technische Universität Kaiserslautern, Universität Trier, Université de Lorraine) o bedair gwlad gyfagos i gynnal rhagoriaeth mewn safonau academaidd ac ymchwil ar gyfer eu mwy na 125,000 o fyfyrwyr a 6,500 o ymchwilwyr a darlithwyr. Mae'r cydweithrediad hwn wedi cynyddu symudedd trawsffiniol gan gysylltu myfyrwyr ac ymchwilwyr, a bydd yn datblygu'r Rhanbarth Fwyaf ymhellach i fod yn sbardun o dwf economaidd.

Y prosiect 'De-mine' - HU / HR

Datgelwyd mwyngloddiau tir a oedd yn peryglu bywyd ar hyd ffin Croatia-Hwngari yn ystod gwrthdaro’r 1990au yn hen Iwgoslafia yn 2011. Cyhoeddodd awdurdodau Hwngari fod rhywfaint o ardal y ffin yn safle perygl oddi ar y ffin. Mae cronfeydd yr UE wedi helpu i gael gwared ar y pyllau glo sy'n amddiffyn y boblogaeth a chlirio'r ffordd i lawer o ardaloedd cadwraeth trawsffiniol 'Natura2000' gan hybu twristiaeth gynaliadwy. Mae'r prosiect yn rhan o Strategaeth yr UE ar gyfer Rhanbarth Danube (EUSDR).

Prosiect 'Telediag' - RO / SR

Gyda chefnogaeth buddsoddiadau’r UE, mae sefydliadau iechyd yn Rwmania a Serbia bellach ymhlith prif ganolfannau meddygol telefeddygaeth ledled y byd. Mae'r prosiect yn cynnwys rhannu system telefeddygaeth unigryw, gan ganiatáu i'w meddygon ddefnyddio technolegau e-wybodaeth arloesol i ddarparu gofal iechyd pellter hir i gleifion. Mae hyn wedi lleihau costau meddygol, wedi darparu ar gyfer diagnosteg well, cyflymach a mwy diogel, gyda gwelliant gwirioneddol mewn gwasanaethau gofal iechyd ar y ffin rhwng Rwmania a Serbeg.

Prosiectau 'Academi Crefftau' - SI / HU

Fe wnaeth bygythiad i'r traddodiad crefftau hirsefydlog yn y rhan hon o Slofenia a Hwngari ysgogi'r prosiect hwn. Roedd llai o bobl yn dilyn hyfforddiant proffesiynol, gan orfodi rhai ysgolion celf a chrefft i gau. Mae'r prosiect "Academi Crefftau" wedi helpu i wyrdroi'r creu cyfleoedd newydd i bobl ifanc a diogelu'r dreftadaeth ddiwylliannol hon. Cymerodd tua 1,000 o entrepreneuriaid ran yn y prosiect hwn.

Cefndir

Mae Cydweithrediad Tiriogaethol Ewropeaidd yn un o amcanion craidd Polisi Rhanbarthol yr UE. Anogir rhanbarthau a dinasoedd Ewropeaidd i weithio gyda'i gilydd a dysgu oddi wrth ei gilydd trwy raglenni, prosiectau a rhwydweithiau ar y cyd. Y prif fathau o raglen gydweithredu yw:

Mwy o wybodaeth

lywodraethu economaidd

Mae'r trafodaethau'n cychwyn ymhlith ASEau ac ASau cenedlaethol ar #EconomicGovernance

cyhoeddwyd

on

Yn yr agoriad, dan gadeiryddiaeth Cadeirydd y Pwyllgor Materion Economaidd ac Ariannol, Irene Tinagli (S&D, IT), gwelwyd ymyriadau gan wleidyddion gorau Ewrop yn arwain gweithrediad llywodraethu economaidd a'i ddiwygiadau.

Amlygodd Tinagli y meysydd lle mae cynnydd yn fwyaf dybryd ac y mae Senedd Ewrop yn gweithio arno, gan gynnwys cwblhau'r undeb bancio ac undeb y marchnadoedd cyfalaf, diwygio pensaernïaeth llywodraethu economaidd ac yn fwy penodol, gwneud llywodraethu economaidd yn fwy atebol yn ddemocrataidd.

Cyflwynodd Is-lywydd Gweithredol y Comisiwn Dombrovskis a'r Comisiynydd Gentiloni gynlluniau'r sefydliad i adolygu pensaernïaeth llywodraethu economaidd. Nododd Llywydd yr Ewro-grŵp Centeno pa weinidogion cyllid fyddai'n cael eu blaenoriaethu yn ystod y misoedd nesaf. Cyflwynodd Zdravko Marić, cadeirydd presennol ECOFIN, flaenoriaethau Llywyddiaeth Croateg y Cyngor.

hysbyseb

Cyflwynodd Fabio Panetta, aelod o Fwrdd Gweithredol yr ECB hefyd agwedd ariannol Ardal yr Ewro a disgrifiodd y camau y mae'r ECB yn dal i'w hystyried yn angenrheidiol i gyflawni'r undeb economaidd ac ariannol (EMU).

Gallwch wylio'r agor dadl yma.

Bydd y cyfarfod yn parhau ddydd Mawrth a dydd Mercher gyda dadleuon ymhlith seneddwyr ar drethi, gwasanaethau ariannol yn ogystal â'r frwydr yn erbyn tlodi a chyllideb hirdymor yr UE (MFF).

hysbyseb

Gellir dod o hyd i'r holl wybodaeth am y crynhoad yma, gan gynnwys yr holl ddolenni i wahanol we-ffrydiau'r sesiynau. Mae'r rhaglen yn yma.

Cefndir

Mae Wythnos Seneddol Ewrop, fel y gŵyr y cyfarfod, yn dwyn ynghyd Seneddwyr o bob rhan o’r UE, gwledydd ymgeisydd ac arsylwyr i drafod materion economaidd, cyllidebol a chymdeithasol. Mae'n cynnwys Cynhadledd Semester Ewrop a'r Gynhadledd Ryng-seneddol ar Sefydlogrwydd, Cydlynu Economaidd a Llywodraethu yn yr Undeb Ewropeaidd.

Y nod yw cynyddu goruchwyliaeth ddemocrataidd ar lywodraethu economaidd yr UE ac mae'n rhoi cyfle i gyfnewid gwybodaeth am arferion gorau wrth weithredu cylchoedd Semester.

Parhau Darllen

Bancio

#Cryptocurrencies: I ddefnyddio neu wrthod?

cyhoeddwyd

on

Ar Dachwedd mae 29 bitcoin wedi cracio cofnod arall trwy gyrraedd $ 11 000 yn y pris. Mae'r arian cyfred digidol mwyaf wedi codi i swm anhygoel o fwy na 1,000 y cant eleni. Mae hyn wedi cynyddu cyfalafu cryptocurrencies cyfanswm i $ 300 biliwn, gan gynnwys cyfalafu $ 161bn bitcoin. Yr ail arian digidol mwyaf Etherium sy'n berchen ar $ 46bn arall o'r gyfran gyfan.

Mae'r gyfradd twf cryptocurrencies sy'n tyfu erioed yn gysylltiedig yn uniongyrchol ag ymgyrchoedd codi arian digidol (offrymau arian cychwynnol, ICO). Cynhaliwyd mwy na 200 ohonynt yn ystod misoedd 10 o 2017, gyda chyfanswm y buddsoddiadau o gwmpas $ 3.5bn.

hysbyseb

Mae cyrff rheoleiddiol yn talu mwy o sylw gan fod nifer y trafodion blociau yn cynyddu ar lefel genedlaethol a thrawswladol. Mae sefyllfa fyd-eang mewn perthynas â'r arian digidol ychydig yn amrywio: Gibraltar, Ynys Manaw, Ynysoedd y Cayman, a Mauritius yw'r partiswyr agored y datblygiad cryptocurrencies, tra bod eraill fel Tsieina, De Corea a Fietnam yn gwahardd cylchrediad mewnol o arian digidol.

Nid yw'r Undeb Ewropeaidd wedi datblygu ymagwedd gyffredin eto tuag at reoleiddio arian cyfred a threfniadau ICO, ond mae cyrff cenedlaethol ac Ewropeaidd yn ystyried datblygu fframweithiau diogelwch twyll a dyfalu am fuddsoddwyr preifat a gwariant economïau cenedlaethol.

Meddai llywodraethwr Banc y Ffrainc, Francois Villeroy de Galhau ym mis Mehefin na all sefydliad cyhoeddus ddarparu hyder Bitcoin, yn golygu bod y rhai sy'n defnyddio cryptocurrencies heddiw yn gwneud hynny ar eu pen eu hunain. Disgrifiodd Carl-Ludwig Thiele, aelod o fwrdd Bundesbank, arian cyfred digidol a Bitcoin fel mwy o plaything hapfasnachol na ffurf taliad. Ar yr un pryd, mae'r Bundesbank wedi bod yn astudio'r broses o gymhwyso technoleg blockchain yn ei systemau talu oherwydd i'r gyfarwyddeb PSD2 ddod i rym. Crëodd De Nederlandsche Bank, banc canolog yr Iseldiroedd, gyda'i cryptocurrency ei hun o'r enw DNBcoin ar gyfer cylchrediad mewnol i ddeall sut mae'n gweithio ac yna dywedir bod blocynnau yn berthnasol yn naturiol o fewn y system trafodion ariannol.

hysbyseb

Soniodd Ewald Nowotny, aelod o gyngor llywodraeth y Banc Canolog Ewropeaidd, a grybwyllwyd ym mis Tachwedd bod deddfwrwyr a bancwyr canolog yn trafod y modelau o reoleiddio cryptocurrencies. Fodd bynnag, mae'r fframweithiau cyfreithiol gwirioneddol yn darparu ar gyfer gohebiaeth prosiectau ICO â rheoleiddio ariannol a buddsoddi. Amlygodd yr Awdurdod Gwarantau a Marchnadoedd Ewropeaidd (ESMA) y risgiau sy'n gysylltiedig â'i ddatganiadau ar gyfer buddsoddwyr a chwmnïau.

"Mae'r mecanweithiau sy'n caniatáu i cryptoinvestors asesu risgiau posibl mewn perthynas â phrosiectau'r ICO. Y mwyaf arwyddocaol ohonynt yw asesiad cydymffurfiad cychwynnol y prosiect sy'n cynnig darnau arian i'r gofynion rheoliadol, gan gynnwys cyfarwyddebau fel 2003/71 / EC (cyfarwyddeb Prosbectws), 2015/849 / EP (Pedwerydd Cyfarwyddeb Gwyngalchu Arian), 2004/39 / EC (Cyfarwyddeb Marchnadoedd mewn offerynnau ariannol - MiFID), 2011/61 / EU (Cyfarwyddeb Rheolwyr Cronfeydd Buddsoddi Amgen - AIFMD), "esboniodd Alexander Zaitsev, cyfarwyddwr gweithredol y Threesixty Elements, cwmni buddsoddi SA sy'n dod â RAISON i'r farchnad Ewropeaidd, y platfform symudol wedi'i seilio ar AI sydd wedi'i gynllunio i drin buddsoddiadau a chyllid personol.

"Ffactorau eraill a allai gymeradwyo diwydrwydd dyladwy prosiect ICO yw'r tîm ysgutorion arbenigol a'r cynllun gweithredu cam wrth gam manwl a ddisgrifir mewn dogfen bapur gwyn gynhwysfawr," ychwanegodd Zaitsev. "Yn ogystal â hynny, mae'n werth atgoffa bod buddsoddiadau menter yn gysylltiedig â risgiau a phrosiectau sy'n dal addewidion incwm mawr mewn cyfnodau amser byr yw'r rhai sothach a priori. Mae dull rhesymol ac archwiliad cefndir prosiect trylwyr yn hanfodol i sicrhau buddsoddiadau crypto."

Felly, atebolrwydd y datblygwr i'r fframweithiau rheoleiddio ariannol ac ymgysylltu cynghorwyr proffesiynol yw'r rhannau o strategaeth syml a fydd yn sicrhau buddsoddiadau prosiectau ICO Ewropeaidd o fewn system gyfreithiol weithredol yr UE.

Mae chwaraewyr marchnad arian arbenigol rhyngwladol a marchnad arian digidol yn tybio bod y duedd fyd-eang ar gyfer datblygu dull rheoleiddio cyffredin yn ateb anghenion cyfredol ac y gallant chwarae rhan hanfodol wrth sicrhau buddiannau cryptoinvestors. Yn ôl y prif swyddog gweithredol yn US Global Investors, un o'r cwmnïau buddsoddi technolegol rhyngwladol mwyaf, bydd cymdeithas yn fuan yn rhoi mwy o ymddiriedaeth mewn arian digidol: "Beth mae bitcoin wedi'i wneud, mae wedi deffro pawb i rym y dechnoleg blockchain (yr cyfriflyfr sylfaenol sy'n cefnogi bitcoin), fel e-byst deffrodd pawb i fyny i'r rhyngrwyd. Ar y dechrau nid oedd pobl yn ymddiried yn y rhyngrwyd. "

Parhau Darllen

lywodraethu economaidd

#Eurozone: Rhagolwg economaidd Hydref 2017 - twf parhaus mewn cyd-destun polisi sy'n newid

cyhoeddwyd

on

Mae economi ardal yr ewro ar y trywydd iawn i dyfu ar ei gyflymder cyflymaf mewn degawd eleni, gyda rhagolwg twf CMC go iawn yn 2.2%. Mae hyn yn sylweddol uwch na'r disgwyl yn y gwanwyn (1.7%). Mae economi yr UE yn gyffredinol hefyd yn bwrw golwg ar ddisgwyliadau gyda thwf cadarn o 2.3% eleni (i fyny o 1.9% yn y gwanwyn).

Yn ôl ei Ragfyriad yr Hydref a ryddhawyd ar 9 Tachwedd, mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn disgwyl i dwf barhau yn ardal yr ewro ac yn yr UE yn 2.1% yn 2018 ac yn 1.9% yn 2019 (Gwanwyn Rhagolwg: 2018: 1.8% yn ardal yr ewro, 1.9% yn yr UE).

Mae'r datganiad i'r wasg lawn ar gael ym mhob iaith yma.

Mae Rhagolwg Economaidd 2017 yr Hydref ar gael yma.

hysbyseb

Mae sylwadau'r Comisiynydd Moscovici ar gael yma.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd