Cysylltu â ni

Blogfan

Barn: Lle menywod Nepal, nyrs Prydeinig ac mae croes ASE lwybrau

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Gan Cath Nixon

Rwy'n nyrs iechyd cymunedol o ogledd Lloegr ac yn ddiweddar dychwelais o brofiad newid bywyd yn gweithio i sefydliad menywod o'r enw WEAF ac mewn ysbyty lleol yng nghefn gwlad Nepal. Am fwy na dwy flynedd deuthum yn wirfoddolwr iechyd cyhoeddus gyda VSO (Gwasanaethau Gwirfoddol Tramor), gan adael fy myd cyfarwydd i weithio gyda chymunedau lleol a ddangosodd i mi beth mae'n ei olygu i orfod ymladd i hawlio'ch hawliau fel menyw. Rwyf wedi dychwelyd gydag ymrwymiad i godi eu lleisiau yn y maes rhyngwladol lle bo hynny'n bosibl a aeth â mi i'm cyfarfod cyntaf gydag ymgeisydd ASE yn ceisio etholiad yng ngogledd-orllewin Lloegr yr wythnos hon.

Yn fyd-eang, mae menywod yn dioddef yn anghymesur o dlodi. Er eu bod yn cwblhau 66% o waith y byd, dim ond 10% o incwm y byd ac 1% o eiddo'r byd maen nhw'n ei ennill. Fodd bynnag, pan fydd menywod yn ennill, maent yn ail-fuddsoddi 90% o'u hincwm yn eu cymuned a'u teulu. Mae'r gwahaniaeth hwn yn amlwg iawn yn Nepal.

hysbyseb

Wrth gefnogi’r Fforwm Gweithredu Grymuso Menywod (WEAF) yn Dailekh yng nghanol gorllewin gorllewin Nepal cwrddais â menywod ysbrydoledig a oedd yn gwneud pethau anhygoel i fynd i’r afael ag anghydbwysedd rhwng y rhywiau mewn cymdeithas. Pan roddwyd llais iddynt yn y penderfyniadau sy'n effeithio ar eu bywydau, dangosodd menywod eu bod wedi gwneud newidiadau cadarnhaol. Roeddent yn mynnu gwell gwasanaethau mamau a dulliau atal cenhedlu, roeddent yn mynnu bod deddfau ynghylch trais yn erbyn menywod sydd wedi'u gosod ar lefel genedlaethol yn cael eu gweithredu'n lleol, a dangoson nhw eu bod yn barod i ymgyrchu i ferched a bechgyn gael addysg gyfartal

Yn Nepal, gwelais o lygad y ffynnon y gwahaniaeth y gall cymorth datblygu ei wneud i fywydau pobl sy'n byw mewn tlodi. Yn ystod y 12 mlynedd yr ariannwyd y WEAF, mae'r aelodau wedi llwyddo i herio rhai normau cymdeithasol mewn cymdeithas batriarchaidd. Maent wedi gostwng cyfraddau llithriad groth yn sylweddol yn yr ardal (a all effeithio ar 50% o fenywod) ac wedi torri arferion traddodiadol fel Chau Padi yn ôl (gan gadw menywod yn y sied fuwch am eu cyfnod mislif). Mae cyllid gan roddwyr rhyngwladol fel yr UE wedi helpu'n sylweddol gyda hyn.

Yn ôl yn y DU, trefnais gyfarfod ag ymgeisydd ASE y Gogledd Orllewin, Mr Afzal Khan. Roeddwn i eisiau ysbrydoli Mr Khan i fod yn hyrwyddwr datblygu yn Senedd nesaf Ewrop. Mr Khan yw cyn-Faer Manceinion ac mae ganddo hanes cryf o waith elusennol ac mae'n dweud bod Datblygu Rhyngwladol yn rhywbeth y mae'n teimlo'n angerddol amdano. Os caiff ei ethol, mae'n gobeithio eistedd ar bwyllgor Datblygu'r Senedd (DEVE) lle gall ddal y Comisiynydd Ewropeaidd yn gyfrifol am sicrhau bod cymorth datblygu yn cael ei dargedu i'r man lle mae ei angen fwyaf. Yng ngoleuni trafodaethau yn fyd-eang am yr hyn sy'n dilyn Nodau Datblygu'r Mileniwm y Cenhedloedd Unedig, yr agenda Ôl-2015, rhoddodd Khan sicrwydd imi, os caiff ei ethol, y bydd yn eirioli dros nod rhywedd annibynnol gyda ffocws ar gynyddu cyfranogiad menywod mewn bywyd cyhoeddus a gwleidyddol hefyd fel prif ffrydio rhyw ar draws pob nod.

hysbyseb

Gobeithio y bydd etholiadau Senedd Ewrop ddydd Iau (22 Mai) yn cyflwyno senedd a fydd yn cefnogi Datblygu Rhyngwladol ac yn parhau i sicrhau bod sefydliadau fel WEAF yn gallu ymladd dros glywed llais menywod, ac yn y pen draw er mwyn gwireddu holl hawliau dynol menywod. .

Fideo a chyfrif uniongyrchol gan Cath Nixon ar gyfer VSO.

Rwsia

Rhaid i’r UE fod yn barod i beidio â chydnabod etholiadau Duma Rwseg meddai EPP

cyhoeddwyd

on

Russia [nid:114228]

“Mae angen ailwampio polisi Ewrop vis-à-vis Rwsia. Rhaid inni atal bygythiadau Rwseg, cynnwys ymyrraeth Rwsiaidd yn yr UE a'i chymdogaeth a chefnogi grymoedd pro-ddemocrataidd yn Rwsia yn strategol. Mae'n rhaid i ni weithio ar y rhagdybiaeth bod newid yn bosibl yn y wlad hon ac mai 'democratiaeth yn gyntaf' yw ein tasg gyntaf yn ein perthynas â Rwsia. Gall Rwsia fod yn ddemocratiaeth, ”meddai Andrius Kubilius ASE o EPP cyn dadl lawn 14 Medi ar ddyfodol cysylltiadau gwleidyddol yr UE-Rwsia.

Mae Adroddiad seneddol, a ysgrifennodd Kubilius ac a fydd yn cael ei bleidleisio heddiw (15 Medi), yn pwysleisio y dylai Ewrop ymgysylltu â Moscow ar faterion o ddiddordeb cyffredin, megis rheoli arfau, adeiladu heddwch, diogelwch byd-eang neu newid yn yr hinsawdd. Fodd bynnag, dylai cydweithredu o'r fath gael ei gyflyru'n llym gan barodrwydd y Kremlin i gadw at hawliau dynol a deddfau rhyngwladol. “Ni ddylai’r cydweithrediad mewn rhai meysydd penodol arwain at unrhyw gonsesiynau ar werthoedd yr UE ac ni ddylai fyth ddiystyru’r goblygiadau i’n partneriaid. Mae angen mwy o ddewrder arnom wrth gymryd safiad cryf o ran cyfundrefn Kremlin i amddiffyn hawliau dynol. Rhaid i ni sicrhau bod unrhyw ymgysylltiad pellach â’r Kremlin yn dibynnu ar barodrwydd Mr Putin i roi diwedd ar ymosodiadau, argraffiadau a bygythiadau y tu mewn a thu allan i Rwsia, ”tanlinellodd Kubilius.

hysbyseb

Mae'r adroddiad yn pwysleisio ymhellach bod yn rhaid i'r UE fod yn barod i beidio â chydnabod Dwma Rwseg ac i atal y wlad rhag gwasanaethau seneddol rhyngwladol, gan gynnwys un Cyngor Ewrop, rhag ofn bod etholiadau seneddol yr wythnos hon yn Rwsia yn cael eu cydnabod fel twyllodrus. “Rhaid bod gan bobl yn Rwsia’r hawl i ddewis, fel pobl mewn unrhyw wlad ddemocrataidd arall. Pan fydd chwaraewyr gwrthblaid allweddol a gwrthwynebwyr plaid sy'n rheoli Rwseg yn y carchar neu o dan arestiad tŷ, yna nid oes dewis. Mae gormes parhaus Kremlin o holl ymgeiswyr yr wrthblaid, y cyfryngau rhydd neu gyrff anllywodraethol yn tanseilio cyfreithlondeb a thegwch yr etholiadau. Rydym yn ailadrodd bod yn rhaid rhyddhau arweinydd yr wrthblaid Alexei Navalny yn ogystal â phawb a gefnogodd yn ystod protestiadau heddychlon, ”daeth Kubilius i’r casgliad.

hysbyseb
Parhau Darllen

Yr Almaen

Mae cyd-arweinydd Gwyrddion yr Almaen yn amddiffyn ymgeisydd y canghellor wedi'i orfoleddu

cyhoeddwyd

on

By

Co-leaders of Germany's Green party Robert Habeck and Annalena Baerbock, also candidate for chancellor of the Greens, listen to NABU association leader Christian Unselt as they take a walk at the moors of the Biesenthaler Basin nature reserve after presenting an immediate climate protection program in Biesenthal near Bernau, northeastern Germany August 3, 2021. Tobias Schwarz/Pool via REUTERS

Fe wnaeth cyd-arweinydd Gwyrddion yr Almaen ddydd Sul (8 Awst) amddiffyn ymgeisydd y blaid am ganghellor yn etholiad ffederal y mis nesaf, a rhoi hwb i awgrymiadau y dylai gymryd ei lle ar ôl iddi wneud cyfres o gamgymeriadau costus, yn ysgrifennu Paul Carrel, Reuters.

Ymchwyddodd yr ecolegwyr yn fyr yn yr arolygon barn i basio bloc ceidwadol y Canghellor Angela Merkel ar ôl iddynt enwi Annalena Baerbock (llun) fel ymgeisydd eu canghellor ym mis Ebrill, ond maent wedi pylu ers hynny.

Mae ymgyrch gwallus Baerbock wedi cynnwys camgymeriadau yn ei hailddechrau a sgandal dros daliad bonws Nadolig y methodd â’i ddatgan i’r senedd. Mae Baerbock hefyd wedi dweud bod craffu rhywiaethol yn ei dal yn ôl. Darllen mwy.

hysbyseb

"Mae Ms Baerbock yn addas ar gyfer swyddfa'r canghellor, a'n tasg ni yw sicrhau bod y Gwyrddion yn gryf," meddai cyd-arweinydd y blaid, Robert Habeck, wrth y darlledwr ZDF mewn cyfweliad.

Pan ofynnwyd a ddylai'r Gwyrddion ddisodli Baerbock gydag ef fel ymgeisydd eu canghellor, ymatebodd Habeck: "Na, nid dadl mo honno."

Gan ychwanegu at wae'r Gwyrddion, bydd y blaid yn cael ei heithrio o'r balot yn nhalaith Saarland yn etholiad cenedlaethol Medi 26 oherwydd afreoleidd-dra wrth ddewis ymgeiswyr rhanbarthol yn dilyn ffraeo mewnol.

hysbyseb

"Cafodd ymgyrch y Gwyrddion ychydig o broblemau ond ... rwy'n edrych ymlaen at fis Awst a mis Medi," meddai Habeck, sy'n gyd-arweinydd y blaid gyda Baerbock. "Mae popeth yn bosibl."

Dangosodd arolwg barn a gyhoeddwyd yn gynharach ddydd Sul lefel lluniadu Democratiaid Cymdeithasol (SPD) gogwydd chwith gyda’r Gwyrddion ar 18%, y tu ôl i geidwadwyr Merkel ar 26%. Mae Merkel, sydd mewn grym er 2005, yn bwriadu sefyll i lawr ar ôl yr etholiad. Darllen mwy.

Dangosodd arolwg barn INSA, mewn pleidlais uniongyrchol ddamcaniaethol dros y canghellor, fod ymgeisydd SPD Olaf Scholz ymhell ar y blaen, gyda chefnogaeth o 27%. Roedd Armin Laschet Ceidwadol wedi gwanhau ar 14%, un pwynt ar y blaen i Baerbock, ar 13%.

Cyflwynodd y Gwyrddion "raglen amddiffyn hinsawdd brys" ddydd Mawrth, gyda'r nod o ailosod eu hymgyrch. Darllen mwy.

Parhau Darllen

Bargen Werdd Ewrop

Rhaid i deuluoedd incwm isel a pherchnogion tai dosbarth canol beidio â thalu am Green Deal meddai EPP

cyhoeddwyd

on

Mae'r Grŵp EPP eisiau i Ewrop ddod yn niwtral yn yr hinsawdd erbyn 2050. "Rhaid i'r trawsnewidiad pellgyrhaeddol hwn o'n heconomïau a'n cymdeithasau gael ei wneud mewn ffordd graff, oherwydd rydym am frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd gydag arloesedd, cystadleurwydd a swyddi Ewropeaidd. Rydym am wneud hynny. trowch y trawsnewidiad angenrheidiol yn gyfle. Rydyn ni eisiau dad-garbonio, nid dad-ddiwydiannu! Rydyn ni nid yn unig eisiau gosod targedau, ond rydyn ni'n dod o hyd i'r ffordd orau i Ewrop gyrraedd y targedau hyn, gyda ffocws arbennig ar hydrogen ac mewn rhai achosion, nwy, fel technoleg pontio, "meddai Esther de Lange ASE, is-gadeirydd y Grŵp EPP sy'n gyfrifol am yr economi a'r amgylchedd.

Daw ei datganiad cyn cyflwyniad y Comisiwn Ewropeaidd o'r pecyn 'Fit for 55' fel y'i gelwir, pecyn cyfraith mamoth o ddeddfau ynni a hinsawdd gyda'r nod o drosi'r nod lleihau CO55 o 2% yn rheolau newydd pendant ar gyfer trafnidiaeth, diwydiant, adeiladau a sectorau eraill.

"Rhaid i ni fod yn wyliadwrus iawn ynglŷn â phwy sy'n troedio'r bil ar gyfer y Fargen Werdd. Ni all fod yn deuluoedd incwm isel, perchnogion tai dosbarth canol na pherchnogion ceir mewn ardaloedd gwledig heb drafnidiaeth gyhoeddus sy'n gorfod talu'r bil uchaf," ychwanegodd de Lange, gan egluro bod y Grŵp EPP eisiau offeryn cymdeithasol credadwy i fynd i’r afael â thlodi gwresogi a symudedd o fewn a rhwng aelod-wladwriaethau.

hysbyseb

Mae'r Grŵp EPP eisiau hyrwyddo ceir glân. "Rydym am flaenoriaethu datblygiad cerbydau glân, symudedd trydan a thanwydd allyriadau sero. Nid ydym am i'r ddadl am allyriadau CO2 o geir droi yn frwydr ideolegol arall o ddogmas. Rhaid i ddiwydiant ceir Ewrop gadw ei gystadleurwydd byd-eang a rhaid iddo aros arweinwyr technoleg a thueddwyr ar gyfer ceir glân ar gyfer Ewrop a gweddill y byd. Bydd llawer hefyd yn dibynnu ar gyflwyno isadeiledd gwefru. Mae'r Grŵp EPP felly'n mynnu bod y Comisiwn yn adrodd yn rheolaidd ar y cynnydd a wneir yma a'i oblygiadau ar gyfer gwireddu'r Targedau lleihau CO2, "daeth de Lange i'r casgliad.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd