Cysylltu â ni

EU

Mae'r Comisiwn yn mabwysiadu Cytundeb Partneriaeth gyda'r Almaen ar ddefnyddio Cronfeydd Strwythurol a Buddsoddi'r UE ar gyfer twf a swyddi yn 2014-2020

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

iogaMae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi mabwysiadu Cytundeb Partneriaeth gyda'r Almaen yn nodi'r strategaeth ar gyfer y defnydd gorau posibl o Gronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd yn rhanbarthau a dinasoedd y wlad. Mae'r cytundeb heddiw yn paratoi'r ffordd ar gyfer € 19.2 biliwn (prisiau cyfredol gan gynnwys cyllid Cydweithrediad Tiriogaethol Ewropeaidd) yng nghyfanswm cyllid y Polisi Cydlyniant ac € 8.3bn ar gyfer buddsoddi gwledig yn economi go iawn y wlad. Bydd y dyraniad o dan y Polisi Pysgodfeydd a Morwrol yn cael ei gwblhau a'i gyhoeddi yr haf hwn. Bydd buddsoddiadau’r UE yn hybu cystadleurwydd, yn mynd i’r afael â diweithdra a thwf trwy gefnogaeth i arloesi, yr economi carbon isel a hyfforddiant ac addysg. Byddant hefyd yn hyrwyddo entrepreneuriaeth, yn ymladd allgáu cymdeithasol ac yn ymdrechu i gael economi sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd ac economi sy'n effeithlon o ran adnoddau.

Mae'r Strwythurol Ewropeaidd a Chronfeydd Buddsoddi (ESIF) yw:

• Y Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop

hysbyseb

• Y Morwrol Ewrop a Chronfa Pysgodfeydd

• Y Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig

Wrth sôn am y mabwysiadu, dywedodd y Comisiynydd Polisi Rhanbarthol Johannes Hahn: "Heddiw (22 Mai) rydym wedi mabwysiadu cynllun buddsoddi strategol hanfodol sy'n gosod yr Almaen ar y llwybr i swyddi a thwf am y 10 mlynedd nesaf. Bydd y cynllun hwn yn helpu'r Almaen i gryfhau ei galluoedd arloesi, ymateb i'w hanghenion rhanbarthol, amgylcheddol ac ynni a helpu i hyrwyddo ei botensial entrepreneuraidd er mwyn cystadlu mewn byd sydd wedi'i globaleiddio. Bydd hefyd yn cyfrannu at ymdrech barhaus yr Almaen i leihau gwahaniaethau rhanbarthol yn y wlad. Mae'r Cytundeb Partneriaeth hwn yn adlewyrchu'r Comisiwn Ewropeaidd. a phenderfyniad ar y cyd yr Almaen i wneud yn siŵr bod ein buddsoddiadau yn strategol, yn ôl y Polisi Cydlyniant newydd sy'n canolbwyntio ar yr economi go iawn, ar dwf cynaliadwy a buddsoddi mewn pobl. Ond ansawdd nid cyflymder yw'r prif nod ac yn y misoedd nesaf rydym yn gwbl ymroddedig negodi'r canlyniad gorau posibl ar gyfer buddsoddiadau o'r Cronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd yn 2014-2020 XNUMX. Mae angen ymrwymiad gan y ddwy ochr i sicrhau bod rhaglenni o ansawdd da yn cael eu rhoi ar waith. ”

hysbyseb

O ran yr Almaen, ychwanegodd Hahn: "Mae'r strategaeth fuddsoddi hon yn adeiladu ar y cyfraniad pwysig y mae'r Almaen eisoes yn ei wneud i helpu'r UE i gyflawni ei nodau o dwf gwyrdd i bawb. Bellach mae gan yr Almaen sylfaen gadarn yn y Cytundeb Partneriaeth hwn sy'n cwmpasu'r holl Gronfeydd Strwythurol a Buddsoddi a yn rhoi cyfeiriad strategol i raglenni yn y dyfodol a fydd yn gwella arloesedd, yn trawsnewid busnesau bach a chanolig yr Almaen yn fodelau o dwf cynaliadwy a thrwsiadus, ac yn sicrhau cystadleurwydd yr Almaen yn y byd. Mae'r Cronfeydd ESI yn helpu rhanbarthau a dinasoedd yr Almaen i gyflawni'r heriau hyn. "

Dywedodd y Comisiynydd Cyflogaeth, Materion Cymdeithasol a Chynhwysiant Lázló Andor: "Rwy’n llongyfarch yr Almaen am gwblhau ei Chytundeb Partneriaeth mor gyflym o ganlyniad i’w chydweithrediad agos iawn gyda’r Comisiwn ac rwy’n annog aelod-wladwriaethau eraill i ddilyn esiampl dda yr Almaen. Rwy’n falch iawn o hynny Mae'r Almaen wedi penderfynu neilltuo 41% o gyllid y Polisi Cydlyniant o dan yr amcan twf a swyddi i Gronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF), er mwyn sicrhau y gall gweithredoedd a ariennir gan ESF gael effaith sylweddol ar gyrraedd targedau cyflogaeth a thlodi EU2020. Bydd ESF yn helpu i baratoi cymdeithas yr Almaen ar gyfer y dyfodol trwy sicrhau bod adnoddau dynol digyffwrdd ar gael i'r farchnad lafur ac yn gallu cyfrannu at dwf economaidd. "

Dywedodd y Comisiynydd Amaeth a Datblygu Gwledig Dacian Cioloş: “Rwy’n falch iawn ein bod yn mabwysiadu Cytundeb Partneriaeth yr Almaen heddiw. Gyda'r fframwaith hwn bellach wedi'i ddiffinio, bydd gan bob un o'r Länder fwy o eglurder i ddrafftio eu Rhaglenni Datblygu Gwledig yn ystod y misoedd nesaf a'u cyflwyno i'r Comisiwn i'w cymeradwyo. Mae Datblygu Gwledig yn biler hanfodol o'n Polisi Amaethyddol Cyffredin, sy'n mynd i'r afael ag elfennau sy'n ymwneud â materion economaidd, amgylcheddol a chymdeithasol mewn ardaloedd gwledig, ond mewn ffordd sy'n caniatáu i aelod-wladwriaethau neu ranbarthau ddylunio rhaglenni sy'n addas ar gyfer eu sefyllfaoedd a'u blaenoriaethau penodol eu hunain. Mae'r cysyniad o Gytundebau Partneriaeth yn bwysig iawn i sicrhau bod gan awdurdodau cenedlaethol neu ranbarthol, wrth ddrafftio eu rhaglenni Datblygu Gwledig, ddull sy'n gydlynol â chynlluniau y maent yn eu drafftio ar gyfer mesurau strwythurol eraill yr UE er mwyn ategu a chydlynu cynlluniau o'r fath. lle bo hynny'n bosibl a thrwy hynny sicrhau mwy o effeithlonrwydd wrth ddefnyddio arian trethdalwyr yr UE. ”

Dywedodd y Comisiynydd Materion Morwrol a Physgodfeydd Maria Damanaki: "Ynghyd â'r cronfeydd eraill, Cronfa Forwrol a Physgodfeydd Ewrop, bydd yn helpu i ddatgloi'r math o dwf a swyddi sydd eu hangen arnom yn Ewrop ac yr ydym wedi ymrwymo i'w gwireddu. Bydd yn cyllido prosiectau yn yr Almaen i helpu pysgotwyr a chymunedau arfordirol i addasu i'r Polisi Pysgodfeydd Cyffredin newydd. Ni fyddwn yn rhagnodi sut y dylid gwario pob cant; mae'n ymwneud â gadael i'r rhai sy'n adnabod eu crefft, eu diwydiant a'u rhanbarthau lleol weithio tuag at gynaliadwy. dyfodol i'w cymunedau eu hunain. "

Mae'r Comisiwn bellach wedi derbyn pob Cytundeb Partneriaeth. Dylai eu mabwysiadu ddilyn, ar ôl proses ymgynghori.

Mwy o wybodaeth

Rhan 1 (pennod 1-2) o'r Cytundeb Partneriaeth gyda'r Almaen
Rhan 2 (pennod 3-4) o'r Cytundeb Partneriaeth gyda'r Almaen
Gwefan ESIF
MEMO ar Gytundebau Partneriaeth a Rhaglenni Gweithredol
Polisi Cydlyniant a'r Almaen
Polisi Amaethyddol Cyffredin a'r Almaen

EU

Wythnos o'n blaenau: Y wladwriaeth rydyn ni ynddi

cyhoeddwyd

on

Y darn mawr set yr wythnos hon fydd anerchiad 'Cyflwr yr UE' (SOTEU) Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd von der Leyen i Senedd Ewrop yn Strasbwrg. Mae'n syniad a fenthycwyd o'r Unol Daleithiau, pan fydd Arlywydd yr Unol Daleithiau yn annerch y Gyngres ar ddechrau pob blwyddyn yn nodi ei gynlluniau (ac mae wedi bod yn un hyd yma) ar gyfer y flwyddyn i ddod. 

Rwyf bob amser yn rhyfeddu at hunanhyder America a chred bron yn anorchfygol mai America yw'r genedl fwyaf ar y ddaear. Er bod meddwl eich bod chi jyst yn wych mae'n rhaid i chi fod yn gyflwr meddwl pleserus, mae cyflwr parlous yr UD ar gymaint o lefelau ar hyn o bryd yn gwneud i mi feddwl y gallai'r llygad Ewropeaidd hynod feirniadol sy'n bwrw ar eu lot fod yn safbwynt iachach. Eto i gyd, weithiau byddai'n braf pe gallem gydnabod nifer o fanteision yr UE a bod ychydig yn fwy 'Ewropeaidd a balch'.

Mae'n anodd mesur faint o ddiddordeb sydd gan SOTEU y tu allan i'r rhai sy'n ymwneud fwyaf â gweithgareddau'r UE. Fel rheol, nid yw Ewropeaid, heblaw am grŵp bach o'r rhai mwyaf defosiynol, yn mynd o gwmpas yn curo ynglŷn â pha mor fawr yw'r UE yn fawr, neu'n gyffredinol yn frwd ynglŷn â'i gyfeiriad. Er y gallem fod wedi myfyrio ar y gwrthffeithiol, mae'r DU wedi rhoi golwg amlwg iawn i bob dinesydd o'r UE o “beth os?" 

hysbyseb

O edrych ar ble mae'r byd, mae'r UE yn edrych fel ei fod mewn cyflwr iachach na'r mwyafrif - mae gan hyn ystyr lythrennol eleni hefyd, mae'n debyg mai ni yw'r cyfandir mwyaf brechiedig ar y ddaear, mae yna gynllun uchelgeisiol i godi tâl ar ein heconomi allan o mae ei gwymp pandemig a'r cyfandir wedi tynnu ei ên allan ac wedi penderfynu gwneud dim llai nag arwain y byd ar fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Yn bersonol, rwy'n teimlo ymchwydd mawr o obaith o'r ffaith ein bod yn ymddangos ein bod wedi penderfynu gyda'n gilydd bod digon yn ddigonol gyda'r rhai yn yr UE sydd am wrth gefn ar werthoedd democrataidd a rheolaeth y gyfraith. 

Bydd sawl cynnig yn dod gan y Comisiwn yr wythnos hon: bydd Vestager yn cyflwyno'r cynllun ar gyfer 'Degawd Digidol Ewrop'; Bydd Borrell yn nodi cynlluniau'r UE ar gyfer cysylltiadau â'r rhanbarth Indo-Môr Tawel; Bydd Jourova yn amlinellu cynllun yr UE ar amddiffyn newyddiadurwyr; a bydd Schinas yn cyflwyno pecyn yr UE ar ymateb i argyfwng iechyd a pharodrwydd. 

Sesiwn lawn y Senedd ydyw, wrth gwrs. Heblaw am SOTEU, trafodir y sefyllfa ddyngarol yn Afghanistan a chysylltiadau'r UE â llywodraeth Taliban; mae rhyddid y cyfryngau a rheolaeth y gyfraith yng Ngwlad Pwyl, yr Undeb Iechyd Ewropeaidd, Cerdyn Glas yr UE ar gyfer ymfudwyr medrus iawn a hawliau LGBTIQ i gyd yn destun trafodaeth.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Wythnos i ddod: Mae forewarned wedi'i forearmed

cyhoeddwyd

on

Bydd Is-lywydd y Comisiwn Maroš Šefčovič yn cyflwyno ail adroddiad rhagwelediad strategol blynyddol y Comisiwn ddydd Mercher (8 Medi). Daw'r adroddiad wythnos cyn anerchiad blynyddol 'Cyflwr yr UE' gan lywydd y Comisiwn. Mae'r fenter yn rhan o ymdrech i sicrhau bod yr UE yn wydn yn wyneb heriau, ond hefyd yn gallu paratoi ei hun trwy ymgorffori rhagwelediad ym mhob agwedd ar lunio polisïau. Bydd Adroddiad 2021 yn edrych ar megatrends byd-eang strwythurol tuag at 2050 a fydd yn effeithio ar yr UE, a bydd yn nodi meysydd lle gallai'r UE hybu ei arweinyddiaeth fyd-eang. 

Ddydd Mawrth (7 Medi) bydd y Comisiynydd Hahn yn cynnal cynhadledd i’r wasg ar fabwysiadu’r Fframwaith Bondiau Gwyrdd, nod yr EUGBS (Safon Bondiau Gwyrdd Ewrop) yw bod yn “offeryn cadarn i ddangos eu bod yn ariannu prosiectau gwyrdd cyfreithlon sy’n cyd-fynd â’r Tacsonomeg yr UE ”.

Senedd

hysbyseb

Bydd Ewrop sy’n addas ar gyfer Is-lywydd Gweithredol yr Oes Ddigidol a’r Comisiynydd Cystadleuaeth Margrethe Vestager yn cwrdd (6 Medi) â chadeiryddion pum pwyllgor (INGE, ITRE, IMCO, LIBE, AIDA) yn y senedd i gyfnewid barn ar yr agenda ddigidol. 

Bydd y Pwyllgor Hawliau Menywod a'r ddirprwyaeth ar gyfer cysylltiadau ag Afghanistan yn cyfarfod i drafod sefyllfa hawliau menywod a merched.

Bydd y Pwyllgor Arbennig ar Curo Canser yn cyfarfod ddydd Iau (9 Medi) yn cyfarfod i drafod cyfnewid data iechyd a’r digideiddio wrth atal a gofalu am ganser, ynghyd â diweddariad ar weithredu strategaeth gemegau’r UE ar gyfer cynaliadwyedd yn y cyd-destun. atal canser.

hysbyseb

Bydd yr Is-bwyllgor Diogelwch ac Amddiffyn yn trafod y sefyllfa yn Afghanistan, yn ogystal ag astudiaeth ar 'barodrwydd yr UE ac ymatebion i fygythiadau Cemegol, Biolegol, Radiolegol a Niwclear (CBRN)' ac adroddiad drafft ASE Sven Mikser (S&D, EE) ar ' Heriau a rhagolygon ar gyfer arfau rheoli arfau a diarfogi arfau amlochrog '. 

Llys

Bydd Llys Cyfiawnder yr Undeb Ewropeaidd yn rhoi ei farn ar adferiad o € 2.7 biliwn o’r DU am ei fethiant i roi dull seiliedig ar risg o reoli tollau ar waith, er gwaethaf rhybuddion dro ar ôl tro gan OLAF, swyddfa gwrth-dwyll annibynnol yr UE. Roedd y methiant i fynd i’r afael â’r mater hwn hefyd yn golygu bod yn rhaid i weithgynhyrchwyr yr UE gystadlu â nwyddau sydd heb eu gwerthfawrogi’n dod i’r UE drwy’r UE. Mae ffigur OLAF yn cwmpasu'r blynyddoedd 2011-2017. Disgwylir dyfarniadau pwysig eraill ym maes Lloches (C-18/20, C-768/19).

Cyngor

Bydd gweinidogion amaeth a physgodfeydd yn cyfarfod yn anffurfiol rhwng 5-7. Bydd gweinidogion Economaidd a Chyllid yn cael cyfarfod anffurfiol trwy gynhadledd fideo ar 6 Medi, a bydd ganddynt gyfarfod anffurfiol arall ar 10-11. Yn ôl yr arfer bydd yr Ewro-grŵp yn cyfarfod cyn y cyfarfod cynhwysol ar 10. 

ECB

Bydd Banc Canolog Ewrop yn cael ei gyfarfod misol rheolaidd ddydd Iau, gyda chwyddiant bellach yn uwch na tharged 2%, bydd pob llygad yn sefydlog ar yr hyn y bydd yr ECB yn ei wneud nesaf.

Tunisia

Bydd Uchel Gynrychiolydd yr UE, Josep Borrell, yn ymweld â Tiwnisia ddydd Gwener (10 Medi). Ym mis Gorffennaf diswyddodd Arlywydd Tiwnisia Kais Saied y Prif Weinidog gan amau’r senedd yn galw pwerau brys yn wyneb gwrthdystiadau dros galedi economaidd a chynnydd mewn achosion Covid-19, mae’r UE wedi galw ar Tunisia i barchu ei gyfansoddiad a rheolaeth y gyfraith. . 

Parhau Darllen

EU

Yn ôl i'r Ysgol, Gohebydd yr UE yn edrych ar yr wythnos i ddod

cyhoeddwyd

on

I'r rhai ohonoch a lwyddodd i fynd i ffwrdd am wyliau adferol yr haf, da iawn, bydd ei angen arnoch chi. Bydd y tymor nesaf yn un arall (prysur) arall. 

Mae llawer o ddeddfwriaeth wedi cychwyn ar ei daith ddeddfwriaethol trwy beiriant gwneud penderfyniadau cymhleth yr UE, gyda llawer o gynigion cigog iawn ar eu ffordd i gael eu sleisio, eu deisio a'u sbeisio, ac o'r diwedd eu taflu i mewn i badell ffrio'r pwyllgor cymodi i'w cyflwyno am bump am gan a gwleidydd blewog fel buddugoliaeth Llywyddiaeth galed. Ymhlith y biggies mae'r cynigion hinsawdd Digidol a'r 'Ffit i 55'. Mae'r cynigion hinsawdd yn addo bod yn arbennig o gleisio o ystyried bod y 'Gyfraith Hinsawdd' sy'n pennu ymrwymiadau carbon eisoes wedi'i chytuno; er mwyn dod o hyd i gydbwysedd terfynol rhwng y cynigion, bydd angen masnachu ceffylau ar raddfa anhysbys hyd yma.

Roedd gwregys Brwsel yn eithaf segur ym mis Awst nes i'r digwyddiadau trychinebus yn Afghanistan ddod ag 20 mlynedd o ymyrraeth y Gorllewin i allanfa llai na buddugoliaethus o banig ac inglorious. Gorwedd y 'Gorllewin' mewn llanastr tatw, gydag ymddiriedaeth ar ei lefel isaf erioed. Cyflwynodd Comisiwn von der Leyen ei hun fel un “geopolitical”, datganodd gweinyddiaeth Biden 'America yn ôl!' - ac eto dyma ni. Un peth rydw i wedi'i ddysgu yw nad yw pethau byth mor ddrwg fel na allan nhw waethygu. Bydd buddugoliaeth y Taliban a'r atgoffa creulon nad yw ISIS wedi diflannu yn rhoi llwyddiant i'r rhai sy'n cefnogi eu delfrydau mewn mannau eraill. Nid yw'n ddarlun tlws, ond mae angen i Ewrop a'r 'Gorllewin' ehangach fod â dewrder ei hunan gwell sy'n amddiffyn hawliau, democratiaeth, rheolaeth y gyfraith a ffyniant gartref a thramor. 

hysbyseb

Yr wythnos nesaf bydd gweinidogion Tramor ac Amddiffyn yn ymgynnull ar gyfer cynghorau anffurfiol i drafod canlyniad digwyddiadau diweddar. Ansefydlogrwydd bedd yn agosach at adref yng Ngogledd Affrica, Libanus a Belarus - ymhlith eraill - ac, wrth gwrs, Afghanistan.

Bydd y gweinidogion amddiffyn yn cyfarfod i drafod Cwmpawd Strategol yr UE, y nod yw cael dogfen gyflawn erbyn mis Tachwedd; mae digwyddiadau diweddar wedi dangos bod angen i'r UE gymryd mwy o gyfrifoldeb a gweithredu ar y cyd ym maes diogelwch ac amddiffyn.

Ddydd Mawrth (31 Awst) bydd cyfarfod rhyfeddol o weinidogion Cyfiawnder a Materion Cartref a fydd yn ymgynnull i drafod sut y byddant yn delio â symudiad anochel pobl o Afghanistan, ailsefydlu yn yr UE, a hefyd cefnogi'r gwledydd cyfagos hynny sydd eisoes wedi wedi derbyn miliynau o ffoaduriaid a fydd angen mwy o gymorth ariannol.

hysbyseb

Rheol y gyfraith

Mae'n anodd bod yn ffagl i reolaeth y gyfraith dramor, os yw'ch rhannau cyfansoddol eich hun yn rhwygo normau yn hapus, sy'n dod â mi i Wlad Pwyl a Hwngari lle mae cyflwr stasis wedi aros yn ystod yr haf.

Ceryddodd Von der Leyen ASEau ac arbenigwyr cyfreithiol mewn llythyr pum tudalen a oedd yn rhestru sut roedd Hwngari wedi torri chwech o wyth o egwyddorion rheol cyfraith a oedd yn gysylltiedig â gwariant cyllideb yr UE ac felly dylent sbarduno'r 'rheol amodoldeb rheol' a gofnodwyd yn ddiweddar. mecanwaith i atal camddefnyddio arian. Ysgrifennodd Von der Leyen nad oedd ASEau wedi darparu digon o dystiolaeth o’r toriadau ac “nad oes galw priodol ar y Comisiwn i weithredu”.

Roedd diwrnod cyfrif Gwlad Pwyl ar 16 Awst yn ddigwyddiad nad oedd yn ddigwyddiad, gyda rhagor o flaenoriaeth gan Bencadlys y Comisiwn. Ni all un helpu ond meddwl bod rhywun yng ngwasanaeth cyfreithiol y Comisiwn sydd â dyfynbris Douglas Adams wedi'i fframio ar eu wal: “Rwyf wrth fy modd â therfynau amser. Rydw i wrth fy modd â'r sŵn mawr maen nhw'n ei wneud wrth iddyn nhw fynd heibio. ”

Fe giciodd y Comisiwn y can i lawr y ffordd wrth iddyn nhw “ddarllen a dadansoddi” ymateb Gwlad Pwyl. Bydd yr Is-lywydd Jourova yn ymweld â Gwlad Pwyl ddydd Llun (30 Awst). Nid yw’r synau sy’n dod gan y Gweinidog Cyfiawnder Zbigniew Ziobro yn galonogol, gan drydar yn ddiweddar bod yr UE yn cymryd rhan mewn “rhyfel hybrid” yn erbyn yr UE. 

Yn y cyfamser, mae Slofenia yn parhau i stondin ar enwebu erlynwyr i Swyddfa Erlynydd Cyhoeddus Ewrop, gyda Phrif Weinidog Slofenia Jansa yn blocio enwebiadau.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd