Cysylltu â ni

EU

Tollau Tramor: Mynd i'r afael â smyglo a thwyll mewn nwyddau ecseis

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

kese pune rezanog duvanaAtafaelwyd tua 816 miliwn o sigaréts a 240,000 litr o alcohol gan arferion yr UE dros gyfnod o 10 mis yn 2013, mae adroddiad a gyhoeddwyd gan y Comisiwn heddiw yn datgelu. Mae'r adroddiad yn manylu ar gynllunio, gweithredu a chanlyniadau DISMANTLE, gweithrediad tollau wedi'i dargedu i fynd i'r afael â'r risg o smyglo a thwyll mewn nwyddau tollau. Rhwng mis Mawrth a mis Rhagfyr 2013, cynyddwyd rheolaethau tollau ar y ffin ddwyreiniol, ar sail meini prawf risg cyffredin a chyfnewid gwybodaeth amser real rhwng awdurdodau tollau'r UE. Yn ystod y cyfnod hwnnw, cynyddodd trawiadau mewn tybaco wedi'u smyglo a adroddwyd yn y system rheoli risg tollau Cyffredin yn sylweddol - 105% o'i gymharu â'r un cyfnod yn 2012. Daeth tua 1/3 o'r swm a atafaelwyd o wledydd ffynhonnell a dargedwyd trwy DISMANTLE, yn enwedig Rwsia, yr Wcráin. , Belarus, Bosnia-Herzegovina a Serbia. Daeth hanner cyfanswm y trawiadau o dybaco wedi'u smyglo ar y môr o Asia, y Dwyrain Canol a Gogledd Affrica, tra bod y 10% arall o darddiad anhysbys. Yn seiliedig ar ganfyddiadau DISMANTLE, mae'r adroddiad yn cyflwyno nifer o argymhellion penodol i sicrhau targedu risg gwell o nwyddau tollau wedi'u smyglo yn y dyfodol.

Dywedodd Algirdas Šemeta, comisiynydd tollau a gwrth-dwyll: "Mae tollau nid yn unig yn diogelu buddiannau ariannol yr UE; maent hefyd yn amddiffyn ein dinasyddion a'n busnesau cyfreithlon. Mae DISMANTLE yn dangos y canlyniadau gwych y gallwn eu cyflawni wrth frwydro yn erbyn smyglo a thwyll trwy weithio ar y cyd, nodi risgiau cyffredin a rhannu gwybodaeth. Y mewnwelediadau gwerthfawr o'r weithred hon. dylai ein helpu i wella gweithredoedd tollau ymhellach i gael gwared ar y gweithgaredd anghyfreithlon hwn. "

DISMANTLE yw'r hyn a elwir yn weithred rheoli blaenoriaeth (PCA), lle mae tollau yn ymgymryd â rheolaethau cyffredin a dwys i dargedu risgiau penodol. Budd gweithredoedd o'r fath yw eu bod yn helpu i nodi patrymau anghyfreithlon, ymchwilio i achosion tebyg a nodi lle gellir gwneud gwelliannau pellach mewn gweithgareddau tollau i gael gwared ar smyglo.

hysbyseb

Ymhlith rhai o brif ganfyddiadau DISMANTLE roedd:

  • Mae amrywiaeth eang rhwng polisïau rheoli tollau cenedlaethol yn yr UE.

  • Gall rhannu arbenigedd, gweithio ar y cyd ar ddadansoddi risg, a monitro'r effaith a'r canlyniadau mewn amser real, sicrhau canlyniadau llwyddiannus iawn (ee dadorchuddiwyd 5 achos o dwyll trawswladol diolch i ddadansoddiad data cyffredin, na fyddai wedi cael ei ganfod fel arall).

    hysbyseb
  • Mae yna nifer sylweddol o achosion smyglo trwy draffig rheilffordd, gyda'r nwyddau contraband wedi'u cuddio o dan haen gyntaf o nwyddau eraill.

  • Mae angen mynd i'r afael â'r risg o 'ffiniau gwyrdd' hy smyglo trwy bwynt yn y ffin lle nad oes post tollau (fel pentref / afon). Gallai unedau tollau symudol fod yn effeithiol iawn yn hyn o beth.

  • Roedd mwyafrif yr achosion wedi'u smyglo yn feintiau bach neu ganolig, a ddygwyd i'r UE gan deithwyr.

  • Digwyddodd nifer o achosion o osgoi talu o fewn symudiadau o fewn y gymuned yn yr UE, yn hytrach nag ar y ffin.

Ar sail y canfyddiadau hyn, gwneir cyfres o argymhellion yn yr adroddiad. Yn nodedig, mae'n tanlinellu'r angen am gydweithrediad parhaus a dyfnhau rhwng awdurdodau tollau ac ymchwilwyr, gan sicrhau ansawdd, hygyrchedd a phrydlondeb y data a gesglir, a dilyn mesurau i wella'r gallu i broffilio risg electronig.

Mwy o wybodaeth

I gael mwy o wybodaeth am reolaethau tollau, cliciwch yma.
Hafan y Comisiynydd Šemeta
Dilynwch Comisiynydd Šemeta ar Twitter: @ASemetaEU

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 2.25 biliwn mewn cyn-ariannu i'r Almaen

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 2.25 biliwn i'r Almaen mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 9% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Mae hyn yn cyfateb i'r swm cyn-ariannu y gofynnodd yr Almaen amdano yn ei chynllun adfer a gwytnwch. Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 25.6bn, sy'n cynnwys grantiau yn llawn, dros oes ei chynllun. Daw'r taliad yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun yr Almaen yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. Mae datganiad i'r wasg llawn ar gael yma.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd