Cysylltu â ni

EU

Refit: Comisiwn deddfu UE ysgafnach, yn symlach ac yn llai costus

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

1379593064-rheoleiddio3Ychydig ddyddiau yn unig o flaen y Cyngor Ewropeaidd, mae'r Comisiwn yn gwthio agenda rheoleiddio craff yr UE ymhellach. Mae Cyfathrebiad a fabwysiadwyd heddiw (18 Mehefin) yn dangos bod y mae gweithredu Rhaglen Ffitrwydd a Pherfformiad Rheoleiddio (REFIT) y Comisiwn ar ei anterth a bod cyfraith yr UE yn wir yn dod yn ysgafnach, yn symlach ac yn llai costus. Yn ogystal, mae'r Comisiwn yn cynyddu momentwm rheoleiddio craff trwy gyflwyno nifer o mentrau newydd ar gyfer symleiddio, tynnu cynigion sydd ar ddod yn ôl a diddymu deddfwriaeth bresennol. y argraffiad cyntaf bwrdd sgorio blynyddol yn asesu'r cynnydd a wnaed ym mhob maes polisi ac ar gyfer pob menter unigol, gan gynnwys ar ochr y Cyngor a'r Senedd. (Am fanylion gweler isod a MEMO).

Dywedodd yr Arlywydd Barroso: "Mae'r Comisiwn yn ehangu ei agenda rheoleiddio craff. Mae REFIT yn bwysig ar gyfer twf economaidd a swyddi yn Ewrop. Rydym am hwyluso bywydau ein dinasyddion a'n busnesau trwy ganolbwyntio cyfraith yr UE ar y materion hynny yr ymdrinnir â hwy orau ar lefel Ewropeaidd, wrth wneud hynny. mae'n ysgafnach, yn symlach ac yn llai costus. Rydym yn gwneud cynnydd da. Ond nid yw'r canlyniadau'n dod dros nos. Mae llwyddiant yn gofyn am ymdrechion parhaus, blaenoriaethau gwleidyddol clir a pherchnogaeth gan holl sefydliadau'r UE ac yn arbennig yr aelod-wladwriaethau. Mae'n hanfodol bwysig parhau â hyn. gweithio yn y ddeddfwrfa nesaf. "

Mae Cyfathrebu a Sgorfwrdd REFIT heddiw yn tynnu sylw at gynnydd yn y meysydd canlynol:

hysbyseb

Camau a gymerwyd gan y Comisiwn

Mae'r rhan fwyaf o'r cynigion deddfwriaethol ar gyfer symleiddio a lleihau baich a nodwyd ym mis Hydref 2013 wedi'u mabwysiadu eisoes neu maent yn bwriadu eu mabwysiadu eleni. Cymeradwyodd a chyhoeddodd y Comisiwn yn ffurfiol Tynnu 53 yn ôl o gynigion sydd ar ddod ar ôl ymgynghori â'r Senedd a'r Cyngor, gan gynnwys pob un o'r naw menter REFIT. Penderfynodd y Comisiwn hefyd beidio â chyflwyno nifer o gynigion, er enghraifft ym meysydd diogelwch galwedigaethol ac iechyd ar gyfer trinwyr gwallt. Mae'r Comisiwn yn paratoi diddymiadau o ddeddfwriaeth bresennol yr UE fel y rhagwelwyd ac mae gwaith wedi cychwyn ar werthusiadau a Gwiriadau Ffitrwydd mewn meysydd fel gwastraff, diogelwch galwedigaethol ac iechyd a'r Gyfraith Fwyd Gyffredinol.

Camau a gymerwyd gan y Cyngor a Senedd Ewrop

hysbyseb

Ers mis Hydref 2013, mae'r deddfwr (y Senedd a'r Cyngor) wedi mabwysiadu nifer o gynigion pwysig ar gyfer symleiddio a lleihau baich gan gynnwys deddfwriaeth ar gydnabod cymwysterau proffesiynol, caffael a'r tacograff digidol.

Camau a gymerwyd gan aelod-wladwriaethau

Yn ôl amcangyfrifon, mae hyd at 1 / 3 o faich gweinyddol sy'n gysylltiedig â deddfwriaeth yr UE yn deillio o fesurau gweithredu cenedlaethol1. Felly mae gan aelod-wladwriaethau'r cyfrifoldeb pwysig nid yn unig am weithredu a chymhwyso Cyfraith yr UE yn amserol ond hefyd o gwneud hynny yn y ffordd leiaf beichus. Yn hynny o beth, mater i awdurdodau aelod-wladwriaethau yw defnyddio opsiynau symleiddio a gynigir gan ddeddfwriaeth yr UE a sicrhau bod deddfau’r UE yn cael eu gweithredu ar y lefel genedlaethol, ranbarthol a lleol mor effeithiol ac effeithlon â phosibl.

Camau gweithredu REFIT newydd a gyhoeddwyd gan y Comisiwn heddiw

Mae cadw deddfwriaeth yr UE yn 'addas at y diben' yn gofyn am ymdrechion parhaus. Am y rheswm hwn, mae'r Comisiwn yn gweithredu REFIT fel rhaglen dreigl ac yn ddiweddar mae diweddaru ymarfer mapio a sgrinio stoc ddeddfwriaethol yr UE a gynhaliwyd gyntaf o dan REFIT yn 2013. Cafodd y sylwadau a'r awgrymiadau gan amrywiol randdeiliaid i agenda REFIT y Comisiwn a dderbyniwyd er mis Hydref 2013 eu hystyried hefyd.

Ar sail y dadansoddiad hwn, mae'r Comisiwn o'r farn hynny mentrau newydd ar gyfer symleiddio a lleihau baich yn haeddiannol mewn sawl maes. Mae'r mentrau hyn yn cynnwys symleiddio deddfwriaeth yr UE ar ddogfennau hunaniaeth a theithio, datblygu pensaernïaeth gynhwysfawr newydd ar gyfer ystadegau busnes, ymestyn y siop un stop ym maes TAW i'r holl gyflenwadau busnes i ddefnyddwyr ynghyd â datblygu porth Gwe TAW yr UE i hysbysu busnesau am reolau TAW cenedlaethol a'r UE a chodeiddio deddfwriaeth ar restrau trydydd gwlad ar gyfer gofynion fisa.

Bydd y Comisiwn paratoi diddymiadau o ddeddfwriaeth mewn meysydd pellach: labelu ynni, cyfraddau ac amodau trafnidiaeth, y Polisi Amaethyddol Cyffredin ac mewn perthynas ag adrodd safonedig ym maes yr amgylchedd. Yn ogystal, mae'r Comisiwn hefyd yn sgrinio'r acquis mewn perthynas â chydweithrediad yr heddlu a chydweithrediad barnwrol mewn materion troseddol i nodi gweithredoedd y gellid eu diddymu yng nghyd-destun diwedd y cyfnod trosiannol a nodir yn y Cytuniadau.

Mae'r Comisiwn o'r farn ei fod yn rheolaeth ddeddfwriaethol dda i tynnu cynigion nad ydynt yn symud ymlaen yn y broses ddeddfwriaethol yn ôl, er mwyn caniatáu ar gyfer cychwyn o'r newydd neu ar gyfer ffyrdd amgen o gyflawni'r pwrpas deddfwriaethol a fwriadwyd. Mae craffu agos ar yr holl gynigion sydd ar ddod gerbron y deddfwr wedi arwain at nodi cynigion pellach sydd naill ai wedi dyddio neu heb gefnogaeth y deddfwr ac felly dylid eu tynnu'n ôl. Mae'r rhain yn cynnwys cynigion ar gynlluniau iawndal buddsoddwyr, gweithwyr beichiog, taliadau diogelwch hedfan ac ar gronfa iawndal am ddifrod llygredd olew. Bydd cynnig ar eithrio cwmnïau meicro rhag rhai darpariaethau hylendid bwyd, sy'n aros yn y weithdrefn ddeddfwriaethol ers 2007, hefyd yn cael ei awgrymu i'w dynnu'n ôl.

O ystyried ystyriaethau amseru mewn perthynas â'r ddeddfwrfa newydd, bydd y Comisiwn presennol yn canolbwyntio ar eitemau allweddol yn 2014. Mae'r Comisiwn yn sgrinio ei agenda gynllunio a bydd yn cadw'r eitemau mwyaf hanfodol yn unig.

Yn olaf, mae'r Comisiwn yn rhagweld lansio dros y tymor canolig sawl gwerthusiad a Gwiriad Ffitrwydd newydd o berfformiad rheoliadau presennol yr UE a chymhwyso cyfraith Cytuniad.

Ymdrech ar y cyd

Dim ond ar y cyd y gall Sefydliadau Ewropeaidd, aelod-wladwriaethau a rhanddeiliaid mewn busnes a chymdeithas sifil gyflawni ffitrwydd rheoliadol. Dylid rhoi blaenoriaeth i ffitrwydd rheoliadol a dylai holl sefydliadau'r UE asesu effeithiau eu dewisiadau polisi p'un ai yn y cam paratoi neu yn y broses ddeddfwriaethol. Heddiw, mae rhwystrau i reoleiddio craff yn dal i godi’n rheolaidd oherwydd diffyg ymrwymiad a pherchnogaeth ar ochr y sefydliadau, aelod-wladwriaethau a rhanddeiliaid eraill mewn busnes a chymdeithas sifil.

Y Comisiwn yn monitro arfer gweithredu gan aelod-wladwriaethau o'r rhain a phob gweithred REFIT arall a chynnwys cyflwr chwarae yn y rhifyn nesaf o'i sgorfwrdd wedi'i gynllunio ar gyfer 2015. Mae'r Comisiwn yn parhau i weithio gydag aelod-wladwriaethau a rhanddeiliaid i gynhyrchu gwybodaeth fwy cadarn am effeithiau rheoleiddio'r UE. Bydd canlyniadau'r gwaith hwn yn bwydo i mewn i'r sgorfwrdd REFIT nesaf.

Grŵp Lefel Uchel newydd

Hyd yn hyn, mae dau Grŵp Lefel Uchel ar Reoli Gwell a Beichiau Gweinyddol wedi cefnogi'r Comisiwn i weithredu ei agenda rheoleiddio craff. Mae'r Comisiwn o'r farn y gellir cyfuno'r gefnogaeth a'r arbenigedd hwn yn fwyaf defnyddiol un grŵp sengl, gyda mandad diwygiedig i asesu effaith rheoleiddio'r UE ar lawr gwlad mewn aelod-wladwriaethau. Bydd y Comisiwn yn gwneud y cynnig ar gyfer creu'r grŵp Lefel Uchel newydd hwn yn ystod y misoedd nesaf.

Y camau nesaf

Bydd y Comisiwn yn parhau i weithredu pob menter REFIT fel yr amlinellir yn ei Raglen Waith ar gyfer 2014.

Mae'r holl fentrau newydd a gyflwynir heddiw wedi'u nodi'n ddangosol yn Nogfen Gweithio'r Staff ac yn destun cadarnhad yn Rhaglen Waith y Comisiwn ar gyfer 2015.

Mwy o wybodaeth

MEMO
Cyfathrebu a sgorfwrdd heddiw ar y Gwefan REFIT

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 231 miliwn mewn cyn-ariannu i Slofenia

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 231 miliwn i Slofenia mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad grant y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 2.5 biliwn, sy'n cynnwys € 1.8bn mewn grantiau a € 705m mewn benthyciadau, dros oes ei chynllun. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80 biliwn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU.

Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU a fydd yn darparu € 800bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun Slofenia yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd