Cysylltu â ni

Amddiffyn

Bargen newydd ar gyfer amddiffyn Ewropeaidd: Comisiwn yn cynnig cynllun gweithredu diwydiannol

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

b17546Heddiw mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyflwyno map ffordd ar gyfer mesurau i gryfhau'r Farchnad Sengl ar gyfer amddiffyn, i hyrwyddo diwydiant amddiffyn mwy cystadleuol ac i feithrin synergeddau rhwng ymchwil sifil a milwrol gan gynnwys manylion a llinellau amser ar gyfer y gweithredoedd. Mae'r camau hyn yn cynnwys paratoi map ffordd ar gyfer cyfundrefn diogelwch cyflenwi gynhwysfawr ledled yr UE; canllawiau ymarferol i awdurdodau rhanbarthol a busnesau bach a chanolig yn egluro'r posibilrwydd o ddefnyddio cronfeydd Ewropeaidd ar gyfer cefnogi prosiectau defnydd deuol; a 'Cam Paratoi' newydd i brofi gwerth ychwanegol cyfraniad yr UE at ymchwil sy'n gysylltiedig ag amddiffyn ar gyfer y Polisi Diogelwch ac Amddiffyn Cyffredin (CSDP). Gyda'i gilydd, bydd y camau hyn yn cyfrannu at wneud y sector amddiffyn a diogelwch Ewropeaidd yn fwy effeithlon ac yn cryfhau CSDP yr Undeb. Map ffordd heddiw yw'r dilyniant i Gyfathrebu'r Comisiwn ar amddiffyn a gyflwynwyd ym mis Gorffennaf 2013 (IP / 13 / 734).

Dywedodd Is-lywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Antonio Tajani, Comisiynydd Diwydiant ac Entrepreneuriaeth: "Cydnabu'r Cyngor Ewropeaidd fod angen i gydweithrediad amddiffyn rhwng aelod-wladwriaethau fod yn ddyfnach ac yn fwy cynaliadwy er mwyn i'r UE wynebu ei heriau diogelwch yn ddigonol. Felly, it yn hanfodol bod y diwydiant amddiffyn Ewropeaidd yn parhau i fod yn ganolfan flaenllaw ar gyfer gweithgynhyrchu ac arloesi, gan greu swyddi a thwf cymwys iawn."

Dywedodd y Comisiynydd Marchnad a Gwasanaethau Mewnol, Michel Barnier: “Mae’n amlwg bod datblygu a chynnal y dechnoleg a’r galluoedd hanfodol sy’n ofynnol ar gyfer y dyfodol y tu hwnt i allu aelod-wladwriaethau unigol. Er bod amddiffyniad a diogelwch yn parhau i fod yn fater o gyfrifoldeb cenedlaethol yn bennaf, gellir gwneud mwy i hyrwyddo cydweithredu Ewropeaidd. Bydd y Comisiwn yn cyfrannu at yr ymdrech hon, yn benodol trwy gryfhau'r Farchnad Sengl ar gyfer amddiffyn a meithrin cystadleurwydd yn y diwydiant amddiffyn. "

hysbyseb

Pam fod yn rhaid i'r UE weithredu?

Mae angen polisi diogelwch ac amddiffyn cyffredin (CSDP) cryf a gweithredol ar Ewrop fwy dylanwadol, sydd yn ei dro yn gofyn am sector amddiffyn a diogelwch mwy cystadleuol ac effeithlon. Mae tonnau olynol y toriadau mewn cyllidebau amddiffyn a darnio marchnadoedd amddiffyn yn barhaus yn Ewrop yn bygwth gallu Ewrop i gynnal galluoedd amddiffyn effeithiol a diwydiant amddiffyn cystadleuol. Mae hyn hefyd yn peryglu gallu Ewrop i gwrdd â'r heriau diogelwch newydd mewn ffordd ymreolaethol ac effeithiol.

Mae gweithredu'n arbennig o bwysig gan fod yr argyfwng economaidd wedi taro diwydiant sydd o bwysigrwydd strategol i Ewrop. Mae'n sector diwydiannol o bwys gyda throsiant o € 96 biliwn yn 2012 yn unig, gan gyflogi tua 400,000 o bobl a chynhyrchu hyd at 960,000 o swyddi anuniongyrchol arall. Mae ei ymchwil arloesol wedi creu effeithiau anuniongyrchol pwysig mewn sectorau eraill, megis electroneg, gofod a hedfan sifil ac mae'n darparu twf a miloedd o swyddi medrus iawn.

hysbyseb

Er mwyn meithrin cydweithrediad a gwella effeithlonrwydd y sector, mae'r Comisiwn wedi penderfynu cymryd y mentrau a ganlyn:

1. Cwblhewch y Farchnad Sengl ar gyfer amddiffyn a diogelwch. Yn seiliedig ar y ddwy Gyfarwyddeb bresennol ar gaffael amddiffynfeydd a throsglwyddiadau amddiffyn o fewn yr UE (IP / 07 / 1860), bydd y Comisiwn hefyd yn mynd i'r afael ag ystumiadau marchnad ac yn cyfrannu at wella diogelwch cyflenwad rhwng aelod-wladwriaethau.

2. Cryfhau cystadleurwydd diwydiant Ewropeaidd. I'r perwyl hwn, bydd y Comisiwn yn datblygu polisi diwydiannol amddiffyn yn seiliedig ar ddwy llinyn allweddol:

  • Cefnogaeth ar gyfer cystadleurwydd - cefnogi gwaith i nodi mecanwaith newydd ar gyfer datblygu safonau amddiffyn yn Ewrop a dull cyffredin o ymdrin â safonau ar gyfer awyrennau milwrol.

  • Cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig - gan gynnwys datblygu rhwydweithiau rhwng rhanbarthau cysylltiedig ag amddiffyn yn yr UE, cefnogi busnesau bach a chanolig sy'n gysylltiedig ag amddiffyn mewn cystadleuaeth fyd-eang a darparu arweiniad ymarferol i fusnesau bach a chanolig ac awdurdodau rhanbarthol Ewropeaidd yn egluro cymhwysedd defnyddio cronfeydd Ewropeaidd i gefnogi prosiectau defnydd deuol.

3. Cefnogi ymchwil amddiffyn Ewropeaidd. I gyflawni hyn, bydd y Comisiwn yn ceisio'r synergeddau mwyaf posibl rhwng ymchwil sifil a milwrol, yn benodol, trwy:

  • datblygu rhaglen newydd (Paratoi Gweithredu) i archwilio buddion posibl ymchwil sy'n gysylltiedig â CSDP a ariennir gan yr UE; a

  • helpu mae'r lluoedd arfog yn lleihau eu defnydd o ynni.

Cefndir

Ym mis Gorffennaf 2013, cyflwynodd y Comisiwn y Cyfathrebu “tuag at sector amddiffyn a diogelwch mwy cystadleuol ac effeithlon” fel cyfraniad i'r Cyngor Ewropeaidd ym mis Rhagfyr 2013. Croesawodd y Cyngor Ewropeaidd y Cyfathrebu a bydd yn adolygu cynnydd ym mis Mehefin 2015. Cyflwynodd yr Adroddiad heddiw yn darparu sylfaen ar gyfer rhaglen waith y Comisiwn, yn ddarostyngedig i'r blaenoriaethau a sefydlwyd gan y Comisiwn newydd.

Mwy o wybodaeth:

Cyfathrebu

Dogfen Waith Staff

Diwydiant amddiffyn - Cydweithio i Gefnogi Amddiffyn Ewrop

Caffael amddiffyn

Mae marchnad amddiffyn fewnol yr UE yn agor yn araf

Amddiffyn

'Gall Ewrop - ac yn amlwg fe ddylai - fod yn gallu ac yn barod i wneud mwy ar ei phen ei hun' von der Leyen

cyhoeddwyd

on

Myfyriodd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Ursula von der Leyen, ar y diwedd serth i genhadaeth NATO yn Afghanistan yn ei chyfeiriad 'Cyflwr yr UE' (SOTEU). Mae digwyddiadau’r haf wedi rhoi hwb newydd i Undeb Amddiffyn Ewrop. 

Disgrifiodd Von der Leyen y sefyllfa fel un a gododd “gwestiynau trwblus iawn” i gynghreiriaid NATO, gyda’i ganlyniadau i Afghanis, dynion a menywod y lluoedd arfog, yn ogystal ag i weithwyr diplomyddol a chymorth. Cyhoeddodd Von der Leyen ei bod yn rhagweld y byddai datganiad ar y cyd o’r UE-NATO yn cael ei gyflwyno cyn diwedd y flwyddyn, gan ddweud bod “ni” ar hyn o bryd yn gweithio ar hyn gydag Ysgrifennydd Cyffredinol NATO, Jens Stoltenberg.

Undeb Amddiffyn Ewropeaidd

hysbyseb

Mae llawer wedi bod yn feirniadol o fethiant yr UE i ddefnyddio ei grwpiau brwydr. Ymosododd Von der Leyen ar y mater yn uniongyrchol: “Gallwch chi gael y grymoedd mwyaf datblygedig yn y byd - ond os nad ydych chi byth yn barod i'w defnyddio - o ba ddefnydd ydyn nhw?” Dywedodd nad diffyg gallu oedd y broblem, ond diffyg ewyllys gwleidyddol. 

Dywedodd Von der Leyen fod y ddogfen Cwmpawd Strategol sydd ar ddod, sydd i’w chwblhau ym mis Tachwedd, yn allweddol i’r drafodaeth hon: “Rhaid i ni benderfynu sut y gallwn ddefnyddio’r holl bosibiliadau sydd eisoes yn y Cytuniad. Dyma pam, o dan Arlywyddiaeth Ffrainc, y bydd yr Arlywydd Macron a minnau yn cynnull Uwchgynhadledd ar amddiffyn Ewrop. Mae'n bryd i Ewrop gamu i'r lefel nesaf. ”

Galwodd Von der Leyen am rannu mwy o wybodaeth er mwyn gwell ymwybyddiaeth sefyllfaol, rhannu gwybodaeth a gwybodaeth, ynghyd â dwyn ynghyd yr holl wasanaethau o ddarparwyr cymorth i'r rhai a allai arwain ar hyfforddiant yr heddlu. Yn ail, galwodd am well rhyngweithrededd trwy lwyfannau Ewropeaidd cyffredin, ar bopeth o jetiau ymladd i dronau. Taflodd allan y syniad o hepgor TAW wrth brynu offer amddiffyn a ddatblygwyd ac a gynhyrchwyd yn yr UE, gan ddadlau y byddai hyn yn helpu i ryngweithredu a lleihau dibyniaeth. Yn olaf, ar seiber dywedodd fod angen Polisi Amddiffyn Seiber Ewropeaidd ar yr UE, gan gynnwys deddfwriaeth ar safonau cyffredin o dan Ddeddf Seiber Cydnerthu Ewropeaidd newydd.

hysbyseb

Am beth rydyn ni'n aros?

Wrth siarad ar ôl araith von der Leyen, dywedodd cadeirydd Manfred Weber ASP Plaid y Bobl Ewropeaidd: “Rwy’n croesawu’n llawn y mentrau gan y cyngor amddiffyn yn Ljubjana. Ond beth ydyn ni'n aros amdano? Mae Cytundeb Lisbon yn rhoi pob opsiwn i ni, felly gadewch i ni wneud hynny a gadewch i ni ei wneud nawr. ” Dywedodd fod yr Arlywydd Biden eisoes wedi ei gwneud yn glir nad oedd yr Unol Daleithiau eisiau bod yn heddwas y byd mwyach ac ychwanegodd fod China a Rwsia yn aros i lenwi’r gwactod: “Byddem yn deffro mewn byd lle na fydd ein plant eisiau. i fyw. ”

Parhau Darllen

9 / 11

20 mlynedd ers 9/11: Datganiad gan yr Uchel Gynrychiolydd / Is-lywydd Josep Borrell

cyhoeddwyd

on

Ar 11 Medi 2001, lladdodd yr ymosodiad mwyaf marwol yn hanes yr UD bron i 3,000 o bobl ac anafu mwy na 6,000 pan darodd hediadau teithwyr a herwgipiwyd i Ganolfan Masnach y Byd, y Pentagon ac i gae yn Sir Somerset, Pennsylvania.

Rydym yn anrhydeddu cof y rhai a gollodd eu bywydau ar y diwrnod hwn, 20 mlynedd yn ôl. Nid anghofir dioddefwyr terfysgaeth. Rwy’n mynegi fy nghydymdeimlad twymgalon â phobl America, yn enwedig y rhai a gollodd eu hanwyliaid yn yr ymosodiadau. Mae ymosodiadau terfysgol yn ymosodiadau yn ein herbyn ni i gyd.

Roedd 9/11 yn nodi tro mewn hanes. Newidiodd yr agenda wleidyddol fyd-eang yn sylfaenol - am y tro cyntaf erioed, galwodd NATO Erthygl 5, gan ganiatáu i'w aelodau ymateb gyda'i gilydd i amddiffyn eu hunain, a lansiodd y rhyfel yn erbyn Afghanistan.

hysbyseb

20 mlynedd yn ddiweddarach, mae grwpiau terfysgol fel Al Qaida a Da'esh yn parhau i fod yn weithgar ac yn ffyrnig mewn sawl rhan o'r byd, er enghraifft yn y Sahel, y Dwyrain Canol ac Affghanistan. Mae eu hymosodiadau wedi achosi miloedd o ddioddefwyr ledled y byd, poen a dioddefaint enfawr. Maent yn ceisio dinistrio bywydau, niweidio cymunedau a newid ein ffordd o fyw. Gan geisio ansefydlogi gwledydd yn eu cyfanrwydd, maent yn ysglyfaethu yn benodol ar gymdeithasau bregus, ond hefyd ein democratiaethau Gorllewinol a'r gwerthoedd yr ydym yn sefyll drostynt. Maen nhw'n ein hatgoffa bod terfysgaeth yn fygythiad rydyn ni'n byw gyda hi bob dydd.

Nawr, fel bryd hynny, rydyn ni'n benderfynol o ymladd terfysgaeth yn ei holl ffurfiau, unrhyw le. Rydym yn sefyll mewn edmygedd, gostyngeiddrwydd a diolchgarwch i'r rhai sy'n peryglu eu bywydau i'n hamddiffyn rhag y bygythiad hwn ac i'r rhai sy'n ymateb yn dilyn ymosodiadau.

Mae ein profiad gwrthderfysgaeth wedi ein dysgu nad oes atebion hawdd, nac atebion cyflym. Efallai na fydd ymateb i derfysgaeth ac eithafiaeth dreisgar trwy rym a milwrol yn unig yn helpu i ennill calonnau a meddyliau. Felly mae'r UE wedi cymryd agwedd integredig, gan fynd i'r afael ag achosion sylfaenol eithafiaeth dreisgar, torri ffynonellau cyllido terfysgwyr i ffwrdd a ffrwyno cynnwys terfysgol ar-lein. Mae pum cenhadaeth diogelwch ac amddiffyn yr UE ledled y byd yn orfodol i gyfrannu at y frwydr yn erbyn terfysgaeth. Yn ein holl ymdrechion, rydym yn ymrwymo i amddiffyn bywydau diniwed, ein dinasyddion a'n gwerthoedd, yn ogystal â chynnal hawliau dynol a chyfraith ryngwladol.

hysbyseb

Mae'r digwyddiadau diweddar yn Afghanistan yn ein gorfodi i ailfeddwl am ein dull, gan weithio gyda'n partneriaid strategol, fel yr Unol Daleithiau a thrwy ymdrechion amlochrog, gan gynnwys gyda'r Cenhedloedd Unedig, y Glymblaid Fyd-eang i Drechu Da'esh a'r Fforwm Gwrthderfysgaeth Byd-eang (GCTF ).

Ar y diwrnod hwn, ni ddylem anghofio mai'r unig ffordd ymlaen yw sefyll yn unedig a chadarn yn erbyn pawb sy'n ceisio niweidio a rhannu ein cymdeithasau. Bydd yr UE yn parhau i weithio gyda'r Unol Daleithiau a'i holl bartneriaid i wneud y byd hwn yn lle mwy diogel.

Parhau Darllen

addysg

Datganiad gan y Comisiynydd Rheoli Argyfwng Janez Lenarčič ar y Diwrnod Rhyngwladol i Ddiogelu Addysg rhag Ymosodiad

cyhoeddwyd

on

Ar achlysur y Diwrnod Rhyngwladol i Ddiogelu Addysg rhag Ymosodiad (9 Medi), mae'r UE yn ailddatgan ei ymrwymiad i hyrwyddo a gwarchod hawl pob plentyn i dyfu mewn amgylchedd diogel, cael mynediad at addysg o safon, ac adeiladu gwell a mwy dyfodol heddychlon, meddai Janez Lenarčič (yn y llun).

Mae ymosodiadau ar ysgolion, myfyrwyr ac athrawon yn cael effaith ddinistriol ar fynediad i addysg, systemau addysg ac ar ddatblygiad cymdeithasol. Yn anffodus, mae eu mynychder yn cynyddu ar raddfa frawychus. Mae hyn yn rhy amlwg o lawer o'r datblygiadau diweddar yn Afghanistan, a'r argyfyngau yn Ethiopia, Chad, rhanbarth Sahel Affrica, yn Syria, Yemen neu Myanmar, ymhlith llawer o rai eraill. Mae'r Glymblaid Fyd-eang i Ddiogelu Addysg rhag Ymosodiad wedi nodi mwy na 2,400 o ymosodiadau ar gyfleusterau addysg, myfyrwyr, ac addysgwyr yn 2020, cynnydd o 33 y cant ers 2019.

Mae ymosodiadau ar addysg hefyd yn torri Deddf Dyngarol Ryngwladol, y set o reolau sy'n ceisio cyfyngu effeithiau gwrthdaro arfog. Mae troseddau o'r fath yn lluosi, tra anaml y gelwir eu cyflawnwyr i gyfrif. Yn y farn hon, rydym yn rhoi cydymffurfiad â Chyfraith Ddyngarol Ryngwladol yn gyson wrth wraidd gweithredu allanol yr UE. Fel un o'r rhoddwyr dyngarol mwyaf, bydd yr UE felly'n parhau i hyrwyddo ac eirioli dros barch byd-eang at Gyfraith Ddyngarol Ryngwladol, gan wladwriaethau a grwpiau arfog nad ydynt yn daleithiau yn ystod gwrthdaro arfog.

hysbyseb

Y tu hwnt i ddinistrio cyfleusterau, mae ymosodiadau ar addysg yn arwain at atal dysgu ac addysgu yn y tymor hir, cynyddu'r risg o adael ysgolion, arwain at lafur gorfodol a recriwtio gan grwpiau a lluoedd arfog. Mae cau ysgolion yn atgyfnerthu amlygiad i bob math o drais, gan gynnwys trais rhywiol a rhyw neu briodas gynnar a phriodas dan orfod, y mae eu lefelau wedi cynyddu'n sylweddol yn ystod y pandemig COVID-19.

Datgelodd pandemig COVID-19 a gwaethygu bregusrwydd addysg ledled y byd. Nawr, yn fwy nag erioed, mae angen i ni darfu cyn lleied â phosib ar aflonyddwch addysg, a sicrhau bod plant yn gallu dysgu ym maes diogelwch ac amddiffyn.

Mae diogelwch addysg, gan gynnwys ymgysylltu ymhellach â'r Datganiad Ysgolion Diogel, yn rhan annatod o'n hymdrechion i amddiffyn a hyrwyddo'r hawl i addysg i bob merch a bachgen.

hysbyseb

Mae ymateb i ac atal ymosodiadau ar ysgolion, cefnogi agweddau amddiffynnol ar addysg ac amddiffyn myfyrwyr ac athrawon yn gofyn am ddull cydgysylltiedig a rhyng-sectoraidd.

Trwy brosiectau mewn Addysg mewn Argyfyngau a ariennir gan yr UE, rydym yn helpu i leihau a lliniaru'r risgiau a achosir gan wrthdaro arfog.

Mae'r UE yn parhau i fod ar y blaen o ran cefnogi addysg mewn argyfyngau, gan gysegru 10% o'i gyllideb cymorth dyngarol i gefnogi mynediad, ansawdd a gwarchod addysg.

Mwy o wybodaeth

Taflen Ffeithiau - Addysg mewn Argyfyngau

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd