Cysylltu â ni

Erthygl Sylw

Democratiaeth gyfyngu i gynhadledd ystafelloedd fel Azerbaijan yn cynnal Cynulliad Seneddol OSCE

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

ty rhyddidWashington, 27 27 Mehefin

Wrth i Azerbaijan gynnal seneddwyr o 56 gwlad ar gyfer Sesiwn Flynyddol Cynulliad Seneddol OSCE, cyhoeddodd Freedom House y datganiad a ganlyn: “Mae'n drawiadol y gall seneddwyr o bob rhan o Ewrop deithio i Baku i drafod diogelwch dynol tra bod aelodau o gymdeithas sifil Azerbaijan yn cael eu cadw'n rymus a dan fygythiad yn gyffredinol, ”meddai Matthew Hale o Gronfa Cymdeithas Sifil Lifeline Embattled, dan arweiniad Freedom House. “Mae rhai gweithredwyr yn dechrau tymhorau carchar hir, atafaelwyd pasbortau eraill, gan eu hatal rhag teithio i ddigwyddiadau OSCE dramor.”

Mae gweithredoedd yr Arlywydd Ilham Aliyev yn erbyn sefydliadau cymdeithas sifil yn cynnwys, ym mis Mai 2014, dedfrydu aelodau’r Ganolfan Astudio Monitro Etholiadau a Democratiaeth (EMDS) i’r carchar ar gyhuddiadau trwmped, gyda’i gyfarwyddwr Anar Mammadli wedi’i ddedfrydu i bum mlynedd a hanner. Ymhlith y cyhuddiadau a ddygir yn erbyn EMDS mae methu â chofrestru gweithgareddau monitro etholiadau, er gwaethaf ymdrechion y sefydliad i wneud hynny. Mae deddfwriaeth ormesol yn ei gwneud yn amhosibl bron i grwpiau hawliau dynol weithredu'n gyfreithiol yn Azerbaijan.

hysbyseb

Mae Azerbaijan yn cael ei raddio Ddim yn Rhydd yn Rhyddid yn y Byd 2014, Ddim yn Rhydd i mewn Rhyddid y Wasg 2014 ac yn Rhannol Am Ddim yn Rhyddid ar y Net 2013.

I ddysgu mwy am Azerbaijan, ewch i:
Mae Azerbaijan yn Anfon Gweithredwyr Pro-Ddemocratiaeth i Garchar
Mae Azerbaijan yn Cadw Ffigur Hawliau Dynol, Pwysau Cymdeithas Sifil
Rhyddid yn y Byd 2014: Azerbaijan
Rhyddid y Wasg 2013: Azerbaijan
Rhyddid ar y Net 2013: Azerbaijan
Blog: Rhyddid yn y Rhifyn

Mae Freedom House yn sefydliad corff gwarchod annibynnol sy'n cefnogi newid democrataidd, yn monitro statws rhyddid ledled y byd, ac yn eiriol dros ddemocratiaeth a hawliau dynol.

hysbyseb

Busnes

A yw'r disgleirdeb wedi diflannu buddsoddiad actifydd?

cyhoeddwyd

on

Mae ychydig o achosion diweddar yn awgrymu y gallai'r llanw fod yn troi buddsoddiad actifydd o'r diwedd, a oedd tan yn ddiweddar yn ymddangos fel pe bai'n dod yn rhan sydd wedi'i hen sefydlu yn y byd busnes. Er y gallai gwerth asedau actifydd a ddelir gan fuddsoddwyr fod wedi bod yn dringo yn ystod y blynyddoedd diwethaf (yn y DU, tyfodd y ffigur hwn 43% rhwng 2017 a 2019 i'w gyrraedd $ 5.8 biliwn), gostyngodd nifer yr ymgyrchoedd 30% yn y flwyddyn yn arwain at fis Medi 2020. Wrth gwrs, gellir esbonio'r cwymp hwnnw yn rhannol gan y cwymp o'r pandemig coronafirws parhaus, ond gallai'r ffaith ei bod yn ymddangos bod mwy a mwy o ddramâu yn cwympo ar glustiau byddar yn arwydd o waedwr yn hir- rhagolygon tymor ar gyfer cynhyrfwyr actif sy'n mynd ymlaen.

Daw'r achos diweddaraf o bwynt o Loegr, lle'r oedd cronfa rheoli cyfoeth St James's Place (SJP) yn destun ceisio ymyrraeth actifydd ar ran PrimeStone Capital y mis diwethaf. Ar ôl prynu cyfran o 1.2% yn y cwmni, anfonodd y gronfa llythyr agored i fwrdd cyfarwyddwyr SJP yn herio eu hanes diweddar ac yn galw am welliannau wedi'u targedu. Fodd bynnag, roedd y diffyg toriad neu wreiddioldeb ym maniffesto PrimeStone yn golygu ei fod yn cael ei wella'n gymharol rwydd gan SJP, heb fawr o effaith yn cael ei deimlo ar ei bris cyfranddaliadau. Mae natur ysgubol a chanlyniad yr ymgyrch yn arwydd o duedd gynyddol yn ystod y blynyddoedd diwethaf - ac un y gellid ei osod i ddod yn fwy amlwg mewn cymdeithas ôl-Covid-19.

PrimeStone yn methu ag ysbrydoli

hysbyseb

Cymerodd y ddrama PrimeStone y ffurf draddodiadol a ffafrir gan fuddsoddwyr actif; ar ôl caffael cyfran leiafrifol yn SJP, ceisiodd y gronfa ystwytho ei chyhyrau trwy dynnu sylw at ddiffygion canfyddedig y bwrdd presennol mewn taflen 11 tudalen. Ymhlith materion eraill, nododd y llythyr strwythur corfforaethol chwyddedig y cwmni (dros 120 o bennaeth adran ar y gyflogres), gan dynnu sylw at fuddiannau Asiaidd a phris cyfranddaliadau cynyddol (mae stociau wedi wedi cwympo 7% ers 2016). Fe wnaethant hefyd nodi “diwylliant cost uchel”Yn ystafell gefn SJP a gwnaeth gymariaethau anffafriol â busnesau platfform llewyrchus eraill fel AJ Bell ac Integrafin.

Er bod gan rai o'r beirniadaethau elfennau o ddilysrwydd, nid oedd yr un ohonynt yn arbennig o newydd - ac ni wnaethant baentio llun cyflawn. Mewn gwirionedd, mae gan sawl trydydd parti dewch i'r amddiffynfa o fwrdd SJP, gan dynnu sylw at y ffaith bod cyfateb dirywiad y cwmni â chynnydd diddordebau fel AJ Bell yn annheg ac yn rhy or-syml, ac o'i osod yn erbyn cerrig cyffwrdd mwy rhesymol fel Brewin Dolphin neu Rathbones, mae SJP yn dal ei hun yn rhyfeddol o dda.

Efallai y bydd ceryddiadau PrimeStone dros wariant uchel SJP yn dal rhywfaint o ddŵr, ond maent yn methu â chydnabod bod llawer o'r gwariant hwnnw yn anochel, gan i'r cwmni gael ei orfodi i gydymffurfio â newidiadau rheoliadol a ildio i benawdau refeniw y tu hwnt i'w reolaeth. Mae ei berfformiad trawiadol yn erbyn ei gystadleuwyr yn cadarnhau bod y cwmni wedi bod yn delio â materion ar draws y sector a waethygwyd gan y pandemig, rhywbeth na lwyddodd PrimeStone i'w gydnabod na mynd i'r afael ag ef yn llawn.

hysbyseb

Pleidlais ar fin digwydd i URW

Mae'n stori debyg ar draws y Sianel, lle mae'r biliwnydd o Ffrainc Xavier Niel a'r dyn busnes Léon Bressler wedi casglu cyfran o 5% mewn gweithredwr canolfannau siopa rhyngwladol Unibail-Rodamco-Westfield (URW) ac yn mabwysiadu tactegau buddsoddwyr actif Eingl-Sacsonaidd i geisio sicrhau URW seddi bwrdd iddynt eu hunain a gwthio URW i mewn i strategaeth beryglus i gynyddu ei bris cyfranddaliadau yn y tymor byr.

Mae'n amlwg, fel y mwyafrif o gwmnïau yn y sector manwerthu, bod angen strategaeth newydd ar URW i helpu i oroesi'r dirwasgiad a achosir gan bandemig, yn enwedig o ystyried ei lefel gymharol uchel o ddyled (mwy na € 27 biliwn). I'r perwyl hwnnw, mae bwrdd cyfarwyddwyr URW yn obeithiol o lansio AILOSOD y prosiect, sy'n targedu codiad cyfalaf o € 3.5 biliwn er mwyn cynnal statws credyd gradd buddsoddiad da'r cwmni a sicrhau mynediad parhaus i'r holl farchnadoedd credyd pwysig, gan ddileu'r busnes canolfannau siopa yn raddol.

Fodd bynnag, mae Niel a Bressler eisiau ildio'r cynnydd cyfalaf o € 3.5bn o blaid gwerthu portffolio UDA y cwmni - casgliad o ganolfannau siopa mawreddog sydd ar y cyfan profedig gwrthsefyll yr amgylchedd manwerthu cyfnewidiol - i dalu dyled i lawr. Mae cynllun y buddsoddwyr actif yn cael ei wrthwynebu gan nifer o gwmnïau cynghori trydydd parti fel Proxinvest a Glass Lewis, gyda’r olaf yn ei alw’n “gambit gormodol o risg”. O ystyried bod gan asiantaeth statws credyd Moody's rhagweld cwymp o 18 mis mewn incwm rhent sy'n debygol o daro canolfannau siopa - ac sydd hyd yn oed wedi mynd cyn belled â rhybuddio y gallai methu â gweithredu'r codiad cyfalaf sy'n sail i AILOSOD arwain at israddio sgôr URW - mae'n ymddangos yn debygol y bydd Niel a Bressler's bydd uchelgeisiau yn cael eu had-dalu ar Dachwedd 10th cyfarfod cyfranddalwyr, yn yr un modd ag y bu PrimeStone's.

Twf tymor hir dros enillion tymor byr

Mewn man arall, mae'n ymddangos bod gan Brif Swyddog Gweithredol Twitter Jack Dorsey hefyd goresgyn ymgais gan y buddsoddwr actifydd proffil uchel Elliott Management i'w ryddhau o'i rôl. Er bod cyfarfod pwyllgor diweddar wedi cyd-fynd â rhai o alwadau Elliott, megis lleihau telerau bwrdd o dair blynedd i un, dewisodd ddatgan ei deyrngarwch i brif weithredwr a oedd wedi goruchwylio cyfanswm enillion cyfranddalwyr o 19% cyn ymwneud Elliott â'r behemoth cyfryngau cymdeithasol yn gynharach eleni.

Ochr yn ochr â'r ymgyrchoedd annodweddiadol anniddorol a gynhaliwyd mewn rhannau eraill o'r farchnad, ac adfer y sector yn ei gyfanrwydd, a allai fod buddsoddwyr actifydd yn colli eu dylanwad? Am amser hir, maent wedi tynnu sylw at eu mentrau trwy wrthrychau fflachlyd a prognoses beiddgar, ond mae'n ymddangos bod cwmnïau a chyfranddalwyr fel ei gilydd yn dal ymlaen at y ffaith bod eu dulliau yn aml yn cynnwys diffygion angheuol. Sef, mae ffocws ar chwyddiant tymor byr y pris cyfranddaliadau er anfantais i sefydlogrwydd tymor hir yn cael ei ddatgelu fel y gambl anghyfrifol y mae - ac mewn economi ôl-Covid sigledig, mae darbodusrwydd barnwrol yn debygol o gael ei brisio uwchlaw ar unwaith. elw gyda rheoleidd-dra cynyddol.

Parhau Darllen

Tsieina

A allai'r Renminbi digidol fynd i'r afael â bregusrwydd Tsieina i'r system ariannol fyd-eang?

cyhoeddwyd

on

Yr Unol Daleithiau sy'n dominyddu'r system ariannol ryngwladol. Mae Washington yn aml wedi defnyddio ei effaith yn y system ariannol ryngwladol i hyrwyddo ei fuddiannau economaidd a geopolitical trwy sancsiynau ariannol. Wrth i wrthwynebiad rhwng yr Unol Daleithiau a China symud y tu hwnt i fasnach a thechnoleg, mae sut y bydd y gystadleuaeth rhwng yr Unol Daleithiau a China yn chwarae allan yng nghyfnod newydd cyllid rhyngwladol yn destun pryder mawr i'r byd.

Mae China wedi bod yn gweithio ar Arian Digidol Banc Canolog (CBDC) ers 2014, ac mae'n dwysáu ei hymdrechion i ryngwladoli'r Renminbi.

Ar yr wyneb mae'n ymddangos y bydd y CBDC at ddefnydd domestig, ond bydd CBDC yn symleiddio trafodion trawsffiniol. Am amser hir, mae'r wlad wedi bod yn anfodlon â rôl barhaus Doler yr UD (USD) fel yr arian wrth gefn byd-eang ac wedi ymrwymo i ymestyn cyrhaeddiad ei arian cyfred.

hysbyseb

Mae ganddo fenter hyd yn oed i enwi credyd masnach ryngwladol yn Renminbi (RMB) yn hytrach na doleri. Ac mae'r Fenter Belt a Road wedi gweld China yn ymestyn mwy na $ 1 triliwn mewn benthyciadau tramor.

Mewn seminar fyd-eang ar-lein yn ddiweddar a drefnwyd gan Sefydliad Pangoal China a’r Ganolfan Asia Gynhwysol Newydd ym Malaysia, bu arbenigwyr o China, Rwsia, Ewrop a’r Unol Daleithiau yn trafod ac yn trafod y mater.

Un o'r siaradwyr allweddol oedd Mr Ali Amirliravi, Prif Swyddog Gweithredol a Sylfaenydd LGR Byd-eang  a chrëwr y Darn arian Silk arian cyfred digidol.

hysbyseb
Mr Ali Amirliravi, Prif Swyddog Gweithredol a Sylfaenydd LGR Global

Mr Ali Amirliravi, Prif Swyddog Gweithredol a Sylfaenydd LGR Global

Aeth i’r afael â bregusrwydd China i’r system ariannol fyd-eang, a dywedodd:

“Mae hwn yn gwestiwn diddorol iawn gan fod yna lawer o ffactorau i’w hystyried. I ddechrau, rwy'n credu y gallai fod yn ddefnyddiol diffinio gwendidau Tsieina yn benodol. Rydym yn siarad am gyllid rhyngwladol yma (mae'n system gymhleth iawn sydd â gwefr wleidyddol) ac ers yr ail ryfel byd, mae'r gofod wedi cael ei ddominyddu fwy neu lai gan fuddiannau'r UD. Rydym yn gweld hyn yn y goruchafiaeth fyd-eang y mae doler yr UD wedi'i ddal am y 70 mlynedd diwethaf. Gwelwn hynny yn y camau y mae Washington wedi'u cymryd i sicrhau bod y ddoler yn gweithredu fel yr arian wrth gefn byd-eang - yn enwedig mewn diwydiannau fel y fasnach olew fyd-eang. Hyd yn eithaf diweddar, mae'n debyg ei bod yn anodd dychmygu system ariannol fyd-eang na chafodd ei chefnogi'n uniongyrchol gan ddoler yr UD.

Yn rhinwedd y ddibyniaeth fyd-eang hon, rhoddwyd pŵer sylweddol i beiriant gwleidyddol America wario mewn cyllid rhyngwladol. Mae'n debyg y gellir dod o hyd i'r dystiolaeth orau o hyn yn hanes sancsiynau economaidd llethol y mae'r UD wedi'u deddfu yn erbyn gwladwriaethau penodol - gall eu heffeithiau fod yn ddinistriol. Yn gryno, mae'n ddeinameg pŵer anghymesur lle mae'r UD wedi llunio mantais negodi sylweddol dros wledydd eraill.

Rhowch hi fel hyn: pan fydd y system economaidd fyd-eang yn cael ei hadeiladu i gyd-fynd ag arian cyfred domestig gwladwriaeth benodol, mae'n hawdd gweld sut y byddai'r wladwriaeth honno'n gallu teilwra rhai polisïau a hyrwyddo ymddygiadau a fyddai'n hybu eu diddordebau geopolitical eu hunain - mae hyn wedi fu realiti America am yr ychydig ddegawdau diwethaf.

Ond mae pethau'n newid. Mae datblygiadau technolegol, perthnasoedd gwleidyddol yn esblygu, ac mae llif masnach ac arian rhyngwladol yn parhau i ehangu a thyfu - bellach yn ymgorffori mwy o bobl, gwledydd a busnesau nag erioed o'r blaen. Mae'r holl ffactorau hyn (economaidd, gwleidyddol, technolegol, cymdeithasol) yn gweithio i lunio realiti y gorchymyn rhyngwladol, ac rydym bellach mewn man lle mae angen trafodaeth ddifrifol am ddisodli doler yr UD - dyna pam rwy'n gyffrous i byddwch yma yn siarad am y mater hwn heddiw, mae'n hen bryd cael y sgwrs.

Felly, nawr ein bod wedi gosod yr olygfa, gadewch inni fynd i'r afael â'r cwestiwn: a allai creu Renminbi digidol fynd i'r afael â'r bregusrwydd a'r anghymesuredd y mae Tsieina yn delio ag ef ym maes cyllid rhyngwladol? Dwi wir ddim yn meddwl bod hwn yn ateb ie neu na syml yma, mewn gwirionedd rwy'n credu ei bod yn werthfawr ystyried y cwestiwn gyda rhagolwg eang ar ddatblygiad dros yr ychydig flynyddoedd nesaf.

 

TYMOR BYR

Gan ddechrau gyda'r tymor byr, gadewch i ni ofyn y cwestiwn fel hyn: a fydd y renminbi digidol yn cael effaith sylweddol yn rhyngwladol yn syth ar ôl ei lansio. Yr ateb yma yn fy marn i yw na, ac mae yna ychydig o resymau am hynny. Yn gyntaf oll, gadewch i ni ystyried bwriad y cyhoeddwr, banc canolog Tsieineaidd. Mae adroddiadau’n dangos bod ffocws cychwynnol y prosiect DRMB yn ddomestig, mae llywodraeth China yn edrych i herio dulliau talu digidol y sector preifat fel AliPay ac ati, a chael y boblogaeth ehangach i arfer â’r syniad o arian digidol a gyhoeddir gan y Banc Canolog sy’n pweru mwyafrif trafodion economaidd yn y wlad. Yn syml, mae cwmpas cam cyntaf lansiad DRMB yn rhy fach ac â ffocws domestig i effeithio'n uniongyrchol ar y system ryngwladol - ni fydd digon o DRMB mewn cylchrediad yn fyd-eang.

Mae pwynt arall i'w ystyried yn y tymor byr: derbyn gwirfoddol. Hyd yn oed pe bai ffocws rhyngwladol cam un y prosiect DRMB a'i fod wedi ymrwymo i bathu symiau enfawr o arian digidol, mae angen defnydd rhyngwladol i gael effaith ryngwladol - sy'n golygu y byddai'n rhaid i wledydd eraill dderbyn a chefnogi'r prosiect yn wirfoddol yn y camau cynnar. Pa mor debygol yw hyn i ddigwydd? Wel mae'n dipyn o fag cymysg, rydyn ni wedi gweld ychydig o gytundebau yn dechrau popio i fyny rhwng China a rhai gwledydd yng Nghanol Asia yn ogystal â De Korea a Rwsia, sy'n amlinellu fframweithiau'r dyfodol ar gyfer derbyn a masnachu DRMB, fodd bynnag nid oes gormod yn ei le eto. A dyna'n union: cyn y gall y DRMB gael effaith ryngwladol, mae angen mynediad a derbyniad rhyngwladol eang, ac nid wyf yn gweld hynny'n digwydd yn y tymor byr.

 

TYMOR MID

Gadewch i ni symud i ddadansoddiad canol tymor. Felly dychmygwch fod cam 1 y DRMB wedi'i gwblhau ac mae gennym unigolion a chorfforaethau yn Tsieina yn ei dderbyn, ei drafod a'i fasnachu. Sut olwg fydd ar gam 2? Rwy'n credu y byddwn yn dechrau gweld Tsieina yn ehangu cwmpas y prosiect DRMB a'i ymgorffori yn eu prosiectau datblygu a seilwaith rhyngwladol. Os ystyriwn gwmpas y Fenter Belt a Road ac ymrwymiadau Tsieina a chanolbwyntio ar ddatblygu a buddsoddi ar draws canol Asia, Ewrop a rhannau o Affrica, mae'n amlwg bod llawer o gyfleoedd i hyrwyddo a chymell defnydd o'r DRMB yn rhyngwladol.

Enghraifft wych i'w hystyried yw'r grŵp o wledydd sy'n ffurfio ardal Silk Road (tua 70 o wledydd). Mae China yn cymryd rhan mewn prosiectau seilwaith yma, ond mae hefyd yn hyrwyddo mwy o fasnach yn yr ardal - ac mae hynny'n golygu llawer o arian yn symud trawsffiniol. Mae hwn mewn gwirionedd yn faes y mae fy nghwmni LGR Crypto Bank yn canolbwyntio arno - ein nod yw gwneud taliadau trawsffiniol a chyllid masnach yn dryloyw, yn gyflym ac yn ddiogel - ac mewn ardal sydd â dros 70 o wahanol arian cyfred a gofynion cydymffurfio anhygoel o wahanol, dyma yw nid tasg hawdd bob amser.

Dyma'n union lle rwy'n credu y gallai'r DRMB ychwanegu llawer o werth - wrth glirio'r dryswch a'r didwylledd a ddaw yn sgil symud arian trawsffiniol a thrafodion cyllid masnach cymhleth. Credaf mai un ffordd y bydd y DRMB yn cael ei farchnata i bartneriaid masnach a datblygu Tsieina yw ffordd i ddod â thryloywder a chyflymder mewn trafodion cymhleth a throsglwyddiadau rhyngwladol. Mae'r rhain yn broblemau go iawn, yn enwedig yn y busnes masnach aml-nwyddau, a gallant achosi oedi difrifol ac ymyrraeth busnes- Os gall llywodraeth China brofi y bydd mabwysiadu'r DRMB yn mynd i'r afael â'r materion hyn, yna credaf y gwelwn awydd gwirioneddol yn y farchnad.

At LGR Byd-eang, rydym eisoes yn ymchwilio, modelu a dylunio ein llwyfannau symud arian a chyllid masnach ein hunain i weithio mewn cytgord ag arian digidol, yn enwedig ein Coin Silk Road ein hunain a'r Renminbi Digidol - rydym yn barod i gynnig yr opsiynau cyllid dosbarth gorau i gwsmeriaid cyn gynted gan eu bod ar gael.

Pan ddaw i'r llwyfan rhyngwladol, credaf y bydd Tsieina'n defnyddio ei BRI fel tir profi i'r DRMB mewn masnach yn y byd go iawn. Trwy wneud hyn, byddant yn dechrau datblygu rhwydwaith o dderbyniad DRMB ar draws Gwledydd Silk Road a byddant yn gallu tynnu sylw at brosiectau seilwaith llwyddiannus fel prawf o lwyddiant y Renminbi Digidol. Os cyflawnir y cam hwn yn iawn, credaf y bydd yn creu sylfaen dda iawn o dderbyniad DRMB y gellir adeiladu arno a'i ehangu yn fyd-eang. Y cam nesaf yn ôl pob tebyg fyddai Ewrop - mae hyn yn estyniad naturiol o Ardal Ffordd Silk, ac mae hefyd yn clymu i realiti mwy o fasnach rhwng yr UE a China. Mae'n bwysig nodi, os ydym yn ystyried yr holl economïau domestig sy'n rhan o'r bloc Ewro gyda'i gilydd, mai hwn yw'r mewnforiwr / allforiwr mwyaf yn y byd - byddai'n gyfle anhygoel i China ddod â sylw rhyngwladol i'r DRMB a phrofi ei galluoedd yn y Gorllewin.

 

Tymor hir

Yn y tymor hir, credaf ei bod yn bosibl i'r DRMB ennill lefelau uchel o dynniad rhyngwladol a sicrhau rhywfaint o dderbyniad byd-eang. Unwaith eto, bydd y cyfan yn dibynnu ar lwyddiant llywodraeth China wrth ddadlau dros fabwysiadu trwy gydol y cyfnodau cynharach. Mae cynigion gwerth arian digidol banc canolog yn glir iawn (cynnydd mewn cyflymder trafodion, gwell tryloywder, llai o ddynion canol, llai o oedi, ac ati), ac yn sicr nid Tsieina yw'r unig un sy'n datblygu ased o'r fath. Ar hyn o bryd, fodd bynnag, mae Tsieina yn arweinydd ac os gallant weithredu cynllun ehangu heb ormod o faterion ar hyd y ffordd, gallai'r cychwyn hwn ei gwneud hi'n anodd i offrymau eraill y wladwriaeth ddal i fyny. Efallai ddim, serch hynny.

Efallai y bydd gan bob gwladwriaeth arian digidol sofran yn y tymor hir - ac mae hyn yn codi'r cwestiwn: yn oes arian cyfred digidol, a oes angen arian wrth gefn byd-eang o hyd? Dwi ddim yn siŵr. Beth fyddai'r gwerth ychwanegol o arian wrth gefn pan ellid masnachu arian digidol banc canolog yn ddiymdrech ag amseroedd setlo ar unwaith? Efallai y bydd arian wrth gefn yn syml yn dod yn grair system ariannol sydd wedi dyddio.

Gan edrych ymlaen at y tymor hir, gallaf ddychmygu 2 senario lle gallai'r DRMB leddfu gwendidau Tsieina yn y system ariannol ryngwladol:

  • Daw'r DRMB yn arian wrth gefn newydd y byd
  • Mae'r syniad o arian wrth gefn y byd yn dod yn ddarfodedig ac mae'r drefn economaidd newydd yn rhedeg ar arian digidol a gefnogir gan y wladwriaeth sy'n gweithredu heb hierarchaeth.

Beth bynnag fydd yn digwydd, rwy'n credu ein bod ar drothwy newid mawr mewn cyllid byd-eang. Nid oes amheuaeth y bydd arian digidol, yn benodol arian digidol banc canolog, yn chwarae rhan enfawr wrth ddiffinio'r patrwm economaidd newydd. Credaf fod Tsieina yn gwneud symudiadau mawr wrth arwain y pecyn ar hyn, a gwn hynny yn LGR Byd-eang rydym yn edrych ymlaen at fabwysiadu'r DRMB lle y gallwn i optimeiddio a hwyluso'r symudiad arian a'r atebion cyllid masnach yr ydym yn eu cynnig i'n cwsmeriaid.

 

 

Parhau Darllen

cynnwys

Mae dyfarniad CAS yn bwrw amheuaeth ar dystiolaeth Rodchenkov

cyhoeddwyd

on

Gwnaeth y Llys Cyflafareddu dros Chwaraeon (CAS) benawdau yn y byd chwaraeon ar ôl troi drosodd y gwaharddiadau oes a orfodwyd ar dri rhagfarn yn Rwseg am gamwedd honedig yng Ngemau Olympaidd y Gaeaf 2014 yn Sochi, Rwsia. Tra cafodd dau o’r athletwyr - Yana Romanova ac Olga Vilukhina - eu clirio o’r holl gyhuddiadau ar sail tystiolaeth annigonol, Olga Zaitseva gollwyd ei hapêl unigol yn erbyn dopio, ond cafodd ei gwaharddiad oes ei ddirymu o hyd.

Mae'r dyfarniad yn arwyddocaol nid yn unig i'r tri athletwr a enwir a'r rhai yr effeithir arnynt gan y medalau a fydd yn awr yn cael eu hadfer, ond hefyd i'r chwythwr chwiban amlwg y cyhuddwyd ef yn gyntaf o'i dystiolaeth. Ar un adeg roedd Grigory Rodchenkov yn bennaeth asiantaeth gwrth-dopio Rwsia a’r prifathro honedig y tu ôl i’w hapchwarae o’r system ond ers hynny mae wedi troi chwythwr chwiban i ddatgelu rhaglen dopio’r wlad. Wedi'i barchu yn Rwsia a'i barchu yn UDA, mae'n aneglur bellach lle mae'r Rodchenkov go iawn yn sefyll rhwng y canfyddiadau pegynol cyferbyniol hyn.

Cyfiawnhad o'r diwedd

hysbyseb

Ochr yn ochr â teammate Yekaterina Shumilova, hawliodd y triawd o athletwyr y fedal arian mewn digwyddiad sgïo ras gyfnewid yng Ngemau Sochi, dim ond i'w cyflawniadau gael eu cwestiynu gan Rodchenkov. Ar ôl diffygio o Rwsia ac ymfudo i’r Unol Daleithiau, datgelodd Rodchenkov mai ef oedd y prif gymeriad y tu ôl i agenda dopio ledled y wlad yr oedd Moscow yn gobeithio adfer balchder yn y wlad drwyddo ar ôl dangos siomedig yn Vancouver bedair blynedd ynghynt.

Yn ei dystiolaeth ysgrifenedig, honnodd Rodchenkov fod swyddogion Sochi wedi cynllwynio gydag asiantau o’r FSB i dynnu samplau wrin argyhoeddiadol o’r labordy profi a rhoi dewisiadau amgen glân yn eu lle. Roedd Romanov, Vilukhina a Zaitseva i gyd yn gysylltiedig ag enw, ar ôl cymryd y EPO atgyfnerthu gwaed a chymysgedd crefftus o gyffuriau gwella perfformiad o'r enw “Coctel y Dduges”, rhywbeth y mae Rodchenkov ei hun yn honni iddo ei ddyfeisio.

At ei gilydd, cymeradwyodd y Pwyllgor Olympaidd Rhyngwladol (IOC) 43 o athletwyr ar gryfder tystiolaeth Rodchenkov, a diddymwyd 28 ohonynt yn ddiweddarach. Gyda'r dyfarniad CAS diweddaraf - a'r un olaf yn yr arfaeth o'r Gemau hynny - mae'r ffigur hwnnw wedi cynyddu i 31, neu 72% o'r rhai a gyhuddwyd yn wreiddiol o gamwedd. Yn amlwg, nid yw CAS yn credu y dylid cymryd Rodchenkov wrth ei air bellach, na bod y dystiolaeth a gyflwynwyd yn ddigon cryf i gynhyrchu rheithfarn euog.

hysbyseb

Di-sail ac anghyson

Wrth ddod i’w penderfyniad, daeth panel o gymrodeddwyr CAS i’r casgliad na ellid cadarnhau bod unrhyw un o’r cyhuddiadau a lefelwyd yn erbyn y rhagfarnwyr yn “foddhad cyfforddus” ac felly’n diddymu’r gwaharddiadau. Yn benodol, gwelsant fod honiad Rodchenkov fod y crynodiad uchel o halen yn samplau wrin yr athletwyr yn arwydd o ymyrryd yn ddamcaniaeth ddi-sail.

Tra cafwyd Zaitseva yn euog o'r toriad, mae'n parhau i gynnal ei diniweidrwydd, gan dynnu sylw at gyffredinrwydd bwydydd sodiwm uchel fel caviar coch ac eog wedi'i fygu (roedd y ddau ar werth yn ffreutur Sochi) yn ei diet fel achos naturiol. o'r lefelau halen gormodol yn ei sampl. Yn y cyfamser, dychwelodd y sampl gwaed sengl a gymerwyd o Zaitseva - lle na chafwyd unrhyw awgrym o sicanery - ganlyniadau negyddol ar gyfer EPO ac unrhyw un o gynhwysion coctel y Dduges, fel y'u gelwir, gan gefnogi ei safle ymhellach.

Mae hyd yn oed amheuon dros raddau ymwneud Rodchenkov yn ei dystiolaeth ei hun. Canfu arbenigwyr llawysgrifen fod ei lofnod wedi’i ddyblygu’n ddigidol ar ddau o’r wyth affidafid a gyflwynwyd gan ei dîm, tra credir bod y chwech arall, yn ôl pob tebyg, wedi cael eu cosbi gan rywun arall. Wrth gael ei holi ar y darganfyddiad hwnnw, cynhyrchodd ei gyfreithiwr Jim Walden ddogfen newydd sbon ar unwaith yn cadarnhau pob un o’r rhai blaenorol ac yn dwyn fersiwn ffres o lofnod Rodchenkov - ond cafodd y llofnod hwn, hefyd, ei amau ​​gan arbenigwr llawysgrifen flaenllaw o’r DU a Yr Almaen.

Yn fwy na chwrdd â'r llygad?

Ynghanol yr holl ddryswch hwn, mae'n ymddangos bod ychydig o sicrwydd: bod Rwsia wedi cynnal ymgyrch bellgyrhaeddol o ddopio athletwyr, bod Rodchenkov yn allweddol wrth ei weithredu a'i guddio ac unwaith y daeth ei werth i Ffederasiwn Rwseg allan, daeth o hyd i enwogrwydd. fel y bachgen poster gwrth-dopio ar gyfer UDA. Ond a yw hynny'n golygu y dylid ymddiried yn ddiamod yn ei air ym mhob amgylchiad?

Mewn achos a nodweddir mor fawr gan ddadlau ac anghysondeb, mae'n gwneud synnwyr cymryd cam yn ôl ac ailasesu'r sefyllfa, fel y mae CAS wedi'i wneud yma - yn enwedig pan fo'r gyrfaoedd a'r enw da y mae athletwyr proffesiynol wedi ymladd mor galed drostynt yn y fantol. O'i rhan hi, mae gan Zaitseva arwyddodd ei bwriad i beidio byth â stopio ymladd i glirio ei henw, tra ei bod hi a'i dau gyd-aelod tîm cyfiawn hefyd wedi ffeilio achos cyfreithiol $ 30 miliwn yn erbyn Rodchenkov am yr hyn y maent yn ei ystyried yn ychydig yn fwy nag athrod heb ei addurno. Mae p'un a yw'r achos hwnnw'n dwyn casgliad cadarnhaol i'r athletwyr i'w weld o hyd, ond mae'r dyheadau'n cael eu hepgor ar seren rhaglen ddogfen Netflix Icarus awgrymu y gall y chwythwr chwiban ei hun hefyd gael ei adenydd wedi eu canu gan yr union ddadlau sydd wedi ei wneud (yn) enwog.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd